مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 :

مجموعه نكته‌های كنكوری عربی 1و2 در 57 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه مطالب درسی

و نكات كنكوری

انواع كلمه:

كلمه در زبان عربی بر 3 قسم است: 1- اسم 2- فعل 3- حرف

1- اسم: آن است كه به تنهایی در جمله معنا دارند و بدون داشتن زمان در جمله ایفا می‎شوند. مانند تلمیذ- رجل

اسم از لحاظ جنس و تعداد حروف به چهار دسته تقسیم می‎شوند.

1- اسم یا مفرد، مثنی، جمع

2- اسم یا مذكر، مونث

3- اسم یا مجازی، حقیقی

4- اسم یا معرفه، نكره

1- اسم مفرد: تنها بر یك نفر، یا یك شیء دلالت می‌كند مانند: مسلم، كتاب، رجل

مفرد هیچ علامت و نشانه ای ندارند.

2- مثنی: (تثنیه): بر 2 نفر یا دو شیء دلالت می‌كنند علامت آن در عربی (انِ، ینِ) به آخر مفرد مذكر است مانند: طالب طالبانِ ، طالبینِ

نكته: هرگاه بخواهیم از اسم مفرد مونث مثنی مونث بسازیم از طریق زیر عمل می‌كنیم:

1- ه گرد را از آخر آن حذف می كنیم.

مومنه مؤمن مومنت مومنتانِ- مومنتینِ

2- به جای آن (ت) می گذاریم.

3- سپس علامت مثنی را به آخرش می افزائیم.

3- اسم جمع: بر بیش از 2 ، 3 نفر یا بیشتر دلالت می‌كنند.

1- جمع مذكر (سالم)

جمع بر 3 نوع است 2- جمع مونث (سالم)

3- جمع مكسر (تكسیر)

1- جمع مذكر (سالم): علامت آن (ونَ – ینَ) به آخر اسم مفرد مذكر.

مانند: مسلم مسلمونَ – مسلمینَ طالب طالبونَ – طالبینَ

2- جمع مونث (سالم): علامت آن (اتِ) به آخر اسم مفرد مونث.

نكته: هیچگاه از مفرد مذكر، جمع مونث ساخته نمی‎شوند.

«طریقه ساختن اسم جمع مؤنث»

1- جمع مونث: از مفرد مونث ساخته می‎شوند

مجتهده مجتهد مجتهداتِ

بدین ترتیب

1- ه گرد را از آخر آن حذف می كنیم.

2- به جای آن نشانه جمع مونث (اتِ) به آخرش می افزائیم.

نكته: برخی از كلمات هستند كه با (ات) جمع بسته می‎شوند اگر با این وزنها بر جمع مكسر می باشند.

3- جمع مكسر: (تكسیر)

وزنهای جمع مكسر عبارتند از:

1- هر كلمه ای كه بر وزن (اَفْعالْ ، فَعُولْ) باشند جمع مكسرند.

نكته: هر كلمه با 3 حرف (ف ، ع ، ل) خلاصه می‎شوند كه جزء حروف اصلی نامیده می‎شوند.

حروف زائد: یك یا 2 حرف به 3 حرف اصلی اضافه شوند را حروف زائد گویند.

مانند:

اَشرار شرر= شرّ ذَنوُبْ ذنب

2- هر كلمه ای كه بر وزن (فِعالْ) باشند جمع مكسرند.

عِبادْ عَبدْ قبار قبر

نكته: دو كلمه ای از قبیل (ایّام – اسماء) این دو كلمه بر وزن جمع مكسر می روند اما برای مفرد پیدا كردن طبق (ف . ع . ل) مفردشان بدست نمی آیند كه مفردشان «یوم، اسم» می‎باشد.

3- هر كلمه ای كه بر وزنهای زیر باشند جمع مكسرند.

وزن: «مَفاعِلْ ، مَفاعِیلْ ، اَفاعِلْ ، اَفاعِیلْ ، فَواعِلْ ، فَواعِیلْ ، فُعَلاء»

مثال: مَساجِدْ ، مكاتیب ، اَكابِر ، اَقاریر ، شواعِرْ ، تواریخ ، شُعَراء

مفرد: مَسْجِدْ ، مَكْتَبْ ، كِبْرْ ، قدر ، شعر ، تاریخ ، شِعْر

اسم مذكر، مونث:

1- اسم مذكر : بر جنس نر یا مذكر دلالت می كند، هیچ علامت و نشانه ای ندارند.

مانند : مسلم – علی – تلمیذ

2- مونث : برجنس زن، یا یكی از نشانه های مونث را به خود دارا باشند مونث است.

نشانه های مونث عبارتند از:

1- ـه گرد در آخر كلمه : شهاده – عالمه – مومنه

2- كلیه اسمهای زن : مریم – زینب – …

3- هر كلمه ای كه در آخر آن (ی: الف مقصوره) ، (اء : الف ممدوده) ذكر شوند مونث است.

مانند كبری- صغری- موسی- دنیا (دنیی) ، زهراء – حمیراء – شعیراء

4- ت در فعل . در ماضی آخرین حرف، در مضارع به اولین حرف

ذَهَبَ ذَهَبَتْ یَذْهَبُ تَذْهَبُ

5- اعضای زوج بدن كه عبارتند از:

(یَدْ): دو دست ، (رِجْلْ): دوپا ، (الاذن): دوگوش ، (العین): دو چشم

6- اسامی شهرها و كشورها، قبایل، ایران، طهران، كویت، قریش

7- بیشتر جمع مكسر غیراشخاص: مَدارسْ، مَنازِلْ، مَكاتِبْ

8- كلماتی از قبیل: (شَمْس، نَفْس، الارضْ، حَربْ، بَیت، دار، نار) : مونث اند.

اسم مجازی، حقیقی

1- اسم حقیقی: به كلیه اسمهایی كه جاندار باشند چه انسان، چه حیوان، چه گیاه جاندار را اسم حقیقی گویند. جواد، الدیك، شجر)

2- اسم مجازی: به كلیه اسمهایی‌كه جاندار نباشند اسم مجازی گویند مانندالجدار، قلم،‌ كتاب.

نكته: اسم مذكر، مونث خود بر چند شاخه تقسیم می‎شوند:

1- اسم مذكر: بر 2 نوع است:

2- اسم مونث خود بر 4 نوع است:

1- مونث حقیقی : آن است كه علامت مونث را به خود داشته باشند و جاندار

مانند: دجاجه – فاطمه – لیلی

2- مونث مجازی: آن است كه علامت مونث داشته باشند و بی جان.

مانند: محفظه (كیف)، منضده (میز)، املاء ، انشاء ، عاشوراء ، تاسوعاء

3- مونث لفظی : آن است كه علامت مونث را به خود داشته باشند اما در واقع بر جنس مذكر دلالت كنند. مثل : موسی، معاویه، حمزه ، مصطفی، طلحه

4- مونث معنوی : آن است كه علامت مونث نداشته باشند اما در واقع خودشان مونث اند.

مانند: الام (مادر) ، أختْ (خواهر) ، بنت (دختر)

نكته: اعضای زوج بدن، اسامی شهرها و كشورها و كلماتی استثناء از قبیل:

«شَمسْ ، نَفسْ ، الارضْ ، حربْ ، بیت ، دار ، نار» مونث معنوی به شمار می روند.

«اسم معرفه ، نكره»

1- اسم معرفه : اسمی كه بر تمامی اشخاص شناخته شده باشد.

2- اسم نكره : اسمی كه ناشناخته باشد را نكره گویند.

نشانه‌های معرفه عبارتنداز: (مَعارِفْ شش بُوَد مُضْمِرْ اضافه عَلَمْ و ذو لام و موصول، اشاره)

1- داشتن «ال» در ابتدای كلمه : التلمیذ – الرجل – الشجاع

2- كلیه اسمهای عَلَمْ (مرد، زن، شهر، كشور) معرفه به عَلَمْ گویند. محمد، زینب، ایران، تبریز

3- كلیه ضمایر، موصول، اشاره، استفهام معرفه اند. هو – الذی – ذلك – اَیْنَ

4- هر كلمه ای كه مضاف بر كلمه بعدش باشد آن كلمه مضاف بواسطه كلمه بعدش معرفه به‌اضافه گویند.

(یك اسم نكره‌ای كه با یك اسم معرفه بیاید آن اسم نكره به واسطه كلمه بعد معرفه به‌اضافه گویند.

بابُ الحوائج درسَــهم

«ضمایر» بر دو نوع اند:

صرف چهارده صیغه ضمایر منفصل و متصل

منفصل

متصل

منفصل

متصل

غائب مذكر

مفرد

هو

ـه

غائب مونث

مفرد

هی

ـها

مثنی

هما

ـهما

مثنی

هما

ـهُما

جمع

هم

ـهم

جمع

هُنَّ

ـهُنَّ

منفصل

متصل

منفصل

متصل

مذكر مخاطب

مفرد

اَنْتَ

ـكَ

مخاطب مونث

مفرد

اَنْتِ

ـكِ

مثنی

انتما

ـكُما

مثنی

انتما

ـكُما

جمع

انتم

ـكُمْ

جمع

انتنَّ

ـكُنَّ

منفصل

متصل

متكلم

وحده

انـا

ی

مع الغیر

نَحْنُ

ـنا

ضمایر منفصل و متصل خود بر چند نوع اند:

1- ضمایر منفصل بر دو نوعند:

2- ضمایر متصل

برسه نوعند:

2- نكره : ناشناخته:

نشانه های نكره:

1- تنوین ً ٍ ٌ در آخر كلمه تلمیذً – رجلٌ – شجاعٍ

2- داشتن كلمه‌ای كه در آخر آن َ ِ ُ باشند و آن در صورتی نكره است كه كلمه دارای (ال) نباشد.

نكته: هیچگاه 2 نشانه در یك جمله نمی آیند.

المدرسهٍ = این كلمه غلط است درست آن بدین صورت است: المدرسهِ‌ – مدرسهٍ – مدرسهِ

نشانه های اسم:

1- داشتن «ال» در ابتدای كلمه مانند التلمیذ – الرجل

2- كلیه اسمهای عَلَمْ (به كلیه اسم های مرد- زن- شهر- كشور- علی- مریم- ایران- تبریز)

3- كلیه ضمایر، موصول، اشاره، استفهام

4-

اسم

هر كلمه ای كه مضاف بر كلمه بعدش باشند آن كلمه مضاف اسم است. بابُ الحوائج

5- هر كلمه‌ای كه بعد از حرف جر (فی– مِنْ- الی- عَلی- لِـ- بـِ ) ذكر شود اسم است.

اسم

حرف جر

مِنْ صنادیق

سوالات تجزیه اسم (التحلیل الصرفی)

1- چه نوع اسمی است (مفرد، مثنی، جمع) 2- مذكر، مونث

3- مجازی، حقیقی 4- معرفه، نكره

5- مبنی، معرب 6- منصرف، غیرمنصرف

7-جامد، مشتق (درصورت مشتق بودن ازچه نوعی می‌باشند)

8- ممدود الاخر، مقصور الاخر، منقوص الاخر، صحیح الاخر

از شماره تجزیه 1 تا شماره 4 قبلاً توضیح داده شد.

«مبنی، معرب»

مبنی: آن است كه حركت حرف آخرش ثابت است.

معرب: آن است كه حركت حرف آخر آن تغییر می كند.

اقسام مبنی ها در اسم عبارتند از : (1- كلیه ضمایر 2- موصول 3- اشاره 4- استفهام)

نكته: فقط «اسم اشاره و مثنی» قسمت مثنی معرب اند.

اسم اشاره: نزدیك : «هذانِ، هذینِ – هاتانِ، هاتینِ»

«ذلكان- ذلكینِ»

دور: «ذانكَ، ذینك- تلكانِ، تلكینِ»

اسم موصول خاص: (الذانِ، اللذینِ، اللتانِ، اللتینِ) : قسمت مثنی معرب اند.

اسم جامد، مشتق:

1- اسم جامد: تمامی اسم های مفرد را جامد گویند.

2- اسم جامد بر دو نوع است:

الف- 1- جامد مصدری: تمامی اسمهای مفرد به غیر از مشتقات را جامد گویند كه مشتق را در پیرامون مشتق توضیح خواهیم داد. التلمیذ- الرجل

نكته: اسم های جمع مكسر غیرعاقل جامد مصدری گویند. الاسماء – الایام

ب – جامد غیرمصدری: (كلیه ضمایر، موصول، اشاره، استفهام را جامد غیرمصدری گویند و همچنین لفظ (الله) را جامد غیرمصدری گویند.

2- مشتق: آن است كه تنها از بن فعل تشكیل شده باشند.

1- اسم فاعل، مفعول

2- اسم زمان و مكان

اقسام مشتق عبارتند از : 3- اسم آلت

4- اسم تفضیل

5- صفت مشبهه

6- صیغه مبالغه (اسم مبالغه)

1- اسم فاعل، مفعول: در ثلاثی مجرد بر وزن خودشان ساخته می شوند.

نَصَرَ : ناصر (اسم فاعل) ، منصور (اسم مفعول)

ثلاثی: فعلی كه ریشه آن دارای سه حرف باشد را ثلاثی گویند: كِتِبوا – نَصَرَ – یَذْهَبانِ

ثلاثی بر دو نوع است:

2- ثلاثی مجرد: به اولین صیغه اصلی فعل كه ریشه آن دارای سه حرف باشند را ثلاثی مجرد گویند. كَتَبوا – خَرَجَ

2- ثلاثی مزید : علاوه بر ریشه اصلی فعل یك یا دو حرف به سه حرف اصلی اضافه شوند را ثلاثی مزید گویند. یَسْتَخْدِمونَ : از سه حرف بیشتر باشد ثلاثی مزید

نكته : «اسم فاعل ثلاثی مجرد»

نكته 1 :

1- هرگاه دومین حرف از حروف اصلی آن (و ، ی) باشند برای ساختن اسم فاعل در ثلاثی مجرد (و، ی) به (ائـ) تبدیل می‌شوند اما برای ساختن اسم مفعول طبق این قاعده بر وزن خودش ساخته می‌شوند.

اسم فاعل

قَوَمَ قائم مقووم (اسم مفعول)

نكته 2 – هرگاه سومین حرف از حروف اصلی آن (و) باشند برای ساختن اسم فاعل در ثلاثی مجرد (و) به (ی) ختم می شود اما برای ساختن اسم مفعول طبق این قاعده بر وزن خودش می بریم. وقتی كه آنرا بر وزن خودش بردیم در اینجا (و، ی) در كنار یكدیگر می آیند كه (و) را در (ی) ادغام می كنیم و «ی» تشدید می گیرد.

اسم فاعل اسم مفعول

رَضَوَ راضی مرضوی مرضّی

دَعَوَ داعی مدعوی مدعّی

هَدَوَ هادی مهدوی مهدّی

نكته 3- «نشانه اسم فاعل و مفعول در جمله ثلاثی مجرد» كلمه ای كه در جمله بر
«وزن فاعل یا مفعول» باشند مشتق «اسم فاعل یا مفعول» گویند.

مانند: الله حاكم علیمٌ و منصورٌ

نكته :

اما برای ساختن«اسم فاعل، مفعول در غیر ثلاثی‌مجرد (ثلاثی‌مزید) از طریق زیر عمل‌ می‌كنیم:

یَنْفَعِلُ

1-ازفعل مضارع ساخته می‌شوند بدین ترتیب مثلاً (از كلمه «قَلَبَ» اسم فاعل، مفعول) باب انفعال

2-

یَنْقَلِبُ

حروف مضارعه را از اول آن حذف می كنیم. نْقَلِبُ

3- به جای آن (مُ) می گذاریم. مُنْقَلِبُ

4- حركت یك حرف مانده به آخر برای ساختن اسم فاعل ( ِ ) مُنْقَلِبْ

و برای ساختن اسم مفعول ( َ ) می گذاریم مُنْقَلَبْ

5- حركت حرف آخر چه برای اسم فاعل، چه برای اسم مفعول ( ْ ) ساكن می كنیم.

نكته: «نشانه اسم فاعل، مفعول در جمله ثلاثی مزید»

كلمه ای كه در جمله «مُ» باشد آن كلمه مشتق یا اسم فاعل، اسم مفعول است.

اِنَّ اللهَ لایُحِبُّ المُسْتَكْبِرینَ و یُرْسِلُ الاَنْبِیاءَ مُبَشِّرینَ و مُنْذَرینَ

طریقه ساختن فعل ماضی، مضارع معلوم به مجهول

1- حركت حرف اول فعل ماضی یا مضارع را برای مجهول كردن ( ُ ) می‎دهیم.

2- حركت یك حرف مانده به آخر برای مجهول كردن در ماضی ( ِ ) و در مضارع ( َ ) می‎دهیم.

3- حركت حرف آخر چه در ماضی، چه در مضارع ثابت باقی می ماند.

كَتَبَ (فعل معلوم) ، مجهول آن: كُتِبَ یَسْتَخْرِجُ (فعل معلوم) ، مجهول آن : یُسْتَخْرِجُ

طریقه ساختن جمله معلوم به مجهول

1- فعل جمله را به مجهول تبدیل می كنیم.

2- فاعل جمله معلوم را برای مجهول كردن حذف می كنیم.

3- مفعول جمله معلوم را برای مجهول كردن به جای فاعل جمله مجهول می آوریم و علامت فاعل را به آن می‎دهیم.

4- دیگر مفعول جمله معلوم را كه به جای فاعل جمله مجهول آوردیم در تركیب بعنوان فاعل فعل مجهول ذكر نمی كنیم بلكه به عنوان نائب فاعل فعل مجهول ذكر می كنیم.

كَتَبَ التلمیذ الدرسَ (جمله معلوم) مجهول آن : كُتِبَ الدرسُ

«طریقه ساختن جمله معلوم به مجهول»

1- فعل جمله را به مجهول تبدیل می كنیم.

2- فاعل جمله معلوم را برای مجهول كردن حذف می كنیم.

3- مفعول جمله معلوم را برای مجهول كردن به جای فاعل جمله مجهول می آوریم و علامت فاعل را به آن می‎دهیم.

4- دیگر مفعول جمله معلوم را كه به جای فاعل جمله مجهول آوردیم در تركیب بعنوان فاعل فعل مجهول ذكر نمی كنیم بلكه به عنوان نائب فاعل فعل مجهول ذكر می كنیم.

كَتَبَ التلمیذُ الدرسَ (جمله معلوم) (مجهول آن) كُتِبَ الدرسُ

اسم ظاهر

یَسْتَخْرِجُ الطلابُ الصَفَ (جمله معلوم) (مجهول آن) یُسْتَخْرِجُ الصفُ

اسم ظاهر

نكته 1 :

هرگاه بخواهیم جمله معلوم را به مجهول تبدیل كنیم وقتی كه فاعل جمله معلوم را حذف كردیم مفعول جمله معلوم را كه به جای نائب فاعل آوردیم اگر به صورت مونث بود فعل ما هم به صورت مونث آورده می‎شوند.

نَصَرَ علـیُ فاطـمهَ (جمله معلوم) (مجهول آن) نُصِرَتْ فاطـمهُ

نكته 2 :

هرگاه بخواهیم جمله معلوم را به مجهول تبدیل كنیم وقتی كه فاعل جمله معلوم را حذف كردیم مفعول جمله معلوم را كه به جای نائب فاعل آوردیم اگر به صورت جمع مذكر باشد چون نائب فاعل مرفوع است جمع مذكر هم در حالت رفعی به جای ُ با (ونَ) ختم می‎شود.

یَصَـلِّیُ المسلمونَ العالـمین (جمله معلوم) (فعل مجهول) یُصَـلَّیُ العالـمونَ

نكته:

فعل های متعددی همه مجهول می باشند به هیچ وجه فعل لازم نمی تواند مجهول واقع شوند.

كَتَبَ (متعددی) (مجهول آن) كُتِبَ

یَسْتَخْرِجُ (متعددی) (مجهول آن) یُسْتَخْرِجُ

«خَرَجَ ، جَلَسَ» لازم است بنابراین نمی تواند فعل لازم را مجهول كرد.

«فعل معتل، صحیح»

1) فعل معتل: فعلی كه یكی از حروف اصلی آن حروف عله باشند را معتل گویند.

حروف عله : (و – ا – ی) قَوَمَ – اَخَذَ – یَسَرَ

1- فعل صحیح: فعلی كه هیچ یك از حروف اصلی آن عله نباشد را صحیح گویند.

كَتَبَ – جَعَلَ – هَبَبَ (هَبَّ) – أمَرَ

نكته:

هرگاه دومین حرف از حروف اصلی آن «و» یا «ا» باشند برای مجهول كردن در ماضی «و»، «ا» به جای حرف یكی مانده به آخر كه ( ِ ) كسره می‎گیرد «و» ، «ا» به (یـ ) ختم می‎شود و حرف قبل آن هم به كسره ختم می‎شود.

عَوَشَ (فعل معلوم) (مجهول آن) عِیْشَ

زاد (فعل معلوم) (مجهول آن) زیدَ

و اما اگر فعل مضارع باشند به جای حرف یكی مانده به آخر كه «و – ی» باشد «و» یا «ی» به «ا» ختم می‎شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

برنامه ورزشی برای مبتدیان رشته بدنسازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 برنامه ورزشی برای مبتدیان رشته بدنسازی دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد برنامه ورزشی برای مبتدیان رشته بدنسازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي برنامه ورزشی برای مبتدیان رشته بدنسازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن برنامه ورزشی برای مبتدیان رشته بدنسازی :

یکی از مشکلات بدن‌سازان مبتدی آگاهی نداشتن از برنامه‌های تمرینی مناسب برای خودشان است.

بیشتر کسانی که به‌تازگی در باشگاه بدنسازی ثبت‌نام می‌کنند یا

عضو یک مجموعه ورزشی می‌شوند، نمی‌دانند از کجا باید شروع کنند.

در این شماره یک برنامه تمرینی به نقل از مجله مشهور بدنسازی فلکس آورده شده

تا افرادی که به تازگی به بدنسازی روی آورده‌اند بدانند که

چگونه می‌توانند حجم عضلات خود را به تدریج افزایش دهند…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی سیستم های مداربسته

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی سیستم های مداربسته دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی سیستم های مداربسته  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی سیستم های مداربسته،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی سیستم های مداربسته :

شرکت ره رشد یکی از بزرگترین و قویترین شرکتهای الکترونیکی است که در زمینه سیستم های مداربسته و سیستم های الکترونیکی فعالیت دارد آغاز بکار آن از سال 70 می باشد. این شرکت در آغاز کارخود را با 4 نفر شروع نمود و اینک علاوه بر قسمتهای اداری، بازرگانی، پشتیبانی دارای یک تیم طراح و 5 تیم نصب می باشد. علاوه بر این شرکتی بنام رایان رشد از شرکتهای اقماری شرکت ره رشد است که طراحی سیستم های الکترونیکی، مخابراتی، … را انجام می دهند که دارای 6 مهندس کارآزموده و تعدادی تکنسین و … می باشد و به آزمایشگاههای الکترونیک مخابرات و الکترواپتیک مجهز است و در سال 79 موفق به اخذ گواهینامهISO 9002
گردیده اند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی کامپیوتر جهاد کشاورزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی کامپیوتر جهاد کشاورزی دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی کامپیوتر جهاد کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی کامپیوتر جهاد کشاورزی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی کامپیوتر جهاد کشاورزی :

کارآموزی در هر واحد اداری یا خدماتی می¬تواند امری مفید در جهت بعمل رساندن یادگیری افراد ¬باشد. دانشجویان پس از طی 2 یا چند سال یادگیری احتیاج به یک مدت زمانی دارند تا آموخته های خود را به اجرا بگذارند و هم اینکه در محیط کار و عمل قرار گیرند تا بتوانند آموخته¬های خود را با شرایط و نیازمندی¬های اجتماع وفق دهند.قرار گرفتن در این محیط¬ها علاوه بر اینکه به افراد در تمرین یادگیری¬ها و تسلط بر یادگیری¬های دوره دانشگاهی کمک می¬کند، باعث یادگیری مطالب جدید بسیاری نیز می¬شود.
اداره جهاد کشاورزی استان گلستان، بخش ترویج نیز بعنوان یکی از این مراکز خوب، برای آزمایـش این آموخته¬ها و همچنین یادگیری هر چه بیشتر مطالب جدبد و به روز و آشنایی با محیط خارج از خانه و دانشگاه می¬باشد که من دوره کارآموزی 240 ساعته خود را در آن جا گذرانده و دوره بسیار مفیدی را در آن جا داشته¬ام. این گزارش مبتنی بر آموخته های من می¬باشد که به طور خلاصه بیان شده است.

تاریخچه ترویج

تاریخچه آموزش و ترویج کشاورزی در جهان
تاریخچه آموزش و ترویج در جهان به قرن¬های شانزده و هفده بر می¬گردد. علاوه بر انجمن های کشاورزی که در قالب آموزش های غیر¬رسمی فعالیت داشتند می¬توان گفت که توسعه آموزش غیر¬رسمی در کشاورزی عملاً ارتباط مستقیم با تاریخ توسعه و آموزش علوم در اروپا دارد.بر طبق مدارک موجود از جمله اولین انجمن¬های ذکر شده در تاریخ کشاورزی به جامعه (مشورتی) ایرلند اشاره کرد که در سال 1371 بنیان نهاده شد.
ریشه¬های تاریخی ترویج کشاورزی از دوره رنسانس شروع می¬گردد، در آن زمان جنبشی شروع می¬شود که سعی بر آن داشت تا آموزش و پرورش را با نیاز¬های زندگی انسان هماهنگ سازد.
اولین مدارس کشاورزی در اروپا، در لهسـتان ایجاد شد که یکی از آنها در زاروس از سال 1779 شروع به کار کرد و دیگری در ناگی میشلوس در سال 1716 آغاز به کار نمود. از آن پس با توجه به آموزش و آگاه سازی مردم آکادمی تارندت در سال 1811 در ساکون تامین شد و پس از چندی دانشکده کشاورزی لیزنیک مورد بهره برداری قرار گرفت.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی سخت افزار – ACCESS

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی سخت افزار – ACCESS دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی سخت افزار – ACCESS  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی سخت افزار – ACCESS،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی سخت افزار – ACCESS :

توجه به نکات زیر در شروع مهم می باشد.
نکته مهمی که باید قبل دست گرفتن قطعات کامپیوتر در نظر گرفت باید الکتریسیته ساکن دست و بدن ما با دست زدن به یک فلز از بین برد و بار الکتریکی را تخلیه نمود. از جمله قطعات حساس (برد، هارد، RAM , CPU ).
نکته: 1- هنگام در دست گرفتن قطعات پین ها را نگیریم.
2- تیپ قطعه یا conector های قطعه را لمس نکنیم.
3- اکثر قطعات به راحتی در جای خود قرار میگیرند و از فشار دادن قطعه خودداری نمایید.
4- پس از مونتاژ سیستم آن را به برق وصل نمی کنیم. چنانچه پیچی روی مادربرد جا مانده باشد موجب سوختن مادبورد می گردد. پس سیستم را کمی تکان دهیم تا پیچی جا نماند.
انواع سیستم ها 1- سیستم های AT
2- سیستم های ATX
سیستم های AT : در پشت کیس دکمه صفر و یک قرار دارد ورود سیگنال ورود الکتریکی را آماده می کند سیگنال ممکن است از طریق مودم یا پس از ورود رمز از طریق صفحه کلید وارد شود که در این نوع سیستم امکان ورود سیگنال از راه دور وجود ندارد. زیرا برق کاملاً قطع است.
2- سیستم های ATX : با وصل به برق ، جریان روی مادربورد قرار می گیرد که در اینجا از راه دور میتوان سیگنال به سیستم ارسال نمود.
اجزای آهن ربای قوی روی مادربورد اثر می گذارد، پس آنها را دور نگه می داریم.
برد که قطعات مغناطیسی را شامل می گردد در صورت فشار دادن و رها شدن آسیب می‌بیند. هنگام روشن بودن کامپیوتر، در صورت تکان خوردن کامپیوتر، هارد آسیب می بیند و قطعات دیگر خراب می شود.
هنگام زدن کانکتورها پورتها سعی شود سیستم خاموش باشد احتمال جرقه زدن دارد که باعث آسیب دیدن مادربورد گردد (پورت مانیتور، چاپگر ، مودم و پورتهای موازی دقت بیشتر گردد).
چنانچه بخواهیم سیستم 1 یا 2 ساعت متوالی استفاده نماییم از خاموش کردن سیستم خودداری کنیم. یا در حالت standby قرار دهیم.
جهت Reset کردن سیستم ازکلیدهای ctrl+Alt+delet استفاده نماییم. در صورت قفل کردن سیستم تا آنجا که میشود از راه بوت نرم استفاده شود.
با استفاده از دفترچه راهنمای مادربورد میتوان سیستم را مونتاژ کرد.
:CPU واحد پردازش مرکزی Central Processing unit
مغز کامپیوتر است. عمل پردازش مرکزی را انجام می دهد. قطعه مربع شکل است که مربع فلزی وسط شامل چندمیلیون هزار تا ترانزیستور و سرامیک اطراف جهت محافظت را دارد بعضی از پین ها حالت گذرگاه داده (Data Bus) را دارند.
بعضی از پین ها حالت گذرگاه آدرس (Address Bus) دارند که آدرس هنگام دادن یا گرفتن اطلاعات لازم است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی نساجی و بافندگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی نساجی و بافندگی دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی نساجی و بافندگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی نساجی و بافندگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی نساجی و بافندگی :

بخشی از فهرست کارآموزی نساجی و بافندگی

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
1- تاریخچه سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای 2
2- مشخصات کلی و موقعیت مرکز آموزش فنی و حرفه ای 4
3- مقدمات بافندگی 10
4- چله پیچی 16
5- نخ کشی 24
6- بافندگی 31
7- مکانیزم تشکیل دهنده و پودگذاری 39
8- دفتین زدن در ماشین بافندگی پروژکتایل 52
9- مکانیزم کنترل و مراقبت 54

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 درجه مهارت کارآموزان 3
شکل 2-1 موقعیت مکانی سازمان فنی و حرفه ای 4
شکل 2-2 محل قرارگیری ماشین آلات درسالن نساجی 6
شکل 3-1 بوبین پیچی 13
شکل 4-1 درام 20
شکل 5-1 نخ کشی مستقیم 27
شکل 5-2 نخ کشی جهشی 27
شکل 5-3 نخ کش جناغی 28
شکل 5-4 نخ کشی ترکیبی 29
شکل 5-5 نمره گذاری شانه 30
شکل 5-6 نمره گذاری شانه 30
شکل 6-1 نمای کلی ماشین بافندگی 31
شکل 6-2 لامل 33
شکل 6-3 ورد و میلمیلک 34
شکل 7-1 ماشین سولز-روتیp7200 40
شکل 7-2 پروژکتایل 47
شکل 7-3 انواع و ابعاد پروژکتایل 48
شکل 7-4 تور شن بار 49
شکل 7-5 اهرم ضربه ومضراب 49
شکل 7-6 مکانیزم پرتاب پروژکتایل 50
شکل 7-7 کناره برگردان 51
شکل 8-1 راهنما 52
شکل 9-1 مکانیزم کنترل نخ تار 55

مقدمه :
ماشین بافندگی پروژکتایل در آغاز دهه 50 وارد بازار شد و هنوز هم در سراسر جهان به کارمی رود. به دلیل نوآوری های پیوسته و استفاده از سیستم های الکترونیکی پیشرفته و نیز استفاده از ریزپردازنده برای نظارت و کنترل وسایل مختلف این ماشین سطح بازده خوب و قابلیت کارکرد بالایی به دست آورده است. این ماشین به خصوص در حوزه ماشین های با عرض شانه زیاد جای خود را تثبیت کرده است.
در این ماشین بافندگی، پودگذاری به وسیله پرتابه های گیره دار کوچکی به نام پروژکتایل انجام می گیرد که تعداد آنها بستگی به عرض بافت دارد. این پرتابه ها به وسیله نخ گیره های خود نخ پود را از بوبین های بزرگ با پیچش گرفته و آن را از دهانه تار در یک جهت می گذراند. پروژکتایل به نوبت عمل می کند و به صورت پی در پی پرتاب می شود. بنابراین یکی پس از دیگری حرکت کرده و در فضا یک مسیر پیوسته و حلقوی را تعریف می کند. که گویی بر روی یک زنجیره نقاله قرار گرفته اند. پروژکتایل اول پود را به صورت یک دنباله در عقب خود گرفته و نگه می دارد. سپس به وسیله میله ای ترشن بار پرتاپ می شود. پروژکتایل از دهانه تار عبور کرده و نخ پود را از داخل نخ های تار می کشاند و پس از آن پایین می افتد و به وسیله قسمتی که از زیر ردیف نخ های تار عبور می کند با سرعتی کمتر به نقطه آغاز خود برمی گردد. در اینجا پروژکتایل برای گرفتن پود جدید به سمت مکان پرتاپ می رود. همزمان پروژکتایل های دیگر پی در پی حرکت کرده و همین عمل را انجام می دهد.
1- تاریخچه سازمان آموزشی فنی و حرفه ای:
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که از ادغام سه نهاد آموزشی در 1359 و به منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل گردیده و براساس بیش از ده قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم متولی آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده و فعالیت های آموزشی خود را در دوبخش دولتی و غیردولتی اجرا می نماید.
رکن اصلی فعالیت های سازمان آموزش است که فرآیند آن ماموریت و رسالت سازمان را شکل می دهد و در قالب دوره های یک تا هیجده ماهه از طریق آموزش در مراکز ثابت، آموزش توسط تیمهای( سیار و زندان)، آموزش در پادگان ها، آموزش در صنایع آموزش در مرکز تربیت مربی و بالاخره آموزشگاههای آزاد ( بخش غیردولتی) نسبت عهده دار آموزش رایگان برادران و خواهران علاقه مند به کسب مهارت در رشته های مشروحه زیر می باشد:
1. هیدرولیک
2. پتوماتیک
3. مکانیک صنایع
4. نساجی
5. تراشکاری
6. فرزکاری
7. کارور cnc
8. تراش و فرز cnc
9. نقشه کشی ساختمان و صنعتی
10. برقکاری
11. طراح و نقشه کشی
12. رشته IT
13. ……….
مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین (ع) یزد که در سال………………. فعالیت خود را آغاز کرد با پذیرش کارآموز در سه شیفت صبح و بعدازظهر و شب به تامین و تربیت نیروی کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف مستعی، کشاورزان و خدماتی کشور و ارتقا فرهنگ فنی جامعه اقدام نماید. میزان یادگیری دانش فنی و کسب مهارت کارآموزان حسب نیاز بازار کار به درجات مختلفی طبقه می شود این میزان در سازمان آموزش فنی و حرفه ای به شرح جدول زیر تقسیم بندی شده است.
درجه شرح
ممتاز کسب شایستگی کام یک مهارت شغلی و چند مهارت جنبی
1 کسب شایستگی یک مهارت
2 کسب بخشی از شایستگی های کامل یک مهارت
3 کسب بخشی از شایستگی های کامل یک مهارت با درنظر گرفتن ویژگی های جسمی
شکل 1-1 درجه مهارت کارآموزان
2- مشخصات کلی و موقعیت مرکز آموزش فنی و حرفه ای:
مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین یزد در زمینی به مساحتی بزرگ بنا گردیده که از لحاظ جغرافیایی در سمت شمال شهر یزد و در میدان یزدباف خیابان سیدمحمد کاظم یزدی واقع شده است. شماره تلفن های که می توان با مرکز آموزش در ارتباط بود. 7-5253006 می باشد و شماره فاکس این مرکز 5258200 می باشد.

محل سازمان فنی وحرفه ای
شکل 2-1 موقعیت مکانی سازمان فنی و حرفه ای

بهداشت و رفاه :
مرکز در محیطی خوش آب و هوا قرار دارد. حیاط مرکز با گلها و درختانی آراسته شده و کارآموزان هنگام استراحت در بین کلاسها در این فضا به صحبت کردن و به بازی در فضای ورزشی( فوتبال و والیبال) آن مشغول هستند.
در داخل ساختمان یک اتاق به عنوان نمازخانه برای انجام فرضیه نماز می باشد.
بعضی از اتاق ها به عنوان کلاس درس می باشد که استاد در آن جا بحث های تئوری رشته ها را مطرح می کند تا کارآموزان از سروصدای کارگاهها دور باشند و بعضی از اتاق هم وجود دارد که در آن جا کارآموزان به دانسته های علمی خود جامع عملی بودن می پوشاند و به فعالیت های عملی و کارگاهی مشغول می شوند. بعضی از اتاق هم وجود دارد که کارهای اداری مرکز آموزش در آنجا رسیدگی و بررسی می شود.

سالن نساجی:
سالن در ساختمان شماره 2 مرکز قرار گرفته است. در بدو ورود به سالن در سمت چپ یک دستگاه چله پیچی بخشی قرار گرفته که تقریبا نیمی از فضای سالن را به خود اختصاص داده است. و در سمت راست سالن دو اتاق یکی برای انبار و دیگری به منظور رختکن مورد استفاده قرار می گیرد. در کنار دستگاه چله پیچی، دستگاههای بافندگی قرار دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بذرکاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بذرکاری دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بذرکاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق بذرکاری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بذرکاری :

عمق صحیح بذرکاری
سبز شدن بذر در صورت فراهم بودن شرایط محیط (رطوبت، درجه حرارت …)با رشد جنین آغاز و اندامهای اولیه نهال شامل ریشه و ساقه با استفاده از مواد ذخیره در بذر تولید می شود. رشد بقیه اندامها تا وقتی که ساقه بتواند از خاک خارج شده و به نور آفتاب جهت انجام فتوسنتز (تولید مواد هیدروکربنه) دسترسی پیدا کند از مواد ذخیره بذر خواهد بود.اصولا بذر در گیاهان مرتعی در مقایسه بذر در گیاهان زراعی کوچک بوده و از مواد ذخیره محدودی برخوردار هستند.
به طور مثال وزن 1000 دانه بذر گیاهان علفی مرتعی از 5/3 تا 15/0 گرم متغیر است که در مقایسه با بذر گندم 1000 دانه آن برابر 40 تا 45 گرم می باشد.
بذر گیاهان می بایستی در عمقی کاشته شود که مواد ذخیره ای آن برای تامین مواد غذایی مورد نیاز جهت شروع و ادامه رشد اولیه نهال کافی باشد.بر این مبنا عمق کاشت گیاهان مرتعی کمتر از عمق گیاهان زراعی است. لذا عمق کاشت یکی از موارد اساسی در بذرکاری مراتع می باشد و همانطوری که ذکر شد برای بذر هر گیاه حدی وجود دارد.این حد بستگی به خصوصیات آناتومیکی و مورفولوژیکی نهال سبز شده دارد و از طریق گیاه مادر به نهالها انتقال می یابد.
سبز شدن بذور و خروج آن از خاک یکی از موارد بوده و بقاء نهالهای تولید شده بستگی به رطوبت خاک و مواد غذایی موجود در آن دارد. بنابراین در صورت سبز شدن بذور اگر سیستم ریشه گسترش پیدا نکند، نهالهای تولید شده از بین خواهند رفت. برای فراهم کردن شرایط و تامین رطوبت لازم برای رشد بذور نهالهای تولید شده بهتر خواهد بود که عمق کشت تا اندازه ای عمیق در نظر گرفته شود تا نهالهای حاصل شده در اثر خشک شدن خاک سطحی از بین نرفته، فرصت استقرار و نفوذ ریشه های خود را در خاک داشته باشند. معمولا عمق کشت بستگی به بزرگی و کوچکی بذر دارد. بذور ریزتر باید در عمق کم که در پاره ای موارد کشت بذور بدون پوشانیدن آن را ایجاب می کند، در مورد بذور درشت تر عمق کشت افزایش می یابد.
عمق کشت همچنین به بافت خاک مربوط بوده و خاک های سنگین، کمتر و در خاکهای سبک و ماسه ای به علت سهولت خروج اندامهای هوایی نهال از آن، می توان عمق کشت را افزایش داد.
برای فراهم کردن رطوبت خاک در اثر جمع آوری نزولات برای سبز شدن بذور، جلوگیری و تاخیر در تبخیر آن می توان مبادرت به کشت در ته جویچه هایی که عمق آنها در حدود 10سانتی متر می باشد نمود. در این روش بدون اینکه عمق کشت بذر زیاد شود، بذور عملاً از رطوبت بیشتری استفاده می کنند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی کارخانه نساجی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی کارخانه نساجی دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی کارخانه نساجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی کارخانه نساجی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی کارخانه نساجی :

بخشی از فهرست کارآموزی کارخانه نساجی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: ماشین آلات 9
پالت کنی 9
رول کنی 9
پرز سوزی و آهارگیری 10
مشخصات فنی دستگاه پرزسوزی و آهارگیری 16
مرسریزاسیون 17
ماشین هاسپل 18
ماشین ژیگر 23
دستگاه جت رنگرزی 32
ماشین استیمر 38
طرز کار دستگاه استیمر 40
ماشین استنتر 42
فصل دوم: 54
شرح قسمتها و تأثیر عملیات مختلف انجام شده بر روی پارچه جهت آماده سازی 54
پرز سوزی 59
آهارگیری 60
شستشو 61
تاریخچه مرسریزاسیون 65
پخت و سفیدگری 66
رنگ سازی
69
رنگرزی 70

خشک کن 77
عریض کردن پارچه و افزدون مواد تکمیلی به پارچه 78
تاریخ چاپ 79
چاپ 80
روشهای عملی چاپ 81
عملیات چاپ 81
بخار دادن 82
غلظت دهنده ها 83
معرفی مواد کمکی در چاپ 85
روش ساخت شابلون 86
شابلون سازی روتاری 86
آماده سازی شابلون روتاری 86
فصل سوم 98
کنترل کیفیت 98
بسته بندی 98
انبار 98
منابع و مأخذ 100

یکی از صنایع مهم کشور که از اهمیت ویژه ای برخوردار است صنعت نساجی است لزوم استفاده از پوشاک و البسه و انواع منسوجاتی که در صنایع مختلف کاربرد دارد و بر همگان روشن است. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش سلیقه ها و تنوع طلبی مردم و نیز توسعه صنایع مختلف که به نحوی از فرآورده های صنعت نساجی استفاده می کنند، باعث افزایش کمی و کیفی فرآورده های نساجی شده و تحقیق و مطالعه در این زمینه و تربیت نیروی انسانی کارآزموده و متخصص در این زمینه کاملاً ضروری است. ایجاد زمینه های مطالعه و تحقیق و تهیه محصولات نساجی بر طبق یکسری قواعد و اصول علمی و کاربردی مستلزم تلاش و پی گیری در این زمینه می باشد.
یکی از عملیات مهمی که بر کیفیت کالای نساجی اثر بسیاری دارد عمل تکمیلی است که بر روی پارچه انجام می شود، امروزه کمپانیها و کارخانجات نساجی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور که به عملیات تکمیلی اهمیت بیشتری می دهند و مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده اند و شرایط بهینه تکمیلی را بر فرآورده های نساجی خود انجام داده¬اند، موفقیت بیشتری در زمینه تولید دارند و محصولات آنان در بین مصرف کنندگان که از محبوبیت ویژه ای برخوردار است به طور کلی عملیات تکمیلی به مجموعه عملیاتی گفته می شود که بر روی پارچه خام تولید شده در قسمت بافندگی انجام می شود تا یک کالای قابل استفاده برای مصرف کننده باشد و این عملیات عمدتاً شامل رنگرزی، چاپ، ضد چروک کردن، نرم کردن، ضد آب کردن، ضد الکتریسیته کردن و ….. می باشد.
در این گزارش کارآموزی سعی شده است کلیه عملیات تکمیلی که بر روی پارچه خام پنبه 100% ویسکوز 100% و مخلوط پلی استر و ویسکوز – پلی استر انجام می شود تا کیفیت پارچه ها افزایش یاید و پارچه قابل استفاده برای مصرف کننده شود ذکر گردد

تاریخچه:
شرکت نقشین یزد یکی از شرکتهای فعال در زمینه رنگرزی، چاپ و تکمیل می باشد این شرکت در سال 1360 تأسیس شده و پروانه تأسیس 1370 و پروانه بهره برداری 1373 می باشد. این شرکت در ابتدای فعالیت خود فقط در خط رنگرزی فعال بوده که با ماشین آلات قدیمی همچون ژیگر دو عدد دیگ ماشین وینچ یا هاسپل شروع کرده است و با گذشت زمان و با گسترش فضایی کارخانه و خرید ماشین آلات جدید و مدرن بطوری که در سال 1370 استنتر آلمانی، سال 1372 دستگاه چاپ روتاری، سال 1377 استنتر کره ای و هم اکنون در سال 1378 ماشین پرزسوزی و در سال 1379 ماشین شستشوی متداوم و در سال 1377 جت های رنگرزی روسی به جای جت های رنگرزی ژاپنی و پاکستانی، زمینه فعالیت خود را چند برابر نموده است.

مشخصات کلی کارخانه:
این کارخانه در شمال شهریور در خیابانی که از زندان به سمت کشتارگاه وجود دارد قرار گرفته است و از نظر محیط کارگری دارای محیطی است که افراد مختلفی در آن مشغول به کار هستند و کارخانه دارای یک چاه آب شور می باشد و آب شیرین مورد نیاز کارخانه از آب شهری تأمین می شود.
فاصله این کارخانه تا مرکز شهر در حدود 3 الی 4 کیلومتر است و منابع تهیه مواد اولیه هم در داخل یزد قرار دارند و هم در خارج شهر یزد. بازار فروش محصولات آن هم در داخل شهر یزد است و هم در شهرهای دیگر و بعضاً محصولات صادراتی نیز طبق سفارشهای مشتری وجود دارد کارخانه برای حمل و نقل دارای ماشینهایی است و در بعضی موارد ماشین از بیرون کرایه می کنند.

تشکیلات سازمانی کارخانه:
کارخانه دارای یک مدیر عامل می باشد که مدیر بازرگانی زیر نظر او مشغول به انجام کار است بخشهایی شامل سالنها و دستگاه ها و مراحل رنگرزی تکمیل و چاپ و بسته بندی و انبار داری و هماهنگی بین آنها برای بالا بردن راندمان و گزارش دادن خرابی دستگاه ها و قسمت های مختلف به مسئول تأسیسات و خارج کردن دستگاهی از خط تولید یا وارد کردن دستگاهی به خط تولید بر عهده مدیر تولید است.
بخشهایی مانند گرفتن سفارش، بازاریابی، حسابداری، مدیر خرید مواد اولیه، مدیر خرید لوازم اداری و تأسیساتی زیر نظر مدیر بازرگانی قرار دارد. کنترل کیفیت نیز تحت نظارت مدیر تولید می باشد به طور کلی کارخانه در سه شیفت کاری تولید دارد و تعداد افرادی که در قسمت های مختلف در هر شیفت کاری، کار انجام می دهند به شرح زیر می باشند.
به طور کلی این کارخانه در سه شیفت کاری تولید دارد و در بعضی از قسمتها دارای 2 شیفت کاری و جاهای دیگر دارای یک شیفت کاری می باشد در قسمت مقدمات (رنگرزی و سفید کاری) و استنتر در سه شیفت کاری کار می کنند. قسمتهایی از قبیل چاپ و شابلون سازی و …. در دو شیفت کاری کار می کنند و قسمتهای اداری و قسمت نمونه گیری، چاپ و انبار پارچه در یک شیفت کاری کار می کنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی کامپیوتر شبکه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی کامپیوتر شبکه دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی کامپیوتر شبکه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی کامپیوتر شبکه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی کامپیوتر شبکه :

بخشی از فهرست کارآموزی کامپیوتر شبکه

مقدمه……………………………………………………………………………..1
ایجاد شبکه های work groupو domain ………………..2
تنظیمات اولیه…………………………………………………………………2
دیواره آتش ( firewall)………………………………………………..6 ایجاد game net ………………………………………………………7 ایجاد ……………….…………..….………………coffee net 9
تنظیمات نرم افزاری برای نصب شبکه های دومین…………10
نصب و پیکربندی ACTIVE DIRECTORY ……………10 نصب و پیکربندی DNS SERVER………………………..14
نصب و پیکربندی SERVER …..DHCP …………………….19
نصب نرم افزارهای تدوین فیلم……………………………………..23
نصب نرم افزار soundforge7 ………………………………………………………………………………24
نصب نرم افزار premirepro ……………………………………..24
نصب نرم افزار photoshop ………………………………………25
نصب نرم افزار freehand………………………………………………………………. 26
نصب نرم افزار vb………………………………………………………………..26
نصب ویندوزxp…………………………………………………………26
خانواده ویندوز 2003 سرور………………………………………..37
نصب ویندوز 2003 سرور…………………………………………….40
معرفیconsol Microsoft manegment…………………………………….. 46
نتیجه گیری………………………………………………………………48
فهرست منابع……………………………………………………………49

جهت اتصال به شبکه پس از فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نصب نرم افزارهای مورد نیاز می توانیم به دو روش گروه کاری یا domainیک شبکه کامپیوتری ایجاد کنیم . در روش اول شبکه ما از امنیت چندانی برخوردار نیست و تعداد کامپیوترهای متصل به شبکه نیز محدود می باشد . اما در روش domain شبکه ما از نظر امنیت و مدیریت بسیار بالا می رود وبا تعریف user name و password می توانیم کنترل کلاینتها را در اختیار بگیریم . همچنین در شبکه domain ما می توانیم با نصب بعضی از نرم افزارهای موجود در شبکه خود امکانات شبکه را افزایش دهیم مثلا به کلاینتها خود به صورت خودکار آدرسهای خودکار اختصاص دهیم یا با نصب بسته DNS آدرسها را با نام کامپیوتر و بالعکس جهت اتصال با کامپوترهای دیگر تبدیل کند.همچنین در یک شبکه کامپیوتری می توانیم یک game net وهمچنین یک coffee net ایجاد کنیم.
گزارشگاری که در پیش رو داریم در فصل اول نصب سیستم عامل WINDOWS SERVER 2003 بصورت کامل و به همراه جزئیات کامل نوشته شده است به همراه نصب ACTIVE DIRECTORY و PRINT SERVER برای نصب چاپگر به طوری که دیگر CLIENT ها نیز از آن به طور مشترک استفاده کنند
در فصل دوم چند نرم افزار را که در طی دوران کارآموزی روی دستگاهها ی نصب کرده ام را توضیح داده ام نرم افزارهایی چون Snagit و SOUND FORGE 7.0 و PREMIERE PRO و PHOTOSHOPو VISUAL BASIC 6.0
در فصل سوم نصب سیستم عامل WINDOWS XP به طور کامل به همراه جزئیات کار نوشته شده است و تمام مراحل سعی شده بصورت تصویری باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآموزی اداره برق شهرستان شهرکرد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی اداره برق شهرستان شهرکرد دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی اداره برق شهرستان شهرکرد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کارآموزی اداره برق شهرستان شهرکرد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کارآموزی اداره برق شهرستان شهرکرد :

بخشی از فهرست کارآموزی اداره برق شهرستان شهرکرد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه آ
تاریخچه صنعت برق 1
هیتر 2
بویلر 3
توربین 7
ژنراتور 9
ترانسفورماتور 14
پست های فشار قوی 18
کلیدهای قدرت 19
پست های برق قدرت 22
پست 25
اجزای تشکیل دهنده پست ها 32
خصوصیات برقگیر 34
ترانسفورماتور 40
استقامت الکتریکی روغن 41
ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ 44
ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی 46
سکسیونر قیچی ای 47
نکاتی در مورد نصب پایه ها و ترانس 50
تعویض پایه فیوز سوخته 52
چند نکته ای در مورد آزمایش اتصالات ایمنی ترانس 53
کنتاکتور 54
STOP & START 59
چراغ های سیگنال 59

تاریخچه صنعت برق :
صنعت برق در ایران از سال 1283 شمسی با بهره‌برداری از یک دیزل ژنراتور 400 کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسین‌ امین‌الضرب تهیه و در خیابان چراغ‌برق تهران (امیر کبیر) فعلی گردیده بود آغاز می شود.
این موسسه بنام دایره روشنایی تهران بود و زیر نظر بلدیه اداره می‌شد. این کارخانه روشنایی چند خیابان عمده تهران را تامین می‌کرد، خانه‌ها برق نداشته و تنها به دکانهای واقع در محله‌ها برق داده می‌شد و روشنایی آن از ساعت 7 الی 12 بود و بهای برق هم براساس لامپی یک ریال هر شب جمع‌آوری می‌شد. از سال 1311 اولین کارخانه برق دولتی به ظرفیت 6400 کیلووات در تهران نصب گردید، ولی مردم از گرفتن امتیاز خودداری می‌کردند و به‌ همین دلیل برای پیشرفت کارها برای کسانی که انشعاب برق می‌گرفتند یک کنتور مجانی به عنوان جایزه در نظر گرفته می‌شد. چند سال بعد وضع تغییر کرد و کار به جایی رسید که انشعاب برق سرقفلی پیدا کرد.

هیتر :
گرمکن یا هیتر دستگاههایی هستند که توسط آن آب ورودی به بویلر را گرم می‌کنند تا درجه حرارت آب بالا رود تا به تجهیزات و لوله‌های بویلر آسیب نرسد، این عمل توسط هیترها انجام می‌شود، هیترها به دو صورت وجود دارند :
1ـ هیترهای باز
2ـ هیترهای بسته
هیترهای باز : هیترهایی هستند که حرارت را مستقیم به آب منتقل می‌کنند.
هیترهای بسته : هیترهایی هستند که حرارت را از طریق لوله‌ها و محیط به آب منتقل می‌کنند.
به هیترهایی که قبل از پمپ تغذیه قرار می‌گیرند هیترهای فشار ضعیف گفته می‌شود و به هیترهایی که بعد از پمپ تغذیه قرار می‌گیرند هیترهای فشارقوی گفته می‌شود.
سوپر هیتر : بخاری که از درام خارج می‌شود دارای قطره‌های آب می‌باشد که باعث می‌شود پره‌های توربین آسیب ببینند و خوردگی و پوسیدگی در پره‌ها ظاهر شود برای اینکه بخار به توربین آسیب نرساند باید قبل از برخورد به پره‌های توربین به بخار خشک تبدیل شود، این عمل (خشک کردن) توسط سوپر هیتر انجام می‌شود.
فرق هیتر و سوپر هیتر این است که : هیتر باعث می‌شود که درجه حرارت آب ورودی به بویلر زیاد شود ولی سوپر هیتر باعث می‌شود بخار ورودی به توربی به بخار خشک تبدیل شود.
بـویـلـر :
آب پس از خروج از پمپ تغذیه (Feed Pump ) و شیر یکطرفه وارد اکونومایزر می‌شود که اولین قسمت دیگ بخار می‌باشد، که حاوی تعدادی لوله موازی است که در آخرین مرحله دود خروجی از بویلر لوله‌های اکونومایزر قرار دارند داخل این لوله‌ها آب تغذیه ورودی به بویلر جریان دارد این آبها مادامی که لوله‌های اکونومایزر را طی می‌کنند حرارت دود را جذب نموده و سپس به درام هدایت می‌گردند. بنابراین اکونومایزر سبب می‌گردد که راندمان بالا برود.
آب در درام با آبهای داخل آن مخلوط شده و سپس از طریق لوله‌های پائین آورنده به لوله‌های دیواره‌ای و محوطه احتراق وارد می‌شود، همانطور که از نام محوطه احتراق پیداست، فضایی است که عمل احتراق در آن صورت می‌گیرد. اطراف این محوطه تعداد زیادی لوله‌های موازی نزدیک به هم که به لوله‌های دیواره‌ای موسوم هستند پوشیده شده است. بخشی از حرارت حاصل از احتراق از طریق تشعشع و جابجایی به این لوله‌ها منتقل می‌گردد، اینها نیز حرارت را به آب داخل خود منتقل می‌نمایند. بنابراین در کوره هر سه نوع انتقال حرارت با یکدیگر انجام می‌گیرد. حاصل این تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لوله‌ها و تبدیل آن به بخار است. به عبارت دیگر کلیه بخاری تولیدی دیگ در این لوله‌ها ایجاد می‌شود، از طرف دیگر جذب حرارت توسط لوله‌های دیواره‌ای باعث خنک شدن فضای اطراف کوره می‌شود و لذا شکلی از نظر عایقکاری دیواره‌های اطراف محفظه احتراق پیش نخواهد آمد پس می‌توان گفت که لوله‌های دیواره‌ای همانطور که از نامشان پیداست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید