بررسی اثربخشی روش های تدریس کاوشگری و سخنرانی بر میزان یادگیری دانش آموزان ششم دبستان در درس علوم تجربی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثربخشی روش های تدریس کاوشگری و سخنرانی بر میزان یادگیری دانش آموزان ششم دبستان در درس علوم تجربی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثربخشی روش های تدریس کاوشگری و سخنرانی بر میزان یادگیری دانش آموزان ششم دبستان در درس علوم تجربی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثربخشی روش های تدریس کاوشگری و سخنرانی بر میزان یادگیری دانش آموزان ششم دبستان در درس علوم تجربی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثربخشی روش های تدریس کاوشگری و سخنرانی بر میزان یادگیری دانش آموزان ششم دبستان در درس علوم تجربی :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربيتي و روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی مقایس های اثربخشی روش های تدریس کاوشگری و سخنرانی بر میزان یادگیری دانش آموزان ششمدبستان، در درس علوم تجربی بوده است. روش پژوهش نیمه تجربی و از نوع دو گروهی (آزمایش و گواه) بوده است. جامعهآماری پژوهش شامل مدارس دوره ی دوم ابتدایی ناحیه 2 شهرکرد (8 مدرسه) در نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای یکی از این مدارس (شهید سمیع فرخشهر) به عنوان نمونه انتخاب شد . به منظوراجرای طرح در گروه آزمایش روش تدریس کاوشگری و در گروه گواه روش تدریس سخنرانی بکار گرفته شد . پس از پایانتدریس در هر دو روش جهت ارزشیابی از میزان یادگیری مطالب درسی از آزمون 4 گزینه ای 20 سوالی استفاده شد. رواییاین آزمون ها مورد تایید 3 نفر از اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان و 3 نفر از معلمان باتجربه پایه ی ششم دبستانقرار گرفت و پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ میزان مطلوبی به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده هااز نرم افزار تحلیل آماری spss در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل واریانس و توکی) استفاده شده است. نتایجاین مطالعه نشان داد که در جلسه ی اول بین میزان یادگیری دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشده است (p> 0/05) ولیدر جلسات دوم و سوم تفاوت از نظر آماری معنادار (p> 0/05) و به نفع روش تدریس کاوشگری بوده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید