مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب دارای 305 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

طرح تحقیق
مقدمه
بخش اول : ریشه ها و زمینه های تاریخی نفوذ فرهنگ غرب بر جوامع عربی
پیشگفتار
فصل اول : عوامل نهضت ادبی
پیشگامی مصر
وضع شام
1-مدارس
1-1-لبنان
1-2-مصر
1-3-سایر بلاد عربی
2-روزنامه و مجلات
2-1-مصر
2-2- لبنان
3-چاپ و چاپخانه
4- کتابخانه
5- انجمن های علمی و ادبی
6- ارتباط و تماس مستقیم با غرب
7- ترجمه داستان های غربی
7-1- سیر تحول داستان نویسی در مصر تا جنگ جهانی دوم
7-2- نقد و بررسی سیر تاریخی داستان نویسی در ادبیات نوین
8- نمایشنامه
9- سینما
فصل دوم : شرق شناسی
1-مفهوم شرق شناسی
1-1-معنای لغوی استشراق
1-2-معنای اصلاحی استشراق
2-پدیده مشرق شناسی
3-شرق شناسی
4-شرق به عنوان «غیر»
5-نمونه های بارز صورت نمایشی شرق
6-سیاست و شرق شناسی
7-یونان گرایی و مسیحیت به عنوان اجزای بنیادین میراث شرقی ها
8-شرق شناسی وارونه
9-بومی گرایی
نقد و نظر
بخش دوم : مکاتب ادبی معاصر
فصل اول : مکاتب ادبی غرب
1-سیر تحول تاریخی مکاتب ادبی غرب
2-مکاتب ادبی مغرب زمین
2-1- کلاسیک
2-2- کلاسیک جدید
2-3- رومانتیسم
2-4- پارناسیسم
2-5- رئالیسم
2-6- رئالیسم سوسیالیستی
2-7- سوررئالیسم
2-8- سمبولیسم
2-9- اگزیستانسیالیسم
2-10- دادائیسم
فصل دوم شعرعربی و مکاتب ادبی غرب
1-شعر عربی قدیم
1-1-مکتب «عمود الشعر»
1-2-مکتب نوپردازان
1-3-مکاتب عربی قدیم
1-3-1 – مکتب صنعت
1-3-2- مکتب تصنیع
1-3-3- مکتب تصنع
2-شعر عربی معاصر
2-1-کلاسیک نوین در شعر عربی معاصر
2-2-رومانتیسم در شعر عربی معاصر
2-3-رئالیسم در شعر عربی معاصر
2-4-سوررئالیسم در شعر عربی معاصر
2-5-سمبولیسم در شعر عربی معاصر
2-6-اگزیستانسیالیسم در شعر عربی معاصر
2-7-پارناسیسم در شعر عربی معاصر
2-8-دادائیسم در شعر عربی معاصر
فصل سوم : گرایش به تامل در ادبیات عرب
1-ریشه های گرایش به تامل در دوره معاصر
1-1-احساس حقارت
1-2-بحران ها
1-3-تهاجم فرهنگی
1-4-حس نوگرایی
1-4-1- نزاع قدیم و جدید
نقد و نظر
1-5- مهاجرتها
2-شعر تاملی و مکاتب ادبی غرب
نقد و نظر
2-1-آیا تامل به معنی قطع رابطه با مسایل بیرونی است ؟
بخش سوم : گرایش های نوین ادبیات عربی
فصل اول : گرایش های نوین شعر عربی معاصر
1-گرایش های نوین موضوعی
1-1-حماسه
1-2-نمایشنامه منظوم
1-3-قصه
1-4-اسطوره
2-تحولات موسیقی و ساختار شعر عربی
2-1-شعر منثور
2-2-شعر آزاد
2-3-شعر مدور
2-4-قصیده کلی
2-5-شعر درامی (نمایشی)
فصل دوم :‌گرایش های نوین نثر عربی معاصر
1-قصه در ادب عربی معاصر
2-سیره نویسی
3-نمایشنامه نویسی
بخش چهارم : سیری در اندیشه مسیحی عرب
فصل اول: اندیشه ادبای مسیحی عرب
1-ادبای مهجر
1-1-جبران خلیل جبران
1-1-1-اسلوب ادبی جبران
1-1-2-شرق و غرب از نظر جبران
1-1-3-واقع گرایی جبران
1-2-میخائیل و نعیمه
1-2-1-اسلوب ادبی نعیمه
1-2-2-عوامل موثر بر افکار نعیمه
1-2-3-شرق و غرب از نظر نعیمه
1-3-ایلیا ابوماضی
1-3-1-شرق و غرب از نظر ابوماضی
1-4-دیانت و رجال مذهبی در ادب مهجر
1-5-مقایسه باورهای دینی مهجر
1-6-زن در ادب مهجر
1-7-عرف و سنت تحمیلی ،‌ازدواج اجباری
2-سایر ادبا
2-1- نجیب عازوری
2-2- شبلی شمیل
2-2-1- شعر شمیل در ستایش حضرت محمد (ص) و قرآن
2-2-2-سخن شبلی شمیل درباره امام علی بن ابی طالب (ع)
2-3-نسیب عریضه و سبک شعری تازه
فصل دوم :‌تاثیر ادبای مسیحی عرب بر جهان عرب
1-اندیشه ها و جنبش های نوین سیاسی – اجتماعی
1-1-راههای نفوذ فلسفه روشنگری فرانسه و اندیشه های انقلاب فرانسه
در خاور عربی
1-2-کوشش عملی ادبا
1-3-کشورهای عربی
1-4-انجمن های روشنگری فرهنگی در سوریه
2-داستان
2-1-انگیزش منفی به دین وتمسخر مظاهر آن و طرح ارزش های ضد دینی
2-1-1- خودکشی
2-1-2- اعتراف
2-2-اهتمام به غریزه ممنوعه جنسی و توصیف صحنه های تحریک آمیز
2-3-استعمال گویش محلی و تضعیف زبان فصیح عربی
2-4-واقع گرایی در داستان
3-تاریخ
نقدو نظر
4-زبان شناسی
فصل سوم : اندیشه ادیب مسلمان
1-طه حسین
1-1-آثار ادبی طه حسین
نقد و نظر
چکیده
خلاصه البحث
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

منابع عربی
1- آل نوح، کاظم: محمد و قرآن، المطبعه العربیه، بغداد، 1354 هـ.ق
2- آلن، روجر: الروایه العربیه، حصه منیف، الموسسه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، 1982 م
3- ابن قتیبه، الشعر و الشعراء، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1405 ق، 1985 م
4- ابوحاقه، احمد، الالتزام فی الشعر العربی، دارالعلم للملایین، بیروت الطبعه الاولی، 1979 م
5- ابوحمدان، سمیر: النص المرصود، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، 1990 م
6- ابوماضی، ایلیا: دیوان الجداول، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه السابعه عشره، 1986 م
7- ادونیس، علی احمد سعید: الاعمال الکامله، دارالعوده، بیروت، الطبعه الثانیه، 1971م
8- الایوبی، یاسین: مذاهب الادب معالم و انعکاسات، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه الثانیه، 1984 م
9- بدوی، مصطفی: مختارات من الشعر العربی الحدیث، دارالفکر، بیروت، 1969م
10- برهومی، خلیل: ایلیا ابو ماضی شاعر السوال و الجمال، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1993 م
11- البعلبکی، منیر: المورد، معجم الاعلام، دارالعلم للملایین، بیروت، ط 35، 2001
12- بکار، یوسف: فی النقد الادبی، دارالمناهل، بیروت، الطبعه الاولی، 1416هـ- 1995م
13- بیضون، حیدر توفیق: بدر شاکر السیاب، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الاولی، 1991 م
14- تیمور، محمود: محاضرات فی القصص فی ادب العرب ماضیه و حاضره، معهد الدراسات العربیه العالمیه، قاهره، الطبعه الاولی، 1958
15- جاسم محمد، حیاه: الدراما التجربیه فی مصر و التاثیر العربی علیها، دار الاداب، بیروت، الطبعه الاولی، 1983 م
16- جب، هاملتون: دراسات فی الادب العربی الحدیث، المرکز العربی للکتاب، بیروت، بی تا
17- جبران، جبران خلیل: البدائع و الطرائف، دراسه و تحلیل: نازک سابایارد، طلاس، دمشق، الطبعه الثانیه، 1987م
18- جرداق، جرج: الامام علی صوت العداله الانسانیه، بیروت دارالفکر العربی، بی‌تا
19- جندی، انعام: الرائد فی الادب العربی، دار الرائد العربی، بیروت، الطبعه الاولی، 1986 م
20- الجندی، انور: خصائص الادب العربی، دارالکتب اللبنانی، بیروت، الطبعه الثانیه، 1985 م
21- الحاوی، ایلیا: نماذج فی النقد الادبی، دار الکتب العلمیه، بیروت، 1991 م
22- الحبال، امامه محمد سالم: موقف المستشرقین من السنه، دار الفیحاء، دمشق، الطبعه الاولی، 1421 هـ- 2000 م
23- حسین، طه: حدیث الاربعاء، دارالعلم للملایین، بیروت، الطبعه الرابعه، 1980م
24- حسین، طه: من حدیث الشعر و النثر، دارالمعارف بمصر، القاهره، الطبعه العاشره
25- حسین، طه: فی الشعر الجاهلی، دار الکتب المصریه، القاهره، الطبعه الاولی، 1344 هـ- 1926 م
26- خالص، ولید محمود: اوراق مطویه من تاریخ الادب المقارن فی الوطن العربی، الموسسه العربیه للدراسات و النشر، بیروت، الطبعه الاولی، 1997م
27- الخطیب، حسام: آفاق الادب المقارن عربیاً و عالمیاً، دارالفکر، دمشق، الطبعه الثانیه، 1420 هـ- 1999م
28- خضر، عباس: الواقعیه فی الادب، دارالجمهوریه، بغداد، الطبعه الاولی، 1967م
29- خیربک، کمال: حرکه الحداثه فی الشعر العربی المعاصر، دارالفکر، بیروت، لبنان، الطبعه الثانیه، 1406 هـ- 1986م
30- الدسوقی، عمر: فی الادب الحدیث، دارالفکر، قاهره، الطبعه الاولی، 1951م
31- الدسوقی، عمر: محمد سامی البارودی، دارالمعارف، قاهره، الطبعه الثالثه، 1970م
32- الدهان، سامی: الامیر شکیب ارسلان حیاته و آثاره، دارالمعارف، قاهره، الطبعه الاولی، 1960م
33- رضا، احمد: معجم متن اللغه، دار مکتبه الحیاه، بیروت، الطبعه الاولی، 1378هـ- 1959 م
34- زیتون، علی مهدی: السیاب شاعراً، حرکه الریف الثقافیه، الطبعه الاولی، 1996م
35- زیدان، جرجی: تاریخ آداب اللغه العربیه، دارالمکتبه للاحیاء، بیروت، الطبعه الاولی، 1967م
36- الزین، محمد فاروق فارس: المسیحیه و الاسلام و الاستشراق، المطبعه العلمیه، دمشق، الطبعه الاولی، 1421 هـ- 2000م
37- سراج، نادره جمیل: شعراء الرابطه القلمیه، دارالمعارف، مصر، 1955م
38- سلوم، داود: اثر الفکر الغربی فی الشاعر جمیل صدقی الزهاوی، کلیه الاداب- جامعه بغداد، 1404 هـ- 1984م
39- سمایلو فیتش، احمد: فلسفه الاستشراق و اثرها فی الادب العربی المعاصر، دارالمعارف، القاهره، الطبعه الاولی، 1980م
40- السیاب، بدرشاکر: دیوان السیاب، دارالطلیعه، بیروت، 1967م
41- الشاذلی، عبدالسلام: شخصیه المثقف فی العربیه الحدیثه، دارالحداثه، بیروت، الطبعه الاولی، 1985م
42-الشدیاق، احمد فارس: الساق علی الساق فی ماهو الفاریاق، مکتبه العرب بمصر، قاهره، الطبعه الاولی، 1919م
43- شراره، عبداللطیف: معارک ادبیه، دار بیروت للطباعه و النشر، بیروت، 1982م
44- الصاوی الجوینی، مصطفی: ابعاد فی النقد الادبی الحدیث، منشاه المعارف بالاسکندریه، بی تا
45- صلیبا، جمیل: محاضرات فی الاتجاهات الفکریه فی البلاد الشامیه، القاهره، 1958
46- ضیف، شوقی: تاریخ الادب العربی المعاصر فی مصر، دارالمعارف، قاهره، الطبعه الثانیه، 1961م
47- ضیف، شوقی: الفن و مذاهبه فی الشعر العربی، دارالمعارف، مصر، الطبعه الساوسه، ]بی‌تا[
48- طالبی، محمدعلی: عباس محمود العقاد مناهجه آراءه معارکه النقدیه، حروفیه، تهران، چاپ اول، 1382
49- الطرزی، فیلیب: تاریخ الصحافه العربیه، بیروت، 1914
50- الطهطاوی، رفاعه: تخلیص الابریز، دراسه و تحقیق: محمود حجازی، الهیئه المصریه العامه للکتاب، قاهره، الطبعه الاولی، 1974 م
51- عباس، احسان: فی الشعر، دارصادر، بیروت، الطبعه الثانیه، 1967م
52- عبود. شلتاغ: حدائق الشعر الاسلامی المعاصر، دارالملاک، بیروت، الطبعه الاولی، 1422 هـ- 2002م
53- العشماوی، محمد زکی: دراسات فی النقد المسرحی و الادب المقارن، دارالشروق الطبعه الاولی، 1414 هـ- 1994 م
54- عید، یوسف: المدارس الادبیه ومذاهبها، دارالفکر اللبنانی، بیروت، 1994م
55- غنیمی هلال، محمد: المدخل الی النقد الادبی، دارالثقافه- دارالعوده، لبنان، بیروت، الطبعه الثانیه، 1973م
56- الفاخوری، حنا: تاریخ ادبیات عربی، توس، تهران، چاپ دوم، 1380
57- الفاخوری، حنا: الجامع فی تاریخ الادب العربی، دارالجیل، بیروت الطبعه الاولی، 1986
58- فضل، صلاح: منهج الواقعیه فی الابلاغ الادبی، دارالافاق الجدیده، بیروت، چاپ دوم، 1986
59- القبانچی، صدرالدین: علم السیاسه، الشرکه العالمیه للکتاب، لبنان، الطبعه الاولی، 1410 هـ
60- محمد عریضه، محمد: ابراهیم ناجی شاعر الاطلال، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، بیروت، 1993 م
61- محمد، محمدحسین: مقالات فی الادب و اللغه، موسسه الرساله، الطبعه الثانیه، 1409
62- محفوظ، نجیب: بدایه و نهایه، مکتبه مصر، قاهره، چاپ سیزدهم، 1982 م
63- محفوظ، نجیب: اللص و الکلاب، دارالقلم، بیروت، چاپ اول، 1972
64- محمود، علی عبدالحلیم: مصطفی صادق الرافعی و الاتجاهات الاسلامیه فی ادبه، دارالناشر للطباعه و النشر، بیروت، الطبعه الاولی
65- المرزوقی، احمدبن محمد: شرح دیوان الحماسه لابی‌تمام، عالم الکتب، بیروت، بی‌تا
66- معلوف، لویس: المنجد فی اللغه و الآداب و العلوم، المطبعه الکاثو لیکیه، بیروت، الطبعه 15، 1956م
67- المقداد، محمود: تاریخ الدراسات العربیه فی فرنسا، عالم المعرفه، الکویت، جمادی الاولی 1413 هـ، نوفمبر/ تشرین الثانی 1992م
68- المقدسی، انیس: الفنون الادبیه و اعلامها فی النهضه العربیه الحدیثه، دارالعلم للملایین، بیروت، لبنان، اعاده طبع 5، تموز/ یولیو 1990
69- مندور، محمد: الادب و مذاهبه، دارصادر، بیروت، 1976م
70- الموسوی، محسن جاسم: الروایه العربیه، انشاه و التحول، دارالاداب، بیروت، الطبعه الاولی، 1988 م
71- نجیب عطوی، علی: تطور فن القصه اللبنانیه العربیه، دارالافاق الجدیده، بیروت، الطبعه الاولی، 1982 م
72- نخله، امین: الشعر العربی المعاصر، دارالجیل، بیروت، 1986 م
73- نعیمه، میخائیل: احادیث مع الصحافه، موسسه نوفل، بیروت، لبنان، الطبعه الثانیه، 1989م
74- هداره، محمد مصطفی: بحوث فی الادب العربی الحدیث، دارالنهضه العربیه، بیروت، 1994 م
75- هیکل، محمدحسین: زینب مناظر و اخلاق ریفیه، دارالمعارف، 1974م
76- الیافی، عبدالکریم: دراسات فنیه فی الادب العربی، مکتبه لبنان ناشرون، بیروت، الطبعه الاولی، 1416هـ- 1996م
77- یاغی، عبدالرحمن: الجهود الروائیه، دارالثقافه، بیروت، الطبعه الاولی، 1972م
78- الیفاعی، شفق: الانواع الادبیه و المذاهب و المدارس فی الادب المقارن، موسسه عزالدین، الطبعه الاولی، 1985م
79- یوسف نجم، محمد: القصه فی الادب العربی الحدیث، دارالثقافه، بیروت، الطبعه الاولی، 1966م

مجله عربی
80- ابن نبی، مالک: انتاج المستشرقین واثره فی الفکر الاسلامی الحدیث، مجله الفکر العربی، بیروت، السنه الخامسه، العدد 32، حزیران
81- حسن، عبدالرحیم: ضروره القصه فی عالم قلق، مجله العالم، شماره 333 چاپ لندن، 1990 م
82- عریضه، نسیب: الارواح المتمرده، نیویورک، جریده الاخلاق، 1964م

منابع فارسی
83- آذر، مهدی: دایره المعارف فارسی، فرانکلین، تهران، 1345 هـ.ش
84- آذینفر، م.: دایره المعارف، زرین، تهران، 1358
85- براون، کالین: فلسفه و ایمان مسیحی، ترجمه طاطه و س میکائیلیان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول، 1375
86- بهار، ملک الشعراء: سبک شناسی، توس، تهران، 1351 هـ.ش
87- پرهام، سیروس: رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات، آگاه، تهران، چاپ ششم، 1360 هـ.ش
88- پریستلی، جی.بی: سیری در ادبیات غرب، ترجمه ابراهیم تونسی، امیرکبیر، چاپ دوم، 1372 هـ.ش
89- حسینی، صالح/ خاموش، نیلوفر: نظری به شعر سهراب سپهری، نیلوفر، تهران، چاپ سوم، 1373 هـ.ش
90- زرین کوب، عبدالحسین: نقد ادبی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1378
91- سعید، ادوارد: شرق شناسی، ترجمه د. عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1371
92- سیدحسینی، رضا: مکتبهای ادبی، نیل و نگاه، تهران، چاپ دوم، 1366 هـ.ش
93- عمید، حسن: فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ سوم، 1373
94- غنیمی هلال، محمد: ادبیات تطبیقی، ترجمه مرتضی آیت اله زاده، امیر کبیر، تهران، 1373 هـ.ش
95- فورست، لیلیان: رمانتیسم، ترجمه: مسعود جعفری، نشر مرکز، چاپ اول، 1375 هـ.ش
96- قبانی، نزار: شعر، زن و انقلاب، ترجمه عبدالحسین فرزاد، امیرکبیر، تهران، 1364 هـ.ش
97- کدکنی، محمدرضا: شعر معاصر عرب، توس، تهران، 1359 هـ.ش
98- الکیلانی، نجیب: اسلام و مکاتب ادبی، ترجمه نوید کاکاوند، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1376 هـ.ش
99- گیپ، هاملتون: ادبیات نوین عرب، ترجمه: یعقوب آژند، انتشارات اطلاعات، تهران، 1371 هـ.ش
100- لوین، ز.ا.: اندیشه ها و جنبشهای نوین سیاسی اجتماعی در جهان عرب، ترجمه یوسف عزیزی بنی طرف، تهران، چاپ اول، 1378
101- مندور، محمد: درنقد و ادب، ترجمه: علی شریعتی، امیرکبیر، مشهد، چاپ اول، 1346 هـ.ش

نشریات فارسی
102- بروجردی، مهرزاد: شرق شناسی وارونه، ترجمه محمد جواد کاشی، ماهنامه کیان، سال ششم، اسفند 75، شماره 35
103- پاینده، حسن: ریشه های تاریخی و اجتماعی رمانتیسم، مجله ارغنون، شماره2، سال اول، تابستان 1372
104- سالار، محمد: شرق شناسی در بوته نقد، (گفتگو با دکتر احمد برقاوی)، نامه فرهنگ، سال هفتم، شماره اول، شماره مسلسل 25، بهار 1376
105- سه‌یر، رابرت/ لووی، میشل: رمانتیسم و تفکر اجتماعی، ترجمه: یوسف اباذری، ارغنون، شماره 2، سال اول، تابستان 1373

چکیده

در دوره معاصر جهان عرب بویژه مقطع زمانی سالهای 1800 تا 1950 میلادی یکی از واقعیتهای غیر قابل انکار، نقش ادبا و فرهنگ سازان مسیحی عرب در تولید، توزیع مفاهیم ومضامین و رواج برخی مکاتب ادبی و نیز انتقال فرهنگ غربی از این راهها به جهان عرب است. کاوش در سه سطح عرصه ها و زمینه های فرهنگی از جمله نهادهای فرهنگی، مجامع ادبی و نیز شناخت قالب ها و ساختارهای ادبی نشان می‌دهد: پدیده سلطه گرایی غرب نسبت به شرق و بویژه کشورهای عربی که اولین حوزه نفوذ و مداخله غرب به شرق بوده، واقعیتی انکار ناپذیر است چنانچه از چالشهای عمیقی بویژه در جریان جنگهای صلیبی میان کشورهای اروپایی و مسلمانان حوزه مدیترانه جریان داشته است. اما از آغاز دوره رنسانس و پس از انقلاب صنعتی این رویارویی به جای آنکه شکل دینی و ایدئولوژیک داشته باشد حیثیتی توسعه طلبانه و سلطه خواهانه داشته است از آن پس زوال امپراتوری عثمانی به عنوان بهترین ساختار سیاسی اجتماعی در میان جوامع اسلامی- عربی که در اثر دو عامل ضعف و سستی درونی ساختار این امپراتوری و اقتدار اروپاییان حاصل آمد، ما حصل سالهای طولانی مبارزه فرهنگی، نظامی و سیاسی دول استعمارگر بوده است که در حوزه فرهنگی، شناخت قالبهای ادبی همچون شعر، نثر، داستان، نمایشنامه، موسیقی و سرانجام پی جویی مضامین و مقاصد نهفته در این قالب ها بر پایه درک مکاتب و اسلوب ها و سبکهای تبلیغ شده از سوی غربیان یا حامیان داخلی آنها در کشورهای عربی در دو قرن پایانی هزاره دوم میلادی می تواند در شناخت حوزه وسیع، عمق تاثیر و نقش بسیار موثر عوامل واسط در انتقال، ترویج و یا اشاعه آموزه ها و ارزشهای غربی در مجامع عربی سودمند باشد. در این میان هرچند در تاریخ معاصر عرب کم نیستند ادبا و نویسندگان مسیحی مسلک که در رویارویی با فرهنگ غربی بر هویت عربی خود تاکید کرده و به گونه ای وانمود کرده اند که عرب مسیحی هستند و نه مسیحی عرب اما حتی در میان این عده نیز به هر حال مسیحیت بعد اساسی هویت آنان بوده است و بی تفاوتی و بی‌توجهی آنان را نسبت به هجوم فرهنگ غرب به ارزشهای اسلامی که عنصر غالب در فرهنگ و ادب عربی می باشد، موجب شده است که حتی اگر فرض کنیم رویکرد آنها نسبت به فرهنگ اسلامی خصمانه و معارضانه نبوده است باز در گسترش اباحه‌گری بی تاثیر نبوده اند. با این همه این سخن بدین معنا نیست که در میان ادبای مسیحی عرب افرادی که با تلاش و کوشش خود به رشد و غنای فرهنگ جوامع عربی کمک کرده اند نادرند و باز این سخن بدین معنا نیست که ادبای مسلمان در انتقال فرهنگ غربی یا ترویج مکاتب، اسلوبها مضامین قالبها و ارزشهای غربی در آثار ادبی خود هیچگونه نقشی نداشته اند و باز این سخن منکر جنبه های مثبت و ارزشهای تمدنی و پیشرفتها و نوآوریها و دستاوردهای ارزشمند فرهنگ غربی نیست. در هر حال ادبای مسیحی عرب با بهره گیری از موسسات فرهنگی آموزشی و رسانه ای در دوره معاصر که عوامل نهضت ادبی قلمداد شده اند در گسترش فرهنگ غرب به جوامع عربی از طریق اشاعه ادبیات عربی موثر بوده اند

توزیع و گستره مکاتب و نحله های ادبی غربی در جوامع عربی از جمله عوامل موثر در ایجاد گفتمان های ادبی و فضا سازی برای تولید آثار ادبی در چارچوبه وارد شده از دنیای غرب بوده است. در این پژوهش نشان داده شده است که نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب قابل توجه و بسیار گسترده بوده و اگرچه در موارد بسیاری به عنوان تقویت کننده و ترویج دهنده و تسریع کننده انتقال فرهنگ غرب به دنیای عرب بوده اند اما از آن رو که اولاً همه جنبه های فرهنگ غرب منفی نیست و ثانیاً برخی از آنها بر هویت عربی خود تاکید داشته اند نقش مثبت و منفی مسیحیان عرب را در ادبیات معاصر عربی در پی داشته است به علاوه مسیحیان عرب از آن رو که شعر و داستان رواج و نفوذ فراوانی در میان خوانندگان و علاقه‌مندان جوامع عربی داشته است به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توجهی ویژه به این دو قالب داشته و مطالعه اثر مسیحیان عرب در بهره گیری از این دو قالب ادبی نشان دهنده تاثیر بارزتر و با حوزه و گستره وسیع تر شعر و داستان در چارچوب مورد پژوهش از سوی ادبای مسیحی عرب می باشد

خلاصه البحث

دورالادباء النصاری فی ادب العصر الحدیث دور هام یبهر الابصار. معظم رواد الادب هم الادباء النصاری الذین فی آثارهم المفاهیم و المضامین الجدیده فی الادب العربی و بعض المکاتب الادبیه الغربیه و الثقافه الغربیه

تبادل الافکار و التشاوربین الثقافات هوامر تاریخی. الحضاره الانسانیه هی نتیجه مساعی جمیع العلماء و الادباء و الخطباء الذین حاولوا لغناء التراث الثقافی الانسانی علی قدر شانهم و دورهم فی المجتمع

کان یونان مهداً للفلسفه و الفن و له اثر کبیر علی الحضاره الشرقیه. فاخذ المسلمون الفلسفه الیونانیه و ترجموا الکتب الیونانیه ثم اضافوا علیه تعالیم الشریعه الاسلامیه. فاخذ علماء الغرب الفلسفه الاسلامیه من العلماء المسلمین و اکتسبوا کثیراً من العلوم و الصناعات الشرقیه و المعارف الاسلامیه

لاشک هذه التبادلات العلمیه و الفنیه لها نزعات فکریه و الثقافیه و الادبیه التی شارک فیها الادباء و العلماء من الغرب و الشرق

لکن الغرب حاول الاستیلاء علی الشرق و البلاد العربیه خاصه کمانری الحروب الصلیبیه و الاصطدام العنیف بین الدول الغربیه و بین المسلمین ضواحی البحر الابیض المتوسط

بعدالثوره الصناعیه اصبحت الدول الغربیه ذات قدره علمیه عسکریه و سیاسیه. فحاولت الاستیلاء السیاسی العسکری و اخیراً الثقافی علی الدول الشرقیه

فتغلغل الاستعمار فی الدول الشرقیه و اغار التراث الشرقی فی جمیع مجالات الاقتصادی و الثقافی و الادبی. فلانری التعایش السلمی السابق بین الغرب و الشرق فی هذا الطور. بل نستطیع ان نسمیه السیطره السیاسیه و الاستیلاء العسکری و الهجمه الثقافیه

فی هذا المجال دور النصاری دور عظیم و لهم اثر کبیر لاشاعه الافکار الغربیه و تبشیر الآراء المسیحیه و العقائد العلمانیه. فاستفاد العلماء و الادباء النصاری من الادب العربی و مهدوا الارضیه لسیطره الثقافه الغربیه و لیس هذا الامر من باب الصدفه

فی بدایه الامر ارسلت الدول الاروبیه الی البلاد الشرقیه المستشرقین الذین حاولوا کثیرا لاحیاء التراث الشرقی ثم کتبوا آثارا متعدده و کتبا متوفره فی مجال التاریخ و الادب و لهم آراء نقدیه تنظر الی التراث الشرقی نظره دقیقه

لکن نری بعض المستشرقین الذین لهم آراء تخالف عقائد الادباء العرب و القیم الشرقیه و الموازین الاسلامیه. فیشکون فی صحه بعض التراث العربی و یهاجمون علی العقائد الاسلامیه و الروایات التاریخیه المقدسه لدی المسلمین. ویؤرخون الکتب التاریخیه من منظر مسیحی یری اثر الغرب و العلوم الیونانیه علی العلوم الشرقیه فقط

و نشاهد بعض المستشرقین یحرضون علی استعمال اللهجات العامیه بدلاً من اللغه العربیه الفصحی التی هی العامل الهام لوحده الدول العربیه. فهکذا یخدم للدول الاستعماریه الغربیه التی تسرها التفرقه فی البلاد الشرقیه و البلاد الاسلامیه خاصه

لعب الادباء النصاری دورا اساسیا فی اشاعه آراء هولاء و الثقافه الغربیه فی البلاد العربیه. یری الادیب المسیحی نفسه قریبا من الغرب و الآراء الغربیه بواسطه دینه و ایضا یری نفسه قریبا من المسلمین بما انه العرب. فیقوم بدور الوسیط بین الثقافه الغربیه و الثقافه الاسلامیه و افضل امکانیاته هو الادب العربی فینقل الثقافه الغربیه من خلال المکاتب الادبیه الجدیده، المفاهیم و المضامین البدیعه، الشعر، النثر، النصوص الادبیه، القصه، المسرحیه، النقد الادبی، القوامیس، الصحافه، المعاهد الاهلیه العلیاء فی ارجاء القطر، الجمعیات العلمیه، الترجمه، الکتب التعلیمیه للمدارس فی مجال الصرف و النحو و العروض و الانشاء و… فیتاثر البلاد الغربیه الاسلامیه من آراء ادبائها النصاری اثرا هاما و یحتذی حذوهم الادباء المسلمون فی آثارهم الادبیه و آرائهم النقدیه. فنری بعض الادباء المسلمین الذین لهم دورهام فی المجتمع العربی و هم یرون الثقافه العربیه عامه و الثقافه المصریه خاصه اقرب الی الثقافه الغربیه الیونانیه بالنسبه الی الثقافه الفارسیه و الثقافات الاسلامیه الاخری

فی هذا المجال نری بعض الادباء النصاری المتاکدین علی کونهم عربا مسیحیا و لا مسیحیا عربا. فلیس فی افکارهم و آثارهم عناد بالنسبه الی الاسلام. لکن نری فی آثار هولاء ایضا الجوهره المسیحیه هی الغالبه. فعلی الاقل لایهمهم زوال العقائد الاسلامیه التی هی اساس الادب العربی

وکلا منا هذا لیس بمعنی عدم وجود ادیب مسیحی عرب یحاول لنمو الثقافه العربیه و یساعد غنائها. و ایضا لیس بمعنی نفی وجود ادیب مسلم یحاول لاشاعه الثقافه الغربیه فی البلاد العربیه من خلال آثاره الادبیه و المفاهیم و المضامین الغربیه التی یطرحها فی الشعر و النثر و المقاله و القصه و المسرحیه و الکتب النقدیه و التاریخیه و ایضا نحن لا ننکر جمیع القیم الحضاریه للغرب و تطوره العلمی و تقدمه الصناعی و خصائصه الایجابی

مقدمه

این تحقیق از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل شده است که هر یک از بخش ها نیز به فصول مختلف و فصول نیز به مباحث متعدد تقسیم شده است

در بخش اول زمینه ها و عرصه های نفوذ فرهنگ غرب را بیان نموده ، نفوذ فرهنگ غرب را بر جوامع عربی از طریق تاثیر بر ادبیات عربی بررسی خواهیم کرد

همچنین نقش موسسات فرهنگی آموزشی و رسانه ای در دوره معاصر به عنوان عوامل نهضت ادبی و زمینه ساز الگوبرداری بی حد و مرز از ادبیات غرب در ادبیات عربی و در نتیجه نفوذ فرهنگ غرب در جوامع عربی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است نام «عرب» ،‌ملت های بسیاری را در بر می گیرد. ولی در این پایان نامه ، بیشتر به مصر و آن بخش از شام (یا به اصطلاح نویسندگان اروپایی «سوریه جغرافیایی» که امروزه به نام سوریه و لبنان شناخته شده است نظر خواهیم داشت

در این باره که چرا مصر و شام ، پیشگام جنبش عرب بوده اند در بخش نخست ، سخن خواهیم گفت

در بخش دوم مکاتب ادبی وارد شده در ادبیات عرب معاصر را مطرح نموده، خواهیم گفت توزیع و گسترش مکاتب ادبی غربی بر جوامع عربی از جمله عوامل موثر در ایجاد گفتمان های ادبی و فضا سازی برای تولید آثار ادبی در چارچوبه وارد شده از دنیار غرب بوده است

شایان ذکر است شناخت ادبیات معاصر عرب بدون شناخت ادبیات معاصر غرب غیر ممکن بوده و اثبات فرضیه های این تحقیق و نیز بررسی نقش مسیحیان در انتقال فرهنگ و ادبیات غرب به ادیات عرب بدون طرح مبانی نظری غرب و مکاتب ادبی آن ناممکن می نماید

در بخش سوم نمودها و جلوه های غرب گرایی در گرایش های نوین ادبیات عرب را بیان نموده ، به صورت اجمالی گرایش های نوین شعر و نثر را در دوره معاصر بررسی خواهیم کرد

همچنین در این بخش به این مساله اشاره خواهیم کرد که از دوره جاهلی تاکنون، این چنین تاثیر پذیری ادبیات عرب از ادبیات و فرهنگ دیگر بی سابقه بوده و بیشترین تاثیرپذیری چه در قالب و شکل و چه در محتوا و مضمون متعلق به این دوره است به گونه ای که قافیه، بحر، سبک ،‌نحو، عروض و … قدیم در حد چشمگیری از بین رفته و از سوی ادبای معاصر مطرود می گردد

در بخش چهارم به مهمترین تاثیرات و نمونه های تاثیر گذاری برخی از ادبای مسیحی معاصر عرب بر ادبیات معاصر خواهیم پرداخت

همچنین خواهیم گفت مسیحیان عرب از آن رو که شعر و داستان رواج و نفوذ فراوان  در میان علاقمندان جوامع عربی داشته است. به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه توجهی ویژه به این دو قالب داشته اند

در این بخش همچنین به نقش مسیحیان در به وجود آمدن شیوه های نقد جدید و نگارش تاریخ ادبیات ،‌نحو،‌قاموس و…. در دوره معاصر به سبک غربی اشاره خواهیم نمود

همچنین به تاثیر پذیری مسلمانان از مسیحیان عرب و نیز تاثیر پذیری آنان از فرهنگ غرب خواهیم پرداخت

پیشگفتا ر

تبادل میان فرهنگ ها ، از جمله واقعیت های غیر قابل انکار تاریخی است . از زمان شکل گیری تمدن های باستانی در کنار رودخانه های  بزرگ در چین و خاور میانه و یونان وروم ارتباط فرهنگی همزمان با تبادلات اقتصادی و سیاسی ، شکل دهنده بخش مهم و ماندگاری ازتاریخ حیات فرهنگی بشر بوده است . اگرچه تأثیرات هریک از تمدنها به یک اندازه نبوده و یا دیر پایی این تأثیر ها به یک میزان نبوده است ، ولی آنچه مسلم است این که تمدن بشری میراث مشترک تاریخ حیات بشر و محصول نبوغ ، تلاش و کوشش همه دانشمندان ، اندیشه وران ، ادیبان و سخنوران است که هر یک در دوره ای خاص و به فراخور توان ، حال و مقام خود بر غنای میراث فرهنگی بشری افزوده اند

در باره تاریخچه و ریشه های نفوذ واحد فرهنگی و جغرافیایی که امروز به نام غرب شناخته می شود بر مجموعه مشرق زمین ، تا کنون پژوهش ها و آثار بی شماری به رشته تحریر در آمده است . یونان باستان به عنوان مهد شکل گیری تمدن غربی با فلسفه ، هنر و شعر حماسی خود که برخی از آثار آن دوران هنوز اعتبار خود را حفظ کرده‌اند تأثیر غیر قابل انکاری بر تمدن شرقی داشته است . صد البته جهان شرقی این تأثیرات را با افزودنی ها و الحاقاتی به غرب باز تابانده است

مورخان آغاز نهضت ترجمه در قرون اولیه اسلام را به فرزند یزیدبن معاویه نسبت می دهند که علاقه وافری به ترجمه و برگرداندن کتب یونانی داشت . به دنبال اوج گیری نهضت ترجمه آثار یونانی و اسکندرانی به تدریج زمینه های شکل گیری فلسفه اسلامی فراهم آمد . اما در صحنه ادب و هنر نیز تبادل فرهنگی میان ایران و یونان ، میراثی را فراهم آورد که دستگاه حکومتی امویان و عباسیان از آن بهره ها بردند . به ویژه دردوره عباسیان بهره گیری از الگوی حکومتی ایرانی از یکسو و حمایت از ترجمه آثار یونانی برای ترویج فلسفه در برابر شریعت اسلامی باعث بسط نفوذ سیاسی ایران وتأثیر فرهنگی یونان بر دستگاه عباسی شد

اگرچه در ایران مقاومت های زیادی در برابر فرهنگ عربی و نه اسلامی صورت گرفت و با شاه کار فردوسی یعنی شاهنامه زبان فارسی حفظ شد ، اما در دیگر فتوحات عباسیان در خاور میانه و شمال آفریقا و حتی اندلس نفوذ زبان عرب فراگیر شد

در این میان نکته در خور توجه آن است که به دنبال جنگ های داخلی در یونان باستان و افول فلسفه و تمدن یونانی ، برخی از مهمترین اندیشمندان یونان به همراه مسیحیان اندیشمند در اسکندریه یعنی شهری که اسکندر مقدونی در مصر بر پاکرده بود به احیای فلسفه به سبک جدید پرداختند

مکتب فلسفی که اندیشمندان این دوره به ویژه تحت تأثیر و با نقش آفرینی بزرگان مکتب نو افلاطونی بویژه افلوطین شکل داده اند ، زمینه های اولیه پیوند مسیحیت با فلسفه را فراهم آورد. میراث به تدریج از اسکندر یه به حران و انطاکیه منتقل شد و از آن جا به بغداد ، یعنی مرکز خلافت اسلامی راه پپدا کرد . فارابی اندیشمند بزرگ ایرانی با اقتباس و شرح آثار ارسطو به ویژه فن شعر ، از یک سو از استادان مسیحی خود و از سوی دیگر از ترجمه آثار یونانی به یادگیری فلسفه یونانی البته با قرائت نو افلاطونی و اسکندرانی آن پرداخت . مقصود از این مطالب آن است که جغرافیای تبادل فرهنگی ایران و یونان و حکومت عباسی با فرهنگ مسیحی باز شناسانده شود

  در قرون وسطی عمدتاً این فلاسفه واندیشمندان اسلامی بودند که برغرب سایه انداختند . ابن رشد فیلسوف بزرگ اسلامی منشأ عقلی گرایی درقرون وسطی غرب محسوب می شود « دانشمندان عرب به عنوان ناقل فکر باستانی برای مغرب زمین قرون وسطی الهام بخش عمده بودند . جهان غرب کتب اعراب و شرح و تفسیر آن ها را مورد بهره بر داری قرار داد »[1]

با وجود تأثیر پذیری پیدا و پنهان مهمترین اندیشمندان قرون وسطی از اندیشمندان اسلامی ، آغاز جنگ های صلیبی و از دست رفتن فتوحات امپراتوری اسلامی در اندلس و اسپانیا عرصه را به روالی معکوس مبدل ساخت . جنگ های طولانی صلیبی اوج بر خورد تمدن اسلامی – مسیحی درطول تاریخ شمرده می شود

شک نیست که این بر خورد ها به همراه خود نزاع های فکری فرهنگی و ادبی را نیز به دنبال داشته و نگرش جهان اسلام را به اروپا و فرنگ و درمقابل رویکرد دنیای غرب را به جهان اسلام تحت تأثیر قرار میداده است . با وجود این آغاز دوران جدیددر اروپا وزوال حاکمیت کلیسا و نیز پیدایش مدرنیته ، اقتدار جهشی غرب را در بعد علمی ، سیاسی و نظامی موجب شد . استعمار کهن در شکل فتح سرزمین ها و کشور ها از سوی استعمار گران اروپایی تاریخی تلخ را رقم زد که غارت میراث اقتصادی ، فرهنگی و ادبی جهان اسلام را درپی داشت

با این همه نمی توان از تأثیر یکسویه وسراسر مغرب زمین و مدرنیته بر فرهنگ ، تمدن ، ادب و هنر اسلامی سخن نگفت . مسلم آن است که هر فرهنگی در تبادل وداد و ستد با دیگر فرهنگ ها غنا ، محتوا و بالندگی پیدا می کند ، اما آن جا که فر هنگ، سیطره نظامی و استیلای اقتصادی را در چارچوب استعمارکهن و نوین دنبال می کند نمی توان از تبادل فرهنگی به مفهوم واقعی کلمه سخن گفت

اگر امروزه با گسترش پدیده جهانی سازی شاهد اوج گیری دوباره و فراگیری گسترده غربی سازی جهان در همه شئونات فرهنگی ، هنری و جلوه های زندگی هستیم ، اما نقطه آغاز جدی این حرکت را باید پس از انقلاب فرانسه و به گونه ای پس از آغاز استعمار کهن از طریق فتح و اشغال سرزمین ها و ترویج فرهنگ و تمدن غربی جستجو کرد . در این میان نقش مسیحیان سرزمین های عربی مهم و اثر گذاربوده است که به طور مستقل یا به نیابت از هم کیشان اروپایی خود به گونه ای عرصه های ادبی و هنری را برای اشاعه تفکر و فرهنگ غربی مسیحی و سکولار مورد بهره برداری قرارداده اند

نکته دیگر، آن که زوال نوآوری ،‌رکورد ،‌رخوت، عقب ماندگی و انفعال در جامعه عربی پویایی و تحرک را ا زادب عربی گرفته بود که این موضوع  بی گمان در فراهم شدن شرایط تاثیرپذیری از مضامین غربی در قالب شعر ، داستان ،‌نمایشنامه ، و… موثر است. ضمن آن که تا قبل از انقلاب صنعتی نیز کشور های شرقی از پیشرفت درخور توجهی در زمینه های علوم و فنون برخوردار بودند ، اما انقلاب صنعتی و قبل از آن آغاز کشور گشایی های امپراتوران اروپایی بود که موازنه دیرین را به هم زد و زمینه سیطره سیاسی فرهنگی دول اروپایی را فراهم آورد

می توان گفت : جلوه های تولید ادبی ورسانه های فرهنگی در جهان عرب در طی دو قرن پایانی هزاره دوم میلادی روز به روز گسترش بیشتر یافت و این همه عرصه ای را فراهم آورد که روشنفکران مسیحی به نمایندگی و نیابت از هم کیشان خود از فرنگ به این موج دامن زنند

در فصل های یآینده به طور مشخص برخی از پدیده های فرهنگی مدرن را که از طریق آن ها ارزش ها و فرهنگ غربی به دنیای عرب وارد شد ، بررسی می کنیم .  در این میان نقش مستشرقان غربی را که تأثیری دوسویه داشته اند ، برجسته تر و مفصل تر تشریح خواهیم کرد


[1] – کروبنام ، فون گوستاد، اسلام در قرون وسطی ، ترجمه غلامرضا سمیعی ، ص 348

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق حاشیه نشینی و تنظیم خانواده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق حاشیه نشینی و تنظیم خانواده دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق حاشیه نشینی و تنظیم خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق حاشیه نشینی و تنظیم خانواده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق حاشیه نشینی و تنظیم خانواده :

جمعیت ایران طی چند دهه گذشته، رشد شتابانی داشته است، به طوری که در طول کمتر از دو دهه به طور باور نکردنی جمعیت ایران بیش از دو برابر شد. انفجار جمعیت در ایران همراه با مسائلی همچون افزایش سریع شهرها، افزایش فقر، مشکل مسکن و مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها بوده است.
یکی از پیامدهای اصلی رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها در نهایت حاشیه نشینی و زاغه نشینی است و راه اصلی مقابله با رشد بی رویه جمعیت اجرای برنامه های تنظیم خانواده می باشد.
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین حاشیه نشین و تنظیم خانواده است و از آنجا که بعد از سرشماری سال 1365 و مشاهده رشد 9/3 درصد جمعیت توسط مسئولین، برنامه های تنظیم خانواده به اجرا درآمد ولی این مساله در روستاها و مناطق حاشیه نشین کــه تفکر سنتی در مورد باروری داشتند (هنوز هــم در بعضــی مـناطق مشاهده می شود) به سختی قابل پذیرش بود. بنابراین هنوز شاهد باروری بالا در میان حاشیه نشینان هستیم که دلایل اصلی این پدیده را می توان در موارد زیر حستجو کرد:
ترجیح جنسی: معمولاً فرزند پسر برای خانواده بیشتر قابل قبول است که این مساله می تواند بر تعداد فرزندان خانواده ها بیفزاید.
احترام اجتماعی: معمولاً در مناطق حاشیه نشین مردان از احترام بیشتری برخوردارند ولی زمانی که زنی حامله باشد به خاطر فرزندی که می خواهد به دنیا بیاورد به او احترام می گذارند، بنابراین زنان از این مساله به خاطر احترامی که برایشان در پی دارد استقبالمی کنند.
تأمین اجتماعی در دوران سالخوردگی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش رشد جمعیت و عدم اجرای برنامه های تنظیم خانواده در بین خانواده های حاشیه نشین به خاطر مسائل اقتصادی می باشد.
مرگ و میر فرزندان و پایین بودن سطح بهداشت باروری نیز از دیگر دلایل عدم استفاده از روش های تنظیم خانواده در بین حاشیه نشینان می باشد.
از دیگر دلایل می توان به رابطه بین تحصیلات و باروری اشاره کرد که معمولاً با بالا رفتن تحصیلات، تعداد فرزندان کاهش می یابد، میزان تحصیلات زنان حاشیه نشین معمولاً در سطح پایین می باشد، همچنین عدم دسترسی به مراکز بهداشتی نیز می تواند از دیگر دلایل استفاده اندک از روش های جلوگیری از بارداری در میان حاشیه نشینان باشد.
در مجموع، عوامل فوق الذکر باعث می شود اجرای برنامه های تنظیم خانواده در حاشیه نشینان با استقبال کمی روبرو شود و در نتیجه باروری در سطح بالا قرار گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثربخشی آموزشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثربخشی آموزشی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثربخشی آموزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثربخشی آموزشی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثربخشی آموزشی :

ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی درآمده است. پیشرفت و توسعه سازمانها و موسسات درگرو ارتقای سطح دانش، مهارت، رفتار و بینش منابع انسانی است. برهمین اساس، اکثر سازمانها دوره های آموزش موجود در داخل یا خارج از کشور برای کارکنان خود برگزار می‌کنند و اجرای هر دوره متضمن سرمایه گذاری هنگفت است لذا آگاهی از میزان اثربخشی دوره های آموزشی و بازدهی حاصل از آنها برای مدیران بسیار بااهمیت است.ارزشیابی یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزی آموزشی است که انجام صحیح آن اطلاعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی طرح ریزی و اجرای برنامه های آموزشی دراختیار می گذارد و مبنای مفیدی جهت ارزیابی عملکرد آموزشی مراکز آموزشی به دست می دهد.اگر اهداف را به صورت وضع مطلوب سازمان در آینده تعریف کنیم، اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمانها به هدفهای موردنظر خود نائل می آیند (ریچارد دفت، 1377)پیتر دراکر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف کرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های مدیریت، کسب موفقیت، تولید ایده های جدید، تقویت ارزشهای سازمانی، تفکرگروهی، مشارکت و مواردی از این قبیل از جمله تعابیری هستند که در مدیریت معادل با اثربخشی به کار می روند (سلطانی، 1380).تعابیری که باتوجه به مفاهیم بالا می توان برای اثربخشی آموزشی ابراز داشت عبارتند از:
!تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی؛
! تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان در آموزشهای اجراشده؛
! تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آنها؛
! تعیین میزان درست انجام دادن کار که موردنظر آموزش بوده است؛
! تعیین میزان توانایی ایجادشده در اثر آموزشها برای دستیابی به اهداف؛
! تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی؛
! تعیین میزان بهبود شاخصهای موفقیت کسب و کار.
مقدمه
مفهوم اثربخشی در مدیریت با تغییر میزان موفقیت نتایج حاصل از کار باید مهمترین هدف مدیر باشد. بازدهی کار یک مدیر نیز باید ازطریق صادره های مدیریت سنجیده شود نه میزان وارده ها یعنی موفقیتهای کاری او، نه مجموعه کارهایی که به وی محول می شود یا در روز انجام می دهد. اثربخشی چیزی است که از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و انجام می دهد. اثربخشی چیزی است که مدیر از راه اعمال صحیح مدیریت به دست می آورد و به صورت بازده کار ارائه می کند. تعریف اثربخشی عبارت است از میزان موفقیت مدیر در زمینه بازدهی و نتایج کاری است که به او محول شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق درآمدی بر پدیده کودک آزاری در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق درآمدی بر پدیده کودک آزاری در ایران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق درآمدی بر پدیده کودک آزاری در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق درآمدی بر پدیده کودک آزاری در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق درآمدی بر پدیده کودک آزاری در ایران :

علت اصلی تمامی جرمها و تبهکاری‌های اجتماعی را باید در شیوه رفتار انسان و اجتماع و تاثیر متقابل انسان و اجتماع دانست.

نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل: فقر ، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که سبب «محرومیت» میشوند، زمینه مناسبی برای پرورش آنواع آسیبهای اجتماعی چون: خودکشی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر ، خشونت و انواع آن، طلاق، تکدی گری و غیره را در بطن جامعه فراهم میکند که در این میان میتوان به یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی یعنی خشونت علیه کودکان اشاره کرد که خود نتیجه ناخواسته پدیده هایی چون فقر مالی و معنوی، رشد جمعیت و بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی دیگر که سبب بوجود آمدن انواع حالتهای روانی و عصبی در فرد میشود میباشد.

کودک آزاری پدیده ای ست که طی آن میلیونها کودک مظلوم قربانی طمع و سوء استفاده دیگران میشوند که مشتمل بر خشونت علیه کودکان، تجاوز جنسی به کودکان، و آثار سوء آن بر کودک چون فحشاء و بزهکاری کودکان میباشد. در این موارد باید گفت که کودک قربانی رفتار غلط بزرگسالان میگردد. نگاهی گذرا به آمار دهشتناک مهر تاییدی در این زمینه است. برای مثال:

1. قرار بازداشت موقت برای پدر و نامادری به اتهام قتل دختر بچه 3 ساله در تهران:» رئیس یکی از شعبات دادسرای امور جنایی تهران برای پدر شکنجه گر قرار بازداشت موقت صادر کرده…..پدر سالومه در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه اتفاقی برای فرزندش افتاده بود ،گفت:شب قبل حدود ساعت 2 نیمه شب کار خطایی انجام داد و من هم او را تنبیه کردمو برای اینکه کار خطای خود را فراموش نکند او را کتک زدم و صبح متوجه شدم که او مرده است.!!!» (هلال.15/11/1382 .ش168).

2. خبرگزاری دانشجویان ایران تصاویری دلخراش از کودکی نه ساله به نام امید را به چاپ رسانده که آنگونه که این خبرگزاری گزارش داده، چنان به دست مادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته که به مرگ مغزی دچار گشته و امید چندانی به زنده ماندنش نیست. این خبرگزاری همچنین از آمار انجمن حمایت از کودکان خبر داد که بنابر آن ظرف یک سال گذشته ،تنها در سطح شهر تهران ،صد و شصت مورد کودک آزاری «حاد» و نیازمند پیگیری رخ داده که بیش از هفتاد درصد از این کودک آزاریها به شکل ضرب و شتم بوده است (برگرفته از سایت BBC persian).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان دارای 170 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان

چکیده
پیشگفتار
فصل اول – کلیات پژوهش
1- مقدمه
2- بیان مسئله
3- اهداف پژوهش
الف) اهداف کلی
ب) اهداف جزئی
4- اهمیت موضوع پژوهش
الف) ضرورت و اهمیت نظری
ب) ضرورت و اهمیت عملی
5- فرضیات یا سوالات اساسی پژوهش
6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
7- خلاص پژوهش
8- محدوده مطالعاتی پژوهش
فصل دوم – ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش
1- مقدمه
2- تعریف حجاب
3- تاریخچه و مرور اجمالی حجاب در تاریخ ادیان
1) ادیان غیر الهی
2) ادیان الهی
4- انواع حجاب
5- اشکال پوشش
6- علت و فلسفه پیدایش حجاب
7- آثار و تبعات حجاب در جامعه
8- 1) آثار و تبعات رعایت حجاب در جامعه
1-1) آثار فردی رعایت حجاب در جامعه
2-1) آثار اجتماعی رعایت حجاب در جامعه
2) آثار و تبعات عدم رعایت حجاب در جامعه
9- عوامل تاثیرگذار در بدحجابی و بی حجابی
1) عوامل فردی تاثیر گذار در بدحجابی و بی حجابی
2) عوامل اجتماعی تاثیرگذار در بدحجابی و بی حجابی
10- وضعیت حجاب در ایران و جهان
11- چهارچوب نظری
12- نتیجه گیری

فصل سوم – روش شناسی پژوهش
1- روش پژوهش
2- جامعه آماری
3- حجم نمونه و روش نمونه گیری
4- ابزار اندازه گیری (ابزار سازی)
5- روش جمع آوری اطلاعات
6- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات
فصل چهارم – تحلیل یافته های پژوهش
1- مقدمه
2- جدول گرایشی
3- جدول توصیفی یک بعدی
4- جداول دو بعدی
فصل پنجم- نتایج پژوهش
1- بحث و نتیجه گیری
2- تنگناها و محدودیت های پژوهش
3- پیشنهادهای پژوهش
4- خلاصه پژوهش
5- فهرست منابع
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان

فهرست منابع کتابها
1- اشکوری،فنایی،1377، منزلت زن در اندیشه اسلام،تهران : ناشر موسسه آموزش و پرورش امام خمینی
2- دکتر صبور اردوبادی، احمد ،1376، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات فرهنگ اسلامی،ج دوم ،چ سوم
3- دکتر صبور اردوبادی، احمد ،1376، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات فرهنگ اسلامی،ج سوم ،چ سوم
4- دکتر صبور اردوبادی، احمد ،1376، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات فرهنگ اسلامی،ج چهارم ،چ سوم
5- دکتر صبور اردوبادی، احمد ،1376، آئین بهزیستی اسلام، تهران :انتشارات رسالت قلم، چ اول
6- دکتر اکبری ، محمد رضا،1380، حجاب در عصر ما، تهران، انتشارات پیام آزادی
7- آیت الله آذری قمی، 1372، سیمای زن در نظام اسلام،قم: انتشارات دارالعلم ، چ اول
8- آیت الله امام خمینی ، 1374، زن از دیدگاه مقام معظم رهبری، تهران: انتشارات بیطرفان، چ سوم
9- دکتر آزاد، حسین ، 1379، آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات بهشت
10- دکتر احدی ، حسن ، فرهد جمهری، 1378،( روانشناسی رشد ، جوانی، میانسالی ، پیری)، تهران : انتشارات بنیاد
11- دکتر آریان پورکاشانی، عباسی، دکتر منوچهر آریان پورکاشانی، 1383 ،فرهنگ فارسی به انگلیسی، تهران: انتشارات امیرکبیر ، یک جلدی ،چ بیست و یکم
12- دکتر احمدی، علی اصفر، 1371، تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران، تهران: انتشارات تربیت
13- آمارهای منتخب استان تهران، 1381، مرکز آمار ایران، تهران
14- پارسا ،طیبه ، 1377، پوشش زن در گستره تاریخ، قم:انتشارات دستان، چ اول
15- جلیلی، محمدرضا، 1383، جایگاه زن در اسلام و یهودیت،قم: انتشارات دستان
16- حق جو ،محمدحسین، 1379، خودنمایی و جلوه گری، تهران: انتشارات فاطمه زهرا، چ اول
17- حداد عادل، غلامعلی ، 1380، فرهنگ برهنگی برهنگی فرهنگی، تهران: انتشارات سروش، چ اول
18- زواریان، زهرا،1374،رالیحه ی نجابت، تهران، انتشارات مدرسه، چ هفتم
19- دکتر سعیدی ، رضا ، 1380،فلسفه حجاب ، تهران: انتشارات رهروان نور
20- ستوده، هدایت الله ،1378، روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات آوای نور
21- دکتر شریعتی ، علی ، 1376،پایان نامه ،پدیده مدگرایی جوانان، محمدرضا حیدری، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی فردوسی، مشهد
22- شجاعی، صدیقه ، 1384،حجاب هویت فرهنگی ، ملی و دینی، زنجان ، معاونت اجتماعی ناجا
23- قره بغلو، محمدرضا، حسین کریمیان ، 1380، روانشناسی و مسائل نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات امید، چ اول
24- کوهی ، محمد رضا، 1383،آسیب شناسی شخصیت زن ، تهران ، انتشارات پارسیان ، چ اول
25- کریمی ، حمید ، 1383، حقوق زن ، تهران: انتشارات کانون جوان، چ اول
26- کوهستانی،عطیه، 1383، زن زیباترین گل آفرینش، تهران: انتشارات حیات
27- کوزر،لوئیس ، 1372، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران انتشارات علمی، چ چهارم
28- محمدی نیا، اسدالله ، 1377، آنچه یک زن باید بداند، ورامین: انتشارات مرکز علمی فرهنگی مسجد صاحب الزمان (عج) ، چ ششم
29- آیت الله مطهری ، مرتضی، 1373،مسئله حجاب، تهران: انتشارات صدرا، چ چهلم
30- معاونت اجتماعی ناجا، 1383، حجاب سیاسی و بدحجابی سیاسی
31- معاونت اجتماعی ناجا، 1383، طرح توسعه حجاب
32- هاشمی طاری، سید مرتضی، 1385، جزوه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی، تهران:انتشارات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر(عج)

فهرست مجلات
1- معلمی، عباس، 1382، چالش های اجتماعی مسئله حجاب، تهران : ماهنامه علمی فرهنگی زنان حوراء شماره 2
2- نوری، علیرضا، 1384، معیارهای اسلامی پوششی زنان و الگوی مصرف آن ، تهران : نشریه اندیشه صادق 8-9

چکیده

در این تحقیق به بررسی آثار و عوامل و میزان گرایش به حجاب زدگی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی مجتمع ولیعصر (عج) و دانشگاه آزاد اسلامی گناباد پرداخته شده است و هدف از انجام این تحقیق یافتن عوامل اثرگذار در بدحجابی وآثار آن در جامعه وفرد می باشد تاراه کارهای مناسب جهت این معضل ارائه شود

در انجام این تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه ) استفاده شده است که عبارتند از (سال ورود به دانشگاه ، رشته تحصیلی ، سن ، وضعیت شغلی ، وضعیت تاهل ، تعداد اعضای خانواده ، درآمد خانواده ، وضعیت مسکن ، ساعات تماشای تلویزیون ) می باشد


پیشگفتار

تحقیق که در پیش رو دارید حاصل کار دانشجویی رشته مددکاری براساس مطالعه و مشاهده مسئله حجاب و حجاب زدگی در جامعه می باشد. محقق سعی کرده تا سرفصل هایی در مورد مسئله حجاب زدگی گردآوری کند تا در اختیار عموم مردم قرار گیرد

انگیزه انجام دادن این تحقیق سوژه روزبودن حجاب و درگیری مسلمانان پاک نیت ایرانی است که شبهاتی در مورد حجاب دارند وبرطرف کردن این شبهات می باشد

تحقیق حاضر شامل فصل اول که دربرگیرنده مقدمه بیان مسئله و اهداف وضروریات تحقیق می باشد . فصل دوم که ادبیات پژوهش می باشد شامل تعریف حجاب تاریخچه اجمالی دیدگاه ادیان در تاریخ ، وانواع مختلف وشکل پوشش، علت و فلسفه پیدایش حجاب و آثار و تبعات حجاب در جامعه و عوامل ایجادکننده بدحجابی و بی حجابی در جامعه می باشد . فصل سوم روش شناسی پژوهش می باشد که شامل روش پژوهش ، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش های تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات می باشد . در فصل چهارم جداول یک بعدی و دوبعدی و نمودارها آورده شده است و در فصل پنجم نتایج بدست آمده و پیشنهادهای پژوهش برای رفع این معضل آورده شده است

بیان مسئله

حجاب پوششی است که زن را ملزم می کند که بدن خود را از نگاه نامحرمان بپو شاند و زن و مردی که این حجاب را ر عایت نکنند دچار بد حجابی شده و جامعه و همین طور خودشان را دچار ناامنی می کنند. به مساله حجاب در همه ی ادیان الهی تاکید فراوان شده است. اسلام طرفدار آن است که زن در حضور بیگانه بدن خود را بپوشاند تا عزت و کرامتش درمقابل مرد بیگانه محفوظ بماند نه این که در مقابل مرد موجودی مبتذل باشد و در عین حال هرگز مجبور به کناره گیری از جامعه نمی شود

در ایران از اواخر دوره ی قاجاریه به بعد زمزمه هایی توسط آزادی خواهان و متجددین برای آزادی زنان و رفع حجاب آنان آغاز شد.بعد از برقراری مشروطیت مدارس دخترانه باز شد و پای زنان ایران به فرهنگ باز شد و فکر آزادی زن به سبک غربی و رفع حجاب توسط زنان فرهنگ رفته توسعه یافت و به مرور انجمن های مختلف زنان به این منظور تشکیل شد.بعد از پایان سلطنت قاجاریه ،انگلیس برای تامین منابع خود در ایران توسط رضاخان،کشف حجاب بین زنان را انجام داد ولی بعد از انقلاب به وسیله حکومت جمهوری اسلامی ضرورت حجاب رسماً اعلام و برای جلوگیری از انواع توطئه ها وسوء استفاده ها،حتی مختصاتی نیز بدان قائل گردید تا از راه افراط و تفریط ها موضوع را به ابتذال نکشاند که از آن جمله سادگی پوشاک و حجاب بود آن هم به صورتی که بر جذابیت زن از نظر مرد بیگانه نه افزوده و غیر مستقیم عامل محرکی برای ایجاد و رواج فساد نگردد ولی به مرور زمان،بی سروصدا و به تدریج روسری های رنگارنگ و جذاب خارجی به طور فراوان مورد توجه و استفاده گروه خاصی از زنان قرار گرفت که در این راه احکام شرعی مورد دستاویز قرار گرفته است . در این اقدام گرچه ظاهراً قانون مراعات می شود اما از سوی دیگر یا افزودن بر جذابیت زن در نظر مرد این اهداف خنثی می شود زیرا حجاب سبب  کاهش جرم و جنایت و فساد در جامعه می شود.( عسگریw,

بدحجابی به خصوص در ده تا پانزده سال اخیر رشد زیادی کرده است به گونه ای که به یک معضل اجتماعی تبدیل گردیده است. در ابتدا موضوع در حدی نبود که احساس خطر شود اما رشد پدیده بدحجابی در ایران روبه افزایش رفت ولی متولیانی که وظیفه شرعی و قانونی شان اجرای برنامه هایی برای علاج این پدیده بود هیچ  اقدام را صورت ندادند ودر واقع اصلاً در این 28 سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است که نتیجه هم بدهد

طبق آمار ی که به دست آمده است فعلاً پدیده بدحجابی نیمی از جمعیت زنانه نه مردانه ویا این که فعلاً بخش زنانه ،را مورد توجه قرار داده است.زنان نیمی از جمعیت 70 میلیونی ایران را تشکیل می دهند.پدیده ی بدحجابی عمدتاً به سنین 15 تا 30 سال مربوط می شود چرا که کودکان و میانسالان و کهنسالان را با این مقوله کاری نیست.  درهمان حال باید از رقم آنان 43 درصد جمعیت روستا نشین کشور   را کم کرد و همچنین آمار دختران در شهر های کوچک هم باید از این آمار کم کرد و درنهایت عدد باقی مانده را میان حداقل 10 و حداکثر 15 شهر تقسیم نمود آنگاه در خواهیم یافت که ما در هر شهرستانی که بدحجابی در آن یک روند نامطلوب و غیر قابل تحمل است،با تعداد کمی افراد به نسبت آنچه تصور می شود مواجه می باشیم . در این جا به طور طبیعی به این نتیجه می رسیم که در شر ایطی که اکثریت قاطع افراد در جامعه و از جمله خانواده های افراد بد حجاب از این موضوع رنج می بر ند،دستگاههای مسئول در نظام می توانند برنامه ریزی کنند و دریک دوره ی زمانی نه چندان طولانی شاهد کاهش چشم گیر این پدیده باشند

طبق نظریه دورکیم: مجموعه اعتقادات و احساساتی که درمیان معدل اعضای یک جامعه مشترک است و این مجموعه را می توان وجدان جمعی یا مشترک نامید و وجدان جمعی در پهنه جامعه شایع و منتشر است .این و جدان،مستقل از شرایط و وضع افراد است.افراد گذرا هستند و وی ماندنی و از نسلی به نسل دیگر نیز دگرگون نمی شود و نسل های متوالی را به یکدیگر مربوط می کند

طبق این نظر فرهنگ نیز نسل به نسل به افراد منتقل  می شود و به نسل های بعد می رسد و به عنوان وجدان جمعی در جامعه محسوب می شود.منشأ همبستگی اجتماعی اشتراک عده ای از حالات وجدان درمیان کلیه اعضای یک جامعه است

بنا بر نظر دورکیم حجاب یک هنجار اجتماعی است که وجدان جمعی آن را قبول دارند.در جوامع چنانچه حجاب و ارزش رعایت شود جامعه از همبستگی برخوردار می شود یعنی حجاب به عنوان یک وجدان جمعی مورد قبول قرار می گیرد ولی اگر حجاب رعایت نشود و تعدادی از آن تخطی کنند آن همبستگی از بین می رود

در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل و آثار سوء  حجاب زدگی در دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی پرداخته می شود


اهداف پژوهش

الف) اهداف کلی:

بررسی و شناخت علل حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به منظور آگاهی و ارائه راه کار جهت پیشگیری از آثار سوء اجتماعی آن در خانواده و جامعه

ب) اهداف جزئی:

1- بررسی و شناخت رابطه بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر

2- بررسی و شناخت رابطه وضعیت تاهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر

3- بررسی و شناخت رابطه درآمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر

4- بررسی و شناخت رابطه دانشگاه محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر

5- بررسی و شناخت رابطه استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر


اهمیت موضوع پژوهش

الف) ضرورت و اهمیت نظری: این تحقیق تلاش خواهد کرد در حوزه حجاب زدگی دانشجویان جوان دختر تهرانی و گنابادی به این سوالات پاسخ دهد

1-    آیادر جامعه بالاخص دانشجویان حجاب زدگی وجود دارد؟

2-    چرا در جامعه حجاب زدگی وجود دارد؟

3-    به چه شکلی حجاب زدگی در جامعه توسعه می یابد؟

4-    حجاب زدگی به چه میزان باعث تشنح در جامعه و خانواده می شود؟

5-    عوامل اثر گذار در حجاب زدگی چه مواردی می باشد؟

ب) ضرورت و اهمیت عملی:سعی بر آن است که با استفاده از این تحقیق و اطلاعات ذکر شده درباره علت حجاب زدگی در خانواد ه و جامعه و آثار سوء آن در جامعه بکاهیم

فرضیات

1-    به نظر می رسد بین سن و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد

2-    به نظر می رسد بین وضعیت تأهل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد

3-    به نظر می رسد بین میزان در آمد و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد

4-    به  نظر  می رسد بین دانشگاه محل تحصیل و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد

5-    به نظر می رسد بین میزان استفاده از رسانه ها و حجاب زدگی دانشجویان دختر رابطه وجود داشته باشد


تعریف نظری وعملیاتی متغیرها:

1- سال ورودی به دانشگاه :یعنی سالی که فرد در کنکور ورودی دانشگاه قبول شده و برای ادامه تحصیل وارد دانشگاه می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد.

1) سال 81 و قبل از آن                2) از سال 81 تا 82                3) از سال 83 و بعد از آن

2- رشته تحصیلی : به آن شاخه ای که فرد هنگام قبولی در دانشگاه انتخاب می کند و در آن مشغول به تحصیل می شود گفته می شود که در این جا منظور محقق از طبقات زیر خارج نمی باشد

1)مهندسی       2)علوم اجتماعی و روانشناسی    3)سایر موارد

3-سن :

نظری: تعداد سالهای عمری که فرد در زمان تولد تاکنون گذرانده است

عملی : سن با معرفه هایی نظیر سال ،ماه و روز سنجیده می شود که این جا منظور محقق از سن ،تعداد سالهای عمر می باشد که از طبقات زیر خارج نمی باشد

1) کمتر از 20 سال                             2) از 20 تا 22 سال                     3) از 22 سال به بالا

4- وضعیت شغلی:

نظری : منظور چگونگی پیشه و فعالیت مستمر و سازمان یافته فرد که دارای بعد اقتصادی است

عملی : منظور از آن شامل طبقات زیر می باشد که اشتغال یا عدم اشتغال فرد در یکی از ارگانها لحاظ می باشد

1) آزاد                     2 )دولتی                 3)بیکار ،خانه دار و سایر موارد

5- وضعیت تأهل:

نظری : منظور از تاهل این است که دو نفر زن ومرد با یکدیگر قانوناً ازدواج کرده و با یکدیگر زندگی کنند

عملی : منظور محقق در این جا از وضعیت تاهل از دو طبقه زیر خارج نمی باشد

1) مجرد                                       2) متأهل

6- اعضای خانواده

نظری: اعضای خانواده کسانی هستند که یک خانواده را تشکیل می دهند که از معرفه های زیر خارج نمی باشد

عملی : در این جا منظور محقق ازاعضای خانواده تعداد افراد خانواده است که در کنار هم زندگی می کنند که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد

1) چهار نفر وکمتر                        2) از پنج نفر تا شش نفر                 3) از هفت نفر به بالا

7- در آمد خانواده :

نظری: در آمد خانواده مقدار پولی است که هر ماه یک خانواده از یک منبع در آمد برای گذران زندگی دریافت می کنند

عملی : در آمد خانواده در این پژوهش منظور مقدار پول دریافتی بابت حقوق و اضافه کاری است و یا در آمدی است که با واحد ریال (تومان ) محاسبه می شود که از طبقات زیر خارج نمی باشد

1) کمتر از سیصد هزار تومان                               2) از سیصد هزار تا چهار صد هزار تومان

3) از چهار صد هزار تومان به بالا

8- وضعیت مسکن:

نظری: منظور از مسکن در این جا یعنی مکانی که تعدادی از افراد در آن کنار هم زندگی می کنند

عملی: این متغیر از معرفه هایی نظیر دیوار،اتاق،آشپزخانه و مالکیت و استیجاری مشخص می شود که در این تحقیق منظور محقق از وضعیت مسکن مالکیت می باشد که از سه طبقه زیر خارج نمی باشد

1) شخصی                         2) رهن و اجاره                         3) سایر موارد

9- تماشای تلویزیون :

به افرادی که در طول شبانه روز تلویزیون و برنامه های آن را تماشا می کنند اطلاق می شود. که این متغیر با معرفه هایی نظیر ساعات تماشای تلویزیون ،دفعات تماشای تلویزیون ،مکان تماشای تلویزیون و برنامه های مورد مشاهده شده سنجیده می شود که منظور محقق در این جا ساعات تماشای تلویزیون می باشد

1) کمتر از یک ساعت                    2) از یک ساعت تا دو ساعت

   3) از سه ساعت به بالا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله «زن» از دیدگاه آمار جهانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله «زن» از دیدگاه آمار جهانی دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله «زن» از دیدگاه آمار جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله «زن» از دیدگاه آمار جهانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله «زن» از دیدگاه آمار جهانی :

زنان به عنوان نیم تنه جامعه بشری با همه مشکلات و مصائب دنیای انسانی مواجهند و چه بسا بیشتر از مردان هم از این همه معضلات اجتماعی آسیب می‌بینند. مواردی مثل مرگ و میر زنان در طول دوران حاملگی، مشکلات بی توجهی و کم توجهی در خانواده و محرومیت در استفاده برابر و مناسب با مردان از حقوق اجتماعی، ضعف ساختار فرهنگی و آموزشی و خدماتی، واقعیتهای رسمی و تکان دهنده‌ای هستند که توجه مضاعف دولتها و ملتها را می‌طلبد.
آمار منتشر شده در اقصی نقاط جهان حاکی از مظلومیت گسترده زنان در زمینه‌های مختلف است: اشاره‌ای به وضعیت ساختار جمعیت و زندگی، ازدواج و طلاق، برخورداری از حقوق اجتماعی، خدمات بهداشتی، باروری و مرگ و میر، خشونت فیزیکی و جنسی، زندانی شدن، بی خانمانی، انتظارات زنان از جامعه و خانواده، فعالیت اقتصادی، مدیریت و فعالیتهای سیاسی و اَشکال آموزشی زنان از جمله مواردی است که مطابق آمار رسمی صادر شده از کشورهای مختلف جهان، در این تحقیق بدان پرداخته شده است.
اطلاعات جمع‌آوری شده در این مجموعه پژوهشی عمدتاً از منابع و مجلات خارجی از طریق مراجعه به پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و نیز از منابع داخلی (به روش مروری – کتابخانه‌ای) دریافت و تنظیم شده و یافته‌های حاصل از این گردآوری آماری نشان می‌دهد که موقعیت اجتماعی زنان نسبت به مردان در سطح بسیار پائینی قرار دارد. و نتیجه تحقیق ما را متوجه این مطلب می‌کند که سازمانهای ملی و بین
المللی، در حد حقوق انسانی و بشری به وظائف خود در قبال زنان جهان نپرداخته اند، دولتهای بسیاری علیرغم اینکه از جوامع توسعه یافته بوده و نیز حکومتها (غالباً در جهان سوم) نسبت به حقوق اجتماعی و انسانی زنان بی‌توجه یا بی‌اعتقاد هستند. ضمن اینکه به آمارهای ارائه شده نیز نمی‌توان چندان امیدوار بود که بیانگر همه حقایق باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق سنت و مدرنیته از دو منظر :

مقایسه ای بین اندیشه های پست مدرن و سنت گرایی ر این مقاله درصدد آنیم که سنت گرایی و پست مدرنیسم را از دو جهت با یکدیگر مقایسه کند: اول از حیث توجه هر کدام به سنت و آموزه های سنتی و ارجاع به گذشته و دوم از حیث نگاه انتقادی ای که هر کدام از آنها به مدرنیته و نگرش مدرن دارند. در مورد اول سنت را از نگاه سنت گرایی تعریف می کنیم و به تفاوت سنت در اندیشه پست مدرن و سنت گرایی اشاره می کنیم. به طور خلاصه می توان گفت مهمترین این تفاوت ها در این است که در نگرش پست مدرن سنت در کنار خرده روایت های دیگر مطرح می شود، بر خلاف سنت گرایی که سنت در آن محوریت دارد. در مورد دوم نیز خاطرنشان خواهیم کرد که انتقاد هر دو گرایش فکری به مدرنیته ناظر به وقایع و پدیده های یکسانی است که مولود نگرش مدرن و روشنگری است ولی در نهایت راه حل ارائه شده هر کدام از آنها (سنت گرایان و پست مدرن ها) تفاوت هایی دارد که منبعث از تفاوت در هستی شناسی ای است که سنت گرایان اختیار کرده اند.
ارجاع به سنت نزد متفکران پست مدرن منبعث از کثرت گرایی و نقد مطلق انگاری و یک جانبه نگری نگرش مدرن است در حالی که سنت نزد سنت گرایان تنها راه نجات و بازگشت از انحرافی است که توسط نگرش مدرن در تاریخ بشریت اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر نقد سنت گرایان به تکنولوژی دوران مدرن با نقد متفکران پست مدرن به تکنولوژی و نگرش مدرن قابل مقایسه است. هر دو بر بی خانمانی انسان در دوران مدرن که مولد تاملات دکارت است تاکید دارند. نگرش دکارتی انسان را با طبیعت بیگانه کرد و بر همین اساس انسان در پی تجاوز و لطمه زدن به طبیعت در جهت افزایش قدرت خود برآمد. اما آنچه سنت گرایان را در اینجا از متفکران پست مدرن جدا می کند تاکید بر قداست طبیعت با توجه به هستی شناسی آنهاست که ناظر بر ذومراتب بودن جهان است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عملیات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عملیات دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عملیات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انواع پژوهش در پژوهش در عملیات

1- مقدمه

2- انواع پژوهش در پژوهش در عملیات;

3- روش پژوهش در حل مسائل واقعی

3-1- استخراج مسئله

3-2- مدلسازی

3-2-1- تعریف مدل

3-2-2- هدف استفاده از مدل

3-2-3- دلایل استفاده از مدل

3-2-4- هدف از مطالعه سیستم‌ها و عملیات از طریق مدل

3-2-5- انواع مدلها (موردیک و مانسون 1986، 54-56)

3-2-6- اصول مدلسازی (فیلیپس، راوین داران و سولبرگ 1987، 4)

3-2-7- مدلهای کلاسیک پژوهش در عملیات

3-2-8- روش مدلسازی

3-2-9- ساده‌سازی مدلها

3-3- حل مدل

3-4- اعتبارسنجی مدل

3-5- پیاده‌سازی مدل

4- روش پژوهش در توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک;

4-1- توسعه مدل

4-1-1- مطالعه مسئله

4-1-2- مدلسازی

4-1-3- حل و اعتبارسنجی مدل

4-2- توسعه روش حل برای مسائل کلاسیک;

5- روش پژوهش در توسعه تئوریها و فنون عمومی

مراجع

– مقدمه

این مقاله به روش پژوهش در حوزه پژوهش در عملیات اختصاص دارد. در این مقاله کلیات روش پژوهش مدنظر قرار می‌گیرد و از جزئیات فنون سخنی به میان نمی‌آید و خواننده می‌تواند برای مطالعه بیشتر در زمینه فنون پژوهش در عملیات، به موضوعات مربوط مراجعه کند. آنچه که در این مقاله مورد تأکید است انواع پژوهش و خصوصیات آنان در حوزه پژوهش در عملیات است و روشهای جمع‌آوری داده‌ها، آزمونهای آماری و مهارتهایی که هر پژوهشگر باید کسب نماید شرح داده نمی‌شوند و به جای آن ابزار اصلی پژوهش در عملیات، مدلها، مورد بررسی قرار می‌گیرند

2- انواع پژوهش در پژوهش در عملیات

در یک دسته‌بندی عمومی، اگر پژوهش برای حل مسائل مشخص و موجود انجام شود نوع پژوهش از جهت خروجی، کاربردی خواهد بود و اگر توسعه تئوریها و روشهای عمومی برای تولید دانش هدف باشد نوع پژوهش، محض خواهد بود

با هدف تدوین روش پژوهش برای پژوهش در عملیات، در اینجا دسته‌بندی عملی‌تری از انواع پژوهش در پژوهش در عملیات ارائه می‌کنیم. در این دسته‌بندی سه نوع پژوهش قابل تشخیص است؛

حل مسائل واقعی

توسعه مدل یا روش حل برای مسائل کلاسیک

توسعه تئوریها یا فنون عمومی

در حل مسائل واقعی، متخصص پژوهش در عملیات با مسئله‌ای مربوط به یک عملیات در حال اجرا روبروست. صرفنظر از اینکه مشکل چه باشد و چگونه توسط سفارش‌دهنده مطرح شده باشد ممکن است از دیدگاه پژوهش در عملیات ناشناخته بوده، و به درستی تعریف نشده باشد یا چیزی به غیر از آنچه باشد که مدنظر سفارش‌دهنده است. بنابراین تعریف مسئله در این نوع پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعی بودن مسئله ضرورت دقت در تعیین مفروضات، جمع‌آوری داده‌ها، تعیین پارامترها و روابط و تدوین اهداف عملیات و شاخص‌های اثربخشی را دوچندان می‌نماید. عوامل اشاره شده نقش تعیین‌کننده‌ای در تعریف مسئله و دستیابی به راه‌حل دارند. راه‌حل پیشنهادی در حل مسائل واقعی زمانی ارزشمند است که بتواند در عمل پیاده شود. یعنی تطبیق و تعدیل راه‌حل پژوهش به شکلی که به راه‌حل عملیاتی و واقعی منجر شود بسیار مهم است

مسائل کلاسیک، مسائلی هستند که به دلیل تشابه در بسیاری از عملیات مختلف، پژوهشهای متعدد برای ارائه راه‌حل و دارا شدن سابقه علمی در کتابها و مقاله‌های مربوط به پژوهش در عملیات، به شکل کلاسیک در آمده‌اند. مسئله فروشنده دوره‌گرد1، مسئله مسیریابی وسایل ترابری2، مسائل برش و چیدمان3، تعادل خط مونتاژ4، مسئله زمانبندی خدمه پرواز5، مسئله تخصیص مضاعف6 و زمانبندی کارگاهی7 از مسائل کلاسیک به شمار می‌آیند. این مسائل کاملاً شناخته شده هستند. اهداف، شاخص‌های اثربخشی، محدودیتها و قیود، پارامترها و مفروضات هر یک از مسائل کلاسیک مشخص و روشن هستند. خصوصیات راه‌حل، مشخص و به صورت مستقیم قابل کاربرد در موارد واقعی هستند. نیازی به جمع‌آوری داده‌های واقعی نیست و داده‌ های فرضی که به شرایط واقعی این نوع مسائل شبیه باشد کفایت می‌کند. در حل این نوع مسائل، پژوهشگر با توسعه مدلی از مسئله، روش حل مسئله یا هر دو روبروست

در توسعه تئوریها یا فنون عمومی، حل مسئله واقعی یا کلاسیک مدنظر نیست بلکه پژوهشگر قصد دارد تئوریهای جدیدی را در قالب قضایا و روابط برای مفاهیم، اصول و فنون موجود بیان دارد یا فن جدیدی را برای استفاده در حل مدلها ابداع نماید. در اینجا هدف، کاربرد نتایج پژوهش در حل مسائل نیست (اگر چه ممکن است از آنها استفاده شود) بلکه تولید دانش در حوزه پژوهش در عملیات است. در این نوع پژوهش، پژوهشگر با تعریف مسئله، جمع‌آوری داده‌ها، مدلسازی و کاربرد نتایج حل مدل روبرو نیست و بنابراین روش پژوهش، متفاوت و کمتر قابل مستندسازی خواهد بود

همانطور که مشاهده می‌شود روش پژوهش در هر دسته متفاوت از دیگر دسته‌ها خواهد بود. دسته اول و دوم براساس تعاریف، پژوهش کاربردی هستند اما ممکن است پژوهشهای دسته اول منجر به انجام پژوهش‌های دسته دوم و سوم و پژوهش دسته دوم منجر به پژوهش دسته سوم گردد. پژوهش در دسته سوم، پژوهش از نوع محض است. در ادامه روش پژوهش در این دسته‌ها شرح داده می‌شوند

3- روش پژوهش در حل مسائل واقعی

در حل مسائل واقعی باید مراحل مشخصی را مطابق شکل 1 طی کرد

3-1- استخراج مسئله

مسئله عبارتست از فاصله بین آنچه که می‌خواهیم وجود داشته باشد و آنچه که در عمل وجود دارد. در استخراج مسئله سه مرحله (1) شناسایی مسئله،(2) تعریف مسئله و (3) تنظیم صورت مسئله باید طی شود

با توجه به تعریف واژه مسئله، برای شناسایی مسئله باید دو موضوع تعریف شوند؛ خواسته‌ها و واقعیت‌ها. آْرمانها و اهداف عملیات یا سیستم دربردارنده آن عملیات، خواسته‌هایی هستند که درک مشترکی از چگونگی شرایط مطلوب برای سفارش دهنده و تحلیلگر مسئله ارائه می‌کنند. واقعیت‌ها شرایط فعلی را بیان می‌دارند. خلأ بین خواسته‌ها و واقعیت‌ها مسئله را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال یکی از آرمانهای یک کارخانه تولیدی دستیابی به 10000 واحد پول سود در سال است اما در شرایط فعلی سود در سطح 7000 واحد پول در سال می‌باشد. اختلاف بین شرایط فعلی و آرمانی از جنبه سود کارخانه موجب پدید آمدن مسئله شده است. شکل 2 این مطلب را نشان می‌دهد

وقتی مسئله شناسایی شد می‌توان آن را تعریف نمود. شناسایی و تعریف مسئله یکی نیستند. تا زمانی که علل بروز مسئله روشن نباشد نمی‌توان آن مسئله را حل کرد. کار تعریف مسئله همانند کار فرضیه‌سازی یک دانشمند یا تشخیص بیماری توسط یک پزشک است. دانشمند با مشاهده یک پدیده فرضیه‌ای را فرموله کرده و سپس آزمایشهایی را برای تست فرضیه خود طراحی می‌کند. پزشک علایم بیماری را مشاهده نموده، علل ممکن بیماری را مشخص کرده و سپس آزمایشهایی را برای تست هر یک از علل انجام می‌دهد. در تعریف مسئله نیز تحلیل‌گر سیستم ابتدا مسئله را شناسایی نموده، علل ممکن را فهرست نموده و سپس هر یک از علل را از طریق مصاحبه با کاربران و مطالعه سیستم موجود بررسی می‌کند. بنابراین با شناسایی علل بروز مسئله، مسئله تعریف می‌شود. علل ممکن بروز مسئله را می‌توان در قالب نمودار علت و معلول، همانند شکل 3 بیان نمود

در نمودار علت و معلول، خطوط افقی نشانه8 (یا معلول) و خطوط کج علت9 هستند. مسئله نشانه اصلی یا اولیه10 و بقیه خطوط افقی نشانه ثانویه11 هستند. همانطور که مشاهده می‌شود در تعریف مسئله، ابتدا مسئله اولیه شناسایی می‌شود. سپس علل ممکن (که در مستطیل‌ها آمده‌اند) در نظر گرفته می‌شوند. برای هر یک از علل نیز نشانه‌های ثانویه بیان شده‌اند و برای هر یک از آنها علت ثانویه‌ای ذکر شده است. بنابراین در یک مسئله علل مختلفی می‌توانند وجود داشته باشند که همه آنها از طریق پژوهش در عملیات نمی‌توانند پاسخ داده شوند. به عنوان مثال نبود انگیزه در کارگران و فرسوده بودن ماشین‌آلات از جمله عللی هستند که تخصص‌ها یا مهارتهای دیگری را می‌خواهد یا بستگی به خواست و تصمیم مدیریت دارد

بررسی علت و معلولی انجام شده در تعریف مسئله ناشی از رویکرد سیستمی پژوهش در عملیات است که با ذهن باز12 مسئله را مورد تحلیل قرار می‌دهد. با این رویکرد، علل ممکن برای مسئله بررسی شده و سپس نتیجه گرفته می‌شود که آیا پژوهش در عملیات می‌تواند به برخی از آنها پاسخ دهد یا خیر. ممکن است بعد از انجام این مرحله، این نتیجه حاصل شود که مباحث دیگری غیر از پژوهش در عملیات باید به مسئله پاسخ دهند

تا اینجا علل و نشانه‌ها براساس مشاهده، تجربه و حدس در قالب نمودار علت و معلول فهرست شده‌اند اما اینکه کدام یک از علل و نشانه‌ها وجود دارند؟ میزان و نوع تأثیر هر یک چیست؟ برای هر یک به چه تخصص، مهارت و اقداماتی نیاز است؟ و کدام یک دارای اولویت بیشتر برای بررسی هستند نیازمند پژوهش بیشتر است

این پژوهش باید شامل جمع‌آوری داده‌های کمی و کیفی در خصوص نشانه‌ها، بررسی میزان تأثیر در علت و نشانه سطح بالاتر از طریق تحلیل کمی و کیفی یا تعریف و آزمون فرضیه‌ها و اولویت‌بندی اهمیت و ضرورت حل هر یک از علل باشد

نتیجه این پژوهش باید فهرستی از علل باشد که به صورت هدف بیان شده‌اند به همراه اولویت اهمیت و تأثیر، تخصص و مهارتهای مورد نیاز و اقداماتی که باید صورت پذیرد. بعنوان مثال اگر در نتیجه این پژوهش مشخص شود که بالابودن درصد ضایعات و دورریز بخش مهمی از هزینه‌ها را به خود اختصاص داده و در اولویت اول بررسی قرار گیرد نیاز به تخصص‌هایی مانند مهندس ماشین‌آلات، روانشناس، مهندس فرایند ساخت و تولید، مهندس طراح قالب و متخصص پژوهش در عملیات خواهیم داشت تا بتوانیم زوایای مختلف این علت را (که در بخش تعریف مسئله در قالب نشانه‌ها بیان شده‌اند) بررسی کرده و علل ثانویه مربوط به آن نشانه‌های ثانویه را برطرف نماییم. اقداماتی که در این زمینه باید صورت گیرد ممکن است شامل تعویض یا تعمیر بخشی از ماشین‌آلات، کنترل کیفیت مناسب، افزایش انگیزش در کارگران، طراحی مجدد قالبها و بهبود فرایند ساخت و تولید باشد. تعیین اقدامات پس از بررسی و تحلیل نشانه‌ها از طریق داده‌های جمع‌آوری شده و براساس میزان تأثیر هر یک صورت می‌پذیرد. علت اصلی همانطور که اشاره گردید، بالابودن درصد ضایعات و دورریز بود که در اینجا به شکل هدف و با عنوان کاهش درصد ضایعات و دورریز مطرح می‌گردد زیرا علل عموماً دارای شکل منفی بوده و ماهیت فاعلی ندارند و به همین دلیل در قالب اهداف روشن بیان می‌شوند. دستیابی به این اهداف برابر با برطرف شدن علل می‌باشد

همانطور که ملاحظه می‌شود مسئله و علت متفاوت از یکدیگرند. آنچه که ما درصدد حل آن هستیم مسئله است ولی آنچه که به عنوان هدف در مطالعه پژوهش در عملیات مدنظر ما قرار می‌گیرد علل هستند که در قالب اهداف بیان می‌شوند. در مرحله تعریف مسئله ممکن است بعضی از نشانه‌ها و علل که حدس زده بودیم، تأثیزی در شکل‌گیری مسئله نداشته باشند و بنابراین حذف می‌شوند. در استخراج مسئله ممکن است با نشانه‌ها و علل متعددی روبرو شویم که هر یک دارای اهمیت و اولویتی هستند. مطالعه همزمان همه نشانه‌ها و علل از طریق پژوهش در عملیات ممکن است از جهت محدودیت زمانی و منابع انسانی و مالی یا از جهت فنی عملی نباشد. بنابراین باید از بین علل موجود انتخاب کرده و مطالعه پژوهش در عملیات را در خصوص موارد انتخاب شده ادامه داد. هر علت یا دسته‌ای از علل ممکن است به مطالعه متفاوت و جداگانه از طریق پژوهش در عملیات نیاز داشته باشند. در اینجا در مرحله تنظیم مسئله، یک علت یا یک دسته از علل در نظر گرفته شده و صورت مسئله تنظیم می‌شود

در تنظیم مسئله، ارزشها13، معیارها14، اهداف15، حدود16 و محدودیتهای17 مسئله باید روشن شده باشند. ارزشها عباراتی هستند که خواست و تمایل فرد را در ارج نهادن به مفاهیم، اصول و باورها نشان می‌دهند. ارزشها می‌توانند جنبه اخلاقی، مذهبی، اجتماعی، فردی و فنی داشته باشند. به عنوان مثال عبارت «حفظ سادگی در فرایندهای ساخت و تولید» ارزشی است که مدیر یک کارخانه برای فرایندهای ساخت و تولید قایل شده است. آگاهی از چنین ارزشی به متخصص پژوهش در عملیات کمک می‌کند به دنبال راههایی باشد که از نظر تصمیم‌گیرنده مورد قبول واقع شود. معیارها شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری اهداف و محدودیتهای مسئله هستند. بعنوان مثال دورریز مواد اولیه می‌تواند براساس وزن، مساحت، درصد از کل ماده اولیه و غیره اندازه‌گیری شود. انتخاب معیار مناسب نقش مهمی در نوع جواب خواهد داشت. ممکن است استفاده از معیارهای متفاوت موجب پدیدآمدن جوابهای متفاوتی گردد. اهداف همان اهدافی هستند که در مرحله تعریف مسئله شکل گرفتند و در واقع بیان فاعلی علل بروز مسئله می‌باشند

حدود مسئله وسعت مطالعه پژوهش در عملیات را مشخص می‌کنند. وسعت مطالعه می‌تواند از جنبه‌های وظیفه‌ای، سازمانی، جغرافیایی و; مشخص شود. حدود مشخص می‌کنند که چه حوزه و چه وسعتی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بعنوان مثال در بررسی مطالعه علت با عنوان «بالابودن درصد ضایعات و دورریز» چه بخشی از دورریزها و ضایعات در نظر گرفته می‌شود؟ آیا تنها دورریز ناشی از عملیات روی ماده اولیه مدنظر است؟ آیا ضایعات قطعات ضمن تولید نیز منظور می‌شوند؟ با مشخص نمودن نوع دورریز و ضایعات حدود بررسی نیز برای تصمیم‌گیرنده و متخصص پژوهش در عملیات روشن می‌شوند

منابع مورد نیاز برای هر عملیات و یا سیستم عموماً در طول زمان محدود می‌باشند. بودجه، نیروی انسانی، فناوری، اطلاعات و زمان از جمله منابع مورد نیاز هستند. یکی از عناصر مهم در مطالعه پژوهش در عملیات محدودیتها هستند. عموماً مسائل به دلیل وجود محدودیتها شکل می‌گیرند و بنابراین آگاهی از وجود و نوع آنها ضروری است. مشخص نمودن محدودیتها ممکن است نیازمند جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها باشد. با تعریف موارد اشاره شده در فوق صورت مسئله تنظیم شده است. صورت مسئله اطلاعات لازم برای مدلسازی را فراهم می‌آورد

3-2- مدلسازی

3-2-1- تعریف مدل

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح (کارآفرینی) رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طرح (کارآفرینی) رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح (کارآفرینی) رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طرح (کارآفرینی) رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طرح (کارآفرینی) رویکردهای موجود در مورد نقش زنان در توسعه :

برای دست یابی به توسعه پایدار و درونزا , در هر جامعه ای نیاز به مشارکت زنان احساس می شود . هیچ جامعه ای نمی تواند تنها با نیروی کار نیمی از جمعیت خود , با توسعه جهانی رقابت کند .
از ابتدای صنعتی شدن جامعه شناسان و دیگر صاحب نظران در باره ی مشارکت زنان در امور اقتصادی و توسعه دیدگاهای متقاوتی داشته اند , وهر یک از آنها با توجه به مسائل زمان خود این موضوع را بررسی کرده اند .
با توجه به موقعیت اجتمائی , سیاسی , اقتصادی و فرهنگی موجود ی در جوامع مختلف زمینه ها متفاوتی برای مشارکت زنان در توسعه به وجود آمده است .
دامنه ی این تفاوتها بسیار گسترده است , به طوری که برای هر کشور خاص زمینه ی خاصی از مشارکت زنان نیز وجود دارد . حتی نمی توان تمام کشورهای در حال توسه را که شباهت زیادی به یکدیگر دارند , کاملا مشابه در نظر گرفت .
رباره ی ایران نیز در این زمینه نظرات متفاوتی مطرح شده , که تمام آنها با توجه به شرایط خاص اجتماعی , سیاسی , اقتصادی و مهمتر از همه شرایط فرهنگی کشور بوده است . در ادامه به تعدادی از رویکردهای مربوط به زنان وتوسعه اشاره می شود .
• رویکردها:
در زمینه ی نقش زن در توسعه رویکرهای متفاوتی وجود دارد . بعضی از این رویکردها بر اساس نیاز جامعه جدید صنعتی به نیروی کار است , و این که جامعه به تمام نیروی انسانی خود نیاز دارد و بعضی از آنها بر اساس لزوم تساوی زن و مرد و حقوق فردی مساوی آنها است . وبرخی نیز با توجه به نیاز جامعه و این که در هر شرایطی جامعه با کدام شیوه بهتر اداره می شود , نظرات خود را تغییر می دهند .
در مجموع همان طور که در ابتدای سخن گفته شد , هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به همکاری تمام نیروی انسانی خود دارد .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اشتغال و بیکاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اشتغال و بیکاری دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اشتغال و بیکاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اشتغال و بیکاری

مقدمه

نمونه ای چند از انواع بیکاری

انگیزه ی انتخاب موضوع

اهمیت موضوع

مروری بر تحقیقات پیشین

تئوریهای اشتغال و بیکاری

نظریه جیم تنجو

نظریه لوئیس

نظریه تودارو

نظریه فی_رانیس

آمار اشتغال و بیکاری

منابع اطلاعات در مورد اشتغال و بیکاری

سرشماری جمعیت

سازمان ملی ارزیابی نمونه‌های اماری (NSSO )

برنامه اطلاعات بازار کار

آماری از مراکز کاریابی

سرشماری اقتصادی

مفاهیم و تعاریف اقتباس شده در منابع مهم و مختلف اطلاعات ( داده‌ها )

سازمان ملی ارزیابی نمونه‌های آماری

رابطه میان سرشماری و داده‌های سازمان NSSO

چند آمار مهم

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

نمونه ای چند از انواع بیکاری

  بیکاری اشکار: گروهی از جمعیت فعال کشور که در 7 روز یش از مراجعه ی مامور سرشماری در جست و جوی کار بوده ا ند و هیچگونه درامدی نداشته ا ند بیکار اشکار شناخته می شوند.بین بیکاران اشکار از بیسواد گرفته تا افراد متخصص در رده ها ی سنی و جنسی مختلف مخصوصا گروه جوانان فارغ التحصیل زنان شهری مردان غیر ماهر مهاجر به شهر و ;وجود دارند

بیکاری پنهان: بیکاری پنهان شامل افراد فعال و ظاهرا شاغلی است که عملا نقشی در تولید یا پیشرفت کار ندارند و با حذف انها خللی عمده به گردونه ی کار وارد نمی شود.بسیاری از کارمندان ادارات کارگران اضافی کارگاههای تولیدی کشاورزانی که امکانات کشاورزی در اختیار ندارند و بیشتر مشاغل ازاد و غیر رسمی از ان جمله اند

  بیکاری فصلی: بیکاری فصلی شامل گروهی از شاغلین فعال می شود که به دلیل مشروط بودن حرفه شان فقط در قسمتی از سال کار می کنند و بقیه ی اوقات بیکار می مانند این گروه اکثرا شامل روستاییان و کارگرانی می شود که فقط در فصل کشت و برداشت یا میوه چینی کار می کنند بقیه سال را بیکار می مانند

  کم کاری: کم کاری شامل افراد فعالی است که با تمام استعداد جسمی امادگی کاری از تمام توان کاری خود استفاده نمی کنند و صرفا ارتباط خود را با محل کار قطع نکرده وجدان کار یا شوق

خدمت و انجام وظیفه نداشته بیشتر نیرو و تخصص خود را در اداره و کارخانه و ;به ضرر خود و جامعه عاطل می گذرانند این اسیب مسری و مزمن بیشتر در جهان سوم دیده می شود

  مشاغل غیر رسمی:مشاغل کاذب شهری به ان دسته از مشاغل شهری گفته می شود که اولا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم کمکی به افزایش بهره وری نهایی کار تولیدی خواهد شد

انگیزه ی انتخاب موضوع

انگیزه ی انتخاب من اهمیت و ارزشی است که این موضوع در ایران دارد و به خاطر تمام ابهاماتی که برای خودم وجود داشته و دارد و این که تا به حال هیچ گزارش و تحقیق جامع و کاملی در این زمینه مطالعه نکرده ام که به بسیاری از ابهامات من پاسخ منطقی بدهد

  اهمیت موضوع

فرا گیر شدن این مسئله باعث شده گذشته از مسئولان و متخصصان افراد عادی نیز حساسیت موضوع را درک کرده به مخاطرات ان بیندیشند لذا طرح مباحث و مسائل ان و ارائه ی راه حلهای معقول و مناسب ضرورت دارد.باید ضمن بررسی ریشه یابی و اگاهی دادن به عموم موارد ان در برنامه ریزیهای مورد نظر به کار گرفته شود.با توجه به این که به عهده ی مدیران مسئولان و محققان جامعه است که بیش از پیش راجع به این مسئله احساس مسئولیت کرده روی درد ها و ریشه های اصلی آن مطالعه و پزوهش کرده بر اساس واقعیات برنامه ریزی نموده در زمان بندی مناسب آن را به کار گیرند

 مروری بر تحقیقات پیشین

  تحقیقی با عنوان “اثار بیکاری بر سلامت و اسایش روانی “که توسط “کاسکلاکای_ ویناماکی هیمو_ نیسکاتن_ لئووکانتولا امسو”در زمستان 1380 در دانشگاه نیویورک انجام شد که نتایجش این گونه بود.در مطالعات جمعیتی معمولا ارقام بیکاری را با امارهای رسمی مختلفی در زمینه های رنجوارگی ومرگ و میر مقایسه می کنند.تفسیر امارها نیز اغلب با تاخیر معینی صورت می گیرد چون اثار بیکاری بر بسیاری از بیماری ها انتظار می رود که فقط پس از چند سال قابل مشاهده باشند این مطالعات بر روابط میان بیکاری و مرگ و میر بیماری های قلبی_عروقی_درمان در بیمارستانهای روان پزشکی خودکشی و قتل متمرکز بوده اند

 میان بیکاری و شمار افرادی که برای نخستین بار به خاطر مشکلات روانی خود به جست و جوی کمک برمی خیزند رابطهای پیدا شده است.در بریتانیا نشان داده است که با افزایش میزان بیکاری بر تعداد بستری شدگان بیمارستانهای روانپزشکی افزوده شده است.این افزایش به ویزه در مورد کسانی بارز بوده که پیشتر نیز به خاطر مشکلات روانی خود تحت درمان بوده اند

تحقیقی با عنوان “تحلیل جنسیتی بازار کار ایران و ضرورت اصلاح برنامه ی سوم توسعه”که توسط” نوروزی لادن و هاشمی سید علی”در زمستان 1381 در دانشگاه تبریز انجام شد که نتایجش این گونه بود.یکی از شاخصهای درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان مشارکت و نقشی است که زنان در ان کشور دارا هستند

نتایج بررسی های انجام شده نشانگر ان است که علاوه بر پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران روند تغیرات ان بسیار کند بوده است.از دیگر ویزگی های بازار کار زنان کشور میتوان به بالاتر بودن نرخ بیکاری انان نسبت به مردان اشاره نمود.به نظر می رسد رشد روز افزون نرخ بیکاری در کل جامعه نگرشهای جنسیتی را در بازار کار تقویت نموده است.به گونه ای که در سال 1380 نرخ بیکاری زنان در جامعه ی شهری بیش از 28 در صد و تقریبا دو برابر نرخ بیکاری مردان بوده است.در این میان زنان دارای تحصیلات متوسطه با نرخ بیکاری 42 درصد و زنان دارای تحصیلات عالی با نرخ بیکاری 22 درصد روبه رو هستند.این مقاله با استفاده از اطلاعات مرکز امار ایران در چهارچوب اقتصاد نهادگرا به ارزیابی عملکرد برنامه ی سوم توسعه و بیان اصطلاحاتی در راستای بهبود موقعیت زنان در بازار کار ایران می پردازد

 تحقیقی با عنوان”تحلیل تجربی نقش بخشهای اقتصادی در تغییر نرخ بیکاری در ایران”که توسط”بختیاری صادق_ یحیی ابادی ابوالفضل”در زمستان 1381 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.بیکاری موجود در ایران ترکیبی از انواع مختلف شامل بیکاری اصطکاکی بیکاری ساختاری و بیکاری ادواری می باشد.در این ترکیب بیکاری ساختاری از وزن بالاتری برخوردار می باشد.در این مقاله به برخی مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص تاثیر رشد اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی بر نرخ بیکاری و همچنین تبدیلات ساختاری اشتغال در بخشها اشاره گردیده است

  بر اساس نتایج به دست امده طی دوره”1379_1350″رشد اشتغال در بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده استاما رشد اشتغال بخش خدمات به طور موثری در کاهش نرخ بیکاری در ایران نقش داشته است.افزایش در ارزش افزوده بخش صنعت قادر به کاهش نرخ بیکاری نبوده در حالی که افزایش ارزش افزوده بخش خدمات به طور معنی داری نرخ بیکاری در کشور را کاهش داده است

  تحقیقی با عنوان”بررسی مقایسه ای سیاست های بازار کار ایران در برنامه ی سوم”که توسط”وحیدی پریدخت”در زمستان 1381 در دانشگاه اصفهان انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف از این برنامه ریزی شناخت سیاست های بازار کار کشورهای پیشرفته مقایسه ی ان با سیاست های بازار کار ایران در برنامه سوم به منظور دست یابی به سیاست های مناسب برای مقابله با بیکاری فزاینده نیروی کار در کشور است

  .در ادامه پس از لرزیابی نظریه های موجود انواع بیکاری و انواع سیاست های بازار کار معرفی می شوند.سپس سیاست های بازار کار کشورهای پیشرفته شامل 16 کشور اروپایی و 5 کشور غیر اروپایی از جمله امریکا و زاپن به عنوان دو کشور موفق بررسی می شوند.علاوه بر ان سیاست های بازار کار ایران با استفاده از برنامه ی سوم توسعه شناسایی و تحلیل می شود و سپس توصیه ها و سیاست های پیشنهادی ارائه می شود

تحقیقی با عنوان”بحران بیکاری در اقتصاد ایران”که توسط”غروی نخجوانی سید احمد”در زمستان 1381 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش چنین بود.بیکاری را می توان یکی از هراس اورترین مشکلات اقتصاد یک کشور دانست و بی گمان ریشه ی بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی را نیز باید از همین عارضه ی ملی جست و جو کرد

  نگاه به بیکاری ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت ساز و کار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است و هنگامی که نرخ بیکاری از حد خاصی فراتر می رود بهسادگی می توان دریافت که بخش های مختلف اقتصاد دچار ناکارامدی و کارکرد نامناسب است و بدین ترتیب راه حل اساسی و منطقی برطرف کردن مشکل بیکاری در کشوری همچون ایران سامان بخشیدن به وضعیت فرو بسته ارکان مهم اقتصاد ان است

  نگارنده به بررسی دلایل بروز بحران بیکاری در ایران پرداخته و نتیجه گرفته که دلیل اصلی معضل بیکاری در سالهای اخیر سیاست های اشتباه مهار جمعیت در هر دو دهه ی گذشته و نیز ناکارامدی اقتصاد ملی در ایجاد فرصت های شغلی بوده است.همچنین با نگاه به شواهد اماری موجود نتیجه گرفته که بحران بیکاری در کشور تا یک دههی اینده برطرف نخواهد شد بلکه با سیاست های صحیح اقتصادی می توان ان را کاهش داد

تحقیقی با عنوان”تورم رکودی در اقتصاد ایران”که توسط”هادیان ابراهیم تقوی مهدی”در تابستان 1382 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف این مقاله بررسی دلایل بروز تورم رکودی با رکود تورمی در اقتصاد ایران و شناسایی شیوه های تاثیر گذار سیاست های ملی بر این مشکل اقتصادی است.با محاسبه ی بین متغیر های کلان اقتصادی اثرات این متغیر ها بر ارزش افزوده ی بخش ها و تورم مشخص می گردد و سپس اثر در امد حاصل از صدور نفت بر ارزش افزوده بخش های صنعت کشاورزی و خدمات بررسی می گردد.انگاه ساز کارهای تشدید کننده ی تورم رکودی در ایران تحلیل می گردد

تحقیقی با عنوان”براورد نرخ بهینه ی بیکاری و مقایسه ی ان با نرخ طبیعی”که توسط سامتی مرتضی صمدی سعید و قبادی سارا”در زمستان 1383 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.با نگاهی کوتاه در ادبیات جدید اقتصادی به این نکته ی حائز اهمیت می رسیم که تورم و بیکاری نقش مهمی در عرصه ی اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکاری و تورم همواره باعث به وجود امدن مشکلات در اقتصاد دو جامعه گردیده است

مقاله حاضر به دنبال ان است که به براورد نرخ بهینه ی بیکاری و مقایسه ی ان با نرخ طبیعی پرداخته و سپس نگاهی کوتاه به عملکرد و پیش بینی برنامه ی سوم توسعه در مورد دستیابی به نرخ بیکاری مطلوب می اندازد.برای این منظور با ارائه ی یک چار چوب نظری و به کار گیری منحنی ارمی که نشات گرفته از منحنی لافر است به براورد نرخ بهینه ی بیکاری 69در صد برای اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پری و گوردون با تاکید بر انتظارات قیاسی نرخ بیکاری طبیعی 106 در صد برای اقتصاد ایران محاسبه گردید نتایج کسب شده ی فرضیه معنی دار بودن اختلاف میان نرخ بیکاری طبیعی و نرخ بهینه ی بیکاری را تائید می کند.     تحقیقی با عنوان”توسعه ناموزون اموزش عالی:بیکاری دانش اموختگان و مهاجرت نخبگان”که توسط”قانعی راد محمد امین”در زمستان 1383 در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام شد که نتایجش این گونه بود.مقاله حاضر معضل بیکاری دانش اموختگان و مهاجرت نخبگان را با کاربرد نظریه توسعه ناموزون اموزش عالی تحت بحث و بررسی قرار می دهد.نظریه پردازان اموزش عالی در غرب توسعه اموزش عالی را با استفاده از مفهوم توده ای شدن اموزش عالی توضیح می دهند.    این مقاله با بررسی امارهای اموزش عالی ایران نشان می دهد که در دو دهه ی اخیر اموزش عالی از حیث کمی به طور شتابانی گسترش یافته است.در حالی که از حیث شاخص های توزیع اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی است.الگوی ویزه ی توسعه اموزش عالی در ایران با ابداع مفهوم” توده ای شدن متراکم اموزش عالی”بیان می شود و به عنوان یک الگوی ناموزون توسعه کشور تاثیر پذیرفته است

  تحقیقی با عنوان”بررسی تاثیر اموزش افراد جویای کار بر طول دوره ی بیکاری انها”که توسط”هادیان ابراهیم”در تابستان1384 در دانشگاه تهران انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر اموزش نیروی انسانی بر طول دوره ی بیکاری افراد جویای کار است.برای دستیابی به این هدف بازار کار شهرستان شیراز به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شد.سپس با به کارگیری یک الگوی دوره زمانی و با استفاده از اطلاعات مربوط به افراد جویای کار ثبت نام شده در اداره ی کار شهرستان شیراز به بررسی تاثیر عوامل مختلف از جمله تاثیرهای کوتاه مدت و بلند مدت بر طول دوره بیکاری افراد جویای کار پرداختیم.     نتایج به دست امده نشان می دهد که اموزش نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی داری بر کاهش طول دوره بیکاری افراد دارد.در این میان اموزش اموزشگاههای فنی و حرفه ای ازاد نقش موثرتری نسبت به سایر موسسات اموزشی از خود به جای گذاشته است

تحقیقی با عنوان “رابطه بیکاری با سلامت روانی با توجه به نقش تعدیلی تعهد به اشتغال در بین دانش اموزان ترک تحصیل کرده”که توسط “محمدیان احمد یار عریضی سید حمید رضا”در بهار 1385 در دانشگاه اصفهان انجام شد که نتایجش این گونه بود.هدف پزوهش حاضر بررسی تاثیر بین تعهد به اشتغال و وضعیت کاری بر سلامتی روانی بوده است.فرضیه:رابطه ی بین تعهد به اشتغال و سلامت روانی برای افراد دارای کار مثبت و برای افراد بیکار منفی است

روش:افرادی که در سال اول دبیرستان در شهر اصفهان مدرسه را ترک کرده بودند جامعه را تشکیل می دهند که در طی 3 سال اول زندگی کاری خود به ابزارهای پزوهش حاضر پاسخ داده اند.نمونه ی شرکت کنندگان شامل 1030 نفر از دانش اموزان بوده اند که به صورت تصادفی طبقهای از 6 ناحیه اموزش و پرورش اصفهان انتخاب شده بودند

ابزار ها:پرسشنامه ی سلامت عمومی و تعهد به کار

 نتایج:یافته ها فرضیه را تایید می کند که بر طبق ان تفاوت معنی داری بین 2 متغیر تعهد به اشتغال و سلامت روانی در بین گروه بیکار و دارای کار وجود دارد

تئوریهای اشتغال و بیکاری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید