بررسی رابطه بین پرخاشگری با میزان ناامیدی پیشرفت تحصیلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین پرخاشگری با میزان ناامیدی پیشرفت تحصیلی دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین پرخاشگری با میزان ناامیدی پیشرفت تحصیلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
فصل اول(کلیات پژوهش)
مقدمه 2
بیان مسئله3
اهمیت و ضرورت پژوهش5
اهداف پژوهش7
فرضیات تحقیق7
متغیرها 7
تعاریف واژه ها

فصل دوم(ادبیات وپیشینه پژوهش)
مقدمه 11
پرخاشگری 11
اهمیت پرخاشگری 13
انواع پرخاشگری 14
ثبات پرخاشگری 16
عوامل ایجاد کننده شخصیتی،ژنتیکی 19
تکنیک هایی برای کنترل پرخاشگری در محیط خانواده 25
عوامل تشدید کننده پرخاشگری 27
بلوغ وپرخاشگری 30
زیانهای پرخاشگری 31
نظریه های رایج مربوط به پرخاشگری 32
ویزگی های افراد پرخاشگر 35
پرخاشگری در زنان 36
الگوهای پرخاشگری 40
پیشگیری از پرخاشگری 42
درمان پرخاشگری 44
ناكامی 45
ناکامی در مدرسه 52
اضطراب و گوشه گیری 56
پیشرفت تحصیلی 59
ارتباط وتاثیر آن بر عملكرد دانش آموزان 63
توجه والدین به فرزندان 65
پیشینه تحقیق66

فصل سوم(روش شناسی پژوهش)
روش تحقیق 70
جامعه آماری 70
نمونه آماری 70
روش نمونه گیری 71
ابزار جمع آوری اطلاعات 72
روش اجرای پژوهش 73
روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها)
جدول شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت 77
جدول شماره2-4: آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین میزان پرخاشگری با ناامیدی در دانش آموزان 78
جدول شماره3-4: آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین پرخاشگری با میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان.78
جدول شماره4-4: آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین ناامیدی با میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 79
جدول شماره 5-4: جدول مربوط به t مستقل میزان پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر

فصل پنجم(نتیجه گیری)
مقدمه 81
نتیجه گیر ی فرضیات 83
پیشنهادات 86
محدودیت های پژوهش 87
منابع ومآخذ 88
ضمائم 90

چکیده
مقدمه: تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین پرخاشگری با ناامیدی وپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر وپسر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی93-92پرداخته است.
روش: پژوهش حاضر از نوع طرح های غیرآزمایشی یا توصیفی و به طور دقیقتر طرح همبستگی است. در این تحقیق جامعه آماری،کلیه دانش آموزان دختر وپسرپایه اول مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب و نمونه اماری60 نفر ازدانش آموزان دختروپسر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در نظر گرفته شد. جمع‌آوری اطلاعات به وسیله‌ی پرسشنامه پرخاشگریAGQ ونا امیدی کازدینانجام شده است.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که: بین میزان پرخاشگری با ناامیدی در دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین پرخاشگری با میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه ای وجود ندارد.بین ناامیدی با میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.بین میزان پرخاشگری در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد
نتیجه گیری: نوجوانان پرخاشگر معمولاً قدرت کنترل رفتار خود را نداشته و رسوم واخلاقیات جامعه ای را که در آن زندگی می کنند را زیر پا می گذارند،احساس مسئولیت جمعی ندارند وبیشتر از آنکه به فکر دیگران باشند منافع خود را مد نظر دارند این گروه از دانش آموزان بیشتر از بقیه گروه ها در مدرسه ایجاد اشکال نموده ومی توان گفت هرگاه از نوجوانان مشکل دار در مدرسه سؤال مطرح شود آنها در ردیف اول معرفی می گردند

فهرست منابع
1- آزادی،یدالله، (1381)، ورزش وسلامتی،کرمانشاه،انتشارات طاق بستان.
2- احمدوند،محمدعلی،(1382)، بهداشت روانی،انتشارات دانشگاه پیام نور.
3- اینترنت،پایگاه اینترنتی،WWW.magha Leh.net
4-اکبری،ابوالقاسم،(1381) ،مشکلات نوجوانان و جوانان،چاپ دوم،تهران،نشر ساوالان.
5-بندورا،البرت،ناکامی در پرخاشگری،(1384)، (ترجمه نسرین پارسا)، تهران انتشارات رشد.
6-براهنی،مهدی،(1371)،بررسی ویژگیهای شخصیتی با آسیب پذیری روان تنی در برابر پرخاشگری،پایان نامه کارشناسی،روانشناسی عمومی،دانشگاه پیام نور مرکز ایلام.
7-پارسا، محمد؛ 1374،روان‌شناسی تربیتی، تهران، انتشارات سخن،
8-تقی‌پور ظهیر، علی؛ 1383،مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، تهران، انتشارات آگاه، چاپ بیستم
9- دلاور،علی،(1385) روشهای تحقیق در وانشناسی و علوم تربیتی،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور.
10- دادستان،پریرخ،(1387) ،روان شناسی جنایی،تهران،انتشارات سمت.
11- سیدمهدی،مصطفی،(1389)،اختلالات رفتاری،تهران،انتشارات رشد.
12-سپانلو، علی ،1375، روان شناسی سازگاری ، اصفهان، مؤسسه انتشاراتی مشعل
13-سیف،علی اکبر ،1384، اندازه گیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی،تهران، نشر دوران،ویرایش سوم.
14-سیف، علی‌اكبر؛1378 ،روان‌شناسی تربیتی، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ هشتم
15- شعاری نژاد،علی اکبر،(1386)،نوجوانی وبلوغ، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور.
16- کریمی،احمد،(1378)، غلبه بر خشم،تهران،انتشارات هنرآبی.
17-کدیور ، پروین ، 1376،روانشناسی تربیتی ، تهران ، انتشارات رشد ، چاپ دوم ، ( 1378) ، جلد اول
18- کریمی،یوسف،1377،روانشناسی اجتماعی .چاپ دوم،تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
19- فراهانی،ابوالفضل،(1373)،طب ورزشی،تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور.
20- فرجی،ذبیح الله،(1375) ،انگیزش- هیجان و واکنشهای روانتنی،مشهد، انتشارات استان قدس رضوی.
21-مقدم،بدری ،1374،کاربرد روانشناسی در آموزشگاه،انتشارات سروش
22- نوابی نژاد،شکوه،(1372) ،رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان و راه های پیشگیری و درمان،تهران،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
23-هاشمیان، احمد؛1384، اصول و مبانی روان‌شناسی تربیتی، تهران، انتشارات تندیس، چاپ اول
24-هیوسان و همکارانش،(1978) ،نظریه های مشاوره و روان درمانی،(ترجمه میلانی فر)،تهران،انتشارات دوران.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی معماری دوره پهلوی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی معماری دوره پهلوی دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی معماری دوره پهلوی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

معماری دوره پهلوی
دوره اول(دوره پادشاهی رضا شاه ) 1299-1320
دوره دوم (دوره پادشاهی محمد رضا شاه )1320-1357
مطالعات
مطالعات سیاسی و اقتصادی
رضاشاه با تكیه بر عوامل بیگانه با دو شكل از وضعیت اجتماعی و فرهنگى روبه رو بود. یک شكل دینى كه تمامى گذشته را در آن مى دید و دیگرى شكل نوین غربى كه صورتى از آینده را فرا راه او نشان مى داد. « روى كار آمدن رضاخان و سلطنت پهلوى اول از متحول ترین و پیچیده ترین دوران زندگى سیاسى و اجتماعى تاریخ ایران است. از هم گسیختگى كشور در هر زمینه ای ناشى از عدم توانایى قاجار در كشورداری و حاصل نتایج حكومت آنها ، عدم استقلال و پایبندى آنها به قدرت هاى بیگانه ، تغییرات وسیع حاصله از جنگ جهانى اول ، كاهش قدرت مذهب در شكل هاى اجتماعى ، انحصار مدیریت كشور در دست تحصیلكرده های فرنگ رفته و… همگى در شكل گیرى و نقش حركتى این دوره تأثیر فراوانى داشت ، تمامی این تحولات همگام با اهداف از پیش تعیین شده سیاست های خارجى ، فرصتى مناسب را براى بریتانیا به وجود آورد كه توسط رضاشاه ، اندیشه یک كشور وابسته به غرب را به واقعیت تبدیل نماید. بنابراین هم زمان سه محور در دستور كار قرار گرفته ، اسلام زدایی (در جهت تضعیف شكل دینى) ، غربگرایى (در جهت تقویت تجدد و نوگرایى) و ناسیونالیسم نوین (در راستاى پیاده شدن دو هدف قبلى). « ضمن اینکه برای رضاشاه دو موضوع بسیار مهم و تاریخى مشروطیت و موقعیت قرن بیستم در رسیدن وی به آرمان هایش نقش بسیار تعیین کننده ای داشت و به عبارت دیگر این دو امر موجب تحریک وى در كارهاى عمرانى و میهنى و : نیز تسریع در به ثمر رسیدن برنامه هایش گردید ». آیا معمارى و شهرسازی این دوره بیست ساله به گونه ای مشخص متأثر از سه محور فوق بوده است و آیا معماری این دوره توانسته است خصوصیات این دو دهه را منعکس نماید؟
رضاخان كه با پشتیبانى انگلیس و توسط « آیرونساید » – معماركودتاى سوم اسفند
1299- روى كار آمد و صادقانه قول داده بودكه هیچگاه علیه قوای انگلیسى و مقام سلطنت کاری انجام ندهد. حوادث جنگ دوم جهانی كارنامه بیست ساله وی را چنان به سرعت بست كه علاوه بر اینكه راه پهلوى دوم را متمایز با آن كرد ، از هر نظر دوره
منحصر به خود و قابل توجه تاریخ معاصرگشت.

مطالعات فرهنگى- ا جتماعى
تفاوت شكل حكومت در آغاز و پایان دوره قاجار و تاثیرات اولیه مدرن گرایى و یا تجدد پذیری در این دوره نشان مى دهد كه گام های اولیه دوران انتقال به آهستگى شروع و در پایان شدت گرفت. « در اوایل دوره قاجار ، هدف دولت به لحاظ نظرى تأمین چهارچوب یک زندگى مناسب براى مردم و مطابق مقررات شریعت بود و وظیفه
حكومت تنها حفظ نظم داخلى و دفاع در برابر تجاوز خارجى بود. قدرت نظامى به شكل قشرى و قبیله اى و اكثر فعالیت های اقتصادی و تجارى در دست طبقات مردمى بود. اما آنجه پایان این دوره نشان مى داد ، شروع یک حكومت با نشان عدم حاكمیت مطلق شاه ، آغاز یک حكومت غیر روحانى ، شروع یک نظام مدرن و البته نیم بند و نیز متأثر و مرتبط با سیاست هاى بین المللى بود كه ایران به یک قانون اساسى تازه و به شكل غربى دست یافته بود ، هرچند كه جوهره این نهادهاى تازه تأسیس چندی دگرگون نشده بود. »

منابع:
1-مجله معمار- شهریور 1387
2-کتاب معماری دوره پهلوی اول
3-مجله آبادی
4-مجله معمار مهر و آبان 1386
5-سایت میراث فرهنگی آذربایجان شرقی
6-كتاب گردشگری آذربایجان شرقی
7-آرشیو وبلاگ معماری و هنر – نویسنده :مهر (محمد هادی رنجبر)
amiralisisi.persianblog.ir-8
www.allmuseums.com/post_museums.html-9
100ywcons.blogfa.com/post-18.aspx-10
www.daneshju.ir/forum/f612/t38363.html-11
www.tebyan.net/index.aspx-12
www.ketabeavval.ir/Tehran-13
www.bi3t.ir-14
www.saadabadpalace.org-15
www.saadabadpalace.org-16

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی ساخت آلات چوبی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی ساخت آلات چوبی دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ساخت آلات چوبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

ساخت آلات چوبی
مقدمه:
مجله سنتی درودگری در آوریل 1988، هدف ارائه فرصت ساخت اثاثیه چوبی با كیفیت توسط درودگران مبتدی آغاز به كار كرد. پس از گذشت سالها، ما هنوز برای خوانندگان‌مان آخرین تكنیكهای درودگری، ابزار آلات جدید آزمایشگاهی و نگهداری آنها با درك این مطلب كه آخرین پیشرفتها و ترقیها در دنیای درودگری می باشند را عرضه می كنیم. افزون بر این، هر ماه چهار نمونه زیبای پروژه طراحی برای ساخت وجود دارد. مهمترین این طراحیها برای این سری از كتب انتخاب شده اند.
تولید كنندگان و سازندگان مبلمان كه این پروژه ها را طراحی و خلق كرده اند، مدتهای مدیدی است كه با مجله درودگری سنتی همكاری دارند. هم درودگری حرفه ای و هم مبتدی به خاطر طراحیهای بی پایان و كلاسیكشان، كار صنعتی با كیفیت  عالی، تكنیكهای ابتكاری و حداكثر توانایی شرح چگونگی ساخت قطعات انتخاب شده اند. این پروژه های موجود، با طرحهای مناسب و كاربردی مهارتهای درودگری از مرحله مقدماتی تا پیشرفته و با جزئیات ساخت به طور واضح، عكسها و نمودارهای انفجاری رنگی بطور گام به گام، طراحی می شوند، آنها بخوبی قابل درك برای درودگران علاقه مند هستند. هنگام مبله كردن خانه، باغچه ندرتا در لیست اولویتهای اول قرار می گیرد. در نتیجه، حتی باغچه های بسیار زیبا نیز اغلب با میز و صندلی پلاستیكی سفید مزین می شوند كه پس از مدتی در اثر زمان زرد می شوند و نیاز به برپا كردن مانعی مقاوم در برابر ضعیف ترین بادهای تابستانی دارد. شما هرگز خواب استفاده از این میز و صندلی پلاستیكی را در خانه تان نخواهید دید، پس چرا آنها در باغچه منزلتان می گذارید؟
در این كتاب با توجه به دوازده طرح باغچه موجود، ما تلاش كرده ایم كه انواع مناظر بیرون باغچه را پوشش دهیم . برای باغبان، ما ملزوماتی را به شرح زیر در نظر گرفته‌ایم:
طبق چوبی، میز تاشو برای پرورش گیاهان سبز و سه نوع از طرحهای جای پرورش گل و گیاه. برای باغچه بزرگتر، درودگران می توانند با آلاچیق چوبی یا آلونك باغچه آزمون بزرگی از مهارتهای نجاری انجام دهند . برای كسانیكه استراحت كردن در باغچه را به كاركردن در آن ترجیح می دهند، ما مجموعه ای منتخب از نیمكتها، صندلیها و میزها نظیر میز و صندلی سفری را ارائه داده ایم.

ابزار آلات و مواد اولیه
بسیاری از این طرحها به كار و جزئیات كمتری از وسایل اتاق پذیرایی و غذاخوری نیاز دارند و هنوز مجموعه ای از ابزارهای مناسب تیز و حفظ شده ضروری و لازم است، ابزارهای مكانیكی مانند مته، اره مویی، رنده و دستگاه پوست زنی (سمباده) برای مشاغل پیچیده و كسل كننده مفید و مناسب هستند، اگرچه اكثر طرحها در این مجموعه را می توان باابزار آلات دستی ساخت.
تخته های مورد استفاده برای مصارف خارجی را در مقایسه با پروژه های داخلی بنا به دلایل واضح با دقت بیشتری باید انتخاب نمود. پهن برگانی نظیر چوب تاك برای مبلمان و میز و صندلی محوطه باغچه مناسب و ایده آل اند، اما گران قیمت هستند، بنابراین این چوب به عنوان كالای فرعی خرید و فروش می شود. پهن برگان غیر بومی بسیار مناسبی وجود دارند كه هم پر تحمل و هم با دوام به مانند پهن برگانی بومی نظیر بلوط و راش می باشند. سوزنی برگان نیز ممكن است كه مورد مصرف قرار گیرند، به ویژه اگر طرح مورد نظر بتواند در ایام و ماههای بارانی و زمستانی انبار شود، اما این مواد و كالاها به مواد حفاظتی و پرداخت و رنگ كاری نیاز دارند، سایر طرحها شبیه به آلونك، آلاچیق و لانه پرنده، تلفیقی از بافتهای با دوام است كه به مقداری دقت و توجه در حین مراحل نگهداری نیاز خواهند داشت.
 
پرداخت چوب
در هنگامیكه اثاثیه و مبلمان محیط خارج از خانه را مقاوم به تغییرات آب و هوا می‌كنیم، به یاد داشته باشید كه شما باید اثاثیه را نه تنها در برابر بارندگی، بلكه در برابر نور آفتاب و قارچها نیز حفاظت كنید. نور خورشید رطوبت را ترك می دهد و آنرا آماده حمله عوامل بیولوژیكی می نماید، البته در هنگامیكه نور خورشید كیفیت سطح تخته را كاهش دارد.

میز سفری دارای طرح ساده ای است كه بتوان در ماههای زمستانی آنرا انتقال دارد .
در حال حاضر فرآورده های زیادی در بازار وجود دارند كه برای رنگ كاری و تیمار تخته های مصرفی در محیط خارج، رنگهای چوب و وارنیشهای مناسب و رنگهای با دوام و ضد آب در رنگهای اولیه برای فرآورده های ساخته شده خصوصا از چوبهای بریده شده، كامل هستند.
اخبار تازه ای وجود دارد كه بسیاری از این فرآورده ها در شرایط محیطی ایمن هستند. با كاربرد مناسب مواد حفاظتی چوب، وارنیش، جوهر یا رنگ و نگهداری منظم، اثاثیه و مبلمان باغچه شما بایستی عمری مفید و طولانی داشته باشد. با راهنمایی و كمك به شما در زمینه فرآیند رنگكاری ، ما بخشی را در پایان این كتاب درباره چوبهای مقاوم به هوازدگی در محیط بیرونی آورده ایم.
در اكثر باغچه های بزرگ یا كوچك، این طرحها ارزش و زیبایی باغچه را زیاد خواهند كرد. كلیه این طرحها به هنگام ساخت واقعا ساده و كم هزینه هستند و در عین حال باغچه را برای شما و خانواده و دوستانتان مطلوب و جالب خواهند نمود.
گلدان طرح ورسای
گلدان طرح سنتی ورسای یك وسیله زیبا و جذاب برای باغچه است كه می توان آنرا از هر نوع چوب پهن برگ یا سوزنی برگی ساخت. این نوع طرح گلدانی دارای دو صفحه در دو پهلو گلدان است اما شما می توانید به آسانی ابعاد آنرا مثلا به شكل مربع در آورید.(به صفحه 48 مراجعه كنید.)
دو صفحه این گلدان در درزها و شیارهای پایه گلدان و قید آن قرار می گیرند .
1-چهار پایه گلدان با مقاطع مربعی را با استفاده از رنده برقی رنده كرده و نهایتا با یك رنده دستی سطح آنرا صاف كنید. سطوح رنده شده باید دارای ابعاد زیر باشد سطح مقطع 55 میلیمتر (مربع شكل) و طول هر پایه 456 میلیمتر. البته طول پایه ها را 19 میلیمتر بلندتر در نظر بگیرید چون در مرحله بعدی آنها شیب زنی خواهند شد (یعنی مطابق شكل انتهای هر چهار تا پایه نوك تیز می شوند.) با استفاده از یك سطح كاملا مربعی شكل با همان ابعاد، مربع بودن هر یك از پایه ها را بررسی كنید تا اطمینان حاصل نمائید.
2-موقعیت و محل بالا و پائین فاقها (كامها) را نشانه گذاری كنید. با توجه به شكل پایه ها را با همدیگر با گیره سفت ببندید و سطح هر چهار تا پایه باید در یك راستا قرار داشته باشند. به ترتیب فاصله هر فاق از بالا و فاق پائینی از پایه 70 میلیمتر است. فاصله قیدهای بالا و پائین هر صفحه جانبی از هم 315 میلیمتر است.
3-در بالا و پائین هر پایه دو كام با عرض 8 میلیمتر را سوراخ كنید. این كامها باید در وسط سطح جانبی تخته قرار گیرند. با استفاده از یك سر مته 6 میلیمتری عمق هر كام
را تا 10 میلیمتر ایجاد كنید.
4-برای ارائه اتصالات محكم در گلدان به منظور افزایش استحكام و دوام بیشتر، سوراخها را از پهلوی هر گام ایجاد می كنیم. عمق این سوراخها 10 میلیمتر از سطح جانبی كام هستند.
5-شما می توانید سر پایه ها را به شكل قبه ای یا گرد درآورید اما كار ساده تر این است كه با زاویه 15 درجه با اره این كار را انجام دهید . سپس سطوح داخلی كامها را سمباده بزنید كه این كار در هنگام سر هم كردن گلدان مشكل است.
6-قیدها را به طول 710 میلیمتر بریده و در انتهای آن زبانه به طول 30 میلیمتر ایجاد كنید. طول سطح مقطع قید باید 360 میلیمتر باشد. شما برشها را می توانید برای ایجاد كام در انتهای قید با استفاده از گیره چوبی و قرار دادن قید در وضعیت 45 درجه با اره دستی انجام دهید.
7-سپس قید را برگردانده و تحت همان شرایط قبلی دو طرف كام را برش دهید. با حفظ همان زاویه 45 درجه با حركت برگشتی اره به عقب سطح برش  پرداخت  و
صاف شود.
8-دو سطح جانبی مجاور برش كام را قطع كنید. همانند مراحل 6 و 7 با توجه به كامها زبانه مربوط به آنرا روی قید ایجاد نمائید. شیارها را برای هر صفحه جانبی روی لبه داخلی زبانه هر قید با استفاده از سرعت 6 میلیمتری سوراخ كنید.
9-صفحه های جانبی را برش بزنید و سپس پاك بری نمائید. سر آخر با استفاده از رنده دستی یا دستگاه فرز دور تا دور لبه صفحه جانبی را به عرض 45 میلیمتر فرز بزنید یا رنده كنید.
10-با استفاده از یك چكش پلاستیكی قطعات را به هم وصل كنید تا اطمینان لازم جهت جور بودن تكه ها با هم حاصل گردد. سپس تنظیم نهایی قطعات كاری لازم و ضروری است كه باید انجام دهید.
11-با مته برقی محل سوراخ روی اتصال كام و زبانه در قید پایه را مشخص كرده و سپس دو قطعه را به هم وصل كرده و از فاصله 4 میلیمتری شانه پایه با توجه به شكل با مته‌اتصال‌را سوراخ كنید. این سوراخها را روی اتصال با هر چهار‌پایه‌و‌قید انجام‌دهید.
12-از چسب ضد آب برای سر هم كردن گلدان در محل اتصالات استفاده كنید. مقطع همه قطعات را مجددا اندازه گیری و كنترل كنید. میخ های چوبی را آغشته به چسب كرده و اتصالات را با میخ چوبی محكم كنید و قسمتهای بیرون زده میخ چوبی را بریده و با سمباده صاف كنید.

فهرست مواد و قطعات اولیه(مشخصات اندازه های برش)
طول قطعات    سطح مقطع قطعه     قطعات
mm1963    mm55*55    چوب پهن برگ یا سوزنی برگ تیمار شده برای  پایه ها،4 عدد
mm5050    Mm21*67    چوب پهن برگ یا سوزنی برگ تیمار شده برای قیدها 80 عدد و قیدهای میانی، 2 عدد
mm1800    Mm20-19*220    تخته لایی برای صفحات، 6 عدد
ـ    ـ    میخهای چوبی از جنس پهن برگان
ـ    ـ    پیچهای چوبی
ساخت جعبه داخلی
جعبه داخلی به منظور حفظ و نگهداری گلدان استفاده می شود. برای ساخت یك جعبه داخلی از تخته لایی كم كیفیت با ضخامت 19-15 میلیمتر استفاده كنید، به اندازه 40 میلیمتر آنرا دوربری كنید. اتصالات پهلو به پهلو برای حفظ هر چهار طرف جعبه و چفت آن بهم مناسب هستند. برای محكم شدن جعبه یك حامل به ابعاد 19*35 میلیمتر را به قیدهای پائینی طولی گلدان پیچ كنید و سپس سه حامل را در روی آن قرار دهید.

آشیانه پرنده
طرح سنتی آشیانه پرنده به منظور ساخت یك صندوق آشیانه ای تزئینی و غیر معمول برای پرندگان یك باغچه كوچك مناسب وجور شده است. این آشیانه از تخته لایه ساخته می شود و در ساخت آن از هیچ نوع اتصالی استفاده نمی گردد.
1-لبه تخته را در طول 460 میلیمتر و عرض 305 میلیمتر نشان گذاری كرده و برش دهید. لبه های انتهایی طبقه ها را به طول 510 میلیمتر و عرض 305 میلیمتر و اندازه هر سه قطعه را مجددا كنترل كنید، قسمتهای اضافی را برش داده و برای قطعات تقویت نگهدارید و اندازه قطعات سقف را كنترل كنید.
2-سوراخهای ورودی كاذب 115 میلیمتر ارتفاع و 50 میلیمتر عرض با یك قوس كمانی در بالا دارند. روی قطعات جانبی چهار سوراخ را نشان گذاری كنید بطوریكه یك سوراخ پائینی از لبه قطعه 50 میلیمتر و در سوراخ بالایی 150 میلیمتر در همان راستا بالاتر و از لبه قطعه 125 میلیمتر فاصله داشته باشند. سوراخها را با قطر 10 میلیمتر در هر گوشه از پنجره ها ایجاد كنید.
 
3-قوس های كمانی را در هر دو قطعه جانبی برش دهید. در روی دو قطعه انتهایی (جلو و عقب آشیانه) دو ورودی كاذب در پائین لبه قطعه نشانه گذاری كرده و آنرا برش دهید ارتفاع ورودی را 150 میلیمتر از پائین در نظر بگیرید و در هر یك گوشه از ورودی سوراخی را برای برش این ورودی ایجاد نمائید.
4-سوراخ ورودی اصلی در بالای ورودی كاذب در قطعه انتهایی جلو قرار داده می‌شود. با یك پرگار نوك فلزی با فاصله 230 میلیمتری از پائین، یك سوراخ به قطر 38 میلیمتر را مشخص می كنیم. یك سوراخ به قطر 10 میلیمتر را در دایره مذكور ایجاد كرده و سوراخ ورودی را با یك اره هره ای و یا اره مویی در می آوریم. لبه های آنرا سمباده بزنید.
5-به منظور سر هم كردن قطعات جلویی و عقبی، لبه های نر قطعات جانبی را چسب زده و با قرار دادن قطعات انتهایی روی آن دور آنها را میخ می كنیم. كلیه گوشه‌ها را برای آنكه منظم و لب به لب باشند كنترل كرده و قطعه را بگذارید تا خشك شود.
 
ساخت تیرك
برای مراقبت و حفظ جعبه ، بایستی جعبه از سطح زمین 2140 میلیمتر بالاتر قرار گیرد و بایستی كه از تابش نیم روزی و بادهای غالب حفظ شود. برای ساخت پایه چوبی، قطعه چوبی چهار گوش را به طول 2595 میلیمتر برش داده و از فاصله 50 میلیمتری چهار قطعه چوب كوچك با همان اندازه سطح مقطع را به تیر و سطح پایه آشیانه پرنده پیچ كنید. پایه چوبی را با ماده حفاظتی تیمار كنید و یا آنرا در یك سوراخ با عمق 460 میلیمتر در زمین با ملات آهك و قلوه سنگ محكم كنید و یا آنرا با یك حفاظ فلزی محافظت نمایند.
 
فهرست قطعات (اندازه مشخص قطعات برشی)
طول    سطح مقطع قطعه    قطعات
 
تخته لایه مصرف خارجی برای پهلوها، 2تا
 
تخته لایه مصرف خارجی برای دو انتها و طبقات 3 تا
 
تخته لایه مصرف خارجی برای كف ،1 عدد
 
تخته لایه مصرف خارجی برای لبه طاقچه ،4تا
 
تخته لایه مصرف خارجی برای تقویت لبه ها،6تا
 
قطعات با برش كام و زبانه برای پوشش سقف6 تا
 
چوب سوزنی برگ برای پایه
ـ    ـ    نوار قیری ضد نفوذ رطوبت و آب
ـ     
میخ صفحه
6-نر لبه های قطعه میانه جعبه را چسب بزنید و در فاصله 100 میلی‌متر قطعه انتهایی جلوی اشیانه قرار داده و آنرا میخ كنید بدین ترتیب دو جعبه در داخل آشیانه بوجود می آید.
7-شش قطعه را به طول 510 میلیمتر برش زده و با ایجاد كام و زبانه در لبه ها ، آنها را پهلو به پهلو بهم چسبانده و روی نر لبه دیواره ها میخ می كنیم، 25 میلیمتر از لبه سقف بیرون می ماند.
8-طاقچه های تزئینی را از تخته لایه بسازید. طاقچه ها را به ابعاد 230 میلیمتر طول برای طاقچه دیواره های پهلویی و برای طاقچه دیواره های انتهایی با طول 75 میلیمتر قطعه ها را برش داده و در انتها آن را گرد كنید. وضعیت قرار گیری طاقچه ها بالاتر از دربهای كاذب كمانی است. وضعیت قرارگیری طاقچه جلویی، 25 میلیمتر پائینتر از ورودی گرد آشیانه است و در این فاصله چسبانده می شود. دو تا تقویت برای هر یك از تاقچه ها ساخته و آنها را با چسب بچسبانید.
9-از یك ماده حفاظتی محلول در آب و یا رنگ سفید برای پوشاندن كل آشیانه استفاده كنید. یك لایه عایق قیر اندود را روی سقف محكم بچسبانید به منظور ایجاد نمای مناسب برای ورودیهای جانبی ده قطعه تخته لایه با ابعاد بزرگتر از ورودیها را بریده و با چسب به محل هر یك از ورودیها بچسبانید.
10-یك قطعه به طول 535 میلیمتر را برای تخته لایه كف آشیانه به ابعاد 12*356 میلیمتر برش دهید. قطعات را به طول های مشخص با مقطع 25 میلیمتری برش داده و با چسب آنها را به هم و به كف آشیانه محكم بچسبانید. آشیانه پرنده را دقیق روی كف قرار داده و آنرا بر روی كف پیچ كنید. طوری پیچ كنید كه بتوان لایه را از آن برای تمیز كردن جدا كرد. چندین سوراخ نیز به قطر 25 میلیمتر در كف آشیانه برای خروج آب ایجاد كنید.

میز هشت ضلعی
این میز برازنده از قطعات كوچك و نازك چوبی از جنس چوبهای پهن برگ یا سوزنی برگ تیمار شده ساخته می شود. این طرح را می توان بصورت چهار وجهی یا شش وجهی و یا حتی به صورت گرد با استفاده از قید و كنده كاری به شكل مناسبی ساخت.
چهار قید چوبی به شكل صلیبی با اتصالات نیم به نیم در مركز باعث ایجاد اتصال محكمی در میز می شوند.
1-هر پایه میز را به ابعاد سطح مقطع 72 میلی متر سایززنی كرده و به طول 665 میلیمتر برش دهید. پایه ها را به همدیگر قید كنید و در انتهای هر پایه پائینی میز زبانه ای به طول 100 میلیمتر ایجاد كنید.
2-سپس در پایه های عمودی كام به عمق 19 میلیمتر كه به اندازه یك سوم عرض تخته است ، در بالای هر راه ایجاد كنید. شما می توانید برای راحت تر سر هم كردن قطعات آنها را شماره گذاری كنید.
3-با استفاده از یك مغار كامها را به عرض 50 و عمق 45 میلیمتر برای هر قید افقی پایه در انتها ایجاد كنید. در هر یك از كامها سوراخی برای میخ چوبی با قطر 10 میلیمتر ایجاد كنید.
4-چهار قید به ابعاد 50*72 میلیمتر ایجاد كنید و طول هر قید را از 700 میلی متر برش دهید، با استفاده از یك خط كش مدرج و كنترل مربع بودن سطح، اتصال نیم به نیم مركز هر قید را مشخص نموده و قسمت اضافی چوب را از درون كام و اتصال خارج كنید. اتصال را به هم وصل كرده و خوب بودن آنها را كنترل نمائید. در انتهای هر قید یك زبانه به ابعاد 45*50 میلیمتر را برش دهید.
5-قیدهای بالایی را به طول 880 میلیمتر برش دهید. با استفاده از شابلون، یك قوس 50 میلیمتری در انتهای هر قید مشخص كرده و سپس با اره نواری قوسها را برش بزنید. كام‌ها را در انتهای هر قید بطوریكه با زبانه هر چهار پایه جور شوند، برش دهید.
6-چهار سوراخ پیچ را در اتصال نیم به نیم قیدهای پائین در محل صلیبی آنها با هم ایجاد كرده و چسب بزنید و آنها را بهم پیچ كنید. پایه ها را قبل از اینكه به هم بچسبانید كنترل كنید كه قطعات به هم بطور مناسب جفت شوند. با استفاده از سوراخهای ایجاد شده در پایه ها به عنوان نشانه، سوراخهای روی زبانه ای كه وارد قید می شود را با مته سوراخ كنید.
7-همه اتصالات را چسب زده و پایه ها و قیدهای افقی را مجددا سر هم كنید. میخهای چوبی را چسب زده و با ضرب چكش به محل اتصال قید و پایه وارد كنید. با استفاده از یك چكش پلاستیكی یا نوع چوبی با یك تكه چوب سوزنی برگ در سر آن، و چكش را بالای زبانه روی كام بكوبید.
8-چهار قطعه زانویی تزئینی را به طول 305 میلیمتر برش دهید. از یك شابلون برای كشیدن زانویی استفاده كرده و زانویی ها را با اره نواری ببرید و زانویی ها را به پایه و
به قید پائینی چسبانیده و یا با پیچ چوبی بچسبانید.
9-برای بخشهای بالایی شابلونها از MDF به ابعاد 95 میلیمتر عرض و 130 میلیمتر طول در سطح داخلی و 385 میلیمتر در سطح بیرونی است. با اره فارسی بر ضخامت تخته را به 42 میلیمتر در انتها كاهش می دهیم.
10-سطح داخلی هر قطعه را در انتهای تخته 19 میلیمتر كم كنید. این كار شما را قادر خواهد ساخت كه هر تكه را به درستی و با دقت با استفاده از سده كوتاه زن یا اره دستی برش دهید.

11-با استفاده از یك اتصال بیسكوئیتی، دو شكاف در انتهای هر قطعه بالایی یا بطور تناوبی اتصالات بیسكوئیتی را روی یك اره نواری برش دهید و سپس قطعات را با یك سوراخ كن برش دهید. اتصالات بیسكوئیتی را به هم چسبانده و جفت كنید، سپس چسب زده و بالای میز را سر هم كنید آنرا با یك گیره شبكه ای محكم كنید و
هشت تكه چوب سوزنی برگ را در هر گوشه جفت و جور كنید.
12-هشت تكه تخته پهن روی قطعه بالایی را با فاصله 25 میلیمتری از هم نشان گذاری می كنیم. تكه های تخته را از طول برش داده و رنده كنید. كنترل كنید كه تكه‌های چوب قرینه باشند. در هر تكه تخته دو سوراخ در لبه انتهایی آنها ایجاد كنید و دو سوراخ نیز در لبه داخلی آنها ایجاد كنید. قطعات صفحه میز را به لبه های قید پیچ كنید.

فهرست قطعات (اندازه مشخص قطعات برش)
طول    سطح مقطع قطعه    قطعات
 
تخته پهن برگ یا سوزنی برگ تیمار شده برای پایه،4
 
تخته پهن برگ یا سوزنی برگ تیمار شده برای قید،4
 
تخته پهن برگ یا سوزنی برگ تیمار شده برای سطح میز،8
 
تخته پهن برگ یا سوزنی برگ تیمار شده برای قطعات روی میز 8
 
تخته پهن برگ یا سوزنی برگ تیمار شده برای زانویی،4
ـ     
میخ چوبی از سوزن برگان،4
ـ    ـ    پیچ چوبی، 56
سبد باغبانی
بطور متداول، سبد باغبانی در اندازه های مختلف و با مقطع مربعی یا گرد می باشد. این سبد مفید كوچك می تواند از تكه های دور ریز پهن برگان یا سوزنی برگان ساخته شود، چوب راش به آسانی برای استفاده در دسته سبد خم می شود.
1-تخته جانبی را به ابعاد 406 میلیمتر طول و تخته های انتهایی را به طول 200 میلیمتر نشان گذاری كرده و برش دهید. روی دو تخته جانبی از انتهای آنها 50 میلیمتر نشان گذاری كنید، با رعایت این فاصله دو انتها را خط كشی كرده و آنها را ببرید. این كار را روی دو تخته انتهایی نیز انجام دهید از لبه انتهایی فاصله 25 میلیمتر را نشانه‌گذاری كنید.
2-تخته های انتهایی را به تخته های پهلویی چفت كنید. زاویه های مورد نظر را نشانه گذاری كرده و آنها را برش دهید. روی تكه چوب زاویه ها را مشخص كنید. این كار را برای قطعه زیری هم انجام دهید. جای سه سوراخ را در انتهای هر تخته جانبی برای میخ ایجاد كنید. روی لبه داخلی روكشهای رویی تخته های انتهایی همانطور كه نشان داده شده به اندازه 6 میلیمتر به منظور كاهش ضخامت و چفت كردن تخته های پهلویی، شیار ایجاد كنید.

3-چسب را برای لبه تخته های انتهایی و میخ را برای لبه تخته های پهلویی بكار ببرید. كار را برگردانید و روی دیگر تخته را میخ بزنید. دو یا چند تخته، ترجیحا از چوب راش را برای دسته سبد، به طول 610 میلیمتر ار تخته به ابعاد مقطع 4*19 میلیمتر، برش دهید. بهتر است كه چند نمونه از این تخته ها را برش دهید زیرا در هنگام كمانی كردن اغلب ممكن است كه اشكال یا خطا صورت گیرد.
4-در یك قابلمه بزرگ تا نصف آب ریخته و آنرا گرم كنید تا آب بجوشد. به دقت یك قسمت از چوب را از انتها داخل آب جوش كرده و با دستكش آنرا خارج كرده و سمت دیگر آنرا با فشار در دیگ قرار داده تا خم شود. به انتهای دو لبه تخته مجددا به سمت داخل فشار آورید تا شكل نهایی بدست آید.
 
فهرست مواد اولیه(اندازه مشخص قطعات)
طول    سطح مقطع قطعه    قطعات
 
 
پهن برگ یا سوزنی برگ برای پهلوها،2
 
پهن برگ یا سوزنی برگ برای دو تخته انتهایی 2
 
چوب پهن برگ یا سوزنی برگ برای
 
پهن برگ یا سوزنی برگ برای دسته
ـ     
پیچ و مهره، 2تا
ـ    ـ    میخ برنجی و مسی
5-دسته های سبد را مطابق شكل بسازید. هر چوب دسته را با آب جوش نرم كرده و بلافاصله به شكل خمیده در آورده تا به همان شكل خشك شوند. تا موقعیكه دسته ها خشك هستند، آنها را سعی نكنید كه شكل دهید و چون ممكن است كه تخته های پهلویی را از شكل در آورند.
6-تخته ای را به طول 305 میلیمتر برای كف سبد علامت گذاری كرده و برش دهید . به اندازه 4 میلیمتر لبه تخته را مورب برش دهید تا هنگام جفت كردن قطعات محكم باشد. تناوب قطعات را كنترل كرده و به آنها چسب بزنید، قطعات را به هم فشار داده و سوراخ میخ خور را با مته ایجاد كنید. دو سوراخ در هر تخته پهلویی و یك سوراخ در تخته انتهایی كف سبد را میخ كنید.
7-از فاصله 50 میلیمتری انتهای چوب دسته یك سوراخ در وسط آن با مته 6 میلیمتری ایجاد كنید ، سوراخی در فاصله 25 میلیمتری در وسط تخته از لبه بالای هر تخته پهلویی ایجاد كنید.
8-انتهای چوب دسته را چسب زده و دسته را با استفاده از پیچ و مهره به بدنه سبد چفت كنید. مهره را سفت كرده و انتهای بر آمده پیچ را از داخل سبد ببرید و به برآمدگی انتهای هر مهره و پیچ برای محكمتر شدن ضربه بزنید.
میز و نیمكت
این میز و نیمكت تمام چوب می تواند در هر باغچه ای به عنوان سازه اصلی و جالب و جذاب ساخته شود. شما می توانید از چوبهای پهن برگ یا سوزنی برگ مورد نظر استفاده كرده و از اتصالات كام و زبانه و اتصالات دوبل استفاده كنید.
1-تخته های تكیه گاه نیمكت را به طول 1190 میلیمتر برش دهید. انحنایی به اندازه 50 میلیمتر در تخته های انتهایی و سپس زبانه آنها را ایجاد كنید. تخته های تكیه گاه نیمكت را به یك اندازه با شیب 14 درجه برش دهید و دو تا میخ چوبی را در انتهای هر تخته ایجاد كنید. نه تكه تخته پهن به طول 390 میلیمتر بریده و در انتهای هر یك زبانه ایجاد كنید. دو كام در تخته عرضی پشتی نیمكت ایجاد كنید و نه كام نیز در تخته عرضی نشیمنگاه تخته ایجاد كنید. با استفاده از گوه ها برای تنظیم تخته های پهن بصورت شیب دار با زاویه مشخص از مغار استفاده كنید. پشتی نیمكت را قبل از چسب زنی در هم چفت كنید.
2-دو تكه چوب را برای پایه های عقبی به طول 460 میلیمتر برش دهید و زاویه قسمتهای بالایی   درجه باشد. دو تا پایه شیب دار با زاویه   درجه را به طول 510 میلیمتر ببرید. پایه های چوبی كوچكتر را برای ایجاد اتصال V شكل به صورت نوك پرنده برش دهید هر دو قطعه را تیز كرده و به هم چسبانده و محكم با گیره ببندید. پس از آنكه اتصال خشك شد، سوراخهایی را برای اتصال دوبل در محل اتصال‌ایجاد‌كرده‌و در‌دو تخته جانبی و تخته بلند پشتی نیمكت اتصال كام را ایجاد‌كنید.

3-پایه های جلویی را علامت گذاری كرده و به طول 598 میلیمتر برش بزنید. در قسمت بالای بازوی پایه ها اتصال زبانه را ایجاد كنید و سپس كام تخته جانبی را در آن چفت كنید. تخته كناری نیمكت را به طول 510 میلیمتر و تخته جلویی نیمكت را به طول 1190 میلیمتر برش دهید. سپس آنها را همانند توضیح شكل 1 به هم جور كرده و زبانه را ایجاد كنید.
4-تخته مركزی (قید پایه ها) را به طول 460 میلیمتر بریده و در انتهای هر طرف دوبل بزنید و برای دوبلها پایه های جلویی و عقبی را از بیرون سوراخ كنید. تخته های دسته نیمكت را به طول 650 میلیمتر ببرید و سپس كام را در زیر دسته برای زبانه پایه نیمكت ایجاد كنید. یك شیب   درجه ای برای جفت و جور شدن لبه كار ایجاد
نموده و نمونه را قبل از چسب زدن سر هم كنید…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثر و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی دارای 112 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی عوامل موثر و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی

فصل دوم
مقدمه 15
رفتار شهروندی سازمانی (OCB 16
رفتارهای درون نقشی وفرا نقشی 17
مولفه های رفتار شهروندی سازمانی 19
ارزشهای اخلاقی در سازمان 23
رضایت شغلی 25
عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی 29
فشار روانی چیست 34
انگیزش و فشار روانی 35
پیشینه تحقیق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شرکت به اندیش فردا بافکو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شرکت به اندیش فردا بافکو دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شرکت به اندیش فردا بافکو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب:

1-    مقدمه 2
2-    اجزاء دستگاه3
3-    تجهیزات  ایمنی7
4-    كاربرددستگاه8
5-    مشخصات ابعادی10
6-    مراحل نصب و راه اندازی11
7-    راهنمای كاربری سیستم12
8-    شرح عملكرد 13
9-    خطاهای احتمالی سیستم و عیب یابی15
10-    بازرسی و کنترل دوره ای16
11-    پیوست: لیست قطعات یدكی17

 

مقدمه

امروزه استانداردهای ایمنی و سلامت، انجام عملیات فیزیكی و بدنی را محدود و كلیه فعالیت هایی را كه با توان بدنی استاندارد و تعریف شده و شرایط ارگونومی اپراتورها تطابق نداشته باشد ممنوع كرده اند . بنابراین تولید كنندگان ناگزیر از استفاده از تجهیزات مناسب در این زمینه می باشند. با توجه به رشد و توسعه صنعت هندلینگ ، محدوده وسیعی از ابزار و ماشین آلات در اختیار تولیدكنندگان قرارگرفته و طراحان خطوط تولید این امكان را یافته اند كه با انتخاب ماشین آلات مناسب، فرایندهای جابجایی را تا حد امكان از حالت دستی خارج كرده و به فرایندهای ماشینی تبدیل كنند. یكی از ماشین آلات بسیار كارا و پر استفاده در صنعت جابجایی مواد منیپولیتور می باشد. منیپولیتور ماشینی است كه بصورت هوشمند وزن بار را بالانس كرده و به اپراتور این امكان را می دهد كه تنها با كنترل موقعیت و بدون اعمال هیچگونه نیروی اضافه ای بار را جابجا كند . توجه ویژه به شرایط ارگونومی و فیزیولوژی اپراتور در طراحی این دستگاه از امتیازات ویژه آن می باشد بطوریكه اپراتور بدون نیاز به انجام حركات بدنی خاص و یا اعمال نیروی خارج از استاندارد و بدون احساس خستگی ناشی از انجام فعالیت فیزیكی قادر به انجام كار خواهد بود.
شركت INDEVA ایتالیا با سابقه ای بالغ بر40 سال در زمینه طراحی و ساخت انواع منیپولیتور از پیشگامان این صنعت در جهان می باشد. شركت به اندیشی و فناوری فردا (بافكو) بعنوان نماینده انحصاری این شركت در ایران با تكیه برتجارب ارزنده INDEVA و توان فنی خود امیدوار است راه حل های بهینه ای در زمینه سیستم های جابجایی مواد ارائه نماید. 

مكانیزم عملكرد منیپولیتور
بطور كلی سیستم های منیپولیتور از دو بخش اصلی تشكیل می شوند:
1.    مكانیزم بالانسر:
 وظیفه بالانس وزن ( مجموعه گریپر و بار) را انجام می دهد. این بخش از سیستم بر اساس پارامترهای فیزیكی موقعیت نصب و روش جابجایی قطعه و… بصورت یك سیستم استاندارد انتخاب می شود.
2.    سیستم گریپر:
عملیات  گرفتن، جابجایی و انتقال قطعه را انجام می دهد. این بخش از سیستم بر اساس نوع و شرایط فیزیكی قطعه، نوع جابجایی ها و دوران های مورد نیاز و …. به شكل خاص و با مكانیزم های مكانیكی، نیوماتیك، وكیوم، مگنت و….. طراحی می شوند. برای برخی كاربردهای عمومی سیستم های گریپر استاندارد شده اند.
منیپولیتورهای شركت INDEVA با دو سیستم بالانسر ارائه می شوند:
•    بالانسر نیوماتیك:
 در این سیستم ها بالانس وزن از طریق یك سیلندر نیوماتیك انجام می گیرد. خانواده منیپولیتورهای نیوماتیك بر اساس نوع حركت بازوها، نحوه قرارگیری سیستم بالانسر، كورس حركت، روش اتصال گریپر به بازو و… به چهار دسته PN ERGO,PN COMPACT,PN ZIP,PN FLEXتقسیم         می شوند. این سیستم ها از نظر روش نصب به سه دسته ستونی، ریلی و سقفی تقسیم بندی می شوند. انواع سیستم های نیوماتیك در شكل های زیر نشان داده شده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و مقایسه تاثیر میزان استفاده از ICT بر رشد اخلاقی دانش آموزان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و مقایسه تاثیر میزان استفاده از ICT بر رشد اخلاقی دانش آموزان دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و مقایسه تاثیر میزان استفاده از ICT بر رشد اخلاقی دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
بسیاری از متخصصان و صاحب نظران حوزه های علوم مختلف اینترنت را شبکه جهانی شبکه ها تعریف کرده اند.شبکه ای که امکان ارتباط با یکدیگر و دسترسی به منابع اطلاعاتی را در سطح جهانی فراهم می کند.پژوهشگران و نویسندگان زیادی معتقدند تاثیر بالقوه واقعی شبکه های الکترونیکی بر جنبه های مختلف رفتار و کردار انسان عصر حاضر می باشند.(آصفی زاده، 1385،ص15)
از سوی دیگر باید پذیرفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب نگرانی هایی در آموزش و پژوهش گردیده است.در عصر نو، اهداف جدیدی پیش روی آموزش و پرورش قرار داده ات.رویکردهای جدید یاددهی-یادگیری در مقابل رویکردهای سنتی قرار گرفته، از تغییر نقش معلم فراگیرنده سخن به میان آمده و عقیده بر این است که بطور کلی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به هدف های یادگیری با کیفیت برای همه اجتناب ناپذیر است.(عطاران، 1386، ص56)
جریان بکارگیری فناوری های گوناگون در نظام های تعلیم و تربیت، از سوی دیگر، ظرفیت های واقعی و قابلیت تاثیر گذاری بسیار محدود از آنچه بر او تصور می شده است بوده و انتظارات را تعدیل کرده است.به عبارت دیگر به مرور زمان رویارویی ناشی از شیفتگی و مبالغه که فناوری جدید در حلال تمام مشکلات و نارسایی های نظام آموزشی می دانسته و جای خود را به واقع اندیشی و رویارویی هوشمندانه به این پدیده، داده است.(مهر محمدی، 1383،ص 1)

بیان مسأله :
کامپیوتر و اینترنت ادعای ساده کردن ، آسان کردن و در نتیجه ارضا کننده تر کردن زندگی ما را دارند.بطور فیزیکی و روانی در طول قرن ها به بسیاری از رفتارها به اصول پایبند و وابسته شده اند.این الگوی گریز ناپذیر منعکس کننده یک مزیت علمی است.بلکه از یک الگو هدایت شده و برای استفاده تشکیل شده است که دائماً در حال گسترش است.به طوری که بر زندگی ما به خصوص کودکان و نوجوانان اثر منفی می گذارد.حالات ارتباطی تلاشی برای ایجاد رابطه موجودات انسانی دیگر هستند.هر نوع ارتباطی از جمله اینترنت شامل ایجاد یک تجربه شبه واقعی در روابط بین شخصی است.(مهر محمدی،1386، ص75)

منابع و مأخذ :
1)عطاران، محمود، (1381) فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت، انتشارات مهر.
2) آذرنگ، عبدالحسین، (1378) شمه ای از اطلاعات و ارتباطات، نشر کتابدار.
3) جلالی، علی اکبر (1381) تبیین بیانه ی مأموریت و چشم انداز فناوری اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی (الف)
4) خواجویی، حسن، (1385) آموزش فناوری در کتاب های دانشگاهی در کشورهای پیشرفته، شماره 6.
5) حمیدی زاده، مرتضی، (1382) کاربرد ICT در آموزش و پرورش ایران بر مبنای تجارت جهانی.
6) سرمد، زهره، (1382) روش تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه انتشارات آگاه.
7) بازرگان، عباس، (1382) روش تحقیق در علوم رفتاری، مؤسسه انتشارات آگاه.
8) مرادی ور، وفا، (1387) مدیریت آموزش و پرورش در عصر اطلاعات شماره 4، نشر نی.
9)سیف، علی اکبر، (1381) پژوهش در بررسی فاکتورهای مؤثر بر فناوری ICT، مجله ی پژوهشی-فرهنگی فصل نو.
10) عبادی، رحیم، (1383) فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش، نشر کتابدار.
11) زمانی، بی بی عشرت، (1385) آموزش فناوری در کتاب های درسی کشورهای پیشرفته انگلستان، رشد تکنولوژی آموزشی، شماره 155.
12) دلاور، علی، (1384) روشهای آماری در علوم تربیتی و روانشناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
13) گنجی، حمزه، (1370) شخصیت، تهران، ارسباران.
14) مهرمحمدی، محمود، (1375) بررسی ابعاد نظری و عملی تعلیم و تربیت سوال محور، نشریه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
15) نوروزی، حسن، (1385) راهبردهای توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تهران، دانش مردم.
16) دهباشی، اکرم، (1386) برنامه ریزی برای تجربه های نوین یادگیری در جهت خودگستری و یادگیری خودگردان، تهران، انتشارات گام نو.
17) آیتی، محسن، (1383) یادگیری الکترونیک تهران، نشر آییش.
18) آذرنگ، رضا، (1378) اینترنت و جنبه های نظری کاربرد آن، نشر کتابدار.
19) حیاتی، ظهیر، (1385) استفاده از اینترنت در آموزش، تهران، پژوهش های فرهنگی.
20) احدیان، علی، (1385) کاربرد اینترنت در پژوهش، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
1.http://www.fsleno.com./
2.http://www.aftab.ir/science/teaching
3.http://www.hamshahri online.ir

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی معماری مجتمع ورزشی جوانان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی معماری مجتمع ورزشی جوانان دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی معماری مجتمع ورزشی جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب
شناخت موضوع
مقدمه
فصل اول
تربیت بدنی و اهداف آن
هدف
هدف تکامل حرکتی
هدف تکامل شناختی
هدف تکامل عاطفی
هدف تکامل اخلاقی
بررسی تربیت بدنی در تمدنهای مختلف
تعاریف تربیت بدنی وورزش در تمدنهای اولیه
تعاریف تربیت بدنی و ورزش در قرون وسطی
تعاریف تربیت بدنی و ورزش بعد از نوزایش غرب
تعاریف تربیت بدنی و ورزش در مکتب وحی
ورزش
رابطه بین فرهنگ و ورزش
اجزای تربیت بدنی و فرهنگ ورزشها
طبقه بندیهای فعالیتهای ورزشی :
بازی
بازی و کار
تعریف مقایسه تمرین و مسابقه
تمرین چیست؟
اهداف تمرین
مسابقه چیست ؟
آمادگی جسمانی
قدرت عضلانی
قدرت
قدرت انفجاری
سرعت
سرعت عکس
انعطاف پذیری
انعطاف پذیری پویا
تعادل
هماهنگی عصبی –عضلانی
فواید زیست شناختی ، روان شناختی ،جامعه شناختی در تربیت بدنی
فواید زیست شناختی فعالیت بدنی
فواید روان شناختی فعالیت بدنی
فواید جامعه شناختی فعالیت بدنی
رابطه بین تربیت بدنی و تندرستی
سه بخش تندرستی
تندرستی قلبی عروقی
انعطاف پذیری
قدرت
ورزش–سلامتی (تاثیر ورزش در سلامتی)
وضع ورزش ایران در حال حاضر
علل کمبودها و نقایص
انواع ورزش
تقسیم بندی عمده ورزشها
ورزشهای انفرادی
ورزشهای دو نفره
ورزشهای گروهی (تیمی )
ورزشهای تیمی عبارتند
ورزشهای سواره
ورزشهای پیاده
بازی
طبقه بندی ورزشی بر اساس مهارتهای ورزشی
مبانی و ضوابط طراحی معماری و شهری براساس اقلیم منطقه
مقدمه
مطالعات آب و هوا و اقلیم
تقسیمات نه گانه اقلیمی در ایران
ویژگیهای معماری بومی مناطق اقلیمی در ایران
اقلیم تهران
موارد استفاده از جدول بیوکلماتیک ساختمانی
استادیم جیمنازیم
دیاگرام و ارتباط اجزاء
نکاتی در رابطه با طراحی ژیمنازیوم
استادیومهای ورزشی
ابعاد و استانداردهای زمینهای ورزشی
زمین ترکیبی ورزشهای بسکتبال ، هندبال
استادیوم های ورزشی سرپوشیده
سالنهای ورزشی
امکانات ویژه تماشاچیان
محلهای نشستن
محلهای ایستادن
آشنایی با برخی رشته های ورزشی
جودو
مشخصات کالبدی فعالیتهای ورزشی شمشیربازی
شمشیر بازی
تماشاچیان شمشیر بازی وجایگاه آنان
کونک فو ( چین نا )
بوکس (مشت زنی )
مشخصات کالبدی فعالیتهای ورزشی مشت زنی
فضاهای جنبی مورد نیاز سالن مشت زنی
تماشاچیان بوکس و جایگاه : رینگ مشت زنی در مرکز
کاراته
ملاحظات فنی و جزئیات ساختمانی ویژه
تکواندو
استخر روباز /سرپوشیده
اصول کلی طرح ریزی
انواع استفاده استخر
ابعاد استخرهای سرپوشیده
استخرهای سرپوشیده شنا، شیرجه
نکاتی چند در مورد استخرها
اجزاء تشکیل دهنده فضای استخر شنا
استخر قهرمانی
رختکنها
استخرهای کودکان
استخرهای شنا
استخر موجدار
اندازه زمین ( بدون پارکینگ )
پارکینگ
مبانی طراحی
سونا
نوع استحمام
ساختار
سونای بخار
سونای بخار نهایی
سونای کوره ای
سونا
دمای اتاق
فوتبال
تاریخچه
مشخصات کالبدی
ابعاد و اندازه ها
جایگاه و ارتباط فضایی
ملاحظات محیطی ویژه ورزش
والیبال
تاریخچه
مشخصات کالبدی
ابعاد و اندازه ها
فضاهای جنبی
مشخصات فیزیکی
جانمایی و ارتباط فضایی
تماشاچیان و جایگاه آنان
بسکتبال
تاریخچه
مشخصات کالبدی
ابعاد و اندازه ها
مشخصات فیزیکی
پوشش کف
طرز روشن کردن یک زمین بسکتبال
هندبال
تاریخچه
ویژگیهای بازی هندبال
مشخصات کالبدی
     
مقدمه:
وسعت گسترده دانش تا مرز بی نهایت است و بشر همواره در تكاپوی رسیدن به انتهای این مرز می باشد. موثر ترین شیوه برای هموار ساختن این مسیر ایجاد بستر مناسب آموزشی برای فراگیران و استفاده از خلاقیت آنها در ارتقای علوم و فنون متعدد است و آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم و تعلم عهده دار فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشدو اعتلای علوم و فرهنگ می باشد.تربیت بدنی و ورزش از جمله علوم مورد توجه برنامه ریزان آموزش و پرورش است كه با حركت و فعالیت بدنی فرصتهای مناسب جهت دستیابی به اهداف ترتیبی را فراهم می نماید.
امروزه بیماریهای تمدن با بیماریهای غرب یكی از آثار تغییراتی هستند كه در زندگی روزمره نمایان است و مردم كشورهای پیشرفته بصورت گسترده و كشورهای در حال رشد به میزان كمتری با آنها دست به گریبان می باشند . مهمترین این بیماریها عبارتند از : بیماریهای قلب و عروق ، چربی خون ، نقرس ، سنگهایصفراوی ، دیابت ، سرطان و بیماریهای كبدی كه عمدتاً با تغذیه ارتباط دارند.بیماریهای روانی و استرسنیز از جمله بیماریهایی هستند كه بیشتر به شرایط زیست محیطی مربوط می شوند.
نزدیكی بشر با طبیعت مسئله ای كاملاً غریزی است چرا كه انس با طبیعت سبب كاستن فشار عصبی می شود . این امر طی هزاران نسل در انسان اثر گذاشته و به همین علت زندگی در اغلب ساختمانهای شهری امروزه با طبیعت او موافق نیست و زیستن در داخل آنها به تدریج تولید ناراحتی های روانی می نماید.
ورزش به عنوان یك فعالیت همه گیر از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته است و از زمانهای قدیم بشر بدون اطلاع از قوانین ورزشهای نوین و امروزی به تعحرك در طبیعت می پرداخته است. ورزشهاییچون كوهنوردی ، اسكی ، شنا ، اسب سواری و …… به همین ترتیب ورزش توسط انسان با طبیعت پیوند خورده است .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی نقش آب در معماری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نقش آب در معماری دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش آب در معماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود منابع آب در بخش عمده ای از این سرزمین موضوع کشف و تأمین آب، جلوگیری از هدر رفتن آن و استفاده حساب شده از این پدیده زندگی بخش و آبادکننده از دورترین زمانها مورد توجه بوده است. در تمامی زمینه ها و نمودهای زندگی مردم این سرزمین، به روشنی می توان نشانی ارجمندی این مائده آسمانی را مشاهده نمود و پیوند ژرف آنرا با تمامی مظاهر فرهنگ، هنر و تمدن مردم این مرز و بوم لمس کرد. معماران و مهندسان ایرانی به پیروی از این فرهنگ عمومی از دیرباز دست به تجربه های چشمگیر و فراموش ناشدنی در زمینه کیفیت حضور اب در معماری، بهینه سازی مصرف آب و… زده اند.
در فصل نخستین، به این موضوع پرداخته شده است و بستر تئوریک پروژه را شکل داده است. علاوه بر این به علت نوع موضوع پروژه در نوشتار دوم این فصل به موضوع فراغت و گذران آن توجه شده است.
در فصل دوم که بستر فیزیکی پروژه است، در ابتدا چند نمونه از آثار معماران ایرانی و ژاپنی در زمینه موضوع پروژه معرفی شده است. پس از این بررسی مختصر در نوشتار دوم و سوم به استانداردها و برنامه فیزیکی پروژه پرداخته شده است.
در فصل سوم به بازشناسی شهر کرج پرداخته شده است. مطالعات بستر کالبدی پروژه بر پایه «طرح جامعه شهرستان کرج» شکل گرفته است. مطالعات مختلف جمعیتی، اقتصادی و توسعه و … به طور خلاصه در این فصل آمده است.
در فصل طراحی معماری نیز نخست، مطالبی در راستای «کانسپت» کلی پروژه و توضیح روند طراحی ارائه شده است و در ادامه، کروکیهای اولیه و سپس نقشه های معماری پروژه آمده  است.
کلید واژه ها:
آب، آناهیتا، معماری ایرانی، باغ ایران، مسکن، آب نما، فراغت، تفریح، باغ، موزه، معماری ژاپن، معبد آب، مشهد، دسترسی، کاربری، ایده، فلسفه طراحی.
پیش گفتار
انسان در طول زمان می زید و آنچه در این راه می اندوزد و می آموزد را، شکل هایی به تدریج ساده تر می بخشد؛ تا مفهوم یا مفهوم های ژرف آن را با روانی بیشتر در دسترس داشته باشد. ایرانیان دست یابی انسان به برتری هایی در جهان معنوی از راه بهره وری از توشه اندوخته ها و  آموخته هایش را، به مثابه پدیده ای دانسته اند، همزاد با انسان و فعال در طول زندگی فردی و اجتماعی وی.
بشر قرنها تلاش کرد، اندیشه نمود، ابزار ساخت، به اکتشاف و اختراع دست زد و حاصل این تجربه ها و دستاوردها راب ه فرزندان خود سپرد و آنان نیز به سهم خویش این میراث را با تغییر و کاستن و افزودن به نسل بعد سپردند و بدین روال هر که آمد بر آن مزید کرد تا بدین غایت رسید و «فرهنگ» هر فرد، جامعه و گروهی چیزی نیست جز همین میراث به جای مانده از پشتیبان.»
فرهنگ تمام حیات اجتماعی انسان را در بر می گیرد، ویل به ندرت خود را آشکارا بر افکار و اعمال او تحمیل می کند. به عبارت دیگر انسان از بدو تولد، رفتار و اعمال قشر و طبقه و اجتماعی را که محل رشد و نمو است می آموزد؛ باقی نمی ماند و مختار است که پا فراتر نهد. بی گمان اگر جز این بود، انسان در محدوده فرهنگ زمان خود می ماند. در واقع، اگر تعریف فرهنگ مزد یک فرد یا جامعه، پویایی در تحریک فکری شناخته شود، عامل های زمان و مکان در آن ملحوظ اند.
فرهنگ معماری نیز به مثابه دیدگاه یا خواستگاهی که آبشخور از فرهنگ دارد و در واقع از مظاعر هر فرهنگ به شمار می آید، در طول زمان دگرگونی و تحول می پذیرد.
امروزه و کمی دقیقتر در سده آخر قرن بیستم، ایدئولوژی متکی بر تکنولوژی با استفاده از ابزارهای خود نظیر رسانه ها، مرزهای فکری و اندیشه ای فرهنگ های مختلف را پشت سر گذارده و آنچه را که خاص جوامع بوده به عام جوامع تبدیل کرده است. امروزه با تکیه بر ابزارهای گوناگون، تغییر فرهنگها مسیری نامتوازن و سرعتی ناخواسته یافته است.
آنچه که از اوایل قرن تا کنون در شهرهای گوناگون کشورمان و طی چند ساله اخیر در روستاهایمان نیز، ساخته می شوند؛ به عنوان دو لحظه جدا از یک پدیده واحد، بیانگر فرهنگ معماری معاصر جامعه امروز ماست. بر این اساس چگونه معماری خواستن و چگونه آن را ساختن به عنوان یک پدیده فرهنگی و تکنولوژیک شکل دهنده فرهنگ معماری امروز ماست.
معمارزی ایران که در بستر فرهنگ و ادب ایرانیان از هزاران سال پیش تا امروز بالندگی و فروغی کم نظیر داشته است، محصول بلافصل اندیشه هایی متعالی در باب معماری و به تبع آن فضای زندگی است که ریشه و نگاهی فراتر از منطق دارند.
معماری کهن ایران و معماری دوره اسلامی تاریخ ایران هرگز به درستی و کمال تحلیل نشده است. سنجش و کاوش در جهت شناخت معماری ایران و زمینه های فیزیکی و متافیزیکی حاکم بر آن می تواند زمینه ساز بستری مناسب در جهت گذر از تکرار و تقلید و رسیدن به آفرینش و بازآفرینی تازه و ناب باشد.
فرهنگ را می توان مجموعه ای از داشته های گونه گون فرض کرد؛ که بی انگیزه هایی خارجی و نیز بی تلاشهای درونی فهم نمی باشند. فرهنگ به مثابه دریای به ظاهر آرامی است با درونی پرماجرا باید از این سرچشمه اصلی حرکت کرد و از آن دور شد و با «نماده ای نو» به آن بازگشت.
فصل یکم
بستر نظری طرح
نوشتار یکم: در باره آب و معماری
نوشتار دوم: در باره فراغت
نوشتار یکم:
در باره آب و معماری ایران
1-آب در معماری ایران باستان
«در آئین های کهن ایرانی به پاکی و پاکیزگی و پرهیز از پلیدی و آلودگی بیش از هر چیز ارج نهاده شده، پلیدی را از اهریمن می دانستند و بریا راه یافتن به پیشگاه اهورای بزرگ می بایست نخست خود را از هرچه آلودگی است؛ پاک کنند.
بیشتر پرستشگاهها یا بر لب چشمه آب برپا شده یا در پیش آن جایی برای شستشو ساخته اند تا ستایشگران پیش از درآمدن به آتشکده دست و روی و دیگر اندامها را بشویند و جامه ای سفید و پاکیزه برتن کنند. در واقع، آب گویی که گذرگاه انسان برای ورود به دنیای دیگر است؛ دنیایی خالص تر که جسم قادر به گذر از آن نیست.»
می توان گفت که بر طبق شواهد موجود، نخستین مراسم نیایش آب در شهر «دور اونتاش» انجام می گرفته است. در مراسم جشنهای مجاری در کنار رودخانه «ایدده» شمای خدایان و الهه ها با حضور شاه و همراهی روحانیون از زیگورات به خانه جشن ها، بیت اکتیو، در کنار رودخانه حمل می شدند. در این مراسم که در فضایی مملو از طراوت و زندگی برپا می شد؛ جریان آب رودخانه تضمینی برای نیرویی تازه بود.
مراسم هخامنشیان در پاسارگاد شباهت زیادی به مراسم عیلامی داشت. شاه، بزرگان سپاه و مردم، آتش را که توسط «مغ»ها حمل می شد؛ به نیایشگاه که در کنار نهر آبی قرار داشت؛ حمل می کردند.
در فارسی کهن طهارت و شستشو را «پادیا» یا «پادیاب» و مکان های مخصوص شستشو را «پادیاو» می گفتند. پادیاو چهار طاقی کوچکی بوده است که جوی آب یا برکه ای در میان و رختکن ها و طاق نماهایی در پیرامون داشته است.
هنگامی که ساسانیان بر سرزمین ایران مسلط شدند، بر تبلیغ و توسعه آیین زرتشتی به عنوان تنها آیین رسمی ایران زمین همت گماردند.
به موجب دستورات کتاب «وندیداد» پیروان آئین زرتشت هر وقت روز بخواهند، می توانند منفرداً به درون آتشکده بروند. آنان قبل از ورود به معبد باید دست و روی خود بشویند. مهمترین زیارت آتشکده در نوروز است. در آن روز زرتشتیان بامدادان بدن را می شویند؛ جامعه نو بر تن میکنند، آن گاه به آتشکده می روند و مراسم نیایش را به جا می آورند.
پادشاهان ساسانی تابستان ها به آتشکده «آذرگشسب» می رفتند و بر آن مکان نذرهایی بس مهم کرده و غنی ترین غنایم جنگی را به آن هدیه می نمودند. آتشکده آذرگشسب درون دژی بنا شده که تا چند سده پیش هنوز در آن زندگی جریان داشته است. جز این آتشکده کاخ ها و خانه هایی نیز در اطراف دریاچه بنا شده بود. این مکان بعدها به «تخت سلیمان» مشهور گشت. تاریخ تخت سلیمان مدتها قبل از دوره ساسانی آغاز می شود، اما این منطقه تا دوران ساسانی که آتشکده بنا شده، از رونق چندان برخوردار نبوده است. این آتشکده در دوران ساسانی یکی از با اهمیت ترین و مهم ترین آتشکده های ایران بوده که همواره به عنوان زیارتگاه مد نظر پادشاهان بوده است. آتشکده آذرگشیب به دلیل دسترسی به دو منبع پرقدر و جاودانه یعنی آب که از چشمه ای بر بالای کوه می جوشید و نفت که پس از گذشت هفتصد سال خاکستری بر جای نمی گذاشت؛ اعتباری خاص یافته بود
آناهیتا
«می ستائیم «آناهیتا» را، ایزد بلندپایه را که در پهنه سپهر جای دارد، که در بستر زمین روان می شود، که نیروی می بخشد تن را، روان را، که جنبش و زندگی می دهد گیتی را، می رویاند گیاه ها و سبزه ها را که بدان گله ها و رمه ها را افزایش می دهد ؛ که خواسته مردمان افزون گردد، که کشور آبادان و نیومند می شود.»
در فلات بلندی به نام ایران زمین که حدود سه چهارم سطح اراضی آن را کویر پوشانده همواره دستیابی به آب شیرین و چشمه های زاینده با مشکل همراه بوده است. میزان بارندگی هم در بیشتر نواحی این سرزمین در حد متوسط 200 میلی متر در سال است که با خشکی و در بیشتر مناطق گزمی هوا همراه است، که زندگی را طاقت فرسا میکند به همین انگیزه ایرانیان در جستجوی راههایی بوده اند که از این مضیقه و تنگنای کم آبی برهند و در تلاش برای یافتن چاره کار به کندن چاه، حفر کهریز و قنات، زدن بند و بالا بردن آب رودخانه و کندن جوی و نهر پرداخته اند.
هستی و زندگی به اب این چشمه ها و قناتها بستگی داشت، که اگر دگرگون و ناپایدار می شدند؛ زندگی در خطر نابودی قرار می گرفت. برای زنده ماندن باید پنجه در پنجه طبیعت خشن و بیرحم افکند، تا از قهر آن در امام ماند یا راه دیگر آن بود که با نیاز و فدیه و قربانی و پرستش عناصر طبیعت از خشم آن آسوده زیست. اندیشیدن به ایزد و الهه ای در خیال و فراهم آوردن مظهری از وی و توسل به قدرت ملایک، تجربه ای بس طولانی در درازنای تاریخ پشت سر نهاده است.
آیینهای پرستش عناصر با ادیان اولیه آریایی وارد سرزمین ایران شد و با ظهور زرتشت به نظم و قانون درآمد و «اوستا» در بیست و یک جلد تدوین شد؛ که مجموعه ای بود از سوردهای یکتاپرستی، نیایش، نماز، مراسم مذهبی و «یشتها» که در توصیف آب و الهه آبها نگاشته شده است. در اوستا نگهبان آب به نامهای ناهید و آناهیتا نایمده شده، که آناهیتا به معنای پاکی و بی عیبی و بنا به متن «آبان یشت» نگهبان آب ورودی مینوی و خیالی است؛ که مظهر تمام آبهای بروی زمین است.
ناهید در «آبان یشت» که از زیباترین و شاعرانه تریت یشتهاست، مظهر تمام آبهاست و برای خشنودی او فدیه ها نثار می شد؛ تا با ازدیاد آب چشمه ها و سرآبها به فرذاوانی بذر و به رشد و نمو گندم و به نبات و گیاه و به گله و رمه بیفزاید و انجام زایش را آسان و برکت و نعمت را فراوان و سرشار کند. ایرانیان به نام ایزد آب «آناهیتا» همانند ایزدان آذر و مهر، پرستشگاههایی برپا می کردند که در آنها اهورای بزرگ و آفریده های نیکش را پرستش می کردند. یکی از این معابد در شهر باستانی «بیشابور» برپا شده است.
بیشابور: بیشابور بر اساس نقشه شهرهای مستطیل شکل هیپورام پس از شهر داریه شکل فیروزآباد و سایر شهرهای اشکانی شکل گرفته است. از بناهای موجود در بافت چنین شهری که بیش از 2 کیلومتر طول و یک کیلومتر پهنا دارد؛ فقط از یک بنای فوق العاده ارزشمند و کتیبه زرتشت نامی آمده است که بدون شک بنایی است منحصر به فرد و با نقش خاص که در بین سایر واحدهای ساختمانی این شهر نظیر ندارد و این تک بنا چیزی نیست جز معبد آناهیتا.
این معبد بنایی است به صورت مکعب به ابعاد 14 متر که سطوح مختلف آن با سنگهای حجاری شده ساخته شده و در اطراف بنا، رواق یا دالانی محاط است که بنای اصلی را از سه طرف در بر گرفته است. معماری این معبد الهام گرفته از سبک بناهای دوره هخامنشی است.
 ساختمان بنا در 6 متری از سطح زمین های اطراف خود در عمق زمین ساخته شده به طوریکه از 14 متر بلندی آن فقط 8 متر آن از فضای بیرونی نمایان بوده و این هم به علت هدایت جریان آب به درون رواقها و صحن داحل معبد بوده است.
در این بنا بازی با آب و نیایش آب بیش از هر چیز مورد توجه بوده و مخصوصاً مهارت های فنی که برای خروجی آب در صحن مرکزی پیش بینی و ساخته شده است، اهمیت این امکان را از نظر مذهبی در اوایل دوره کساسانی نمایان می سازد.
گردش آب در این بنا خود گویای اوج هنر مهندسان و معماران ایرانی است. این معماران اصولی را رعایت کرده اند؛ که حتی المقدور جریان آب در معبد، روان، پاک و پاکیزه باشد؛ یعنی به همان اندازه که آب از سه طرف وارد می شود، از مجاری سه گانه درگاهها به تدریج و به طور غیرمحسوس وارد صحن دیگری می شود و از خروجی وسط بنا که به شکل چاهی در زیر سنگهای کف پوش ساخته و پرداخته شده است، مبه زمین فرو رود.
2-جلوه آب در معماری اسلامی
همانگونه که در ایران باستان استفاده از سنگابهای مذهبی، معابد مهر و ناهید پرستی معمول بوده است؛ نتایج تداوم مقدسات این آیین ها در معماری ایرانی اسلامی نیز چشمگیر می نماید. اصولاً در دین اسلام به آب به عنوان عامل اصلی حیات و مایه پاکی و طهارت توجه خاص و ویژه ای شده است و در جهت چگونگی بهره بردن از این مائده الهی دستورات زیادی آمده است:
(انبیاء 30) (و از آب، هر چیز را زنده گردانیدیم.)
(انفال 11) (خدا بر شما از آسمانی آبی فرستاده تا شما را بوسیله آن تطهیر کند.)
این توجه ویژه باعث و بانی حضور آب در معماری ایرانی اسلامی به شکلی منحصر به فرد و چشمگیر شده است؛ به گونه ای که آب از عناصر جدانشدنی طراحی معماری اسلامی – ایرانی به شمار آمده است. به این ترتیب آب چنان در ساخت و ترکیب بناهای ایرانی وارد شده که عملاً نمی توان آن را از شکل ساخته شده جدا دانست.
آب در جایگاه تزئینی و نمایش خود در مرکز کوشک و باغ ها در میان حیاط مساجد، مدارس و خانه ها ظاهر شده و از جایگاه کاربردی – عملکردی سبب شکل گیری معماری آب انبارها، یخچال ها و … در معماری ایران مرکزی و کویری گشت. بنابراین آب به عنوان عنصری صرفاً نمایشی تجریدی در معماری ایران باستان به عنصری با کارکردهای متفاوت از عملکرد صرف در آب انبارها و یخچالها تا تجرید خالص در باغها و کوشکهای ایرانی – اسلامی تبدیل گشت.
1-2-آب انبار:
سابقه ساخت آب انبارها به چند هزار سال قبل برمی گردد. قدیمی ترین اثر مکشوفه در این ارتباط مخزن آب شهر «دورانتاش» عیلامی در نزدیکی معبد چغازنبیل است، که قدمت آن به قرن 13 ق.م برمی گردد. از دوران حکومت هخامنشیان نیز بقایای آب انبارهای متعدد در تخت جمشید وجود دارد؛ اما آب انبارهایی که هم اکنون برجای مانده همگی مربوط به دوره اسلامی است.
توزیع و پراکندگی آب انبارهای تاریخی ایران متناسب با شرایط اقلیمی نقاط مختلف می باشد. مناطق خشک و حاشیه کویر همانند یزد، از بیشترین آب انبارها برخوردار است و مناطق شمال و شمالر غرب از کمترین تعداد.
نقشه، معماری و تزئینات آب انبارها با توجه به منطقه جغرافیایی، شیوه برداشت آب، ابعاد، ابعاد جانمایی آب انبار در بافت شهری و نیز نوع استفاده متفاوت بوده است. با نگاهی به بافت محلات تاریخی می توان نتیجه گرفت که آب انبارها معمولاً در مجاورت سایر بناهای عمومی و جمعی از جمله مسجد، حسینیه، زیارتگاه و بازار ساخته شده و در واقع یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده مراکز شهری و محله ای بوده است.
آب انبارهای میان راهی نیز اغلب در نزدیکی کاروانسراها و یا در فواصلی معین از راه که تأمین آب آن ممکن بود، ساخته شده اند.
معماری عمده آب انبارها تاریخی ایران متشکل از عناصر زیر است:
سر در، راه پله، پاشیر مخزن و پوشش گنبدی و بادگیر آن.
کیفیت حضور هر یک از این عناصر در معماری آب انبار تابع عوامل گونه گون بوده است.
کیفیت سردر آب انبارها، تابعی از بزرگی و کوچکی آب انبار و نیز موقعیت جانمایی بنا در رابطه با سایر بناهای مراکز شهری بوده تا آنجا که در بعضی از شهرهای حاشیه کویر مرکزی ایران آب انبارهایی با سردرهای ورودی مرتفع و همراه با تزئینات مجلل و جالب توجه به چشم می خورد.
در پشت سر در راه پله ای قرار داشته که عمق آن متناسب با ارتفاع مخزن بوده، تعداد پله های آن گاه به 90 می رسد و شیب راه پله ها نیز نسبتاً زیاد بوده است.
عرض راه پله ها معمولاً زیاد بوده و پوشش راه پله ها با طاق های آهنگ یا استوانه ای و به دو شیوه ضربی و رومی اجرا می شده است. برای تأمین روشنایی داخل راه پله ها روزنه هایی در پئشش آن تعبیه کرده و گاه نیز راه پله از دو قسمت سرپوشیده و سرباز ساخته می شده است.
در انتهای راه پله، محوطه مربع یا چند ضلعی «پاشیر» قرار می گرفت. بخش اصلی آب انبارها مخازن آنهاست که عمدتاً با طرح استوانه ای و یا مخروط ناقص و در مواردی چهارضلعی ساخته شده اند. گنبدها به اشکال نیم کروی تا مخروطی و مخروط پله ای (زینه ای) می باشد.
در تعدادی از آب انبارهای بزرگ که امکان برپایی مخازن استوانه ای و گنبدی بسیار بزرگی وجود نداشته از مخازن چهار ضلعی ستوندار با پوشش طاق و گنبد استفاده کرده اند. پوشش این اب انبارها از بیرون مسطح بوده و این امر امکان ساخت بناهایی را برروی آنها فراهم می ساخته است.
برای خنک نگه داشتن آب و تهویه فضای مخزن اغلب گبادگیرها و هواکش ها در پوشش آن تعبیه می کردند که بهترین نمونه آن امروزه در شهر یزد دیده می شود.
2-2-یخچالها:
در سراسر خطه ایران زمین عموماً و در مناطق گرم و خشک خصوصاً، که داریا تابستانهای داغ با گرمای طاقت فرسا می باشند؛ بناهایی زیبا و بزرگ قرار داشته است، که در قلب تابستانهای داغ و سوزان خنک آب گوارا را به درون خانه ها می کشانده است. در گذشته هر شهر و روستایی معمولاً دارای یک یا چند یخچال بوده که مصرف یخ ساکنان را در فصول گرم تأمین می کرده است.
احداث یخچال منحصر به مناطق کویری نبوده، بلکه در مناطق غرب و شمال غربی نیز یخچالهایی با شکل و فرمی متفاوت مورد استفاده قرار می گرفته است. فن ساختمانی و شیوه معماری در ساختمان یخچالها به گونه ای است که دقت و نکته سنجی سازندگان و معماران این واحدها را به نقاط عمده و مهمی چون عایق کاری بنا، حفظ برودت مناسب جهت نگهداری یخ، مصالح ساختمانی و چگونگی تهیه یخ می رساند.
در ساخت یخچالها در نواحی مختلف ایران سه عنصر تشکیل دهنده یخچال یعنی دیوار سایه انداز، مخزن یخ و حوضچه تولید یخ متناسب با نوع اقلیم، مصالح بومی و … فرمی خاص به خود گرفته است.
عملکرد هر یک از این عناصر در معماری یخچال مشخص است. دیوار سایه انداز دیوار بسیار طویل و بلندی بوده که از مشرق به مغرب کشیده می شده است ارتفاع این دیوار که گاهی تا 15 متر می رسد، در طول روز از تابش آفتاب برروی آبهای منجمد شده در حوضچه های جلوگیری می کند.
حوضچه ها نیز گودال مستطیلی شکلی بوده است که به موازات دیوار سایه انداز و در بخش شمالی آن حفر شده و عمق آن 30 الی 50 سانتیمتر بوده است. و اما مخزن یخ معمولاً در پشت دیوار سایه انداز و در بخش جنوبی آن ساخته می شده و به وسیله یک یا چند مدخل ورودی به بخش شمالی راه می یافته است.
مخازن یخ در نواحی مختلف به شکل های مختلف ساخته شده است. اما مخازن گنبدی شکل در بیشتر نقاط ایران به کار می رفته است. علاوه بر مخازن گنبدی شکل، مخازن تونلی شکل نیز در نواحی غربی و شمال غربی ایران مورد استفاده بوده است.
3-2.پل:
سرزمین ایران از روزگاران گذشته، یکی از کانالهای مهم ارتباطی بین شرق و غرب بوده و همچنین استقرار گروههای مختلف انسانی در جای جای آن، وجود راهها و شاهراه ها را ضروری می ساخته است.
رودخانه ها یکی از موانع مهم راهسازی در دوره های گذشته بوده است. هرچند تعداد رودخانه های دایمی و پرآب ایران چندان قابل توجه نبوده؛ اما وجود رودخانه های فصلی بسیاری که در فصل هایی از سال پرآب و گاه همراه با سیلاب و طغیان بوده، تردد و حمل و نقل را بسیارز مشکل می ساخته است. از پل های ساخته شده در ایران تا قبل از دوره هخامنشی، اطلاعی در دست نیست. از دوره هخامنشی، تنها بقایای پلی در محدوده کاخ ها و باغ های پاسارگاد کشف شده که طول آن 16 متر بوده است. برخلاف دوره های قبل، از پل سازی دوره ساسانی مدارک بیشتری برجای مانده است در این دوره پیشرفت چشمگیری در زمینه پل سازی صورت گرفته و پل هایی ساخته شده که در نوع خود شاهکاری محسوب می شوند. پل بند شوشتر از بهترین های این دوره است.
پس از ساسانیان و در قرون بعغدی و به خصوص در دوره صفوی به جهت گسترش شبکه ها راه ها و اقبال زیادی که متوجه معماری بود، پل سازی از پیشرفت قابل توجهی برخوردار شد. چشمگیرترین آنها، پل خواجو و سی و سه پل است.
پل های ایران به جهت کاربردی بودن و اینکه عموماً آنها را در خارج از شهرها ساخته اند، تزئینات چشمگیری ندارد، به جز در موارد ویژه ای مانند پل خواجو که به جهت موقعیت و کاربرد خاص، از تزئینات قابل توجهی برخوردار است.
3-حضور آب در فضای ایرانی
همراهی آب با معماری ایران پس از اسلام محدود به جنبه های کارکردی آب نماند، بلکه معمار  ایرانی با ذوقی وصف ناپذیر، فضاهای معماری ایراین را چنان با آب و زیبایهای آشکار و نهان آن آمیخت که آب به جزیی جدایی ناپذیر از معماری ایران بدل گشت. آب در معماری ایران به عنوان یکی از عناصر کیفی سازنده فضا به شکلها و فرمهای  گوناگون عرضه شده است. در هر گوشه از فضاهای ایرانی یک یا چند ویژگی آب دست مایه کار معمار بوده و به نمایش درآمده است. موج، فوران، انعکاس و موسیقی آب به معماری ایرانی کیفیتی بخشیده که انکار آن ممکن نیست. اساساً همین ویژگیهاست که معماری منظر ایرانی را با آب عجین ساخته است. آب نما، فواره، آبشار و جوی عناصری هستند که در فضاهای ایرانی کیفیت های گونه گون آب را جلوه می بخشند.
در این بخش به طور خاص به حضور «آب نما» در معماری ایرانی پرداخته می شود و در مباحث باغ سازی ایرانی به سایر عناصر توجه خواهد شد.
آب نما و فضای ایرانی:
گفتیم که در معماری پیش از اسلام حضور آب در معماری ایرانی محدود به جنبه تقدیس و متافیزیکی آب بود. ایرانیان باستان از فرم دایره کامل برای ساخت آب نما استفاده می کردند. بر اساس مدارک برجای مانده، فرم آب نما به صورت دایره ای پله ای بوده که در آن آب نما به صورت دوایر متحدالمرکز ساخته می شده است.
این آب نماها چنانکه پیش از این گفته شد، بیشتر در کنار پرستشگاهها ساخته شده است. بنا بر اظهارات استاد کریم پیرنیا این آب نماها «پادیاو» خوانده می شده است. همین پادیاو پس از اسلام در پیش مساجد به حوض ها تبدیل شد؛ اما با کارکردی متفاوت. علت وجود آب نما در صحن مساجد در ابتدا پاکیزگی و طهارت انسان نمازگذاری است که برای حضور در پیشگاه پروردگار خویش آماده می شود اما فلسفه آب نما تنها محدود به این نکته نیست.
هانری کوربین فیلسوف غربی در کتاب خود از ملامحسن فیض کاشانی چنین نقل می کند: «در این دنیا» تصاویر نمونه است که ارواح، تجسم می یابند و اجسام روحانی می گردند. ظهعور تصاویر در آینه و یا آب شفاف در این دنیا واسطه صورت می گیرد چرا که تمام تصاویری که در آینه ها منعکس می گردند نیز به این دنیا تعلق دارند.» اینجاست که سمبلیسم متافیزیکی عرفان اسلامی از این آب نماها درهای واقعی به سوی سرزمین روح ها می گشاید.
استفاده از آب در عرصه زندگی خصوصی مسلمان ایرانی واجد شرایط گوناگون بوده است. یکی از این شرایط، طاهر بودن آب بوده که بر طبق دستورات فقهی طهور بودن آب دارای شرایطی است. آبی که در جریان باشد و نیز آبی که در حجمی به ابعاد سه وجب و نیم باشد، آب «کر» نامیده می شود و طهور است. همین ویژگی زمینه ساز استفاده از آب نمایا حوض در مسکن ایرانی گشت. حوض یا آب نما به اندازه و شکلهای مختلف به درون حیاط خانه ها راه یافت. این آب نما در امتداد یکی از محورهای اصلی فضای خانه ساخته شده و اطراف استخر نیز شیاری برای هدایت آب اضافی می ساختند.
آب این حوض ها را در فواصل معین از نهرهای روبازی که در خیابانها و کوچه ها جایر بوده، تأمین می کردند. هرگاه ذخیره آب به حد کافی مقدور بوده این حوض ها لبریز از آب شده و پهنه ای نامحدود از سطح آب را به بیننده عرضه می کرد.
در حیاط ایرانی، حوضها به صورت مربع، مستطیل، ستاره ایرانی یا هشت ضلعی منظم ساخته شده و باغچه ها متناسب با فرم حوض در پیرامون آن شکل می گرفتند. تیرگی و انعکاسی آب در استخرهای بزرگ، حیاطهای ایرانی حس مکانی – فضایی خاصی را به مسکن ایرانی بخشیده است.
4-آب و باغ ایرانی
ایرانی ها از گذشته دور به ساختن باغ ها و بوستان ها علاقه خاصی داشته اند. شاید خاطره میهن اصلی و خاستگاه قوم آریایی منشأ این علاقه بوده است. آنها باغچه هایی را که در اطراف بنا می ساختند، «په اره دئسه» می نامیدند. فرمانروایان شهرهذی داخل ایران یا شهرهای فلمرو شاهنشاهی ایران در خارج همه ملزم به ساختن چنین باغچه هایی بوده اند. مثلاً یکی از این پردیس ها در تخت جمشید بوده که خشایار شاه بنا کرده است.
در باغ ایرانی «آب» حیاتی ترین عنصر است چه در شکل ساکن و چه در شکل جاری خود. آب در باغ ایرانی نه نتها به گیاهان حیات می بخشد؛ بلکه آرامش، خنکی و طراوت را در باغ سبب می شود.
زمزمه آب و نغمه پرندگان موسیقی جاوردانه باغ ایرانی است. و از این روست گرایش و تأکید باغسازان ایرانی بر نمایش آب و ایجاد بازیهای نغز با آن.
دکتر محمد کریم پیرنیا در این باره چنین می گوید: «یکی از مشحصه های مهم باغ ایرانی تمایل زیاد به نمایش آب بود؛ چون آب معمولاً خیلی کم و بسیار عزیز بود معمار بازیهای غریبی با آن می کرد. مثلاً در باغ دولت آباد یزد که بنایی در بالای باغ با یک بنا در سمت راست و یک بنا سمت چپ و یک سر در دارد؛ معمار با بازی وصف ناپذیر بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است.»
در باغ فین کاشان هم با آب بازیها شده است؛ با آب چشمه ای خیلی قدیمی که بخشاب فوق العاده زیبایی دارد. مقدار اعظم آب این چشمه به باغ فین وارد می شده و سپس از آنجا بیرون یم رفته است. آب ابتدا از یک «شتر گلو» بیرون می آمد و از آنجا در حوضهایی در دو طرف پحش می شد و بعد به آب نماها و جوبهایی می رسید که فواره های متعدد داشتند و بعد از گردش در باغ خارج می شد و به کشتزار می رفت.
حتی در جایی مثل بهشهر هم که آب فراوان بود با آن بازیهای زیبایی کرده اند. در باغ فین و در باغ چهلستون بهشهر، خیابان وسیعی با یک آب نما در وسط آن جای میان کرت نشسته است. گاهی هم به جای آب نما یک استخر بزرگ می ساختند مثل چهلستون اصفهان.»
از سوی دیگر شیب زمین مورد نظر برای ساخت باغ نیز تأثیر بسزایی در فرم استفاده از آب داشته است. اگر زمین باغ مسطح بود، آب نماها خیلی کم شیب بودند، مثل باغ فین کاشان و اگر شیب دار بود، مثل باغ شاهزاده ماهان، آب نماها به صورت آبشار درمی آمدند. در این موارد از سینه کبکی استفاده می کردند که آب را بیشتر نشان می داد. تراش سنگ در سینه کبکی مثل موج طبیعی آب بود. در باغ چهلستون بهشهر و در قدمگاه نیشابور و دولت آباد یزد می توان سینه کبکی ها را دید.
هندسه حاکم بر باغ ایرانی و در نتیجه هندسه شکل گیری حضور آب در باغ ایرانی برخاسته از کیفیات متافیزیکی است. ویکتوریا سکریل وست در مقاله مفصلی که در باره باغهای ایرانی نگاشته به کاسه ای سفالی که بوسیله پرفسور هرتسفلد در ساعده کشف شده اشاره نموده و می نویسد: «در اینجا کاسه ای سفالی بدست آمده که تصور می رود مربوط به دو هزار سال قبل از میلاد باشد و روی آن جویهای متقاطعی ترسیم  شده است، که چهار نقطه باغ را نشان می دهد و در هر قطعه یک درخت و یک پرنده است. و این همان طرح رسمی و عمومی است که ایرانیان از زمان کورش تا به امروز به کار برده اند… و در حقیقت تمام باغهای ایران بر اساس این تقسیم بندی هندسی طرح ریزی شده اند؛ تا جاییکه اینکار به صورت یک کیفیت عرفانی و متافیزیکی درمی آید. از افکار بسیار قدیمی آسیا در تصور عالم، وجود و تقسیم آن به چهار منطقه است که معمولاً چهار رودخانه بزرگ آنها را از هم جدا می کنند.»
پاسارگاد:
کاخهای کورش با ویژگی جدید در معماری چهارنمایی خود به عنوان ساختارهایی با چشم انداز باز گشوده طراحی شده بودند. این بناها دیدگاهی گسترده از تمامی جهات داشته و باغهای بزرگی اطراف آنها را احاطه کرده بودند. با آنچه که بر جای مانده ما هنوز طرح اصلی یکی از قدیمیترین باغهای شکوهمند دوره هخامنشی را در اختیار داریم.
آب نماها: آب نماهای شناخته شده باغ سلطنتی بیش از 1100 متر طول دارد. آب نماهای سنگی را حضوچه های زیبایی همراهی می کنند که معمولاً از سنگهای یکپارچه ای با بیش از یک متر مربع مساحت تراشیده شده اند. هر حوضچه بیش از 50 سانتی متر عمق داشته است.
ساختار این آب نماها در نهایت سادگی است. قطعات سنگهای آهکی که جویها با آن ساخته شده است؛ بدون هیچگونه زیرسازی روی زمین کار گذاشته است. هیچ نوع بست یا اتصالی بکار نرفته در حالی که تمامی ساختار یکپارچه به نظر می رسد و باید توجه داشت که ترازبندی اولیه از دقت اعجاب آوری برخوردار بوده است. در متون باستانی فقط یکبار از وسعت، زیبایی و هوای خنک پاسارگاد، صحبت شده، آنهم در جایی که از باغ پرشکوه اطراف آرامگاه کورش سخن به میان آمده است.
کوشک: باغ سلطنتی با ابعادی در حدود 250 در 300 متر فقط سه راه دسترسی اصلی داشته است:
خود کاخ، کوشک موجود در گوشه شرقی و کوشک ساخته شده در گوشه جنوبی باغ.
کوشک موجود در گوشه جنوبی باغ، با قرار گرفتن در مسیر اختصاصی که شاه بین دو کاخ اصلی خویش می پیموده، باید از اهمیت خاصی برخوردار بوده باشد.
باغ ایرانی تصویری از بهشت:
همه ادیان الهی انسان را موجودی رانده شده از بهشت می دانند و او را به بهشت موعود وعده داده اند.
آب به معنای سرچشمه حیات و گیاهان جلوه های جهان و زیبایی طبیعت اند و باغ در سرزمین گرم و خشک، آیتی از جلوه های جمال خداوند است. با تکیه بر تصاویری که انسان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد. بهشت را در جهان آخرت توصیف نموده است و پس از اسلام معماران مسلمان با عنایت به این توصیف ها بهشت هایی را در این جهان فناپذیر ساخته اند؛ که به راستی تمثیلی از جنت است که در قرآن توصیف شده است.
نقطه اوج تصویری از بهشت در قرآن توصیف شده «جنات تجری من تحتها الانهار» می باشد و به معنی بوستانهایی است که از زیر درختان و قصرهای آن جوی های آب جاری است. در آیه 20 از سوره عنکبوت می خوانیم:
«و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح می کنند؛ ما در کاخهای بخشتی منزلشان می دهیم غرفه هایی که از پای آن نهرها جاری است و ایشان همیشه در آن خواهند بود.»
در اکثر باغهای ایرانی جوی آب از طبقه زیرین کوشک سرچشمه می گیرد و پس از ریختن به حوص جلوی عمارت در کل باغ جاری می شود.
جاری شدن آب از جای جای باغ ایرانی و حرکت آن در چهار جهت و چهار جوی تمثیلی از نهر بهشتی است.
کوشک:
عمارت کوشک غالباً ساختمانی برونگرا بوده، در قسمتی از فضای واقع در میان به گونه ای طراحی و ساخته می شد؛ که ساکنان آن بتوانند از بهترین منظر برخوردار شوند. تأمین بهترین منظر ممکن برای فضای کوشک منجر به استفاده از طرحهای چهار صفه ای با نقشه مربع یا هشت ضلعی شد. در بسیاری از کوشک ها یک فضای میانی در وسط و چهار با هشت فضایث جانبی به گونه ای وجود داشت که هر یک از فضاهای جانبی پنجره یا ایوانی به سوی چشم اندازها و مناظر باغ داشت.
اغلب کوشک ها در چهار جبهه اصلی از خصوصیات کالبدی یکسانی برخوردار بودند. در حالی که در بیشتر موارد، جبهه ای که از لحاظ نحوه جهت گیری اقلیمی، دید و منظر، موقعیت و … امتیاز بیشتری داشت؛ به عنوان جبهه اصلی بنا انتخاب می شد. معمولاً در همه باغ های طراحی شده آبگیر یا حوض نیبتاً بزرگ در جلوی ایوان اصلی می ساختند؛ تا ضمن تلطیف کردن هوای محیط بهترین منظر ممکن در باغ را نیز شکل بدهد. سطح کوشک و ایوان آن کمابیش در اغلب باغ های ایرانی بلندتر از سطح زمین باغ ساخته می شد و به این ترتیب افراد در هنگام استقرار در ایوان  یا تالار و اتاق ها به نحو کمناسبی از چشم اندازهای بیرون می توانستند بهره ببرند.
در معماری کوشک باغها حرکت درون به برون به تدریج و با کمال ظرافت صورت می پذیرد؛ به طوریکه نمی توان مرزی بین این دو قائل شد. آب در نهایت لطافت طبیعت را به درون معماری منتقل می کند.
معمولاً اندازه کوشکهای باغها بین 12 تا 20 متر بوده و بزرگترین آنها در مورد کوشکهای مدور، هشت گوش یا مربع به 25 متر هم می رسد.
در باغهای ایرانی علاوه بر عمارت اصلی یا کوشک اصلی بناهای دیگری نیز وجود داشتند. این عمارتها بر حسب نیاز عبارت بودند از: عمارتهای تابستانی – زمستانی، آب انبار، حمام و سایر بناها که در نقاط مختلف برای عملکرد آنها ساخته می شد.
حضور زندگی بخش آب در معماری باغهای ایرانی بیشتر در 4 شکل زیر خلاصه می شود:
1-جوی (نهر)
2-فواره
3-آب نما
1-4:نهر:
تجلی شریان ارتباطی باغ ایرانی به صورت نهر است. در واقع نهرها هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ روحی و معنوی ارتباط دهنده هستند. نهرها در کوشک – باغ ها نه تنها طبیعت را با معماری پیوند می زننند،؛ بلکه عناصر مختلف باغ را نیز به هم گره زده و یک نوع وحدت بوجود می آوردند. نهرهای اصلی به عنوان شریانها بروی محورهای مهم ترکیب مجموعه را غنی تر می سازند. جاری شدن آب از جای جای باغ و حرکت آن در چهار جهت و چهار نهر، تمثیلی از چهار نهر بهشتی است که در باغ ایرانی به کار گرفته شده است.
در اکثر باغهای ایرانی جوی آب از طبقه زیرین کوشک سرچشمه می گیرد و پس از ریختن به حوض جلوی عمارت در کل باغ جاری می شود.
2-4: فواره:
آب نماها سطحی را ایجاد می کنند، که موجب ارتقاء کیفیات بصری معماری ایرانی می گردند؛ اما فواره ها در واقع موسیقی فضاها محسوب می شوند.
برای بوجود آوردن مفهوم فوران آب از میان سنگ از فواره های سنگی در وسط حوض ها استفاده شده است. فوران اب بدین ترتیب در میانه حوض تولید صدا و موج می کرده است. ایجاد امواج بر سطح آب از صحنه های بسیار بدیع عالم تذکر است. می دانیم که سطح شفاف آب در آبنماها همچون آیینه نماهای اطراف خود را منعکس می سازد و با موجهای حاصل از فوران آب، همگی این نظام برهم می خورد.
موسیقی فواره نیز به فضای معماری ایرانی کیفیتی خاص می بخشد. این موسیقی می تواند کوتاه و زمزمه گر بوده و مانند موسیقی متن عمل نماید و می تواند با نشاط و پرهیاهو بوده و شادی بخش فضای اطراف شوند.
3-4.آبشار:
شکل باغ در ایران و کیفیت حضور عناصر مختلف در آن از دیرباز تا کنون تابع چند عامل عمده بوده است. از مهمترین این عوامل، ویژگیهای اقلیمی، میزان آب و ویژگیهای محیطی از جمله شیب زمین، کاربرد باغ و … را می توان نام برد.
گونه ای از باغهای ایرانی در زمینهای شیب دار ساخته شده است. در این نوع باغ جویها و مسیرهای اصلی آب به صورت پلکان ساخته می شده که نتیجه آن حضور آب به صورت آبشار در این نوع باغ، است. در واقع با وجود آبشار در مسیر حرکت آب، جریان ملایم آب تبدیل به جریانی پرهیاهو شده که این هیاهو فضای باغ را تسخیر می کند. باغ شاهزاده ماهان، آرامگاه نیشابور و تاج نطنز و … از جمله این باغها است. در این آبشارها معمار ایرانی با کمک گرفتن از چند عنصر ساده سعی داشته که مقدار آب را بیشتر نشان دهد. از جمله این عناصر سنگ «سینه کبکی» است که سنگی تراش داده شده بود و آب را امواج تر نمایش می داد.
4-4.آب نما:
در باغ ایرانی آب نما یا استخر یکی از ضروری ترین عناصر باغ بوده و استخر باغهای قدیمی غالباً عمیق بوده است. این آب نما بیشتر در مقابل کوشک احداث شده و معمولاً بعد اصلی آن در جهت طول ساختمان و به شکلهای مستطیل، مربع و … بوده است. برخلاف نهرها و فواره ها که ذاتاً بر جنبه جنبشی آب اشاره دارند؛ آب نماها عناصر آرامی هستند، که آب حاصل از چرخه آب را جمع آوری می کنند. آبهای راکد به طور طبیعی انعکاس دهنده تصاویر هستند و در واقع با انعکاس مناظر و بناها و نیز آسمان در خود موجب بسط فضای باغ می شوند.
گاهی نیز آب نماها مکمل معماری باغ می شوند و کیفیتی نوین به معماری باغ می بخشند؛ که نمونه بارز آن عمارت چهلستون در اصفهان است.
علاوه بر این، در باغ ایرانی جایگاه حوض و آب نما تنها فضای بیرونی نبوده است. بلکه این آب نما به درون کوشکها نیز راه یافته و لطافت خاصی را به فضای درونی کوشکها بخشیده است. وجود نورگیرهایی بروی درونی کوشکها بخشیده است. وجود نورگیرهایی بروی سقف گنبدی و بر بالای این آب نما کمک می کرد تا صحنه های بدیعی از تابش نور بر سطح آب و تلالوی آن بر روی سقف بوجود آید. گویی نوری که از سطح آب انعکاس می یابد، بروی سقف می رقصد.
5-قنات و فضاهای جمعی و خصوصی
از زمانی که کشاورزی شکل خاصی به خود گرفت، یعنی به شکل یک حرفه خاص و ثابت مربوط به یک قشر از مردم جامعه درآمد؛ سیستمهای مختلف آبیاری مصنوعی به وجود آمد که نمونه های آن در بین النهرین، دره سند و محوطه های باستانی فلات ایران به صورتهای مختلف کانال کشی و نهرهای انحرافی به چشم می خورد. از طرف دیگر در فلات ایران مردم برای داشتن آب کافی و همیشگی، روشهای مختلفی را آزموده اند؛ که پیش از این به برخی از آنها اشاره شد.
«احتمال می رود که اولین بار در نیمه دوم هزاره چهارم قبل از میلاد کشاورزان از وجود جریانات آبهای زیرزمینی آگاهی پیدا کرده و شروع به استفاده از آبهای زیرزمینی کرده باشند. قنات را می توان یکی از گامهای بسیار اساسی بر در پیشبرد کشاورزی و تأمین آب مناطق کویری دانست.»
با توجه به این دو کارکرد قنات، می توان قناتها را به دو دسته قناتهای شهری و قناتهای زراعی تقسیم کرد. قنات شهری آب غیر شرب شهرها را تأمین می کرده است.
1-5.قنات و عرصه های جمعی (بافتهای شهری):
قنات ها از عوامل عمده در شکل گیری بافت محله ای در شهرهای حاشیه کویر ایران بوده است؛ بطوریکه قنات های عبوری یکی از عوامل موثر در مرفولوژی شهر و الگوی مسکن به شمار می رود. از زمانی که اقوام ساکن در حاشیه کویر توانستند به وسیله قنات به آبهای زیرزمینی دست پیدا کنند، بخش داخلی فلات ایران در حاشیه کویر جهت شکل گیری نطفه های جدید شهری مورد توجه قرار گرفت و از زمان حیان شهری خود را آغاز کردند.
پیش از این گفتیم که قناتها به دو دسته عمده شهری و زراعی تقسیم یم شوند. قناتهای شهری مظهر ندارند؛ بلکه هنگام رسیدن به محدوده شهر شاخه شاخه شده و هر خانه دسترسی مستقلی به آن دارد. این شبکه آبرسانی یکی از عوامل شکل دهنده بافت محلات است. به عنوان مثال هرجا مسیر قناتها به هم نزدیکتر بوده محلات نیز مجتمع تر بوده و هرچه قناتها از هم فاصله بیشتری داشتند خانه ها نیز پراکنده تر بوده است…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی شیشه و صنعت شیشه گری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی شیشه و صنعت شیشه گری دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شیشه و صنعت شیشه گری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تاریخچه
منابع بسیاری شروع شیشه گری را از حدود سال 2000 ق.م. تخمین زده اند اما تاریخ شناسان در این مورد اختلاف نظر دارند.
بدون شک رومی ها و مصری ها بهترین و پیشرفته ترین شیشه گران عصر خود بوده اند. نمونه های بسیاری از این آثار در موزه های دنیا نگهداری می شود بعنوان مثال در موزه کورنینگ نیویورک قطعات با ارزشی از آثار شیشه مذاب موجود است، که تصاویر آنها در صفحات بعد آمده است.با بررسی این اشیاء اطلاعاتی در مورد روند ساخت شیشه مذاب بدست آمده است. اشیایی مانند کاسه هایی با فرم های پیچیده، جواهرات، و کاشی های تزئینی دیواری که تقریباً در سالهای 1500 ق.م. تا 500 بعد از میلاد ساخته شده است. لیکن بعد از  این تاریخ یعنی 500 بعد از میلاد هیچ اثری  از آنها یافت نشده است. مشخص نیست بعد از این تاریخ چه برسر آن آمد.
 شاید این سئوال را بتوان اینطور پاسخ داد که پس از آن روش شیشه فوتی روش سریع و مطلوب فرم دهی شیشه شد. به نظر می رسد از سالهای 500 بعد از میلاد تا اوائل 1900 عاری از هرگونه اثر شیشه مذاب بوده است. البته باستثنای کارهایی که به روش ذوب شیشه خرده در قالب( Pate de verve ) انجام می شده که در دوره Art   Nouveaou بسیار کاربرد داشته است. آثار <<هنری گراس>>، نمونه خوبی از این روش در سالهای 1880 تا 1920 بوده است. هنرمندان شیشه فوتی در دوره های اولیه از بعضی تکنیک های شیشه مذاب نیز برای ایجاد طرح روی آثار خود استفاده می کردند با این وجود فعالیت اصلی آنها در جهت بهبود روش فوق برای بازار در حال رشد شیشه بود.
با درنظر گرفتن موارد فوق قابل در ک است که برای احیای دوباره شیشه مذاب زمان طولانی صرف شده است.
 تکنولوژی شیشه بهترین دوران رشد و ترقی خود را در طول دوره رنسانس اروپا و همچنین بعد از آن طی کرد. ولی به دلایلی آنطور که انتظار می رفت ،روش ساخت شیشه مذاب تولد دوباره ای در این دوران طلایی نداشت. در این دوران به این روش کم توجهی یا حتی از آن چشم پوشی شد. در دوران معاصر نیز این روش از رشدی که سایر روشهای فرم دهی شیشه داشته، محروم بوده است.
 هرچند  هزاره اول تاریخ 4 هزارساله شیشه گری از آثار بجامانده غنی بوده است ،ولی بنظر می رسد در 2000 ساله بعدی در این زمینه کار نشده است.« ال. سی.تیفانی» در شاهکارهای خود از این هنر استفاده کرده است. او در اثار خویش از نوارهای با این روش برروی سطوحی که بصورت شیشه فوتی آماده می شد، استفاده می کرد. همچنین از تکه های دمیده شده که وسیله تکنیک Slump به صورت تخت درآمده اند و سطح هایی بافت دار یا نقش دارند، استفاده می کرد.
 از حدود سالهای 1935 لعاب شیشه ای، روش Slump و برحسب اتفاق شیشه مذاب دوباره ظاهر شد.
 در آن دوران انواع مختلفی از شیشه در دسترس بود. از شیشه های جام ارزان قیمت  گرفته تا بطریهای شیشه ای رنگی این روش دوباره فرم دهی شیشه در یک سری گروههای کوچک در نواحی از  آمریکا گسترش پیدا کرد، لیکن در ابتدا درک تکنولوژی شیشه و دانش نحوه استفاده از شیشه در رأس این فعالیت ها نبود.

آثار معاصر
دسترسی به دانش روز و آزادی هنرمندان در  این روش کار، پیشرفت سریعی در آن ایجاد کرده است. هنرمندان امروزه آثاری پویا، پیچیده و نو خلق می کنند.
در سال 1940« مایکل و فرانسیس هیگن» از معدود هنرمندانی بودند که فرم دادن شیشه های تخت و آثار فیوز و لعاب شیشه ای را برای امرار معاش خود برگزیدند.
« کی کینی» در سال 1963 کتابی با عنوان«glass craffs » نوشت که حاصل تجربه های شخصی او در مورد کار با شیشه های تخت و فرم دهی آنها بود. علاقه و ذوق وافر او در مورد کار با شیشه های مذاب و قالب ریزی ، نکات روشنی را برای حرکت شیشه گری در سالهای اولیه دهه 60 آشکار کرد.
هنرمند دیگری که بعنوان یکی از تأثیرگذاران در رشد شیشه مذاب به حساب می آید« هریت اندرسون» بود. در سال 1981 او دوره ای در مورد شیشه نزد« مورتیس هینن» در موسسه تکنولوژی روچستر گذراند که او را به ترک رشته خود یعنی نساجی و جستجو مطالعه در زمینه شیشه گرم و کوره ای ترغیب کرد.
 نتایج آزمایشات بسیار و تحقیقات به دقت ثبت شده در طول سالها او را برای چاپ کتابی به نام <<Kiln Fired glass>> یاری کرد.
 دستیابی به آثار قابل استفاده شیشه فیوز یا لعاب شده همیشه مشکلی برای هنرجویان مبتدی بوده است. آنها برای ساخت و هم جوشی شیشه های رنگی دچار مشکل می شوند و در نتیجه آثار خود را روی شیشه های رنگی محدودی متمرکز می کنند، یا اینکه از لعاب فریت روی شیشه های جام استفاده می  کنند.
 جمع آوری آنینک در سال 1995 باعث رواج دوباره شیشه خانه بندی یا Stained شد. شهرهای مانند دنور، کلورادو تبدیل به مرکزی برای تجارت شیشه های این کار شد، که از پنجره های خانه های قدیمی در سواحل شرقی بدست می آمد. تقاضا برای خرید این نوع کار موجب تولید دوباره طرح های قدیمی، با تکنیک های معاصر و نو در آتلیه ها و کارگاه ها شد.
رشد کارگاهی تولید شیشه خانه بندی بوسیله تولیدات جدید کارخانجات شیشه که با این نوع تولید همآهنگ شد، امکان پذیر گشت و برای اولین بار شیشه به دور از مصارف صنعتی تولید شد. تولید شیشه در انواع مختلف به مقدار کم به کارخانجات اجازه پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان را داد. بازار درحال توسعه و شیشه های جدید محرکی قوی برای هنرمندان این رشته بود.
 شیشه استین مدرن که با تقلید روش های سنتی به حرکت درآمده بود به یک هنر بسیار گسترده تبدیل شد. تکنیک های مختلف قدیمی با اسلوبی معاصر با موفقیت انجام شد. خارج از این تلاش وسیع شاهد شروع دوباره دوره جدید شیشه فیوز هستیم نخستین دوره جدید در تاریخ 2000 ساله فرم دهی شیشه .
« مواد لازم و ابزار»
امروزه هر کسی که بخواهد با تهیه لوازم اصلی فیوز این کار را شروع کند. حتی کسانی که به صورت سرگرمی کارهایی دستی انجام می دهند
می توانند با یک سرمایه گذارری کوچک بروی 4 مورد اصلی کار را شروع کنند. این چهار مورد عبارتند از:
 1- کوره      2- طبقات کوره    3- جداکننده( بتونه)   4- دستکش نسوز
اصلی ترین بخش این فرآیند کوره است این کوره می تواند یک کوره قدیمی سفال یا یک کوره مدرن باشد. تفاوت کوره شیشه و کوره سفال در محل استقرار المنت های آن است. در کوره شیشه، المنت ها در روی سقف یا روی در آن قرار دارند. این نحوه قرارگیری به دلیل پخش مساوی حرارت برروی سطوح شیشه است اما در کوره سفال المنت ها در دیوارهای کوره تعبیه شده این تفاوت در جایگاه المنت ها باعث تفاوت در سیکل حرارتی و شیوه حرارت دادن  نیز می شود.
 مورد مهم بعدی طبقه کوره است که شیشه های موردنظر روی آن قرار می گیرند. این طبقات می توانند جنس های مختلفی داشته باشند. طبقات سفالی یا طبقات سیلیکون کارباید بیشتر مورد استفاده هستند. طبقات سیلیکونی سریعتراز طبقات سفالی سرد می شوند و به همین دلیل باعث توزیع یکسان دما در سطح زیرین وسطح رویی شیشه می شوند.
 مسئله مهم در مورد طبقات صاف و هموار بودن سطح آن است، در عین حال باندازه کافی بایستی برای پذیرش جداکننده زبر باشد. صنعگترانی که قطعات بزرگتر می سازند بنا به نیاز خود از طبقات سبک با عایق بندی مارینیت استفاده می کنند.
  مورد سوم یک جداکننده خوب است.این مسئله بسیار مهم است که از چسبیدن شیشه به سطح طبقه در دماهای بالا جلوگیری شود. بیشتر جداکننده ها در دماهای پائین مانند   بهتر عمل می کنند ولی برخی اوقات به دماهای بالاتر مثلاً 926 تا 565 c نیز می رسد که در این دما بیشتر جداکننده ها عمل نکرده و به شیشه می چسبند و این مسأله سبب مات شدن سطح شیشه می شود.
 جداکننده های بسیار خوبی در بازار موجود است مانند hotline  که مخصوص شیشه ساخته شده است .مواد اصلی این جداکننده ها هیدرات آلومینا 40%-60%  و کائولین خالص 40%-60% و کربنات کلسیم با کربن در یک محلول سوسپانسیون مثل صمغ و بنتونیت است.
این جداکننده ها به علت دارا بودن حالت سوسپانسیون مخلوط کردن آن راحت تر و سریعتر است و دیرتر ته نشین می شود. این مسئله باعث پوشش یکسان سطح می شود. به عبارت دیگر یک جداکننده باید به صورت خیس ومرطوب  روی سطح طبقه استفاده شود نه به صورت گرد. این کار باعث صدمه به سطح کار می شود.
 چهارمین بخش مهم دستکش ها هستند. دستکش های نسوز بخش بسیار مهم و ضروری این کار بحساب میآید. زیرا بدون دستکش بخش مهمی از زمان شما صرف درمان سوختگی های درجه سه خواهد شد.
سایر موارد مورد استفاده:
 علاوه بر مواردی که گفته شد موارد دیگری هستند که به اینکار ابعاد خلاقانه می دهند مانند لعاب ،ورق فیبری، مینا( لعاب فلزی)، لاستر
لعاب ازشیشه های خردشده با دمای ذوب پائین( با سرب یا بدون سرب) ساخته شده است برای مصرف لعاب از روغن مخصوص چاپ و اسپری استفاده می شود. وسیله و نحوه استفاده از لعاب در نتیجه کار تأثیر مستقیم دارد.
ضریب انبساط، دمای پخت، ماندگاری شیمیایی، فاکتورهایی هستند که در فرمول لعاب لحاظ شده اند. مواردی که برای انتخاب لعاب باید در نظر گرفته شود عبارتند از: غلظت لعاب، زمان خشک شدن و چسبندگی.
 هنرمندان دلایل خوبی برای استفاده از لعاب روی شیشه دارند. با این کار نیازی به تمیزکردن بسیار دقیق قبل از پخت نیست ،از بلوری شدن جلوگیری می کند و آثار بد اثر انگشت روی شیشه را نیز از بین می برد. ضمناً برای آن دسته از شیشه هایی که بعد از پخت درخشش خود را از دست می دهند باعث درخشش بعد از پخت می شود. مهمتر از همه اینکه در صورت کنترل صحیح لعاب امکان طراحی بوجود می آید.
 بعنوان مثال وقتی لعاب روی شیشه هایی که حالت رنگین کمانی ( هفت رنگ) دارند استفاده می شود. این حالت شیشه از بین می رود. چنانچه بخواهیم این حالت رنگین کمانی جزئی از طرح باشد می توان قبل از پخت و قبل از اعمال لعاب، سطح شیشه را در مناطق موردنظر با یک لایه شیشه شفاف  پوشاند.
تغییر رنگ شیشه با استفاده از لعاب های سربی بعنوان یک تکنیک یا روش امکان پذیر است. سرب مخصوصاً روی رنگهای سلینم تأثیر گذاشته و قرمز را به قهوه ای تبدیل می کند. که البته این رنگ  مطلوب نیست ولی به هر حال این مسئله می تواند بعنوان یک روش طراحی و رنگ گذاری استفاده شود. مانند بوجودآوردن دو رنگ از یک رنگ یا بوجود آوردن حالت سایه روشن یا دورگیری طرح .دو عامل مهم در استفاده موفقیت آمیز لعاب سازگاری لعاب با شیشه و روش مناسب لعاب گذاری است با توجه به اینکه لعاب یک لایه بسیار نازک روی شیشه موردنظر است. بایستی سازگاری و تنش آن آزمایش شود. این تست با گذاشتن یک توده از پودر لعاب به قطر1 cm روی دو قطعه شیشه با ضخامت مختلف انجام می شود. پس ازپخت با یک شیب نرمال، تنش آن بوسیله تنش سنج( یا به روشهای دیگر)  تست می شود. شکاف و ورقه ورقه شدن سطح لعاب شواهدی بر ناسازگاری لعاب و شیشه است. روش استفاده مناسب از لعاب یک عامل مهم دیگر در نتیجه گیری مطلوب است. اگر لعاب با روش مناسب اجرا نشود ممکن است نتایج ناامید کننده ای داشته باشد لعاب را می توان هم به صورت اسپری و هم به صورت گرد استفاده کرد. معمولاً روش اسپری مطلوب تر و راحت تر است. اسپری لعاب کار سختی است اگرچه اسپری لعاب تفاوتی با اسپری لاک و الکل  یا رنگ ندارد ولی مهارت نیاز دارد. در اسپری کردن ،پوشاندن لبه های کار مسئله مهمی است. در عین حال باید توجه کرد که لعاب روی لبه ها جمع نشود چون در کوره شره کرده و به طبقه کوره می چسبد. بهتر است دهانه اسپری را با زاویه و فاصله مناسب( 15 تا25 cm) به سمت قطعه گرفت و اسپری کرد. بنابراین هریک از عوامل برای حصول نتیجه اهمیت دارند.
 به دلیل وجود متغیرهای زیاد در فرمولاسیون لعاب های فیوز، لعابی به نام اسپری 2A تهیه شده است .این لعاب برای استفاده با هرگونه وسیله اسپری کننده ای مناسب است. به سرعت خشک می شود و روی کار می چسبد.
به عبارت دیگر زمان جابجایی قطعه ،از روی کار کنده نشده و صدمه نمی بیند به این ترتیب به طراح آزادی عمل در طراحی می دهد.

 ورق های فیبر نسوز:
این ورقه ها بیشتر به شکل نواری بریده شده و استفاده می شود. این ورقه ها در کوره روی کار یا زیر کار گذاشته می شود. البته استفاده در سطح زیرین یعنی سطحی که در مجاورت طبقه یا کف کوره قرار دارد بیشتر است. زیرا که بطورکلی این روش برای برجسته کردن سطح شیشه استفاده می شود. وقتی یک لایه نازک از فیبر زیر شیشه موردنظر قرار داده می شود یک سطح بافت دار برجسته روی سطح کار بوجود آورده و بهتر از یک جداکننده بسیار خوب عمل می کند در برخی موارد نیز می شود بعنوان جداکننده ، مستقیماً در کوره استفاده شود. در شکل 72 ورق به شکل حلقوی بریده و جدا شده است .از این روش برای ایجاد اختلاف سطح استفاده شده .
 این ورقها از جنس آلومینا سیلکیای بسیار ریز ساخته شده اند و در فرآیند فرم دهی یک سری الیاف آلی نیز به آن اضافه می شود تا باعث چسبندگی مواد  بشود. اگرچه این الیاف مضر نیستند ولی زمان حرارت دهی در اولین کوره هوای کارگاه باید تهویه شود.
 این ورقهای نسوز بایستی قبل از استفاده یکبار در کوره حرارت داده شوند. به همین دلیل قطعات از قبل بریده  شده فیبر را داخل کوره قرار داده و با دمای بالای  حرارت داده می شود. در زمان حرارت دهی قطعات فیبری سیاه شده و دود غلیظی ایجاد می کنند. بعد از سوختن الیاف ،ورقه  دوباره به رنگ سفید اصلی خود برمی گردد. ورق های فیبر نسوز به رنگ های خاصی از شیشه می چسبند به این منظور به یک برس سیمی برای جداسازی نیاز است.
مینا:
در گذشته برای حل مشکل ناشی از سازگاری بین دو شیشه از رنگهای مختلف مینا برای رنگ آمیزی شیشه استفاده می شد. عموماً مینا روی شیشه برای رنگ آمیزی یا ایجاد بافت استفاده می شود. اغلب مینا را برای رنگ آمیزی و تزئین سطح مس یا دیگر فلزات مورد استفاده قرار می دهند. ولی برخی رنگهای مینایی  نیز مخصوص شیشه ساخته شده است.
 شرکت تامسون اخیراً مینایی با مارک <<Ice Fire>> با درجه انبساطی نزدیک به شیشه مذاب ساخته است. برای دستیابی به یک رنگ درخشان بیشتر رنگهای مینایی با یک عامل زودگداز مانند سرب مخلوط می شوند، که ضریب انبساط بسیار بالایی دارد. این رنگ موقعی که به شیشه می چسبد که شیشه شروع به نرم شدن می کند.( شیشه جام حدوداً 700c  به حالت نرمی می رسد) به هر حال وقتی میناهای زودگداز به شیشه تخت می چسبند، جهت اینکه درجه انبساط آنها با هم تفاوت دارد احتمال ورقه ورقه شدن و کنده شدن دارند. بنابراین میناهایی با در جه انبساط بالا مطلوب ومناسب شیشه هایی با درجه انبساط بالا هستند.
بهتر است این رنگهای مینایی بین دو لایه شیشه قرارداده شود. برای نتایج ثابت و ماندگار بایستی ضریب انبساط مینا با ضریب انبساط شیشه سازگاری داشته باشد.
چگونه مینا با ضریب انبساط شیشه سازگار می شود؟
 در اینجا روشی برای آمیختن میناهای سربی نوع Ice Fire شرکت تامسون برای سازگاری با ضریب انبساط هرگونه شیشه گفته می شود. این نوع مینا با ضریب انبساط شیشه گداخته سازگاری دارد و از طرف دیگر با ضریب انبساط شیشه های رنگی فرق داشته و کمی پائین تر است. اما رنگهای سربی برای استفاده روی فلز ساخته شده اند و ضریب انبساطی بسیار بالاتر از شیشه های رنگی دارد.
 برای یافتن نسبت این لعاب مینایی به رنگهای سربی مقدار یک قاشق چایخوری از یک رنگ  Ice fire  مانند آبی را داخل هاون ریخته و مقدار قاشق چایخوری رنگ سربی آبی اضافه و با دسته هاون مخلوط می شود .مقدار  قاشق چایخوری را جدا کرده و روی یک شیشه تست علامت زده شده قرارداده میشود .این تست برای نسبت 8 به 1 است. یک هشتم قاشق چایخوری دیگر از رنگ آبی سربی به مخلوط اضافه و مخلوط شده و یک هشتم قاشق چایخوری روی همان شیشه تست قرار داده میشود. به همین ترتیب نسبت 8 به 1 تا 4 به 5 درست کرده و روی شیشه قرار داده شده و  تا دمای هم جوشی کامل تا حدی که تمام این توده هموار شودحرارت داده می شود. پس ازسردشدن، تنش آن با تنش سنج سنجیده می شود. مشاهده خواهد شد که هر رنگی یک نسبت مطلوب برای سازگاری با شیشه تست شده دارد.
برای اینکه این رنگ آبی با شیشه های bullseye  سازگار شود ممکن است از رنگهای Ice fire سربی به نسبت 5 به 4 استفاده شود. برای سازگاری مینای سیاه با شیشه bullseye شاید نسبت 7 به 11 احتیاج باشد .ممکن است این نسبت ها برای شیشه های کارخانه های دیگر متفاوت باشد.
 وقتی رنگهای زیادی امتحان شد و نسبت مناسب و صحیح پیدا شد یک پالت از میناها خواهید داشت که با شیشهمورد نظر سازگار است.
مینا در دمای 676 تا 732 c یا در موقعی که تمام سطح حالت خیس و آبکی دارد به دمای مطلوب و کامل رسیده است. بیشتر کارها تا دمای بالاتر یعنی 800 تا 900   cنیاز دارد. ولی به هر حال رنگها به باختن رنگ تمایل نشان می دهند. در فیوز از مینا برای تزئین روی شیشه استفاده می شود. نه برای ساندویچ کردن بین دو لایه شیشه .استفاده از مینا در بین دو شیشه در دمای بالا باعث می شود که اکسیژن آزاد کند و این فرآیند باعث ایجاد حباب در بین دو شیشه می شود.( تقریباً در دمای815 c). نتایج مشخص تر در نتیجه تضاد رنگی بین شیشه و مینا حاصل می شود. مثلاً استفاده از   مینای سفیدروی شیشه مشکی. البته با مقدار زیاد مینا می توان با تضادهای رنگی ضعیف هم کارهای زیبایی بوجود آورد. از مینا  می توان با روش گردپاشی، قطره پاشی یا بوسیله سرنگ یا قلم فلزی یا بوسیله سیلک اسکرین( چاپ) یا روش های قدیمی استفاده کرد.
« فرانسیس هیگن» از روش قطره پاشی که خود ابداع کرده استفاده می کرد.او یک لوله شیشه ای را حرارت داده بعد از دو طرف آن را می کشید. لوله از وسط باریک شده و در آخر می شکند و تبدیل به یک لوله به حالت قطره چکان می شود. درواقع این لوله مانند پی پت عمل می کند. لوله داخل مایع می شود ومایع با سرعت معین با برداشتن انگشت از انتهای پهن آن خارج می شود. این سرعت با غلظت دوغاب و  بزرگی سوراخ قطره چکان تعیین می شود. این روش آزادی عمل هنرمندانه و قدرت کنترل فوق العاده ای به هنرمند برای استفاده از لعاب می دهد.
 « مایکل و فرانسیس هگین» از سال 1942 مینا را روی شیشه جام استفاده کرده اند و در این مورد مبادرت به تولید کارهای تجاری کردند ،که باعث بدست آوردن تجربه های بسیار مفید شده است. آنها یک پالت رنگی بزرگ از مینا روی شیشه از رنگهای اصلی تا تنالیته سوم آن ساختند. میناهایی که آنها استفاده می کردند برای کار روی شیشه های جامی که 30 سال پیش تولید می شد مناسب بود.در20 سال اخیر شیشه جام به روش شناورکردن ساخته می شود. هرچند درجه انبساط شیشه های امروز با شیشه هایی که آنها استفاده می کردند متفاوت است، ولیکن امروزه از نتایج تجربیات آنها می توان با کمی تغییر روی شیشه های فعلی استفاده کرد.
 مسئله مهمتر، یادگیری این روش است که بدانیم چگونه ترکیبات میناهای در دسترس را تست کنیم. میناها می توانند در ترکیب با لعاب ،لاستر یا دانه های درشت فریت یا مهره های شیشه ای استفاده شوند. مینا باید در هاون سائیده و آسیاب شود و روی سطح موردنظر پخش شود. یک سطح هموار با یک قطر یکسان باعث جلوگیری از پوسته شدن و ترک خوردن می شود.
برش شیشه:
در کتاب های زیادی در مورد بریدن شیشه توضیح داده شده ولی در این کتاب فقط به روشهای بریدن شیشه برای استفاده فیوز پرداخته می شود. عموماً بریدن شیشه در این شاخه نیاز به دقت چندانی ندارد. یک هنرمند فیوز می تواند حتی با یک روش بی قاعده از تکه شیشه هایی که پیدا می کند تکه های شیشه شکسته یا تکه های خرد شده برای کار خود استفاده کند. حتی می توان با کمترین مهارت در بریدن شیشه با شیشه بر آثار پیچیده و شگفت آوری خلق کرد.
یک طراحی جالب می تواند با یک شکستن ساده شیشه ایجاد شود به این ترتیب که می توان شیشه را بین چند لایه روزنامه پیچید و با یک جسم سنگین به آن ضربه زد تا خرد شود و پس آن را با دقت روزنامه را باز کرده بدون آنکه ترتیب قطعات خرد شده به هم بخورد، این قطعات خرد شده را روی یک شیشه ساده گذاشته و در کوره حرارت داده می شود.
به وسیله روش موزائیک و جمع آوری قطعات کوچک روی یک قطعه شیشه می توانید طرحهای جالبی بدون نیاز به برش شیشه بوجود آورد. در صورتی که این قطعات به وسیله هاشورهای منظمی که با یک شیشه بر زده می شوند بوجود بیاید کاری که انجام می شود بیشتر شبیه کارهای کاشی و موزائیک می شود.
برش قطعات شیشه فیوز
در بعضی مواقع ممکن است قطعه فیوز شده به دلیل وجود یک ماده خارجی مانند سنگ دچار نقص شود یا اینکه ترک بردارد. در چنین حالتی می توان آن تکه کوچک را برید و جدا کرد و مجدداً قطعه را در کوره تا دمای فیوز حرارت داد. از طرف دیگر اگر قطعه ساخته شده مطلوب نباشد ولی قسمتهایی از آن قابل استفاده باشد ،می توان دور آن قطعه را با شیشه بر خط کشیده و مانند هر شیشه دیگر آن قطعه را بریده و مورد استفاده قرار داد.
باید توجه داشت شیشه هایی که به طور کامل فیوز نشده اند(سطح نامرتب دارند) احتمالاً نامنظم و بی قاعده بریده می شوند. در این گونه موارد بایستی از اره های الماسه استفاده شود.
تهیه و آماده سازی وسایل برای اولین پروژه فیوز هر چند کوچک کار بسیار دقیقی است.
آماده سازی کوره:
 در ابتدا بایستی درب کوره بررسی شود. مشخص شود درز یا روزنه ای برای خروج حرارت وجود ندارد و می تواند کاملاً کوره را پوشش دهد. چنانچه درزی وجود داشت باید به وسیله قطعات سرامیک بردآبندی شود.
اگر کوره دریچه دارد باید اطمینان حاصل کرد که این دریچه کاملاً در جای خود ً قرار می گیرد و جایی  برای خارج شدن حرارت ندارد. از این دریچه عموماً برای بررسی قطعه های داخل کوره استفاده می شود. معمولاً کوره ها تایمر و کلید اتوماتیک دارند و باید براساس بروشور کوره تنظیم و کنترل شوند.
کوره هایی که در اینجا در مورد آنها بحث می شود برای مصارف خانگی طراحی شده اند.
در این نوع کوره ها دمای سطح خارجی کوره به بیش از 100c  درجه نخواهد رسید ولی برای احتیاط بیشتر نباید تا فاصله 40 سانتیمتری کوره هیچ شیء قابل اشتعالی وجود داشته باشد.
در مورد گرماسنج: 
در هنگام آماده سازی کوره یکی از مهمترین بخشهای آن (Pyrometer) گرماسنج است. گرماسنج باید در جایی بسیار محکم در وضعیت عمودی نصب شود و باید مطمئن شد که ضربه ای به آن نمی خورد. گرماسنج ها عموماً با ترموکوپل های خاص و طول سیم خاصی نصب می شوند. در غیر این صورت دمایی که نشان می دهند اشتباه خواهد بود باید بدانیم که سیم قرمز و مشکی با هم عوض نمی شوند. به عبارت دیگر سیم مشکی همیشه + است.
در شاخه ساخت شیشه فیوز روشی برای تنظیم گرماسنج وجود دارد. دراین روش از مخروط 9/0 استفاده می شود. این مخروط در دمای722 c خم می شود.
 دلیل استفاده از این مخروط( ساخت کارخانه ارتون) این است که دمای722 c حد متوسط دمای تنش زدایی(aneal) و ذوب کامل(  fuse) است این مخروط کوچک9/0 داخل یک توده گل رس به حالت ایستاده با یک زاویه بسیار ملایم قرار می گیرد .وقتی که قطعه شیشه داخل کوره قرار داده شد به همراه آن این مخروط داخل کوره و در مقابل دریچه قرار می گیرد. وقتی در اثر گرمای کوره مخروط خم شد ،عقربه های گرماسنج را با پیچ های تنظیم آن باید روی 722 c تنظیم کرد. بیشتر درجه بندی گرماسنج ها بجز بعضی از انواع گران آن به حداقل 25 درجه تقسیم شده بنابراین باید برای تنظیم آن دقت زیادی به خرج داد.
 آماده سازی طبقات کوره:
 کیفیت جداکننده ها، دقت در استفاده از آن و بافت طبقه کوره سه عامل مهم هستند که کیفیت سطح زیرین کار را مشخص می کنند.
تمامی جداکننده ها مخلوطی از رس پخت بالا و آلومینا دیرگداز هستند. در این ترکیبات ذرات رس بعنوان عواملی برای معلق کردن ذرات هیدارت آلومینا در محلول سوسپانسیون عمل می کنند که بعد از استفاده روی سطح طبقه باعث بوجود آمدن یک سطح صاف می شوند. بیشتر جداکننده های دمای بالای موجود در بازاز از چسبیدن شیشه به طبقه کوره جلوگیری می کنند. جداکننده های مخصوصی که برای کار فرموله شده اند حاوی سوسپانسیون هایی هستند که در کوره بهتر نتیجه می دهند. چنانچه هیچ جداکننده ای به سطح طبقه یا قالب زده نشود ،بدلیل اینکه شیشه سریعتر از رس یا مواد سازنده قالب و کوره منقبض می شود در شیشه شکستگی ایجاد خواهد شد. برخی مواد تشکیل دهنده جداکننده ها در دمای بالا از بین می رود و به همین دلیل بعد از هر بار پخت بایستی یک لایه جدید از جداکننده استفاده شود. در روش Slump بالاترین دما 650 تا700C  است به همین دلیل لازم نیست بعد از هر پخت لایه جدیدی از جداکننده به قالب زده شود. زیرا که جداکننده ها خاصیت خود را در این دما از دست نمی دهند.
نحوه استفاده جداکننده های پودری: باید با 5 برابر آب مخلوط شوند.این مخلوط آبداراست و بعد از مدتی ته نشین می شود بخاطر همین بایستی قبل از هر بار مصرف بخوبی هم زده شود.
از هر نوع قلم مو یا اسپری می توان برای اعمال جداکننده ها استفاده کرد. درصورت استفاده از قلم مو بهتر است از قلم موی طبیعی 3 استفاده شود.از قلم موهای مصنوعی( نایلونی) نیز استفاده می شود ولی بخوبی قلم موهای طبیعی نیستند چون تاش های قلم مو روی سطح طبقه مانده و باعث خط دارشدن سطح کار می شود. اما چنانچه این مسئله برای هنرمند به صورت یک تکنیک طراحی مطلوب باشد، موضوع دیگری است.
 برای استفاده از جداکننده های طبقه کوره با کاردک و سمباده تمیز می شود .سپس کف کوره  بوسیله قلم مو ،در یک جهت به جداکننده آغشته می شود. فوراً دوباره جدا کننده به وسیله قلم مو در جهت قائم بر وضعیت قبلی زده می شود. در این مرحله طبقه کوره کمی تیره تر و سطح آن کاملاً خیس می شود. به همین ترتیب یک لایه دیگر اضافه می شود. در این موقع سطح طبقه کاملاً خیس است و رگه های سفید خاکستری در آن دیده می شود.
یک روش دیگر برای زدن جداکننده برروی سطح طبقه پاشیدن گرد روی سطح طبقه به وسیله الک با مش 120 است ولی روش اول ارجحیت دارد.
روش افشاندن نیز یک راه خوب برای اعمال جداکننده ها است ولی در ایراد در این روش وجود دارد. اول: افشاندن( اسپری) میزان کافی پودر روی طبقه. دوم اینکه در هنگام اسپری کردن ذرات آن در هوا معلق شده، یک سطح ناهموار برروی طبقه بوجود می آورند .
بیشترین مشکلات که هنگام آماده سازی طبقه عبارتنداز:
 1- بدلیل کمبود آب لایه بسیار ضخیم می شود.
2- لایه جداکننده قبلی کاملاً پاک نشده در نتیجه سطح آن ناهموارشده.
3- تمیز کاری نشده و مقدار زیادی از جداکننده روی لبه های طبقه باقی مانده و این اضافات در هنگام جاگذاری طبقه در کوره روی قطعات طبقات زیرین ریخته است.
 باید درنظر داشت هیچ جداکننده ای وجود ندارد که باعث شود سطح زیر شیشه مثل سطح روی آن صاف باشد.
نکات مهم :
همیشه این مسئله مطرح بوده که آیا می شود بدون پاک کردن لایه جداکننده قبلی و سمباه زدن، ازهمان لایه قبلی استفاده کرد.
هرچند در برخی موارد این مسئله چندان مهم نیست ولی ممکن است منجر به خرابی کل کار شود در مواقع فوری و فقط زمانی که شیشه های تست در داخل کوره گذاشته می شود می توان با یک سمباده خیلی نرم سطح طبقه را تمیز و صاف ولایه جدید را اضافه کرد.
مسئله دیگر اینکه اگر چنانچه طبقه کوره بعد از اعمال جداکننده کاملاً خشک نشود. مسائلی نظیر حباب زدن و شکستن را در پی خواهد داشت. برای جلوگیری از اتلاف وقت می توان بعد از زدن جداکننده 4 قطعه شیشه بسیار کوچک به اندازه سرچوب کبریت و هم رنگ شیشه زمینه روی طبقه کوره گذاشته و قطعه را در روی این 4 قطعه شیشه قرار داد.
 به این صورت وقتی دمای کوره بالا می رود کم کم قبل از اینکه شیشه نرم شده و روی طبقه بچسبد جداکننده خشک می شود.
 نکته دیگر اینکه برای محافظت از کف کوره در مقابل ریختن شیشه های مذاب چه باید کرد. این مسئله بسیار مهم است. زیرا که اگر شیشه مذاب روی آجرهای عایق کف بریزد می تواند آن را سوراخ کند. و این مسئله بازده کوره را پائین می آورد به این دلیل از یک لایه بسیار ضخیم جداکننده برروی کف کوره استفاده می شود.
چنانچه کف کوره بوسیله الیاف نسوز عایق شده باشد، نباید روی آن از جداکننده استفاده کرد. بلکه در این موارد باید از یک نوع ملات که در ساخت قالبهایی با جنس الیاف نسوز کاربرد دارد ،استفاده کرد. این ملات سطح آن را سخت کرده و از خراب شدن کف کوره بر اثر ریختن شیشه مذاب جلوگیری می کند.
 نکته آخر اینکه در برخی موارد می توان از جداکننده بعنوان یک عامل طراحی استفاده کرد اگر این بتونه به مقدار زیاد روی طبقه اعمال شود هنگامی که هنوز مرطوب است می توان روی آن طراحی کرد که بعداز پخت اثر آن روی سطح زیرین کار دیده خواهد شد. به این منظور بعد از زدن یک لایه جداکننده معمولی ترکیبی از آب و جداکننده به نسبت 1 به 1 ساخته و برروی طبقه اعمال می شود. بوسیله کاردک طرح موردنظر را روی طبقه اجرا، بعد اینکه کاملاًَ خشک شده. شیشه روی آن گذاشته و داخل کوره  قرار می گیرد .باید در نظر داشت هنگام خشک شدن، بتونه ترک های کوچکی می خورد .ولی این ترک ها اثری بر روی کار نمی گذارد.
 سازگاری و آزمایش شیشه ها:
 گردآوری یک مجموعه از شیشه های سازگار هدف هر هنرمندی است که می خواهد در کار خود را پیشرفت کند دستیابی به چنین مجموعه ای از شیشه های سازگار نیازمند ثبت دقیق اطلاعات جریان ساخت و درک روشن از چند مفهوم اصلی و اساسی و مهمتر ازهمه درک آزمایشات مربوط به سازگاری شیشه است.
 فرمول و شیوه ساخت شیشه های رنگی در هر یک از کارخانه های تولیدی متفاوت است. در نتیجه معمولاً شیشه های یک کارخانه با کارخانه دیگر سازگار نیستند وتمامی شیشه های رنگی ساخت یک کارخانه با هم سازگاری دارند. در این کتاب جهت آزمایش از شیشه های رنگی شرکت Bullseye Glass استفاده شده است.
 سازگاری:
به دو شیشه ای سازگار گفته می شود که بتوانند با هم ذوب شوندو پس از اینکه بطور مناسب خنک شدند تنش آنها در حدی نباشد که باعث شکستگی شود. مهم این است که سازگاری در چارچوب صنایع شیشه تعریف شود. برای یک صنعتگر شیشه مهم است که بتواند چند قطعه شیشه رنگی را با هم ذوب کند و محصول بدست آمده در شرایط محیطی نرمال دچار شکست نشود.( شرایط نرمال یعنی مقاومت در محدوده های دمایی مختلف مثلاً دمای داخل ماشین ظرفشوئی تا دمای کنترل شده داخل نمایشگاهها ).این شیشه به هر قصدی که تولید شود دوام آن بستگی به سازگاری شیشه های مصرف شده در آن دارد.
شیشه مانند سایر مواد هنگامی که گرم شود منبسط وهنگامی که سرد شود منقبض می شود.اگر انبساط و انقباضدو قطعه شیشه ای که با هم ذوب می شوند شبیه به هم نباشد تنش های نامطلوبی در شیشه بوجود می آید.( رک P44 )
هرچه تفاوت انبساط و انقباض بیشتر باشد، تنش بیشتر خواهد شد. اگر این تنش خیلی زیاد باشد،دو قطعه شیشه ای که به هم متصل شده اند در هنگام سردشدن شکسته و از هم جدا می شوند. اگر این تنش ها در حد متعادل تری باشند در طول خنک شدن از هم جدا نمی شوند. ولیکن تحمل تغییر دماهای مختلف را ندارند( مانند تغییر دماهای داخل ماشین ظرفشوئی)
تنش های ناسازگاری هر چند کم یا زیاد بوسیله(Annealing ) تنش زدایی از بین نمی رود. تر ک های ناشی از ناسازگاری شیشه ها و ترک های ناشی از تنش زدایی  نادرست ،از همدیگ قابل تشخیص است. ترک های ناشی از عدم سازگاری دو شیشه در حد فاصل و فصل مشترک دو شیشه رنگی بوجود می آید. در صورتی که ا گر دو شیشه سازگاز بطور مناسب تنش زدایی نشده باشد، شکستگی بصورت نامنظم و اتفاقی از مرزهای شیشه رنگی عبور کرده و مرزهای زنگی را قطع خواهد کرد.
ضریب انبساط
 بطورکلی دو شیشه با دو رنگ متفاوت در صورتی با هم سازگار هستند که مانند هم منبسط و منقبض شوند. در این قبیل موارد گفته می شود که دو شیشه ضریب انبساط شبیه به هم دارند. ضریب انبساط عددی است که درصد تغییر طول شیشه را در اثر تغییر دما نشان می دهد. این عدد با اندازه گیری تغییر طول شیشه به نسبت یک درجه سانتیگراد افزایش حرارت تعیین می شود. این عدد یک عدد بسیار کوچک است.( مثلاً 0000090/0) بدلیل آسانتر شدن مقایسع بین دو شیشه از تمامی صفرهای قبل از عدد صرف نظر می شود. بدین ترتیب شیشه ای که مثال زده شد ضریب انبساط 90 خواهد داشت( رک جدول ضرایب انبساط بعضی شیشه های معمولی p44 ).
  یک شیشه با ضریب90 با شیشه های با ضریب 91 تا 89 سازگار است.( یعنی یک رقم بالاتر یا یک رقم پائین تر از ضریب خود شیشه)
ضرایب بالاتر یا پائین تر باعث تنش های فراوان می شوند وقتی دو شیشه که ضرایب آنها بیش از 5 عدد تفاوت دارد با هم ذوب شوند، تنش داخلی آنها بسیار زیاد خواهد بود. بطوریکه از قدرت کشش سطحی شیشه تجاوز کرده و باعث ترک خوردن شیشه می شود.
اعداد ضریب انبساط می تواند به عنوان یک نقطه شروع برای آزمایشات باشد .این اعداد هیچگاه بعنوان اعداد قطعی در نظر گرفته نمی شوند آزمایش های تعیین ضریب انبساط در دمای 0 تا300 cانجام می شود. عموماً شیشه ها در این دما یک روند انبساطی ثابت را نشان می دهد. در هر حال هنگام ذوب دو شیشه مختلف، ضریب انبساط  از دمای 300c  به بالاو تا دمای تغییر فرم به اندازه انبساط در محدوده دماهای پائین تر حائز اهمیت است.
آنچه گفته شد این مسئله را توضیح می دهد که چرا همیشه دو شیشه ای که ضرائب انبساط همسان دارند همیشه با هم سازگار نبوده و بهم نمی چسبند. یک روش مطمئن برای فهمیدن این مسئله این است که دو قطعه شیشه را با هم فیوز کرده حاصل از لحاظ تنش آزمایش شود. در این مورد روش تنش سنجی در توصیه و پیشنهاد می شود. که این روشهای تنش سنجی بعداً توضیح داده خواهد شد.
یک خاصیت فیزیکی دیگر شیشه که در سازگاری شیشه عامل مؤثری است نقطه دمای نرمی آن است. دمای نرمی شیشه حوزه تنش زدایی(Annealing ) را تعیین می کند و در نتیجه نقطه دمای تغییر فرم آن شیشه مشخص می شود.( رک بخش 7 )
بزرگی عدد ضریب انبساط ،مقیاس نسبی از میزان انبساط یک شیشه خاص در اثر حرارت است. هر چقدر عدد بزرگتر باشد ،انبساط شیشه در مقابل حرارت بیشتر خواهد بود. ضریب های کمتر مقاومت بیشتری نسبت به شوک های حرارتی از خود نشان می دهند( مثلاً  یک شیشه با ضریب انبساطی 90می تواند د رمقابل تغییر حرارت های داخل ماشین ظرفشوی مقاومت کند.) شیشه های با ضریب انبساط بالاتر از 100 عموماً در اولین نوسان حرارتی داخل ماشین ظرفشوئی می شکنند. بنابراین دانستن ضرایب انبساطی شیشه ها با توجه به نوع کاربرد حائز اهمیت است.
 آزمایش سازگاری:
برای دستیابی به یک  نتیجه صحیح ثبت دقیق نتایج و رویداها ضروری است به این منظور بایستی شیشه نمونه و ورق شیشه اصلی که نمونه آن بریده شد با یک عدد مشابه علامت زده شود تا از هرگونه اشتباهی جلوگیری کرد. بهتر است برای علامت زدن از قلم هایی که در حرارت بالا از بین نمی روند مانند Alton استفاده  شود.
 روش های مختلفی برای آزمایش سازگاری شیشه های رنگی وجود دارد مانند :1) آزمایش کشش نوارهای شیشه ای 2) تنش سنجی( Stressometer ) 3) تست میله شیشه ای البته روش تنش سنجی نسبت به دو روش دیگر بیشتر توصیه شده است لیکن نباید فراموش کرد که دو روش دیگر اطلاعات مفیدی بدست می دهد.
 روش اول همانطور که در شکل دیده می شود بسیار سریع و بدون نیاز به کوره انجام می شود. اگر چه این روش مسئله ارتباط مستقیم تست را با فرایند ذوب کم می کند. اساس این روش بر این پایه است که اگر نوارهای شیشه ای پس از حرارت دهی از دو طرف کشیده شوند، مانند هم منقبض نمی شوند و نوار دچار خمیدگی می شود ومقدار این خمیدگی معیاری است برای ناسازگاری دو شیشه. در این روش مشخص می شود که ضریب انبساط کدام شیشه بیشتر است(شیشه ای که  داخل خمیدگی قرار دارد.)
در این تست دو نوار شیشه ای روی هم قرار گرفته و روی شعله حرارت داده می شوند. سپس از دو جهت کشیده و به سرعت خنک می شوند. این مسئله باعث می شود که شبیه فرآیند ذوب در کوره نباشد و به همین دلیل زیاد قابل اطمینان نیست.
 این تست باید با دقت کافی انجام شود. که این مهارت در اثر تمرین زیاد بدست می آید. بسیاراهمیت دارد که هنگام کشش، نوار به دور خود نپیچد. باید نوار از دو طرف محکم گرفته و ثابت شود و تا هنگامی که کاملاً سخت نشده، تغییری در حالت آن بوجود نیاید در غیر اینصورت نتایج کار غلط خواهد بود.
 روش دوم یعنی آزمایش بوسیله تنش سنج، قابل اعتمادتر و کم نقص تر است.( شکل 98 تا 155 ). با استفاده از این روش می توان تعداد زیادی شیشه را همزمان در آن واحد ذوب و تست کرد.
 و از آنجائیکه این تست در شرایط دقیقا شبیه به تولید نهایی انجام می شود، قابل اعتمادتر و یک آزمایش دقیق تر است. یک امتیاز دیگر این روش این است که هر تغییر رنگی که ممکن است بدلیل حرارت در شیشه رخ دهد را نیز نشان می دهد.
 نکته قابل توجه در این آزمایش این است که شیشه رنگی باید روی شیشه بی رنگ پایه تست شود و تمامی شیشه ها باید ساخت یک کارخانه باشند.
اگر شیشه ها ساخت Bullseye  باشند، از دستگاهی به نام تنش سنج bullseyas  می توان استفاده کرد. یک شیشه شفاف در کارخانه برای اطمینان از ضریب انبساط آزمایش شده است.( شکل 101).
 در این روش نوارهای شیشه تست روی دستگاه تنش سنج مشاهده و تنش ها بررسی می شود با کمک این وسیله می توان تنش های ناشی از شیشه های ناسازگار یا تنش های ناشی از عملیات نامناسب تنش زدایی را تشخیص داد .
بوسیله روش آزمایش میله شیشه ای می توان تشخیص داد که کدامیک از  شیشه ها بیشتر منبسط می شود.این آزمایش در شرایط یکسان یعنی در یک طبقه از کوره ایکه از همان برنامه زمانی پخت و غیره برخوردار است انجام می شود.)
بوسیله این تست می توان تنش بین دو شیشه رنگی را نیز اندازه گیری کرد. در هر حال تحمل(tolerance )در تست میله کمتراست. بنابراین به اندازه گیری دقیق تری نیازمند است. و باید بوسیله یک( میکرومتر) خمیدگی شیشه اندازه گیری شود.
برای اجرای این آزمایش یک نوار باریک به اندازه5/2در30 از دو ورق شیشه بریده یکی از نوارها را روی دیگری قرار داده و در داخل کوره با شیب نرمال حرارت داده می شود.
 وقتی که دمای این میله ذوب شده به دمای اتاق رسیده، نوار ذوب شده را روی یک سطح کاملاً صاف گذاشته، اگر نوار صاف بدون خمیدگی بود دو شیشه با هم سازگار هستند و اگر خمیدگی داشت مقدار خمیدگی مقدار ناسازگاری را مشخص می کند. خمیدگی باید کمتر از   در طول   و عرض   باشد. برای انجام این تست می توان دو سری شیشه داخل کوره قرار داد. بطوریکه مثلاً یک بار شیشه شماره 1 رو باشد و یک بار زیر و این دو را با هم داخل کوره قرار داد. انجام این کار به این دلیل است که از تأثیر گرما و سرمایی که ممکن است بوسیله طبقه کوره بوجود بیاید جلوگیری کرد. از آنجائیکه عموماً لایه زیرین با سردشدن طبقه کوره خنک می شود و شیشه رویی با خنک شدن هوای داخل کوره سرد می شود به همین دلیل ممکن است دولایه با یک سرعت و روند خنک نشوند و اگر این تفاوت دمایی در محدوده(Anneal ) تنش زدایی باشد باعث یک نوع خمیدگی می شود که ربطی به ضریب انبساط ندارد. برای اطمینان چنانچه یک نوار نمونه از دوشیشه یکسان با هم فیوز می شود. اگر این نوار دچار خمیدگی شد می توان نتیجه گرفت که این تفاوت دمایی وجود دارد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ماهیت آثار حقوق بشر و ضمانت اجرای آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ماهیت آثار حقوق بشر و ضمانت اجرای آن دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ماهیت آثار حقوق بشر و ضمانت اجرای آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه ماهیت آثار حقوق بشر و ضمانت اجرای آن

فصل دوم :حقوق بنیادین بشر 20
مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر 21
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 21
بند اول : حق حیات 22
بند دوم : ممنوعیت بردگی 26
بند سوم : ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید