نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد :

نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد

چکیده :

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان عملکرد دستگاههای مسئول در ادار امور شهری به عنوان یک عامل مهم در توسعه شهر پارس آباد می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مردم ساکن شهر پارس آباد و مدیران و کارشناسان امور شهری می­باشد. روش این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی -توصیفی است و برای جمع آوری داده ها از آرشیو سازمانها و ادارت شهر پارس آباد و استان اردبیل و مشاهدات میدانی برای داده­های شهری و پرسشنامه استفاده شده است. که این داده ها در قالب نرم افزار spss تجزیه و تحلیل و همچنین جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t تک متغیره(T-Test)، استفاده شده است. نتایج یافته­ها نشان می دهد که عملکرد دستگاهای مسئول در ادار امور شهر در ارتباط معناداری با هدایت و سازماندهی روند توسعه کالبدی- فضایی، تجهیز فضای خدمات رسانی و سازماندهی تأسیسات و تجهیزات شهری در شهر پارس آباد می باشد. در حالیکه عملکرد دستگاهای مسئول در ادار امور شهر در ارتباط معناداری با توسعه فضای اشتغال و کسب و کار و ایجاد کانالهای ارتباطی مؤثر با شهروندان و گسترش مشارکت مردمی نمی باشد.

واژگان کلیدی : مدیریت شهری، توسعه شهری، رشد شهری، توسعه فیزیکی، پارس آباد

مقدمه

شهر که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی بشری را در خود دارد بدون وجود نظام مدیریت شهری که ضمن انجام برنامه ریزی های لازم برای رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با مسائل و مشکلات کنونی آن می پردازد، بی سامان می گردد. همچنین توسعه شهری نیز فرآیندی پویا تلقی می گردد که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد. و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهایی نخواهد انجامید و در نتیجه سیستم شهری با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد. نبود مدیریت شهری مناسب که بتواند اهداف و راهبردهای اساسی و نوین را به اجرا در آورد به تضعیف سیستم شهر می انجامد. در ایران شهر دارای مهم ترین و اصلی ترین سازمانی است که اداره و مسئولیت مدیریت شهری را مستقیماً بر عهده دارد، که شکل کنونی آن پس از تدوین قانون بلدیه تأسیس گردیده است و از آن تاریخ شاهد تغییر و تحولات زیادی بوده است. همچنین شورای شهر در سال 1378 برای اولین بار به نمایندگی از طرف مردم در کنار شهرداری آغاز به کار کرد که بزرگ ترین هدف آن مشارکت دادن مردم در سیاست های مربوط به اداره شهر می باشد. بطور کلی شورای شهر به دلیل نداشتن تجربه کافی، مشخص نبودن جایگاه آن در مدیریت شهری و نبود پیشینه کافی در زمینه اداره شهر و غیره، با مانع و مشکلات متعددی روبرو هستند که رفع آن به بازنگری مداوم، همکاری و مشارکت تمام نهادهای زیربط و نیروهای مؤثر نیاز دارد. اداره و مدیریت شهرها تحت تأثیر نیروهای بخش دولتی _ عمومی، جامعه مدنی و نیروهای بخش خصوصی صورت می گیرد. بنابراین شهر فرآیند تصمیم گیری جزء به جزء و جمعی این گروههاست. از میان گروهها برخی دارای قدرت رهبری بوده و بقیه از آنها تابع تبعیت می نماید.گروههای یاد شده به عنوان عوامل موثر در فضای شهری که به هدایت و توسعه شهر می پردازند. با وجود اینکه شهر پارس آباد از نظر سابقه و قدمت شکل گیری به عنوان یک نقطه شهری، از همه شهرهای ناحیه دشت مغان و استان اردبیل جوان تر است، هم اکنون از نظر جمعیت و وسعت دومین شهر استان بعد از اردبیل بشمار می رود. شهر پارس آباد در راستای طرح توسعه و عمران دشت مغان و به منظور بهره برداری از زمین های حاصلخیز دشت به عنوان شهری نوبنیاد و نوپا در سال (1332) شکل گرفت. آنچه که در این پژوهش مورد تحقیق قرار می گیرد، نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد می باشد. این پایان نامه شامل چهار فصل است. فصل اول شامل بیان مسئله و اهمیت تحقیق، اهداف و فرضیه و سوالات تحقیق و پیشینه تحقیق می باشد. فصل دوم این پایان نامه شامل مفاهیم و اصطلاحات و بررسی ماهیت و مفهوم مدیریت شهری، ارکان نظام مدیریت شهری، مدیریت شهری از منظر وظایف شورای شهر و شهرداری در ایران، مدیریت شهری از منظر وظایف سازمان های بخشی دست اندرکار در امور شهر، ساختار مدیریت شهری در ایران و نقش مدیریت شهری در توسعه شهر است. در فصل سوم به ویژگی های طبیعی و کالبدی شهر پارس آبادو به بیان دادها و اطلاعات مستخرج از پرسشنامه اشاره شده است. فصل آخر این پایان نامه شامل یافته های تحقیق، نتیجه گیری، آزمون فرضیات و در آخر نیز به ارائه پیشنهادات در مورد عملکرد دستگاههای مسئول در اداره امور شهر پارس آباد با توجه به بررسی هایی كه در این پژوهش انجام گرفته اقدام شده است.

نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول

طرح تحقیق

1-1- تبیین و تشریح مسئله……………………………………………………………………………………….. 5

1-2- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-3- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7

1-4- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 8

1-5- جامعه آماری و روش برآورد حجم نمونه……………………………………………………………… 8

1-5-1- روش برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………………… 9

1-6- روشهای گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….. 10

1-7- آزمون فرضیات با استفاده از آزمون آماری T-Test…………………………………………………………………….11

1-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات………………………………………………………… 13

1-9- ابزار ونرم¬افزارهای مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………… 13

1-10- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………. 14

1-11- موانع و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………. 16

1-12- واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-1- تعریف مدیریت……………………………………………………………………………………………………….21

2-2- 2- ماهیت و مفهوم مدیریت شهری…………………………………………………………………….. 21

2-3- ارکان نظام مدیریت شهر…………………………………………………………………………………. 27

2-3-1- شورای شهر………………………………………………………………………………………………. 27

2-3-2- شهرداری…………………………………………………………………………………………………. 28

2-4- مدیریت شهری از منظر وظایف شورای شهر و شهرداری در ایران………………………………… 29

2-4-1-شورای شهر و وظایف آن………………………………………………………………………………. 29

2-4-2- شهرداری و وظایف آن……………………………………………………………………………….. 32

2-5- ساختار مدیریت شهری در ایران…………………………………………………………………………. 34

2-5-1- سطح كلان………………………………………………………………………………………………. 34

2-5-1-1- وزارتخانه ها………………………………………………………………………………………….. 34

2-5-1-2-وزارت كشور…………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1-3- وزارت مسكن و شهرسازی………………………………………………………………………… 35

2-6-2- سازمانها و عناصر هماهنگ كننده مركزی…………………………………………………………. 35

2-5-3- سطح منطقه ای………………………………………………………………………………………….. 35

2-5-4- سطح محلی مدیریت شهری………………………………………………………………………….. 36

2-5-4-1- عناصر رسمی……………………………………………………………………………………….. 36

2-5-4-2- عناصر غیر رسمی…………………………………………………………………………………… 37

2-6- مدیریت شهری از منظر وظایف سازمانهای بخشی دست اندار کار در امور شهر……………….. 37

2-6-1- سطح ملی…………………………………………………………………………………………………. 37

2-6-1-1- وزارت کشور وظایف آن …………………………………………………………………………. 38

2-6-1-2- وظایف مسکن و شهرسازی……………………………………………………………………….. 38

2-6-1-3- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری…………………………………………………….. 39

2-6-1-4- سازمان شهرداری های کشور و وظایف آن……………………………………………………. 39

2-6-2- سطح منطقه ای………………………………………………………………………………………….. 40

2-6-3- سطح محلی………………………………………………………………………………………………. 40

2-6-3-1- عناصر رسمی و وظایف آنها……………………………………………………………………… 40

2-6-3-1-1- شورای اداری شهرستان…………………………………………………………………………. 40

2-6-3-1-2-شورای تأمین شهرستان…………………………………………………………………………… 40

2-6-3-1-3- شورای اسلامی شهر…………………………………………………………………………….. 41

2-6-3-1 -4- فرمانداری………………………………………………………………………………………… 41

2-6-3- 1-5- شهرداری…………………………………………………………………………………………. 41

2-6-3-2- عناصر غیر رسمی و وظایف آنها…………………………………………………………………. 41

2-6-3-2-1- شورای اسلامی شهر…………………………………………………………………………….. 42

2-7- نقش مدیریت شهری در توسعه شهری…………………………………………………………………. 42

2-8- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………. 44

فصل سوم

ویژگیهای طبیعی، جمعیتی، کالبدی و بیان دادها و اطلاعات

3 -1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 46

3-2- موقعیت و وسعت محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………. 47

3-3- ویژگیهای طبیعی……………………………………………………………………………………………. 49

3-4- ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی شهر پارس آباد……………………………………………………….. 52

3-4-1- ویژگی های جمعیتی…………………………………………………………………………………… 52

3-4-1-1- توزیع مهاجران بر حسب آخرین محل اقامت قبلی شهر پارس آباد………………………… 56

3-4-1- 2- بعد خانوار شهر……………………………………………………………………………………… 56

3-4-1-3- ترکیب جنسی جمعیت و تحولات آن…………………………………………………………… 57

3-4-1- 4- ساختار سنی و هرم سنی جمعیت شهر پارس آباد……………………………………………. 59

3-4-2- ویژگیهای اجتماعی شهر پارس آباد…………………………………………………………………. 62

3-4-2-1- وضع سواد…………………………………………………………………………………………….. 62

3-5- ویژگیهای اقتصادی………………………………………………………………………………………… 63

3 -5-1- خصوصیات اقتصادی شهر……………………………………………………………………………. 63

3-5-2- ویژگیهای اشتغال جمعیت……………………………………………………………………………… 65

3-5-3- ویژگیهای كارگاههای اقتصادی و اشتغال آنها…………………………………………………….. 66

3-6- گسترش و تحولات کالبدی و فضایی شهر پارس آباد………………………………………………. 68

3-6- 1-سیر تحولات شهر پارس آباد…………………………………………………………………………. 69

3-6-2- تحلیل کالبدی فضایی شهر پارس آباد……………………………………………………………… 71

3-7-کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………. 74

3-7-1- کاربری مسکونی………………………………………………………………………………………… 74

3-7-2- کاربری شبکه معابر…………………………………………………………………………………….. 75

3-7-3- کاربری اداری…………………………………………………………………………………………… 75

3-7-4- کاربری آموزشی……………………………………………………………………………………….. 75

3-7-5- کاربری تجاری………………………………………………………………………………………….. 76

3-7-6- سایر کاربری ها…………………………………………………………………………………………. 76

3-8- بررسی وضعیت کیفی کاربریها………………………………………………………………………….. 79

3-9- بررسی نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف شهر………………………………………. 79

3-10- بافت سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف شهر و چگونگی روابط­آنها . با یکدیگر 80

3-10-1- بافت شهر……………………………………………………………………………………………….. 80

3 -10-2- بافت قدیم……………………………………………………………………………………………… 82

3 -10-3- بافت میانی…………………………………………………………………………………………….. 83

3 -10-4- بافت جدید…………………………………………………………………………………………….. 83

3-10-5- بافت حاشیه نشینی…………………………………………………………………………………….. 84

3-11- موانع توسعه فیزیکی شهر……………………………………………………………………………….. 84

3-12- ویژگیهای زمین و مسكن………………………………………………………………………………… 85

3-12-1- وضعیت کلی ساختمانهای مسکونی شهر پارس آباد……………………………………………. 87

3-12-2- واحدهای مسکونی بر حسب نوع مصالح عمده بنا………………………………………………. 88

3-12-3- تسهیلات و امکانات واحدهای مسکونی………………………………………………………….. 88

3-12-4- نحوه تصرف واحدهای مسکونی…………………………………………………………………… 89

3-13- شبکه راهها و سیستمهای حمل و نقل…………………………………………………………………. 90

3-13-1- راههای داخلی شهرستان…………………………………………………………………………….. 91

3-13-2- راه هوایی……………………………………………………………………………………………….. 91

3-41- بیان داده ها و اطلاعات مستخرج از پرسشنامه کارشناسان………………………………………… 92

3-14-1- ترکیب جنسی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………. 93

3-14-2- ترکیب سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………… 93

3-14-3- وضعیت سواد پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. 94

3-14-4- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در گسترش ساخت و ساز در بخش مسکن 95

3-14-5- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در احیاء و مرمت بافت های فرسوده شهری 96

3-14-6- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول درگسترش و تجهیز فضاهای خدمات رسانی در بخش( آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، درمانی و غیره)……………………………………………………………….. 98

3-14-7- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول درگسترش و ساماندهی تأسیسات و تجهیزات شهری در بخش(شبکه برق، گاز، فاضلاب شهری، تلفن، آتش نشانی و کشتارگاه و غیره)………………………. 99

3-14-8- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول درنظارت بر ساخت وسازو صدور پروانه . ساختمانی 101

3-14-9- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در بهسازی شبکه معابر و ساماندهی حمل و نقل­شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 102

3-14-10- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در جمع آوری و مدیریت پسماند شهری. 103

3-14-11- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در هدایت ضابطه مند و اصولی توسعه و گسترش فیزیکی شهر………………………………………………………………………………………………………………………… 104

3-14-12- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در عملیاتی کردن، پیشنهادات و راهکارهای ضابطه مند در طرحهای جامع و تفصیلی شهر……………………………………………………………………………………………….. 105

3-14- 13- هماهنگی دستگاههای مسئول در راستای خدمات رسانی به شهر و اداره بهتر امور شهری 106

3-14-14- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در رونق و پویایی اشتغال و فعالیت در سطح شهر 107

3-14-15- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در جذب مشارکت مردمی در اداره بهتر امور شهری 108

3-14-16- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری………………………………………………………………………………………………………………………… 109

3-14-17- تأثیر بخشی عملکرد کمسیون ماده 100 در صدور پروانه ساختمانی و صدور رأی برای تخلفات ساختمانی……………………………………………………………………………………………………………. 111

3-14-18- تأثیر بخشی عملکرد کمسیون ماده پنج جهت کنترل (تغییرکاربری، افزایش محدوده شهر، افزایش طبقات و غیره)در شهر………………………………………………………………………………………………………… 112

3-14-19- عملکرد دستگاههای مسئول در ایجاد کانالاهای ارتباطی موثر با شهروندان……………… 113

3-14-20- نقش و عملکرد دستگاههای مسئول در تأمین سرانه استاندارد در ساماندهی مکانی- فضایی کاربری های مختلف شهری(مانند آموزشی، ورزشی، فرهنگی، فضای سبز و غیره) در شهر…………………………. 114

3-14-21- نقش و عملکرد دستگاههای مسئول در ارتقای کمی و کیفی مبلمان شهری(مانند سایبانها، علایم، گل جای ها، صندق های پستی، منابع نوری، سطل های زباله، نیمکت ها و غیره) در شهر……………………….. 115

3-14-22- کارایی دستگاههای مسئول در شهر در تأمین و مصرف بودجه در پروژه های توسعه و عمران شهری 117

3-15- جمع بندی………………………………………………………………………………………………….. 118

فصل چهارم

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادت

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 120

4-2- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………….. 121

4-2-1- آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………….. 121

4-2-2- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………. 122

4-2-3- آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. 123

4-2-4- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………. 124

4-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. 125

4-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 127

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… 129

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 134

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش كارآموزی در فنی و حرفه ای بروجن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش كارآموزی در فنی و حرفه ای بروجن دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش كارآموزی در فنی و حرفه ای بروجن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش كارآموزی در فنی و حرفه ای بروجن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش كارآموزی در فنی و حرفه ای بروجن :

گزارش كارآموزی در فنی و حرفه ای بروجن

مقدمه :

سپاس بیكران خداوند بزرگ را سزاست كه با خلق مخلوقات و هستی زمینه كاوش را پدید آورد آنكه علم بیكرانش قدرت بی انتهایش را ثابت می كند . البته ، فطرت انسانی برگرفته از پرتو ذات اقدس الهی ، كمال خود را شناختن در این عرصه می داند ، عرصه ای كه انسان را از طریق دلایل و نشانه ها و شناخت ها و بررسی ها به قله های افتخار آگاهی از راز خلقت می رساند و طبق این دلایل عقلی بیش از پیش به خداوندی خدا پی می برد و در رسیدن به جوارش از هیچ كوششی فروگذار نخواهد كرد ، پس آنكه علم آفرید به جوینده علم نیز ارزش می نهاد . او در واقع استفاده بزرگی است .استادی كه در هر دهه یا قرن ، تجاربی در اختیار پویندگان علم قرار می دهد و با این كار زمینه را برای پویندگان نسل بعد فراهم می كند و این كار فراهم نمی شود مگر با تربیت اساتید با تجربه ، پس استاد در واقع همان علم الهای است .

برای ایجاد زمینه برای پیشرفت نسل های بعد ، پس بردانش پژوهان درك ارزش و اهمیت استاد زیرا پرودگار احترام ارزش علم را واجب كرده و همچین احترام و ارزش استاد علم آموز تقدیر و تشكر باكران خود را نثار الستادان عزیز و پویا و دلسوز می كنیم كه در طی نیم ترم تحصیل در این دانشگاه از هیچ كوششی در راه رفع ابهامات و پیشرفت و ارائه علم آنچه در توان داشتند فروگذاری نكردند ، این نمایندگان علم الهی كه بحق افق دیدیم را بیش از پیش وسعت دادند و در راه كسب علوم بطرز نخستین آوری حقیر را ترعیب كردند هم چنین تشكر می كنم از استاد عزیز كارآموزی جناب آقای مهندس آرامی كه در واقع در زمینه تكامل و گردآوری و به نتیجه رساندن اندوخته ها و تجربه های دوران تحصیل دانشگاهی ام نقش ارزنده ای را ایفا نمودند ، هم چنین تشكر می كنم از سرپرست كارآموزی مركز آموزش فنی و حرفه ای بروجن آقای رستگار كه حقیقتاً در این مدت كارآموزی از همكاری و همیاری و توجیه فن دریغ نكردندو با عملكرد كار عملی در خارج از داشنگاهی فراهم آورند . و در نهایت از كلیه اساتید پرسنل زحمت كش محترم دانشگاه تقدیر و تشكر می نمایم .

والسلام

گزارش كار هفته اول تاریخ 16و20و21 /12/82

برای شناسایی دو موتور باید به موارد زیر توجه كنیم .

1- حجم سیلندر

2- نسبت تراكم

= حجم سیلندر

برای حجم سیلندر قسمت فرورفتگی سیلندر را پر از آب یا نفت كرده توسط یك برنج كشیده و حجم آنرا برحسب CC بدست می آوریم و با حجم جابجایی آن یعنی

جمع می كنیم .

موتورهای از نظر شاتون دو نوعند :

1- شاتون كوتاه كه سرعتی هستند

2- شاتون بلند كه موتور قدرتی است با گشتار و زیاد

برای همین است كه ماشینهایی كه پولوس جلو دارند سرعت بیشتری دارند چون گاردان و دیفرانسیل و طول آنها وجود ندارد .

43ohp Actros و پیكان 60hp قدرت یا توان دارند .

P=T*W

در ماشینهای بلك به w بیشتر و T كمتری نیاز داریم و در ماشینهای سنگین بر عكس .

موتورهای دوزمانه : بنزینی

معایب :

1- از روغن سوزی در قسمت پایین

2- هدر رفتن سوخت چون هوا و بنزین و دود در هنگام بالا رفتن مخلوط می شود و آلودگی هوا زیاد است .

مزایا :1- سوپاپ و میل سوپاپ و مستقیم اسبكها و سایر قطعات مستقیم بازو بسته نمودن سوپاپها را ندارد .

3- سبك وزن است و ارزان قیمت

موتورهای دوزمانه گازئیلی

آلودگی و اتلاف انرژی سوختی نداریم مثل گازوئیل سوخته فقط یك توان حرف سوپر شارژر می كنیم كه هوا را تحت فشار به مقدار زیاد وارد سیلندر می كند و مقداری از این هوا به بیرون می رود هنگام خروج دودها و از نظر اقتصادی به صرفه و فعلاً عینی ندارد .

Vشكل كردن به خاطر كم كردن طول میل لنگ است

سیلندر متقارن : حركت پیستون داخلی 2 به دو با هم یكسان است مثلاً یكی قدرت و دیگری در حال تخلیه است .

برای بدست آوردن سیلندر متقارن آنها را با هم جمع كرده و باید یك شماره از تعداد سیلندرها بیشتر باشد . مثلاً برای بدست اوردن سیلندر متقارن 1 5=4+1 . 5 یك شماره از 4 بیشتر است كه تعداد كل سیلندرها است پس 4 سیلندر قرینه آن است .

5=3+2 سیلندر قرینه 2 سیلندر 3 است .

مثلاً اگر موتوری 360 سیلندر باشد و بخواهیم متقارن سیلندر 160 را بدست آوریم .

باید طبق این رابطه عمل نمائیم .

361= یك عمودی +160

201=160-361= آن عدد

پس سیلندر 201 متقارن سیلندر 160 است .

سیكل یك موتور چهار زمانه

720

540

360

180

0 شماره سیلندر

تراكم

مكش

تخلیه

قدرت

1

قدرت

تراكم

مكش

تخلیه

2

مكش

تخلیه

قدرت

تراكم

3

تخلیه

قدرت

تراكم

مكش

4

تعداد درجه چرخش می لنگ در چهار زمانه طبق جرقه شمع =

تعداد درجه چرخش میل لنگ طبق جرقه زدن شمع در موتورهای دو زمانه =

طبق جدول فوق طبق ترتیب احتراق ابندا سیلندر را عمل قدرت را انجام داده بلافاصله بعد از آن سیلندر 3 و بلافاصله بعد از سیلندر 3 سیلندر 4 و بلافاصله بعد از 4 سیلندر یا عمل قدرت را انجام داده است كه ترتیب احتراق موتور چهار زمانه ای مثل پیكان 2-4-3-1 می باشد .

گزارش كار هفته دوم تاریخ 23و27و28 /12/82

اگر تعداد سیلندر بیشتر باشد همپوشانی زیادتر شده به همین خاطر موتور نرم تر كار می كند یعنی ممكن است 2 سیلندر با هم مكش كنند ، تخلیه كنند كه این باعث می شود كه درجات كمتری از چرخش میل لنگ جرقه شمع داشته باشیم مثلاً در یك موتور 8 سیلندر داریم 0 و 8/720 كه در هر 90 چرخش میل لنگ یك جرقه شمع داریم كه در مجموع در چرخش 720 آن 8 بار عمل جرقه زدن یعنی قدرت داریم و این نسبت به یك موتور 4 سیلندر كه در 720 ، 4 بار عمل جرقه یا قدرت داشتیم بیشتر و چون تعداد ضربات قدرت روی میل لنگ بیشتر است موتور نرم تر كار می كند .

دستور احتراق :

همیشه به موتور از جلو نگه می كنیم سیلندر اولی سیلندر شماره 1 است در موتورهای V شكل سمت راست 1و2و3و4 و سمت چپ از جلو 5و6و7و8 ولی اگر اندیس داشت مشخص است روی موتور مثل سمت راست 1R و 3R و … و چپ 2L و 4L و موتور هر چه خوابیده تر باشد شیب كاپوت كمتر است .

یعنی h كمتر و شعاع قوس مذكور (كاپوت) كمتر است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش كارآموزی منطقه اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش كارآموزی منطقه اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش كارآموزی منطقه اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش كارآموزی منطقه اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش كارآموزی منطقه اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان :

گزارش كارآموزی منطقه اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان

مقدمه و تشكر

این گزارش شامل دو فصل است فصل اول كلیاتی در مورد اورانیوم و فصل دوم عملیات اكتشافی در منطقه ناریگان تحت نظارت سازمان انرژی اتمی است.

لازم است از كلیه عزیزانی كه مرا در تهیه این گزارش راهنمائی و یاری كرده‌اند كمال تشكر و قدردانی را كنم. از بخش اكتشاف و استخراج سازمان انرژی اتمی جناب آقایان مهندسین آشتیانی، مهدی‌نیا، داوودنژاد، قادری، آقاجانلو، نوریان، جمالی، شهبازی، تقی‌زادگان و جناب آقای هاشمی‌وند مسئول انبار اكتشاف كمال سپاسگزاری را دارم و دیگر پرسنل و كارمندان بخش اكتشاف و استخراج سازمان انرژی اتمی.

ضمناً از جناب آقای مهندس فتاحی مدیریت گروه معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات كه استاد راهنمای بنده هستند و راهنمائیهای ایشان در تهیه این گزارش بسیار مؤثر بوده است كمال تشكر را دارم.

جعفر هاشمی‌وند

26/3/83

فصل 1- كلیاتی در مورد اورانیوم

1-1- مقدمه عناصر رادیواكتیو

عناصری در طبیعت موجود می باشند كه دارای هسته سنگین هسته و با صدور اشعه‌های a و b و گاما به عناصر سبكتر تبدیل می شوند، این عمل را فروپاشی می‌گویند. اشتعه a از جنس هلیم دو بار مثبت (He2+) می‌باشد. اشعه b، الكترون با بار منفی و دارای انرژی جنبشی می‌باشد و اشعه g كه از هسته اتم تابش می‌شود.

عناصر رادیواكتیو در طبیعت گوناگونند ولی عناصری كه مورد توجه است اورانیوم، توریم و پتاسیم است كه به شرحشان می پردازیم:

 1. اورانیوم 238: این ایزوتوپ اورانیوم با داشتن عدد اتمی n 92 یكی از ایزوتوپهای فلز اورانیوم (238، 235 و 234) می‌باشد كه تقریباً 99% اورانیوم موجود در طبیعت را تشكیل می‌دهد. این ایزوتوپ اورانیوم نیمه عمری در حدود 5/4 میلیارد سال دارد كه مقدار آن در پوسته جامد زمین ppm 4-2 می‌باشد.
 2. توریم 232: توریم 232، عدد اتمی 90 دارد و یكی از سه ایزوتوپ عنصر توریم (232، 230 و 228) می‌باشد كه نیمه عمری حدود 11میلیارد سال دارد و مقدار آن ppm 12-10 در لایه جامد زمین است.
 3. پتاسیم 40 : دارای عدد اتمی 99 می‌باشد كه تنها ایزوتوپ رادیواكتیو عنصر پتاسیم می‌باشد كه نیمه عمری در حدود 3/1 میلیارد سال دارد مقدار آن در پوسته جامد زمین 2% است. عناصر مهم تولیدكننده g در طبیعت سه عنصر بالا هستند. (1)

1-1- زمین شناسی اورانیوم

كانی سازی اورانیوم در سنگهای تونی پیروكلاستیك و یا به عبارت دیگر توفهای بازیك تشكیل شده است. كه این نوع توفهای بازیك در حاشیه توده های گرانیتی كه متأثر از این توده شیب دار شده است قرار گرفته است.

كانی سازی اورانیوم در امتداد شیب طبقات لایه پیروكلاستیك قرار داشته و شیب كانی سازی از شیب طبقات پیروی می‌كند. (1)

1-2- كانیها و كانسارهای اورانیوم

كانیهای اولیه اورانیوم عبارتند از اورانینیت، پیچ بلاند، دایویدیت، برایزیت و از كانیهای ثانویه اورانیوم می‌توان زیپیت را نام برد.

بیش از هشتاد سنگ معدنی شناخته شده وجود دارد كه دارای مقادیر قابلی اورانیوم هستند ولی فقط كمتر از دوازده تای آنها در زمین فراوانند.

از مهمترین كانه های اورانیوم اورانیت است كه تركیبی از بی اكسید اورانیوم (O2) و تری اكسید اورانیوم (O3) است و به شكل گرد سیاه است این كانه در نهشت های عمیق یافت می‌شود. كانه های دیگر عبارتند از كارنولیت به رنگ زرد روشن كه در آن اورانیوم با پتاسیم و آنادیم تركیب شده است.

توربرنیت كه بلور خاكستری رنگ فسفات اورانیوم و مس است. (1)

1-4- روشهای اكتشاف كانسازهای اورانیوم

برای اكتشاف كانسارهای اورانیوم دو روش وجود دارد یكی روش رادیواكتیو است كه اساس این روش بر خاصیت رادیواكتیویته اجسام استوار است كه تمامی اكتشافات در روی زمین صورت می‌گیرد.

روش دیگر ژئوفیزیك هوابردی است كه متداولترین روشهای ژئوفیزیك هوابردی یكی روش مغناطیسی و دیگری روش رادیواكتیو است كه بوسیله هواپیمان صورت می‌گیرد.

عملیات اسپكترومتری مواد رادیواكتیو مغناطیسی سنجی هوائی در حدود 000/600 كیلومترمربع از مساحت ایران در شرق و شمالغرب توسط شركتهای استرایائی و فرانسوی و آلمانی انجام گرفته است و مورد پوشش پروژه اكتشافات هوائی قرار گرفته است كه اطلاعات بدست آمده بصورت نقشه های ایزورادیومتری و پروفیل مسیر پرواز در مقیاسهای 1 :250000 و 1:50000 به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل داده شده است و با استفاده از امكانات روز سخت افزاری و نرم افزاری مورد تعبیر و تفسیر و نهایتاً استفاده در كاوش مواد رادیواكتیو خصوصاً اورانیوم قرار گرفته است. (2)

1-5- اورانیوم منبع انرژی

نقش اورانیوم در تأمین نیاز انرژی جهان بسیار عظیم است و گسترش نیروگاههای هسته ای زمانی قابل توجیه است كه اورانیوم و سوختهای شكافی دیگر بتوانند سهم بسزائی در تأمین انرژی جهان در دهه های آینده داشته باشند.

اورانیوم به شكل مخلوطی از اكسیدهائی كه فرمول تقریبی آنها u3o8 است و سیلاً‌در پوسته زمین یافت می‌شوند. (3)

1-6- بزرگترین ذخایر اورانیوم

بزرگترین ذخایر كشورهای غیركمونیستی در كانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی و ایالات متحده آمریكا قرار دارند. غنی ترین سنگ معدنهای اورانیوم حاوی 05/0 تا 2/0 درصد u3o8 هستند و آنهائی كه در حال حاضر مورد بهره برداری قرار می گیرند اورانیومی ارزانی با قیمت كیلوئی 80 دلار تولید می‌كنند این سنگ معدنها می توانند مصرف فعلی جهان را كه 41000 تن در سال است حداقل به مدت 40 سال تأمین كنند.

از آن پس سنگ معدنهای خیلی كم غناتر درون كه اینها و سنگواره های رسی شامل 01/0 درصد u3o8 هستند كه باید استخراج شوند و در آن صورت قیمت اورانیوم به صورت خیلی بالا خواهد بود. (3)

1-7- انواع ذخایر اورانیوم

منابع اورانیوم برحسب قیمت تولید (دلار بر كیلوگرم 4) و میزان اطمینان از اطلاعات پیرامون دسته بندی می‌شوند.

منابع بالنسبه مطئن (RAR) آن دسته از ذخائر كه استخراج آن با فناوریهای معتبر ممكن باشد.

منابع تخمینی دیگر (EAR) به منابعی گفته می‌شود كه انتظار می رود با توسعه منابع موجود 2 بررسی مناقی كه اكتشاف به طور كامل انجام نشده قابل استحصال باشد.

بالاخره منابع نظری (SR) به ذخایری از سنگهای معدنی اورانیوم گفته می‌شود كه مبنای برونیابی و مدارك غیرمستقیم وجودشان متصور است.

جدول 1-1- منابع اورانیوم (3)

قیمت تولید

میلیون تن اورانیوم

RAR

EAR-1

EAR-2

SR

1-8- فرآوری سوخت هسته ای

1-8-1- چرخه سوخت هسته ای

روشی كه اورانیوم در راكتورهای هسته ای به مصرف می‌رسد احتمالا باز – مصرف می‌رسد شامل یك رشته فرآیندهائی است كه خیلی پیچیده تر از زغال سنگ و نفت در نیروگاههای غیرهسته ای است.

چرخه سوخت هسته ای را می‌توان به شكل 1-1 مشاهده كرد. مراحل این چرخه عبارتند از:

 1. استخراج سنگ معدن اورانیوم متعاقباً خرد كردن آن ، جدا سازی و فرآوری برای تولید اكسید اورانیوم، u3o8 موسوم به كیك زرد.
 2. انتقال كیك زرد به كارخاانه تولید میله های سوخت.
 3. فرآوری شیمیائی كیك زرد، غنی سازی و ساخت میله های سوخت.
 4. انتقال میله های سوخت به نیروگاههای هسته ای
 5. انبار كردن و كاربرد سوخت در راكتور (1 تا 3 سال) پس از آن تعویض یا انباركردن سوخت مصرف شده برای چند ماه
 6. انتقال سوخت مصرف شده شدیداً پرتوزا از نیروگاه به كارخانه فرآوری
 7. باز – فرآوری و جداسازی سوخت مصرف شده به سه مؤلفه اورانیوم غنی شده، پلوتونیوم و فرآورده های دیگر.
 8. انباركردن فرآوردهای شكافت به صورت مایع در كارخانه باز فرآوری برای چند سال
 9. انباركردن اورانیوم تهی شده و پلوتونیوم و مصرف دوباره این مواد در كارخانه میله های سوخت برای باز مصرف در راكتورها

10. انبار كردن و در نهایت دور ریختن سوخت مصرف شده بدون فرآوری (3)

شكل 1-1- چرخه سوخت هسته ای (3)

1-8-2- استخراج اورانیوم

اورانیوم به صورت ذخائر اندك به صورت گسترده ای در سطح زمین وجود دارد. در جهان غرب منابع اصلی اورانیوم در كشورهای ایالات متحده آمریكا، كانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی، نیجر و فرانسه قرار دارد.

با وجودی كه صخره های محتوی اورانیوم دارای درصد بسیار كمی از خود اورانیوم هستند اما ممكن است تصور شود كه استخراج اورانیوم به دلیل طبیعت پرتوزای ماده خطرناك است.

خطر پرتوزائی فقط در معادن زیرزمینی كه فاقد هواكش كافی است قابل ملاحظه است. زیرا در آن صورت گاز پرتوزای را دون جمع می‌شود و خطراتی كه بعداً گفته می‌شود كاركنان و كارگران را تهدید می‌كند.

در معادن سطحی خر پرتوزائی نیست بلكه خطر گرد و غبار حاصل از منفجركردن، خرد كردن و شكست قطعات بزرگ صخره است

در سالهای نخستین استخراج اورانیوم بیماری و مرگ و میر زیادی در بین كارگران معادن اورانیوم دیده می‌شود اما امروزه با احتیاطهای لازم و ایمنی های لازم این خطرات وجود ندارد. (3)

1-8-3- حمل و نقل اورانیوم

در چرخه سوخت هسته ای در سه نقطه است كه اورانیوم و احتمالاً پلوتونیوم باید مسافت زیادی را طی كند اول كیك زرد از معدن به كارخانه سوخت منتقل شود و در یك مرحله بعد اورانیوم خالص یا uo2 از كارخانه به نیروگاههای هسته ای ارسال شودو.

خطر خاصی در این عملیات وجود ندارد مگر اهمیت سوق الجیشی اورانیوم و پلوتونیوم به عنوان سلاحهای هسته ای. بنابراین این خطر است كه تروریستها و راهزنها یا عوامل دولتهای غیرمسئول اورانیوم و پلوتونیوم را در حین حمل و نقل دزدیده و به مقاصد خود به كار گیرند.

برای جلوگیری از دزدیده شدن سوخت در راه رسیدن به نیروگاهها با یك پرتودهی مختصر آن را پرتوزا كرده و سر و كار با آن را خطرناك می سازد ولی این عمل به كاركنانی كه سوخت را حمل می‌كنند خطر می رساند در آینده روشهای دیگر ابداع خواهد شد. (3)

1-9- فرآوری شیمیائی كیك زرد

كیك زرد سنگ معدن تخلیص شده اورانیوم است (u3o8) برای راكتورهائی كه سوخت دی اكسیداورانیوم غنی شده، uo2 مصرف می‌كنند (اغلب نیروگاههای اطراف جهان). مرحله بعد تبدیل u3o8 به هگزافلوریداورانیوم uF6 است.

uF6 یك تركیب گازی است و می‌توان آن را در كارخانه های غنی سازی از نوع پخشی (دیفوزیونی) یا مركز ـ گریزی استفاده كرد. تبدیل u3o8 به uF6 چند مرحله دارد:

الف) حل كردن كیك زرد در مخلوطی از اسیدنیتریك و اسیدسولفوریك.

ب) تولید نیترات اورانیل خالص در شكل محلول آبگون به كمك حلال دی اتیل اتر.

ج) افزودن آمویناك برای ایجاد رسوبات دی اورانات آمونیوم (ADU)

د) تكلیس (خشك كردن به كمك گرما) ADC و احیای آن توسط هیدروژن و تولید uo2

هـ) تبدیل uo2 به uF4 به كمك اسیدفلوریدریك (HF)

و) تبدیل uF4 به uF6 در اثر تركیب آن با فلور پس از غنی سازی هگزافلورید اورانیوم را با آب و هیدروژن تركیب و آن را دوباره به uo2 تبدیل می‌كنند. (3)

1-10- غنی سازی اورانیوم

فرآیند غنی سازی اورانیوم شامل جداسازی نسبی 235u و 238u تا غلظت 235u در محلول بیش از غلظت آن در اورانیوم می‌شود

در مقیاس تجاری دو فرآیند برای غنی سازی اورانیوم وجود دارد. در هر دوی این فرایندها اورانیوم طبیعی به تركیب گازی هگزافلوریداورانیوم (uF6) تبدیل می‌شوند و ایزوتوپ طبیعی اورانیوم دو گاز تولید می‌كند كه جرم مولكولی آنها كمی باهم فرق دارد، 238 uF6 كمی سنگین تر از 235 uF6 است.

در فرآیند پخش گازی هگزافلورید اورانیوم را وامی دارند تا در اثر اختلاف فشار دو سوی غشا از یك رشته غشاهای متخلخل نفوذ كند. گاز سبك تر 235 uF6 با سرعت اندكی بیشتر از گاز سنگین تر 238 uF6 نفوذ می كند و در نتیجه در گاز عبور كرده از غشا غنی شدگی اندكی اختلاف وجود دارد. مقدار غنی شدگی در یك تك غشاء خیلی كم است و برای دستیابی به غنی شدگی قابل ملاحظه مراحل بسیاری لازم است.

فرآیند مركز – گریز شامل كاربست دستگاههای مركز گریز (سانتریفیوژ) سریع برای جداسازی 235 uF6 از 238 uF6 است.

هگزافلورید اورانیوم را وارد مركز گریز می‌كنند و در سرعتهای دورانی خیلی بالای این ماشینها، مولكولهای 238 uF6 در نزدیك محیط مركز گریز تراكم بیشتری نسبت به ناحیه خارجی دارند و مولكولهای 238 uF6 در ناحیه خارجی تراكم بیشتری نسبت به ناحیه نزدیك محور دارند.

به این ترتیب گازی كه از نزدیك محور دستگاه گرفته می شود از نظر مقدار 238 u غنی است و گازی كه از ناحیه محیطی دستگاه گرفته می‌شود از نظر 238 u فقیر است. بار دیگر برای رسیدن به غنی شدگی مناسب مراحل زیادی لازم است.

در هر دو این روشها مقدار زیادی انرژی لازم است در یكی برای پمپ كردن از مراحل بسیار زیاد و در دیگری برای راندن دستگاههای گریز از مركز.

مقدار انرژی لازم برای فرآیند مركز گریز یك مهم فرآیند پخش است و اكنون فرآیند مركز – گریز روش غنی سازی است.

فرآیند سوم غنی سازی اورانیوم شامل كاربردهای پرتوهای لیزری برای برانگیختن گزینش اتمهای 238 u (در حالت گازی) به حالت پوینده و سپس جمع آوری آنها در یك میدان الكتریكی است. این فرآیند جداسازی لیزری ایزوتوپ های بخار اتمی[1] در ایالات متحده آمریكا در حال گسترش است. (3)

گزارش كارآموزی منطقه اكتشافی مواد رادیواكتیو ناریگان
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه و تشكر…………………………………………………………………………………………..

فصل اول ـ كلیاتی در مورد اورانیوم …………………………………………………………….

1-1- مقدمه – عناصر رادیواكتیو ……………………………………………………………….

1-2- زمین شناسی اورانیوم………………………………………………………………………

1-3- كانیها و كانسارهای اورانیوم……………………………………………………………..

1-4- روش اكتشاف كانسارهای اورانیوم…………………………………………………….

1-5- اورانیوم منبع انرژی…………………………………………………………………………

1-6- بزرگترین ذخائر اورانیوم………………………………………………………………….

1-7- انواع ذخائر اورانیوم…………………………………………………………………………

1-8- فرآوری سوخت هسته ای………………………………………………………………..

1-8-1- چرخه سوخته هسته ای……………………………………………………………….

1-8-2- استخراج اورانیوم………………………………………………………………………..

1-8-3 – حمل و نقل اورانیوم…………………………………………………………………..

1-9- فرآوری شیمیائی كیك زرد………………………………………………………………

1-10- غنی سازی اورانیوم…………………………………………………………………………

1-11- قیمت اورانیوم غنی شده …………………………………………………………………

عنوان صفحه

1-12- راكتور سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………

1-12-1- مواد موردنیاز راكتور……………………………………………………………………

1-13- خطرات ناشی از تابش اشعه ها بر محیط زیست و جانداران………………….

1-13-1- فیزیك بهداشت………………………………………………………………………….

1-14- دور ریختن زباله های اورانیومی………………………………………………………..

1-14-1- پسمانداری………………………………………………………………………………..

1-15- اساسنامه سازمان انرژی اتمی…………………………………………………………….

1-16- تحصیلات رسمی در سازمان…………………………………………………………….


[1] . AVLIS

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ناگفته های تبلیغات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ناگفته های تبلیغات دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ناگفته های تبلیغات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ناگفته های تبلیغات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ناگفته های تبلیغات :

ناگفته های تبلیغات

قسمتی از متن:

تعریف تبلیغ

تبلیغ در کلام از مصدر بلغ و به معنی آگاهی روان یا مطلع کردن می باشد و به کسی که در این راه فعالیت کند مبلغ یا تبلیغاتچی گفته می شود.

تبلیغ یا تحقیق رابطه مستقیم، دو جانبه، (اینفگ دارد. اگر در تبلیغ، تحقیق و ارزشیابی نباشد می توان گفت که تأثیر گذاری و تأثیر پذیری آن چندان ارزشی ندارد.

تبلیغ در مودم آگاهی ایجاد کرده، آنها را علاقه مند و تشویق به خرید می نماید و نیز خرید هوشیار کند.

در تبلیغ همانگونه که گفته شد به مخاطب آگاهی دارد می شود. این آگاهی وارن را می تواند نوعی آموزش دانست، البته از نوع غیر رسمی، زیرا مخاطب به دنبال آموزش گرفتن نمی آید. بلکه ما هستیم که باید به سراغ او برویم.

این آگاهی وارن به تناسب تبحر مبلغ، ارزش آموزشی پیدا خواهد کرد، تبلیغد همان تعلیم نیست بلکه نوعی از آن می تواند باشد.

با توجه به مناسب گفته شد، تبلیغ و تبلیغات می تواند در بالا بردن توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باسم نقش بسزایی داشته باشد.

در تبلیغات برای این که اثر مطلوب را داشته باشیم باید بدانیم که بین پیام دهنده و پیام گیرند. چه و چگونه ارتباطی برقرار نمائیم که این امر به میزان تبحر مبلغ بستگی دارد. هر چه مبلغ در این مسیر کوشاتر باشد و با موضوع علمی و با زیرکی خاص برخورد نماید نتیجه بهتر و اثرات مطلوبتری سپری خواهد داشت.

موضوع رساله : بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان «9 تا 11 سال»

1ـ تعریف تبلیغ

2ـ تحقیق جزء عوامل

مؤثر بر تبلیغات کودکان

3ـ شناخت کودک

و ویژگی هایش برای انجام یک تبلیغ

تبلیغات

تبلیغات نیز مانند تمام علوم دیگر دارای تاریخچه ای کهن می باشد، زیرا از هنگامی که شر به زندگی اجتماعی روی آورد و تصمیم گرفت در جامعه زندگی کند و نیاز به داد و ستد پیدا کرد و محصولاتی برای فروش داشت نیاز به تبلیغ احساس شد، بنابراین اهالی شهر باید به گونه ای از ؟؟؟ کالاها یا کارون کالا باخبر می شدند به بازار می رفتند. استاد کاران قدیم برای اینکه نام خود را جاودان سازند، بر روی تولیدات صنایع دستی خود نام یا علامتی که تحقیق آنها ؟؟؟ می کردند که امروزه به نام علائم تجاری تغییر نام پیدا کرده است. هنگامی که این قطعات و صنایع دستی دست به دست می گشت نام و علائم آنها نیز زبان به زبان جاری می شد و این یک عمل تبلیغی بود.

به طور کلی در قدیم روشهای تبلیغ تجاری که پایه گذاری برای روشهای جدید بود عبارتند از :

1 ـ حک اسم یا علامت مخصوص به استاد کار

2ـ جارچیهای شهر 3ـ تبلیغ و نشان روی دیوارها

اما با وجود گسترش تبلیغات از گذشته دو واقعه مهم به تبلیغات شکل و روح تازه ای بخشید و انقلابی در آن ایجاد کرد :

1ـ اختراع صنعت چاپ در سال 1450 که پیامها را به تعداد زیاد چاپ کرد.

2ـ اختراع دستگاههای پخش صوت در قرن بیستم که پیامها را از طریق امواج به دورترین نقاط که مطبوعات امکان رسیدن به آن مکانها را نداشتند به گوش افراد می رساند.

1ـ تعریف تبلیغ

2ـ تاریخچه تبلیغات

3ـ از تبلیغات تجاری چه می دانیم

4ـ به چه علت تبلیغ می کنیم

5ـ وسایل انجام تبلیغ

6ـ انواع مخاطبین در یک کار تبلیغاتی

7ـ شرایط موفقیت در پیام

8ـ تبلیغات نامرئی یا «تبلیغات غیر آشکار» «فرهنگ تبلیغات» اینترنت

9ـ «فرهنگ واژه های تبلیغات» اینترنت

10ـ نکات مورد توجه در یک برنامه تبلیغی صحیح و کار آرا

11ـ عناصر تبلیغ

12ـ نقش تحقیق در تبلیغات

13ـ معجزه تحقیق در تبلیغات

14ـ تله های تحقیق

15ـ هشت عنوان مؤثر در تبلیغات (مقایسه اینترنتی)

16ـ کودکان گروه هفت برای تبلیغات

17ـ شعارهای تبلیغاتی

18ـ علائم تجاری (Tread mary) در یک کالای تبلیغاتی

19ـ رنگ شناسی کودکان جلالی مهدی

20ـ تبلیغ مخصوص

21ـ تبلیغ در محوله خرید

22ـ گزارش کار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نمونه فرم و قالب فاکتور فروش فروشگاه با فرمت ورد و اکسل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 نمونه فرم و قالب فاکتور فروش فروشگاه با فرمت ورد و اکسل دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف نمونه فرم و قالب فاکتور فروش فروشگاه با فرمت ورد و اکسل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي نمونه فرم و قالب فاکتور فروش فروشگاه با فرمت ورد و اکسل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نمونه فرم و قالب فاکتور فروش فروشگاه با فرمت ورد و اکسل :

فرم آماده فاکتور اکسل ورد با قابلیت محاسبه خودکار جمع و ضرب اقلام و…..

در قالب فرم های آماده ساده مالیاتی و دارایی و فاکتور اکسل و وردبوده که با قابلیت محاسبه خودکار جمع و ضرب اقلام بوده و…..

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی در كـاسپیـن پـلاست

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی در كـاسپیـن پـلاست دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی در كـاسپیـن پـلاست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی در كـاسپیـن پـلاست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی در كـاسپیـن پـلاست :

گزارش کارآموزی در كـاسپیـن پـلاست

بطور كل مراحل كار در این كارخانه بدین صورت است كه قالبگیری اصلی ،‌بوسیله ماسه CO2 به همراه چسب سیلیكات سدیم می باشد كه در آزمایشگاه ذرات ماسه مناسب ومورد نظر را پیدا می كنیم و بعد با آنها قالب تهیه می كنیم كه البته ماسه پشت این قالبها ماسه سیلیسی می باشد . از خود ماسه CO2 بعداز ذوب ریزی می توان بعنوان ماسه پشت استفاده كرد – از آنجایی كه محصول عمده این كارخانه والو بود ابتدا قالب آن را آماده كرده و سپس ماهپچه سازی می كردیم و از آنجایی كه خواص ماهپچه با ماسه متفاوت است پس نیاز به چسب بیشتری دارد . سپس ماهپچه را خشك كرده و درون قالب قرار می دادیم وبعد بوسیله گاز CO2‌ این قالب محكم می شد . حال قالب برای ذوب ریزی آماده است . دراین كارخانه والوهایی به قطر 20 in – 10 in – 8 in – b in – 4 in – 3 in – 2 in و با فشارهای مختلف ( 1so psi – 300 psi – 1500 psi ) ساخته می شدند .

حال می خواهیم ذوب ریزی كنیم ولی قبل از آن مواد ذوب را كنترل می كنیم بطوری كه طبق درخواست از چه آلیاژی استفاده كنیم بهتر است و چون اصول ذوب ریزی این كارخانه بیشتر مربوط به فولادهای آلیاژی می شود بعدا در مورد عناصر افرودنی به مذاب می نویسم .

درمورد ذوب ، ما ابتدا قراضه ها وبرگشتی ها را ذوب می كنیم و از ذوب یك نمونه آنالیز می كنیم كه جواب آن سریعا باید به دست یكی از مهندسین برسد . سپس مهندس هم بوسیله تجربه و هم علم آنالیز ذوب اولیه را نگاه كرده و برای بدست آوردن خواص مورد نظر ذوب میزان درصد عناصر افزودنی را تشخیص می دهد .

بعنوان مثال

تا تا

ویا بعنوان مثال دیگر :

120 mn 12

حال كه ذوب مناسب بدست آمد قالبها را ذوب ریزی می كنیم بعد در آن طرف سوله بعداز منجمد شدن آنها را خالی می كنیم . پس این قطعات را سنگ می زنیم و مواد اضافی مثل سیستم راهگاهی وغیره را از قطعه جدا می كنیم و بعدقطعه را به كوره عملیات حرارتی منتقل می كنیم كه بعدا راجع به این كوره بیشتر توضیح می دهم .

بعداز مرحله آنیل و عملیات حرارتی قطعه به دستگاه شات بلاست منتقل می شود یعنی تمیز و آماده برای تحویل می باشد .

این مطالب بطور كلی روش كار این كارخانه بود كه شامل دو سوله نیزمی بود ونكته دیگر اینكه این شركت به غیر از فولادهای آلیاژی ، ذوب ریزی چدن نیز می كرد ولی بیشتر 1 نوع چدن آن هم چدن پركرم .

حال در ادامه می پردازیم به توضیح كوره های القایی – محاسبه شارژ- عمل شات بلاست – نسوز كوره القایی و … كه بعضی موارد برگرفته شده از كتاب های عملیات حرارتی دكتر گلعذار بامواد قالبگیری برای ریخته گری فلزات ( محمدحسین شمسی) و بعضی نكات مربوط به كارخانه و تمرین آنجا می باشد .

فولادهای آلیاژی :

فولاد آلیاژی فولادیست كه یك یا چند عنصر مثل : نیكل ، كرم ، منگنز ,مولیبدن ، وانادیم ، كبالت ، تیتانیم ، به آن اضافه شده باشد .

افزودن این عناصر خواصی از قبیل : نرمی ، سختی ، مقاومت در برابرزنگ خوردگی ، مقاومت در برابر سایش ،‌مقاومت در برابر ضربه را به فولاد میدهد .

نام فولاد آلیاژی بستگی به عنصری دارد كه باآن اضافه شده باشد برای جوشكاری آن اگر الكترود مناسب مصرف شده و جوشكاری آن بطرز صحیحی صورت گیرد استحكام ناحیه اتصال رضایت بخش خواهد بود .

عناصری كه برای آلیاژ كردن بكار میروند هر كدام خواص مختلفی را در فولاد آلیاژی ایجاد می كنند كه در زیر بطور مختصر تشریح می گردد :

 1. 1. كرم :

با اضافه نمودن مقدار معینی كرم به فولاد سختی آلیاژحاصل افزایش یافته و مقاومت آن را در برابر سائیدگی زیاد میكند بدون اینكه آلیاژ را ترد نماید ، كرم را به تنهایی یا عناصر دیگری از قبیل : نیكل ، وانادیم ، مولیبدن ، ویا تنگستن به فولاد آلیاژ اضافه نمود .

 1. 2. منگنز :

با اضافه كردن مقداری منگنز به فولاد ، ذرات فولاد حاصله كوچك شده و به همین دلیل استخوان بندی محكمتری بین ذرات فولاد بوجود آمده فلز را سخت میكند ، منگنز خاصیت آب رفتن فولاد را افزایش میدهد .

 1. 3. مولیبدن :

با افزودن مقدار معینی مولیبدن به هر عنصر بغیر از كربن آنرا سخت و آب گیر مینماید و درعین حال آلیاژ نرم و محكمی را ایجاد می كند كه قابل تراشكاری است .

این عنصر را می توان به تنهایی یا با عناصر دیگر بخصوص نیكل یا كرم و یا با هر دو آنها بفولاد اضافه نمود .

 1. 4. نیكل :

اضافه نمودن نیكل بفولاد بدون اینكه خاصیت نرم و چكش خواری آنرا تغییر دهد استحكام آنرا افزایش میدهد . با افزودن مقدار زیادی كرم بین 25 الی 35 درصد نه تنها استحكام آنرا افزایش می دهد بلكه این آلیاژ را در برابر زنگ خوردگی و ضربه كاملا مقاوم می سازد .

 1. 5. وانادیم :

با اضافه كردن مقدارمعینی عنصر وانادیم به فولاد از بزرگ شدن اندازه ذرات در درجه حرارت بحرانی جلوگیری كرده و بهمین علت فولادیكه مقداری وانادیم به آن اضافه شده باشد برای آب دادن و سخت كردن بسیار مناسب خواهد بود .

 1. 6. تنگستن :

اضافه نمودن تنگستن به فولاد معمولا برای فولادهایی است كه بخواهند از آن ابزار های برنده مثل مته های مخصوص و قلمهای الماس درست كنند و علاوه براین مقاومت زیادی در برابر سائیدگی ایجاد نمایند .

 1. 7. كبالت :

اضافه نمودن این عنصر بفولاد بدین منظور است كه فولاد بتواند حتی در حرارت قرمز مقاومت خود را حفظ نماید . بدین لحاظ مصرف این آلیاژ بیشتر در ساخت یاتاقانهای بربربنگی كه در اثرحرارت فرسایش زیادی را ایجاد مینمایند .

 1. 8. سیلیسیم :

سیلیسیم بعنوان یك احیاء كننده و بعنوان یك سخت كننده در هر دو فولادهای كربنی و آلیاژی بكار میرود . سه اثر مهم سیلیسیم در فولاد باید بدقت مورد توجه قرارگیرد

1) سیلیسیم درجه حرارت بحرانی را بالا میبرد

2) سیلیسیم استعداد گرافیته شدن و كربن گیری را زیاد می كند

3) وقتی سیلیسیم با نیكل ، كرم ، و تنگستن تركیب میشوند ،‌مقاومت به اكسیدآسیون در درجه حرارت بالا را افزایش میدهد .

تعمیر كوره القائی :

برای تعمیر كوره القایی چنانچه باید كوره برای چدن ریزی آماده شود بدلیل اسیدی بودن سرباره چدن از نسوزهای اسیدی مانند سیلیس استفاده می كنیم ( توسط آهنربا باید تمام براده های مغناطیسی آن بطور كامل گرفته شود ) وچنانچه برای فولاد ریزی باید آماده شود از نسوزهای قلیائی ( بدلیل بازی بودن سرباره فولاد ) استفاده میشود .

مراحلی كه باید برای تعمیر انجام گیرد در صفحات روبه رو ذكر شده .

ذوب فولادهای پرآلیاژی دركوره های القائی

كوره های القائی برای ذوب فولادهای مقاوم در مقابل خوردگی كرم دار و كرم نیكل دار ، واحد مناسبی میباشند . دراین كوره ها افت عناصر آلیاژی بسیار كم است و میتوان با محاسبه دقیق بار درصد عناصر آلیاژی مناسب را در یك محدوده مجاز نگهداری كرد .

گزارش کارآموزی در كـاسپیـن پـلاست
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه (تاریخچه تاسیس شركت) 1

زمینه های فعالیت 2

آزمایشگاه عملیات حرارتی 3

فولادهای آلیاژی 6

تعمیر كوره القایی 9

ذوب فولادهای پرآلیاژی در كوره های القایی 10

محاسبات شارژ 16

چدنهای سفید 18

خلاصه ای روشهای گوگرد زدایی چدن 21

پوششهای نسوز داخل كوره های القائی 23

نكات مهم در خاك روبی و پخت جداره نسوز كوره های ذوب القایی 25

پخت جداره نسوز 28

آنیل كامل 29

آنیل همدما 31

نرماله كردن 32

زمینه های فعالیت

v = مدلسازی – ریخته گری قطعات فولادی – ریخته گری قطعات چدنی– ماشین كاری – تراشكاری

v تعداد پرسنل = 25 نفر كارشناس = 3 نفر

v تجهیزات ذوب = كوره القایی فركانس متوسط باظرفیت 3500 Ky – كوره القایی فركانس متوسط با ظرفیت 1 تن .

v مجموعه تجهیزات متالوگرافی شامل پولیش و اچ نمونه ها .

آزمایشگاه مكانیكی

v دستگاه تست كشش : به منظور اندازه گیری استحكام كشش ،‌مقاومت تسلیم ، درصد افزایش طول

v دستگاه تست ضربه : به منظور اندازه گیری مقاومت به ضربه قطعات

آزمایشات غیر مخرب

 1. اولترا سونیك : به منظور بررسی عیوب داخلی قطعه .
 2. تست PT: به منظور بررسی تركهای سطحی .

آزمایشگاه عملیات حرارتی :

تجهیزات كارگاهی

A ‌ ) كوره عملیات حرارتی با ظرفیت 4/5m3 همراه با حمام آب و سیستم سیركولاسیون .

B ) دستگاه شات بلاست

D ) جرثقیل ( 2-3-6/5 ton ) C ) Plan تولید گاز CO2

E‌) سنگهای آویز ( شناور ) و سنگهای میزی

F ) آمیاب وكلوخه كوب و تجهیزات انتخاب ماسه و بونكر نگهداری ماسه .

تجهیزات مدلسازی :

A ) پنج كاره

B ) اره فلكه

C ) دستگاه خراطی

D‌) ابزار آلات وتجهیزات پنوماتیك مانند فرز انگشتی

E ) دریل

F ) عمود بٌر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی بررسی فرایند تولید كارخانه رب گلچین مغان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی بررسی فرایند تولید كارخانه رب گلچین مغان دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی بررسی فرایند تولید كارخانه رب گلچین مغان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی بررسی فرایند تولید كارخانه رب گلچین مغان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی بررسی فرایند تولید كارخانه رب گلچین مغان :

گزارش کارآموزی بررسی فرایند تولید كارخانه رب گلچین مغان

فصل اول

شناسایی روش تحقیق

طرح تحقیق:

بررسی فرایند تولید رب گوجه فرنگی

اهداف تحقیق:

چگونگی و چرائی تولید رب گوجه فرنگی

این هدف بیانگر ساختار فنی و تكنولوژیكی كارخانه خواهد بود كه به خواننده در متن كمك خواهد كرد اولا با انواع دستگاههای تولید رب و چگونگی كاركرد دستگاهها فضای لازم جهت استقرار كارخانه نحوه مكان یابی، تأمین پرسنل موردنیاز و غیره كمك كند.

دوماً : یك اطلاعات كلی از فرایند تهیه رب از اولین مرحله دریافت گوجه تا آخرین مرحله رب گوجه فرنگی به صورت تئوری در متن توضیح داده خواهد شد.

ب : فواید استفاده از رب گوجه فرنگی

امروزه نیاز انسان به مواد غذائی سالم بخصوص مواد غذایی كه به صورت صنایع بسته بندی شده در بازار عرضه می شود برای مصرف كننده بسیار حائز اهمیت است چرا كه نوع محصول – درجه كیفیت و خدمات فروش و چگونگی دستیابی به محصول نهائی از طریق فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی های پخش مواد غذایی از جمله موارد است كه استفاده از یك نوع محصل را برای مشتری در بحث خرید و فروش كارخانه پیش روی فروشندگان قرار می دهد.

اما بحث فواید استفاده از رب گوجه فرنگی در این مقوله است كه چون این محصول در درجه اول باعث ایجاد رنگ و طعم در غذا می باشد یك نوع چاشنی كیفیت پخت غذا محسوب می شود و در درجه دوم با داشتن ویتامین A و C كه برای انسان مفید می باشد استفاده از این نوع محصول را در دستور كار غذایی خانواده قرار داده است.

فرضیه ها:

الف : ساختار و استقرار كلی كارخانه در تهیه رب گوجه فرنگی

ب: بررسی و بیان تركیبات تولیدی رب

ج: تأثیر محصول سالم بر كیفیت رب گوجه فرنگی

د: رب گوجه فرنگی و نحوه تأثیر آن بر طعم غذا

روش های گردآوری اطلاعات:

الف: طی دوره كارآموزی و با استفاده از معلومات كارشناس تغذیه كارخانه

ب : استفاده از نمودارهای صنعتی موجود در كارخانه

5- نمودار تجهیزات و دستگاههای شركت 2- نمودار تحویل كالا 3- نمودار درجه كیفیت محصول 4- نمودار استقرار سمت اداری كارخانه

5- مراجعه به كتابهای صنایع غذایی موجود در دفتر شركت

6- استفاده از راهنمائی های استاد راهنما جهت تنظیم و مرتب سازی مطالب در طرح تحقیقی

واژه های اختصاصی پروژه تحقیقی:

كنسرو: صنایع محافظت كردن از محصول بسته بندی شده را گویند كه امروزه با پیشرفت تكنولوژی نوع كنسرو با وجود تاریخ تولدی و انقضاء و در نزد مشتری و كارخانه سازنده قابل شناسایی است.

پری هیتر: دستگاه تبادل حرارت است كه با نصب این نوع تكنولوژی در جهت حرارت دادن جهت خروج تفاله آن استفاده می شود.

سورتینگ یا نوار نقاله : گوجه های شستشو داده شده به وسیله این دستگاه به داخل خط تولید انتقال داده می شود.

بچ : مخزن تلغیظ گوجه : گوجه حرارت داده شده به وسیله پمپ به این مخزن انتقال داده می شود وقتی آب گوجه به بریكس 37-35 درجه رسید رب از مخزن تخلیه می شود.

خردكن یا منوپمپ : دستگاه خردكن یا پمپ گوجه خرد شده را به مخزن آب گوجه انتقال می دهد.

پاستوریزاستور: همان طور كه از اسمش مشخص است پاستوریزه كردن آب گوجه را با مقدار نمك افزودنی در درجه حرارت 90-85 درجه انجام می دهد.

كانتی نیوس: دستگاه حالت دهنده به رب این دستگاه باعبور دادن آب گوجه از بین بخار آب باعث حالت دادن به آب گوجه و رساندن بخاز آب گوجه به نوعی فرموله سفت می باشد.

زمان اجرا:

در پروژه تحقیقی فوق مهمترین زمان در تمامی مراحل تولید فصل برداشت گوجه می باشد زیرا این زمان این امكان را فراهم می كند كه با مواد اولیه در زمان برداشت و نحوه شستشوی گوجه خریداری شده و حمل مواد اولیه برخورد مستقیم داشته باشیم.

بنابراین زمان اجرای مناسب از ماه اردیبهشت تا آخر فصل مرداد می باشد كه به طور مداوم گوجه مورد نیاز كارخانه خریداری می شود چرا كه در غیر اینصورت كارآموز قادر به مشاهده چگونگی كیفیت مواد اولیه كارخانه و چگونگی حمل و سایر مشخصات محصول نخواهد بود.

مشكلات اجرا:

1- به علت استقرار كارخانه در منطقه كشاورزی از آب چاه باید استفاده ‌شود.

2- استقرار كارخانه در منطقه كشاورزی رفت و آمد مناسب را با مشكل روبرو می سازد.

3- نبود مواد اولیه بسته بندی قوطی و كارتن در منطقه كشاورزی نحوه تهیه این اقلام را مشكل ساخته است.

4- هزینه حمل فروشنده و خریدار كالا باعث بالارفتن بهای تمام شده محصول می‌باشد.

فصل دوم

كلیات : موضوع و صنایع بسته بندی

مقدمه:

رب گوجه فرنگی یكی از مهمترین محصول از محصولات مورد استفاده خانواده ها می باشد كه علاوه بر دادن رنگ و طعم مناسب به غذا چاشنی استفاده در تمامی غذاهای مورد پخت می باشد كه این موضوع باعث شده است كه در نحوه فرایند محصول و بسته بندی و عرضه آن تحولات كلی صورت گیرد.

وجود ویتامین C , A در محصول كه برای انسان مفید می باشد استفاده از گوجه فرنگی را در خانواده ها خیلی حساس نموده است گوجه فرنگی و رب آن كه در ابتدا توسط خانواده ها و بدون داشتن استاندارد صنعتی تولید و به مصرف می رسید باعث بوجود آمدن بیماری های مثل كپك زدن و فاسد شدن رب تهیه شده می شد كه با بوجود آمدن تكنولوژی پیشرفته و ازدیاد جمعیت لزوم تولید بهداشتی و صنعتی آن دیده شد و با شروع كنسروسازی و صنایع بسته بندی كه برای سالم ماندن مواد غذایی بود رب نیز از جمله مواد غذایی بود كه به صورت كنسرو و بسته بندی شده ارائه شده این نوع تكنولوژی هم از حیث بسته بندی و هم از حیث حمل و نقل بسیار مؤثر است با این مزایا رب كنسرو شده در دسترس همه قرار گرفته و كمتر غذائی است كه در آن از رب استفاده نشود.

تعریف صنایع غذایی:

در حالت كلی تولید و نگهداری بهداشتی مواد غذائی شامل پاستوریزاسیون استرپزاسیون، بسته بندی و تمامی پروسه های كه در صنعت روی مواد غذائی برای تولید محصول مرغوب و نگهداری – بهداشتی آنها انجام می گیرد را می گویند.

مبحث مهم كنسروسازی:

كنسروسازی از واژه مهم Conserve در لغت به معنی محافظت كردن و نگهداشتن است.

2 دیدگاه در این مورد وجود دارد كه عبارتند از:

الف : دیدگاه كل در كنسروسازی:

این دیدگاه شامل آن دسته از مواد غذائی كه بوسیله تكنیك هایی چون انجماد – فریزاسیون و خشك كردن، افزودن شیمیایی از فاسد شدن مواد غذایی برای رسیدن به ماندگاری بالا جلوگیری می كنیم.

ب : دیدگاه جزئی در كنسروسازی

این دیدگاه شامل آن دسته از مواد غذایی است كه در داخل ظروف یا قوطی هایی كه بصورت غیرقابل نفوذ كه از ورود هوا به درون مواد غذایی جلوگیری می كند.

تاریخچه كنسروسازی:

این تاریخچه به سال 1895 میلادی برمی گردد كه به دستور ناپلئون بناپارت انجام شد بدین صورت كه تنها مشكلی كه لشگر بناپارت داشت شكل نگهداری مواد غذایی بود چون موقعی كه غذا بدست لشكریان می رسید فاسد شده بود در نهایت پس از چندین سال كه غذا در سالهای اول به صورت انجماد شده به دست مصرف كننده می رسید شخصی به نام نیكلاس آیرت قناد اسپانیایی توانست صنعت كنسروسازی را ابداع كند.

نظریه تجربی نیكلاس آیرت:

اگر غذای حیوانی را در ظرف شیشه ای قرار دهیم و درب آن را محكم با چوب پنبه ببندیم كه هوا وارد آن نشود و بسته به نوع مواد غذایی به اندازه كافی حرارت دهیم و اگر درب شیشه را به مدت معین باز نكنیم می توانیم آن را برای مدت طولانی نگهداری و سپس استفاده نمائیم.

پس بنابراین نیكلاس آیرت پدر علم كنسروسازی است.

نظریه سوم:

فاسد شدن مواد غذائی اكثراً براساس نفوذ باكتری صورت می گیرد كه برای غلبه بر اینها بایستی از واردات باكتری و حرارت های بالای نقطه جوش برای نگهداری استفاده شود.

تاریخچه شركت تعاونی گلچین مغان

این كارخانه در 15 كیلومتری شهرستان پارس آباد مغان در مسیر جاده پارس آباد اردبیل قرار دارد.

كارخانه رب گلچین در سال 1379 با سرمایه گذاری كاركنان فرمانداری شهرستان پارس آباد احداث شد در واقع كلیه كاركنان فرمانداری در آن سهام بوده اند و یك شركت سهام عام محسوب می شده است اولین بهره برداری شركت در سال 1381 انجام گرفت ولی به علت عدم توانائی مسئولان در اداره شركت و عدم كفایت گروه مهندسی نتوانست به عنوان گروه تعاونی صنایع غذائی كار خود را ادامه دهد.

بنابراین در سال 1382 دو نفر سرمایه گذار خصوصی كلیه سهام كارخانه را به قیمت 280 میلیون تومان خریداری كردند كه مالكین كارخانه با سرمایه مجدد در كارخانه توانستند كارخانه را گسترش دهند و به كار تولید رب گوجه فرنگی بپردازند.

این كارخانه در زمینی به مساحت تقریبی یك هكتار و دو هزارمتر یعنی 12000 متر مربع واقع شده است از خصوصیات كلی این شركت وجود باسكول 60 تنی در نزدیكی درب ورودی شركت می باشد سهامداران كارخانه توانستند با جذب نیروی انسانی مناسب و تولید بموقع اولین فروش خود را در سال 1382 به انجام برسانند.

پیشرفت سریع و خدمات نیروی فعال باعث شد كه كارخانه در سالهای اخیر نیز بتواند به عنوان یك شركت تعاونی صنایع غذایی جوابگوی نیازهای منطقه و سطح كشور نیز باشد از آنجا كه این كارخانه تولیدی رب گوجه فرنگی در منطقه كشاورزی مغان می باشد قابل پیش بینی است كه به سبب كشت وسیع گوجه و حاصلخیزی خاك دشت مغان بتواند این شركت را از فعالان مؤثر در صحنه صنایع غذایی در سطح كشور و فرامنطقه قرار دهد.

نمودار

در فایل نمودار است

بررسی تحصلات كاركنان:

مدیریت عامل: مدیریت عامل یا رئیس هیئت مدیره شركت یكی از سهامداران می باشد كه بنا به خصوصی بودن شركت تمامی هدایت و كنترل را خود بر عهده دارد.

سطح مدیران میانی كه در چارت مشخص شده است:

مدیرانی میانی شامل 2 نفر مدیر و كارشناس می باشد كه در بدو تأسیس شركت از طریق آزمون تئوری و فنی انتخاب شده اند و در حال حاضر نیز با ارتقاء تولید و گسترش سمت اداری مدیران نیز بنا به شایسته سالاری آنها متفاوت است در وضعیت فعلی مدیر فروش مسئول فروش محصولات تولیدی شركت می باشد كه مستقیماً در سفارشات دریافتی مدیر عامل مشورت می نماید.

مدیر اداری: مدیر اداری شركت تمامی نامه های اداری و پرداختی و حساب و كتاب داخل و نیازمندیهای دفتری و رفع مشكلات و تناقضهایی كه بین ادرات ناظر بوجود می آید و همچنین وظیفه ارسال بیمه و نامه های‌ باربری و بیمه كاركنان و ارسال نامه های فروش و تحویل نامه های تقاضای محصول را به دفتر مدیر عامل ارائه می دهد این مدیر با در اختیار داشتن 1 نفر به عنوان مسئول ثبت نامه ها و دیگری مسئول بایگانی كلیه نامه های دریافتی و ارسالی را ثبت و بایگانی می نمایند تا هیچ نوع متن نامه نگاری و اطلاعات كارخانه به بیرون بروز ‌داده نشود.

مدیر فنی: مدیریت فنی در واقع مسئول رسیدگی به خرابی و كم كاری دستگاههای كنترل كیفیت تعمیرات و نگهداری دستگاههای تولید را بر عهده دارد كه 2 نفر یكی به عنوان مهندسی مكانیك مسئول فنی دستگاه و دیگری مهندسی برق مسئول تیم انرژی دستگاهها می باشد تا هیچ نوع وقفه‌‌ای در تولید ایجاد نشود.

كارشناس حسابداری : كلیه پرداختها و دریافتهای كلی شركت توسط این سمت انجام و طی مراحل فرایند مالی به مدیریت گزارش داده می شود كه تنخواه گردان مسئول خرید و پرداخت حسابهای داخل شركت و معاون مالی مسئول رسیدگی به حسابهای كلی و پرداخت های مشتریان می باشد.

معاون صنایع غذائی: این سمت مسئول صنایع غذائی شركت می باشد كه به عنوان كارشناس صنایع غذایی درجه كیفیت محصول چگونگی رقابت محصول با رقبای تولیدی دیگر و چگونگی رسیدگی به بهداشت محیط را بر عهده دارد كه 2 نفر زیر نظر خود دارد كه یكی مهندس بهداشت جهت رسیدگی به بهداشت بسته بندی و بهداشت محیط و بهداشت كاركنان و محصول تولیدی می باشد.

مهندس شیمی: این كارشناس مسئول انجام واكنشهای شیمیایی محصول كارخانه و چگونگی افزایش نمك طعام و سایر افزودنی ها به محصول تولیدی را بر عهده دارد همچنین تعیین بریكس محصول با نظر ایشان انجام می پذیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی دارای 141 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی :

عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی

چکیده

امروز پیوند میان گردشگری و ورزش نوع جدیدی از جهانگردی را ایجاد نموده که جنبه های مختلف و متنوعی را در بر می گیرد . عوامل مختلفی در هر منطقه وجود دارد که بر توسعه گردشگری آن منطقه موثر است هدف این تحقیق بررسی عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی – ورزشی استان اردبیل می باشد . پژوهش حاضر جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی (زمینه یابی ) است که بصورت میدانی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری این تحقیق را سه گروه : مدیران و کارشناسان آژانسهای مسافرتی ، مدیران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان گردشگری و میراث فرهنگی استان ، کارشناسان تربیت بدنی شاغل در ادارات آموزش و پرورش و تربیت بدنی استان و روسای هیئت های ورزشی تشکیل می دهند . توزیع پرسشنامه بین 151 نفر انجام شد و جهت تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی استفاده شد.

نتایج تحقیق نشان داد :

1- بین جاذبه های طبیعی و توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل ارتباط دارد.

2- بین عوامل سوق دهنده و توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل ارتباط وجود دارد.

3- بین عوامل جلب کننده و توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل ارتباط وجود دارد.

4- بین قطب ورزشی و توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل ارتباط وجود دارد.

5- بین عوامل دفع کننده و توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل تفاوت وجود دارد.

واژگان کلیدی

گردشگری ورزشی – استان اردبیل –گردشگری – ورزشی – سازمان گردشگری و میراث فرهنگی – عوامل سوق دهنده – عوامل جلب کننده – عوامل بازدارنده

عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- هدف كلی تحقیق.. 7

1-4-2- اهداف اختصاصی تحقیق.. 7

1-5- فرضیات تحقیق.. 8

1-6-2- تعریف عملیاتی تحقیق.. 10

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- مبانی نظری.. 12

2-3- توریسم و گردشگری.. 12

2-4- گردشگری ورزشی.. 13

2-5- بازاریابی ورزشی.. 13

2-6- تعریف بازار توریسم ورزشی.. 14

2-7- بازاریابی توریسم ورزشی.. 14

2-8- بازاریابی مشاركتی در توریسم ورزشی.. 15

2-9- عوامل مؤثر بر كارائی بازاریابی توریسم ورزشی مشاركتی.. 16

2-10- منابع اساسی برای توسعه گردشگری ورزش… 18

2-11- عوامل سوق دهنده، جلب كننده و بازدارنده ها 19

2-11- مرور دیدگاه های گردشگری ورزشی.. 25

2-12- تاریخچه توریسم و توریسم ورزشی.. 30

2-13- وضعیت كنونی گردشگری در جهان. 33

2-14- جایگاه گردشگری ورزشی در جهان. 37

2-15- تاریخچه تشكیل گردشگری ورزشی.. 38

2-16- معرفی قابلیتهای گردشگری و گردشگری ورزشی در استان اردبیل: 39

2-16-1- دریاچه نئور. 40

2-16-2- دریاچه شورابیل.. 40

2-16-3- تالاب گنجگاه 41

2-16-4- تالاب نوشار. 41

2-16-5- تالاب شورگل.. 41

2-16-7- سد خاكی پیرالقیر. 42

2-16-8- تالاب قره گل.. 42

2-16-9- رودخانه ارس… 42

2-16-10- بالیقلی چای.. 43

2-16-11- رود گیلوان. 43

2-16-12- رود مشگین چای.. 43

2-16-13- رودخانه بالهارود. 43

2-16-14- رودخانه خیاو. 44

2-16-15- رودخانه قتورسو. 44

2-16-16- رودخانه هروآباد. 44

2-16-17- رودخانه قره سو. 44

2-16-18- آبشار گورگور سبلان. 45

2-16-19- آبشار گورگور خیاوچای.. 46

2-16-20- آبشار آقبلاغ. 46

2-16-21- آبشار كمرخونی خوجین.. 47

2-16-22- آبشار نره گر. 47

2-16-23- آبشار سردابه. 48

2-16-24- آب گرم قره سو. 48

2-16-25- آبگرم گاومیش گلی.. 48

2-16-26- آب گرم گزال (ژنرال) 49

2-16-27- آب پهن.. 49

2-16-28- آب یل سویی.. 49

2-16-29- آب چشم. 49

2-16-30- آب گرم قهوه خانه همت… 49

2-16-31- آب گرم قهوه خانه ممتاز. 50

2-16-32- آب گرم بش باجی لار. 50

2-16-33- چشمه های بیله دره 50

2-16-34- چشمه گل علی.. 50

2-16-35- چشمه اسد. 51

2-16-36- چشمه سردابه. 51

2-16-37- چشمه بوشلی.. 51

2-16-38- چشمه قوتورسوئی.. 52

2-16-39- چشمه خلخال. 52

2-16-40- چشمه قینرجه. 52

2-16-41- چشمه ایلاندو. 53

2-16-42- چشمه آبگرم شابیل.. 53

2-16-43- دشت مغان. 53

2-16-44- دشت اردبیل.. 54

2-16-45- جنگل و بیشه ها 54

2-16-46- كوهستان ارسباران (قره‌داغ) 54

2-16-47- رشته سبلان – جلفا 55

2-16-48- سبلان و دامنه های آن. 55

2-16-49- رشته كوه تالش… 58

2-16-50- رشته كوه صلوات داغی.. 58

2-16-51- رشته كوه خروسلو داغی.. 59

2-16-52- كوه حصاربلاغی.. 59

2-16-53- كوه قلی تاش… 59

2-16-54- كوه داش بلاغ. 59

2-16-55- كوه قوچ داغی.. 60

2-16-56- كوه قزلخ داغی.. 60

2-16-57- زیستگاه شیروان دره سی.. 60

2-16-58- زیستگاه موویل.. 60

2-16-59- زیستگاه هوشنگ میدانی و قره گؤل. 60

2-16-60- زیستگاه خروسلو. 61

2-16-61- زیستگاه آقابابا 61

2-16-62- زیستگاه حاجیلو. 61

2-16-63- زیستگاه تبنق.. 61

2-16-64- زیستگاه حسن دره سی.. 62

2-16-65- زیستگاه سروان دره سی.. 62

2-16-66- زیستگاه ارباب كندی.. 62

2-16-67- پارك جنگلی فندقلو. 62

2-16-68- پیست اسكی آلوارس… 63

2-16-69- دره جنگلی اردی موسی.. 64

2-16-70- دره رود. 65

2-16-71- منطقه حفاظت شده نئور. 65

2-16-72- منطقه سیاحتی سردابه. 65

2-16-73- منطقه شكار ممنوع آق داغ. 66

2-16-74- قلعه كهنه. 66

2-16-75- قلعه اولتان. 67

2-16-76- آغجه قلعه. 67

2-16-77- قلعه ارشق.. 67

2-16-78- قلعه قهقهه. 68

2-16-79- قلعه شیخ حیدر مشگین شهر. 69

2-16-80- سوروشگن داشت (سنگ نبشته شاپور دوم ساسانی) 69

2-16-81- غار هفت خانه یا یدیاولر: 69

2-16-82- غار یخگان. 70

2-16-83- پل خدا آفرین.. 70

2-16-84- پل سامیان. 70

2-16-85- پل كلخوران. 71

2-16-86- پل سیدآباد (پیرمادر) 71

2-16-87- پل یعقوبیه. 71

2-16-88- پل ابراهیم آباد. 71

2-16-89- پل ججین (داش كسن) 71

2-16-90- پل قره سو (زاغالان) 71

2-16-91- پل نیر. 72

2-16-92- پل پردیس… 72

2-16-93- پلهای شهر چای و گیلانده 72

2-16-94- حمام پیر زرگر اردبیل.. 72

2-16-95- حمام آقانقی.. 73

2-16-96- حمام پیرعبدالملك (میرزا حبیب) 73

2-16-97- حمام اوچدكان. 74

2-16-98- حمام حاج شیخ.. 74

2-16-99- حمام ملاهادی.. 75

2-16-100- حمام پیر (حاج رحیم) 75

2-16-101- حمام صفویه. 75

2-16-102- خانه ابراهیمی.. 76

2-16-103- منزل وكیل الرعایا 76

2-16-104- خانه رضازاده 77

2-16-105- خانه مرحوم مروج اردبیل.. 77

2-16-106- بازار. 78

2-16-107- خانه های سنگی در كوه 78

2-16-108- دهكده سنگی و زیرزمینی و بند كلخوران. 79

2-16-109- مسجد جامع اردبیل «جمعه مسجد» 79

2-16-110- مسجد اعظم اردبیل.. 80

2-16-111- بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.. 80

2-16-112- كلیسای مریم مقدس… 81

2-17- تحقیقات انجام شده در داخل.. 82

2-18- تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 86

2-19- جمع بندی.. 91

فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 92

3-2- جامعه و نمونه آماری.. 92

3-3- روش نمونه گیری.. 93

3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 93

3-5- متغیرهای وارد در تحقیق.. 93

3-6- متغیرهای مداخله گر. 93

3-7- روش تحقیق.. 94

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 94

3-9- محدودیتهای تحقیقی.. 94

3-9-1- محدودیتهای تحت كنترل محقق.. 94

3-9-2- محدودیتهایی كه در كنترل محقق نیست… 94

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 96

4-2- ویژگیهای توصیفی آزمودنیها 96

4-3- بررسی اهداف و فرضیه های تحقیق.. 102

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- خلاصه. 107

5-2- بحث… 109

5-3- نتیجه گیری.. 111

5-4- پیشنهادات… 112

5-4-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 120

5-4-2- پیشنهادات به محققین.. 121

عوامل و راهکارهای توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی
فهرست منابع: 122

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای دارای 62 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای :

گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای

ب

مقدمه :

ماشین بافندگی پروژکتایل در آغاز دهه 50 وارد بازار شد و هنوز هم در سراسر جهان به کارمی رود. به دلیل نوآوری های پیوسته و استفاده از سیستم های الکترونیکی پیشرفته و نیز استفاده از ریزپردازنده برای نظارت و کنترل وسایل مختلف این ماشین سطح بازده خوب و قابلیت کارکرد بالایی به دست آورده است. این ماشین به خصوص در حوزه ماشین های با عرض شانه زیاد جای خود را تثبیت کرده است.

در این ماشین بافندگی، پودگذاری به وسیله پرتابه های گیره دار کوچکی به نام پروژکتایل انجام می گیرد که تعداد آنها بستگی به عرض بافت دارد. این پرتابه ها به وسیله نخ گیره های خود نخ پود را از بوبین های بزرگ با پیچش گرفته و آن را از دهانه تار در یک جهت می گذراند. پروژکتایل به نوبت عمل می کند و به صورت پی در پی پرتاب می شود. بنابراین یکی پس از دیگری حرکت کرده و در فضا یک مسیر پیوسته و حلقوی را تعریف می کند. که گویی بر روی یک زنجیره نقاله قرار گرفته اند. پروژکتایل اول پود را به صورت یک دنباله در عقب خود گرفته و نگه می دارد. سپس به وسیله میله ای ترشن بار پرتاپ می شود. پروژکتایل از دهانه تار عبور کرده و نخ پود را از داخل نخ های تار می کشاند و پس از آن پایین می افتد و به وسیله قسمتی که از زیر ردیف نخ های تار عبور می کند با سرعتی کمتر به نقطه آغاز خود برمی گردد. در اینجا پروژکتایل برای گرفتن پود جدید به سمت مکان پرتاپ می رود. همزمان پروژکتایل های دیگر پی در پی حرکت کرده و همین عمل را انجام می دهد.

1- تاریخچه سازمان آموزشی فنی و حرفه ای:

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی که از ادغام سه نهاد آموزشی در 1359 و به منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل گردیده و براساس بیش از ده قانون موضوعه و ماده 151 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در برنامه چهارم متولی آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت بوده و فعالیت های آموزشی خود را در دوبخش دولتی و غیردولتی اجرا می نماید.

رکن اصلی فعالیت های سازمان آموزش است که فرآیند آن ماموریت و رسالت سازمان را شکل می دهد و در قالب دوره های یک تا هیجده ماهه از طریق آموزش در مراکز ثابت، آموزش توسط تیمهای( سیار و زندان)، آموزش در پادگان ها، آموزش در صنایع آموزش در مرکز تربیت مربی و بالاخره آموزشگاههای آزاد ( بخش غیردولتی) نسبت عهده دار آموزش رایگان برادران و خواهران علاقه مند به کسب مهارت در رشته های مشروحه زیر می باشد:

 1. هیدرولیک
 2. پتوماتیک
 3. مکانیک صنایع
 4. نساجی
 5. تراشکاری
 6. فرزکاری
 7. کارور cnc
 8. تراش و فرز cnc
 9. نقشه کشی ساختمان و صنعتی

10. برقکاری

11. طراح و نقشه کشی

12. رشته IT

13. ……….

مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین (ع) یزد که در سال………………. فعالیت خود را آغاز کرد با پذیرش کارآموز در سه شیفت صبح و بعدازظهر و شب به تامین و تربیت نیروی کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخشهای مختلف مستعی، کشاورزان و خدماتی کشور و ارتقا فرهنگ فنی جامعه اقدام نماید. میزان یادگیری دانش فنی و کسب مهارت کارآموزان حسب نیاز بازار کار به درجات مختلفی طبقه می شود این میزان در سازمان آموزش فنی و حرفه ای به شرح جدول زیر تقسیم بندی شده است.

درجه

شرح

ممتاز

کسب شایستگی کام یک مهارت شغلی و چند مهارت جنبی

1

کسب شایستگی یک مهارت

2

کسب بخشی از شایستگی های کامل یک مهارت

3

کسب بخشی از شایستگی های کامل یک مهارت با درنظر گرفتن ویژگی های جسمی

شكل 1-1 درجه مهارت كارآموزان

2- مشخصات کلی و موقعیت مرکز آموزش فنی و حرفه ای:

مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام حسین یزد در زمینی به مساحتی بزرگ بنا گردیده که از لحاظ جغرافیایی در سمت شمال شهر یزد و در میدان یزدباف خیابان سیدمحمد کاظم یزدی واقع شده است. شماره تلفن های که می توان با مرکز آموزش در ارتباط بود. 7-5253006 می باشد و شماره فاکس این مرکز 5258200 می باشد.

گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 1

1- تاریخچه سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای …………………………………………………. 2

2- مشخصات كلی و موقعیت مرکز آموزش فنی و حرفه ای ………………………………… 4

3- مقدمات بافندگی ……………………………………………………………………………………… 10

4- چله پیچی ……………………………………………………………………………………………….. 16

5- نخ کشی………………………………………………………………………………………………….. 24

6- بافندگی………………………………………………………………………………………………….. 31

7- مکانیزم تشکیل دهنده و پودگذاری ……………………………………………………………… 39

8- دفتین زدن در ماشین بافندگی پروژكتایل ………………………………………………………. 52

الف

9- مکانیزم کنترل و مراقبت …………………………………………………………………………….. 54

گزارش کارآموزی در سازمان فنی حرفه ای
فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل 1-1 درجه مهارت كارآموزان……………………………………………………………………………………………….. 3

شكل 2-1 موقعیت مكانی سازمان فنی و حرفه ای……………………………………………………………………. 4

شكل 2-2 محل قرارگیری ماشین آلات درسالن نساجی…………………………………………………………… 6

شكل 3-1 بوبین پیچی………………………………………………………………………………………………………………….. 13

شكل 4-1 درام………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

شكل 5-1 نخ کشی مستقیم………………………………………………………………………………………………………… 27

شكل 5-2 نخ کشی جهشی………………………………………………………………………………………………………….. 27

شكل 5-3 نخ کش جناغی……………………………………………………………………………………………………………. 28

شكل 5-4 نخ کشی ترکیبی…………………………………………………………………………………………………………. 29

شكل 5-5 نمره گذاری شانه…………………………………………………………………………………………………………. 30

شكل 5-6 نمره گذاری شانه…………………………………………………………………………………………………………. 30

شكل 6-1 نمای کلی ماشین بافندگی………………………………………………………………………………………….. 31

شكل 6-2 لامل………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

شكل 6-3 ورد و میلمیلك…………………………………………………………………………………………………………….. 34

شكل 7-1 ماشین سولز-روتیp7200……………………………………………………………………………………….. 40

شكل 7-2 پروژکتایل……………………………………………………………………………………………………………………… 47

شكل 7-3 انواع و ابعاد پروژکتایل…………………………………………………………………………………………………. 48

شكل 7-4 تور شن بار……………………………………………………………………………………………………………………. 49

شكل 7-5 اهرم ضربه ومضراب…………………………………………………………………………………………………….. 49

شكل 7-6 مکانیزم پرتاب پروژکتایل…………………………………………………………………………………………….. 50

شكل 7-7 کناره برگردان………………………………………………………………………………………………………………. 51

شكل 8-1 راهنما…………………………………………………………………………………………………………………………… 52

شكل 9-1 مكانیزم كنترل نخ تار………………………………………………………………………………………………….. 55

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه :

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیریت آموزشگاه

مدیریت یک عملکرد منطقی با رعایت اصول و ضوابط تعریف شده در حیطه عملکرد آن می باشد . امّا در حیطه مدیریت مراکز آموزشی مسئله رفتارگرایی برنامه ریزی و تنظیم برنامه ی درسی آشنایی ، با وظایف ، قوانین و ضوابط امر مهمی است.

مدیریت و رهبری از ارکان سازمان و جامعه است مدیریت آموزشی ، در بین سایر انواع مدیریت از جایگاه ویژه ای برخوردار است . اگر آموزش و پرورش هر جامعه در راس همه مسائل جامعه باشد ، مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگه مهمی در بهسازی و توسعه جامعه دارد.

اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت های کافی باشند بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثر بخشی ،کارایی و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود وجود کتب و منابع مدیریت از لوازم و دست مایه های توسعه نیروی انسانی و آموزش و پرورش است.

امروزه مدیریت به عنوان کار و / یا حرفه ای تلقی میشود که اشتغال بدان مستلزم به پیش آمادگی و آموزش است از این رو ملاحظه می شود که شمار چشمگیری از مدیران شاغل در سازمان ها به طرق مختلف به کسب دانش علمی و نظری مدیریت و یادگیری فنون و مهارت های عملی آن می پردازند و همه ساله عده ی کثیری دانشجو جذب رشته های مختلف مدیریت در دانشگاه ها می شوند .

« فصل اول »

1- آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم های باز و بسته و کارکرد های آنها)

تعریف سیستم : سیستم عبارت است از منظومه ای از عناصر و اجزایی که با هم در ارتباط و کنش و واکنش متقابل داشته، کل و واحدی را به وجود آورد . این تعریف پدیده های بی شماری از جهان هستی را فرامی گیرد.

حدود سیستم : هر سیستمی دارای حدود ومرزی است که آن را از محیط پیرامون آن متمایز و با آن مرتبط می سازد .می توان گفت که حدود و مرز سیستم نظامی است که فراتر از آن ویژگیهای خاص سیستم دیگر قابل تشخیص نیستند و حدود یک ساعت مچی یا هر سیستم مکانیکی دیگر مشخص است ، پوست بدن ، حدودی ازآن با محیط است ولی سیستمهایی مثل یک گروه اجتماعی یا یک سازمان نا مشخص است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید