?پروژه حسابداری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ?پروژه حسابداری دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ?پروژه حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ?پروژه حسابداری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ?پروژه حسابداری :

فصل اول – پرداختها و هزینه ها

 پرداخت هر گونه وجهی توسط موسسه منوط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه تفصیلی موسسه می باشد .

تبصره : وجود اعتبار در بودجه موسسه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یاحقوقی ایجاد حق نمی کند واستفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات این آئیننامه به عمل آید .

اعتبار – عبارت است از مبلغی که در جهت انجام عملیات وبرنامه های موسسه درچهار چوب بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا به مصرف برسد .

کلیه پرداختها با دستور رئیس  موسسه یا مقامات مجاز از طرف او انجام می پذیرد.

 

انواع پرداختها :

تنخواه گردان

پیش پرداخت

علی الحساب

هزینه

 کلیه پرداختهای موسسه ویا واحد های اجرائی جز در مواردیکه قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقر رداشته اند از طریق حسابهای بانکی مربوطه وبه وسیله چک انجام می گیرد .

تنخواه گردان – پرداخت عبارتست از وجهی که از محل موجودی تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب ومدیر کل امور مالی با تائید رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای هزینه ها در اختیار واحد های اجرائی ویا ما صورینی که به موجب این آئین نامه مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد .

  پیش پرداخت – عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام وقرار دادها بر طبق تشخیص رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف او پیش از انجام تعهد صورت می گیرد .

 علی الحساب – عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت می گیرد .

 هزینه – آن دسته از پرداختهائی است که در قبال انجام تعهد ویا تحت عنوان کمک یا ودیعه ویا حق الاشتراک وبا عناوین مشابه ذینفع پرداخت

می شود وقطعی تلقی می گردد.

 حواله اجازه ای است که کتبا بوسیله مقامات مجاز برای تادیه تعهدات وبدهیهای قابل پرداخت ازمحل اعتبارات مربوطه عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود .

 تشخیص – عبارت است از تعیین وانتخاب کالا وخدمات وسایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های موسسه و دستگاههای اجرائی ضروری است .

 تامین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار مورد نیاز برای پرداخت معین .

 تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه موسسه ناشی از :

الف : تحویل یا کالا با انجام دادن خدمت .

ب : اجرای قرار دادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .

ج: احکام صادر شده از مراجع قانونی ودیملاحیت .

د: پیوستن به قراردادهای بین المللی وعضویت در سازمانهای یا مجامع بین المللی بااجاره قانون.

 تسحیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد ومدارک اثبات کننده بدهی .

 درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 34 این آیننامه وسایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده درخزانه مجاز می باشد صادر بنماید .

 کلیه اسناد هزینه های انجام شده در واحد اجرائی باید مدارک زیر را برحسب مورد همراه داشته باشد .

 

الف : درمورد خرید های داخلی :

درخواست خرید

فاکتور خرید

رسید انبار  ( در موارد ضروری صورت مجلس تحویل کالا مبنای صدور رسیدانبار می باشد )

مدارک مربوطه به مناقصه ویا ترک تشریفات مناقصه ( در مورد معاملاتی که ازطریق مناقصه انجام می شود ).

دستور پرداخت

 

ب : خریدهای خارجی :

اعلامیه بانک ودر موارد جزئی صورتحساب فروشنده

مدارک ترخیص کالا

رسید انبار ( در موارد ضروری صورت مجلس تحویل کالا مبنای صدور رسید انبار قرار می گیرد )

مدارک انجام مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد بجز موارد مندرج در تبصره ماده 52)

دستور پرداخت

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید