تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد :

تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

1-1: طرح مسئله …………………………….. 2

1-2: ضرورت تحقیق……………………………. 4

1-3- انگیزه تحقیق…………………………… 4

1 –4 : اهداف تحقیق………………………….. 5

1-5 :سوالات تحقیق……………………………. 6

1-6 :فرضیات تحقیق…………………………… 6

1-7 : پیشینه تحقیق………………………….. 6

1-8-روش تحقیق ………………………………. 8

1-9- فرایندهای تحقیق …………………….. 8

1-10- روشهای جمع آوری اطلاعات …………………. 8

1 – 11- ابزار تحقیق …………………………. 8

1-12- محدودیت های و تنگناهای تحقیق ………… 9

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1- : مبانی نظری یا تئوریك پژوهش………… 11

2-2- : تعاریف و مفاهیم……………………. 12

2-2-1- برنامه ریزی منطقه ای……………….. 14

2-2-2- مفهوم رشد اقتصادی………………….. 15

2-3 – تفاوت رشد و توسعه اقتصادی……………. 16

2-3-1-الف ) توسعه علمی……………………. 17

2-3-2-ب) توسعه سیاسی……………………… 17

2-3-3-ج) توسعه فرهنگی…………………….. 18

2-3-4-د) توسعه پایدار…………………….. 19

2-4- سابقه برنامه ریزی منطقه ای …………… 19

2-5- سابقه برنامه ریزی در ایران …………… 21

2-6- فرایند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی در جهان ……………………………………….. 23

2-7- نظریه ها و الگوهای توسعه …………….. 25

2-7-1- نظریه تسلسل فقر توده های و شهرگرایی….. 25

2-7-2- نظریه حداکثر استفاده از زمینهای کشاورزی 26

2-7-3- نظریه قطب رشد……………………… 27

2-7-4- نظریه مرکز پیرامون…………………. 30

2-7-5- تئوری مرحله ای روستو……………….. 31

2-8- استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی………. 32

2-9- تکنولوژی مناسب برای کشورهای در حال توسعه . 36

2-10- معیارهای سنجش رشد و توسعه …………… 37

2-11- شاخص های سنجش توزیع درآمد……………. 41

2-12- شرایط لازم جهت موفقیت در هدایت توسعه ای .. 42

فصل سوم :ویژگیهای جغرافیایی منطقه محل پژوهش

3-1-ویژگیهای طبیعی……………………….. 46

3-1-1-موقعیت و حدود جغرافیایی……………… 46

3-1-2- ویژگیهای عمومی زمین شناسی…………… 48

3-1-3-. وضعیت گسل ها در زلزله خیزی منطقه……. 56

3-1-4- هواشناسی و اقلیم…………………… 60

3-1-5- پوشش گیاهی وحیات جانوری…………….. 63

3-1-6- ویژگیهایی خاك منطقه………………………………………… 64

3-2- ویژگیهایی اجتماعی و فرهنگی………………………………. 67

3-2-1- توزیع و پراكندگی جمعیت……………… 67

3-2-2- توزیع سنی جمعیت……………………. 68

3-2-3- توزیع جنسی جمعیت…………………… 71

3-2-4- موالید و مرگ و میر…………………. 71

3-2-5 – رشد جمعیت………………………… 75

3-2-6- بار تكفل خانوار…………………… 77

3-2-7- بعد خانوار وتغییرات آن……………… 81

3-2-8- روند مهاجرت……………………………………………………….. 82

3-2-3- وضعیت شاخصهای توسعه فرهنگی………………………….. 84

3-4- ساختار فضایی كالبدی………………….. 92

3-4-1- تقسیمات سیاسی……………………… 92

3-4-2- روند تحولات جمعیتی………………….. 96

3-5- وضعیت سکونتگاههای روستایی…………….. 98

6- ویژگی های اقتصادی جمعیت ……………….. 99

3-6-1- جمعیت شاغل به تفكیك بخش های مختلف اقتصادی……………………………………….. 99

3-6-2- بهره برداری از منابع نفت وگاز……….. 104

3-6-3- فعالیت صنعتی (شهرک های صنعتی )……… 105

3-6-4- وضعیت موجود بخش معدن……………….. 106

3-6-5- وضعیت اشتغال در بخش كشاورزی ………… 107

3-7- موسسات بهداشتی ودرمانی……………….. 108

3-8- شبكه راههای ارتباطی………………….. 110

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی

4-1-تحلیل وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه……… 114

4-1-1- تحلیل جمعیت وتغییرات آن……………. 114

4-1-2- تحلیل تراكم ورشد جمعیت…………….. 115

4-1-3- بررسی روند مهاجرت…………………. 118

4-1-4- تحلیل ویژگیهای اقتصادی…………….. 119

4-1-4- الف) تحلیل جمعیت فعال وغیر فعال……… 119

4-1-4- ب) نرخ فعالیت اقتصادی منطقه…………. 120

4-1-4-ج) تحلیل روند اشتغال………………… 120

4-1-4-د) روند نرخ بیكاری………………….. 121

4-1-5-تحلیل ویژگیهای فرهنگی……………….. 121

4-1-6 بافت فرهنگی ورهیافتهای توسعه…………. 123

4-2- تحلیل فضایی-كالبدی…………………… 125

4-2-1- تحلیل پراكندگیها وقلمروهای مناطق طبیعی(اكوتوریسم)……………………………………….. 126

4-2-2- تحلیل فضایی جمعیت شهری و روستایی……. 128

4-2-3- تغیرات فضایی اندازه جمعیت در دوره1385 -1375……………………………………….. 130

4-2-4- تحلیل دلایل جابجایی جمعیت………….. 130

4-2-5 نتیجه گیری از روند تحولات جمعیتی……… 132

4-6-بررسی وتحلیل ساختار اقتصادی……………. 133

4-6-1- بخش صنعت ومعدن……………………. 135

4-6-2- بخش كشاورزی………………………. 137

4-6-3- بخش خدمات…………………………. 141

4-6-4- توزیع هزینه ودرآمد بهد تفكیك شهر وروستا. 143

4-6-5- درآمدهای عمومی استان……………….. 143

4-7- شاخصهای توسعه انسانی ………………… 144

4-8- خدمات بهداشتی درمانی ………………… 145

4-9- قابلیتهای منطقه در بخشهای مختلف اقتصادی… 146

فصل پنجم:آزمون فرضیات ؛ :نتیجه گیری وبیشنهادات

آزمون فرضیات…………………………….. 149

نتیجه گیری………………………………. 152

5-1- مسایل اساسی استان……………………. 162

5-2- عمده ترین تنگناها وقابلیتهای اقتصادی…… 163

5-3-راهبردهایی جهت برنامه های بلند مدت در منطقه 167

راهکارهای عمومی………………………….. 171

منابع وماخذ……………………………… 173

چکیده به انگلیسی

تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول:3-1-تقسیمات سیاسی استان در سال 1385……. 48

حدول: 3-2-طبقات شیب اراضی ………………… 51

جدول:3-3-محدوده استان در طبقات شیب…………. 52

جدول:3-4-طبقات ارتفاع از سطح دریا………….. 54

جدول:3-5-طبقات ارتفاع محدوده استان…………. 55

جدول:3-6-نتایج سرشماری نفوس ومسكن1385………. 68

جدول:3-7-توزیع سنی جمعیت در استان در مقایسه با كشور 69

جدول:3-8-نسبت جنسی جمعیت………………….. 71

جدول:3-9- موالیداستان به تفكیك شهر و روستا …. 73

جدول:3-10-نرخ رشد سالانه ی جمعیت …………… 74

جدول:3-11-بار تكفل استان …………………. 76

جدول:3-12- مقدار سهم جمعیت شهری وروستایی……. 78

جدول:3-13- مقایسه بعد خانوار استان ………… 79

جدول:3-14- مقصد مهاجران خارج شده ازاستان……. 81

جدول:3-15- مبدا مهاجران وارد شده به استان ….. 82

جدول:3-16- مهاجران داخلی در مقایسه با كل كشور . 82

جدول:3-17- مراكز بهداشتی ودرمانی…………… 84

جدول:3-18- شاخص های توسعه انسانی ………….. 85

جدول:3-19- میزان با سوادی…………………. 85

جدول:3-20- كتاب خانه ها وتعداد كتاب ها……… 87

جدول:3-21- شمارگان مطبوعات محلی …………… 88

جدول:3-22- برنامه های صدا وسیمای استان……… 89

جدول:3-23- تعداد سینما های استان…………… 89

جدول:3-24- گردشگران وا رد شده به استان …….. 90

جدول:3-25- تاسیسات اقامتی ورفاهی ………….. 91

جدول:3-26-مساحت وتعداد شهر های استان……….. 91

جدول 3-27- تعداد شهر های استان ……………. 97

جدول:3-28- جمعیت بیكار استان بر حسب جنس…….. 100

جدول:3-29- وضعیت اشتغال جمعیت …………….. 100

جدول:3-30- توزیع جمعیت جویای كار (بالای 10 سال) 101

جدول:3-31- اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی …. 101

جدول:3-32- تولید ناخالص داخلی …………….. 102

جدول:3-33- ضریب توزیع ومقدارسرمایه…………. 103

جدول:3-34- مشخصات شهرك های صنعتی ………….. 104

جدول:3-35-واحد های صنعتی بهره برداری شده……. 105

جدول:3-36- معادن در حال بهره برداری و شاغلان بخش معدن 106

جدول:3-37-مزاکر بهداشتی و درمانی…………… 109

جدول:3-38- تعداد تونلها و پل ها ………….. 110

جدول:3-39-مشخصات راه های اصلی وفرعی استان…… 111

جدول:4-1- شاخص های جمعیت نیروی انسانی،وسواد در استان 119

جدول:4-2-مسیر های گردشگری عمومی استان ……… 127

جدول:4-3- مهاجرت های میان منطقه ای وخالص در استان 131

جدول:4-4- ضریب توزیع تعداد سرمایه وصنعت ……. 134

تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد
فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار3-1- هیستو گرام طبقات شیب…………… 52

نمودار3-2- هیستو گرام طبقات ارتفاع ………. 55

نمودار3-3- هرم سنی و جنسی جمعیت …………… 69

نمودار3-4- تغییرات نسبت جنسی …………….. 71

نمودار3-5- میزان موالید ……………….. 73

نمودار3-6- در صد مرگ ومیر ………….. 74

نمودار3-7- متوسط رشد سالانه جمعیت …………. 76

نمودار3-8- بار تكفل خانوار …….. 78

نمودار3-9- تراكم نسبی جمعیت ………………. 79

نمودار3-10- سهم جمعیت شهری………………… 80

نمودار 3-11- سهم جمعیت روستایی…………….. 80

نمودار3-12- بعد خانوار به تفكیك شهر وروستا…. 81

نمودار3-13- مبدا مهاجران وارد شده …… 83

نمودار3-14- مقصد مهاجران خارج شده …………. 83

نمودار3-15- مقایسه شاحص های با سوادی……….. 86

نمودار3-16- مقایسه شاخص پوشش تحصیلی………… 86

نمودار3-17- مقایسه روند جمعیت شهری ……….. 97

نمودار3-18- جمعیت شهر های استان……………. 97

نمودار3-19- سهم آبادی های سكنه وخالی از سكنه .. 98

نمودار3-20- اشتغال بخش های مختلف استان 102

نمودار3-21- بهروری نیرو ی انسانی ….. 103

نمودار3-22- وضعیت اراضی كشاورزی ……. 108

نمودار 4-1 منحنی لورنز در مناطق شهری ………. 129

نمودار 4-2 تعداد و سهم آبادهای استان ………. 129

نمودار 4-3 شاغلان بخش معدن ………………… 137

نمودار 5-1 دلایل توسعه نیافتگی استان ……….. 170

تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در كهگیلویه و بویراحمد
فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه شماره 1- موقعیت استان در كشور ………… 47

نقشه شماره 2- شهرستان های استان……………. 50

نقشه شماره 3- نقشهDEM طبقات ارتفاع استان….. 53

نقشه شماره 4 – خطرات نسبی زمین لرزه ……….. 58

نقشه شماره 5- شبکه راههای استان …………… 59

نقشه شماره 6- منابع آب استان …………….. 62

نقشه شماره 7 – كار بری اراضی ………….. 66

نقشه شماره 8 – پراكندگی جمعیت در استان…….. 70

نقشه شماره 9 – واحد های اداری وسیاسی……….. 94

نقشه شماره 10- مكان های گردشگری در استان……. 95

نقشه شماره 11- كانون های توسعه ی تمركز محوری دراستان(طرح پیشنهادی نگارنده)………………………………… 169

فصل اول:

کلیات طرح

1-1- طرح مسئله

كشورهای صنعتی غرب كه سالها جلوتر از جهان سوم راه توسعه نامتعادل و بدون توجه با شرایط محیط طبیعی چیزی جز نابودی محیط طبیعی و به دنبال آن نابودی محیط انسانی در جوامع ندارد ، حتی اگر كشوری در شرایط عالی توسعه صنعتی باشد ولی در صورت حفاظت نكردن از محیط طبیعی راهی جز سقوط و ضعف ندارد . از آنجائیكه انسان در محیط زندگی می كند و ناگریز از استفاده از منابع و امكانات محیط طبیعی خود است بنابراین حتی جوامع و مناطق كه اختیار است محیطی خوبی دارند و توانسته اند رابطه خوب و سالمی با محیط خود برقرار كنند ، به توسعه ای متوازن و پویا دست یافتند . در ایران موقعیت جغرافیایی ممتاز . منابع غنی طبیعی . شرایط اقلیمی خوب و متنوع و جمعیت متناسب با وسعت . فضای لازم را برای توسعه فراهم نموده است كه در صورت برنامه ریزی صحیح و علمی نگری به جای سطحی نگری و مصلحت اندیشی های سنتی و مهمتر از آنها توجه به حفظ محیط می توان توسعه ای همه جانبه را مشاهده نمود.استان كهگیلویه و بویراحمد با طبیعت سرشار و مناطق كوهستانی دست نخورده مورد مطالعه قرار نگرفته اند .

وجود منطقه ای با این آب و هوا و زیبایی های طبیعی كنار گرم ترین نقاط كشور در نوع خود جالب و قابل تأمل است كه با استفاده بهینه از این طبیعت زیبا می توان سرمایه های زیادی حتی از كشورهای حوزه خلیج فارس جذب نمود وصنعت گردشگری كه امروزه اقتصادی نامرعی نامیده می شود می تواند كمك زیادی به ساكنین دامنه های زیبایی زاگرس بنمایند كه علیرغم داشتن اینهمه امكانات و قابلیت ها با زندگی مملو از رنج و سختی را تجربه نموده اند. بنابراین با مشكلاتی از قبیل كوهستانی بودن كه خود مانع ایجاد ساختارهای شبكه های ارتباطی شده است كه به نظر نگارنده یكی از مهمترین موانع توسعه منطقه و در بن بست قرار دادن آن می باشد .عبور شریانهای آب از قعر دره ها نیز مانع دسترسی ساكنین منطقه به منابع غنی آب گردیده با وجود ارااضی حاصلخیز و غنی كشاورزی رونق چندانی نیافته است .منابع غنی نفت گاز كه حدود 25 درصد صادرات كشور را شامل می شود تأثیر چندانی در توسعه منطقه نداشته است و دیگر قابلیت هایی كه می توانست این منطقه را در جایگاه مناسب توسعه منطقه ای قرار دهد.

منطقه موردمطالعه به لحاظ شرایط لزوم جهت قرارگرفتن دریك سطح مناسب ازنظرتوسعه یافتگی موقعیت بسیارخوبی را درقیاس با مناطق برخورداركشوردارد زآنجاییكه بررسی توسعه یافتگی ورسیدن به آمارو ارقام ازنظررشد سالانه درآمد سرانه سطح سواد وغیره می تواند جایگاه مناسبی برای آن درنظرگرفت.چون منابع طبیعی وشرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه یكی ازشرایط جهت توسعه ازنظرجغرافیایی است.كه می توان آنرا در بالاترین رتبه امتیازی اقلیم وشرایط طبیعی قرارداد .از نظرمنابع زیرزمینی هم وجودبیش از25%صادرات صادرات نفت وحجم زیادی منابع گازكشور و منابعی چون فسفات ودیگر.مكوهها ودشت های منطقه دست نخورده باقی مانده است نیز میتواندگواه این توانایی بالقوه باشد. قرار گرفتن دربین چهارمنطقه برخوردارازنظرمنابع وتوسعه یافتگی مثل اصفهان كه یكی قطب های رشد كشورواز همه نظربعدازتهران مؤثرترین قطب اقتصادی و سیاسی كشورهست با خوزستان باموقعیت استراتژیك وذخایرعظیم نفت گاز و انرژی هیدرولیك وكشاورزی باتمام پیشینه فرهنگی وتوانایهای فراوان مراكز مهم پتروشیمی بندرامام وماهشهر،و بوشهربا داشتن یكی از بزرگترین مراكز تولید گاز جهان درعسلویه وپتانسیل بالاتجاری وجذب سرمایه كه ساحلی بودن آن براین امتیاز نیز می افزاید.بنابراین محصور شدن دراین میان گذشته از تهدیدهای خارجی ولی فرصت های فراوانی را می تواند به لحاظ كارو سرمایه برای این استان ایجاد نماید.

1-2 – ضرورت تحقیق

محدودیت ها منابع محیطی و نیاز روز افزون جوامع بشری از در پی افزایش رشد جمعیت از یكسو و تحولات اجتماعی سالهای اخیر و بالا رفتن سطح زندگی در پی گسترش ارتباطات در جهان كه منجر به پیوند رسانه ای در تمام جهان شده است كه منجر به پیوند رسانه ای در تمام جهان شده است ، تلاش انسان را برای رسیدن به بهترین نوع بهره برداری و كیفیت بالای زندگی مادی دو چندان كرده است بنابراین رسیدن به چنین سطوح زندگی و استفاده بهینه از منابع با در اختیار گرفتن ابزارهای فنأوری جدید امكان پذیر می باشد بهمین دلیل توسعه علمی و فنی رسمیت یافته مایه امید انسانها برای غلبه بر بسیاری از مشكلات امروزی است كه برای رسیدن به چنین توسعه ای برنامه ریزی لازم است .

چون برنامه ریزی تلاشی است آگاهانه برای رسیدن به هدفی مشخص در زمانی مشخص در منطقه محل پژوهش باید هر چه سریعتر اقدام به موانع اصلی در رسیدن به رفاه و آسایش ساكنین نمود تا انسانها در چند صباحی كه زندگی می كنند لذتی از زنده بودن و زیستن خود در استفاده از نعمت های الهی احساس كنند و از نوع زندگی كه سراسر سختی و زحمت از بدو تولد تا مرگز است دگرگون شود و تفكری جدید در شیوه زندگی ایجاد شود این شرایط دست یافتنی است به شرطی كه ضمن شناخت قابلیت ها به برنامه ریزی در جهت استفاده هر چه بهتر از آنها اقدام نمود و با تلاشی همگانی و مستمر اقدام به ساختن جامعه ای پویا و سرشار از نشاط و شادابی در استان نمود چرا كه در این استان با داشتن این همه منابع و قابلیت ها دیدن این همه محرومیت ها و سختی در زندگی ساكنین جای تأمل تفكر زیادی دارد .

1-3 – انگیزه تحقیق

آنچه اینجانب راوادار به انتخاب این موضوع نموده، مشاهده درد ورنج فراوانی است كه، دراندامهای تكیده وچهرهای رنجور وفقرزده مردم آن دیارمشاهده نموده، و جور و جفایی كه در سالیان گذشته توسط حاكمان ستمگر به این مردم تحمیل شده، وآنهارا اسیر و بازیچه هوسبازیها وقدرت طلبی های ایلی وطایفه ای خود نموده است.گذشته این مردم آكنده است ازظلم وستمی است كه، با شمشیرهای زهر آلود تعصب وكج اندیشی حاكمان محلی، در پی قشون كشی وغارت وچپاول طوایف همجوار برگرده این مردم فرو رفته است0دامن زدن به اختلافات قومی وقبیله ای سالها و فكراین مردم رابخود مشغول كرده است. بسیاری از توانهای مردم سرزمین من زیر چكمه های تعصب واند یشه های خرافی راه یافته به پیكره ی فرهنگ غنی این دیار له شده اند،افسوس كه هنوز هم بعضی از این كج اندیشیها وتنگ نظریها خواسته یا نا خواسته چسبیده به کالبد فرهنگ نسلهای امروز سرزمین من به حیات خود ادامه می دهند.

نویسنده وظیفه خود دانسته عقده ای را كه سالها از دیدن ولمس این همه بدبختی ورنج كشیدگی مردان و زنان ایل وتبارم،در سینه داشته بازگشاید، شاید تا حدودی دینم را به سرزمین و آب وخاکم ادا کرده باشم. امروزه با توجه به وجود مناطق و كشورهایی دردنیا كه از لحاظ توانائیها وداشته های طبیعی درسطح خیلی پایین قرار دارند.اما ازلحاظ توسعه اقتصادی به طورچشمگیری رشد كرده اند.امیدواری ما را دو چندان كرده كه استان كهگیلویه وبویراحمد با وسعتی كم و جمعیتی متناسب با آن وبا داشتن پتانسیل بالا وبالقوه یكی از رده های بالا وحداقل میانی جدول توسعه ملی باشد.قویا معتقدم كه درصورت اصلاح ساختار معیوب اداری-سیاسی و نظارت وجهت دهی صحیح می توان توسعه ی پایدار را در این منطقه مشاهده کرد0

1-4-اهداف تحقیق:

1-شناخت و بررسی ویژگیهای طبیعی وا نسانی ا ستا ن كهگیلویه وبویراحمد

2-تحلیل ویژگیهای كلی منطقه وامكان سنجی توسعه دربخشهای مختلف

3-ارایه راهكارهای مشخص برای توسعه منطقه ای

1-5-سوالات تحقیق:

1-5-1-آیا موانع اجتماعی-فرهنگی نقش اصلی را در توسعه نیافتگی منطقه داشته است؟

2-1-2-أیاشرایط توبوگرافی مانع اصلی توسعه استان بوده است؟

1-5-3-مشکلات مدیریتی وساختاراداری –سیاسی چه قدر در عدم توسعه ی استان نقش داشته است؟

1-6-فرضیات تحقیق:

1-6-1-به نظر می رسد مانع اصلی توسعه نیافتگی استان، با وجود بتانسیل بالا موانع اجتماعی فرهنگی است.

2-6-2-یکی از موانع مهم وتاثیر در توسعه نیافتگی استان،ویژگی زئومرفولوژیکی کوهستانی و صعب العبور آن میباشد.

1-7-پیشینه تحقیق :

1- طرح توسعه وعمران(جامع )دهدشت:

این طرح در سال 1282 توسط مهندسین مشاور جهان-پارس به سفارش سازمان مسكن و شهرسازی استان تهیه شده ،در این طرح ضمن بررسی ویژگیهای جغرافیایی عوامل جمعیتی شهروحوضه نفوذ وگذشته ازآن روند تغییرات جمعیتی شهرستان كهگیلویه نیز بررسی شده ا ست0 درطرح جامعه شهردهدشت ضمن بررسی رابطه شهردهدشت باروستاهای تا بعه درشهرستان به نوع فعالیت های اقتصادی دربخش های مختلف صنعت كشاورزی وخدمات درحوزه شهری پرداخته شد0وپیش بینی هایی بررسی توسعه آتی شد انجام شده است0

2-طرح توسعه و عمران( جامع) ناحیه گچسا ران

این طرح كه بعد از تقسیم بندی استان به دو ناحیه گچساران(كهگیلو یه و گچساران و بهمئی ) و ناحیه دیگر یعنی بویراحمد و د نا توسط شركت مهندسین مآب درسال به سفارش سازمان ملی وشهرسازی تهیه گردیده است0اولین طرح منطقه به تفكیك:شنا خت ویژگیهای جغرافیایی دوم: تجزیه وتحلیل عوامل طبیعی وانسانی وبررسی ویژگی های اقتصادی ناحیه درمقایسه با استان پرداخته است0درطرح عمران ناحیه گچساران و ویژگی های جمعیتی وناحیه با اولویت سكونت گا ههای انسانی اعم ازشهری –روستایی وعشایری به تفصیل مورد بررسی قرار گرفتند وعلاوه برآن ویژگیها وقابلیت های محیطی ناحیه ازكشاورزی گرفته ومعادل نفت وگازوكانی مورد برسی مورد بررسی قرار گرفتند وبا محورقرار دادن مكانهای مركزی برای توسعه به تحلیل شاخص های مكان مركزی درناحیه پرداخته ومحورتوسعه قطب های محلی رشد دا نسته كه با توسعه این مراكز محلی می توان وتمركز گرایی جمعیت برای ارایه خدمات كمك نمود0

3-طرح آمایش ا ستان:

این طرح باسفارش استانداری وتوسط دانشگاه شیراز درسال 1387با هدف امكان سنجی منطقه وارایه راه حل هایی برای برون رفت از مشكلات فعلی استان تهیه شده است0 طرح آ مایش استان با الهام گرفتن ازطرح كالبدی ملی ایران در5 بخش 0انسانی -اجتماعی ،فرهنگی،اقتصادی وفضایی تهیه، و نقشه های مورد نیاز نیز از منطقه تهیه شده است 0درطرح آمایش استان ویژگیهای جغرافیایی طبیعی وانسانی منطقه به تفصیل آمده وبا استفاده ازتحلیل های آماری ویژگی های جمعیتی واجتماعی راتغییر نموده اند0با توجه به پراكندگی نامتتوازن جمعیت دراستان كه متا ثر از توپو گرافی منطقه است،مشكلات اصلی منطقه را عوامل طبیعی دانسته ولی عوامل فرهنگی واجتماعی را نیزسهیم دراین امرذكرنموده است0دراین طرح مسایل انسانی استان ونیز قابلیت های محیطی ومنطقه آورده شده راهكارهای مفیدی بررسی برنامه ریزی منطقه ای ارایه شده ا ست0

1-8-روش تحقیق

نوع پژوهش – كاربردی است كه روش بررسی آن توصیفی – تحلیلی است .بعد از شناسایی كمی و كیفی منطقه و جمع آوری اطلاعات لازم از طریق كتابخانه ای ومیدانی ؛با انجام مصاحبه ومشاهده، به بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به روش نرم افزا spss و exell برای رسیدن نتایج مورد نظر اقدام شده است .

1-9- فرایندهای تحقیق

1- تعریف توسعه و تفاوت رشد اقتصادی و توسعه

2- تدوین معیارهای برای ارزیابی سطوح توسعه منطقه ای

3- شناخت بررسی كامل ویژگیهای منطقه محل پژوهش

4- تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف منطقه از لحاظ توسعه

5 – ارایه رهنمودها و راهكارهای جهت بهبود و سطح توسعه منطقه

1-10-روشهای جمع آوری اطلاعات:

مراجعه به كتابخانه ها؛ ادارات وسازمانهایی كه اطلاعات مربوط به منطقه را در اختیار داشته اند،مثل وزارت مسكن و شهر سازی ،سازمان آمار ،استانداری ،فرمانداریها ،وسایر ادارات منطقه.به روش میدانی با انجام مصاحبه با اشخاص وصاحب نظران .

1-11-ابزار تحقیق:

منابع كتابخانه ای مثل :كتابهای تاریخی و جغرافیا یی استان،مقالات و طرحهای پژوهشی مربوط به استان. نظرات مسئولین و صاحب نظران استانی.آمارهای استانی وملی ؛ نقشه های سیاسی وجمعیتی ، ونقشه ی طرح های اجرایی در استان.

1- 12-محدودیت های وتنگناهای تحقیق: محدودیت هاو تنگنا ها:

درحال حاضر دركشورها عموما ودرمناطقی كوچكتر علیرغم مصوبات جدید بهایی به پروژهای تحقیقاتی دارد نمیشود بهمین دلیل اطلا عات مورد نیاز پروژه ها اكثرا دراختیا رات مركزی است كه آنچنان استفاده از آنها نمی كننند وبه سختی جهت كار تحقیقاتی در اختیار پژوهشگران قرار داده می شوند0نكته بعدی اینكه چون بخشی از عناصر تحقیقی نیروی انسانی است بنابراین در بحث پرسش نامه ویا مصابه نمی توان آنطور كه باید اطلاعات مورد نیاز را بدست آورد،علاوه براینها مشكلات مسافرت به جاهای مختلف جهت مشاهده ویا جمع آوری اطلاعات یكی از مشكلات سدراه پروژه بود0نبود الگوی تناسب به موضوع رسانه مهمترین معضل نگارنده بوده كه به دلیل نبود الگوی اجرای متناسب به آن مجبور به ارایه شیوه ای جدید درتناسب تحلیل منطقه ای استانی شده است كه این كار نارسا ئیها یی ومشكلاتی را متوجه نگارنده درحین اجرای پژوهش كرده است0

فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش

2-1-مبانی نظری یاتئوریك موضوع:

هدف ازمبانی نظری رسیدن به چارچوبی مناسب وقابل اتكاءبرای پژوهش است. می توان خلاصه ای ازمهمترین یافته های نظری را به عنوان پایه و مبانی مطامعه و روش تحقیق مطرح نمود[1].

.مفهوم كلی توسعه نیافتگی:پدیده توسعه نیافتگی پدیده جدیدی نبوده وعمرآن به مراتب به چند قرن می رسد به نظر متفكرین توسعه اقتصادی، توسعه نیافتگی نه تنها پدیده ای تازه نیست بلكه پدیده ای چون توسعه یافتگی ارتباطی تنگاتنگ دارد.از دوران اولیه زندگی بشر تا شروع قرن شانزدهم میلادی اگرچه تفاوت های زیادی بین ساختار اجتماعی ،سیاسی،فرهنگی وحتی اقتصادی جوامع مختلف وجود دارد.اما اختلاف چندانی بین سطح زندگی وسطح تكنو لوژی آنها نبوده است. اما اینكه از قرن 16به این طرف چه اتفاقاتی افتاده ویا ارتباطی وپیوند دو پدیده چگونه است سؤالاتی هستند كه بدون پاسخ داده خواهدشد0 1-دیدگاه اول :به نظر عده ای ازعلمای توسعه اقتصاد جهانی .به مانند مجموعه ای مركب كه اقتصادهای ملی عناصراین مجموعه هستند0 اگرچه شكل این مجموعه دائم درحال تغییر وحتی دگرگونی است اما عناصر این مجموعه كه همان اقتصاد ملی هستند باسلسله مراتب خاصی بایكدیگر درارتباط نزدیكند والبته ارگانیك0بنابراین هرگونه تغییری كه در قسمتی از این مجموعه اتفاق افتد مطمئنا تغییراتی در كل یا بقیه عناصرایجاد خواهد كرد0به عقیده این نظریه پردازان توسعه اقتصادی عنصری از این مجموعه كه امروزه كشورهای توسعه یافته نامیده می شوند، درسه مرحله انجام شده است. تحولات دراین كشورها تنها محدود به خود آنها نبوده ونیست بلكه تاثیرات مهمی دركشورهای درحال توسعه نیز ایجاد كرده است.

1-مرحله اول یا مرحله تراكم اولیه ثروت (انباشت سرمایه)؛

2-مرحله دوم یامرحله صدور كالا (شروع تجارت)؛

3-مرحله سوم یامرحله صدور سرمایه (مبادله سرمایه وفناوری ).

دیدگاه دوم:

به نظر برخی دیگراز علمای اقتصاد توسعه مبدا شروع وریشه اصلی پدیده توسعه یافتگی درجوامعه توسعه یافته امروزی انقلاب صنعتی بوده است0اما تحلیلی كه این گروه از انقلاب صنعتی می كنند متفاوت باتحلیل نظریه پردازان گروه اول است كه اینها معتقدند انقلاب صنعتی طی دو مرحله عمده درجهان اتفاق افتاده است. اولین تحول بانام انقلاب نئولتیك (نوسنگی)ویاشروع عصرحجرجدیدحدود ده هزارسال پیش. دومین تحول عمیق بانام انقلاب صنعتی ازسال 1760ازكشور انگلستان وسپس به كشورهای همجوار گسترش یافت كه عوامل ایجاد انقلاب صنعتی عبارتند از : 1 -عوامل اقتصادی 2 -عوامل اجتماعی –فرهنگی3 -عوامل فنی، حال باتوجه به كلیات ذكرشده توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی می توانند عوامل متعدد مختلفی را داشته باشند.[2]0

2- 2- تعاریف ومفاهیم

رشد وتوسعه[3] :درزبان فارسی كلمه فارسی رشد،ه معنای بزرگ شدن است این بزرگ شدن جنبه های متفاوتی دارد اما((رشداقتصادی یك كشور عبارت است ازافزایش تولید ملی واقعی سرانه آن كشوردریك دوره بلندمدت))

توسعه یافتگی[4] :توسعه یافتگی یعنی افزایش سطح عمومی زندگی مردم یك منطقه یا كشور به دلیل تولید سرانه مردم و افزایش زیر ساختها و تولیدات درون زای یك كشور كه بتواند بطور مستقل ادامه داشته باشد0

توسعه نیافتگی[5]: توسعه نیافتگی یعنی عقب ماندن ازلحاظ تولیدات صنعتی وفناوری روزكه یك كشورنتواند مایحتاج زندگی مردم كشورش را خود تامین نماید و بیشتربه شكل فنی و دستی فعالیت نماید0

توسعه پایدار:[6] پشرفت همه جانبه (علمی.فنی.فرهنگی واجتماعی)یك كشورباتوجه به حفظ ثروت ملی و طبیعی با توجه به نسل آینده آن كشور بدون تخریب محیط زیست.

طرح آمایش سرزمین[7]:برنامه ریزی برای ساماندهی مطلوب فضایی و كالبدی برای آسانتركردن شرایط زندگی استان با استفاده مطلوب از توانائیهای محیط.

برنامه ریزی منطقه ای[8]: برنامه ریزی علمی وفرهنگی برای تمامی بخشهای یك منطقه با توجه به فضای و مكان متناسب با توانهای محیطی برای مدت زمانی مشخص.

برنامه ریزی شهری[9] :برنامه ریزی فیزیكی كالبدی –فضایی برای شهروحوزه نفوذ آن بادرنظرگرفتن تمامی عوامل مكانی وطبیعی وانسانی و فرهنگی مؤثردرگسترش فیزیكی وبهبود شرایط و رفاه شهروندان دراستفاده از امكانات شهری0

2-2-1- برنامه ریزی منطقه ای 1

منطقه عبارت است از فضا یا قسمتی از خاك یك كشور كه عوامل طبیعی با اقتصادی و اجتماعی آنرا از محیط اطراف خود متمایز نموده است .

به طور ساده برنامه ریزی منطقه ای را می توان كوششی متشكل و منظم برای انتخاب بهترین راهها و روش ها به منظور رسیدن به هدفهای خاص در یك منطقه دانست. از دیدگاه دیگر برنامه ریزی منطقه ای عبارت است از كوشش جهت بالا بردن سطح زندگی مردم یك منطقه و یا كوششی جهت بدست آوردن حداكثر استفاده از منابع كمیاب و به كارگیری استعدادهای منطقه. به طور كلی برنامه ریزی منطقه ای شامل سه مرحله است .

1- شناخت مشكلات آن و طرح و تنظیم برنامه توسعه آن

2- اجرای برنامه تهیه شده

3- بررسی و ارزیابی طرح اجرا شده

در سیستم برنامه ریزی منطقه ای ، همیشه مسایل و مشكلاتی وجود دارد كه بایستی با هماهنگی و در كنار سیاستهای كلی كشور اجرا گردد . توسعه متناسب و متوازن منطقه ای با مشاركت مسئولین محلی و منطقه ای در برنامه ریزی و یا تعیین استراتژی توسعه شهرها و مكانیابی صنایع از جمله مسایلی هستند كه در برنامه ریزی ملی و منطقه ای قابل مطالعه اند .در رابطه با روش مطالعه حوزه های منطقه ای روش های تحلیل داده ها و روش حسابرسی منطقه ای روش تجزیه و تحلیل تقریبی و فرضیه اقتصاد پایه ای مورد استفاده قرار می گیرند . یك طرح كامل منطقه ای می تواند شامل چهار مرحله اصلی باشد كه اجزای مطالعاتی آن به قرار زیرند

1- طرح برنامه ها : حركات جمعیتی ،تجزیه و تحلیل فیزیكی : تولیدات طبیعی ، صنعتی ، خدماتی ، مطالعه مشاغل. برنامه های منطقه ای در دست اجرا و میزان تخصص ها ؛ پروژهای منطقه ای انجام شده و امكانات و محدودیت ها.

2- تجزیه و تحلیل : منابع زیر زمینی ، منایع اقتصادی ، خدمات فرهنگی و اجتماعی ، زیر بنای فیزیكی و تأسیسات ، منابع انسانی ، عوامل اداری ، عوامل حقوقی ، امكانات و عوامل ظاهری.

3- مرحه اجرا : انتخاب زمان پایان پروژه – اولویت بندی ، طرحهای جامع و هادی چند ساله برنامه بخشی ، تعیین پروژه ها ارزشیابی ، منابع مالی.

4- برنامه ریزی و معیارهای اجرایی : سیاست های دولت در سطح كشور ، منطقه ، شهر و روستا، نیازها ، مخارج ، منابع طبیعی ، سیاست های فضایی و پیشرفت های فیزیكی.

2-2-2 مفهوم رشد اقتصادی[10]:

كلمه رشد به معنی بزرگ شدن است و این بزرگ شدن بسته به مورد آن می تواند جنبه طولی ، وزنی ، سطحی و یا حجمی داشته باشد . رشد مفهومی كمی است . رشداقتصادی عبارت است از افزایش تولید ملی واقعی سرانه به آن كشور در طول یك دوره بلند مدت . در توجیه و تشریح این تعریف موارد زیر را می توان بیان كرد .

الف » به كار بردن كلمه تولید واقعی به منظور حذف اثر افزایش سطح عمومی قیمت هاست.

ب» برای دستیابی به نظرات واقعی تر و امكان مقایسه وضعیت یك جامعه در سالهای مختلف یا مقایسه جوامع مختلف با تعداد جمعیت متفاوت در تعریف بالا از تولید ملی سرانه جای تولید ملی استفاده شده است .

ج » به كار بردن كلمه بلند مدت برای اطمینان از استمرار رشد اقتصادی است . زیرا در بعضی موارد به خاطر افزایش قیمت یا تولید یك كالای خاص صادراتی ممكن است رشد زودگذری در یك اقتصاد مشاهده شود، مشخص شده است كه نرخ رشد اقتصادی لزوماً یك تحول مثبت در تاریخ اقتصادی یك كشور به حساب نمی آید . زیرا افزایش نرخ رشد می تواند به بهانه تخریب و یا افزایش وابستگی یك كشور تمام شود تنها افزایش نرخ رشد با استفاده از روش پنجم ، نرخ رشد سالمی خواهد بود و اقتصاد و بلند مدت از آن سود خواهد برد.البته عواملی چون تغییرات سیاسی و یافرهنگی از عوامل مهم و اثر گذار بر نرخ رشد اقتصادی یك كشور به حساب می آیند، عاملی مستقل دانست . در نتیجه رشد به روش سرمایه گذاری و ارتقاء سطح تكنولوژی تولید می تواند محور توسعه اقتصادی باشد پس اگر رشد اقتصادی تحت تأثیر بهبود روشهای تولید با كمك فن آوری باشد محور توسعه اقتصادی نیز می تواند باشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درباره حمل و نقل سریع ریلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درباره حمل و نقل سریع ریلی دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درباره حمل و نقل سریع ریلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درباره حمل و نقل سریع ریلی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درباره حمل و نقل سریع ریلی :

*مقاله درباره حمل و نقل سریع ریلی*

1- كلیات

1-1- مقدمه :

چشم اندازی به جهان، نشان می دهد كه توسعه هوشمندانه، شكل دهنده مطالعات و تحقیقات حمل و نقل ریلی در كشورهای پیشرفته بوده است. در قرن بیستم تقریباً همگی مطمئن بودند كه جایگزینی برای غول هواپیما در صنعت حمل و نقل مسافری پیدا نخواهد شد. البته این نگرش، امروزه، مغلوب تحولات شگرف حمل و نقل ریلی است كه برای سومین سال از قرن بیست و یكم، رشد فناوری در این بخش شتاب ویژه ای به خود گرفته است و هر لحظه آشكارتر می سازد كه محاسبات امكان سنجی این نوع از حمل و نقل، تا چه حدی برای دوستداران كره زمین، سودآور است. در حمل و نقل بین شهری، كیفیت هر یك از سیستمهای حمل و نقل، با توجه به توان رقابتی هر یك، با سایر سیستم ها ارزیابی می شود . این توان با توجه به مزایای حمل و نقل ریلی در مصرف كم انرژی، سرعت مناسب، ایمنی و آلودگی كمتر همراه با ظرفیت بیشتر در حمل و نقل مسافر و بویژه حمل و نقل بار اهمیت پیدا می كند.

در گذشته، زمانی كه برای اولین بار سیستم راه آهن مطرح شد، استقبال از این سیستم بسیار زیاد بود. با ورود هواپیما و وسیع شدن اتوبانها، كم كم ، راه آهن ، جایگاه خود را از دست داد. اما به تدریج با شلوغ شدن كریدورهای هوایی و اتوبانها، كشورها به استفاده از راه آهن، برای استفاده از مزایای بسیار زیاد آن روی آوردند.

در كنار این شرایط، رشد بسیار سریع فن آوری حمل و نقل ریلی، برتریهای این سیستم را در حمل و نقل بار و مسافر، نشان داده است. افكار عمومی دوباره به این بخش توجه ویژه ای نشان دادند. در حال حاضر میزان توان رقابتی این سیستم بطور كامل وابسته به سطح فن آوری سیستم است و در دنیای امروز، داشتن فن آوری سیستم حمل و نقل ریلی به یك بحث راهبردی تبدیل شده است.

عدم وابستگی به شرایط جوی، مصرف كم انرژی، سرعت و ایمنی، جزء ویژگیهای موروثی این بخش است. فن آوریهای جدید سیستم از قبیل بهره گیری از سیستمهای كنترل اتوماتیك (CTC) جهت افزایش ضریب ایمنی، جایگزین كردن انرژی برق بجای سوختهای فسیلی و هدایت و افزایش سرعت و كم شدن حجم ترافیك خطوط، تحولی عظیم در این صنعت پدید آورده است. ورود سیستمهای مغناطیسی كه سرعت قطارها را تا 550 كیلومتر در ساعت، افزایش داده است، به یقین، انقلابی در صنعت حمل و نقل ریلی است. خطوط مغناطیسی ایالات متحده، شینكانسن ژاپن و TGV فرانسه همه نشان دهندهرشد و اقبال گسترده از این تحولات هستند.میزان مصرف انرژی حمل و نقل جاده ای در حمل به ازای هرتن – كیلومتر، 20 درصد كیلومتر در ساعت است. در صورتی كه همین مقیاس برای سیستم ریلی در حمل كالا به ازای هر تن – كیلومتر، 6 درصد برآورد شده است. این شرایط در بحث آلودگی هوای محیط هم قابل بررسی شده است. هوایی كه حمل و نقل جاده ای به ازاء هر مسافر – كیلومتر، آلوده می كند، با متوسط ظرفیت مسافر، 96 گرم است در صورتیكه در بخش ریلی به ازاء هر مسافر – كیلومتر با 35 درصد ظرفیت نهایی، 2.11 گرم برآورد شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید