اکسین در گیاهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اکسین در گیاهان دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اکسین در گیاهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اکسین در گیاهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اکسین در گیاهان :

اکسین در گیاهان

تاریخچه اکسین و ازمایشات اولیه

اکسینها اولین هورمونها ی گیاهی کشف شده بودند. چارلز داروین از جمله ازاولین دانشمندان در فایل هورمون گیاهی بود. این کتاب «نیروی حرکت در گیاهان»در سال اماده شد.

او اول اثراتی از نور درحرکت کولئوپتیلهای زرد روشن شرح داد.

کولئوپتیل یک برگ تخصص یافته‌است که ناشی می‌شود از اولین گرهی که اپی کوتیل را می‌پوشاند در مرحله حفاظت جوانه گیاهان که از زمین بیرون می‌ایند.

زمانی که نور یکسوی به کولئوپتیل می‌تابد ان در جهت نور خم می‌شود.اگر راس کولئوپتیل با الومینیوم فویل پوشیده شود بسوی نور یک سوی خم نمی‌شود.

به هر حال اگر راس کولئوپتیل در چپ غیر پوشیده اما فقط در قسمت زیر راس پوشیده، نوردهی یک سوی سبب خمیدگی به سوی نور می‌شود.

ازمایش داروین پیشنهاد داد که راس کولئوپتیل بافت مسئول دیدن نوروتولید سیگنالهای انتقالی به قسمت پایینتر کولئوپتیل است جایی که پاسخ فیزیولوژیکی خمیدگی رخ می‌دهد. او سپس راس کولئوپتیل و باقیمانده کولئوپتیل بدون پوشش را قطع کرد که نور یک سوی دیده می‌شود اگر انحنا رخ دهد.مطابق نتایج اولیه ازمایشش خمیدگی رخ نمی‌دهد[1]

در سال salkowski ایندول-استیک اسیدIAA))را در واسطه‌های تخمیرکشف کرد. جداسازی محصول یکسان از بافتهای گیاهی پیدا نشد در بافتهای گیاهی برای تقریبا سال.IAA اکسین اصلی دربرگرفته در تعداد زیادی از فرایندهای فیزیولوژیکی در گیاهان است. در سال fitting اثر ساختمان بریدگی در گیاهان در نور یا تاریکی را مطالعه کرد. نتایجش در جهت فهم این بود که اگر جابجایی سیگنال در یک جهت ویژه گیاه رخ دهداما نتایجش ناتمام بودزیرا سیگنال قابل عبور یا اطراف بریدگی بود.

در سال Boysen-Jensen ازمایش fitting را اصلاح کردندبوسیله جاسازی قطعاتی از میکا به عنوان مانع انتقال سیگنال و نشان داد که انتقال اکسین به پایه رخ می‌دهد در جهت تاریکی گیاه در مقابل جهت در معرض نور یک سوی.

در سال paalنتایج Boysen-Jensenرا تایید کرد بوسیله بریدن راسهای کولئوپتیل در تاریگی، د رمعرض نور قرار دادن فقط راسها، جابجایی راسهای کولئوپتیل در گیاه بسوی مرکز. نتایج نشان داد که قسمت بدون پوشش کولئوپتیل به جهت دیگر خمیدگی رخ می‌دهد. Soding دانشمند بعدی بود که فایل درباره اکسین رابوسیله توسعه عقیده paal گسترش داد. او نشان داد که اگر راسها را قطع کنند رشد کاهش می‌یابد اما اگر انها بریده می‌شدند و سپس جابجا می‌شدند رشد پیوسته رخ می‌داد. [1]

در سال یک دانشجوی فارغ التحصیل از هلند که نامش Fritz Went بودیک شرح گزارش را چاپ کرد که او چگونه یک ماده رشد گیاهی را جدا بوسیله قرار دادن در قطعات اگار زیر راس کولئوپتیل برای یک دوره از زمان کرد سپس انها را جابجا کردوانها را در ساقه‌های سربریده جو قرار داد. بعد اگار را جاداد، ساقه‌ها دوباره رشد پیدا کردند. در سال Went یک روش بری تعیین کمیت ماده رشد این گیاه گسترش داد. نتایجش پیشنهاد کرد که خمیدگی ساقه‌ها متناسب با مقدار ماده رشد در اگار است. این تست، تست خمیدگی جو نامیده شد.

بیشتر دانش اخیر ما از کاربرد اکسین بدست می‌اید. کار Went یک اثر بزرگی در فایل درباره ماده محرک رشد گیاه داشت. او اغلب با عمل پیراستن به دوره اکسین مهلت داداما ان بود واقعا Kogl وHaagen-Smit که ترکیب auxentriolic acid را از ادرار انسان در سال تصفیه کردند.بعدا Kogl دیگر ترکیبات را را از ادرار جدا کرد که در ساختمان و وظیفه شبیه اکسین A بودند، یکی ایندول – استیک اسید در اابتدا بوسیله Salkowski در سال کشف شد.در سال یک انجمن از فیزیولوژیستهای گیاهی در مشخص کردن گروه اکسینها دائر شد.

Term (دوره) از اکسین یونانی می‌اید که معنی رشد کردن را می‌دهد. ترکیبات معمولااکسینها را مطرح می‌کنند. اگر انها بوسیله گیاه ساخته شوند و ماده‌هایی که فعالیت مشابه به IAA دارند. [1]

بیوسنتز و متابولیسم اکسین

IAAاز نظر شیمیایی به امینو اسید تریپتوفان شبیه‌است که معمولاً مولکول را از IAA که اشتقاقی است می‌پذیرد. مکانیسم پیشنهاد شده با توضیح این تبدیل: تریپتوفان به ایندول پیروویک اسید با یک واکنش ترانس امیناسیون تبدیل می‌شود. ایندول پیروویک اسید سپس به ایندول استالدهید بوسیله یک واکنش دکربوکسیلاسیون تبدیل می‌شود. [1]

مرحله نهایی شامل اکسیداسیون ایندول استالدهید سبب ایجاد ایندول استیک اسید می‌شود. تریپتوفان دکربوکسیلاسیون را که سبب ایجاد تریپتامین می‌شود تحمل می‌کند. تریپتامین سپس اکسیده می‌شودو ایندول استالدهید تولید می‌کند این مولکول اکسیده ایندول استیک اسید تولید می‌کند. اخیرا در سال سومین مکانیسم را باز کردند.

IAA می‌تواند از راه یک مکانیسم مستقل تریپتوفان تولید شود. این مکانیسم بطور ناچیز فهمیده شده‌است اما استفاده از موتانتهای trp- ازمایش شده‌است. ازمایشات دیکپگر نشان دادند که در تعدادی گیاهان این مکانیسم واقعا مکانیسم مقدم بیوسنتز IAA است. انزیم مسئول بیوسنتز IAA بیشتر در بافتهای جوان مثل مرستم‌های راس جوانه و برگهای در حال رشد و میوه‌ها فعالند.

اکسین در گیاهان
فهرست مطالب

تاریخچه اکسین و ازمایشات اولیه. 2

بیوسنتز و متابولیسم اکسین.. 4

تخریب اکسین روش نهایی کنترل سطح اکسین است. 5

وظیفه اکسین.. 6

هورمون اکسین.. 7

اطلاعات اولیه. 7

سیر تحولی.. 8

بیوسنتز اکسین.. 8

انتقال اکسین در گیاه 9

اثرات فیزیولوژیکی اکسین.. 9

تجزیه اکسین.. 10

کاربرد هورمون اکسین در باغبانی.. 11

ماهیت اکسین.. 11

بیوسنتز اکسین.. 12

نقش اکسین‌ها در گیاه 13

اثرات سمی اکسین.. 13

نحوه انتقال اکسین.. 14

نقش اکسین در باغبانی.. 14

تولید بافت پینه‌ای… 14

کاهش ترک خوردگی میوه گیلاس…. 15

ریشه‌دار کردن قلمه‌ها 15

جلوگیری از رشد نوکها و پا جوشها 15

رشد طولی شاخه. 15

نقش و تاثیر اکسین در گیاهان.. 16

موارد استفاده اکسین‌ها در کشاورزى… 19

منابع: 20

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

استرس و فنون كاهش استرس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 استرس و فنون كاهش استرس دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استرس و فنون كاهش استرس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي استرس و فنون كاهش استرس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن استرس و فنون كاهش استرس :

استرس و فنون كاهش استرس

مقدمه

قرن بیست و یكم عصر شلوغی است. هیاهو در ذهن نفوذ می‎كند و آن را با همهمه ای از حواس پرتی ها انباشته می سازد- مقوله های جدید، قطعات خبری دو طرفه، صدای انفجارآمیز موسیقی، دوره های نمایشی مدام مكرر كه آسودگی بعد از اوج نمایش را به همراه نمی آورد، صرفاً اشتیاقی را برای تخلیه هیجانی روزانه ایجاد می كنند.

آلدوس هاگزلی

سكوت، آزادی، آرامش، 01946 ، ص 24

رابطه بین استرس زندگی و آسیب شناسی روانی موسسه ملی بهداشت روانی نتیجه گرفته است كه زنجیره متصل (رابطه) بین استرس (فشار) زندگی و آسیب شناسی روانی در نوشته ها به خوبی مورد حمایت قرار می‎گیرد.

هر چند كاوش متداول تشریح آن است كه چگونه استرس زندگی سلامتی و آسودگی یك نفر را از بین می‎برد.

به عنوان یك چهارچوب مفهومی (كلرمن و ویس من (1985، ص 56) یك تعریف كارا را از استرس و نامگذاری مربوطه آنرا تأمین كردند.

استرس : تغییرات روانی فرض شده، هیجانی یا جسمانی بر اثر عامل استرس آور است.

استرس آورها: تغییرات محیطی پرفشار به ویژه از رخدادهایی كه نیازمند تغییرات در الگوها، خط سیرعادی كارها یا تعامل ها است.

پاسخ استرس: پاسخهای رفتاری، روانی، هیجانی، جسمی یا شناختی كه در تلاشی برای از عهده برآمدن، وفق دادن یا باقی ماندن تجربه می‎شود.

پیامدهای سلامتی نامطبوع: مستعد بودن برای بیماریهای جسمی یا اختلالات هیجانی به طور فزاینده.

نمودار 12-1

معادله اختلال عاطفی یا رفتاری

میزان بروز اختلال عاطفی یا رفتاری= استرس + آسیب پذیری جسمانی، عاطفی، اجتماعی و شناختی

مهارت از عهده برآمدن + حمایت اجتماعی + عزت نفس

استرس آورها یك تأثیر تعدیل كننده یا سبب ساز می‎شوند كه با خصلت ها و عوامل شخصی در محیط اجتماعی تعامل می كنند. (دورنوندودور نوند، 1985)

كنترل استرس، كاهش استرس و روندهای آسودگی از استرس طرحهای مداخله می باشند. یك عمل مخاطره آمیز آسیب شناسی روانی فرد با حضور استرس ضعیف كننده و معلولیت جسمانی شدت می گیرد، و اگر شخص دارای مهارت های قابل اعتماد باشد كه از عهده برآید، دارای یك حس مثبت از خود باشد.

از بین می رود و فرد وجود حمایت اجتماعی در محیط را مشاهده می‎كند. از چشم انداز فرد، سلامتی می‎تواند با معادله نشان داده شده در نمودار 12-1 ارزیابی شود. همچنین با یك معادله مشابه در محیطی متمركز در نمودار 12-2 نشان داده شده است، كه بر مخاطره آسیب شناسی روانی در یك جمعیت متمركز است (آلبی، 1982).

آسیب شناسی روانی كمتر احتمال دارد كه در یك جمعیت واقع شود، اگر تمرینات اجتماعی شدن وجود داشته باشد كه رقابت اجتماعی، منابع حمایتی قابل دسترس در محیط، و فرصت های قابل دسترس برای افراد را آموزش دهد تا قیودات ساختاری، قیودات مثبت اجتماعی، و هویت های مرتبط با علایق مشترك اجتماعی را شكل دهد. هر دو معادله به هم وابسته هستند و نیاز مهمی را برای اقدامات مربوطه استرس منعكس می كنند كه چند بعدی هستند (الیاس، 1989)

برخی از علائم استرس در نمودار 12-3 نشان داده شده.

استرس و فنون كاهش استرس
فهرست:

استرس و فنون كاهش استرس…. 46

استرس و فنون كاهش استرس…. 47

استرس كار درمانی : 50

دیدگاه درمانگر: در نقش درمانی.. 52

بهبود ارتباطات با محیط خود. 53

اختلال هیجانی فصلی: 53

نوردرمانی: نور به عنوان یك عامل درمانی.. 55

فنونی برای تحت كنترل درآوردن استرس…. 57

مراقبه. 57

فن: مراقبه. 60

فن: تعمق هاروارد برای آرمیدگی.. 61

فن: افزودن آگاهی حسی.. 62

فن: برانگیختن فنون آسوده سازی بطور خودزاد. 63

فنون آگاهی حسی بازخورد زیستی (بیوفیدبك) 65

فن: كنترل خود از طریق بازپس خوراند زیستی.. 65

فن: تمرین آسوده سازی در حال پیشرفت عضلات… 67

مراحل آسوده سازی در حال پیشرفت: 68

فنون تصویرسازی ذهنی : 77

قابلیت كنترل سازی.. 82

فن: تمرین شخص عاقل.. 83

فن: تجسم برای آسوده سازی جسمی و ذهنی.. 84

چشم انداز درمانگر: در مورد ارزش خود. 87

فن: تعیین وجه حسی خود. 88

فن: مكان آرام دلخواه. 90

فن: حل مشكل توأم با خلاقیت… 91

فن : تخلیه – یك تمرین كنترل سازی ناكامی.. 97

فن : رها سازی استرس با افتادن مداد. 99

«نتیجه گیری» 102

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

رئالیسم (رشته مدیریت آموزشی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رئالیسم (رشته مدیریت آموزشی) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رئالیسم (رشته مدیریت آموزشی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رئالیسم (رشته مدیریت آموزشی)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رئالیسم (رشته مدیریت آموزشی) :

رئالیسم (رشته مدیریت آموزشی)

مقدمه

فلسفه های آ. پ، هدفها و ارزشهایی را بررسی می‌كنند كه نظامهای تربیتی متضمن آنها هستند و آنها را رشد و گسترش می دهند. هرگونه تربیت یقیناً و طبعاً دارای مبنای فلسفی است كه همه فعالیتهای مدیران و معلمان در مقاطع مختلف آموزشی حتما از آن «مبنای فلسفی» متاثر خواهند شد و نگرش و گرایشهای ایشان را نسبت به امور و مسایل و كاركردهای تربیتی در جامعه به ویژه در محیطهای آموزشی، آنان را «فلسفه تربیتی» می خوانیم بدیهی است كه چگونگی (وسعت و عمق) فلسفه تربیتی هر معلم، چگونگی فعالیتهای تربیتی (تربیت و تدریس و مدیریت آموزشی) او را تعیین می‌كند.

هر فلسفه تربیتی (فلسفه آ. پ) معمولاً پیشگامی دارد كه «فیلسوف» آن نامیده می‎شود او كسی است كه بیش از سایر متفكران به امر آ. پ پرداخته، وسیع تر و عمیق تر ازآنها درباره آ.پ اندیشیده و نظرها یا آرای تازه و ابتكاری اظهار كرده است.

هر فلسفه آ. پ ارتباط دارد به افكار و عقاید ما در اینكه:

الف- مردم چگونه باید باشند؟

ب- چگونه باید زندگی كنند؟

بنابراین یك فلسفه تربیتی سعی خواهد كرد:

– مجموعه ای از هدفهای تربیتی را روشن كند.

– آن هدفها را زیر نور ارزشهای اخلاقی عمومی توجیه كند. تحت تأثیر همین هدفهای مشخص هست كه خواهیم توانست آنچه را كه كودكان و نوجوانان ما باید یاد بگیرند را تعیین كنیم.

بحث در مورد مكاتب فلسفی به این منظور است كه ببینیم:

– چه مسایلی در آ. پ مطرح شده اند؟ چه نوع دیدهایی درباره آنها وجود دارد؟

– چه روشهایی برای سودبخشی كردن فعالیتهای معلم پیشنهاد می‎شوند؟

– مفاهیم تربیتی چگونه تجزیه و تحلیل می‎شوند؟ و توجیه مسایل تربیتی چگونه است؟

همان طور كه گفته شد فلسفه آ. پ دارای مكاتبی است كه ما در اینجا به شرح مكتب واقع گرایی (رئالیسم) و دو مكتب عمده آن (واقع گرایی قدیمی، تعقلی و واقع گرایی طبیعی یا علمی) در مورد جهان، انسان، شناخت و ارزش و تأثیر آنها بر تفكرات و كردارهای تربیتی و توانائی نقد و بررسی رفتارهای تربیتی مبتنی بر این فلسفه خواهیم پرداخت.

واژه واقع گرایی

واقع گرایی واژه رئالیسم (Realism) می‎باشد كه از ریشه لاتین «رس» (Res) به معنای شیئ و واقعیت گرفته شده است.

رئالیسم در فلسفه

عده ای از فلاسفه هستند كه قائل به وجود واقعیت های عینی (objective) دیگر غیر از موجودات درك كننده هستند. یعنی واقعیاتی كه مستقل از درك كننده وجود دارند و به اینكه آنها را درك كنیم یا نكنیم بستگی ندارند همه كسانی را كه چنین می اندیشند واقع گرا یا رئالیست به حساب می آورند. خواه مانند ماتریالیست ها (Materialists) یا ماده گرایان، واقعیت خارجی را منحصر به ماده و خواص آن بدانند و خواه علاوه بر وجود ماده و مادیات به وجود مجردات و ماورای طبیعت هم اعتقاد داشته باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

QSARS از عوامل جهش زا و سرطان زا مطالعه موردی مشکلات در ساخت مدل ها برای مواد شیمیایی نامتجانس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 QSARS از عوامل جهش زا و سرطان زا مطالعه موردی مشکلات در ساخت مدل ها برای مواد شیمیایی نامتجانس دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد QSARS از عوامل جهش زا و سرطان زا مطالعه موردی مشکلات در ساخت مدل ها برای مواد شیمیایی نامتجانس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي QSARS از عوامل جهش زا و سرطان زا مطالعه موردی مشکلات در ساخت مدل ها برای مواد شیمیایی نامتجانس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن QSARS از عوامل جهش زا و سرطان زا مطالعه موردی مشکلات در ساخت مدل ها برای مواد شیمیایی نامتجانس :

نمونه

یک انگیزه قوی برای توسعه مدل QSAR برای پیش­بینی سمیت برای استفاده در غربالگری، برای تعیین اولویت آزمایش و برای کاهش اتکا به آزمایش حیوانی وجود دارد. تصمیم­گیری­ها باید بطور روزانه توسط سم­شناسان در دولت و صنعت برای منابع آزمایشی که به طور مستقیم با بیشتر مشکلات اورژانس برای بهداشت عمومی محدود شده و برای هدایت نوع سنتز و توسعه مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی انجام می­شود.

There is a strong motivation to develop QSAR models for toxicity
prediction for use in screening, for setting testing priorities, and for
reducing reliance on animal testing. Decisions must be made daily by
toxicologists in governments and industry to direct limited testing
resources to the most urgent public health problems, and to direct the
types of chemical synthesis and product development efforts undertaken.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک :

نمونه

قبل از ورود به دنیای تجارت، موجودات دستکاری شده ممکن است در ابتدا برای خطراتی، مثل خطرات زیست محیطی ارزیابی شود. در حاضر ابتدا خطرات زیست محیطی به رسمیت شناخته شده توسط تنظیم کننده شناسایی شده و پارامترهای در نظر گرفته برای پیش بینی خطرات بررسی می­شود. آخرین مطالعات در مقیاس میدانی فرصتی را برای بهبود فرایند ارزیابی ریسک زیست محیطی فراهم نموده است. خطرات منحصر به فرد محصولات مهندسی ژنتیک – در صورت وجود – می تواند مربوط به صفات خاص منتخب برای تجاری سازی و برای بیان صفت ناخواسته ناشی از روند درج ژنی مربوط به آن باشد. هر دو استاندارد یعنی مقایسه صفات مهندسی ژنتیک و مقیاس نیاز در معرض قرار گرفتن را باید در ارزیابی اثرات زیست محیطی درنظر گرفت. مدارک و شواهد خطر زیست محیطی در زمین­های پوشیده از علف هرز کشاورزی، تهاجم سیستم های مدیریت نشده و اثرات غیر هدف باکتری Bacillus thuringiensis (BT) در ذرت ارائه شده است. صدای هدفمند، آماری، دقت انجام شده، مطالعات چند تغذیه­ای شبیه به ارزیابی با مقیاس میدانی، اخیرا در انگلستان کامل شده و نیاز به روشن شدن بسیاری از سوالات پاسخ داده نشده دارد.

Before release into commerce, genetically engineered organisms are first assessed for possible risks, including risks
to the environment. The present paper first identifies the environmental risks recognized by regulators, and reviews
the parameters considered predictive of risk. Recent field-scale studies suggest opportunities for improvement of the
environmental risk assessment process. Risks unique to genetically engineered crops – if any – could pertain to the
specific traits chosen for commercialization and to unintended trait expression caused by the process of transgene
insertion itself. Both the standard against which to compare genetically engineered traits and the scale of exposure
need to be considered when assessing environmental impact. Evidence of environmental risk in the recognized
areas of weediness on agricultural land, invasiveness of unmanaged systems, and non-target impacts from Bacillus
thuringiensis (Bt) maize is presented. Targeted, statistically sound, rigorously conducted, multi-trophic studies
analogous to the Field Scale Evaluation trials recently completed in the UK are needed to clarify the many questions
which remain unanswered.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تیراندازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تیراندازی دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تیراندازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تیراندازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تیراندازی :

تیراندازی

مقدمه

آموزش از مهمترین و موثرترین طرق انتقال تجربه و زمینه ساز بروز خلاقیتها و استعدادهای نهفته می‌باشد. بطوری كه در غالب كشورها و مجامع پیشرفته به موضوع «آموزش» توجه ویژه‌ای مبذول نموده و تقریبا در كنار هر حركت علمی، فنی، ورزشی و … بخشی برای مباحث آموزشی، فایلی پیش بینی می‌گردد.

ورزش مطرح و ارزشمند تیراندازی كه كسب مهارت در آن، مستلزم آمادگیهای جسمی، روحی، تاكتیكی و تكنیكی می‌باشد، با توجه به ابعاد مختلف اثر گذار، نیازمند آموزشی جامع و چند بعدی است كه در كنار مباحث فنی و توانائیهای جسمی باید به عناصر فكری نیز تاكید گردد.

بی تردید بهره گیری از تجربیات و علوم دیگر كشورها و اندیشمندان داخلی در عرصه ورزش تیراندازی و ارائه آن بصورت جزوات آموزشی، می‌تواند به بالندگی و پیشرفت این ورزش كمك شایانی نماید و البته هرگونه حركتی در این جهت قابل احترام و پر اهمیت باشد.

مجموعه گردآوری شده حاضر كه حاصل زحمات و اندیشه جمعی از همكاران محترم در كمیته آموزشی فدراسیون تیراندازی ج.ا.ا می‌باشد، یكی از نشریات ارزشمند آموزشی است كه ورزشكاران ارجمند با مطالعه دقیق و تطابق وضعیت جسمی و فكری خود می‌توانند به علایق و مهارتهای ذاتی خود، جهتی معقول و علمی بخشیده و موجبات پیشرفت روز افزونشان در این عرصه فراهم آورند.

ضمن مسئله توفیق و سلامتی از درگاه لایزال الهی برای تمامی دست اندركاران حوزه آموزش، امیدوارم در آینده‌ای نزدیك شاهد بروز استعدادها و خلاقیتهای نوین و اثرگذار كه موجبات كسب افتخار برای كشور اسلامی ایران گردیده و پرچم مقدس آن را در میادین بین المللی به اهتزاز درآورد، باشیم (انشاءا…)

تیراندازی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

تیراندازی
فهرست

مقدمه

پیشگفتار

فصل اول : كلیات

تاریخچه ورزش تیراندازی و فدراسیون‌ تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

رشته‌های شناخته شده از سوی ISSF

آشنایی با اصول ایمنی در تیراندازی

فصل دوم

آشنایی با تجهیزات تیراندازی

فصل سوم : فاكتورهای اساسی در تیراندازی

آمادگی جسمانی

آمادگی تكنیكی

آمادگی تاكتیكی

آمادگی روانی

فصل چهارم : تیراندازی با تپانچه

آشنایی با تكنیك‌های تیراندازی در تپانچه بادی

نگهداری سلاح

تنفس

چشم و مكانیزم دید

دستگاه نشانه روی یا شكاف درجه

رها كردن ماشه

هماهنگی بین نیروهای ایستا و پویا در رها كردن ماشه و نشانه روی

سطح آمادگی مطلوب نیروها

عملیات تكمیلی

فصل پنجم : تیراندازی با تفنگ

روش اجرای تكنیك با تفنگ بادی

حالت گیری

تنفس

هدف گیری و تنظیم عناصر دید

شلیك (رها شدن ماشه)

عملیات تكمیلی

فصل ششم

نحوه برگزاری مسابقات دررشته‌های 10 متر

فصل هفتم : آماده سازی مسابقاتی

آماده شدن برای حضور در خط آتش

فصل هشتم

تغذیه

فصل نهم

آموزش جوانان

مراحل آموزش مبتدیان با استفاده از سیبلهای آموزشی

فصل دهم

دوپینگ

منابع

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

یتیم در قرآن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 یتیم در قرآن دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد یتیم در قرآن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي یتیم در قرآن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن یتیم در قرآن :

یتیم در قرآن

فصل اول

کلیات

1- تعریف و تبیین موضوع

2- چکیده

3- فواید فایل

4- پیشینه موضوع

5- روش گردآوری اطلاعات

6- اهداف فایل

7- واژگان کلیدی

1- تعریف و تبیین موضوع :

یتیم شدن برای آدمی اتفاقی است که غالباً غیر قابل پیش بینی و پیشگیری می باشد و ممکن است هر لحظه و در هر کجا ، هر فردی با واقعه فوت و از دست دادن پدر و مادرش مواجه شود و این رخداد رویه و روال زندگی او را تغییر دهد.

اما خداوند متعال که بنابر مصلحت عالیه خویش ، بعضی از بندگانش را در چنین شرایطی قرار می دهد ، علاوه بر توجه و عنایت خاص خودش نسبت به آنها ، دستورات و سفارش هایی برای سایر مردم نسبت به رفتار خردمندانه با ایتام فرموده است. امید آنکه در این فایل ، گوشه ای از وظایف ما مسلمانان نسبت به یتیمان با استناد به آیات شریفه قرآن بررسی و بازگو شود.

2- چکیده :

نوشتاری که پیش روی شماست متشکل از چهار فصل است و هرفصل به نوبه خود شامل

بخش هایی می شود.

فصل اول که کلیات نام دارد درباره این مطالب با شما سخن می گوید:

تعریف و تبیین موضوع – چکیده – فواید فایل – پیشینه موضوع – روش گردآوری اطلاعات – و در آخر تعریف مفاهیم فایل .

در فصل دوم فایل : به معرفی شرایط یتیم این گونه می پردازد:

– میزان توجه دین اسلام نسبت به پدیده یتیمی

– همچنین اینکه کودک به هنگام یتیمی چه چیزهایی را از دست می دهد.

– بیان این مطلب که یتیمی پایان همه چیز نیست بلکه می تواند فرصتی برای رشد و شکوفایی استعدادهای فرد شود. سفارش های اسلام درباره یتیمی از جنبه تربیتی و اجتماعی در سه بعد وظایف فردی، اجتماعی و حکومتی آشنا می شوید .

و اما سفارش های اسلام درباره یتیمان از جنبه مالی و حقوقی در فصل چهارم تشریح شده است که با مطالعه آن با مسایلی چون سرپرستی، ارث، اموال سیستم و احکام فقهی مربوط به آنها آشنا می شوید.

یتیم در قرآن
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات 1

تعریف و تبیین موضوع 2

چکیده 2

فواید فایل 3

پیشینه موضوع 3

روش گردآوری اطلاعات 3

اهداف فایل 3

واژگان کلیدی 4

فصل دوم : یتیم از دیدگاه اسلام

بخش1: اسلام ، دین همه جانبه و کامل 7

بخش 2: توجه به موضوع یتیم قبل از اسلام 10

الف- یتیم در دیگر ادیان الهی 10

ب- یتیم در دوره جاهلیت 11

بخش 3: اسلام و نقش خانواده در تربیت کودک 15

الف- نقش ریشه ای خانواده در تربیت 15

ب- نقش پدر در تربیت کودک 17

ج- وظایف پدر در خانواده 18

د- نقش مادر در تربیت کودک 19

و- خانواده اسلامی و یتیمان 21

بخش 4 : نقش یتیمی در بالندگی و شکوفایی 23

الف- کودکی حضرت محمد (صلی ا… علیه و آله وسلم) 24

ب- یتیمان دیروز ، بزرگان امروز 27

فصل سوم : حمایت تربیتی و اجتماعی از یتیم در قرآن 31

اسلام وتوجه همه جانبه به یتیمان 32

بخش 1: وظایف فردی مسلمانان نسبت به یتیم 35

الف- اکرام یتیم 35

ب- نهی از ظلم به یتیم 36

ج- برخورد صحیح با دختران یتیم 37

د- خطر عقوبت در برخورد نادرست با یتیم 41

بخش 2: وظایف اجتماعی مسلمانان در برابر یتیم 44

الف _ احسان 45

1. آیه 36 نساء 45

2. آیه83 بقره 46

3. آیه 5 نساء 47

ب – تربیت و نگهداری از یتیمان 49

ج – توصیه به انفاق در قرآن کریم 51

1.آیه 215 بقره 52

2.آیه 177 بقره 53

3.آیه های 16-13 بلد 54

4.آیه های 9-8 انسان 54

بخش 3: وظایف حکومت اسلامی در قبال یتیمان 57

الف _ حاکم جامعه اسلامی ، پدر یتیمان است. 58

ب – منابع حکومتی تأمین نیازهای ایتام 59

1. زکات 60

2. خمس 60

3. فی ء 65

ج- الگوهای نمونه برای حاکمان جامعه اسلامی 66

فصل چهارم : حمایت مالی و حقوقی از یتیمان در قرآن 68

بخش 1: سرپرستی یتیمان 70

بخش 2: ارث از دیدگاه اسلام 77

بخش 3: ضرورت حفظ و مراقبت از اموال یتیم 82

بخش 4: احکام فقهی حجر در قرآن 88

الف – آیه 6 نساء 89

ب _ آیه 2 نساء 94

ج – آیه 9و 10 نساء 96

د- آیه 5 نساء 97

یتیم در قرآن
فهرست منابع و مآخذ 101

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مقالات فایلات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مقالات فایلات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقالات فایلات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مقالات فایلات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مقالات فایلات تدارکات بشردوستانه: روندها و چالش¬ها :

نمونه

چکیده

هدف – هدف از این ارائه بررسی مقالات تدارکات بشردوستانه (HL) است که با هدف شناسایی روندها می­باشد و رهنمودهایی را برای فایلات آینده نشان می­دهد.

طرح/روش/رویکرد – این مفهومی یک چارچوب فایلاتی و فایل را برای بررسی مقالات از طریق تجزیه و تحلیل محتوای کمی و کیفی توسعه می­دهد. نخست، بررسی مقالات قبلی در زمینه HL، به روز شده و دقیق بررسی شده است. سپس، هفت معیار طبقه­بندی برای پیشبرد تجزیه و تحلیل مقالات اضافه شده است.

یافته­ها- شناسایی نتیجه­گیری با برخی شکاف­های مقالات و فرصتهای فایلاتی. نتایج اصلی برای مطالعات بیشتر درون مرحله بازیابی فاجعه مورد نیاز می­باشد و نیازی برای روابط نزدیک­تر بین دانشگاه و سازمانهای بشردوستانه برای افزایش تعداد فایل مورد استفاده می­باشد.

محدودیتهای فایل/مفاهیم- مقالات به مجلات با دقت بررسی شده علمی به خاطر ارتباط دانشگاهی، در دسترس بودن و سهولت جستجو محدود شده است.

مفاهیم کاربردی- کمک به محققان بالقوه برای راه­اندازی یک برنامه فایلی برای کار در آینده.
پیامدهای اجتماعی- تقویت تماس برای افزایش فایلات واقعا کاربردی و بهبود تاثیر اجتماعی در این زمینه.
اصالت/ارزش – در مجموع، 228 که در زمینه HL منتشر شد، بررسی گسترده مقالات در این زمینه صورت گرفت. ابعاد جدیدی برای بررسی مقالات در HL پیشنهاد شده، که برخی از بینش­های جدید در راستای فایلات بالقوه تعیین شده است.

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to present a literature review of humanitarian logistics (HL)
that aims to identify trends and suggest some directions for future research.
Design/methodology/approach – This conceptual paper develops a research framework for
literature review through qualitative and quantitative content analysis. First, previous literature
reviews in HL are updated and detailed. Then, seven classification criteria are added to earlier ones in
order to advance the literature analysis.
Findings – The conclusions identify some literature gaps and research opportunities. The main
conclusions are the need for more studies into the disaster recovery phase and the need for
closer relationships between academia and humanitarian organizations to increase the number of
applied research.
Research limitations/implications – The literature is limited to academic peer-reviewed journals
because of their academic relevance, accessibility, and ease of searching.
Practical implications – Help potential researchers to set up a research agenda for future work.
Social implications – Reinforce earlier calls to increase truly applied research and improve social
impact of the field.
Originality/value – In total, 228 papers that were published in the HL area are reviewed, giving rise
to the most extensive literature review in this area. New dimensions for literature review in HL are
proposed, which give some new insights into potential research directions.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی :

آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی

فواید اجرای MFMEA

 1. 1. بهبود ایمنی، قابلیت اطمینان و دوام تجهیزات و ابزارها.
 2. 2. تعریف و اجرای تغییرات طراحی در مراحل آغازین طرح به منظور كاهش هزینه های طراحی و تاخیر در تحویل به موقع.
 3. 3. كاهش میزان مخاطره در برنامه های تولید محصول (توسط ماشین آلات).
 4. 4. كاهش هزینه های تعمیرات و ابزارها در طی دوره عمر (از طریق ایجاد طرح مطلوب).

3-6تشریح مفاهیم ستون های یك فرم MFMEA

1-3-6نام زیر سیستم و تشریح عملكرد

نام سیستم ها یا زیر سیستم های ماشین را در این ستون وارد كنید.

2-3-6حالات خرابی در ماشین

حالات خرابی در ماشین حالاتی هستند كه باعث می شوند ماشین نتواند مطابق با عملكردهای طرح ریزی شده خود فعالیت كند.

حالات خرابی ماشین ممكن است به سه طریق رخ دهند:

 1. 1. خرابی در مؤلفه های ماشین كه می تواند باعث خرابی ماشین شود.
 2. 2. خرابی در سیستم یا زیر سیستم ماشین.
 3. 3. استفاده خلاف قاعده از ماشین كه می تواند باعث خرابی یك سیستم ماشین شود.

خرابی های ماشین را به نوع دیگر نیز می توان تقسیم بندی كرد:

 1. 1. عملكردی مانند:

1-1. خرابی عملكرد در زمان دستور فعالیت.

1-2. خرابی در ایستادن عملكرد در زمان دستور توقف

1-3. سایش: ابزار در زمانی سریع تر از زمان مشخص شده در طراحی ، فرسوده شود.

به منظور یافتن حالات خرابی در MFMEA ، مانند تمام روشهای FMEA دو مسیر وجود دارد:

 1. 1. برسی سوابق MFMEA
 2. 2. از طریق طوفان ذهنی

4-6اثر خرابی در ماشین

 1. 1. توقف دستگاه
 2. 2. تنظیم پی در پی دستگاه
 3. 3. اوقات به هدر رفته
 4. 4. كاهش زمان تولید
 5. 5. توقف در شروع كار
 6. 6. خرابی قطعات تولید شده به وسیله دستگاه.
 7. 7. خرابی ابزار

5-6شدت

شدت عبارت است از میزان بحرانی بودن اثر خرابی كه معمولاً در سه مقوله ایمنی كاربر، توقف دستگاه و خرابی قطعه تولید شده به وسیله دستگاه دیده می شود.

تیم MFMEA برای تعیین رتبه شدت، ابتدا باید راهنمای رتبه بندی مناسبی تهیه كرده و به تصویب كلیه اعضا برسی. نمونه ای از این راهنمایی رتبه بندی كه در استاندارد QS9000 پیشنهاد شده در جدول 5-1 آمده است.

6-6علل بالقوه خرابی

 1. 1. نقص در طراحی
 2. 2. وجود نوسان در زمان استفاده از ماشین كه قابل تصحیح و كنترل است.

برای یافتن علل خرابی نیز همانند FMEA ها دو روش وجود دارد:

 1. 1. برسی سوابق گزارش های مربوط به آزمون داده ها
 2. 2. از طریق طوفان ذهنی با طرح سوالاتی

جدول 5-1 : راهنمای پیشنهادی انتخاب رتبه شدت

اثر

معیار : شدت اثر خرابی

رتبه

مخاطره آمیز بدون اخطار قبلی

شدت خیلی بالا: اثر روی ایمنی اپراتور، كارخانه یا پرسنل تعمیرات و یا در تناقض با مقررات دولتی

10

مخاطره آمیز با اخطار قبلی

شدت بالا: اثر روی ایمنی اپراتور، كارخانه یا پرسنل تعمیرات و یا در تناقض با مقررات دولتی

9

زمان توقف خیلی زیاد یا تولید زیاد قطعات خراب

توقف بیش تر از 8 ساعت یا تولید محصول خراب طی 4 ساعت تولید

8

زمان توقف زیاد یا تولید قطعات خراب

توقف بین 4 تا 7 ساعت یا تولید محصول خراب بین 2 تا 4 ساعت تولید

7

زمان توقف متوسط یا تولید قطعات خراب

توقف بین 1 تا 3 ساعت یا تولید محصول خراب بین 1 تا 2 ساعت تولید

6

زمان توقف كم یا تولید قطعات خراب

توقف بین 5/0 تا 1 ساعت یا تولید محصول خراب تا 1 ساعت تولید

5

اثر خیلی كم

زمان توقف تا 5/0 ساعت و بدون تولید محصول خراب

4

اثر ناچیز

نوسانات پارامتر (محصول یا فرآیند) داخل حدود كنترل است. تنظیم یا كنترل های دیگر پروسه لازم است. بدون تولید محصول خراب

3

اثر خیلی ناچیز

نوسانات پارامتر (محصول یا فرآیند) داخل حدود كنترل است. تنظیم یا كنترل های دیگر پروسه لازم است. بدون تولید محصول خراب

2

بی اثر

نوسانات پارامتر (محصول یا فرآیند) داخل حدود كنترل است. تنظیم یا كنترل های دیگر پروسه لازم نیست یا می توانیم بین دو شیفت یا در تعمیرات معمول سازمان دستگاه را چك كنیم. بدون تولید محصول خراب

1

آنالیز حالات بالقوه شكست وخرابی
فهرست

1-مقدمه……………………………………………………………………………………..6

1-1سیری در نگرش به کیفیت………………………………………………………………………………………………………..7

.1-2مدیریت کیفیت جامع………………………………………………………………………………………………………………8

1-3نگرش تولید بی نقص………………………………………………………………………………………………………………..9

1-4استاندارد های نظام کیفیت……………………………………………………………………………………………………..10.

13………………………………………………………………………FMEA2-معرفی

……………………………………………………………………………………………………………13FMEAمعنی و مفهوم1-2

……………………………………………………………………………………………………………………14FMEAتاریخچه2-2

……………………………………………………………………………………………………………………….14FMEA2-3هدف

……………………………………………………………………………………………………………………..15 FMEA2-4ویژگی

5-2كاربرد FMEA……………………………………………………………………………………………………………………..16

2-6تاثیر FMEA بر نرخ خرابی محصول………………………………………………………………………………………16

7-2مراحل تهیه FMEA ……………………………………………………………………………………………………………17

8-2فواید اجرای FMEA ………………. …………………………………………………………………………………………18

)……………………………19System-FMEA كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی سیستم( 3

تعریف سیستم………………………………………………………………………………………………………………………20 1-3

2-3تعریف System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….20

3-3خروجی System-FMEA…………………………………………………………………………………………………….21

3-4فواید اجرای System-FMEA…………………………………………………………………………………………….21

3-5نام اجزای سیستم یا زیر سیستم ها/تشریح عملكرد ……………………………………………………………..22

3-6حالات بالقوه خرابی ………………………………………………………………………………………………………………22

3-7آثار بالقوه خرابی ………………………………………………………………………………………………………………….22

3-8شدت…………………………………………………………………………………………………………………………………..22

3-9علل بالقوه خرابی …………………………………………………………………………………………………………………23

3-10وقوع ………………………………………………………………………………………………………………………………….24

3-11كنترلهای جاری (متدها و روشهای نشحیص) …………………………………………………………………………26

3-12رتبه تشخیص……………………………………………………………………………………………………………………..26

3-13محاسبه RPN…………………………………………………………………………………………………………………….26

3-14اقدامات پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………. 27

3-15تجدید نظر در RPN ………………………………………………………………………………………………………….28

29………….(Design-FMEA) كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی قطعه / محصول4

4-1مبنا و هدف از تهیه FMEA ………………………………………………………………………………………………..30

4-2تعریف حالات بالقوه خرابی …………………………………………………………………………………………………..31

4-3تعریف DFMEA………………………………………………………………………………………………………………..31

4-4كاربردهای DFMEA …………………….…………………………………………………………………………………..32

4-5فواید استفاده از DFMEA…………………….…………………………………………………………………..………32.

4-6مشتری در DFMEA…………………….……………………………………………………………………...……………32

4-7نقطه شروع كار…………………….………………………………………………………………………..…………………..33

4-8آثار بالقوه حالات خرابی …………………….…………………………………………………………....…………………34

4-9شدت (Severity) …………………….…………………………………………………………....…………………………35

4-10كلاسه بندی…………………….……………………………………………………………………....………………………..35

4-11علل بالقوه خرابی …………………….……………………………………………………………………...……..…..……37

4-12وقوع …………………….…………………………………………………………………………...……...…..……………….38

4-13كنترلهای جاری در طراحی…………………….………………………………….………………………………………39

4-14تشخیص…………………….……………………………………………………………………………………………………..41

4-15نمره ریسك پذیری خرابی (RPN) …………………….……………………………………………………………..42

4-16اقدامات پیشنهادی…………………….……………………………………………………………………………..………43

17-4نتایج اقدامات انجام شده…………………….……………………………………………………………………...……..44

خلاصه…………………….……………………………………………………………………...………………………………………..45

46 …………………….…. (Process-FMAE)كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در فرآیندهای تولید5

1-5چرا از Process FMEA استفاده می كنیم؟………………………………………………………………………….47

2-5حالت خرابی در فرآیند…………………..………………………….……………………………………………………..47

3-5تعریف Process FMEA…………………..………………………….…………………………………………………47

4-5كاربردهای PFMEA …………………..………………………….……………………………………………………….47

كاربرد PFMEA در صنعت خودرو…………………..………………………….………………………………………….48

5-5فواید بالقوه اجرای PFMEA …………………..………………………….…………………………………………..48

6-5تیم PFMEA …………………..………………………………………………………………………..…………………..49

7-5نقطه شروع كار…………………..………………………………………………………………………..…………………..49

8-5مراحل طراحی PFMEA …………………..……………………………………………………….……………………49

59آثار بالقوه خرابی …………………..……………………………..………………………….……………………………….50

510شدت …………………..……………………………..…………………………….…………………………………………….51

511كلاسه بندی…………………..……………………………..………………………………………………………………….55

512علل بالقوه خرابی…………………..……………………………..………………………………………………………….55

513رتبه وقوع…………………..…………………………………………………………………..……………………………….56

514كنترلهای جاری فرآیند …………………..………………………………..……………………………….…………….57

515رتبه تشخیص (Detection) …………………..………………………………………………………………….…..58

516محاسبه نمره ریسك پذیری خرابی (RPN) …………………..…………………………………………………59

517اقدامات پیشنهادی/اصلاحی (Recommended Actions) …………………..….………………………….60

518مسئول و زمان اقدام پیشنهادی …………………..………………………………..………………………………...61

خلاصه: …………………..…………………………………..……………………………….………………………………………..62

63 ……….. (Machinery-FMEA) كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی ماشین آلات و ابزارهای تولید

61تعریف MFMEA …………………..…………………………………..……………………………….…………………..64

62فواید اجرای MFMEA …………………..………………………………..…………………………………………….. 64

63تشریح مفاهیم ستون های یك فرم MFMEA…………………..……………………………….………………65

6-3-1نام زیر سیستم و تشریح عملكرد…………………..……………………………….………………………………65

6-3-2حالات خرابی در ماشین…………………..………………………………..…………………………………………..66

64اثر خرابی در ماشین …………………..…………………………………..………………………………………………….66

65شدت …………………..………………………………..……………………………….………………………………………..66

6-7وقوع حالت خرابی …………………..……………………………………………………………………………………….68

68كنترل های طراحی/كنترل های ماشین …………………..………………………………..……………………….68

69تشخیص…………………..………………………………………………………………………………………………………..69

610نمره ریسك پذیری خرابی RPN…………………..…………………………………..………………………………69

611اقدامات اصلاحی پیشنهادی……………………..………………………………..……………………………………69

………………….……………….72. (Service-FMEA) در ارائه خدمات كاربرد آنالیز حالات بالقوه خرابی

71تعریف Service-FMEA…………………….………………………………………..……………………………………73

72اهداف اجرای Service-FMEA…………………….………………………………………..………………………….74

……………………..…………………………………….……….74.Service-FMEA3تشخیص ستونهای یك فرم-7

74شرح عملكرد (وظیفه) خدمت…………………….………………………………………..……………………………..74

75حالات خرابی بالقوه …………………….………………………………………..……………………………………………75

76آثار بالقوه خرابی …………………….………………………………………..……………………………………………….75

7-7مشخصه های بحرانی…………………….……………………………………………………………………………………76

8-7شدت …………………….…………………………………………………………………………………………………………76

9-7علل بالقوه خرابی …………………….………………………………………………………………………………………..78

10-7وقوع…………………….……………………………………………………………………………………….…………………78

711روشهای كنترل (تشخیص) …………………….………………………………………………………………………….79

712رتبه تشخیص …………………….…………………………………………..…………………………………………………81

713نمره ریسك پذیری (RPN) …………………….……………………………………………………………………….82

-714اقدامات پیشنهادی…………………….…………………………………………………………………………………….83

-715تاریخ تكمیل و مسئول اجرا…………………….………………………………………………………………………..83

-716ثبت نتایج اقدامات اجرا شده: …………………….………………………………………..…………………………..83

17-7تجدید نظر در RPN…………………….……………………………………….………………………………………….84

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

صدف های دو کپه ای پخته و خام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 صدف های دو کپه ای پخته و خام دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد صدف های دو کپه ای پخته و خام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي صدف های دو کپه ای پخته و خام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن صدف های دو کپه ای پخته و خام :

نمونه

10.3.2 صدف­های دو کپه­ای پخته و خام

پایداری و ثبات صدف دو کفه ای خام دارای پوسته (Mytilus galloprovincialis) بسته­بندی در هوای معین با غلظت بالای دی­اکسیدکربن در مخلوط گاز افزایش می­یابد (کاگلاک و همکاران، 2008؛ گولاس، 2008؛ گولاس و همکاران، 2005). این نویسندگان، ماندگاری گوشت صدف دو کفه ای انبارشده در شرایط یخچالی (2-4 درجه سانتی­گراد) در هوا، [1]VP و MAP[2] را مقایسه نمودند. بر اساس ارزیابی مزه و طعم، گولاس و همکاران (2005) یک دوره قابل فروش 14-15 روزه با 80% دی­اکسیدکربن، 11-12 روزه با 40-50% دی­اکسیدکربن، 10-11 روزه برای VP و 8-9 روزه برای تیمار شاهد را در هوای آزاد بررسی و نتیجه گرفتند که MAP، مدت زمان نگهداری[3] محصولات را تا 5 روز در مقایسه با نمونه­های بسته بندی شده در هوا افزایش داد. علاوه بر این، کاگلاک و همکاران (2008) و گولاس (2008)، مدت زمان برای نگهداری طولانی­تر با MAP را نسبت به VP برای گوشت صدف دو کفه ای تازه گزارش نمودند.


[1] -vacuum packaging

[2] -modified atmosphere packaging

[3] – shelf life

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید