مقاله نظریه استراتژیک وتجزیه محیطی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نظریه استراتژیک وتجزیه محیطی دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظریه استراتژیک وتجزیه محیطی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نظریه استراتژیک وتجزیه محیطی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نظریه استراتژیک وتجزیه محیطی :

نظریه استراتژیک وتجزیه محیطی

1- تجزیه محیط شغلی .                                   2- رقابت وساختار ومقررات صنعت.

3-موقعیت استراتژیک  وارزش افزوده.            4-تحلیل SWOT (قدرت- ضعف – فرصت و تهدید).

5- پیش بینی وضع  محیط.                                           6- طراحی سناریو

اطلاعات موقعیت استراتژیک  به ماکمک می کند که هماهنگی  بین سازمان ومحیط بیرونی آن رادرک کنیم .

وضعیت اولیه  صنعت داروسازی اروپایی نشان می دهد که چطور ساختارهای شرکت به وسیله نیروهای محیطی خارجی تحت تأثیرقرارمی گیرند. موقعیت ها وتوانایی سازمان را برای ایجاد واضافه کردن ارزش گزارش می کنند درنتیجه ارزش افزوده درارتباط با تجزیه وتحلیل های  SWOT(قدرت –ضعف-فرصت –تهدید) شرح داده    می شود. این فصل با ارزیابی ماهیت  ازمحیط شغلی شروع  می شود ودر ادامه به تأثیر مقررات براستراتژی های شرکت وصنعت توجه دارد .. علاوه براین همانطور که دربحث تطابق E-V-R دیده شدموقعیت ها باید تغییر کند. گاهی تغییر پیوسته وافزایشی است وگاهی اوقات برجسته تر یا منقطع  تر است. برای فهمیدن ودرک تغییر دوم ذکرشده فصل بعدی بابحثی پیرامون ساخت سناریو وبرنامه ریزی  شروع می شود.

 

تجزیه  وتحلیل محیط شغلی

مدیریت دریک دنیای بسیار آشفته : موضوع سهامداران به عنوان چندین نیرو ازنیروهای محیطی درنظر گرفته می شود که سازمانی راتحت تأثیرقرارمی دهد که آشکارا درشرکت دارای نفع وسودی باشند . بطور ساده سهامداران باید ازلحاظ قدرت  وسودشان طبقه بندی شوند همانطور که درشکل 1-7 نشان داده شد به راحتی می توان ازیک شبکه چهارضلعی  برای این موضوع استفاده کرد. اینها باید با آنهایی که قدرت دارند باید رضایتشان جلب شود مخصوصاً اگر که مایل به انجام فعالیت های سازمان باشند . آنهایی که قدرت نسبتاً کمی دارند اماسودبیشتری دارند نیز باید موردتوجه قراربگیرند. رقباتأثیر  زیادی براستراتژی های عملکردی ورقابتی شرکت دارند وموضوع موردبحث فصل 8 می باشند .

اگر یک شرکتی درصدکنترل رشد , تغییر وتوسعه می باشد باید درجستجوی نیروهایی باشد  که فرصت هایی را برای رشد وتغییر ایجاد می کنند ونیزتهدید ها رابرای پاسخگویی رابه تقاضا ها بوجود بیاورند . مدیران باید ازنیروها وتغییرات محیطی مطلع باشند ومنابع سازمان را برای سود بردن ازفرصتهامقابله وبرخورد باتهدیدات  اداره کنند. درعوض  رهبراستراتژیک قطعیت انجام این مسأله رانشان دهد ونیزباید تناسب ارزشها وفرهنگ های سازمانی رابرای رسیدن به عوامل کلیدی موفقیت نشان دهد. بطور کاملاً ساده محیط شوک  به سازمان می دهد وروشی ازطریق آن منابع بکارگرفته می شوندکه توانایی کنترل این شوک هامشخصص می کنند.

این مسأله به تطابق  E-V-R (محیط – ارزش – منبع) مربوط می باشد.

چندین مرتبه نمودارهای مربوط به عواملی کارآمد که موفقیت رادرمحیط تجاری یاشغلی بوجود می آورند ساخته ونگاهداری شده اند . همانطور که نیروهای محیطی ورقابتی تغییر می کنند واقعیت اخیر مورد نیاز برای موفقیت رقابتی ازنمودار سازمان دور می شود. درنتیجه یک نمودار جدید ضروری است . ناپیوستگی نمودارها نیاز به تغییرات بیشتر وبرجسته تری دارد. تسریع این تغییرات یک کار کلیدی مدیریتی است.دریک محیط آشفته برای ایجادتطابق E-V-R سازمان باید استراتژی ه عقایدش را تغییردهد. مینی کیس 2- 7 تغییرمهم نمودارUK کشاورزی را نشان می دهد.

شکلی نیست که دنیا یک بازار بزرگ است . بازارهای سرمایه , تولیدات وخدمات ,               تکنیک های ساخت ومدیریت همگی ازلحاظ ماهیت  جهانی می شوند. در نتیجه شرکت ها              می فهمند که آنها باید درتمام دنیا ( دریک بازارهای  جهانی) رقابت کنند.

Maurice  saatchi: درتجربه من درشرکت های صنعتی بزرگ مشکلات تهدیدهای زندگی صنفی دربیش ازیک دوره طولانی پیشرفت می کند نباید به این مشکلات اجازه رشدداداماحل این مشکلات رابه عهده مدیرکل گذاشت اوفردی بی حال وازخودراضی است که به خودفریبی وتبریک  خودشان بابیان عالی علاقمندند. به عبارت کوتاه خودمدیریت مشکل ساز است .

Eugene   Anderson: چگونه می توانم زمانی که کریکت بازی می کنم انتظارموفقیت داشته باشم درحالیکه سایر مردم به تمرین کاراته مشغولند .

شکل 2-7 تأکید می کند همانطور که روزبه روز صنعت ها وبازارها جهانی می شوند کیفیت هم مهمتر ازمنبع ومحل ساخت  می شود. مردم بریتانیا مثل مردم بقیه جهان ادعا می کنند که بریتانیا بهترین کشوراست اما این درصورتی درست است که محصولات این کشوردرسطح جهانی باشند. برای دستیابی به  کیفیت وشهرت جهانی , شرکت هاباید ازدانش وعقاید جدید استفاده کنند دربهترین سطح جهانی عمل کنند وشبکه های بین المللی وشرکایی داشته باشند تا به بهترین منابع درسراسر جهان دسترسی داشته باشند.

دراین محیط پویا آمریکا مهمترین رقیب کشورهاست. چون صنایعش را بطور تکنیکی توسعه          می دهد وخودش را به نوکر اقتصاد تبدیل کرده است. این کشور راه های تولید، بخش های خصوصی مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری دربخش های خیلی خطرناک وجدید را پیدا کرده است و قوانینی بوجود آورده که مانع انعطاف پذیری نیروی کار نمی شود. اروپا معمولاً محدودتر ازآمریکا ست گرچه عملیات بین کشورها حتی دراتحادیه اروپایی متنوع است .

اگرچه مثال های دنبال شده بریتانیایی هستند ویک موضوع مهم را بیان می کنند ولی داستانهای ساده ای ازبخش های دیگر می توانیم بگوییم . زمانی که نخست وزیر کشاورز بریتانیا

thatcher            Margaret درسال 1979به قدرت رسید اوبه سرعت  تشخیص داد که فاصله  تولیدی عمیقی بین بسیاری ازشرکت های بریتانیا وجود داردوعقیده داشت که بهترین فرددرجهان است . اومبادرت به کاهش این فاصله بین شرکت های بزرگ وکوچک کرد گرچه دربسیاری صنعت ها این فاصله باقی ماند ولی او موفق بود. دربعضی صنعت ها بریتانیا بهترین شرکت ها را دارد اما چند مرکز صنعتی وسیع عالی وجود دارد. دربخش موتور ماشین فقط دوشرکت کاملاً بریتانیایی باقی مانده است . TVR , Morgan نقش مناسب بسیارکوچکی دارند. Rover یک سازنده صنعتی است که اخیراً محدودبه ساخت Bmwشده است ازلحاظ مالی ضعیف است وازلحاظ تجهیزات وابسته به تکنولوژی رقباست . درحال حاضر Ford مالک Jaguar و Land Rover است. Vauxhall یک شرکت تابعه ازموتورهای اصلی است . پژو , هوندا, نیسان و تویوتا  قطعاً همگی آنهادرکارخانه های UKمونتاژ می شود . کارخانه ساندرلند نیسان مهمترین طرح تولیدی آنهاست باوجوداین  شرکت های بریتانیایی ازلحاظ کیفیت بالا , تکنولوژی پیشرفته ,در بخش ساخت  فرمول یک مقتدرهستند. Williamsو Mclaren  تنها یک رقیب جدی دارد وآن Ferrari است . دراصل مونتاژ  تلویزیون با طرح های بریتانیایی مشابه است که توسط سازندگان  ژاپنی وفرانسوی اجرا می شوند.

جایی که در یک صنعت، شرکت های جهانی منحصر به فردی وجود دارد اغلب دنباله بزرگی از عاملان کوچک وجود دارد.مهمتراینکه  میانگین تولید در بریتانیا کمتر از میانگین بسیاری زا رقبای عمده آن است. به طور ساده همانطور که کشورهای بریتانیایی پیشرفت کردندو بهبود یافته اند بقیه کشورها نیز همین پیشرفت را داشته اند. ممکن است بریتانیا فاصله تولیدی اش را کاهش داده باشد و آنقدر قدرت داشته باشد که این فاصله زیادتر نشود اما این فاصله از بین نرفته و مطمئناً رقبا می توانند آنرا مغلوب کنند.

شکل 1-7      پیشرفت صعودی ونزولی دربالا وپایین خط مورب  

در مرکز صنعت های مختلف در بخش های مختلفی هستند. موقعیتی که دراین جا روی خط اریب نشان داده شده با کشور به طور خاصی جمع شده

UK با ترکیبات به وسیله پیشنهاد محرک و هزینه کار کم پایین می افتد تا سرمایه گذاری داخلی را جذب کند برای مثال با شرکت هوایی و داروسازی UK به وضوح در بخش خلاقیت است.

UK باید تمرکز بیشتری روی خلاقیت داشته باشد تا روش را بر عکس کند. به عبارت دیگر به طور افزایشی فقط تهیه کننده می شود تا رهبر و پیشرو صنعت شود. گرچه خلاقیت نیاز به قدرت و اصول نیروی کار مدیریتی دارد که UK ممکن است آنها را نداشته باشد.

خلاقیت به تولیدات و خدمات (بهبود اصلی در ارزش- دریافت نوع و عملکرد) و مرز های بازار در ارتباط دارد (جذب مصرف کننده های جدید- فراهم کردن ارزش های جدید با توجیه نیازهای فردی مؤثرتر)

گرچه آینده رقابت برای UK در کاهش حقوق قرار نمی گیرد تا با اروپای غربی و اروپای دور رقابت کند و بنابراین مار پیچ، انتظارات روبه پایین را به وجود می آورد. بیشتر در پیدا کردن           راه های جدید خلاقیت – افزایش ارزشی- تشخیص و رهبری مصرف کننده ما قرار می گیرد. بدون پایداری بعضی برگشتها برای ایجاد و نگهداری تمیز و سازمانهای مؤثر ضروری هستند. این موضوعات در جعبه 1-7 جستجو می شوند.

چند چهارچوب برای مطالعه محیط سازمان وجود دارد. علاوه بر توجه به Stakeholders  شرکت در واحدهای قدرت – نفوذ- نیاز و انتظار تجزیه PEST مفید است. این یک توجه مستقیم و اصلی از تأثیرات تکنیکی – اجتماعی- اقتصادی و سیاسی است. این بررسی به ما کمک می کند که تغییر فرصت ها و معاملات را واضح کنیم.

نوعی از Stakeholders  و نیروهای محیطی یک شاخص مفید از روش ساختاری خیلی تخصصی برای سازمان است تا آن روش را بگیرد.  در جایی که محیط پیچیده ، آشفته و نامشخص است برای سازمان ضروری است که هوشیار و با شتاب عمل کنند. روش طراحی شده دقیق در           محیط های پایدار و قابل پیش بینی ایده آل است و در جاییه محیط تغییر می کند یا تحت تأثیر قرار می گیرد باید یک روش مثبت و فعال را توسعه داد.

در ک محیط

گرچه نیروهای تشکیل دهنده محیط می توانند لیست شوند و در دسترس فرصتها و معاملات باشند ولی پیش بینی تغییرات ممکن می توانند مورد نظر ما باشد مهمترین هدف مدیران آگاهی و دیدگاه در حال پیشرفت است. مقالات مهم به عنوان بخش از تجزیه SWOT (قدرتها- ضعفها- فرصت ها و تهدید) به خوبی فهرست بندی شده اند . آنها بخش اصلی مراحل طراحی را تشکیل می دهند و برای پیشرفت و ارزیابی تغییرات ساختاری ممکن مورد استفاده قرار می گیرند. گرچه مدیران همیشه باید مراقب باشند که تغییرات – تصمیمات و اعمالشان همانطور که اختصاصی است و واکنشی و فعالانه هم باشند. به عبارت دیگر آگاهی آنها بیشتر به دلیل هوشیاری و توجه پایدار آنهاست نه به دلیل تجزیه بالینی مجزا. این در حالتی وابسته به سیستم اطلاعاتی هر سازمان- منابع اطلاعاتی بیرونی و فواید ایجاد شده از آن و توانایی مدیران منحصر به فرد است تا حوادث برجسته اساسی و مهم را که باعث هوشیاری آنها می شود ارزیابی کنند. در حالی که تأثیرات و نیروهای محیطی به وضوح وجود دارند و تغییر می کنند چه موضوعاتی احساسی مدیرانی است که در مشاهدات و تجربیات آنها جای می گیرند. برای مثال مقصودی که آنها به اطلاعات نسبت             می دهند توانایی های مدیر به درک اصلی و تجربی تمام مراحل ساختاری وابسته است . اگر مدیران قادر باشند که جنبه های ساختاری را بشتر از جنبه های تابعی به کارگیرند مفیدتر است چون آنها ممکن است فرصت ها و معاملاتی را در مناطق بیرونی ویژگی مخصوصشان               دریافت کنند .

ابهام، پیچیدگی و پویایی

Duncan (1972) بحث کرد که محیط مبهم تر ، پیچیده تر یا پویاتر از آن است مثالی از یک سازمان که با یک محیط کاملاً پایدار، ساکن و نسبتاً مشخص مواجه می شود یک اداره پست روستایی کوچک است. در حالی که بیشتر سازمان ها با ابهام بیشتری روبرو می شوند علاوه بر این مدیرانشان از رقابت بیشتری لذت می برند. در سالهای اخیر موقعیت اداره های پست روستایی کوچک مبهم تر شد و بسیاری از آنها بسته شدند. گرچه در همان زمان ادراه پست به امکان پیشنهاد یک طبقه جدید از خدمات بانکی توجه کرد . اداره پست تشخیص داد که روزنه ای از فرصت ها وجود دارد مثل بانهای خیابان بالا که به هم می پیوندند و شاخه های کوچک را            می بندد. با وجود اینکه آنها شاخه هایی در هر شهر دارندکه ظرفیت اضافی و محیط امن را برای وجوه نقدی رواج می دهند. این پیشرفت بدون حمایت و همکاری بانک اصلی عملی نیست که از یک طرف از تبلیغ فواید سود می برند و از طرفی دیگر مشکل جدیدی از رقابت را برای بعضی از خدماتشان تشکیل می دهند. تا کنون بانک ها فقط با بی میلی همکاری می کردند. دولت             طرح هایش را برای کامپیوتر های جدید آغاز کرد تا اداره پست به مرکز اینترنتی تبدیل شود و به اطلاعات خدمات متنوع دولت دسترسی داشته باشد. اگر آزمایشات موفق باشد آنها می توانند ادارات پست بیشتری را باز نگه دارند. در حالی که روزنه های فرصت همیشه باز است علاوه بر این پنجره ها بسته هستند. در بهار سال 2000 زنجیره خرده فروشی ها CQA باز شد تا تمام          شاخه های آن را در UK ببندد. ذخایر و طبقاتشان برای بیشتر مصرف کننده ها در آن زمان غیر متداول می شوند. زمانیکه مصرف خرده فروشی کاملاً ساکن باشد بازرگانی الکترونیکی جدید زیاد می شود با سوپر مارکت هایی مثل Asda که طرح های متداول و مد را با قیمت کم               می فروشند، بیشترروی رقبا متمرکز می شود .

محیط پویا

پویایی با چند عامل افزایش میابد . تغییر تکنیکی سریع شامل هر تولید- مرحله یا استفاده از وسائل آینده است که این تغییرات به سرعت اتفاق می افتد سازمانها باید از فعالیت تهیه کننده ها و تهیه کننده های اصلی- مصرف کننده ها و رقبایشان آگاه باشند. در جایی که رقابت یک مرحله جهانی است تغییر در بازار های مختلف ممکن است متفاوت باشد و بازرسی رقابت سخت تر می شود. در این مراحل آینده مبهم و نامشخص می شود. ریسک کردن و رهبری entrepreneurial خلاق به عنوان ساختارهای دنبال شده در گذشته یا اصلاحات آنها لازم و ضروری است و ممکن است زیاد اختصاصی نباشد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید