كارآفرینی تاسیس شركت نامداران صنعت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كارآفرینی تاسیس شركت نامداران صنعت دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كارآفرینی تاسیس شركت نامداران صنعت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست :‌
مقدمه
شركتهای سهامی
انواع شركتهای سهامی
اساسنامه قانونی شركت :‌
1)    اسم و مركز شركت
2)     موضوع شركت
3)    مدت شركت
4)    مقدار سرمایه
5)    نوع سهام
سهام
انواع سهام
علل انتشار سهام با نام
علل انتشار سهام ممتاز
انواع امتیازات سهام ممتاز
تفاوتهای شركت سهامی عام و شركت سهامی خاص
عملیات حسابداری ثبت سرمایه
مراحل قانونی مطالبه وپرداخت بقیه بهای سهام
اوراق قرضه
مجامع عمومی صاحبان سهام
تغییرت در سرمایه  شركت سهامی
موارد افزایش سرمایه شركت
موارد تبدیل سهام شركت
الف )  شناسنامه شركت :‌
1)    تاریخچه ومالكیت
2)     تجهیزات وتسهیلات
ب ) سازمان وساختار مدیریتی
خلاصه سوابق تجربی وتحصیلی
ج) فعالیتها وخدمات :‌
1)    برنامه ریزی وكنترل پروژه
2)    مشاوره  مدیریت  ونظارت درعملیات مهندسی وتدارك كالا
3)    مشاور مدیریت درنظارت درعملیات ساخت ونصب
4)    مشاور  مدیریت ونظارت درعملیات راه اندازی وشروع بهره برداری پروژه ها
راهنمای نگارش
خلاصه سوابق تحصیلی وتجربی
خلاصه سابقه كار

انواع فرمهای موجود درشركت :‌
فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان
فرم درخواست تأمین نیروی انسانی
برنامه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شركت
آمار كاركنان برحسب كار وگروههای شغلی وتخصصی
فرم مراحل انجام كار ـ اطلاع رسانی
تعیین وتصویب ضروابط استخدامی
آمار تغییرات نیازهای استخدامی
پرسشنامه نویسی
درخواست استفاده از بیمه گروهی خدمات درمان بیمارستانی وپاراكلینیكی
قرارداد خرید خدمت كارشناسی
فرم درخواست سرویس كامپیوتری
فرم درخواست آموزش كامپیوتری
فرم مصاحبه جهت تهیه سیستم
فرم مراحل انجام كار ـ سخت افزار وشبكه
فرم برنامه ریزی آموزشی كامپیوتر
 فرم درخواست سرویس اضطراری
فرم عضویت در شبكه
فرم درخواست سرویس اینترنت
فرم تمدید اشتراك اینترنت

 

مقدمه :‌
به نظر كارشناسان ومتخصصین توسعه كشور ایران هم اكنون درحال گذر رسیدن به سمت توسعه پایدار می‌باشد به منظور عبور از این مرحله بحرانی لازم است با توجه به موقعیت ژئوپلتیك خود دردنیای كنونی با تعیین اهداف واستراتژیهای مناسب با آن راباموفقیت طی نماید . لذا د رسطح ملی برنامه‌ای جامع وزیر بنایی مانند لایحه فقر زدائی  توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگی خودكفایی واستقلال كشور بر پایه اقتصاد بدون نفت و… درهیئت محترم دولت ومجلس شورای اسلامی مطرح می باشد . اگر چه شاخص هایی مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتی درآمد سرانه … هركدام می تواند در برنامه توسعه  نقش اساسی داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ویژه اشتغال مولد و پایدار   درجهت رسیدن به سوی توسعه همه جانبه از  اهمیت خاصی برخوردار است ؟ می تواند در ابعادمختلف اقتصادی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه ای كه بتواند در بازار  كار ومیزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جوانی جمعیت ایران كه درهر سال نیاز به حداقل 800000 فرصت شغلی می باشد این مهم توجه نماید ضروری است زیرا بررسی های به عمل آمده حاكی از آن است كه د رشكوفاترین دوره اقتصادی درایران 350000 فرصت شغلی ایجاد شده است در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی مهمترین مسئله ای كه مورد نظر قرار می گیرد توسعه كیفی نیروی انسانی است زیرا منابع انسانی عامل اصلی وضرورت  رشد وتوسعه اقتصادی ،‌اجتماعی یا فرهنگی درهرسیستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگی استعداد ها وقابلیت های این منابع هیچ سیستم ،‌سازمان ویا جامعه ای نمی  تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست یابد . از آنجا كه توسعه متضمن حركت وپویایی است بنابراین ،‌بایدانعطاف پذیر پیشرونده وبه بیان دیگر پایدار باشد .
  توسعه پایدار نوعی حركت در شرایط مطلوب است كه به طور روز افزون درجهت بهره وری تولید كارایی نیروی انسانی وبهینه سازی از منابع طبیعی ودرنهایت بهزیستی انسانها وانحلال فرهنگ انسانی و روابط سالم اجتماعی  به پیش رود. از این لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوری وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ویا بهره ور و بهره گیر  آن قلمداد می شود . بررسی تركیب سنی جمعیت ایران نشان می دهد كشور‌ما تركیب سنی جوانی دارد. براساس  آمار ارائه شده درسالنامه آماری سال 72‌، 9/52 درصد جمعیت كشور افراد بین 15تا 14 سال كه جمعیت فعال كشور محسوب می شوند تشكیل می دهند. از آنجا كه تعدادی از افراد این گروه مولد نبوده وفقط مصرف كننده می باشند مسئولیتی سنگین برعهده دولتمردان ومدیران بخش دولتی قرار دارد كه در رأس آن هدایت افراد به سوی مشاغل وتخصصهایی است كه بتواند استقلال كشور را به دنبال داشته و این مهم بدون برنامه ریزی صحیح ومنسجم ومبتنی بر پایه اطلاعات آماری دقیق ودرست به انجام نمی رسد .
از سوی دیگر نیمی از جمعیت فعال كشور یعنی 36% ونیمی از افراد زیز 14 سال یعنی 21% را دختران تشكیل می  دهند. پرسش دراینجا مطرح می شود : ‌چگونه 26% از افراد جامعه دریك كشور كه جمعیت فعال مردان می باشند می‌توانند برای 100% جمعیت تولیدو خدمات  رابه وجود آورند؟
چگونه می توان نیمی ا زجمعیت فعال كه از لحاظ هوشی مساوی با نیمه دیگر هستند بدین سهمی درتولید نا خالص ملی نداشته باشند .
درایران نیز امروزه جوانان قبل از فكر به هر مسئله ای درجستجوی شغلی خوب وابسته به درآمدی مكفی هستندو صد البته كه درآمدخوب را ترجیح می دهند اما از آنجا كه دولت به جهت انباشتگی مشكلات موقعیتهای زیادی به جوانان جهت اشتغال نمی دهد این سئوال برای آنان به وجود می‌آید كه به راستی چه باید كرد؟
بسیاری از كارآفرینان می توانند به راحتی به این پرسش پاسخ گویند آنان با استفاده از توانایی فكری و جسمی توانستند كار برای خود آفرینند حال در طریق تولید ویا خدمات .
 
پیشگفتار :‌
پس از آنكه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت كه تقسیم كار تدبیری است كه تولید را آسانتر وسریعتر می كند. با تقسیم كار وتخصصی شدن تولید لازم شدكه هر تولید كننده آنچه را كه بیش ازمصرف خود تولید كرده به دیگران بفروشد ودرعین حال آنچه را كه از تولیدات دیگران نیاز دارد بخرد. بدین ترتیب مبادله كالاها و خدمات بین افراد وگروههای اجتماعی متداول شد.
شكل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپیوسته تغییر كرده است .بازرگانی اززمانی ضرورت یافت كه تقسیم كار د ربین آدمیان متداول شد . مثلاً یك كشاورز گندم وكشاوز دیگری خرما تولید كرد . انگاه این د وكشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همدیگر  مبادله كردند تانیازهای  خود را آسانتر وبهتر برطرف كنند.
در گذشته تولیدبه روشهای دستی وباسرعت كم صورت می گرفت. درنتیجه حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی كمتر بود وفروش كالاهای تولید شده دشواری چندانی نداشت.
انقلاب صنعتی در قرن 18 بابه خدمت گرفتن ماشین جایگزین كردن آن به جای نیروی انسانی تولید را بسیارآسانتر و سریعتر كرد.
 مشكلات تولید یكی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی توانستند بسیاری از كالاها را به هرمقداری كه مایل بودند تولید كنند. مشكل اصلی آنها فراهم كردن مواد اولیه ویافتن بازار مناسب برای این كالا ها بود. همگام با این تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد وتوسعه یافت .
پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتری شدن سبكهای مدیریت ورشد سریع تكنولوژی در قرن بیستم راه را بركارآیی واثر بخشی واحدهای تولید وتولید انبوه هموار كرد . در پرتو این تحقیقات اكنون برخلاف گذشته :‌
اولاً تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید كننده كه برای مصرف دیگران وبه دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد.
ثانیاً منابع لازم برای تولید وهمچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراكندگی عظیمی شده اند.
مجموعت این شرایط امر مبادله وبازرگانی را به یك فعالیت بسیار جدی ومهم تبدیل می كنند وهرچه زمان می گذرد بر ضرورت ،‌وسعت واهمیت این فعالیت افزوده می شود .
برای بازرگانی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی ،‌اجتماعی حداقل دونوع تعریف وجود دارد‌: ‌تعریف حقوقی وتعریف فنی .
تعریف حقوقی  بازرگان را می توان درمتون قانونی ازجمله درمتن قانون تجارت یافت درحالیكه تعریف  فنی بازرگان را باید دركتابهای اقتصاد جستجو كرد . تعریف حقوقی پس ا زتنظیم وتصویب قانون برای مدتی ثابت باقی می ماند لیكن تعریف فنی پیوسته دگرگون وكاملتر است . باراثر توسعه وتكامل تعریف فنی  زمانی فر می رسد كه كفایت تعریف حقوقی موردتردید قرار می‌گیرد وبدین گونه تغییر قانون ضرورت می یابد وتعریف حقوق درجهت تعریف فنی بازسازی می شود .

تاریخچه :
خدمات تولیدی دركشور ایران با توجه به تجربیات اقتصادی كشورهای خارجی در سالهای  پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته كه طی دودهه اخیر به اوج خود رسیده است . لذا دراین راستا اساس وطرح تولیدی یكی از واحدهای تولید روغن های روان كننده در شهر تهران به اجرا درآمد لازم به توضیح است كه بنا به تقاضای زیاد بازار مدیران این واحد تولیدی نسبت به احداث این واحد اقدام كردند .
اساساً روغن جزء بهترین روان كننده های موجود می باشد وباید بهترین آنها باشد این فرآورده نفتی معمولاً دركشورهای نفت خیز باكیفیت بهتر ودر دسترس تر از سایر نقاط دنیاست بهتر است درمورد تاریخچه این شركت عنوان كند كه شركت روغن صنعتی جنوب از سال 1373 مراحل طرح وبرنامه ریزی را طی كرد واستارت كارش زده شد . كه در طی دوسال تلاش مداوم ومستمر در سال 1375 توسط جناب آقای دكتر حبیبی معاول اول رئیس جمهور وقت درشهركت صنعتی شهر تهران شروع به فعالیت كرد .
قابل توجه كه مدیرعامل این شركت درحدود سالهیا 56ـ55 مدرس رشته های تحصیلی انسانی بوده وبا مدرك لیسانس در رشته الهیات شروع به كار نموده كه پس ا زگذراندن چندسال به شغل آزاد روی آورده ودر حدود سالهای  72ـ70 درراستای اهداف اقتصادی كشوری طرح احداث این واحد تولیدی را در افكار خود پروراند تا اینكه با تلاشهای بی وقفه شبانه روزی موفق به شروع ونهایتاً در سال 1375 موفق به بهره برداری از آن گشت .
 
هدف از پروژه :‌
یكی از اهداف مهم درسی پروژه وكارآفرینی ایجاد انگیزه واعتقاد كافی در دانشجویان برای كاروتلاش ومشاركت جدی در فعالیتهای سالم اقتصادی است كه لازمه آن چگونگی بكار بستن تخصصی از یك طرف واز طرف دیگر بكار گیری  مهارتهای لازم برای راه اندازی یك واحد كاری ویا انجام كار مفید در محیط های كاری می باشد . از این نظر بعضی از صاحب نظران توسعه كارآفرینی را انرژی محكم موتور توسعه اقتصادی در كشور دانسته اند .
هدف ا زنگارش پروژه برای دانشجویان رشته حسابداری آشنایی با چگونگی ایجاد وراه اندازی یك واحد صنعتی یا خدماتی با توجه به  نیاز جامعه وتواناییهای افراد می باشد .

سوابق علمی وتجربی مدیران
ردیف    سمت    درجه تحصیل    رشته تحصیلی    نوع تخصص    سوابق تجربی
1    مدیرعامل    كارشناس    الهیات    مدیریت وبرنامه ریزی    20سال
2    مدیر تولید    كارشناس    شیمی    مدیریت تولید    8سال
3    مدیر فروش    كارشناس    مكانیك سیالات    مدیریت فروش    4سال

شركت روغن صنعتی جنوب سهامی خاص بوده متشكل از 6سهامدار به سهم های مساوی به شماره ثبت 219
محل كارخانه شركت صنعتی كرج
دفتر مركزی : تهران ،‌میدان ولیعصر ،‌ساختمان 637 ،‌طبقه 8 واحد 802
 دفاتر قانونی شركت عبارتند از معین ، كل ،‌جزء‌،‌انبار ،‌روزنامه .
سرمایه شركت 300000000تومان
 سرمایه درگردش ازمحل در آمد تسهیلات بانكی واعتبار فروشندگان وپیش دریافت فروش محصولات تأمین می شود . درمورد قیمت گذاری محصولات كارخانه هزینه هامورد نظر قرار گرفته مواد اولیه ـ هزینه تولید حساب می شود بعد با درنظر گرفتن درصدی سود قیمت گذاری می شود .
سازمان حمایت از مصرف كننده برروی قیمت تولیدات كنترل داشته ومحدودیت اعمال می كنند.

مراحل اخذ مجوز جهت تأسیس شركت :‌
برای تأسیس بایدطرح توجیهی احداث كارخانه به موافقت اداره كل صنایع استان رسیده وبعد از تصویب طرح توجیهی توسط كارشناس اداره صنایع موافقت اصول احداث كارخانه به متقاضی داده می شوند . بعد از دریافت  موافقت اصولی با مراجعه با اداره ثبت اسناد واملاك كشور دایره ثبت شركتها وپس از مشخص شدن هیأت مدیره ومدیر عامل واعضاء هیات مدیره وبازرسان شركت رسمیت پیدا می كند وبعد از رسمیت یافتن شركت ودرج مشخصات شركت در روزنامه‌رسمی وكثیرالانتشار پروانه بهره برداری تولیدبه صاحبان شركت یا مؤسسه داده می شود . بطور كلی  كسب مجوز برای تأسیس یك شركت از طریق مراجعه به نهادها وارگانهای  زیر صورت می گیرد:
1)    وزارت صنایع
2)    اداره ثبت اسناده واملاك كشور

 
وزارت صنایع :
دریافت موافقت اصولی طی مراحل زیر صورت می گیرد:
مرحله اول :‌مراجعه به اداره كل صنایع دارای تقاضانامه جهت دریافت موافقت اصولی
مرحله دوم :‌دریافت پرسشنامه از سوی كارشناسان مربوطه ودر آخر صدور موافقت اصولی تحقیق از وزارت صنایع دریافتید قبل از تنظیم پرسشنامه جواز تأسیس پاره ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی یابد مورد توجه قرار گیرد.
1)    صدور موافقت اصولی موكول به مقایسه وانطباق پرسشنامه های تكمیل شده دریافتی با معیارهای مانند :‌مناسب ترین قیمت تمام شده صرفه جویی  ارزی بیشتر ،‌استفاده حداكثر از منابع داخلی ایجاد ارزش افزوده بالاترانتخاب تكنولوژی مناسب انطباق ویژگی های كالا با استاندار عملی وبا استانداردهای قابل قبول اثر طرح درایجاد صنایع نقش طراح دردیگر بخشهای اقتصادی  پیش بینی جلوگیری از آلودگی های محیطی ،‌ارائه خدمات  بعد از فروش ودیگر معیارهای مشابه می باشد.
2)    به طرح های پذیرفته شده در حداكثر 4ماه پس از دریافت طرح موافقت اصول داده می شود ودر مورد طرح های بزرگ ویژه این جهت با نظر معاون طرح وبرنامه قابل تمدید می باشد.
3)     از آنجا كه درمورد موافقت اصولی ا زذكر عناوین كلی خودداری شود بنابراین متقاضیان با یك نام ،‌ویژگی ها و فرمول انواع فرآورده های مورد درخواست رابه صورت تفكیكی در پرسشنامه قید كنند.
4)    چنانچه متقاضی موافقت اصولی شخص یا اشخاص حقیقی باشد تازمانیكه  نسبت به تشكیل شركت اقدام ننموده‌اند .
موافقت اصولی صادره به نام شخص یا اشخاص حقیقی صادرمی شود واگر متقاضی شخص یا اشخاص حقوقی باشد صدور موافقت اصولی به نام شخس یا اشخاص حقوقی  موكول به دریافت اساسنامه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها می باشد.
5)    متقاضی نمی تواند در یك زمان بیش از دو موافقت اصولی در دست اجرا داشته باشد ودر مورد صدور موافقت اصولی دوم نیز در شرایط مساوی حق تقدم با كسانی است فاقد موافقت اصولی می باشند.
6)    در صورتی كه در یك زمینه خاص متقاضی واحدشرایط وجودنداشته باشد صدور موافقت اصول دوم بلا مانع است .
7)    مدت اعتبار موافقت اصولی از تاریخ صدور یك سال می باشد وحداكثر سه بار و درهر باربه مدت 6 ماه با توجه به پیشرفت اقدامات اجرایی طرح توسط مرجع صادركننده موافقت  اصولی قابل تمدید می باشد.
8)    درمناطقی كه شركتهای صنعتی قادر به ارائه خدمات مورد لزوم ارقبیل واگذاری زمین وتأمین آب وبرق بوده ویا ظرف مدت 6ماه بعد از عقد قرار داد بتواند خدمات موردنیاز را براساس قرار داد ارائه نماید متقاضی لزوم به احداث واحد صنعتی در شهرك خواهد بود درغیر اینصورت چنانچه متقاضی به مالك زمین مجاز بوده ویا از منابع غیردولتی زمین مناسبی را خریداری  می نماید ومی تواند در این زمین با رعایت مقررات مربوطه اقدام به احداث واحد نماید .
 ـ موافقت اصولی را با توجه به مقایسه وانطباق پرسش نامه های تكمیلی دریافتی وبا معیارهایی ازقبیل مناسبترین محل ایجاد طرح انتخاب تكنولوژی مناسب انطباق وویژگی های كالا با استاندارد قابل قبول مناسبترین قمیت تمام شده ،‌صرفه جویی ارزی استفاده بیشتراز منابع داخلی ایجاد ارزش افزوده بالاتر اثر طرح در ایجاد .

 
بخش اول :‌تأسیس شركت سهامی وسرمایه پرداخت شده :
الف ـ موارد كلی وسرمایه درموقع تأسیس شركت سهامی :‌
تعریف شركتهای سهامی ـ عملیات تجاری همواره توسط اشخاص حقیقی انجام نمی شود بلكه اغلب از طریق اجتماع اشخاص متعدد وتحت عنوان شركت انجام می گیرد تا از طریق جمع آوری وتمركز سرمایه های افراد بهتر بتوان وسایل پیشرفت هدفهای تجارتی ورسیدن به منافع مورد نظر را فراهم آورد .
 اصطلاح شركت درقانون تجارت تعریف نشده است اما قانون مدنی شركت را اجتماع حقوق مالكین متعدد در شی واحد به نحو ا شاعه تعریف كرده است . طبق قانون مدنی شركت یا اختیاری است یا قهری . شركت ممكن است تجارتی یا مدنی نیز باشد . شركت تجارتی شركتی است كه به امور تجاری به شرطی كه درقانون تجارت تعریف شده است. اشتغال داشته باشد. شركت مدنی شركتی است كه درعین حال كه به قصد انتفاع تأسیس شده است عملیا آن جزء عملیات تجاری محسوب نگردد. مانند شركتی كه برای معاملات  غیر منقول تشكیل می شود .
طبق ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. همچنین طبق ماده 2 لایحه قانونی مزبور شركت سهامی شركتی بازرگانی محسوب می شود ولا آنكه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ـ معمولاً درهركشوری از طریق وضع قوانین تجاری خاص برچگونگی تشكیل ونحوه فعالیت شركتهای سهامی نظارت می شود . قوانین مزبور مواردی از قبیل شرایط صدور سهام ،‌مفهوم سرمایه‌،  محدودیت در توزیع سود سهام وشرایط حاكم برسهام خزانه وبازخرید سهام را مشخص می كند در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 مقررات وتشریفات مربوط به تشكیل شركتهای سهامی بیان شده است.

 
انواع شركتهای سهامی :‌
تقسیم بندی شركتهای سهامی از نظر قانون تجارت به شرح زیراست :
الف ـ شركت سهامی عام ـ شركتهایی كه مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را ازطریق فروش سهام به مردم تأمین می كنند شركت سهامی عام نامیده می شود.
ب ـ شركت سهامی خاص ـ شركتهایی كه تمام سرمایه آنها درموقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است شركت سهامی خاص نامیده می شود .
درشركتهای  سهامی عام عبارت «شركت سهامی عامل » ودرشركت های سهامی خاص عبارت « شركت سهامی خاص » باید قبل یا بعد از نام شركت وبدون فاصله بانام شركت دركلیه اوراق ،‌اطلاعیه ها وآگهی های شركت بطور روشن وخوانا قید شود.

 
مزایای شركت های سهامی :‌
عمده مزایای شركت سهامی به طور خلاصه به شرح زیر است :‌
1)    تعهد هرسهامدار با توجه به تعداد سهام متعلق به وی هنگام توقف یا تصفیه شركت محدود به سهم وی از حقوق مالی سهامداران واحدتجاری است . سرمایه گذاری انجام شده توسط سهامداران ممكن است به دلایلی بطور كامل از بین برود اما هرسهامدار به دلیل محدود بودن تعهداتش حداكثر مبلغی كه از دست خواهد داد سرمایه گذاری انجام شده  خواهد بود.
2)    جمع آوری وانباشت وسیع وجوه ومنابع مالی از طریق سهامدارانی كه هدفهای سرمایه گذاری آنها متفاوت می باشد امكان پذیر است همچنین دستیابی به بازارهای سرمایه گذاری (نظیر بورس اوراق بهادار) ازطریق  تشكیل شركت سهامی میسر خواهدشد.
3)    حفظ  ،‌ انتقال ،‌افزایش وادغام سرمایه گذاری به آسانی انجام می گیرد.

معایب شركتهای سهامی :‌
عمده معایب شركتهای سهامی به طور خلاصه به شرح زیر است :‌
1)    احتساب مالیات مضاعف نسبت به سودتحصیل شده (سود تحصیل شده یك بار به عنوان درآمد شخصیت حقوقی مشمول مالیات است ویك بار نیز هنگام توزیعه بین صاحبان سهام مشمول مالیات می شود .)
2)     ویژگی غیرمشخص بودن شركت سهامی ممكن است مشكلاتی را در ارتباط با كنترل سهامداران بر شركت ایجاد كند .

 
تشكیل شركت سهامی :‌
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 مقررات وتشریفات مربوط به تشكیل شركتهای سهامی رابیان می دارد. معمولاً درهركشوری از طریق  وضع قوانین خاص بر چگونگی تشكیل ونحوه فعالیت شركتهای سهامی نظارت می شود . قوانین مزبور نكات اساسی در مورد تشكیل واداره شركتهای سهامی نحوه نگهداری حسابها ، مقررات مربوط به صدور سهام ،‌تعریف سرمایه  قانونی ،‌محدودیت  ها در توزیع سود سهام ،‌شرایط مربوط به سهام خزانه ومقررات بازخریدسهام را مشخص می كند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی ایجاد و راه اندازی یک باشگاه پرورش اندام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طرح توجیهی ایجاد و راه اندازی یک باشگاه پرورش اندام دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح توجیهی ایجاد و راه اندازی یک باشگاه پرورش اندام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل اول: شناخت اولیه و كلی كسب و كار
در مراحل مختلف ایجاد و راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام ساز و كار پیچیده ای بكار نرفته كه شناخت ان مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی باشد. نحوه فعالیت و چرخه ی ایجاد درامد در این گونه باشگاهها تا حد زیادی به سالن های ورزشی دیگر شباهت دارد و تفاوت انها در نیاز به تجهیزات بیشتر می باشد. شاید در یك باشگاهی كه هنرهای رزمی تعلیم داده میشود تنها داشتن تجهیزاتی مانند یك كیسه ی مشت زنی و چند عدد میت كافی باشد ولی در یک سالن بدن سازی حد اقل 20 نوع دستگاه مختلف مورد نیاز است که در فصل چهارم به ان اشاره خواهیم . نحوه تعلیم به افراد در سالن های بدن سازی نیز نسبت به ورزش های دیگر متفاوت است. در اینگونه باشگاهها یك مربی كه تخصص و تجربه ی بالایی باشد می بایست برای تنظیم برنامه ی تمرینی به هنر جویان در استخدام مجموعه باشدو تنها دو جلسه حضور مربی در باشگاه در طی هفته كافی میباشد.
مربی دیگری كه تخصص و تجربه ی پایین تری داشته باشد برای تعلیم نحوه ی انجام تمرینات به هنرجویان طبق برنامه اختصاصی هر فرد باید به طور دایم در باشگاه حضور داشته باشد.
مدیران باشگاهها برای جذب بیشتر افراد نیمه اول روز را به تمرین خانمها اختصاص داده و ساعات كار باشگاه را به دو قسمت صبح (خانمها) و بعد ظهر (اقایان ) تقسیم میكنند.به همین دلیل میبایست یك مربی خانم كه در رشته ی ایروبیك دارای تخصص میباشد در باشگاه حضور داشته باشد.                
برای نظافت سالن نیز با یك شركت خدماتی قرار داد میبندیم كه در طول هفته دو جلسه شخصی را كه دارای فیزیك مناسبی باشد برای نظافت در اختیار باشگاه قرار دهند.
مدیریت مجموعه نیز باید به طور تمام وقت در مجموعه حضور داشته و علاوه بر نظارت بر فعالیت ها و عملكرد افراد از متقاضیان ثبت نام بعد از تشریح قوانین و مقررات مجموعه ثبت نام به عمل آورد.
     
                                           
فصل دوم :مطالعه بازار كسب و كار (تقاضا )                        
منطقه تاسیس باشگاه در یك محله ی نسبتا پر جمعیت و دارای جمعیت جوان واقع شده.                    
در این منطقه 7 باشگاه پرورش اندام قرار دارد كه بر حسب تجهیزات بیشتر و با استاندارد بالاتر توانسته اند ورزشكاران بیشتری جذب كنند.                        نگاهی كلی به باشگاهها “ تعداد هنر جویان و درامد متوسط انها خواهیم داشت  .                           
1-باشگاه پرورش اندام ایران:این باشگاه ار لحاظ تجهیزات یكی از بهترین
باشگاههای سطح شهر و حتی در سطح بهترین باشگاههای كشور است .این باشگاه مجهز به استخرو سونا و جكوزی وسالن پرورش اندام كاملا مجهزو سالن بازی های كامپیوتری و رستوران و پاركینگ اختصاصی می باشد. وجود سونا در یك مجموعه باعث جذب بیشتر افرادی می شود كه دارای اضافه وزن می باشند و به خصوص خانم ها كه خواهان كاهش وزن خود هستند .سالن پرورش اندام این مجموعه مجهز به دستگاه های دیجیتالی مدرن می باشد كه كمترباشگاهی در سطح كشور اینگونه تجهیزات مدرنی را در اختیار دارد.
همین باعث می شود كه افراد زیادی و خصوصا ورزشكاران با تجربه به این
باشگاه جذب شوند.                                                                                            وجود سالن بازی های كامپیوتری از این لحاظ دارای اهمییت است كه در فصول سرد سال ورزشكاران بعد از تمرین بدنشان درجه ی حرارت بالایی دارد و باید پس از تمرین و پیش از ترك باشگاه حداقل نیم ساعت را در داخل محوطه ی باشگاه بگذرانند تا دمای بدن به حالت عادی برگردد.وجود رستوران باعث میشود كه ورزشگاران با توجه به این كه قبل و بعد از تمرین به غذاها و نوشیدنی های انرژی زا نیاز دارند” بتوانند با صرف كمترین زمان به این نوع غذاها و نوشیدنی ها دسترسی پیدا كنند.شهریه ی اخذ شده از افراد در این مجموعه متناسب با تجهیزات ان بالا بوده و حدود 250000 ریال در ماه میباشد.
دومین باشگاهی كه مورد بررسی قرار گرفت باشگاه اندام پوریای ولی میباشد كه دارای وسایل كاملا استاندارد و همچنین سونای خشك میباشد.فضای سالن این باشگاه نسبتا كوچك میباشد پس نمیتواند افراد زیادی را جذب كند ولی به دلیل مناسب بودن تجهیزات افراد زیادی در این باشگاه عضویت دارند.شهریه ی این باشگاه در صورت استفاده از سونا ماهانه 100000 ریال و در غیر این  صورت 50000ریال می باشد.
باشگاه دیگری كه مورد بررسی قرار گرفت سالن پرورش اندام فاتح می باشد.
این باشگاه تجهیزاتی مانند سونا واستخرو…..را ندارد ولی شاخصه های دیگری داردكه باعث جذب ورزشكارا ن زیادی در مدت كوتاهی كه از افتتاح باشگاه گذشته است شده.وسایل و تجهیزات بدن سازی این باشگاه كاملا استانداردو به تعداد زیاد می باشد و این باعث می شود كه در ساعات پر ازدهام كار باشگاه كه در بین ساعات 5 بعد از ظهر الی 9 شب می باشد ورزشكاران با كمبود وسایل مواجه نشوند و نیازی نباشد برای انجام یك حركت مدت زیادی منتظر بمانند.
سالن بسیار بزرگ شاخصه ی دیگر این مجموعه بوده كه باعث می شود حتی در اوج شلوغی ورزشكاران فضای مناسب برای گرم كردن و حركات كششی قبل از تمرین را داشته باشند. شاخصه ی بسیار مهم این باشگاه استفاده از مربیان سرشناس در سطح كشور می باشد دو مربی این باشگاه آقایان علی داداشی و روح الله داداشی كه هر دو در مسابقات قوی ترین مردان ایران كسب مدال نموده اند و این قضیه برای كسب اعتبار بسیار مهم است.شهریه ای كه این باشگاه از افراد اخذ می نماید ماهانه 70000ریال می باشد .باشگاههای دیگری كه در این منطقه واقع شده اند به نامهای كورش-هیگر-سلطان و موفق می باشد كه تجهیزات این باشگاه حدودا در یك سطح و نسبتا استاندارد هستند. البته باشگاه سلطان نیز مانند باشگاه فاتح كه قبلا به ان اشاره كردیم از یك مربی نسبتا سر شناس و حرفه ای استفاده می كند .
از قرار گرفتن این تعداد باشگاه در این منطقه و انجام تحقیقات دیگر این نتیجه حاصل شد كه این منطقه منطقه ای بسیار مناسب برای ایجاد یك سالن بدن سازی می باشد البته در صورتی كه تجهیزات این باشگاه مناسب و مربیان در سطح حرفه ای باشند .وجود سونا در این مجموعه نیز باعث جذب بیشتر افرادی می شود كه اضافه وزن دارند و همچنین خانم ها كه خواهان رسیدن به تناسب اندام هستند . به دلیل متقاضیان زیاد این رشته ی ورزشی در این منطقه كسرت باشگاه ها نمی تواند مانع جذب افراد زیاد شود و تنها چیزی كه این امر را محقق می سازد نحوه ی خدمات دهی به هنر جویان و سرشناس بودن مربیان و استاندارد بودن سالن و تجهیزات ورزشی می باشد.

فصل سوم:

 ملاحظات قانونی و حقوقی و اجتماعی و سیاسی
 حاكم بر كسب و كار

قوانین حاكم در یك سالن پرورش اندام به چند دسته تقسیم می شوند :
1-قوانین پوشش افراد :شاید افراد در یك سالن بدن سازی دارای لباس متحدالشكل نباشندولی لباس همه افراد باید مناسب این نوع تمرین یعنی لباسی راحت و مخصوص تحرك بالا باشد . البته شایان ذكر است كه در صورتی كه فردی در سالن با پوششی غیر از لباس ورزشی تمرین كند مدیریت باشگاه با برخورد قانونی بازرسان سازمان تربیت بدنی مواجه خواهد شد .
2-قوانین زمان تمرین:هر ورزشكاردر هفته یك یا دو روز را بایدبه استراحت اختصاص دهد ومنظور از زمان تمرین تعیین روزهای انجام تمرین است ولی ساعات انجام تمرین می تواند متغیر باشد و ورزشكار می توانند هر ساعتی كه جزءساعات كاری باشگاه باشد را برای تمرین انتخاب كند.
3-قوانین زمان تمرین :در هنگام تمرین باید به ورزشكاران دیگر احترام گذاشته و در انجام حركت های تمرین به هیچ وجه نباید مزاحم دیگران شد چون این كار حتی اگر با هدف شوخی نیز انجام شود می تواند عواقب خطرناكی را به همراه داشته باشد
ملاحظات اجتماعی:ورزش كردن در بین جوانان و همچنین خانواده های آنها امری ارزشمند تلقی می شود و همواره یكدیگر را به انجام ورزش سفارش می كنند.همچنین پزشكان برای كسب سلامتی و افزایش قدرت دفاعی بدن در برابر بیماری ها به مردم ورزش كردن را توصیه میكنند.
اگر از دیدگاه دین و اعتقادی نیز بنگریم خواهیم دید كه ورزش كردن از طرف بزرگان دین نیز توصیه شده واز خانواده ها خواسته شده كه شرایط ورزش کردن را برای فرزندان خود فراهم كنند.می بینیم كه ورزش در بعد كلی به همه افرادو در هر سنی توصیه شده ولی جوانان كه بیشترین قشر ورزشكار را تشكیل می دهند اغلب به ورزش هایی علاقه دارند كه با انجام تمرینات ان رشته به تناسب اندام و فرم مناسب بدن برسند.
ورزش بدن سازی هرچند قدمت چندانی ندارد ولی با نگاهی به ورزش های قدیمی ایران همچون كشتی یا ورزش باستانی (زورخانه ای)نتیجه می گیریم ایرانیان از قدیم الایام بدین گونه ورزش ها علاقه داشته اند.این ورزش پس از ورود به ایران توانست در مدت كوتاهی در بین مردم جایگاه ویژه ای پیدا كند و افراد زیادی را به خود جذب كند.

ملاحظات سیاسی:سیاست كلی دولت در ترویج ورزش در بین مردم می باشد . ورزش بدن سازی از این لحاظ كه در هر سنی و با هر موقعیتی قابل انجام می باشد می تواند در راستای تبعیت از این سیاست دولت افراد زیادی را به خود جذب كند.

 فصل چهارم:
هزینه های سرمایه گذاری

هزینه های جاری یا بهره برداری-درامد های مالیاتی
هزینه های سرمایه گذاری:
سرمایه ی اولیه برای راه اندازی یك باشگاه پرورش اندام مهمترین قسمت ایجاد این كسب و كار می باشد.زیرا پس از راه اندازی و افتتاح باشگاه هزینه های جاری چندانی برای ادامه ی فعالیت پرداخت نمی شود.
سرمایه گذاری اولیه به دو قسمت اصلی تقسیم می شود:
1-هزینه های مربوط به تهیه ی مكان (سالن ) باشگاه :این امر خود به دو صورت امكان پذیر می باشد در حالت اول می توانیم سالن مورد نیاز را خریداری نموده و به مرور زمان این هزینه را از محل درامد باشگاه مستهلك نماییم.البته لازم به ذكر است كه این كار تنها با داشتن سرمایه ی بالا و همچنین برنامه ریزی بلند مدت برای ادامه ی فعالیت كسب و كار منطقی و قابل انجام می باشد .
در حالت دوم می توانیم مكان باشگاه را اجاره نماییم كه این كار بنا به چند دلیل كه ذیلا به آن اشاره می كنیم منطقی تر به نظر می رسد :
الف)تمام اطلاعات مربوط به سود ده بودن كسب و كار تنها از طریق تخفیفات و مشاهده ی فعالیت باشگاه های دیگر به دست آمده در نتیجه ما می توانیم با اجاره ی مكان باشگاه و فعالیت در بازار این كسب و كار به طور موقتی از میزان بازدهی و همچنین مشكلات و مخاطرات انجام این كسب و كار مطلع شویم و پس از اتمام مدت قرارداد اجاره وی همچنین كسب تجربه در این كار می توانیم نسبت به خرید یك سالن اقدام نماییم .
ب)هر چند كه ما با انجام تحقیقات كامل و اطلاعات بالا وارد این كسب و كار شویم ولی ممكن است با فعالیت در این كار و حضور در بازار تقاضا متوجه شویم كه منطقه ی قرار گیری باشگاه ظرفیتی در ان حد ندارد كه بتواند سود مورد انتظار ما را بر اورد كند و یا اینكه در اثر مهاجرت این منطقه ظرفیت های قبلی خود را از دست بدهد.ممكن است در حین حضوردر بازار این كسب و كار با منطقه ی دیگری آشنا شویم.علاوه بر اینكه تقاضای بیشتری برای خدمات ارائه شده از طرف ما داشته باشد در نتیجه ما به دلیل رسیدن به سود بیشتر تصمیم به تغییر مكان باشگاه بگیریم.
با این مفروضات در وضعیتی كه مكان باشگاه را اجاره كرده باشیم راحت تر می توانیم آن را تغییر دهیم در مقایسه با این وضعیت كه ملك را خریداری كرده باشیم .
ج)در صورتی كه مكان باشگاه را خریداری نماییم ممكن است برای خرید تجهیزات باشگاه با كمبود سرمایه مواجه شویم و مجبور باشیم در هنگام خرید تجهیزاتی را خریداری تماییم كه قیمت پایین تری داشته باشد و مطمئنا كیفیت این تجهیزات نیز به تبع قیمت آنها پایین خواهد بود .این قضئیه در میزان جذب افراد در اینده تا ثیر گذار خواهد بود ولی اجاره ای بودن محل تاثیری به این امر ندارد .قیمت خرید یك سالن در منطقه ای كه برای باشگاه در نظر گرفته ایم با متراژبین200تا 250متر حدود 700000000ریال می باشد ملی بنا به دلایل فوق تصمیم بر آن شده است كه اجاره ای بودن مكان باشگاه مبنای بر آورد هزینه های سرمایه ای قرار گیرد .برای اجاره ی سالنی با متراژ200تا 250متر نیاز به 50000000ریال پول پیش و حدود 2000000ریال اجاره ماهانه می باشد.

2)خرید تجهیزات
 
در این كسب و كار هما نند كارهای دیگر خرید تجهیزات نیاز به تخصص و تجربه می باشد زیرا در هنگام خرید وسایل بتوانیم با تست كردن آنها از استاندارد بئدن وسایل و همچنین نداشتن نقص اطمینان حاصل كنیم .برای خرید تجهیزات ترجیح داده شده كه از شركت های مختلف خرید انجام شود چون بتوانیم استاندارد هر دستگاه را بدون توجه به اعتبار نام كارخانه ی تولید كننده ی آن بسنجیم.
تجهیزات خریداری شده به ترتیب زیر می باشد كه علاوه بر قیمت آنها درباره ی نحوه ی كار با آن وسیله توضیح مختصری می دهیم .
قیمت /تومان 
1-دستگاه جلو پا ماشین                                                          قیمت      500000
 برای انجام این حركت باید بر روی دستگاه جلو پا نشسته و پاها را روی دستگاه طوری قرار دهیم كه مچ پاها در محل خود كاملا قلاب شده و از پایین به بالا حركت را انجام دهیم در این حالت بدن باید كاملا كشیده باشد و دستهای فرد برای حفظ تعادل یك طرف دستگاه را كاملا گرفته باشد.

2- دستگاه پشت پا سیم كش                                                  قیمت    480000
برای انجام این حركت باید با شكم بر روی دستگاه خوابیده و پایین پاها را
(پشت مچ پا )به جای مورد نظر قلاب كنیم و از پایین به سمت بالا بكشیم .

3-دستگاه هاگ پا           
   قیمت   550000
به صورت مایل بر روی دستگاه قرار می گیریم و شانه ها را زیر دسته های مورد نظر كه بر روی دستگاه تعبیه شده قرار می دهیم و به اندازه 90درجه پاها را از قسمت زانو خم كرده و دوباره به حالت اول بر می گردیم.

4- دستگاه پرس پا        
  قیمت   550000
بر روی تختهء جلوی دستگاه به پشت خوابیده و با هستفاده از پا و عضلات جلو پا وزنه ها را به سمت بالا حرکت میدهیم.
 
5- دستگاه ساق پا     
  قیمت    220000     
 در این حركت شانه ها باید در جای مورد نظر قرار بگیرد و با فشار پنجه به سمت بالا و پایین انجام شود.

6- مقر اسكات          
  قیمت       140000
میله ی اسكات را بر روی شانه ها قرار داده و همانند حركت هاگ پاها پا به اندازه ی 90درجه نشسته و به حالت اول بر می گردیم . 

7- هالتر اسكات                                                                     قیمت    70000

8-دستگاه كشش زیر بغل                                                     قیمت    500000
برای انجام این حركت بر روی دستگاه نشسته و دستها را بر میله ی سیم كش قلاب كرده و از بالا به پایین حركت را انجام می دهیم باید توجه داشت كه در انجام این حركت بدن نباید به سمت عقب كشیده شود.

9- دستگاه زیر بغل قایقی                                                          قیمت          520000        
این دستگاه نیز به خاطر اینكه همانند حركت قایقرانان است به این دستگاه معروف شده است و به حالت نشسته روی دستگاه قرار می گیریم و میله ی دستگاه را از سمت خودمان می كشیم و همانند(تی)  بار باید دست ها به زیرشكم  برسد .  
10- دستگاه تی بار وزنه آزاد
     قیمت      130000   
 این دستگاه به خاطر اینكه شبیه به Tمی باشد به این اسم معروف شده است كه برای انجام ان باید به حالت خم روی دستگاه قرار یگیریم و دست ها را به جای مورد نظر قلاب كنیم و حركت را از پایین به بالا انجام دهیم باید در نظر داشت كه در هنگام كشیدن به سمت بالا دستها باید به زیر شكم برسد.

11- پارالل            
   قیمت            420000

برای انجام حركت پارالل باید دست ها را به میله هایی كه در دو طرف دستگاه قرار دارد قلاب كرده و با فشار دست ها بدن را از پایین به سمت بالا جابه جا كنیم.

12- شنا سوئدی       
   قیمت             90000
حرکت شنای معمولی میبا شد ولی با استفاده از دستگاه.

13- دستگاه اچ دستگاه  
   قیمت  300000

14- مسگری نشسته و ایستاده     
 قیمت   69000 
 
15- دستگاه فیلد كمر                                                          قیمت   130000

16-سیم کش
 قیمت   500000        
  نحوه انجام تمرین با دستگاه سیم كش(جلو بازو-پشت بازو):
برای حركت جلو بازو باید به طور ایستاده رو به روی دستگاه مورد نظر قرار بگیریم و با دو دست میله ی جلو بازو را گرفته و از پایین به سمت بالا بكشیم باید توجه داشته باشیم كه در این حالت بدن كاملا باید صاف باشد و هنگام كشیدن میله ی سیم كش به سمت بالا تا نزدیكی صورت كشیده شود.
برای حركت پشت بازو مانند حركت جلو بازو باید به طور كاملا صاف مقابل دستگاه قرار بگیریم اما برعكس حالت جلو بازو باید میله ی سیم كش را از بالا به پایین بكشیم.
 
17- جلو باز و لاری ایستاده                                                   قیمت   130000
این میز یرای انجام حركت جلو بازو ساخته شده است و برای انجام ان باید بر روی میز نشسته و پشت دستها را از قسمت بازوها بر روی قسمت شیبدار میز قرار داده و میله ی آن را كه یك میله ی انحنا دار است گرفته با خم كردن دست ها از پایین به بالا حركت را انجام می دهیم .

18- هالتر كج جلو بازو                                                         قیمت    37000
حرکت جلو بازو میباشد با استفاده از دستگاه اختصاصی.

19- میز پرس تخت                                                            قیمت    150000
به پشت بر روی تخته دراز می كشیم و میله ی پرس را گرفته حركت را با خم كردن دست ها از قسمت آرنج از بالا به پایین انجام می دهیم كه اگر این حركت را بر روی میز شیب دار به سمت بالا انجام دهیم پرس بالا سینه محسوب می شود. 

20- میز پرس بالا سینه
 قیمت    150000
همان حرکت پرس سینه ولی بر روی میزی با شیب به سمت بالا.

21- میز پرس زیر سینه                                                            قیمت    150000

همان حرکت پرس سینه ولی بر روی میزی با شیب به سمت پایین.

22- تخته سر شانه                                                                    قیمت     80000

23- اسمیت با میز                                                                   قیمت    620000

24- كوه پیما (غیر دیجیتالی )
قیمت    200000
                                                  
25- دوچرخه معمولی                                                       قیمت    250000                                              
برای انجام این حركت بر روی دوچرخه نشسته و همانند سواران ركاب می زنیم اما برای اینكه این حركت تاثیر بیشتری داشته باشد باید كاملا روی ان تمركز كرده و عضلات درگیر شونده را كنترل كرد 
 
26- دستگاه ترد میل (دو در جا )                                             قیمت   1500000         
          روی دستگاه ایستاده و همانند دونده ها حالت دویدن به خود می گیریم و مانند حركت دوچرخه ی ثابت تمركز لازم را در حین حركت داشته باشیم.
27- جای هالتر                                                                     قیمت     22000

28- هالتر حرفه ای جلو بازو –پشت بازو                                  قیمت     26000

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی تاسیس كتابفروشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی تاسیس كتابفروشی دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی تاسیس كتابفروشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :‌
طرحی كه برای ارائه تهیه شده در رابطه با یك مغازه لوازم التحریر می‌باشد كه مالكیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مكان این مغازه واقع در رجائی شهر كرج می باشدكه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با كسب درآمد برخوردار است
خدماتی كه این مغازه ارائه می‌كند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیك فانتزی فروش انواع كتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،كمك درسی، كنكوری وهمچنین فروش انواع بازی فكری وسرگرمی ووسایل كمك آموزشی ساعات كاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.
مشتریان 1-1coustoner
مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در كل كارپردازان شركت ها بانك ها موسسات علاقمندان كتاب و همچنین كودكان ودر كل هر فردی روزی كاروش به این صنف واین شغل می خورد.
در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یك رقیب قدیمی در نزدیكی مغازه حركت كند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تكمیل كردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا كرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است كه كار را به جایی برسانیم كد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وكوشش فراوان در تهیه وتكمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر
1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد كه دراین امر یك نفر بصورت تمام وقت كمك می‌كند و برای افرایش انگیزه در او یك حقوق ثابت بعلاوه یك درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام كه موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه كار من از سال 76 مشغول به این كار هستم وتقریبا یك سابقه كاری خوب دارم در رابطه با شاخص های كلید ی مالی طرح باید ذكر چند عامل را یادآور  شوم كه یك به یك به آن می پردازیم
key to succesعوامل كلیدی موفقیت1-3
1-جوری جنس:
چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود كه مشتری بطور كامل لوازم خود را تهیه كند وبه چند مغازه مراجعه نكند این باعث می‌شود كه مشتری بطور ثابت از یك جا خرید كند در صنف لوازم التحریر به تنهایی هفت هزار قلم جنس است كه اگر تنوع این محصولات را به آن اضافه كنیم متوجه خواهیم شدكه با چه حجم گسترده محصول روبرو هستیم ك این البته بجز عناوین كتاب ولوازم جانبی است پس ابتدا باید یك برنامه ریزی برای تهیه جنس و گرفتن نمایندگی از شركت های صاحب محصول كرد كه ما با گرفتن نمایندگی از 5 شركت PeNTEl , STAEDTELR , FabercateL, papco ,casio الباقی اقلام از بازار رسمی بر رفع نیاز مشتری های خود كرده ایم
2-مذاكره با شركتها –مدارس وكارخانجات بانك ها دفاتر مهندسی مطب های پزشكی ومجتمع های تجاری مبنی  بر تهیه اجناس مورد نیاز آنها با قیمت كمتر وارسال به محل سعی در فروش اجناس عمده با سود كمتر كه بخش وسیعی از فروش مغازه به مشتریانی اینچنین بستگی دارد
3-تبلیغات بصورت نایلون های فانتزی، پخش تراكت، هدایای تبلیغاتی  واهدای آنها بصورت رایگان به مشتری وغیره
4-برخورد مناسب با مشتری وعمل این شعار كه همیشه حق با مشتری است.
5-قیمت مناسب
داشتن تابلو –قفسه های شیك ومرتب ویترینها واستندهای تبلیغاتی وكلا محیطی مناسب برای عرضه و فروش جنس
این عواملی به اختصار شرح آن داده شده میتواند باعث پایداری فروش وتضمین سود داشته باشد
سرمایه در گردش+ سرمایه ثابت= سرمایه گذاری
000/000/125=000/000/25+000/000/100=
اگر ما سود سالانه سرمایه گذاری خود را 15 درصد فرض كنیم به رقم 000/750/18 تومان در سال می رسیم واگر فروش روزانه 000/250 تومان در روز وسود 25 درصد را در نظر بگیریم به عدد 000/800/22 می رسیم واگر هزینه آب ،برق، تلفن وشاگرد را سالانه 000/800/2 در نظر بگیرید باز به سودی بیش از سودبانكی كشور می رسیم با این تفاوت كه در بانك هر ساله از ارزش پول كاسته می‌شود ولی نرخ مغازه كه همان سرمایه ثابت شما می‌باشد. هر سال بر آن افزوده می‌گردد
2-0 :خلاصه ای از شركت:
در قستمهای قبل اشاره شد كه این مغازه از سال 1376 شروع به كار كرده است. در زمینه لوازم التحریر ،‌كتاب، بازی فكری و سرگرمی ونوار فعالیت می‌كند و اصلی ترین تجربه شركت تهیه ملزومات سرپرستی بانك كشاورزی كرج، كارخانه اتمسفر واقع در اتوبان كرج تهران، چاپ سر رسید اختصاصی تیراژ 2000 عدد كانون مهندسین كرج وهمكاری با هنرستانهای گرافیك مهد كودك ها وغیره
2-1مالكیت شركت:company owener ship
مالكیت مغازه بصورت نصف به نصف دراختیار من ودایی ام می‌باشد كه مسئولیت مغازه خرید جنس دادن چك، تهیه جنس، واداره مغازه با من می‌باشد كه به این ترتیب در سود دو به یك هستیم
2-2 شروع فعالیت: start up summary
در تابستان سال 76 با خرید مغازه كه مقداری از آن بصورت اقساط بود و سرمایه اندك شروع به كار كردیم و با توجه به اینكه در بیست متری ما یك رقیب با سابه 17 ساله وجود داشته روند حركتی كندی داشتیم تا اینكه در سال 80 با توجه به شناخت توسط مشتری ها وتكمیل جنس، قیمت مناسب، برخورد خوب از همه مهمتر ترك محل كاملا شناخته شده در حال كار وافزایش سرمایه هستیم. هزینه كلی طرح برای راه اندازی مغازه در قسمت 1-3 توضیح دادیم كه در مقایسه با سال 76 كه ما مغازه را افتتاح كردیم هزینه بسیار بیشتری را می طلبد كه كاملا توضیح داده شد حال دوباره با توجه به قیمتهای حال به بررسی هزینه افتتاح یك مغازه می پردازیم
سرمایه ثابت:
مغازه در متراژ حدودا 40متر كه هر متر 000/000/5 میلیون جمعا 000/000/200 تجهیزات مثل قفسه ، ویترین، تابلو، دكور، برقكاری و غیره 000/000/5 میلیون وسایل اداری و هزینه های خدماتی وپیش نشده 000/000/3 میلیون سرمایه در گردش
اجناس مغازه برای شروع بطوریكه تقریبا جنس تكمیل باشد 000/000/30 كه نیمی از آن را می‌توان بصورت چكی تهیه كرد
2-3 جایگاه یا محل جغرافیایی شركت وتسهیلات مربوط به شركت company Leations and facilities
جایگاه ومحل مناسب برای این شغل باید جایی در نظر گرفته شود كه اول دارای عبور ومرور و آمد وشد مشتری باشد 2-تجاری 3-نزدیك به مراكز دانشگاهی ،مدارس، مهدكودك ها اداره جات وغیره باشد وكلا جایی باشد كه از سرمایه گذاری در آن محل بتوانیم برداشت كنیم خود موقعیت مغازه نیز باید طوری باشد كه از متراژ كافی برخوردار باشد دید مناسب داشته باشد در جلوی آن محل پارك ماشین وجود داشته باشد حتی الامكان در نزدیكی آن مغازه لوازم التحریر وجود نداشته باشد
3-0 خدمات،چه محصولات و خدماتی ارائه می دهد services
در رابطه با خدماتی كه این شغل ارائه می دهد باید عرض شود كه به قدری این صنف گسترده است و به اصطلاح جای كار دارد كه نمی توان همه آنچه كه می خواهیم را به صورت یكجا جمع آوری كرد ولی اگر بطورخلاصه بخواهیم شرحی از كارمایی كه میتوان در آنجا داد و خدماتی كه ارائه كرد را توضیح دهیم به شرح زیر میباشد .
1-فروش لوازم التحریر
2-لوازم اداری
3-لوازم مهندسی
4-لوازم نقاشی
5-لوازم طراحی،گرافیك ،معماری
6-لوازم فانتزی وكادویی
7-لوازم سرگرمی. بازی فكری، كمك آموزشی
8-فروش انواع نمودار خام وپرشده
9-كتابهای كمك آموزشی كنكوری، رمان، شعر،روان شناسی،تاریخی، كتابهای بچه ها، كتب انگلیسی وغیره
10-انجام خدمات دانشجویی كپی، سیمی كردن جزوات و… پس می بینیم با طیف گسترده اجناس مواجهه هستیم كه در بخش های دیگر نیز مانند اسباب بازی، اجناس دكوری، لوازم گلسازی وغیره نیز فعالیت كرد.
3-1 مقایسه رقابتی competivtive comparison
دراین شغل كسی در رقابت با سایر رقبا برتری پیدا می‌كند كه دارای شرایط زیر باشد و به آنها عمل كند
1-داشتن جنس جور همانطور كه در سرفصل پیشین گفتیم به علت گستردگی جنس وصرف هزینه زیاد تهیه آن جور بودن جنس یك هنر است كه میتواند ما را از سایر رقبا جلو اندازد مسئله دیگر كه میتوان به آن توجه كرد داشتن ارتباطی قوی وفروشندگان جنس بطوریكه بتوان از آنه نمایندگی گرفت كه این خود باعث اعتبار مغازه می‌گردد و نكته آخر فروش جنس با قیمت مناسب ،برخورد خوب با مشتری بطوریكه جذب مغازه شود اینها بعلاوه كار با مراكز وتهیه اقلام مصرفی آنها باعث می شودكه در صحنه رقابت بتوانید پایداری كنید وروند رو به رشدی داشته باشیم
3-2چگونگی انجام فروش sales Literature
فروش جنس كه به طور مستقیم صورت می گیرد ولی در موارد خرید مراكز وموسسات كه به صورت تقریبا عمده است می‌توان با گرفتن لیست اقلام مورد نیاز آنها وتهیه اجناس بصورت پیك برای آنها ارسال كرد یا در رابطه با مشتریانی كه اجناس خاص وكمیاب احتیاج دارند یا وسایل بزرگی مثل سه پایه- میز نقشه كشی تخته وایت بورد و … می‌توان صورت آنها را با پیك در منزل ارسال كرد و در رابطه بامشتریانی كه آنها را می شناسیم و به طور مداوم خرید می كنند نیز می‌توان تسهیلاتی مانند فروش دفتری به آنها ارایه داد. در واقع این شغل سیستم توزیع آنچنانی نداردو بیشتر به صورت مستقیم با مشتری در ارتباط است ولی میتوان هدایای كوچك یا جوایزی برای یك میزان خریدمشخص در نظر گرفت تا مشتری با رضایت كامل از خرید مغازه را ترك كن یا برای بچه ها وكودكان مشتریان هدایایی از قبیل ماسك، كتابهای رنگ آمیزی ومحصولات خوراكی به هنگام خرید در نظر گرفت كه همه اینها عواملی است كه باعث می‌شود یازده مشتری به مغازه اضافی گردد ویعنی با تحقیقاتی كه مدیران بازاریابی انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند وهر گاه ومشتری ناراضی از مغازه خارج شود پنج مشتری نیز به همراه او از دست می رود
3-3نحو –اجرا-انجام كار ful Filment
بعد از راه اندازی مغازه نیاز به دو فروشنده بجز خودت هست كه بتوان جوابگوی مشتری بود حداقل باید كسی برای این منظور در نظر گرفته شود كه به اواعتماد كامل داشته باشید با این شغل آشنایی داشته باشد چون در زمینه فروش اجناس گرافیك مهندسی –هنری نیاز به یك فرد مطلع است كه بتواند مشتری را راهنمایی كند و چون تنوع اجناس در این سه مقوله زیاد است و هر یك برای كار خاصی استفاده می‌گردد باید از اطلاعات كافی در این زمینه برخوردار  باشد
3-4 تكنولوژی Technology
تكنولوژی كه ما میتوانیم در این شغل از آن استفاده كنیم استفاده از كامپیوتر است به این ترتیب كه ورود جنس به مغازه توسط كامپیوتر صورت برداشته شود و در فایل انبار ثبت گردد و برای هر جنس یك كد تعریف گردد كه هنگام فروش از موجودی مغازه كسر گردد وهر كدام مشخص كننده قیمت آن جنس ما باشد به این ترتیب ما میتوانیم از همیشه از موجودی مغازه اطلاع داشته باشیم
2-از میزان دزدی مغازه كم كنیم
3-هر جنس رو به اتمام مشخص می‌گردد كه برای تهیه دوباره آن اقدام كنیم
3-5خدمات آینده Future  services
خدماتی كه میتوان برای آینده در نظر گرفت هنوز بطور كامل در ایران اجرا شده میتوان به موارد زیر اشاره كرد فروش اینترنتی اجناس- ارسال جنس از طریق تلفن وهمچنین افزایش ساعات كار فروشگاه بطوریكه از 7 صبح كه محصلین به مدرسه می روند وقاعدتا به لوازم التحریر نیاز دارند وهمچنین یكسره بودن مغازه بدون تعطیلی تا پایان شب و…………. وهمچنین ارائه محصولات متنوع تر اجناس دكوری مجسمه ساعات رومیزی تهیه اجناس تبلیغاتی وارائه آنها بصورت چاپی به شركت ها اینها عوامل خدماتی است كه می‌توان برای آینده در نظر گرفت
4-0خلاصه تجزیه وتحلیل شركتmarket  Analysis summary
در بخش های قبلی توضیح داده شد
4-1بخش بندی بازار market segmentation
اگر بخواهیم بازار بخش بندی كنیم به پنج دسته تقسیم می‌شوند. كودك وخردسال –نوجوان محصل، جوان ودانشجو، میانسال وسالمند كه برای هر گروه از این افراد كالاهای خاصی وجود دارد به عنوان مثال در گروه كودك انواع كتابهای بهای آموزشی انواع وسایل سرگرمی یا در بخش دانشجو بستگی به رشته با طیف بسیاری از اجناس روبرو هستیم علاوه بر نیاز روزمره مثل كلاسور و خودكار دفتر وماشین حساب با توجه به رشته اجناس خاص آن رشته نیز مورد نیاز است كه براین اساس ما نمی توانیم فعالیت خود را مخصوص یك گروه خاص متمركز كنیم بلكه باید با توجه به نیازهای آنها در همه گروههای فعالیت شود تا بتوان رضایت مشتری را جلب كرد
4-2استراتژی بخش بازار هدف Tavget murket segment strategy
ما با بررسی هایی كه انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم كه بازار هدف ما دانشجو هستند یعنی بخش عمده مشتری های ما را دانشجو ها تشكیل داده كه با توجه تعدد دانشجو و رشته میتوان در حوزه وسیعی با توجه به رشته های گوناگون فعالیت كرد واجناس مصرفی این قشر مخصوصا رشته های مهندسی و گرافیك وهنر با توجه به كمیاب بودن وقیمت بالامی تواند در فروش مغازه نقش مهمی ایفا كند ما به این نتیجه رسیدیم كه با متخصصین مقداری پول در حد پنچ میلیون لوازم این بخش را از نمایندگی تهیه كرده وضمن همخوان بودن قیمت جنس با لیست نمایندگی مشتری خود را از اصل بودن جنس مطمئن ساخته و بتوانیم خدمات پس از فروش هم به آنها ارایه دهیم واین تكمیل بودن جنس سبب شد كه مشتری خود به خود جذب مغازه گردد ودر آینده هر بیشتر روی این قسمت تمركز خواهیم داشت
4-2-1نیازهای بازار market needs
4-2-2 روند های بازار market trends
اگر بخواهیم بازار آینده را پیش بینی كنیم باید بگوییم  با توجه به روند رو به رشد جمعیت محصل دانشجو وغیره و با توجه به اینكه در منطقه گوهردشت جایی برای  گسترش مغازه های موجود نیست یعنی عملا در چند سال اخیر مغازه ای به تعداد مغازه های این بخش افزوده نشده می‌توان آینده خوبی را برای بازار پیش بینی كرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كارآفرینی شركت تهویه ساران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كارآفرینی شركت تهویه ساران دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كارآفرینی شركت تهویه ساران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

درباره ساران:
تاریخچه:
آغاز فعالیت شركت ساران از سال 1370 وبا تعداد انگشت شمار متخصص در شرایطی پایه صنعت تهویه نهاد كه هیچ پشتوانه ای جز اراده، پیشگفتار و عشق به پیشرفت وتوسعه نداشت وهمچنین ابزار كافی بود تا درطی اندك زمانی شركت ساران در صنعت تهویه پیشرفت شگرفی داشته باشد.
در دنیای امروز كه همه چیز وهمه علوم روزبروز در حال تغییر می باشد ساران نیز با چنین بینش و با اعتقاد به توانایی های بلقوه نیروی متخصص خود همه تلاش و همه همت خود را بكارگرفت تا باردیگر اثبات نماید هر گاه مجموعه ای بافت پاك و میل به خدمت و با توكل به ایزدمنان گامی در جهت خدمت به ارتقا صنعت واشتغال زایی نیروی جوان وپویا بردارد، بی شك موفق خواهد بود چنانكه ساران توانست در عرض مدت زمانی كوتاه و در طول قریب بر 12 سال به یاری پروردگار وكاركنان دلسوز وسعت واحد خود را از 200 متر مربع در آغاز فعالیت به 500000 متر مربع در شهرك صنعتی سپهر وتوسعه نیروی انسانی از 4 نفر به تعداد نیروی بالغ بر 450 نفر افزایش دهد.
بدین ترتیب شركت ساران با رشدی چشمگیری درطول این مدت كوتاه اكنون نیز با اندیشه ورود به بازارهای جهانی وهمكاری شركت های مطرح جهانی وبهبود كیفیت روز به روز محصولات واجرای مشتری مداری هدف والایی را دنبال می كند كه همانا تربیت نیروی فعال ومتخصص با بهره گیری از دانش روز می باشد.
استانداردها:
گروه كارخانجات ساران از همان ابتدای حركت تولید خود مبنای فعالیتش را بر توسعه پایدار و كیفیت محصولات قرار داد در این راستا ساران با مطالعه گستره برای بروز رسانی تكنولوژی ساخت تجهیزات تهویه مطبوع ، بااتكا به علم ودانش بهترین وطراحان متخصص وبا استفاده از بهترین ومرغوبترین قطعات و مواد اولیه و نیز با بكارگیری رونمای روز كنترل كیفیت توانست طی سالهای فعالیت خود محصولاتی قابل رقابت با محصولات پیشرفته ترین شركت های تولید كننده سیستم های تهویه مطبوع در دنیا تولید كند وهماهنگ با الگوهای پیشرفته صنعت تهویه جهان پیش رود.
نتیجه تمام این تمهیدات وتلاش ها برای همسوسازی روش ها و تكنولوژی های تولید با معیارهای بین المللی اخذگواهینامه ها واستانداردهای معتبر جهانی را برای ساران به ارمغان آورد كه از افتخارات سارن در این زمینه می توان به دریاف گواهینامه های ISO 14001,ISO 9001 اشاره كرد.
در ساران همواره بر تولیدات هماهنگ با تكنولوژی های مدرن ومانوس با طبیعت عاری از هر گونه اندیشیده می شود.

پروژه های انجام شده:
امروز ساران به عنوان یكی از بزرگترین سازندگان تجهیزات وسیستم های تهویه مطبوع در خاورمیانه اجرای پروژه های بسیاری از تجربه نموده است.
نگاهی گذرا به كارنامه كاری ساران حكایت از اجزای 300 پروژه عظیم را دارد. اجرای پروژه های بزرگ تاسیساتی توسط ساران به داخل كشور محدود نشده واین شركت توانسته با تولید تجهیزاتی منحصر به فرد رضایت خاطر شركتهای بزرگ چون دانیلی ایتالیا، دایلم كره، تكنیپ فرانسه، تكشمونت ایتالیا، میتسوبیشی ژاپن وتوكیو را فراهم آورد.
صادرات تجهیزات تهویه به كشور آلمان ، آذربایجان، ارمنستان، عربستان صعودی و كویت، تامین سیستم مطبوع فاز یك توسعه میدان نفتی پارس جنوبی، پتروشیمی تندگویان، ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی كه طرح متانول فارك MTBE بندر امام، سازمان هوا وفضا، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی مارون، پتروپارس، سازمان انرژی اتمی ایران، شركت ملی صنایع مس، نیروگاه آبادان، خوی و بسیاری از پروژه های بزرگ از جمله عظیم ترین پروژه های تاسیساتی اجرا شده در ایران هستند كه هر یك همچون برگ زرینی در كارنامه ساران می درخشد.

خط تولید:
كارخانه ساران عمل كارخانجات ساران در شهرك صنعتی هشتگرد در 90كیلومتری تهران واقع گردید. كه ا ین واحد تولیدی كه بنایی بالغ بر 5000 متر مربع در سال 1379 احداث واز ابتدای سال 1380 مورد بهره برداری قرار گرفت كه شامل واحدهای فنی مهندسی ،انفورماتیك ، برنامه ریزی، صنایع، كنترل كیفیت، واحد آموزش، واحدستاد پرسنلی و همچنین سالن همایش،جلسات انبارو خطوط تولید می باشد. كه این فضا با الگوهای استاندارد ومعیارهای سازه های صنعتی ساخته شده و تمامی اصول مرتبط با مقوله تولید عملی در آن رعایت گردیده تا محیطی مطلوب برای رفاه كارگران جهت بهبود فرایند تولید بوجود آید.
واحد تضمین كیفیت شامل:
1-بخش تضمین كیفیت    2-بخش كنترل كیفیت    3-بخش كالیبراسیون
می باشد كه پیاده سازی واجرای سیستم های مدیریت كیفیت 2000 ویرایش ISO 9001 و مدیریت زیستی محیطی ISO 14001 ویرایش 96 در سطح سازمان وروز آوری سیستم ها بعهده و دپارتمان تخمین كیفیت می باشد.
كنترل محصولات ورودی، ونیمه ساخته ونمایی از نظر تطابق با استانداردهای بین المللی وهمچنین استانداردهای كارخانه ساران، به عهده دپارتمان كنترل كیفیت می باشد. تجزیه وتحلیل سیستم های اندازه گیری و بهینه سازی ابزارهای اندازه گیری از طریق پایش واجرای برنامه كالیبراسیون برعهده دپارتمان كالیبراسیون می باشد.

واحد مهندسی صنایع:
از دو دپارتمان تشكیل شده 1- برنامه ریزی مواد     2-برنامه ریزی تولید
دپارتمان برنامه ریزی مواد و كار عمده انجام می شود.
الف) برنامه ریزی استاندارد كه شامل :كنترل موجودی برنامه ریزی مواد براساس سیستم نقطه سفارش EQO
ب)فرم سفارش ساخت كه از واحد فنی مهندسی ارسال می شود. شامل تعریف پروژه درخوست كالا، برنامه ریزی مواد درخواست خرید برای انبار دپارتمان برنامه ریزی تولید نیز دو كار عمده انجام می گیرد
الف)ظرفیت نسبی وزمان سنجی پروژه ها
ب) استفاده از منابع در جهت تحویل بموقع پروژه ها
واحد فنی مهندسی:
نیز از دو دپارتمان تشكیل شده است: 1-تحقیقات مهندسی     2-مهندسی تولید
عمده فعالیت دپارتمان تحقیقات مهندسی عبارتست از:
1-تحقیقات در ارتباط با اطلاعات وفن آوری جدید
2-بهینه سازی محصولات تولیدی شركت جهت برآورده نمودن خواسته های مشتری وافزایش كیفیت محصول
3-تحقیقات در ارتباط با طارحی دستگاه های جدی و نظارت بر تولید آنها
4-حلقه ارتباطی بین واحد مهندسی تولید وواحد تولید
5-تنظیم كاتالوگ های فنی مهندسی
6-تنظیم وارسال دستورالعمل های كاری فنی مورد نیاز
7-برای اطلاعات برگشتی از واحد خدمات پس از فروش
دپارتمان مهندسی تولید مهترین فعالیت ها به شرح زیر است:
1-صدور فرم سفارش ساخت دستگاه های تهویه مطبوع كه این فرم شامل نقشه های ساخت دستگاه ها وقطعات آن و همچنین لیست قطعات دستگاه ها جهت تهیه وتحویل به واحد ساخت می باشد.
2-تهیه Final Book مربوط به پروژه ها
3-تهیه اطلاعات لازم جهت خدمات پس از فروش برای پروژه ها شامل اطلاعات فنی الكتریكال پس از ارسال دستگاه ها
4-تهیه technical derta ونقشه های فونداسیون ولوله كشی جهت كلیه قراردادها
5-بررسی وكنترل دستگاهها در حین تولید
واحد آموزشی كارخانه برقراری دوره های تخصصی جهت مشتریان  وهمچنین همكاری تنگاتنگ با واحدهای دانشگاهی سراسر كشور سعی در تعلیم و آموزش نیروهای متخصص جهت ایجاد پشتوانه ای قوی برای صنعت تهویه ایران نموده كه این راه تاكنون به یاری خداوند منان گامهای بزرگی برداشته و در این راستا برنامه های متعددی نیز دردست اجرا می باشد.

محصولات:
فن كویل:این دستگاه ضمن زیبایی ظاهر خود با امكانات فنی ومصرفی كه در ساخت آن بكار برده شده هوای دلپذیر را در گرما و سرما برای محل زندگی شما به ارمغان می آورد مزیت فن كویل نسبت به سیستم های مركزی وجود كنترل دما برای مكانهای مختلف به صورت مجزا واتوماتیك است. فن كویل ساران از سال 300 الی 1200 با ظرفیت هوادهی 200 الی 1200 فوت مكعب در دقیقه در انواع ذیل ساخته می شود
-فن كویل زمینی كه به دو صورت بالازن دو وزن یا شیب دار می باشد
– فن كوتاه (lo-boy) كه زمینی و بالازن می باشد
– فن كویل سقفی كه به كابینت یا بدون آن و یا به صورت نیمه تنه(بدون فیلتر آلومنیول) ساخته می شود.
تمامی فن كویل ها از مرغوبترین كویل از لوله مس با فین آلومینیومی 14% در اینچ با راندمان بالا ساخته می شود ومجهز به فیلتر آلومینیومی قابل شستشو می باشد.
بادبزن از نوع سانتریفوژ و از جنس abs با موتور الكتریكی كوپله مستقیم (Direct –Drive) تكفار 220 ولت از ماركهای معتبر اروپایی غربی مجهز به كیسه 3 سرعته می باشد. بدنه دستگاهها از بهترین ورقهای روغنی وگالوانیزه همراه با رنگ آمیزی كوره ای الكترواستاتیك متبوع ساخته می شود.
برج خنك كننده فایبرگلاس:
برج خنك كننده عمل خنك كاری آب مورد نیاز سیستم را انجام می دهد. در برج خنك كننده نوع فایبرگلاس بدنه از جنس فایبرگلاس با كیفیت بالا و پكینگ ها از جنس puc بوده و ضمن دستگاه نیز از نوع ملخی می باشد كه به وسیله پولی وفلكه یا گیربكس به الكتروموتور وصل شده است. الكتروموتور استفاده شده از مارك های معتبر اروپایی غربی با درجه حفاظتی ip55 می باشند.
با توجه به اینكه به سه دستگاه از نوع فایبر گلاس می باشد در این برج ها مشكل زنگ زدگی وخوردگی بوجود نخواهد آمد كه این امر باعث افزایش طول عمر وكاهش هزینه نگهداری می شود. طراحی استوانه ای شكل این برج ها سبب شده كه مكش هوا بهتر انجام شده ودر نتیجه الكتروموتور كوچكتری مورد نیاز باشد كلیه قطعات برج های فایبرگلاس دمونتایه بوده و بر آسانی حمل ونقل و نصب سریع را در محل دارد. وزن این برج ها هم حدود 20% برج های فلزی بوده برای نصب در بام ساختمان های بزرگ وكوچك ایده آل می باشد.
نگهداری وسرویس این برج ها بسیار آسان بوده وبا بازكردن چند پیچ ومهره به راحتی می توان به كلیه قیمت های داخلی برج دسترسی پیدا كرد.
طراحی بدنه برج فایبرگلاس طوری صورت گرفته كه دربرابر بادهای تنه هم مقاوم باشد.
برج فایبر گلاس دارای نمایی زیباست واز مدل 60تن تا 500 تن ساخته شده و در تناژهای كمتر از 60تن و بیشتر از 500 تن نیز درصورت درخواست ساخته میشود. در صورت درخواست تجهیزات اضافی مثل اینورتور و یا صداگیر نیز قابل نصب بر روی دستگاه است.
چیلر جذبی(آبزور پشن): سیستم جذبی انرژی خود را از حرارت دریافت می كند و قابلیت تولید برودت در ظرفیت های بالا از محاسن آن می باشد. چلیر جذبی ساخت ساران تحت تكنولوژی شركت ش ژس ر حا كره ساخته می شود در سیستم فوق مبرد آب مقطر بوده وجاذب آن محلول لیتیوم برومایه می باشد.
میزان معرف برق چیلر جذبی بسیار ناچیز بوده وعمر كاركرد نسبتا طولانی بدلیل ند اشتن قطعات متحرك عدم استفاده از كارهای مخرب لایه اوزون (HCFC,CFC) و در نتیجه حفاظت محیط زیست، هزینه تعمیر ونگهداری پایین عدم نیاز به فضای نصب زیاد وكاركرد بدون لرزش و سروصدا از دیگر مزایای سیستم جذبی می باشد.
پمپ سیركولاسیون محلول ومبرد از نوع پمپ های بسته كاملا آب بندی شده ومخصوص سیستم های جذبی می باشد. ضمنا جهت جمع آوری گازهای غیرتقطیر سیستم دارای پمپ در كیوم می باشد.
مدار فرمان وكنترل كاملا اتوماتیك بوده ودستگاه دارای سیستم میكروپروسسوری سنچوری كره می باشد.در ضمن جهت جلوگیری از كریستالوشدن محلول، دستگاه دارای سیستم ضدكریستال اتوماتیك است.
شیرآلات مورد استفاده از نوع دیافراگمی وساخت كارخانجات معتبر خارجی بوده و گیج های مورد استفاده نیز از مارك های معتبر خارجی میباشد.
فن كویل كانالی:
فن كویل ساخت ساران از مدل 800 الی 2000 با ظرفیت هوادهی 800 الی 2000 فوت مكعب در دقیقه در دو نوع با كابینت و بدون كابینت ساخته می شود.
فن كویل ها از نوع لوله مس به قطعه 8/5 مناسب كار با آب گرم و آب سرد با فنین آلومینیومی یا مس یا صفحه ای بر حسب سفارش مورد استفاده قرار می گیرند.
فن دستگاه از نوع سانتریفوژ با ورودی هوا  از دو طرف بوده كه از ورق گالوانیزه ساخته می شود و به صورت استاتیك دینامیك بالانس می شود. اسكلت فن كویل كانالی از پروفیل آلومینیوم گونه ها از جنس پلاستیك و بدنه ها از ورق گالوانیزه با كیفیت بالا و ضخامت مناسب ساخته شده واتصالات قسمت های مختلف آن توسط پیچ مهره انجام گرفته و آب بندی وهوابندی قسمت های مختلف آن توسط نوار تروستات انجام می گیرد.
چیلر تراكمی:
آمیزه ای از تجربه، تخصص، نوآوری وبهره گیری از علم مهندسین متخصص وتجارب استادكاران با سابقه و تكنولوژی مدرن. مصرف مرغوبترین قطعات استاندارد شركت های جهانی و بكارگیری روشهای نوین كنترل كیفی در تولید چیلر تراكیم شركت سازان، امكان ارائه محصولاتی برتر و متمایز را بین انواع مشابه برای این واحد تولیدی بوجود آورده است. كه مواردی از نحوه ساخت ومشخصات فنی آن به شرح ذیل به استحضار می رسد:
چیلرهای ساران در ظرفیت های 3 الی 320 تن در دو نوع آب و هوایی در 4 تیپ با گازهای R-134A ,R-407C,R-22 طبق درخواست مصرف كننده به شرح ذیل ساخته می شود:
–    تك كمپرسور 3 تا 80تن
–    دو كمپرسور 20تا 160تن
–    سه كمپرسور 60تا240تن دومداره و سه مداره
–    چهاركمپرسور 80تا320 تن دومداره وچهار مداره
چیلرهایی با ظرفیت بالاتر هم بنا به درخواست مشتیر قابل ساخت می باشد.
كمپرسورهای مورد استفاده از نوع سیلندر پیستونی بسته (Hermetic) و نیم بسته (semi-hermetic) ونوع حلزونی (scroll)ساخت DWM Copeland آلمان ونوع مارپیچی (screw) ساخت Bitzer آلمان می باشد و هر دو شركت جز معروفترین سازنده های كمپرسور فریونی در جهان می باشد.
تمامی كنترل های مورد استفاده در چیلرها، ساخت كارخانجات معتبر خارجی می باشد. كلیه شیرآلات از قبیل شیر انبساطی، شیربرقی، شیر اطمینان، شیر شارژتیگ، ساخت كارخانجات آلكو، دانفوس، fx6، كسل و هنری بوده و لوازم برقی مورد استفاده شده شامل كنتاكتورها، بی متال ها،تایمرها،كنترل فازها، ساخت تله مكانیك فرانسه می باشد. كلیه لوله های مس بكار رفته در قسمت های مختلف چیلر، ساخت صنایع مس شهید باهنر كرمان و ویلندر (wielandel) آلمان می باشد.
تمام قسمت های اپراتور ولوله ها با استفاده از عایق آرموفلكس (Armoflex)با ضخامت مناسب عایق می شود. كلیه دستگاه ها مجهز به كلید اتوماتیك (circult breaker) كنترل فاز ،فلوسوئیچ، ترموستات، وهیترگازئل كمپرسور میباشند. ساخت چیلر به صورت های مختلف سفارش برای شرایط و مصارف گوناگون صنعتی انجام می شود.

پكیج یونیت:
پكیج یونیت در دو نوع آبی و هوایی و به صورت روبروزن ،بالازن و پایین زن در حالت های افق وعمودی ساخته میشود. این دستگاه ها با كندانسور آبی و هوایی نیز ساخته می شود.چنانچه پكیج یونیت هوایی مورد نیاز باشد به دو صورت یكپارچه و مجزا ساخته می شود. پكیج یونیت ها از ظرفیت 3تن با هوادهی 1300CFM تا 160 تن با هوادهی 48000 CFM ساخته می شوند.
كمپرسورهای مورد استفاده از نوع سیلندر پیستون بسته ،نیمه بسته، حلزونی ساختDWM Copeland آلمان و Bitzer می باشد. تمامی كنتل های مورد استفاده در پكیج یونیت ساخت كارخانه های معتبر خارجی است. كلید شیرآلات از قبیل شیرانبساط، شیربرق، شیر اطمینان، شیر شارژینگ و شیروتی ساخت كارخانجات آلكو، دانفوس ،fg ،اكس وهنری لوازم برقی مورد استفاده شامل كنتاكتورها ، بی متال ها، تایمره و كنترل فازها تك تله مكانیك فرانسه می باشد.
كلیه لوله های مس بكار رفته در قسمت های مختلف پكیج یونیت ساخت كارخانجات شهید باهنر كرمان و بلند wieand آلمان می باشد. كویل ها از لوله مس با فین آلومینیومی یا مس و از نوع صفحه ای Dlate با 14 فین در هر اینچ ساخته می شود.
كلیه دستگاه ها مجهز به كلیه اتوماتیك (circait brealker) كنترل فاز، فلوسوئیچ، ترموستات، هیتر كارئل كمپرسور می باشد.
تمامی اجزای بدنه از جنس ورق گالوانیزه با كیفیت بالا وضخامت مناسب ساخته شده و با پیچ ومهره به هم وصل می شوند.
سیستم گرمایش روی پكیج یونیت های ساران در انواع كویل آب گرم بخار و یا المنت الكتریكی قابل تامین می باشد.
ضمنا این دستگاه قابلیت نصب فیلتراسیون با راندمان های مختلف بر حسب سفارش خرید را نیز دارد
برج خنك كننده گالوانیزه:
برج های خنك كننده گالوانیزه از ظرفیت10الی 1140 تن ساخته می شود كه قادر به خنك كردن 30الی 3420 گالن آب در دقیقه می باشد.
فن این دستگاه از نوع سانتریفوژ بوده و به طریقی طراحی ونصب شده كه هیچ یك از قطعات فن موتور، سفت و یاتاقان ها در مسیر هوای مرطوب نبوده و در نتیجه از زنگ زدگی و آسیب دیدگی مصون می باشد. تمام قسمتهای دستگاه از قبیل فن،بدنه ،تشتكه كره های خنك كننده و قطر گیرهای از روق گالوانیزه بالا و ضخامت مناسب می باشد.
البته به جای كركره هیا خنك كننده گالوانیزه كركره های از جنس pvc یا ABS هم قابل نصب می باشد.
جهت پا شش مطلوب آب از نازلهایی باراندمان بالا استفاده می شود. اتصالات تمامی بدنه ها وقسمت ها با استفاده از پیچ و مهره بوده و به همین دلیل برج های خنك كننده گالوانیزه به راحتی قابل مونتاژ و دمونتاژ كردن بوده وجهت آب بندی وهوابندی تمامی قسمت ها از خمیر تروستات استفاده میشود.این دستگاه جهت دسترسی به اجزا وقطعات داخل آنها دارای دریچه بازدید می باشند.
برج های خنك كننده در سه نوع (بنا به سفارش) به شرح زیر ساخته می شود:
–    برج خنك كننده یك طبقه جهت اختلاف درجه حرارت آب ورود و خروج تا 14 درجه فازنهایت
–    برج های دو طبقه جهت اختلاف درجه حرارت آب ورود و خروج تا 30درجه فارنهایت
هواساز:
هواسازها با ظرفیت هوادهی 2000 الی 56000 فوت مكعب در دقیقه وبا افت فشار استاتیك تا 6 اینچ و در حالت های خاص تا 7اینچ آب ساخته می شوند. این دستگاه قابل سفارش به صورت افقی یا عمودی بالازن یا روبروزن یا پایین زن و یك منطقه ای یا چند منطقه ای می باشند.
فیلترهای 7شكل یا تخت آلومینیومی قابل شستشو به صورت استاندارد و هر نوع فیلتر مخصوص دیگری  بنا به سفارش روی دستگاه نصب می باشد.
فن هواساز از نوع سانتریفوژ با ورودی هوا از دو طرق و پره های انحنا به جلو Foranal وانحنا به عقب Backward از ورق گالوانیزه ساخته شده و به صورت استاتیك ودینامیك بالانس می شود.
در هواساز كویل های D.X آب سرد آب گرم، وبخار بنا به درخواست مشتری قابل نصب هستند كویل ها از لوله های مسی و یا در صورت نیاز از نوع مانسمان (جهت بخار با فشار بالا) می باشد. فین كویل از نوع مارپچی( 8تا10 فین در اینچ) با صفه ای (8تا14 فین در اینچ) از جنس آلومینیوم یا مس خواهد بود.
ایرواشرها در سه كلاس مختلف 80604 دوبانكه و یا تك بانكه قابل نصب روی هوا ساز می باشد.
رطوبت زنها در سه نوع نازی سوزنی بخار ومیكروپروسسوری موجود می باشد.
ستونهای هواسازها از پروفیل های آلومینیوم گوته ها از جنس پلیمر مقاوم و بدنه ها از ورق گالوانیزه با كیفیت بالا و ضخامت مناسب ساخته شده واتصالات قسمت های مختلف آن توسط پیچ ومهره انجام گرفته و آب بندی وهوابندی قسمت های مختلف توسط نوارتروستات انجام می گیرد.
دمپرهای هوا نیز از جنس آلومینیوم و از نوع Opposeal blade با تیغه های ایرفویل با قابلیت نصب به موتور دمپر می باشد.

كندانسورهوایی:
جهت استفاده در مناطقی كه از لحاظ جغرافیایی استفاده از سیستم های آبی و برج خنك كننده غیرممكن می باشد. كندانسورهای هوایی قادر به دفع حرارت از 24000 الی 2565000 بی تو یو در ساعت می باشد كه این ظرفیت ها بسته به اختلاف درجه حرارت سیال مبرد ودرجه حرارت خشك محیط متغیر هستند. لوله كویل های كندانسور از جنس مس ساده بوده ویا داخل فین دار بر حسب سفارش بوده وفین كویل ها از نوع صفحه ای (plate) واز جنس آلومینیوم یا مس و یا با پوشش های ضدخوردگی (برحسب سفارش) می باشند.
فن های كندانسور از نوع بوه واز روق آلومینیومی مرغوب ساخته می شوند موتور فن ها از نوع تروپیكال ومناسب كار برای حالت عمودی بوده و یا درجه حفاظتی 1p55 از مارك های اروپای غربی واز سیستم كنترل اتوماتیك فن جهت كنترل اتوماتیك این موتورهای با توجه به درجه حرارت محیط و فشار مایع مبرد استفاده می گردد.
تمام مدل های كندانسورها مجهز به ریسور (Receiver) جهت ذخیره كردن مایع مبرد در حالت pump Down و شیر اطمینان می باشد.
تمام فن ها برای جلوگیری از خطر برخورد جسم خارجی با آنها مجهز به حفاظ فلزی می باشند. بدنه و سایر اجزای مربوط از جنس ورق گالوانیزه با كیفیت بالا و ضخامت مناسب ساخته می شود كه با پیچ و مهره ونوار تروستات (جهت هوابندی) بهم متصل می شود. كندانسور هوایی میتواند با توجه به نوع مصرف یك یا دو مداره ساخته شوند.
یونیت هیتر:
استفاده از یونیت هیترها یكی از بهترین وارزانترین روشهای تامین گرمایش مورد نیاز برای اماكنی از قبیل سالن های ورزشی ماجد،تالارها، سالن های تولید كارخانجات، موارد خشك سازی مواد وغیره می باشد.
یونیت هیتر در دو نوع دیوار وصنعتی با گرمایش از طریق آب گرم یا بخار موجود می باشد. لوله های مس به قطر 8/5 اینچ مناسب كابها آب گرم بصورت صفحه ای و لوله های مانسمان 5/0 اینچ مناسب گاز با بخار با فین آلومنیومی یا مس بصورت مارپیچی در این یونیت ها مورد استفاده قرار می گیرد.
یونیت هیترهای دیواری در ظرفیت های 12000 تا 225000 بی تو یو در ساعت با آب گرم و از 22500 تا 47000 بی تو یو در ساعت با بخار و یونیت هیترهای صنعتی با ظرفیت 112000 تا 2825000 بی تو یودر ساعت با آب رگرم واز 120900 تا 3720000 بی تو یو در ساعت با بخار موجود می باشد.
در یونیت هیترهای دیواری اسكلت از پروفیل آلومنیوم وبدنه از ورق گالوانیزه به ضخامت 5/1 میلیمتر و یونیت هیترهای صنعتی اسكلت از پروفیل آلومینیوم و بدنه از ورق گالوانیزه به ضخامت 5/1 میلیمتر وبا استحكام بالا تولید شده و سپس سطوح با رنگ مرغوب پوشش داده می شود.
در یونیت هیتر دیواری از فن محوری و در یونیت های صنعتی از فن های سانتریفوژ كه از نظر استاتیكی ودینامیكی كاملا بالانس شده اند استفاده می شود ضمنا فن های مذكور با حداقل صدای ممكن عمل می كنند.
یونیت هیترهای صنعتی قابلیت نصب به صورت ایستاده بر روی زمین و یا به صورت آویز از سقف را دارا می باشند.
بعد از معرفی محصولات شركت ساران به طور اختصار در مورد یكی از محصولات و اجزای تشكیل دهنده آن و كاربرد هر قطعه در محصول مدنظر مطالبی ارائه شده واز روشهای ساخت آن به دلیل پیچیدگی وكمبود فرصت صرفنظر می شود.

چیلر آبی
تعریف چیلر
چیلر دستگاهی است كه با استفاده از یك سیال خنك كننده در سیكل تبرید، سیال دیگری را (عمدتا آب) برای مصارف صنعتی یا تهویه مطبوع خنك می كند. آب سرد تولید شده در اوپراتور چیلر در سیستمهای صنعتی  برای خنك كردن بخشهایی از ماشین آلات و در تهویه مطبوع خنك كردن هوا از طریق هواساز، فنكوئل و… مورد استفاده قرار می گیرند.

1-تعریف چیلرآبی:
به چیلری گفته می شود كه مبرد داخل كندانسور آن بوسیله آب خنك می شود. در این نوع چیلر آبی كه مبرد داخل كندانسور راخنك می كند خود گرم شده و دیگر قابل استفاده نیست به همین دلیل این آب وارد برج خنك كننده شده ، دمایش پایین می اید و دوباره جهت خنك كردن مبرد وار كندانسور می شود.
در مناطقی كه درصد رطوبت هوا زیاد باشد چون در برج خنك كننده فرایند انتقال حرارت براساس گرمای نهان تبخیر انجام می شود، برج خنك كننده كارایی نداشته و نمی توان چیلر آبی استفاده كرد، همچنین اگر میزان موادخورنده ورسوب آب زیاد باشد، چون امكان خوردگی و رسوب گیری ومسدود شدن لوله های داخل كندانسور زیاد است بنابراین امكان استفاده از چیلر آبی وجود ندارد و به ناچار باید چلیر هوایی استفاده كرد

2-معرفی اجزاء‌اصلی سیستم تراكمی چیلر آبی
قسمتهایی عمده یك سیكل تراكمی عبارتند از:
1-كمپرسور
2-كندانسور
3-شیرانبساط
4-اوپراتور
2-1-كمپرسور(COMPRESSOR) بعنوان قلب یك سیستم تراكمی وظیفه ایجاد اختلاف فشار در سیستم برای جریان یافتن مبرد در سیكل را بعهده دارد، انواع كمپرسورهای مورد استفاده در چیلرها به قرار زیر می باشند:
– كمپرسور های رفت و برگشتی( ضربه ای) Riciprocating Compressors
– كمپرسورهای گریز از مركز Cenrtrifugal Compressors
– كمپرسورهای پیچی Screw Compressors
– كمپرسورهای حلزونی Scroll compressors
هر چند استفاده از تمامی كمپرسورهای فوق در صنایع تهویه مطبوع ممكن وعملی است لیكن از آنجا كه كمپرسورهای رفت وبرگشتی (Recip .comp) بدلیل تنوع در ظرفیت ، مدل، آشنایی بیشتر مصرف كنندگان وسرویس كاران داخلی، مصرف درازمدت وشناخت بیشتر بازار داخلی ،بیشترین استفاده را در این صنایع دارند. لذا در اینجا نیز بالطبع در مورد این نوع كمپرسور ها صحبت خواهیم كرد.
كمپرسورهای ضربه ای( رفت وبرگشتی) از نظر نوع كاربری به چند دسته زیر تقسیم می شوند:
–    كمپرسورهای باز (open Type) الكتروموتور (محرك) وكمپرسور(متحرك) جدا از هم بوده و از طریق كوپلینگ یا تسمه، انتقال قدرت صورت می گیرد. این نوع كمپرسور بیشتر برای ظرفیتهای بالا استفاده می شوند.
–    كمپرسورهای نیمه بسته (Semi Hermietic Type) الكتروموتور و كمپرسور داخل یك محفظه قرار دارند لیكن امكان بازكردن وتعمیر الكتروموتور و اجزاء‌كمپرسور( روتور، …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی بخش اداری مالی مخابرات دكتر حسابی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل اول

اداره مالی اداری
اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشتركین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشتركین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تداركاتی و پرسنلی و حقوقی كلیه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعالیت و تداركات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .
 
امور متقاضیان و امور مشتركین
با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی كه در طرح ایجاد امكانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امكانات فنی ، توسط واحد مذكور جهت كلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تكمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یك با رعایت حق تقدیم فرم سیمك شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذكور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشتركین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشتركین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد .
پس از دایری هر تلفن كلیه تغییرها و درخواستهای مشتركین در واحد امور مشتركین صورت می‌پذیرد كه اهم آن بشرح ذیل می‌باشد .
1-تغییر نام فیش بكلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالك در صوتیكه خریدار ملك ، خریدار فیش مذكور باشد و یا اینكه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .
2-تعویض آدرس فیش كه با اخذ هزینه مربوطه و ارائه مدارك لازم و رعایت آئین نامه و مقررات شركت صورت می‌گیرد . چون نرخ هزینه تعویض آدرس فیش در سه دوره مورد مطالعه یعنی سالهای 68و70و72 تغییر نكرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهایی كه در زیل آمده‌است فقط بخاط تغییرات   می‌باشد كه اشاره می‌شود .
سال    تعداد تعویض آدرس فیش    در آمد بریال    نرخ بریال
سال 68
سال 70
سال 72    5217
13189
24221    2608500
6594500
12110500    500
500
500
تفاوت در آمد تعویض آدرس فیش در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 3986000 ریال بوده است .
تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 9502000 ریال بوده است .
تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 5516000 ریال بوده است .
3-تغییر نام تلفن كه با تنظیم فرم مربوطه و رعایت آئین نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزینه تغییر نام تلفن نیز طی سالهای 68و70و72 تغییری نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذیل می‌باشد.

سال    تعداد تعویض آدرس فیش    در آمد بریال    نرخ بریال
سال 68
سال 70
سال 72    219
658
113    109500
329000
556500    500
500
500
تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 219500 ریال بوده است .
تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 227500 ریال بوده است .
تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 44700 ریال بوده است .
4-تغییر مكان تلفن كه با درخواست مشترك همراه است با در نظر گرفتن امكانات فنی و رعایت آئین نامه و مقررات شركت بلامانع است .
5-تعویض شماره تلفن با در خواست كتبی صاحب امتیاز تلفن با ذكر دلیلی مزاحمت یا آزاد نشدن به موقع و یا نیاز به پی در پی نمودن شماره و امثال آن در صورت وجود امكانات فنی و یا بنا به نیاز شركت مخابرات به شماره مذكور و تعویض آن به شماره دیگر انجام می‌شود . توسط امور مشتركین مخابرات دكتر حسابی و به درخواست مشتركین در سال 72 هشتاد و پنج مورد و در سال 73 یكصد و نود و دو مورد تعویض شماره انجام شده است .
6-قطع و وصل تلافن با تقاضای كتبی صاحب امتیاز آن و یا قائم مقام قانونی وی با تكنیل فرم‌های مربوطه پس از تسویه حساب و پرداخت بدهیهای معوقه و هزینه قطع و وصل انجام خواهد شد و یا اینكه قطع ارتباط صاحب امتیاز بعلت عدم پرداخت بدهی و یا دخالت غیر مجاز در سیمكشی و تغییر مكان و منصوبات تلفن صورت می‌گیرد .
با بررسی بعمل آمده چون نرخ هزینه قطع و وصل تلف در طی سالهای 68و70و72 تغییری نداشته است لذا فقط به اعلام تغییرات در آمدها اكتفا میگردد .

سال    در آمد از قطع وصل تلفن    نرخ قطع تلفن    بریال    نرخ وصل تلفن   بریال
سال 68
سال 70
سال 72    3862000
4234000
60332750    1500
15000
1500    1000
1000
1000
تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 372000 ریال بوده است .
تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 56098750 ریال بوده است .
تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 56470750
ریال بوده است .
7-مزاحمت‌های تلفنی ، در صورا تایجاد مزاحمت تلفنی ، شاكی با در خواست كتبی خود و ارائه آن به امور مشتركین اقدام می‌نمایند واحد مذكور با صدور فرم كشف مزاحمت نسبت به درخواست وذكور رسیدگی و پس از كشف مزاحم طبق قانون با خاطی برخورد می‌نمایند .
كه در سال 72 به تعداد 1272 مورد و در سال 73 1540 مورد كشف مزاحم شده كه با تمامی‌آنان طبق مقررات برخورد گردیده است .
با توجه به اینكه با مزاحمین تلفی طبق آئینامه شركت مزاحمت ایران برای مزاحت بار اول ارتباط تلفنی مشترك به مدت یك هفته همراه با اخطار كتبی و برای بار دوم بمدت سه ماه همراه با اخطار كتبی قطع می‌گردد . در مزاحمت بار دوم وصل مجدد تلفن پس از خاتمه سه ماه مجازات مقرر موكود به اخذ تعهد كتبی از مشترك یا قائم مقام قانونی وی می‌باشد .
در مزاحمت بار سوم ارتباط تلفنی مشترك موقتاً قطع و پرونده جهت رسیدگی به كمیسیون رسیدگی به مزاحمت‌های تلفنی احاطه می‌گردد تا در صورت تائید وقوع سه بار مزاحمت ، تلفن مزاحم سلب امتیاز می‌گردد (1) .
وصل مجدد تلفن مشترك در مزاحمت‌های بار اول و دوم مستلزم اخذ هزینه وصل طبق تعرفه مقرر و مصوب جاری شركت مخابرات می‌باشد .

لذا با توجه به هزینه دریافتی از مزاحمین تلفنی جهت قطع و وصل تلفن ( 1500-1000 ریال )(2) در مقایسه با در آمدی كه شركت مخابرات به علت قطع تلفن در مدت‌های یاد شده از دست می‌دهد بسیار نا چیز می‌باشد ولی به لحاظ ارائه خدمات مطلوب و سالم و برخورد با مزاحمین تلفنی و ایجاد محیط امن و آرامش جهت كلیه مشتركین ، خود را ملزم به رعایت مفاد مذكور می‌باشد .
 
واحد آبونمان
پس از واگذاری امتیاز خط تلفن به مشترك ابتدا دائری تلفن به واحد آبونما ارسال می‌گردد تا این واحد مشخصات دائری از قبیل نام ، نام خانوادگی ،‌آدرس ، شماره كنتور ، تاریخ دائری را به مركز كامپیوتر اعلام یا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب كاركرد اقدام شود . صورت حساب كاركرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال می‌گردد ،  كنتر برداری قبوض در ابتدای هر سیكل دو ماهه انجام و به مركز كامپیوتر ارسال می‌كردد تا با توجه به كنتر قبلی كاركرد تلفن مشخص گردد، ‌پس از محاسبه كاركرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال می‌گردد تا پس از اصلاحات مقدماتی به اداره پست جهت توضیع ارسال  گردد.
قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعویض به اداره پست جهت توضیع تحویل پاسخگویان آبونمان داده می‌شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشتركین مقرض به كاركرد و هزینه تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشكالی از قبیل اشتباه پانچیست در پانچ اطلاعات كنتور و غیره بود رفع و اصلاح نمایند .
پس از پرداخت مبالغ كاركرد تلفن‌ها طی قبوض صادره توسط مشتركین به بانك ، هر روزه وصولیهای قبوض تحویل كاركنان حسابدار این واحد می‌گردد تا با حسابرسی‌های خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مركز كامپیوتر دسته بندی و ارسال نمایند . مشتركینی  كه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام ننمایند توسط مركز كامپیوتر لیستی تهیه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن‌های بدهكار داده می‌شود كه این واحد پس از بررسی تلفن‌ها به مركز مربوطه جهت اجرا ارسال می‌دارد و پس از مراجعه مشتركین بدهكار جهت پرداخت بدهیها پس از وصول بدهی نسبت به وصل مجدد تلفن‌های مذكور اقدام می‌نمایند .
چنانچه مشتركی بخواهد تلفن خود را از محلی به محل دیگر انتقال دهد چون آدرس تلفن مذكور می‌بایستی تغییر نماید از طریق امور مشتركین فرم تغییر مكان صادر و پس از اقدامات لازم اصلاحیه آدرس به این واحد ارسال می‌گردد تا این واحد مقدمات كار و تغییر آدرس در قبوض را برای انجام به مركز كامپیوتر انجام دهد.
چنانچه مشتركی نسبت به كاركرد تلفن خود اعراض داشته باشد فرم مخصوصی برای تلفن مذكور تهیه و به مركز تلفن مربوطه ارسال می‌گردد تا نسبت به كنترل كنتور تلفن مذكور اقدام نمایند و نتیجه سالم و یا معیوب بودن كنتر مشخص و به واحد آبونمان ارسال تا نتیجه به مشترك معترض اعلام شود .
با توجه به استفاده از تكنولوژی و تعدیل نیروی انسانی در این واحد نكاتی چند ضروری بنظر می‌رسد چون روزبروز كامپیوتر در زندگی انسان‌ها تاثیر بسزائی را به جا می‌گذارد و مردم با تكیه بر سرعت و افزایش حجم كارها و تعدد وظایف خود بیشتر به این ماشین روی می‌آورند لذا باعث گردیده كه امروزه ادارات ، شركتها و مؤسسات دولتی به جای نیروی كار انسانی رو به كامپیوتر نموده تا جائیكه امكان دارد از آن برای انجام فعالیت‌های خود كمال استفاده را بنمایند این قائده برای شركت مخابرات نیز مستثناء نبوده و باعث تعدیل نیروی انسانی در این شركت هم گردیده كه دارای فوائد و مضراتی بوده كه مختصرا توضیح داده می‌شود .
 
فوائد و مضرات استفاده از كامپیوتر در آبونمان :
از فوائد این طرح افزایش سرعت كار و كارائی فعالیت‌ها و سرعت گردش كار ،‌ارائه سریع لیست‌های مورد نیاز ، ارائه آمارهای لازم و ضروری جهت مدیران به منظور دستیابی به اهداف شركت و همچنین استفاده از كامپیوتر باعث گردیده تا كاركنان با این تكنیك نوین آشنا و ایجاد تخصص جدیدی در بین كاركنان با دادن آموزشهای لازم گردد .
از جهاتی سیستم‌های كامپیوتری باعث كاهش هزینه‌های پرسنلی به خاطر تعدیل نیروی انسانی بوده در حالیكه در كوتاه مدت شركت متحمل هزینه‌های سنگینی جهت خرید كامپوترهای مورد نیاز و آموزش پرسنل گردیده است ولی دراز مدت مقرون بصرفه می‌باشد . ولی از طرفی با بكار گیری سیستم‌های كامپیوتری انجام بسیاری از كاهایی كه تا قبل از بكار گیری توسط نیروی انسانی مذكور به بیكاری جامعه افزوده شده و عده بسیاری برای امرار معاش خود با مشكل مواجه می‌گردند كه جذب اینگونه افراد مستلزم ایجاد مشاغل جدیدی و سرمایه گذاری زیادی در كل كشور می‌گردد كه این امر اجتناب نا پذیر است و تا حصول نتیجه بایستی سیاستی اعمال گردد كه این مشكل به نحوی كه كمترین صدمه را داشته باشد حل گردد .
یكی دیگر از مضرات آن این است كه چنانچه اشكالی در ارسال اطلاعات به مركز اطلاعات پیش آید می‌بایست تا دوره بعد ( دوره دو ماهه هر سیكل ) صبر نمود تا بتوان اشكال را بر طرف نمود در صورتیكه در سیستم دستی قبل از كامپیوتری شدن این كار به راحتی در همان روز انجام می‌گرفت و راحت‌تر اشكالات بر طرف گردید .
چون نرخهای آمونمان تلفن‌های خود كار ، در آمد حق الفاظه ، در آمد خارج از مرز تلفن ، در آمد عوارض شهرداری ،‌ در آمد اجاره خط ، در سه دوره مورد مطالعه در سالهای 68و70و72 تغییری نكرده است فقط به كل تغییرات در آمد هر یك اشاره می‌شود .
 
فصل دوم

تشكیلات و روابط سازمانی
در این فصل برای شناخت اولیه سیستم مورد بحث ، تشكیلات و روابط سازمانی واحدهای مختلف و موقعیت مخابرات دكتر حسابی به عنوان معاونت اداره كل مخابرات استان تهران شهرستان كرج در این ساختار و موقعیت سه اداره مالی اداری ، اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات شهری ، اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور به عنوان هسته‌های اجرایی فعالیتهای این معاونت مورد بررسی قرار می‌گیرد .
 
چارت سازمانی
مخابرات دكتر حسابی یكی از ادارات تابعه كل مخابرات استان تهران است كه بصورت معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – شهرستان كرج ،‌اداره می‌گردد كه سه اداره مالی اداری ، اداره نگهداری بهره‌برداری ارتباطات شهری ، اداره نگهداری بهره‌برداری ارتباطات راه دور و مراكز واحد‌های مخابرات تابعه را تحت نظارت و سرپرستی خود دارد . ( شكل 5 )
1-ساختار تشكیلاتی اداره شامل سه قسمت به شرح زیر می‌باشد ( شكل 6 ) .
الف:بخش حسابداری و آبونمان كه كلیه عملیات مالی و كنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها را به عهده‌دارد .
ب:بخش خدمات عمومی‌كه كلیه عملیاتی اداری و دفتری و خدماتی ، تداركاتی را به عهده‌دارد .
كه شرح مفصل فعالیت بندهای الف و پ در فصل «4» ارائه خواهد شد .
2-ساختار تشكیلاتی اداره نگهداری بهره‌برداری ارتبطات شهری به شرح زیر می‌باشد ( شكل 7 )
الف:مراكز تلفن شهری كه وظیفه نگهداری و بهره‌برداری سوئیچ شهری و تأمین ارتباط مشتركین را به عهده‌دارد .
ب:اطلاعات تلفن 118 كه وظیفه دادن اطلاعات در خصوص شماره مشتركین اعم از خصوصی و دولتی به درخواست كنندگان را به عهده‌دارد .
ج:نگهداری و پشتیبانی فنی نیرو كه وظیفه نگهداری و تأمین نیرو مورد نیاز مراكز فنی ، سیستم‌های مخابرتی را به عهده‌دارد .
ح:پشتیبانی فنی شبكه كابل و هوایی وظیفه پشتیبانی و تهیه و تداركات لوازم مورد نیاز شبكه‌های كابل و هوایی مراكز تلفنی را به عهده‌دارد .
خ:واگذاری خطوط كه وظیفه بررسی و واگذاری خطوط تبفنی را جهت برقراری تلفن متقاضیان و مشتركین به عهده‌دارد .
د:پشتیبانی فنی مراكز الكترونیك كه وظیفه پشتیبانی و تهیه‌ لوازم و قطعات مورد نیاز مراكز را به عهده‌دارد .
ذ:كنترل و نظارت بر تلفن‌های همگانی .
3-ساختار تشكیلاتی اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات بین شهری به شرح زیر می‌باشد . ( شكل 8 )
الف:مركز نگهداری سوئیچ راه دور كه وظیفه تأمین و برقراری ارتباط بین شهری و بین‌الملل مشتركین تلفن خودكار را به عهده‌دارد .
ب:تلفن راه دور كه وظیفه تأمین و برقراری ارتباط بین شهری و بین‌الملل متقاضیان فاقد تلفن در شهرها و روستا‌ها را به عهده‌دارد .
پ:واحد تلگراف كه وظیفه مخابره و ارسال تلگراف متقاضیان را به اقصی نقاط دنیا به عهده‌دارد .
ح:واحد خطوط راه دور كه وظیفه كه وظیفه نگهداری خطوط بین شهری را به عهده‌دارد .
خ:كنترل و نظارت بر واحدهای مخابراتی كه وظیفه كنترل و نظارت و تأمین ارتباط واحدهای مخابراتی در محدوده حوزه مربوطه را به عهده‌دارد .
كه شرح مفصل فعالیت بندیهای الف ، ب و خ در فصل «6» ارائه خواهد شد .
از آنجائیكه تعیین چارت سازمانی هر اداره ای توسط امور تشكیلات و بهبود روش‌های شركت مخابرات ایران در تهران بر اساس اگوهایی كه در اختیار دارند صورت می‌گیرد نمی‌تواند در برگیرنده همه نیازهای سازمانی باشد .
به عنوان مثال : تعداد نفراتی كه جهت واحد نگهداری و نوسازی خطوط در نظر گرفته می‌شود بر اساس میزان كیلومتر خطوطی است كه بایستی نگهداری و نوسازی شود . در صورتیكه جهت تعیین تعداد نفرات با باكس سازمانی واحد مذكور در هر شهرستانی بایستی با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و مسیرهای خطوطی كه بایستی نگهداری شوند تعیین گردد .
 
ساختار تشكیلاتی معاونت اداره كل مخابرات استان  تهران – مخابرات دكتر حسابی(1)
                      مدیر اداره كل مخابرات استان تهران

(شكل-5)
                      معاون اداره كل و رئیس مخابرات دكتر حسابی

(شكل-6)
 
                    معاون اداره كل و رئیس مخابرات حسابی 

(شكل 7)
                    
(شكل 8)(1)
 
فصل سوم

معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – مخابرات دكتر حسابی
مخابرات دكتر حسابی كه تا تاریخ 4/9/71 بصورت یك اداره مستقل زیر نظر اداره كل مخابرات استان تهران فعالیت می‌نمود به لحاظ حجم و گستردگی سطح فعالیت و موقعیت شهرستان كرج از نظر جغرافیایی ، جمعیتی و سیاسی ، اجتماعی و … از تاریخ مذكور بر اساس گزارش شماره 2469 – 1/7/71 و تصویب آن در تاریخ 13/7/71 توسط هیئت مدیره مخابرات ایران به معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – دكتر حسابی ارتقاء پیدا نمود .
 
با توجه به رشد سریع شهر و شهرك‌های همجوار و افزایش سرسام آور جمعیت در این شهر ییلاقی نزدیك تهران ، طالب ارائه خدمات بیشتر و تأمین نیازمندیهای شهر بود فلذا جهت تأمین و ارائه خدمات می‌بایستی فعالیت‌ها سرعت بیشتری به خود می‌گرفت و بدون وقفه ادامه می‌یافت ولی باز پاسخگوی نیازمندیهای شهرستان نبود لذا مسئولین مربوطه شهر را به آن داشت تا فكر اساسی جهت رفع این مشكل بنمایند كه با نظر موافق مقام محترم ریاست جمهوری و دستور رسیدگی ایشان به سازمان امور استخدامی‌كشور مقرر گردید كه با همكاری و هماهنگی سازمانها و وزارت خانه‌های مربوطه ، چارت سازمانی این نهادها در شهرستان كرج مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد و در ساختار سازمانی آنها تغییراتی داده شود كه در این راستا تعدادی از ادارات به اداره كل ارتقاء پیدا نمودند ولی بعضی از سازمانها به علت مخالفت‌های درون سازمانی از تغیر در ساختار سازمان و تشكیلات ادارات خود در شهرستان كرج امتناء‌ نموده و یا اینكه به اداره‌ آنها بصورت معاونت اداره كل تن دادند كه مخابرات شهرستان كرج نیز از آن نمونه است .
در صورتیكه شهرستان كرج هم از نظر جمعیت  بالغ بر 647/031/1 (1) و هم از نظر تعداد شماره تلفن‌های منصوبه 92656 (2) شماره و هم از نظر تعداد متقاضیان تلفن و هم از نظر تعداد پرسنل 581 نفر (3) و … در مقایسه با بسیاری از ادارات كل مستقر در تهران و استانها در رده بالاتری قرار دارند و استحقاق بیشتری برای اداره كل شدن را دارا می‌باشد و این حجم فعالیت‌ها ایجاب می‌نماید كه با ارتقاء سطح اداره و تعویض اختیار و داشتن اختیارات مشابه ادارات كل ، بتوان پاسخگوی نیازهای شهر شد .
در صورتیكه شهرستان مخابرات با ارتقاء سیستم سازمان مخابرات دكتر حسابی  مخالفت نموده و بالاجبار جهت اداره آن بصورت معاونت اداره كل مخابرات استان تهران تن داده اند آن هم معاونتی كه حتی به اندازه معاونت‌های دیگر اداره كل اختیارات ندارد و یا اینكه معاونت مذكور از اختیارات خود استفاده نمی‌نماید و بصورت یك كارمند معاونت‌های دیگر و بصورت زیر مجموعه آنها با اختیارات محدودتر نسبت به هدایت زیر مجموعه‌خود ادامه می‌دهد و در نتیجه بازده كار نسبت به گذشته كمتر شده و در صورتیكه توقع و انتظارات مردم و شهر نسبت به حالت گذشته بیشتر شده است كه این تضاد موجب نگرانی و نارضایتی مردم و مسئولین شهر گشته است .
با توجه به اینكه مسئولین هر شهر كه از نزدیك با نیازمندی‌ها و مشكلات و تجهیزاتی كه در اختیار دارند آشنایی بیشتری نسبت به مسئولین رده بالاتر خود كه در مركز مستقر هستند دارند در چنین شرایطی مدیران یكه قویترند و با فن مدیریت اشنایی كامل دارند و با اعمال فشار و با استفاده از اختیارات قانونی خود و گرفتن اختیارات بیشتر از رده‌های بالاتر سازمان جهت پیش برد اهداف سازمان و ارائه خدمات بیشتر و جلب رضایت مردم موفقیت بیشتری را نسبت به مدیری كه آشنایی با سیستم مدیریت ندارد و یا حتی نمی‌تواند از اختیارات قانونی خود هم استفاده نماید كسب كند كه این امر ممكن است با یك نگاه به نمودار فعالیت‌های مخابرات دكتر حسابی كه در بخشهای مختلف ارائه می‌شود در مقاطع مختلف مشهود می‌باشند . لذا با دادن توضیحی انجام یك مدیریت صحیح در زیر ارائه می‌شود .
امروزه شاید بیش از همیشه تولید كنندگان و مصرف كنندگان سرویس‌های مخابراتی و سیاست گزاران دولت‌ها مجزوم رشد سرسام آور سرویسها و و تسهیلات مخابراتی گردیده اند . در حالیكه بهای واحد (قیمت تمام شده ) برای تأمین سرویس‌ها و در نتیجه‌ توسعه غیر قابل تصور تكنولوژی ، پائین آمده ، تقاضا برای سرویس خیلی بیش از كل سرمایه‌ لازم برای این بخش كه رو به افزایش می‌باشد رشد داشته است . از طرف دیگر ، سرویسهای جدیدی ایجاد شده كه مشتركین بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیائی خود متقاضی این سرویسها می‌باشند چون اموزه در تكنولوژی مخابرات فاصله و دوری راه ، دیگر مانعی بحساب نمی‌آید . دشوارترین انتخاب برای سیاست گذاران مخابرات در كشور قبل از آنكه قادر باشند سرویسهای ابتدائی ضروری را برای اكثریت مردم خود فراهم نمایند با تقاضای مشتركین بزرگ برای سرویسهای پیچیده و متنوع روبرو هستند .
به عنوان نمونه این سرویسها عبارتند از پیچینگ ، موبایل ، امكان كنفرانس چند نفره با تلفن و فیچرهای مختلف .
این وظیفه شركت مخابرات است كه موازنه صحیحی را كه برای كشورمان و محیطمان مناسب باشد ایجاد نماید .
مناسب بودن سیستم مدیریت متخذ و شدت عمل آن كلید اصلی فراهم ساختن سرویس سوردمند و رضایتبخش می‌باشد .
در حقیقت ، سودمندی و كارایی در مدیریت برای تولید سرویس رضایتبخش به همان مهم است كه دسترسی به منابع برای سرمایه گذاری . بهر حال شركت مخابرات برای پاسخگویی به نیازهای مشتركین خود باید معمولاً توجه خود را به «نوع مدیریت» معطوف سازد برای مثال ، تمایلی آشكار برای تغییر مخابرات از «‌شكل یك اداره مركزی دولتی» به یك نهال مستقل و خود مختار ولی در مالكیت دولت وجود دارد . می‌دانیم كه ادارهه یك شبكه مخابراتی تا چه حد پیچیده است و برای اینكار باید تكنولوژی ، امور مالی برنامه ریزی ،‌تداركات ،‌امور پرسنلی و‌آموزش را در نظر داشت كه البته اینها فقط چند مورد از موارد قابل ذكر است . اگر بخواهند مخابرات را بصورت یك شركت مستقل خود كفاء دایر و بصورت انتفاعی مورد بهره‌برداری قرار دهند تجربه نشان می‌دهد كه بالاخره مدیریت بهره‌برداری و مالی و یا سایر وظایف و مسئولیتهای مشابه آن باید كاملاً جدا از ساختار و ابزار مالی دولت مركزی باشد . دولت باید دخالت خود را بیشتر به موضوعات استراتژیك دراز مدت محدود نمایند . مثلاً اینكه آیا بهره‌برداری شركت مخابرات فقط باید در حد برابری و توزان بین دخل و خرج باشد یا اینكه جنبه انتفاعی هم داشته باشد ؟ و در حالت دوم میزان سود و نرخ رشد سیستم چه باید باشد . برای مثال : از جنبه اقتصادی كلان ، دولت ممكنست بخواهد معیاری را برای سرمایه گذاری در مخابرات تصریح نماید وبدلیل اقتصاد اجتماعی ، دولت ممكنست بخواهد در مناطق دورافتاده تر نیز مخابرات توسعه داشته باشد .
این قبیل سیاستها هر جا كه مصلحت ایجاب كند باید به وضوح تعریف شده و از سوی دولت و نه از طرف شركت مخابرات به آگاهی عموم رسانده شود . و اگر مخابرات از نظر مالی به عنوان یك شركت مستقل تلقی شود اینگونه مطالب بصورت اطلاعیه‌های درست و منظم به آگاهی عموم رسانده شود .
 
برنامه ریزی
مدیریت یك شركت مخابراتی باید همه عوامل را در نظر داشته و دخالت دهد برای مثل نرخ رشد برنامه ریزی شده برای شبكه و بهبود سیستم‌ها باید با برنامه‌های مربوط به تأمین سرمایه‌های لازم ، و استخدام و آموزش كارمند اضافی لازم مطابقت داشته باشد . باین دلیل است كه شركت بهره‌برداری كننده باید برنامه جامعی برای بهره‌برداری‌ها ، در آمدها ، قیمت‌ها ، هزینه‌های بهره‌برداری ، رشد شبكه و. تعداد خطوط و ارتباطات ، قابلیت سودرسانی ، سرمایه ثابت ، نیروی انسانی ، نیازهای آموزشی و غیره و غیره بطور جمعی تهیه و تنظیم نمایند .
این برنامه‌های برای اینكه از ارزش واقعی برخوردار باشند باید یك برنامه سرمایه گذاری مثلاً 5 تا 7 ساله و یك برنامه دراز مدت مثلاً 15 تا 20 ساله را شامل شود .
البته هر دو این برنامه‌ها می‌باید به طور مرتب بازنگری شوند . این بازنگری اجازه خواهد داد كه در بخشهائی از فعالیت كه عواملی تكنولوژی قیمت ، یا تقاضا تغییر كرده و یا از حالت تعادل خارج شده تجدید نظر به عمل اید و هر نوع تغییری در خطمشی دولت نیز باید در چنین مواقعی مورد توجه قرار گیرد .
این برنامه برای كار هر متخصصی در رابطه با كاری كه باید در آینده انجام دهد سرمشقی تعیین می‌كند .
برنامه ریزان نیروی انسانی باید بدانند كه چند كارمند استخدام كنند ، مدیران آموزش باید بدانند كه چند كارمند را باید آموزش دهند ،‌برنامه ریزان شبكه باید بدانند كه چه ظرفیتی را باید پیش‌بینی كرده و تدارك ببینند ، برنامه ریزان مالی باید بدانند كه چقدر سرمایه باید فراهم كنند و غیره .
بسیار حائز اهمیت است كه همه این مراحل بتوانند همگام و پابپای هم عمل شوند و این عمل توسط مدیران هر شهر كه به مسائل اشراف كامل دارند امكان پذیر است نه مدیران سطوح بالاتر كه در مراكز استانها و شركت مستقر هستند و فقط مدیران سطوح بالاتر و در نهایت بالاترین مقام مدیریت بتواند بر چگونگی آنها نظارت و كنترل داشته باشد .
 
قوانین عمومی‌مدیریت
همه مدیران در هر سطحی از سازمان باید تعریف كاملی از مسئولیت‌های خد داشته و بطور سیستماتیك مسئول و پاسخگوئی عملكرد خود بحساب آیند . اطلاعات آماری تهیه شده توسط سیستم اطلاعاتی مدیریت در هر جا كه ممكن باشد باید برای تعیین اهداف كمی‌متغیرهای كلیدی مورد استفاده مدیران تا زیر اولین رده سطح سوپروایزری قرار می‌گیرد . باید رسماً از مدیران خواسته شود كه در آخر هر سال پاسخگوئی عملكرد خود در قبال این اهداف باشند . در صورت وجود كمبودهایی نسبت به این اهداف ، مدیر مربوطه باید وادار شود كه دلایل را تجزیه و تحلیل كرده و با كمك و پشتیبانی متخصصین ادارات مركزی این كمبودها را بر طرف سازد . برای خرابی‌های دائمی‌باید فكری شود و برای كمبودها و نقایص دائمی‌ باید تنبیه‌هایی در نظر گرفته شود هم چنانكه برای عملكردهای بالاتر از حد تعیین شده می‌باید پاداش‌هایی منظور گردد .
به عنوان یك مثال واقعی ، تأسیسات خارج از مراكز ( یعنی كابلها ، خطوط هوایی و غیره كه مراكز را به مشتركین متصل می‌سازند ) در بسیاری از شهرها ، قدیمی‌و یا معیوب می‌باشند . از هر مدیری كه مسئول نگهداری و تعمیر چنین تأسیساتی می‌باشد باید خواسته شود كه در پایان هر سال در خصوص فركانسی كه در ناحیه مربوط به وی ، خرابی خطوط را باعی شده و سرعت عملی كه موجب برگرداندن سرویس به حالت اولیه گردیده گزارش دهد . متخصصان اداره مركزی باید روشهائی را برای شناسائی علل زیر ابداع ن مایند : نصب و اتصال اولیه كابلها بصورت بد و نامطلوب ، خرابی ناشی از عمر تأسیسات ، خرابیهای فیزیكی ناشی از كارهای ساختمانی مقاطعه كاران و غیره .
 
مسائل پرسنلی
اگرچه مخابرات یك سرمایه گذاری می‌باشد ولیكن نقش برنامه ریزی و روشهای صحیح پرسنلی برای اداره آن بصورت خوب و كارآمد ، غیر قابل انكار است .
هر سازمانی الزماً متكی به مهارت و استعداد مدیران خود می‌باشد ، انتصاب و بكار گیری تعداد كافی از مدیران كه دارای كه از استعداد خوبی برخوردار هستند باید در داخل سازمان شناسائی شده و بطور شایسته ارتقاء یابند . اگر مدیران و یا كارشناسان اجرائی خوب را نشود در داخل سازمان پیدا كرد در آن صورت باید از خارج از سازمان آورده شوند .
سازمان مخابرات باید آماده باشد تا با ایجاد انگیزه‌های كافی ( مثل حقوق ، شرایط كاری ، و غیره ) موجبات جذب و حفظ مدیران و متخصصین اجرائی با صلاحیت را بصورت نیروی دائمی‌فراهم نماید اهمیت استعداد برای اولین و دومین رده سوپروایزری به همان اندازه است كه اهمیت آن برای مدیریترده بالاتر یكی از ممشخصه‌های مخابرات ، متكی بودن به عملیات تعداد زیادی از پرسنل می‌باشد كه در گروههای كوچك و اغلب سیار در نقاط مختلف پراكنده شده و كیفیت و سودمندی كار آنها در سطح وسیعی تعیین كننده موفقیت شركت می‌باشد. در چنین شرایطی ، اولین رده‌ سوپروایزرسی ، شغلی را به عهده‌دارد كه انجام آن مشكل و از اهمیت ویژه ای برخوردار است انتخاب سوپروایزرها نه تنها باید بر اساس مهارت آنها در تخصصهای لازم برای انجام كاری باشد كه سوپروایزری آنرا به عهده‌دارند بلكه باید استعداد ذاتی آنها برای رهبری و سازماندهی كارها نیز در نظر گرفته شود . در اوضاع و احوال كنونی كه شركت در حال توسعه می‌باشد ، وجود تسهیلات كاملاً مناسب و كافی برای آموزش هر سطحی از كاركنان در كاری كه عهده‌دار انجامش هستند ضروری می‌باشد . مدیران لازمست كه نسبت به تكنیك‌های كاری مهم مدرن ، توانائیهای بالقوه این تكنیك‌ها ، و دامنه بسیاری وسیع مسائلی كه از آنها ناشی می‌شود بصیرت كامل داشته باشند .
سوپروایزرها باید مهارت‌های مدیریت و سازماندهی را فراگیرند ، پرسنل فنی باید در زمینه تخصصهائی آموزش ببیند كه متناسب با نوع كاری باشد كه آنها عهده‌دار انجامش خواهند بود (مثل نگهداری دستگاههای با تكنولوژی پیشرفته ، نصب و نگهداری خطوط انتقال و غیره ).
مطلب مهم اینست كه نرخ افزایش تعداد كاركنان باید پایین از نرخ رشد كار نگهداشته شود بطوریكه نیروی تولید پوسته در جهت بهبود باشد . هزینه‌های پرسنلی بخش وسیعی از مخارج بهره‌برداری مخابرات را تشكیل می‌دهد . و اگر مخابرات بخواهد كه به خوبی اداره شود و موجودیت و توسعه مالی و اقتصادیش حفظ شود باید كه نیروی تولید به عنوان هدف اساسی خطمشی تلقی شود .
بایستی با استفاده از تكنولوژی و اتوماسیون میزان كارایی و بازده كار و حجم فعالیت را بالا برد و با كاهش نیروی انسانی و بكار گیری پرسنل در فعالیت‌های دیگر و كاهش هزینه‌های پرسنلی و بهه برداری نسبت به افزایش و توسعه اقتصادی و مالی شركت اقدام نمود كه این عمل در شركت مخابرات در دست اجرا است ولی متاسفانه با مقاومت پرسنلی مواجه است از این تعدیل نیرووی انسانی به كندی در حال انجام است .
در پایان لیست هزینه‌های بهره‌برداری ، مالی اداری و هزینه‌های پرسنلی مالی اداری، بهره‌برداری در سالهای 68،70،72 جهت مقایسه و درصد افزایش آنها جهت اطلاع ارائه می‌گردد .
 

هزینه‌های بهره‌برداری
موضوع
سال    سال68    سال 70    سال 72    افزایش هزینه بهره‌برداری و پرسنل سال 70 نسبت به 68    افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و پرسنلی سال 72 نسبت به 70    افزایش برداری و پرسنلی 72 نسبت به 68
هزینه‌های بهره‌برداری    369668339    728510344    1637589154    7/97%    7/124%    343%
هزینه‌های پرسنلی بهره‌برداری    307429141    614464252    1351913116    48/99%    120%    7/329%
هزینه‌های مالی اداری    82789923    205134463    549453874    7/147%    8/267%    6/563%
هزینه‌های پرسنلی مالی اداری    66552915    95399601    395275426    3/43%    3/314%    9/493%

 
شماره گذاری و اجرای پروژه
هدف دراز مدت شركت مخابرات نه تنها خود كفائی مالی بوده بلكه ایجاد در امدی معقول و عادلانه نسبت به سرمایه نیز می‌باشد . برای نیل به این هدف ، منابع سرمایه گذاری و و شرایط وابسته به آنها باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد . در انتخاب سرمایه ( كه ترجیحاً می‌بایستی متنوع و تركیبی از منابع مختلف باشد ) همیشه باید منابع شربكت در دراز مدت در نظر گرفته شود .
شركت مخابرات باید یك خطمشی قیمت گذاری و تعرفه بندی اتخاذ نماید كه منطبق بر اهداف ملی مقرره توسط دولت بوده و با هزینه تأمین سرویس مطابقت داشته باشد . طبیعی است كه درآمد حاصله از بخشی از شبكه باید به رفع كمبودهائی كمك كند كه ممكن است در سایر بخشها ( مثل مناطق زوستایی ) پیش آید . بعلاوه ، وجود مكانیسمها برای تشخیص نیاز به پروژه‌های سرمایه گذاری ، ارزیابی آنها ، پیش‌بینی صحیح هزینه ای كه در بر خواهند داشت ، و تعیین الویت آنها برای اجرا ضروری می‌باشد . برای اجرای یك پروژه باید برنامه ای تهیه و بر اجرای ان از نزدیك نظارت شود تا پیشرفت مراحل پروژه در ظرف مدت تعیین شده ودر حیطه منابع مقرره میر گردد . در مواردی كه كار توسط پیمانكاران اجرا می‌شود ، مخابرات باید تعداد كافی از كاركنان آموزش دیده را برای پیگیری و نظارت بر پیشرفت كار در اختیار داشته باشد . این افراد در ارتباط با پیمانكاران می‌توانند مراقب باشند كه كار به درستی اجرا و استانداردهای كاری به خوبی رعایت شود . به هرحال به عنوان یك خطمشی ، حداقل برخی از پروژه‌های اصلی باید توسط كاركنان خود مخابرات به اجرا در آید چون این بهترین راه برای آموزش كاركنان بوده و ضمناً نگهداری صحیح سیستم را در آینده فراهم می‌نماید . به عبارتی …

 

منابع و ماخذ :
1-    بولتن گزارش فعالیت‌های مخابرات ( تاریخچه مخابرات كشور )
2-    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی تالیف جیمز – آ – سن
3-    مصوبات هیئت مدیره شركت مخابرات ایران
4-    نگرشی بر تلاش پانزده ساله مخابرات استان تهران
5-    آمار سر شماری جمعیت سازمان آمار ایران
6-    چارت سازمانی مخابرات دكتر حسابی
7-    صورتحساب‌های مالی ، ترازنامه و صورتحسابهای سود و زیان مخابرات دكتر حسابی
8-    مجموعه مقررات و آئین نامه‌ها و دستور العمل‌ها و تعرفه‌های خدمات مخابراتی كشور
9-    دفاتر واحد واگزاری خطوط مخابرات دكتر حسابی
10- مدارك و اطلاعات موجود در واحدهای مختلف مخابرات دكتر حسابی .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طرح توجیهی احداث شركت ماكارونی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طرح توجیهی احداث شركت ماكارونی دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح توجیهی احداث شركت ماكارونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

بخش اول: كلیات طرح تهیه ماكارونی    1
ـ مقدمه    1
ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماكارونی:    2
ـ فرآورده های تولیدات كارخانجات رشته و ماكارونی:    3
ـ میزان مواد اولیه مصرفی كارخانجات ماكارونی:    4
آرد دو صفر و 3 صفر    4
ـ پراكندگی واحدهای ماكارونی در چند شهر ایران:    5
ردیف    5
ـ نمودارپراكندگیواحدهای ماكارونی در چند استانكشور:    6
ـ تعریف چند نوع مختلف ماكارونی:    7
«بخش دوم»    9
ـ هدف و نكات مهم طرح:    9
ـ نوع محصول:    10
ـ ظرفیت تولید و زمان كار در كارخانه:    10
ـ میزان مواد اولیه مورد نیاز كارخانه:    10
ـ روش كار و نحوه فرآیند:    11
ـ كنترل كیفیت:    12
ـ ماشین آلات مورد نیاز كارخانه (تولید) :    13
ـ چگونگیاستقرارماشینآلاتوفضایموردنیازدر سالن تولید:    13
ـ زمین و ساختمانهای كارخانه:    16
الف ـ زمین    16
ب ـ ساختمانهای كارخانه:    16
ـ تأمین برق:    19
ـ سوخت:    20
ـ آب :    21
ـ فاضلاب:    22
ـ تهویه و اطفاء حریق:    23
الف ـ تهویه:    23
ب ـ اعلام و اطفاء حریق:    23
ـ لوازم و تجهیزات اداری:    23
ـ لوازم حمل و نقل و جابجایی:    24
ـ وضعیت پرسنلی و كارگری كارخانه:    24
«بخش سوم»    26
الف ـ هزینه های زمین و ساختمانهای كارخانه:    26
1ـ هزینه زمین:    26
2ـ هزینه های خاكبرداری ، دیواركشی و محوطه سازی :    26
3ـ هزینه های ساختمان كارخانه:    27
ـ هزینه ماشین آلات و تجهیزات:    28
ـ هزینه تأسیسات و تجهیزات عمومی:    29
ـ هزینه قبل از بهره برداری:    29
« بخش چهارم »    32
هزینه های تولیدی طرح (سرمایه در گردش)    32
ـ هزینه های خرید مواد اولیه:    32
ـ هزینه پرسنلی و كارگری:    32
ـ هزینه های تأمین بـرق:    34
ـ هزینه تأمین آب:    35
ـ هزینه های اعلام و اطفاء حریق:    35
ـ هزینه های آزمایشگاه كنترل كیفی:    36
ـ هزینه های تأمین وسایل حمل و نقل و جابجایی:    36
ـ هزینه بیمه كارخانه:    36
ـ محاسبه هزینه در گردش كارخانه:    37
ـ كل سرمایه گذاری طرح:    37
ـ نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی:    38
كارمزد:    38
ـ هزینه استهلاك و هزینه تعمیر و نگهداری:    38
الف ـ هزینه استهلاك:    39
ب ـ محاسبه هزینه تعمیر و نگهداری طرح:    39
ـ محاسبه كل هزینه تولید:    40
الف ـ هزینه‌های ثابت تولید:    40
ب ـ هزینه های متغیر تولید:    41
ـ قیمت تمام شده محصول:    41
ـ درصد ارزش افزوده طرح و محاسبه ارزش افزوده طرح:    42
ـ بررسی نقطه سر به سر:    43
«بخش ششم »    45
روش فر‌آوردن (تولید):    45
شرایط ماكارونی فرآورده شده:    46
بسته بندی و نشانه گذاری:    46
بسته بندی:    46
نشانه گذاری:    47
ماكارونیهای غیر قابل مصرف:    47
«بخش هفتم »    49
پاره‌ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی:    49
مشخصات متقاضیان:    51
1ـ مشخصات اشخاص حقیقی:    51
ـ آدرس كامل پستی و شماره تلفن:    52
2ـ مشخصات اشخاص حقوقی:    52
نام و نوع شركت:    52
تعداد شركاء:    52
اطلاعات مربوط به بازار محصول:    54
اطلاعات مربوط به دانش فنـی    57

 
بخش اول: كلیات طرح تهیه ماكارونی

ـ مقدمه
مصرف انواع ماكارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف آن در حال توسعه می باشد، در راستای تأمین نیاز جامعه و یا حتی در جهت تشویق به مصرف آن، كشورهای صنعتی سرمایه هایی در این راه به كار انداخته و با تبلیغات به خوردن ماكارونی عادت كرده اند. اتخاذ سیاست خود اتكایی در جهت میل به استقلال اقتصادی كشور ایجاب می كند كه تولید ماكارونی با استفاده از ماد اولیه داخلی و مطابق طبع و ذائقه مورد نظر مردم كشورمان مورد حمایت قرار گیرد كه امكانات جالبی برای تهیه انواع ماكارونی سالم فراهم می نماید. گسترش بهره برداری از ماكارونی برای تولید آن ضمن اینكه گام مهمی در جهت توسعه كشاورزی از نظر مواد اولیه و حمایت از زارعین كشور می باشد فرآورده حاصله نسبت به ماكارونی های موجود در استان از ارزش غذایی بالاتری برخوردار می باشد. در حال حاضر واحدهای ماكارونی در نقاط مختلف كشور به ظرفیت اسمی حدود 10 هزار تن در سال در حال بهره برداری است.
امید است با بهره برداری از این كارخانه گامی در جهت افزایش تولید و قطع وابستگی برداشته و نیز خدمتی به كشور، مردم و منطقه محسوب می گردد.
 
ـ نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماكارونی:

گزارش زیر نتایج آمارگیری از كارخانجات رشته ماكارونی سازی ایران می باشد. از 78 كارخانه تهیه رشته و ماكارونی كه تماماً خصوصی می باشند تقریباً از صد در صد كارخانجات كشور آمارگیری به عمل آمده است.
نتایج آمار گیری به عمل آمده شامل موارد زیر می باشد:
تعداد واحدها، وضع مملكت، تعداد پرسنل، میزان مواد اولیه مصرفی عمده و غیر عمده ، مواد شیمیایی و میزان وابستگی آنها، میزان فرآورده های تولیدی و نیز اشكالات تهیه مواد بسته بندی و اشكالات تولیدی( شامل اشكالات فنی كمبود قطعات یدكی) با بررسی كه در مورد اشكالات اساسی كارخانجات به عمل آمده و می توان نتیجه گرفت كه در زمینه مواد اولیه بیته بندی و تولیدی اشكال اساسی وجود دارد.
ظرفیت اسمی كارگاههای ماكارونی طبق مواد موجود در گرمخانه‌ها كه محاسبه شده حدود 960000 تن در سال به ازاء هشت ساعت كار روزانه بدست آمده است.
وابستگی ماشین آلات در خط تولید ماكارونی نداریم و دستگاههای تولیدی واحد ماكارونی در كارخانجات تولیدی میكرون‌ (نور افشان) ، بهنام ، فرهمند و…  ساخته میشود و توسط متخصصان كارخانجات سازنده در محل نصب می گردد.
1ـ تعداد واحدها وضع مالكیت بصورت در صد كارخانجات بر مبنای تعداد در كل و همچنین تعداد كاركنان مطابق جدول زیر مشخص می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی كارگاه ساخت ماشین های مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی كارگاه ساخت ماشین های مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاک دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی كارگاه ساخت ماشین های مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

فصل اول‎- مشخصات ارائه‎دهندگان طرح و مدارك فنی و سوابق كاری مربوطه    
فصل دوم‎- روشهای استحكام خاك و تزریق دوغاب و تجهیزات مربطه    
– پیشگفتار فنی    
– درباره ریزشمعها (میلر و پایل) در پایدارسازی بسترها    
– تعریف كلی، فواید، كاربرد و مراحل اجرا    
– معرفی تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای میار و پایل    
– درباره روش میخ‎كوبی (‎Nailting) در پایدارسازی دیوارها    
–  تعریف كلی، فواید، كاربرد و مراحل اجرا    
– معرفی تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای عملیات ‎Nailing   
 – تزریق سیمان بدون استفاده از اجزای فلزی    
– تزریق تحكیمی    
– تزریق آب‎بندی    
– تزریق تماسی    
فصل سوم‎- عنوان تشریح طرح كسب و كار    
– عنوان    
– بیان‎ابزارو‎تجهیزاتی‎كه در حوزه‎تعریف طرح‎بود و امكان‎ساخت یا ارائه خدماتشان وجود دارد    

شرح دستگاه‎ها و خدمات هدف‎گذاری شده    
– در پیرامون دستگاه تولیدی اول پاورپك    
– مزایا    
– مشخصات فنی    
– شرح اجزاء و نحوه عملكرد دستگاه نمونه اول پاورپك    
– تصاویر دستگاه ساخته شده    
– در پیرامون دستگاه تولیدی نمونه اول شمع‎كوب    
– مزایای انتصاری دستگاه شمع‎كوب ساخته شده    
– مشخصات فنی    
– شرح اجزاء و نحوه عملكرد دستگاه شمع‎كوب    
– تصاویر دستگاه ساخته شده    
– فصل چهارم‎- برنامه اجرایی    
– استراتژی كلی جهت تحقق اهداف و اجرای طرح    
– پیرامون لزوم تسریع در اجرای سفارشات دستگاه‎ها    
– برنامه اجرایی سال اول شروع طرح    
– كارگاه    
– ابزار و تجهیزات متناسب با برنامه یكساله اول    

– نیروی انسانی مورد نیاز    
– تمهیدات اندیشیده شده برای تبلیغ و بازاریابی    
– تمهیدات اندیشیده شده برای خرید سریع و اقتصادی مواد اولیه و دور زدن واسطه‎ها    
– جدول مراكز شناسایی شده برای خرید سریع و اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز    
– دریافت خدمات از سایر مشاغل    
– فرایند تولید    
 فصل پنجم‎- تحلیل بازار    
– چشم‎انداز آینده    
– پیش‎بینی فروش سال  اول    
– سایر تولیدكنندگان    
– بررسی جنبه ریسك‎پذیری طرح    
 فصل ششم‎- بررسی جنبه‎های مالی و اقتصادی طرح    
فصل هفتم‎- تجزیه و تحلیل و نتیجه‎گیری    

فصــل اول‎

مشخصات ارائه‌دهندگان طرح و مدارك فنی و سوابق كاری مربوطه

– مشخصات تحصیلی و فنی ارائه‎دهندگان طرح
– صورت مدارك فنی
– سابقه كاری
– تصویر مدارك فنی و حرفه‎ای
 
مشخصات فردی و تحصیل و فنی
نام و نام خانوادگی ارائه‎دهندگان: 1- علی نعمتی 2- ناصر نعمتی
1- علی نعمتی شیزری
فرزند قدرت‎اله‎، شماره شناسنامه 3338، متولد: 1351 تهران، تحصیلات: دیپلم ماشین‎افزار، كدملی: 1-589611‎-005.
مدارك فنی
– دوره 18 ماهه ایران و آلمان در رشته‎ مكانیك صنایع
– كارت مربیگری مكانیك صنایع از اداره كل فنی و حرفه‎ای كرج
– مدرك نقشه‎كشی صنعتی درجه دو
– مدرك فرزكاری درجه دو
سابقه كاری
– نیروی فنی معاونت سابق خدمات فنی شركت ایران‎خودرو به مدت 4 سال با زمینه فعالیت آهنگری، ساخت سازه‎های فلزی، نصب و راه‎اندازی خطوط تولید
– نیروی فنی در شركت نوفنی (فعال در امر استحكام خاك) به مدت چهار سال با زمینه فعالیت مكانیك ماشین‎آلات، ساخت ماشین‎آلات، برق صنعتی، كار اجرایی در كارگاه‎های استحكام خاك در نقاط مختلف كشور و سرپرستی كارگاه اجرایی       

2- برنامه نعمتی شیزری
فرزند: قدرت‎اله، شماره شناسنامه: 1182، متولد: 1353 تهران، تحصیلات: دیپلمه ریاضی و فیزیك،‌ دیپلمه ماشین‎افزار، فوق دیپلم قابسازی، كد ملی: 1-062785-007.
مدارك فنی
– فوق دیپلم قالبسازی از مركز آموزش انقلاب اسلامی
– دوره 18 ماهه ایران و آلمان در رشته ماشین‎افزار‎- فرز تخصصی
– دوره برنامه‎نویسی ماشینهای ‎CNC در دانشگاه علم و صنعت
– دوره اپراتوری ماشینهای ‎CNC در دانشگاه علم و صنعت
سابقه كاری
1- شركت باهر خودرو و (سازنده سگ دست پراید) به مدت 2 ماه.
2- شركت محور خودرو به عنوان اپراتور تراشی ‎CNC و سنگ محور به مدت سه ماه
3- صنایع كودك گیاهی به عنوان اپراتور فرز ‎CNC واحد قالبسازی به مدت 9 ماه.
4- شركت قالبهای پیشرفته ایرانخودرو با زمین فعالیت فرزكاری، تراشكاری، برنامه‎نویسی و اپراتوری وایراكات، ‎CMM و بازرسی كنترل حین ساخت به مدت چهار سال.
 

فصــل دوم

روشهای استحكام خاك و تزریق دوغالب و تجهیزات مربوطه

– پیشگفتار فنی
– درباره ریزشمعها (میكروپایل) در پایدارسازی بسترها
– تعریف كلی، فواید، كاربرد و مراحل اجرا
– معرفی  تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای میكروپایل
– درباره میخ‎كوبی ‎(Nailina) در پایدارسازی دیواره‎ها
– تعریف كلی، فواید، كاربرد و مراحل اجرا
– معرفی تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای عملیات ‎Nailing
– تزریق سیمان بدون استفاده از اجزای فلزی
– تزریق تحكیمی
– تزریق آب‎بندی
– تزریق تماسی
 
پیشگفتار فنی
رشد روزافزون جمعیت در عصر حاضر انسان را نیازمند استفاده بهینه‎تر و ایمن‎تر از سطح زمین شهرها و محدوده‎های صنعتی خود نموده است و پیشرفت علم و تكنولوژی در شاخه‎های مختلف علوم، ابزار این استفاده بهینه را در اختیار بشر نهاده است.
انسان امروزی در ساخت و سازهای خود عواملی چون ایمنی بودن و داشتن طول عمر مطلوب را بسیار حیاتی فرض كرد، و قبل از ساخت یك سازه به مطالعه دقیق بستر آن سازه می‎پردازد و در این راستا آزمایشات مختلفی را جهت رسیدن به اطمینانهای لازم به انجام می‎رساند و در مواردی كه انجام آن آزمایشات عدم اطمینان كافی به خاك بستر را به اثبات برساند یا احتمال فروریختن دیواره‎ها در حین گودبرداری وجود داشته باشد روشهای استحكام بخشی به بستر و دیواره‎ها مطرح شده و به انجام می‎رسند. از جمله این روشها می‎توان به دو روش استفاده از ریزشمعها برای تحكیم بستر زمین و روش نیلینگ كه برای استحكام بخشی به دیواره‎ها است اشاره كرد كه در این دو روش برای پایدارسازی خاك از تزریق سیمان به خاك و به كارگیری اجزایی فلزی چون لوله و میله گرد استفاده می‎شود كه در نتیجه استفاده هم‎زمان از سیمان و فلز استحكام مطلوبی در خاك بوجود می‎آید.
علاوه بر دو روش اشاره شده در فوق، تزریق سیمان بدون استفاده از اجزاء فلزی نیز فراگیر بوده و در گستره عملیاتهای عمرانی موارد مصرف زیادی دارد كه از جمله آنها می‎توان به تزریق تحكیمی، تزریق آب‎بندی و تزریق تماسی اشاره كرد. در ادامه این فصل توضیحی تحكمیلی درباره هر كدام از پنج روش اشاره شده در فوق داده شده است و به دستگاه‎ها و تجهیزات مورد نیاز برای ا جرای این عملیاتها كه مورد نظر این طرح می‎باشند اشاره خاص می‎شود.
درباره ریزشمعها (میكروپایل) در پایدارسازی بسترها
تعریف كلی، فواید كاربرد و مراحل اجرا
استفاده از ریزشمعها یكی از روشهای تحكیم زمین به حساب می‎آید در این روش خواص مكانیكی خاك و بستر به نحو قابل توجهی بهبود می‎یابد. روش استفاده از ریزشمعها به عنوان یك روش استحكام زمین دارای مزایایی است كه از جمله آنها می‎توان به هزینه اجرایی كم، سرعت عملیات اجرایی بالا، عدم نیاز به ماشین‎آلات و دستگاه‎های بسیار بزرگ، افزایش ظرفیت باربری خاك، كنترل نشستها، كنترل روانگرایی و استحكام بخشی به خاكهای دستی و مسئله‎دار استفاده نمود و از نظر نوع خاك این روش در انواع خاك‎های لجنی، سست، رسی، ماسه‎ای، شنی و انواع سنگ قابل اجرا می‎باشد. از لحاظ دامنه كاربرد سازه‎ای می‎توان به كاربرد ریزشمعها در استحكام بستر برجهای بلند مرتبه یا سوله و مخازن بزرگ یا حتی استحكام بخشیدن به قسمتهایی از جاده یا ریل راه‎آهن كه با زمین تست برخورد كرده‎اند اشاره كرد.
برای اجرا در ابتدا با توجه به پارامترهایی چون مقدار بارگذاری، نوع خاك بستر و آزمایشات انجام شده بر روی آن محاسبات مربوطه صورت پذیرفتهو عمق فرو رفتن هر شمع در زمین و فاصله شمع‎ها از یكدیگر در راستاهای طول و عرض محاسبه می‎شود و بعد از تهیه پلان اجرایی به ترتیب زیر عمل می‎شود.
در ابتدا لوله‎های فلزی كه عموماً دارای قطر خارجی 5/2 اینچ می‎باشند و بدنه آنها مشبك شده است با عمقهای مشخص شده به داخل زمین كوبیده می‎شوند و یا بعد از حفاری گمانه در داخل زمین قرار داده می‎شوند و سپس دوغاب سیمان با فشار بالا به داخل این لوله‎ها تزریق می‎شود و دوغاب از سوراخهای جداره لوله به داخل بافت خاك نفوذ كرده و باعث تحكیم آن می‎شود و در مرحله بعدی در صورت نیاز میله‎گردهایی با نام انكر جهت تحمل بار عمودی در داخل لوله قرار داده می‎شود و بعد از پر كردن داخل لوله ملات سیمان فلانجی بر سر ریز شمع كه از زمین بیرون مانده است جوش می‎شود تا سطح تماس ریز شمع با زمین اطراف را زیادتر كند و تكرار عمل قرار دادن ریزشمعها (با فاصله‎های كم از یكدیگر) باعث استحكام كل سطح آن زمین می‎شود.
معرفی تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای میكروپایل
1- لوله‎های میكروپایل: وظیفه این لوله‎ها علاوه بر تحمل بار عمودی انتقال دوغاب از جداره‎های مشبك خود به داخل خاك می‎باشد. این لوله‎ها با طول دومتری از لوله 5/2 اینچ بریده می‎شوند و در جداره خارجی آنها تعداد زیادی سوراخ  ؟؟ ایجاد می‎شود و یك سر لوله‎ها رزوه شده و به سر دیگر آنها بوشن بسته می‎شود (جهت اتصال لوله‎ها به یكدیگر) و برای رانده شدن بهتر شمعها به زمین سر لوله اول به شكل سرنیزه ساخته می‎شود.
2- دستگاه لوله‎كوب: این دستگاه در واقع نوعی چكش می‎باشد كه در مواقعی كه زمین سست بوده و فاقد سطحی پوشیده از بتن یا سنگهای درشت می‎باشد به كار می‎رود. این دستگاه توانایی آن را دارد كه وزنه 250 كیلوگرمی را در داخل ریل خود بالا كشیده و آن را كراراً از ارتفاع 3 متری بر سر لوله‎های آماده كوبیده شدن به زمین رها كند.
3-  دستگاه حفاری پاورپك: در بسیاری از مواقع جنس زمین بستر به گونه‎ای است كه رانش لوله‎ها به داخل زمین از طریق ضربه امكان‎پذیر نمی‎باشد. در این مواقع با این دستگاه كه توانایی ایجاد گمانه تا قطر 90 میلیمتر در زمین را دارد، زمین حفاری شده و بعد از رسیدن حفاری به عمق تعریف شده یا شمع كاملاً در آن جای می‎گیرد یا اینكه قسمی از شمع در گمانه قرارگرفته و باقی آن لوله‎كوبی می‎شود.
4- دستگاه هم‎زن اولیه و ثانویه دوغاب: این دستگاه‎ها، ابزار و لوازمی هستند كه در آنها آب و سیمان با نسبت تعریف شده با هم مخلوط می‎شوند و این دستگاه‎ها باعث جلوگیری از ته‎نشین شدن سیمان در دوغاب می‎شوند.
5- پمپ تزریق دوغاب: دستگاهی است برای پمپاژ با فشار دوغاب به داخل لوله‎ها كه باعث می‎شود دوغاب از سوراخهای داخل لوله به بافت خاك نفوذ كند.
6- پكرانتگرال: پكرهای انتگرال شیلنگهای لاستیكی هستند كه وظیفه راندن دوغاب به داخل لوله‎ها و مانع شدن از خروج دوغاب از سر لوله‎ها را برعهده دارند.
7- انكرهای میكروپایل: با توجه به مقدار بار عمودی در بعضی از پروژه‎ها از انكر استفاده می‎شود و وظیفه اصلی این انكرها تحمل بار عمودی می‎باشد. این انكرها غالباً از میله‎گردهای آجدار با طول 6 متری تهیه می‎شوند.
8- پكر مكانیكی: تلفیقی مونتاژ شده از لاستیك و لوله و پیچ و مهره می‎باشند كه هنگام تزریق دوغاب در یك شمع به سرشمعهای مجاور بسته شده و مانع از خروج دوغاب از سر سایر شمعها می‎شوند.
9- فلانچ سر میكروپایل: مهمترین انتظاری كه از یك شمع می‎رود، قدرت باربری و تحمل وزن عمودی آن است و جهت انتقال هر چه بیشتر وزن عمودی به لوله وانكر درون آن فلانجهایی از ورق ضخامت ‎mm20 بر سر لوله‎ها جوش می‎شود و این فلانچ بعداً در بتن زیرسازه قرار گرفته و بار عمودی را به سطح زیادتری از زمین اطلاف خود منتقل می‎كند.
درباره روش میخ‎كوبی ‎(Nailing) در پایدارسازی دیواره‎ها
تعریف كلی، فواید، كاربرد و مراحل اجرا
برای ساخت سازه‎های بزرگ غالباً نیاز به ساخت طبقات منفی در زیر بنا وجود دارد و می‎بایست در ابتدا گودبرداری  عمیقی در بستر سازه صورت پذیرد و هنگامی كه با توجه به عمق گودبرداری خاك دیواره دارای استحكام كافی نباشد یا هنگامی كه بنایی دیگر در مجاورت محل گودبرداری وجود داشته باشد برای پرهیز از خطر ریزش دیواره‎ها از روش میخ‎كوبی یا ‎Nailing جهت پایدارسازی دیواره‎ها استفاده می‎شود. این روش سریعتر از سایر روشهای پایدارسازی گود بوده و غالباً دارای هزینه‎های كمتری نیزمی‎باشد.
اجرای روش میخ‎كوبی هم در حین عملیات گودبرداری به صورت مرحله به مرحله و هم پس از عملیات گودبرداری انجام‎پذیر می‎باشد و غالباً به دو روش مختلف عملیات میخ‎كوبی صورت می‎پذیرد. در روش اول یا روش ‎Passive ‎- دیواره گود خاك بدون هیچ‎گونه عنصر حایل دیگری نظیر دیواره بتنی مستحكم می‎شود. این روش مشتمل بر عملیات حفاری، نصب انكر فولادی مناسب و تزریق سیمان می‎باشد.
روش دوم یا ‎Active كه همراه با احداث دیواره بتنی در نمای گود می‎باشد علاوه بر مجموعه عملیات یاد شده در روش ‎Passive شامل ساخت دیواره بتنی در نمای گود و نصب مغزی و مهره در سر انكرها و اعمال تنش بر انكر و دوختن دیواره بتنی توسط انكرها به خاك نیز می‎باشد.
– برای اجرا در ابتدا با توجه به عمق گود و نوع خاك دیواره و وزن ساختمانهای مجاور محاسبات مربوطه صورت گرفته و تعداد میخها و عمق آنها و زاویه آنها با سطح دیواره و غیره مشخص می‎شود و بعد از تهیه پلان اجرایی به شرح زیر عمل می‎شود.
– در ابتدا توسط دستگاه‎های حفاری، خاك دیواره به عمق و زاویه تعریف شده به قطر حدود ‎mm90 حفاری می‎شوند و سپس میخ‎های پایداركننده دیواره كه عموماً در ایران میله‎گردهای آجدار می‎باشند به داخل گمانه‎های ایجاد شده رانده می‏‎شوند و سپس با مسدود كردن سوراخ سرگمانه، دوغاب سیمان توسط شیلنگهایی به داخل گمانه پمپاژ می‎شود تا فضای بین انكر فولادی و خاك گمانه را پر كند و در صورتی كه احداث دیواره بتنی نیز مورد نظر باشد سر انكرها به اندازه‎ای از دیواره بیرون می‎ماند كه بعد از احداث دیواره بتنی بتوان به سر انكر مغزی سوراخداری را جوش كرد و توسط قرار دادن پلیتی سوراخدار در دور انكر و استفاده از مهره‎های قوی پلیت را به دیوار، بتن فشرده كه در این كار باعث پس تغذیه شدن انكر در خاك شده و ‎…
انكرها تنش كششی دائمی به دیواره بتنی وارد خواهند كرد. لازم به ذكر است كه روش نیلینگ تنها شامل پایدارسازی دیواره‎های گود نبوده و در پروژه‎های جاده‎سازی برای جلوگیری از ریزش كوه و پروژه‎های ساخت تونل اعم از جاده‎ای، مترو یا آب برگردان نیز كاربرد دارد.
معرفی تجهیزات و ماشین‎آلات مورد نیاز برای اجرای عملیات ‎Nailing
1- دستگاه حفاری پاورپك: برای حفاری دیواره‎ها از دستگاه پاورپك در حالتی كه بوم آن به شكل افقی یا زاویه‎دار تثبیت شده استه استفاده می‎شود. هنگام استفاده از این دستگاه‎ها برای حفاری در خاك باید سرعت چرخشی ابزار حفاری زیادتر از حالت حفاری در سنگ باشد و غالباً نیاز می‎شود كه دستگاه حفاری به رده داربست منتقل شود و در آنجا عملیات حفاری دیواره را انجام دهد.
2- نیل استاندارد: متأسفانه در ایران سازنده نیل استاندارد وجود ندارد. این نیلها مجموعه‎ای از میله‎گردهای فولادی قرار داده شده در لوله‎های خرطومی می‎باشند كه در داخلشان نیز تركیبی كامپوزیتی از سیمان و الیاف مختلف قرار دارد و انواع خارجی این نیلها گران بوده و به كارگیری آن توسط شركتهای داخلی نیز غیر اقتصادی می‎شود و در حال حاضر معدود شركتهایی كه عملیات ‎Nailing را به انجام می‎رسانند برای   دیواره از م صالح ابتدایی كه شامل یك میله‎گرد آجدار ساده می‎باشد استفاده می‎شود. شاید ساخت نیلهای استاندارد از جمله اهداف ارائه دهندگان این طرح می‎باشد كه در فصل بعدی توضیح زیادتری در رابطه با آن داده می‎شود.
3- پمپ تزریق دوغاب: شرح مختصر آن در قسمت میكروپایل آمده است.
4- مغزی سر انكر: این قطعه یك بوشن فلزی است كه سوراخ داخل آن مطابق قطر خارجی انكر بوده و سطح قطر خارجی آن رزوه شده است و بعد از ساخت دیواره بتن سر انكر از سوراخ مغزی عبور كرده و مغزی به انكر جوش می‎شود.
5- فلنج نیلینگ: یك پلیت فلزی است كه سوراخ وسط آن كمی بزرگتر از قطر انكر است و وظیفه آن اعمال نیروی حامل از فشرده شدن مهره بر سطح بزرگتری از دیواره بتنی می‎باشد.
6- مهره: وظیفه مهره آن استه كه بعد از بسته شدن به روی مغزی، فلنج فلزی را به سطح دیواره بتنی فشرده سازد و باعث شود كه دیواره بتنی توسط انكرها به سمت دیواره گودبرداری شده تحت تنش قرار گیرد.
تزریق سیمان بدون استفاده از اجزای فلزی
عملیات تزریق دوغاب سیمان بدون استفاده از اجزاء فلزی مشتمل بر حفاری گمانه تزریق، نصب مسدودكننده مناسب ‎(Dacker) و تزریق دوغاب تحت فشار به كمك پمپ تزریق می‎باشد كه عمدتاً به سه منظور زیر انجام می‎پذیرد.
تزریق تحكیمی
در این روش با تزریق دوغاب سیمان در توده خاك و سنگ مشخصات مكانیكی خاك و سنگ بهبود می‎یابد و لذا تحمل بارهای بزرگتر با نشست كمتر برای زمین میسر می‎شود. در خاكهای دانه‎ای نظیر خاكهای شنی و ماسه‎ای تزریق دوغاب سیمان عملاً سبب پدید آمدن تركیبی نظیر بتن می‎گردد. بتن ساخته شده با این روش بتن پیش آكنده ‎(Preplaced Aggregate concvete) نامیده می‎شود. تزریق تحكیمی به مانند روش میلروپایل برای استحكام بهتر كاربرد دارد ولی به دلیل نداشتن شمع‎ها، فلزی تحمل  بار عمودی ابزار و تجهیزات چون دستگاه‎های حفاری و تزریق دوغاب و پكرهای لاستیكی مناسب نیاز می‎باشد كه شرح آنها قبلاً داده شده است.
تزریق آب‎بندی: در این روش با تزریق دوغاب سیمان تحت فشار زیاد در توده‎های نفوذپذیر خاك و سنگها، تركها و فضاهای خالی خاكی و یا سنگ بوسیله دوغاب سیمان پر می‎شوند و لذا نفوذپذیری توده خاك و سنگ كاهش می‎یابد و در جریان آب زیرزمینی به حداقل می‎رسد. كاربرد عمده این نوع تزریق در عملیاتهای سدسازی می‎باشد كه در كف دریاچه و با ؟؟ چند ده متری در جلوی دیوار به تعداد زیاد گمانه زده شده و تزریق دوغاب صورت می‎پذیرد تا امكان فرار آب از خاكهای زیر دیوار میسر نباشد و نیز در تونلهای اب برگردان سدها از این روش استفاده می‎شود ابزار و تجهیزات مورد استفاده در این روش نیز به م انند تزریق تحكیمی می‎باشد.
تزریق تماسی: این روش غالباً در تونلهای دارای پوشش ‎(Lining) بكار می‎رود. تزریق دوغاب سیمان تحت فشار حد فاصل پوشش و جدار داخلی تونل را پر می‎نماید و موجب عملكرد مركب پوششی و دیواره داخلی تونل می‎گردد. این روش در تونلهایی مثل مسترو تونلهای جاده‎ای و انتقال آب كاربرد دارد.
 
فصل سوم‎

عنوان و تشریح طرح كسب و كار
– عنوان طرح
– بیان ابزار و تجهیزاتی در حزوه تعریف طرح بود و امكان ساخت یا ارائه خدماتشان وجود دارد.
– شرح دستگاهها و خدمات هدف‎گذاری شده
– در پیرامون دستگاه تولیدی اول پاورپك
– مزایا
– مشخصات فنی
– شرح اجزاء و نحوه عملكرد دستگاه نمونه اول پاورپك
– تصاویر دستگاه ساخته شده
– در پیرامون دستگاه تولیدی نمونه اول شمع‎كوب
– مزایای انحصاری دستگاه شمع‎كوب
– مشخصات فنی
– شرح اجزاء و نحوه عملكرد دستگاه شمع‎كوب
– تصاویر دستگاه ساخته شده
 
عنوان طرح: راه‎اندازی كارگاه ماشین‎سازی فعال در امر ساخت ماشین‎آلات و تجهیزات مرتبط با تزریق سیمان و استحكام خاك و حفاری
میان ابزار و تجهیزاتی كه در حوزه تعریف طرح بوده و امكان ساخت یا ارائه خدماتشان وجود دارد.
حیطه كاری اشاره شده در عنوان طرح وسیع بوده و وصعت آن به گونه‎ای است كه تعداد زیادی از ماشین‎آلات و تجهیزات مرتبط با یكدیگر را دربرگرفته و تنوع تولیدات را جهت برآورده شدن مفاد طرح الزام می‎نماید و تنوع تولیدات مزیتی است كه دارا بودن آن بازار فروشی گسترده‎تری را مقابل سازندگان قرار می‎دهد.
در ذیل به عناوین تولیداتی كه هدف‎گذاری شده‎اند اشاره می‎شود و سپس در مورد هر كدام تعریف مختصری ارائه خواهد شد. لازم به ذكر است كه قبلاً به صورت پراكنده و با استفاده از كارگاه‎هایاجاره موقت موفق به ساخت دو عنوان اول و دوم از لیست زیر شده‎ایم كه تصاویر آن محصولات در ادامه این فصل قرار داده شده‎اند و امیدواریم با اعمال پشتكار و جدیت در كار بتوانیم به ساخت سایر محصولات نیز نایل شویم.

 

1- دستگاه حفاری پاورپك با موتور الكتریكی و بنزینی
2- دستگاه شمع‎كوب (لوله كوب)
3- دستگاه مخلوط‎كن اولیه و ثانویه دوغاب
4- دستگاه پمپ تزریق دوغاب
5- دستگاه دریل واگن
6- دستگا حفاری روتاری معادل دستگاه ‎D-750 كرلیوس
7- ساخت نیلهای استاندارد
8- ساخت شمعهای میكروپایل
9- ساخت پكرهای انتگرال و پكرهای مكانیكی
10- ساخت فلانچ میكروپایل و فلانچ نیلینگ
11- ساخت دستگاه پمپاژ بتن
12- ساخت راد و چكش حفاری
13- ساخت مدلهای توصیه شده یا ساخت از روی نمونه خارجی طبق سفارش
14- ساخت قطعات یدكی ماشین‎آلات مرتبط با این رشته كه خارجی بوده و قطعات یدكیشان یافت نمی‎شود بنابر سفارش.
15- ارائه مجموعه كامل لوازم و تجهیزات میكروپایل و نیلینگ برای راه‎اندازی كارگاه اجرایی
16- ارائه آموزش شیوه بكارگیری صحیح ماشین‎آلات مرتبط به اپراتورها
شرح دستگاه‎ها و خدمات هدف‎گذاری شده
1- دستگاه حفاری پاورپك با موتور الكتریكی و بنزینی: نمونه اولیه این دستگاه ساخته شده است كه تصویر آن و شرح اجزا و نحوه عملكرد آن در صفحات بعدی به طور مفصل آورده شده است. این دستگاه در امر حفاری گمانه‎ها فعال بوده و جزو ملزومات اصلی برای امر استحكام زمین می‎باشد و در فصل قبلی نیز به كاربردهای آن در استحكام زمین اشاره شده است.
2- دستگاه شمع‎كوب: نمونه اولیه این دستگاه ساخته شده است و همانطور كه در فصل قبل اشاره شد این دستگاه در روش استفاده از ریزشمع‎ها در استحكام زمین كاربرد دارد و در صفحات بعدی تصاویر دستگاه ساخته شده و شرح اجزا و نحوه عملكرد آن بطور مفصل آورده شده است.
 3- دستگاه‎های مخلوط‎كن اولیه و ثانویه دوغاب: این دستگاه‎ها جزو ملزومات عملیات تزریق دوغاب بوده و خوراك اولیه برای دستگاه پمپ تزریق دوغاب را فراهم می‎آورند در این دستگاه‎ها آب و سیمان به نسبت تعریف شده با هم مخلوط می‎شوند و این دستگاه‎ها باعث جلوگیری از ته‎نشین شدن سیمان در دوغاب می‎شوند.
4- دستگاه پمپ تزریق دوغاب: نوعی پمپ فشار بالا با جابجایی مثبت می‎باشد كه غالباً در دو نوع پیستونی و اسكرو ساخته می‎شود و تولید فشار حداكثری به میزان 40 بار ‎(588 PSI) می‎نماید. سختی اجزاء پمپ در برابر سایش دوغاب و همچنین سرعت باز و بسته كردن اجزای آن از ویژگیهای یك پمپ دوغاب خوب می‎باشد از لحاظ كاربری این دستگاه در تمامی روشهای استحكام بستر و دیواری و تزریق سیمان كاربری داشته و دستگاه پركاربردی می‎باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی كارخانه شكلات فرمند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی كارخانه شكلات فرمند دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی كارخانه شكلات فرمند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده در مورد كارخانه تولید شكلات فرمند  به صورت فرضی می باشد كه در این كارخانه بعد از خریداری شكر ، و سابر مواد  و مراحل تولید روی آن انجام گرفته و تبدیل به شكلات می‌شود و توسط فروشندگان به فروش می‌رسد.
روش انبارداری كارخانه تولیدی ، روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » در نظر گرفته شده است و فرض بر این است كه تعداد كارگران مشغول در این كارخانه 12 نفر است كه هر كدام ماهیانه مبلغ 900،000 ریال دستمزد دریافت می‌دارند .
در حین تنظیم این پروژه سعی من بر این بوده كه اشتباهات و اشكالات موجود در این پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشكالاتی در این پروژه مشاهده گردد این اشكالات را به پای بی تجربگی این بنده حقیر بگذارید و به بزرگی خودتان ببخشید.
                 
امیدواریم كه تلاش ما در این پروژه مقبول حضرتعالی واقع گردد .

تعریف: داراییها   داراییهای جاری   داراییهای غیر جاری
تعریف: بدهیها    بدهیهای جاری   درآمدها    هزینه ها    سرمایه
تعریف: ترازنامه     صورتحساب سود وزیان
ترازنامه منتهی به 31/6/83
سند حسابداری مهر ماه
دفتر روزنامه مهر ماه
دفاتر كل در پایان مهر ماه
صورت مغایرت بانكی در پایان مهر ماه
تراز آزمایشی منتهی به 30/7/83
ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول
سند حسابداری آبان ماه
دفتر روزنامه آبان ماه
دفاتر كل آبان ماه
صورت مغایرت بانكی در پایان آبان ماه
تراز آزمایشی منتهی به 30/8/83
ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده
كارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo
سند حسابداری آذر ماه
 دفتر روزنامه آذر ماه
صورت مغایرت بانكی
تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83

صورت مغایرت بانكی
تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83
اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها
تراز آزمایشی اصلاح شده
ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده
كارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo
ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه
صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/9/83
صورتحساب سرمایه منتهی به 30/9/83
ترازنامه منتهی به 30/9/83
    
«تعریف حسابها»
1ـ دارایی ها:
داراییها منابع اقتصادی هستند كه برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری كنترل می‌شود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:
اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب می‌شوند كه منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یكی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: 1ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند.      2ـ كلایی باشد كه انتظار فروش آن برود.    3ـ انتظار برود كه در آینده در ضمن فعالیت شركت مورد استفاده قرار گیرد.

داراییهای جاری:
این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست كه به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یك سال (هر كدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.

داراییهای غیر جاری:
به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی می‌شود كه در فعالیت ها و  عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمر مفید بیش از یك سال دارند.
انواع ماشین آلات و تجهیزات: كه شامل داراییهای مشهود است كه عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به كار می‌رود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید كالاها و خدمات خریداری می‌كنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می‌گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.

2ـ بدهیها:
به طور كلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه كالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شركت تجاری می‌باشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره‌های انباشته تا آن تاریخ ثبت می‌شود.

بدهیهای جاری:
این بدهیها تعهداتی است كه انتظار می‌رود از محل داراییهای جاری یا از محل ایجاد سایر بدهیهای جاری تسویه شود.
حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان كالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها كه پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده می‌شود.

3ـ درآمدها:
عبارتست از مبلغی كه بابت ارائه خدمات به مشتریان دریافت شده یا در آینده دریافت خواهد شد و در برخی موارد ممكن است از پیش دریافت شده باشد.

4ـ هزینه‌ها:
هزینه عبارتست از مبلغ پرداخت شده یا قابل پرداخت بابت خدمات دریافت شده.

5 ـ سـرمایه:
عبارتست از حق یا ادعای مالی ، مالك یا مالكین نسبت به داراییهای یك واحد اقتصادی و سرمایه ماهیت بستانكار دارد.

ترازنامه:
وضعیت مالی یك شخصیت حسابداری را در یك لحظه معین نشان می دهد. گاهی به آن عنوان صورت وضعیت مالی نیز اطلاق می‌گردد. لذا ترازنامه یك گزارش وضعیت موجود محسوب می‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بیان شده و تنها مواردی را منعكس می‌كند كه قابل اندازه‌گیری باشد.
دو طرف ترازنامه الزاماً با یكدیگر مساوی است و این ناشی از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسی حسابداری است بنابراین این تساوی هیچ مفهومی در سلامت اقتصادی و مالی واحد تجاری ندارد و نباید در آن نتایج غیر صحیح گرفته شود.

صورتحساب سود و زیان:
یكی از گزارشهای حسابداری كه درآمدهای فروش و هزینه های یك دوره مالی را تلخیص می‌كند صورت حساب سود و زیان می‌باشد از لحاظ فنی صورتحساب سود و زیان در رده پایین تر از ترازنامه قرار می گیرد ، زیرا این صورت مشروحاً اقلامی را  منعكس می‌كند كه نتیجه عملیات شخصیت حسابداری در یك دوره مالی است و موجب تغییر در یكی از اقلام مشخص ترازنامه یعنی سود انباشته می‌گردد.

هر چند از دیدگاه عده‌ای از حسابداران و استفاده كنندگان صورتهای مالی اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان  به مراتب مهم تر از اطلاعات منعكس در ترازنامه است زیرا صورتحساب سود و زیان نتایج عملیات را گزارش می‌كند و دلایل سودآوری شركت را نشان می‌دهد.

صورتحساب سود و زیان از اقلام زیر تشكیل یافته است:
درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش ، سایر درآمدها ، بهای تمام شده كالای فروش رفته ، سود ناخالص ، هزینه‌ها و سود خالص.

ترازنامه
كارخانه تولیدی شكلات فرمند
منتهی به 31/6/83
داراییهای جاری:            بدهیهای جاری:   
بانك    87،133،200        حسابهای پرداختنی    17،976،900
ح ـ دریافتنی    67،687،500        اسناد پرداختنی    19،899،900
پیش پرداخت بیمه    2،990،000        جمع بدهیهای جاری:    37،876،800
اسناد دریافتنی    7،812،500           
موجودی كالا    16،650،000           
ملزومات    5،550،000           
جمع داراییهای جاری:        187،823،200       
داراییهای ثابت:               
ساختمان    403،000،000           
وسایط شكلات یه    70،000،000        ســرمایه    705،246،400
كسر شود:               
استهلاك انباشته وسایط شكلات یه    (3،500،000)           
ارزش دفتری    66،500،000           
ماشین آلات     80،000،000           
كسر شود:               
استهلاك انباشته ماشین آلات    (4،000،000)           
ارزش دفتری    76،000،000           
اثاثه    9،800،000           
جمع داراییهای ثابت:        555،300،000       
               
جمع داراییها        743،123،200    جمع بدهی و سرمایه    743،123،200

«سند حسابداری» مهر ماه  

خرید 3000 كیلو شكر از آقای سعیدی از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 11،100،000 ریال به طور نسیه
پرداخت دستمزد كارگران واحد تولید به مبلغ 1،080،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
فروش 500 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 2،825،000 ریال به آقای اسدی طی چك شماره ــــــــــ
فروش 1000 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 5،650،000 ریال به آقای علی نژاد كه نصف آن به صورت نقد و بقیه آن قرار شد 5 روز دیگر دریافت گردد.
فروش 800 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 4،520،000 ریال به آقای كرمی طی چك شماره ــــــــــ
خرید 3000 كیلو روغن از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 11،100،000 ریال از آقای سعیدی طی چك شماره ــــــــــ
پرداخت فیش آب ، برق ، گاز و تلفن به مبلغ 2،200،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
پرداخت وجه شكر خریداری شده در مورخه 1/7 طی چك شماره ــــــــــ
فروش 2000 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 11،300،000 ریال به آقای مهران كه در قبال وجه آن سفته 20 روزه دریافت گردید.
خرید مقداری ملزومات كارگاهی به مبلغ 500،000 ریال طی چك شماره ـــــــ
دریافت بقیه وجه شكلات فروخته شده در مورخه 2/7 به مبلغ 2،825،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
فروش 400 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 2،260،000 ریال به آقای دلیران به طور نسیه با شرط ن/30 ـ 2/10
فروش 100 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 5،650،000 ریال به آقای اسماعیل نژاد كه از بابت آن سفته 40 روزه دریافت گردید.
خرید 2200 كیلو شكر از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 8،140،000 ریال از آقای سعیدی كه در قبال وجه آن سفته 20 روزه صادر و تسلیم فروشنده گردید.
پرداخت مبلغ 500،000 ریال برای تعمیر وسایط شكلات یه طی چك شماره ــــــــــ
پرداخت مبلغ 500،000 ریال بابت هزینه حمل كالای خریداری شده به علت خرابی وسایط شكلات یه طی چك شماره ــــــــــ
برداشت نقدی آقای صابر به مبلغ 3،000،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ از حساب جاری برای مصارف شخصی
فروش 300 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 1،695،000 ریال به آقای رحمانی طی چك شماره ــــــــــ
فروش 800 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 4،520،000 ریال به آقای احمدی به طور نسیه كه قرار شد وجه آن در 5 روز آینده دریافت گردد.
برداشت از حساب جاری كارخانه و واریز آن به صندوق دفتر فروش برای پرداخت های جزیی به مبلغ 1،000،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
هزینه سوخت وسایط شكلات یه ماه قبل بر اساس مدارك موجود به مبلغ 1،200،000 ریال بود طی چك شماره ــــــــــ به رانندگان پرداخت گردید.
فروش نسیه ای كه در مورخه 5/7 صورت گرفته بود وجه آن پس از كسر مبلغ تخفیف دریافت گردید.
فروش 700 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 3،955،000 ریال به آقای دامیار طی چك شماره ــــــــــ
خرید 3000 كیلو كاكائو از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 11،100،000 ریال از آقای سعیدی كه در قبال وجه مذكور سفته‌ای 10 روزه صادر و تسلیم فروشنده گردید.

خرید مقداری ملزومات كارگاهی به مبلغ 300،000 ریال از آقای تهرانی و پرداخت وجه آن از صندوق.
دریافت اعلامیه بستانكار به مبلغ 4،520،000 ریال كه از طرف مشتریان به حساب واریز شده است.
برگشت كالای فروخته شده در مورخه 9/7 به علت خشك بودن شكلات ها كه تمامی وجه آن طی چك شماره ــــــــــ پرداخت گردید.
فروش 1000 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 5،650،000 ریال به آقای بیات طی چك شماره ــــــــــ
فروش 1000 كیلو شكلات به آقای شهبازی از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 5،650،000 ریال به طور نسیه با شرط ن/30 ـ 2/10
فروش 2000 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 11،300،000 ریال كه نصف آن به صورت نقد و نصف آن قرار شد 10 روز دیگر دریافت گردد.
دریافت وجه كالای فروخته شده در مورخه 17/7 پس از كسر تخفیف در نظر گرفته شده.
فروش 2000 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 11،300،000 ریال كه از بابت وجه مذكور سفته 20 روزه دریافت گردید.
خرید 2700 كیلو روغن از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 9،990،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
وصول وجه سفته دریافتنی در مورخه 4/7 از آقای مهران
فروش 1100 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 6،215،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ
فروش 700 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 3،955،000 ریال به آقای اصفهانی طی چك شماره ــــــــــ
پرداخت وجه سفته صادره در مورخه 7/7.

به علت تبلیغات هر چه بیشتر محصولات كارخانه مبلغ 1،000،000 ریال هزینه آگهی پرداخت گردید طی چك شماره ــــــــــ
دریافت بقیه وجه شكلات فروخته شده در مورخه19/7 به مبلغ 5،650،000 ریال.
خرید 4000 كیلو وانیل از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 14،800،000 ریال كه در قبال وجه مذكور سفته یك ماهه صادر و تسلیم فروشنده گردید.
فروش 2500 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 14،125،000 ریال به آقای مرادی طی چك شماره ــــــــــ
فروش 3100 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 17،515،000 ریال به آقای دلدار كه قرار شد وجه آن طی 10 روز آینده دریافت گردد.
واریزی نقدی صاحب كارخانه به حساب جاری به مبلغ 5،000،000 ریال جهت افزایش موجودی.

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

1   
1   
7    منقول از صفحه: 
خرید
حسابهای پرداختنی  
خرید كالا به طور نسیه از آقای سعیدی       
11،100،000   

11،100،000

2    1    7    هزینه حقوق
بانك
پرداخت هزینه حقوق كارگران        1،080،000   
1،080،000
3    2    7    بانك
                                        فروش
فروش شكلات طی چك ش ــــــــــ          2،825،000   
2،825،000
4    2    7    بانك
حسابهای دریافتنی
                                      فروش
فروش كالا به طور نسیه و نقد         2،825،000
2،825،000   

5،650،000
5    3    7    بانك
فروش
فروش كالا به صورت نقد        4،520،000   
4،520،000
6    3    7    خرید
                                 بانك
خرید كالا طی چك ش ــــــــــ          11،100،000   
11،100،000
7    3    7    هزینه آب و برق
                                بانك
پرداخت فیش آب، برق، تلفن و گاز كارخانه         2،200،000   
2،200،000

 
 
                                                           دفتر روزنامه                                 صفحه 2

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

8   
3   
7    منقول از صفحه:  1
حسابهای پرداختنی
بانك
پرداخت وجه شكر خریداری شده       
11،100،000   

11،100،000

9    4    7    اسناد دریافتنی
فروش
فروش شكلات و دریافت سفته 20 روزه         11،300،000   
11،300،000
10    4    7    ملزومات
                                                    بانك
خرید مقداری ملزومات كارگاهی        500،000   
500،000
11    5    7    بانك
                               حسابهای دریافتنی
دریافت بقیه وجه در مورخه 2/7        2،825،000   
2،825،000
12    5    7    حسابهای دریافتنی
فروش
فروش نسیه با شرط ن/30 ـ 2/10        2،260،000   
2،260،000
13    6    7    اسناد دریافتنی
فروش
فروش شكلات و دریافت سفته 40 روزه        5،650،000   
5،650،000
14    8    7    خرید
اسناد دریافتنی
خرید شكر و صدور سفته 20 روزه        8،140،000   
8،140،000

 
 

                                                دفتر روزنامه                                 صفحه 3

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

15   
8   
7    منقول از صفحه:  2
هزینه تعمیر
 بانك
پرداخت هزینه تعمیر وسایط شكلات         
500،000   

500،000
16    8    7    هزینه حمل
بانك
پرداخت هزینه حمل طی چك ش ــــــــ        500،000   
500،000
17    9    7    برداشت
بانك
برداشت بابت مصارف شخصی        3،000،000   
3،000،000
18    9    7    بانك
فروش
فروش شكلات طی چك ش ـــــــــ        1،695،000   
1،695،000
19    10    7    حسابهای دریافتنی
فروش
فروش نسیه شكلات و 5 روز دیگر دریافت        4،520،000   
4،520،000
20    12    7    صندوق
بانك
برداشت نقد و واریز به حساب جاری        1،000،000   
1،000،000
21    12    7    هزینه سوخت
بانك
پرداخت هزینه سوخت وسایط شكلات یه        1،200،000   
1،200،000
 

                                              دفتر روزنامه                                 صفحه 4

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

22   
13   
7    منقول از صفحه:  3
 بانك
تخفیفات نقدی فروش
                حسابهای دریافتنی
دریافت وجه شكلات در مورخه 5/7       
2،214،800
45،200   

2،260،000
23    13    7    بانك
فروش
فروش شكلات طی چك ش ــــــــــــــ        3،955،000   
3،955،000
24    13    7    خرید
اسناد دریافتنی
خرید كاكائو و صدور سفته 10 روزه        11،100،000   
11،100،000
25    14    7    ملزومات
بانك
خرید ملزومات كارگاهی        300،000   
300،000
26    15    7    بانك
حسابهای دریافتنی
دریافت‌اعلامیه‌بستانكار‌از‌طرف مشتریان         4،520،000   
4،520،000
27    15    7    برگشت از فروش و تخفیفات
بانك
برگشت كالای‌فروش‌رفته مورخ 19/7        1،695،000   
1،695،000
28    16    7    بانك
فروش
فروش به آقای بیات طی چك ش ـــــــــــــ        5،650،000   
5،650،000
 
                                                دفتر روزنامه                                 صفحه 5

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

29   
17   
7    منقول از صفحه:  4
 حسابهای دریافتنی
فروش
فروش نسیه با شرط ن/30 ـ 2/10        
5،650،000   

5،650،000
30    19    7    بانك
حسابهای دریافتنی
فروش
فروش شكلات به صورت نقد و نسیه        5،650،000
5،650،000   

11،300،000

31    20    7    بانك
تخفیفات نقدی فروش
                حسابهای دریافتنی
دریافت وجه شكلات در مورخه 17/7        5،537،000
113،000   

5،650،000
32    22    7    اسناد دریافتنی
فروش
فروش شكلات و دریافت سفته 20 روزه        11،300،000
   
11،300،000

33    23    7    اسناد پرداختنی
بانك
پرداخت وجه سفته صادره مورخه 13/7        11،100،000   
11،100،000
34    23    7    خرید
بانك
خرید روغن طی چك ش ـــــــــــ        9،990،000   
9،990،000

                       
 
                                                دفتر روزنامه                                 صفحه 6

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

35   
24   
7    منقول از صفحه:  5
 بانك
اسناد دریافتنی
وصول وجه سفته دریافتی مورخه 4/7       
11،300،000   

11،300،000
36    25    7    بانك
فروش
فروش كالا طی چك ش ـــــــــــ        6،215،000   
6،215،000
37    26    7    بانك
فروش
فروش شكلات طی چك ش ـــــــــــ        3،955،000   
3،955،000
38    26    7    بانك
فروش
فروش شكلات طی چك ش ـــــــــــ        1،695،000   
1،695،000
39    27    7    اسناد پرداختنی
بانك
پرداخت وجه سفته صادره مورخه 7/7        8،140،000   
8،140،000
40    28    7    هزینه آگهی
بانك
پرداخت بابت هزینه تبلیغات كارگاه        1،000،000   
1،000،000
41    29    7    بانك
حسابهای دریافتنی
دریافت بقیه وجه شكلات مورخه 19/7        5،650،000   
5،650،000
 

                                                دفتر روزنامه                                 صفحه 7

ردیف    تاریخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
    روز    ماه            ریال    ریال

42   
29   
7    منقول از صفحه:  6
خرید
اسناد پرداختنی
خرید وانیل و صدور سفته یك ماهه       
14،800،000   

14،800،000
43    30    7    بانك
فروش
فروش شكلات طی چك ش ـــــــــــ        14،125،000   
14،125،000
44    30    7    حسابهای دریافتنی
فروش
فروش نسیه و دریافت 10 روز دیگر        17،515،000   
17،515،000
45    30    7    بانك
سرمایه
واریزی نقدی صاحب كارخانه جهت افزایش سرمایه        5،000،000   
5،000،000
 
« دفاتر كل در پایان مهر ماه »
                             فروش                                                   بانك                
    2،825،000        مانده  87،133،200     1،080،000
    5،650،000        2،825،000    11،100،000
    4،520،000        2،825،000    2،200،000
    11،300،000        4،520،000    11،100،000
    2،260،000        2،825،000    500،000
    5،650،000        1،695،000    500،000
    1،695،000        2،214،800    500،000
    4،520،000        3،955،000    3،000،000
    3،955،000        4،520،000    1،000،000
    5،650،000        5،650،000    1،200،000
    5،650،000        5،650،000    1،695،000
    11،300،000        5،537،000    11،100،000
    11،300،000        11،300،000    9،990،000
    6،215،000        6،215،000    8،140،000
    3،955،000        3،955،000    1،000،000
    1،695،000        1،695،000   
    14،125،000        5،650،000   
    17،515،000        14،125،000   
            5،000،000   
               
    119،780،000        177،290،000    64،105،000
            113،185،000   
                
              حسابهای دریافتنی                                        خریــد
مانده 67،687،500    2،825،000        11،100،000   
2،825،000    2،260،000        11،100،000   
2،260،000    4،520،000        8،140،000   
4،520،000    5،650،000        11،100،000   
5،650،000    5،650،000        9،990،000   
5،650،000            14،800،000   
17،515،000               
106،107،500    20،905،000        66،230،000   
85،202،500               

               حسابهای پرداختنی                                    اسناد دریافتنی
11،100،000    17،976،900 مانده        مانده  7،812،500    11،300،000
    11،100،000        11،300،000   
            5،650،000   
            11،300،000   
               
11،100،000    27،076،900        36،062،500    11،300،000
    17،976،900        24،762،500   

                        سرمایه                                             هزینه آگهی
    705،246،400 مانده        1،000،000   
    5،000،000           
               
    710،246،400        1،000،000   

 
        برگشت از فروش و تخفیفات                              وسایط شكلات یه
1،695،000            70،000،000   
               
               
1،695،000            70،000،000   

                      ساختمان                                               ملزومات
403،000،000             مانده 5،550،000   
            500،000   
            300،000   
403،000،000            6،350،000   

                موجودی كالا                                           اسناد پرداختنی
16،650،000            11100،000    19،899،900 مانده
            8،140،000    8،140،000
                11،100،000
                14،800،000
16650،000            19،240،000    53،939،900
                34،699،900

                               اثاثه                                                استهلاك انباشته ماشین آلات
9،800،000                4،000،000
               
               
9،800،000                4،000،000

 
                         ماشین آلات                                          استهلاك انباشته وسایط شكلات یه
80،000،000                3،500،000
               
80،000،000                3،500،000

                  هزینه حمل كالا                                                      هزینه تعمیر
500،000            500،000   
               
500،000            500،000   

                      هزینه آب و برق                                                  هزینه حقوق
2،200،000            1،080،000   
               
2،200،000            1،080،000   

             تخفیفات نقدی فروش                                                    هزینه سوخت
45،200            1،200000   
113،000               
158،200            1،200،000   

                             صندوق                                                              برداشت
1،000000    300،000        3،000،000   
               
700،000            3،000،000   
                                              پیش پرداخت بیمه
2،990،000   
  
« صورت مغایرت بانكی »
1ـ پس از مقایسه مانده حساب بانك در دفاتر كارخانه یا صورتحساب ارسالی بانك مشخص شد كه مبلغ واریزی نقدی به حساب كارخانه توسط یكی از مشتریان در مورخه 15/7 به مبلغ 4،520،000 ریال در صورتحساب بانك اشتباهاً 6،520،000 ریال ثبت شده است.
2ـ چك صادر شده در وجه آقای دامیار به مبلغ 3،955،000 ریال در مورخه 13/7 با مقایسه مانده بانك در دفاتر كارخانه با صورتحساب ارسالی معلوم شد كه بانك اشتباهاً چك شخص دیگری را به مبلغ 2،655،000 ریال از حساب برداشت نموده است.
3ـ چك صادر شده در مورخه16/7 به مبلغ 5،650،000 ریال جهت وصول به بانك ارائه نشده است.
4ـ واریزی نقدی كارخانه به حساب جاری به مبلغ 5،000،000 ریال در مورخه 31/7 جهت افزایش نقدینگی در صورتحساب بانكی منعكس نشده است.
 
صورت مغایرت بانكی
كارخانه تولیدی شكلات فرمند
مورخه 30/7/83
مانده دفتر        113،185،000    مانده صورتحساب        117،135،000
                   
اضافه شود:            اضافه شود:       
            4ـ واریز مؤسسه    5،000،000   
كسر شود:                    5،000،000
            كسر شود:       
            1ـ اضافه محسوبی واریزی    2،000،000   
            2ـ كسر برداشتی چك    1،300،000   
            3ـ چكهای معوق    5،650،000   
                    (8،950،000)
مانده واقعی        113،185،000    مانده واقعی        113،185،000
تراز آزمایشی چهار ستونی
كارخانه تولیدی شكلات
منتهی به 30/7/83
عنوان    شرح عملیات    مانده
    بدهكار    بستانكار    بدهكار    بستانكار
بانك    177،290،000    64،105،000    113،185،000   
صندوق    1،000،000    300،000    700،000   
ح ـ دریافتنی    106،107،500    20،905،000    85،202،500   
اسناد دریافتنی    36،062،500    11،300،000    24،762،500   
پیش پرداخت بیمه    2،990،000        2،990،000   
ساختمان    403،000،000        403،000،000   
وسایط شكلات یه    70،000،000        70،000،000   
موجودی كالا    16،650،000        16،650،000   
ماشین آلات    80،000،000        80،000،000   
اثاثه    9،800،000        9،800،000   
ملزومات    6،350،000        6،350،000   
حسابهای پرداختنی    11،100،000    29،076،900        17،976،900
اسناد پرداختنی    19،240،000    53،939،900        34،699،900
استهلاك انباشته ماشین آلات        4،000،000        4،000،000
استهلاك انباشته وسایط شكلات یه        3،500،000        3،500،000
فروش        119،780،000        119،780،000
سرمایه        710،246،400        710،246،400
خرید    66،230،000        66،230،000   
برداشت    3،000،000        3،000،000   
برگشت از فروش و تخفیفات    1،695،000        1،695،000   
تخفیفات نقدی فروش    158،200        158،200   
هزینه آگهی    1،000،000        1،000،000   
هزینه حقوق    1،080،000        1،080،000   
هزینه آب و برق    2،200،000        2،200،000   
هزینه تعمیر    500،000        500،000   
هزینه حمل كالا    500،000        500،000   
هزینه سوخت    1،200،000        1،200،000   
جمع حسابها    1،017،153،200    1،017،153،200    890،203،200    890،203،200

 
« مهر ماه »
16،650،000 = 3،700 * 4500  = موجودی اول دوره

« ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول »

روش انبار گردانی كارخانه تولیدی شكلات فرمند روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » می‌باشد در این روش، شكرهای وارده به همان ترتیبی كه وارد انبار می شوند به تولید صادر می‌گردد. یعنی اولین مواد صادره به تولید از موجودی اول دوره بوده تا این موجودی به اتمام برسد سپس صدور مواد از اولین محموله خریداری شده صورت می‌پذیرد.
در روش «Fifo » ، موجودی مواد پایان دوره به نرخ آخرین خریدهای طی دوره ، محاسبه و ارزیابی خواهد شد به همین دلیل موجودی مواد آخر دوره كه در ترازنامه منعكس می شود دارای نرخی خواهد بود كه با نرخ روز بسیار نزدیك است.
به علت اینكه در ماه اول نرخ موجودی اول دوره و خریدهای طی دوره ، از یك نرخ می‌باشد بنابراین محاسبه ارزیابی پایان دوره در این مه به آسانترین شكل صورت می گیرد و نیازی به محاسبات پیچیده نیست.

مقدار موجودی پایان دوره = تعداد فروش طی دوره ـ تعداد خرید طی دوره + تعداد موجودی اول دوره

 20900 = 300 – 21200  =  مقدار برگشت از فروش و تخفیفات ـ مقدار فروش = مقدار فروش خالص
تعداد موجودی پایان دوره   1500 =  20900  –  17900 + 4500

چون نرخ موجودی اول دوره و خرید طی دوره از یك نرخ یعنی نرخ 3700 ریال می‌باشد بنابراین:

مبلغ موجودی پایان دوره مهر ماه    ریال  5،550،000  =  3،700  *  1500
 
« سند حسابداری آبان ماه »

1/8 ـ خرید  5900  كیلو شكر از آقای سعیدی از قرار هر كیلو 3700 ریال به مبلغ 21،830،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ .
1/8 ـ فروش 600 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5650 ریال به مبلغ 3،390،000 ریال به آقای ایرانی طی چك شماره ــــــــــ .
2/8  ـ پرداخت دستمزد كارگران به مبلغ 1،080،000 ریال طی چك شماره ــــــــــ . 
2/8 ـ فروش 1100 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5700 ریال به مبلغ 6،270،000 ریال به آقای حسینی كه قرار شد وجه آن در طی 7 روز دریافت گردد.
3/8 ـ فروش 400 كیلو شكلات از قرار هر كیلو 5750 ریال به مبلغ 2،300،000 ریال به آقای خدادادی طی چك شماره ــــــــــ .
3/8 ـ خرید 3200 كیلو شكر از قرار هر كیلو 3750 ریال به مبلغ 12،000،000 ریال كه در قبال وجه مذكور سفته 10 روزه صادر و تسلیم فروشنده گردید.
4/8 ـ فروش 900 كیلو شكلات از قرار ه<

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی شرکت رب گوجه فرنگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

كارآفرین و كارآفرینی:
كارآفرینی یعنی درهم آمیختن ویژگیهای شخصی و ابزار مالی و منابع موجود در محیط با استفاده از تجهیزات، تسهیلات و امكاناتی كه در اختیار داریم.
كارآفرینی كسی است كه توانایی آنرا دارد تا فرصتهای كسب و كار را ببیند و آنها را ارزیابی كند، منابع لازم را جمع‌آوری و از آنها بهره‌برداری كرده و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی نماید.
كارآفرین كسی است كه دارای ابتكار عمل و خلاقیتهای جدید و نوآوری در مقایسه با دیگران و برای رسیدن به هدفهای اقتصادی تلاش می‌كند.
«خصوصیات روحی، حرفه‌ای، ذهنی، شخصیتی یك فرد كارآفرین»
الف: ویژگیهای عمومی:
1) خودباوری 2) ریسك پذیری 3) هدایت و رهبری 4) خلاقیت 5) آینده‌نگری.
ب) صفات بارز:
1) اعتماد به نفس 2) استقلال رای 3) خوش بینی 4) نیاز به كامیابی 5) منفعت شناسی 6) ایستادگی 7) سخت كوشی و پشتكار 8) مردم داری 9) انتقاد پذیری 10) نوآوری 11) ابتكار 12) انعطاف پذیری 14) دوراندیشی 15) اراده 16) پیشقدمی 17) اشتیاق به انجام كارهای بزرگ 18) توانایی ریسك پذیری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کارآفرینی كارخانه برق شهری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآفرینی كارخانه برق شهری دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآفرینی كارخانه برق شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :
         اكنون بیش از نود سال تاسیس كارخانه برق شهری در ایران می‌گذرد و حدوداً سی سال تحت این مدت موسسات تولید و توزیع برق كلاً در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها در گذشته‌اند بلكه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست و در بیشتر موارد حتی یك نكته روشن كننده مطلب هم دشوار بدست می‌آید.

 
1-1-     تاریخچه
اگر كسی بخواهد كه تاریخ علم الكتریسیته را تا قرن ششم قبل از میلاد بكشا ند. بر او خرده نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گرفت زیرا در آن عصر كهربا و مغناطیس و برخی از خاصیتهای این دو ماده شنا‌خته شده بود و این سخن از طا لس ملطی  روایت شده است كه گفته بود «مغناطیس در خود روحی دارد، چه آهن را به جنبش در می آورد .»
اما در واقع الكتریسیته از تاریخ 1785 میلادی كه كولن  قانون اصلی الكتریسیته ساكن را یافت و شباهت بسیار نزدیك آن را با قانون جاذبه عمومی نشان داد  آغاز می‌شود.
از این زمان تا سال 1871 كه گرم ماشین برقی خود را اختراع كرد 86 سال طول كشید. انرژی، استعداد یك سیستم برای انجام دادن كار خارجی است . تأثیر گذاری هر عامل بر محیط اطرا فش به همین استعداد بستگی دارد. در میان تأثیر گذاران بر محیط، انسان از این امتیاز شگرف بر خوردار است. كه می‌تواند با به كار بردن تمهیداتی، حاملهای انرژی را به خد مت خود در آورد و از استعداد كارزایی آنها در راههای مطلوب خودش سود ببرد.
انسان این مهم را به اختراع دستگاههای لازم تحقق بخشیده است. این دستگاهها واسطه‌ای هستند كه گونه خاصی از انرژی را به گونه‌ دیگر تبدیل می‌كند به نحوی كه از نظر كاربرد قابل استفاده و مطلوب باشد.
ماشینهای ساده مانند اهرم، چرخ، اره، چكش و سطح شیب دار از دیرباز توسط بشر شناخته شده بودند و كار آنها اساساً تغییر شكل انرژی مكانیكی حاصل از نیروی عضلانی بود. با گذ شت زمان و متنوع شدن نیاز بشر به انرژی انواع دیگری از ماشینها كه تبدیلات پیچیده تری را انجام می‌دادند اختراع شد.
ماشینهای تازه، علاوه بر آنكه استفاده از انرژی عضلانی انسان را متنوعتر و كار آمد‌تر ساختند، توانستند منابع دیگری در بیرون از وجود انسان را نیز مهار كنند و به خدمت او در آورند.
ماشینهای بافندگی دستی، آسیابهای بادی و آبی و كشتیهای بادبانی را می توان از این زمره محسوب داشت.
دستیابی بدین گونه منابع انرژی، گام بزرگی در راه فراتر رفتن انسان از محدوده امكانات بدنی وی بشمار می‌رفت. ولی چون سیستمهای بكار رفته، نسبت به انرژی قابل استحصال از آنها بسیار حجیم بودند، ماشینها هم می‌بایست به همان نسبت حجیم و بزرگ باشند و همین امر محدودیتهای بسیاری را بر كم و كیف و كارائی ماشینها تحمل می كرد.
بنابراین، توجه دانشمندان به ساخت ماشینهایی كه بتوانند منابع انرژی متراكم را به كار گیرند معطوف شد. اختراع ماشین بخار در سال 1764 میلادی توسط جیمز وات ، منشأ تحولی سریع و شدید در صنعت گردید. وجه تمایز این ماشین جدید با ماشینهای قبلی در این بود كه با حجم بسیار مختصری می‌توانست انرژی متراكم در سوخت را به انرژی از نوع دلخواه (مكانیكی) تبدیل كند.
استفاده از ماشین بخار در وسائط نقلیه و كارخانه‌ها به سرعت پیشرفت نمود. در كارخانه ها، با سود جستن از یك محور انتقال انرژی و با كمك تعدادی چرخ فلكه و تسمه، انرژی مكانیكی را از ماشین بخار در یا فت و بین دستگاههای مصرف كننده توزیع می كردند و با این روش توانستند انرژی حاصل از ناشین بخار را مهار سازند.
ماشین بخار تا 140 سال پس از اختراع آن، یكه تاز میدان بود و در عین حال، تلاش در   راه دستیابی به ماشینهای كار آمد‌تر ادامه داشت.مثلاً :
–    در سال 1876 نیكولاس آگرست اوتو  ماشین چهار زمانه خود را كه با گاز كار می‌كرد اختراع نمود .
–    در سال 1892 رودلف دیزل  موتور اختراعی خود را به ثبت رسانید .
–    از اواخر قرن نوزدهم توربینهای بخاری و آبی باری تهیه انرژی مكانیكی از انرژیهای حرارتی و پتانسیل وارد بازار شدند.
 
1-2- نخستین كارخانه برق شهری در ایران
بی تردید، پرسابقه‌ترین و نام آورترین فرد در میان بنیاد گران صنعت برق در ایران را باید مرحوم حاج حسین امین الضرب (مهدوی) فرزند حاج حسن امین الضرب دانست. او نخستین كسی بود كه با كسب امتیاز نامه‌معتبر اقدام به تأسیس كارخانه برق شهری در ایران كرد و با توجه به شرایط زمان،‌ جمعیت و نیاز مصرف،‌مولدهای مناسب وارد كشور كرد و در تهران به كار انداخت.
آن شادروان در سال 1246 هجری شمسی دیده به جهان گشود و در 28 آذر سال 1311 بر اثر سكته در گذشت. وی در دوره اول مجلس شورای ملی به نمایندگی انتخاب شد و نایب رئیس مجلس گردید و در دوره ششم هم از تهران به نمایندگی رسید. علاوه بر اینها مدتی هم ریاست اتاق تجارت را بر عهده داشت.
چنانكه از امتیاز نامه حاج امین الضرب بر می‌آید، امتیاز كارخانه‌های برق، آجر سازی و تجاری تؤاماً گرفته شده بود. كارخانه آجر سازی، ابتدای جاده شهر ری در جنوب غربی میدان شوش احداث شد و به بهره برداری رسید. آجرهای محصول این كارخانه كاملاً شبیه آجرهای مشبك سفالی امروزی بود، ولی به علت نبودن ملات سیمان مشكل كلی ساختمانها و شیوه‌های رایج ساختمان سازی در آن زمان و همچنین گرانی آجرهای تولید كارخانه‌ در مقابل ارزانی اجرت كارگران خشت مال، آجرسازی ماشینی در این كارخانه چندان دوامی نیافت وبسیار زود تعطیل گردید، اما از كوره بلند آن سالها برای پخت آجرها معمولی استفاده می‌شد و می‌توان گفت كه این كوره، بعدها به صورت الگویی برای احداث دیگر كوره‌های آجرپزی درآمد.
 
2-2- برقراری انشعاب و نحوه وصول مطالبات
با توجه به اعلان تاسیس كارخانه چراغ برق، تأمین لوازم الكتریكی و سیم كشی انشعاب و ساختمانها باید توسط كاركنان كارخانه انجام می‌شد. چون نه تنها در آن زمان بلكه بیست سال بعد هم شخص یا شركتی اقدام به واردات و فروش لوازم الكتریكی ننمود و بعلاوه به هیچ وجه تخصصی هم برای اینكه در مملكت وجود نداشت. به این منظور لوازم مورد نیاز برای برقراری انشعاب و سیم كشی داخلی منازل و سایر اماكن و حتی لامپ و سرپیچ تهیه و نصب می‌شد و برای وصول هزینه‌های مربوطه در دو سال اولیه كار بخط و امضاء مدیر كارخانه كه شخصی فرانسوی بنام هرمیه بود فاكتوری (قبض) نوشته و برای وصول به مشتری ارائه می شد.
بهای هریك از لوازم طبق فاكتورهای موجود رقم قابل ملاحظه‌ای بوده، مثلاً لامپ 16 شمعی 5 قران بود و تعویض لامپ با پرداخت بهای آن هر سه ماه یكبار توسط كارخانه انجام می‌شد. بهای هر دستگاه كنتور نیز 280 قران بود و به دلیل گرانی بعضاً كنتور را كرایه می‌داده‌اند.
در شروع كار حتی در منازل هم انشعاباتی بدون كنتور و از طریق لامپ شماری دائر می‌گردید و بهای برق براساس لامپ شماری برای پنج تا هفت ساعتی كه كارخانه كار می‌كرد محاسبه و دریافت می‌شد و برای كسی هم امكان استفاده بیشتر نبود. از طرفی لوازم و تخصص كاری انحصاراً در اختیار كارخانه بود، البته بعد از چند سال كه كنتور افزایش ارزانتر به مقدار كافی وارد شد در تمام منازل كنتور نصب گردید، ولی مغازه‌ها می‌توانستند از دو طریق یعنی نصب كنتور و یا لامپ شماری استفاده كنند.
سالهای بعد در خیابان چراغ برق مقابل كارخانه برق شخصی بنام حسن ضرابی شروع به واردات لوازم الكتریكی كرد و روی تابلوی مغازه خود نوشته بود اولین وارد كننده لوازم الكتریكی.
لامپها در آن زمان عموماً 16، 25، 32،‌ و بندرت 100 شمعی بودند و حدود ده دستگاه چراغ آرك كه به شكل قوس الكتریكی كار می‌كرد نیز وارد شده بود كه بیشتر برای مراسم و مبادین مورد استفاده قرار می‌گرفت (یك دستگاه از این چراغها بر روی سر در كارخانه در عكس دسته جمعی افتتاحیه دیده می‌شود) .
باید توجه داشت كه تا حدود 30 سال بعد از تاسیس كارخانه برق، امین الضرب تنها مصرف برق، روشنایی بود. 1310 بادبزن برقی و در سال 1318، رادیو و یخچال وارد بازار شد.
برای نمونه در قبض مصرف برق بنام مهمانخانه مركزی (كازانچیان) از طریق محاسبه شماره كنتور كرایه‌ای،‌ برای 431 هكتووات 20/96 قران مطالبه بود. از آنجائی كه برق در آن زمان كالای بسیار گرانبهائی بوده واحد اندازه گیری ده برابر كوچكتر از امروز یعنی هكتو وات ساعت بوده، و كنتورها غالباً بر این اساس ساخته می‌شدند.
بهای برق بازاء هر كیلو وات 2/0 قران یعنی كیلو واتی 2 قران بود (بهای تمام شده امروزی برق حدود یكصد ریال برای هر كیلو وات ساعت است) و علت اساسی بهای بسیار زیاد برق در آن زمان گرانی سوخت، تكنولوژی پائین، راندمان كم، نیاز به سرمایه زیاد و بهره وری كم بوده است.
برای وصول بهای برق مصرفی مغازه‌های بدون كنتور حدود شش نفر تحصیلدار از نیم ساعت به غروب مانده شروع به جمع آوری پول چراغ طبق صورت تنظیمی می‌دادند. دو ساعت از شب گذشته دخل را تحویل دفتر شبانه می‌نمودند. ولی برای منازل اعم از با كنتور یا بدون كنتور و مغازه‌های با كنتور ماهیانه قبض صادر می‌شد و با مراجعه به منازل یا مغازه‌ها وجه دریافت می شد، وصول این پول كار ساده‌ای نبود و بعضاً با مراجعات مكرر وصول می‌شد و گاهی نیز اصولاً وصول نمی‌شد.
جالب آنكه در شرایطی كه وضع مالی كارخانه خوب نبود به كارمندان،‌برابر حقوقشان قبض برق یا فاكتور تحویل می‌دادند.
 
1-3- صنعت برق در برنامه اول عمرانی كشور
در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسیی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن، توسعه صنعت برق به كندی صورت گرفت. در این سالها كه همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شده بسیاری از كارخانه‌ها سازنده لوازم و تجهیزان مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود، صنعت برق در ایران نیز نمی‌توانست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت. با این وجود برای تأمین برق كشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000 كیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 كیلو وات) در محل شركت برق منطقه‌ای فعلی تهران (میدان شهدا) شد كه در مهرماه سال 1327 بهره برداری از آن آغاز شد.
احداث این نیروگاه و حتی استفاده از نیروی مولد برق كارخانه‌های دولتی از جمله سلطنت آباد، سیمان ری، سیلو، دخانیات و راه آهن نیز تكافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی‌كرد. چنانكه در زمستان سال 1328 كمبود نیروی برق در تهران به طور كامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 كیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900 كیلو وات از كارخانه «نردبرگ» آمریكا به مبلغ 500000 دلار نمودند .
این مولدها در فاصله‌ سالهای 1334 و 1335 مورد بهره برداری قرار گرفتند.
در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ، شهرداریها و یا بخش خصوصی به طور مستقل اقدام به نصب مولد و احداث شبكه توزیع برق نمودند. در این سالها به منظور رفع مشكلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگیهای امور كشور از جمله صنعت برق، اقدامات گسترده‌ای به عمل آمد و نظام اقتصادی كشور با پیاده شدن برنامه‌های عمرانی،‌ بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید.
در برنامه اول عمرانی كشور كه هفت ساله در نظر گرفته شده بود و از مهر ماه سال 1327 به اجراء گذاشته شد، هدف اصلی در توسعه صنعت برق، تامین مصارف خانگی و روشنایی شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعی بوده است. دراین برنامه مبلغ 250 میلیون ریال برای خرید و مولدهای برق هزینه شده است. در طول برنامه مذكور، سازمان برنامه‌ مولدهای برق دیزلی 50، 100 و 150 كیلو واتی را خریداری نمود و یا كارمزد و بهره 3 درصد به شركتهای برق خصوصی و شهرداریها فروخت. در این برنامه كمكهای سازمان برنامه محدود به تقاطی بود كه مؤسسه‌های برق آنها قدرت پرداخت 50 درصد سهم سرمایه گذرای برق را دارا باشند. در نتیجه توسعه صنعت برق در برنامه اول عمرانی تابع امكانات و نیاز جاری و آینده شهرها بود.
در اواخر برنامه اول عمرانی قدرت نصب شده نامی نیروگاههای برق كشور برابر 40 مگاوات و میزان تولید انرژی برق نزدیك به 200 میلیون كیلو وات ساعت بود. در این برنامه اقدامات بسیار محدودی برای ایجاد نیروگاههای برق آبی، بخاری و گازی نیز صورت گرفت و با نصب یك توربین بر روی رودخانه شوشتر با ژنراتوری به قدرت 500 كیلو وات، استفاده از نیروی برق آبی در خوزستان آغاز گردید.
2-3- صنعت برق در برنامه دوم عمرانی:
در این برنامه كه از مهر ماه سال 1334 تا مهر ماه سال 1341 ادامه یافت،‌ اجرای طرحهای مربوط به گسترش و ایجاد شبكه‌های برق به عنوان یك فعالیت عمران شهری در جهت بهبود وضع زندگی مردم در برنامه گنجانده شد. هدفهای اصلی در این برنامه بر پایه محورهای زیر استوار بود :
–    افزایش قابلیت تولید برق،
–    كاهش هزینه تولید برق، و
–    اصلاح نرخها و كاهش سطح عمومی نرخها .
برای تحقق اهداف فوق، كارشناسان داخلی و خارجی پیشنهاد داده بودند كه محدوده جغرافیایی كشور به چهار منطقه تقسیم شده و برای هر منطقه با توجه به شرایط خاص آن منطقه، برنامه جداگانه‌ای برای توسعه تأسیسات برق تنظیم گردیده و به مورد اجراء گذاشته شود. این چهار منطقه عبارت بودند از :
1-    منطقه خوزستان : در این منطقه افزایش قابلیت تولید برق می‌بایست براساس پیش بینی تقاضاهای برق پایه گذاری شده و هزینه‌ها كاهش داده می‌شد. همچنین سطح عمومی نرخها باید به قسمتی طراحی می‌شد كه مشرق صنایع برای استفاده بیشتر از نیروی برق باشد.
2-    منطقه تهران : تهران منطقه‌ای بود كه می‌توانست عرضه كافی برق را در اختیار داشته باشد. لازم بود نرخ برق در تهران كاهش یابد تا از این راه مصرف برق صنایع افزایش یافته تحولی در صنعت بوجود آید.
3-    شهرهای بزرگ : در شهرهای بزرگ به ویژه شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، ساری، بابل، قائم شهر و … لازم بود در مورد احداث نیروگاههای بخاری اقدام شود تا در این شهرها نیز از طریق كاهش سطح برق، مصارف صنعتی افزایش داده شده و بتواند رشد اقتصادی آینده را موجب شود.
4-    شهرهای كوچكتر : گرچه در این شهرها برای رشد صنعت امكاناتی وجود داشت ولی در مرحله نخست تأمین برق برای مصارف روشنائی بیشتر مورد توجه بود.
برنامه دیگری كه در طی سالهای برنامه دوم عمرانی كشور آغاز گردید شروع كار ساختمان سدهای بزرگ از قبیل سدهای دز، امیر كبیر و سفید رود و سپس احداث نیروگاههای برق – آبی در آنها به شرح زیر بود :
–    سد دز با ظرفیت نصب شده اولیه 130 مگاوات ،
–    سد امیر كبیر با ظرفیت نصب شده اولیه 91 مگاوات ، و
–    سد سفید رود با ظرفیت نصب شده اولیه 35 مگاوات .
هدف این بود كه عملیات اجرائی سدهای فوق درسالهای اولیه برنامه سوم عمرانی كشور پایان یافته و ظرفیت نیروگاههای برق آبی كشور راكد بسیار ناچیز و غیر قابل ذكر بود به حدود 250 مگاوات برسد، و در آینده نیز به موازات افزایش نیاز به نیروی برق، ظرفیت این نیروگاهها به تدریج افزایش یابد.
3-3- صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :
در برنامه سوم عمرانی كشور كه از مهرماه سال 1341 به مدت 5 سال و نیم به اجراء گذاشته شده بود به نقش صنعت برق در تقویت زیر بنای اقتصادی اهمیت زیادی داده شد و ضمن آنكه تأمین برق برای مصارف صنعتی در درجه اول اهمیت قرار داشت، روشنائی شهرها و مصارف خانگی نیز از نظر دور نمانده و برنامه ریزیهایی به منظور تأمین رفاه اجتماعی صورت گرفته بود.
در این سالها برای نخستین بار برنامه‌ای جهت توسعه و گسترش صنعت برق تنظیم گردیده و در برنامه‌های عمرانی كشور گنجانیده شد. اعتبارات نسبتاً زیادی برای تولید، انتقال و توزیع نیروی برق در سراسر كشور، پیش بینی شده و به مصرف رسید. در این برنامه ریزی دو هدف اساسی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته بود :
1-    تشویق و تسهیل كار صنایع .
2-    افزایش و بهبود رفاه مصرف كنندگان .
برای تحقق بخشیدن به این دو هدف لازم بود از یك سو انرژی برق به میزان كافی، مطمئن و با نرخ مناسب در اختیار مصرف كنندگان قرار می‌گرفت و از سوی دیگر با نرخهای تشویقی و افزایش عرضه برق، موجبات رشد صنعتی فراهم می‌آمد. این امر فقط از طریق توسعه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع به ویژه در مراكز عمده مصرف و شهرهای بزرگ و متوسط كه از لحاظ صنعتی اهمیت بیشتری داشتند می‌بایست بر مبنای طرحهای جامع اقتصادی و پیش بینی مصارف آینده انجام می‌پذیرفت. به همین خاطر به بازارهای برق به سه گروه متمایز تقسیم شده و برای هر گروه برنامه ریزی جداگانه به شرح زیر انجام گرفته بود :
1-    تأمین برق مراكز عمده مصرف با اعتباری به میزان 14 میلیارد ریال.
2-    تأمین برق 17 شهر متوسط  با اعتباری به میزان 5/1 میلیارد ریال .
3-    تأمین برق شرهای كوچك به اعتباری به میزان 2/1 میلیارد ریال .
همچنین برای بهینه سازی روشهای بهره برداری جهت بهبود كیفیت نیروی برق و كاهش هزینه تولید و اصلاح و تركیب نرخها كه می‌توان آنها را جزء هدفهای كلی و عمومی برنامه سوم عمرانی كشور به حساب آورده، اعتباری به میزان 600 میلیون ریال در نظر گرفته شده بود .
در آخرین تجدید نظری كه در اعتبارات برنامه سوم عمرانی كشور به عمل آمد هزینه سرمایه گذاری در صنعت برق به 21 میلیارد ریال افزایش یافت.
از نكات مهمی كه در بنامه سوم عمرانی كشور می‌توان به آنها اشاره كرد یكی پیش بینی تأسیس «سازمان برق ایران» بود كه می‌بایست مسئولیت توسعه برق كشور را به عهده می‌گرفت و دیگری تشكیل مؤسسات برق منطقه ای و ناحیه‌ای در سراسر كشور بود.
 
شركت ماشین سیم و كابل حسام درسال 1371 به شماره 3219 در اداره ثبت شركتهای داخلی ثبت شده و از همین تاریخ شروع به فعالیت نموده است. این واحد تولیدی اقدام به تولید ماشین سیم و كابل سازی و همچنین سیم‌ها و كابل‌های مختلف می‌كند. از اهداف مدیران این شركت كمك كردن به رشد اقتصادی كشور و خود كفا نمودن كشور به محصولات فوق الذكر و تهیه آن در داخل كشور و عدم خروج ارز از داخل كشور همچنین ایجاد اشتغال در كشور و بهره ور نمودن نیروی كار مدیر عامل این واحد تولیدی آقای حسن ابراهیم خانی هستند.
بازار خرید و فروش كالا :
بازار خرید مواد اولیه بین 80% – 90% داخلی می‌باشد. و 10%- 20% آن نیز بازار خارجی است كه عمده آن از كشورهای آسیای جنوب شرقی تهیه می‌شود.
بازار فروش كالای ساخته شده كاملاً داخلی می‌باشد به دلیل اینكه كشور در این رشته از صنعت برتری خاصی برخودار نیست و كشورهای جنوب شرق آسیا این كالاها را با قیمت مناسبتر و كیفیت بهتر به بازار عرضه می‌كنند.
رقابت :
رقابت در این رشته از صنعت به صورت شدید است و رقیب عمده این شركت، شركت تك می‌باشد.
مراحل ساخت ماشین سیم وكابل سازی :
ساخت این دستگاه كه راد نام دارد به همراه دو دستگاه ضمیمه كه پیشكش و جمع كن نامیده می‌شوند شامل 7 یا 8 این مراحل به صورت اجمال شامل :
ساخت شاسی     
ساخت قطعات منفرد
ساخت قطعات ساب اسمبلی
اسمبل كردن قطعات
نقاشی ماشین
مونتاژ نهایی
راه اندازی و آزمایش
شرح مراحل ساخت به تقضیل به شرح زیر است:
بخش اول : ساخت شاسی :
1-    برشكاری
2-    جوشكاری
3-    سنگ زنی
4-    سوراخكاری
در این بخش پروفیل‌های چهار گوش برش داده می‌شود و مقاطع بریده شده توسط دستگاه جوش به هم متصل شده و به قسمت سنگ زنی برای صاف كردن و سنگ زدن قسمت‌های اضافی انتقال داده می‌شود. در قست سوراخكاری توسط دریل برای نصب بقیه مواد این پروفیل‌ها سوراخ زده می‌شوند.
پروفیل‌ها انواع مختلف دارند. سی شكل، ال شكل، چهار گوش، دایره‌ای
 
بخش دوم : ساخت قطعات منفرد
این قطعات روی شاسی اصلی سوار می‌شوند این قطعات به 2 صورت است :
قطعاتی كه باید ساخته شوند : یاطاقان- شفت- فلنچ- فولی- چرخ دنده- بوش- كاپیستن .
قطعاتی كه باید خریداری شوند : بلبرینگ- تسمه صنعتی- زنجیر- قالب- الكتروموتور
دستگاه راد همیشه همراه 2 دستگاه جانبی است :
1-    پیش كشش
2-    جمع كن (ریوایندر) Rewinder
بخش سوم  : ساخت قطعات ساب اسمبلی .
در این بخش یاطاقان، چرخ دنده،‌ بوش،‌ بلبرینگ، شفت و كاپیستن روی هم سوار شده و جمع می‌شوند یك دستگاه راد شامل 4 قسمت كشش است كه سایزهای مختلف دارد.
بخش چهارم : اسمبل (سرهم) كردن قطعات
4 واحد كشش روی شاسی سوار شده و از طریق سیستم انتقال نیرو، به الكتروموتور محرك دستگاه مرتبط می‌شوند در این بخش دستگاه مورد آزمایش و راه اندازی سبك قرار می‌گیرد.
 
بخش پنجم : نقاشی ماشین
در این بخش ابتدا دستگاه مونتاژ شده یعنی بعضی قسمتهای دستگاه باز شده این قسمتها كه باز می‌شوند شامل درها و كاورها می‌باشند بقیه قسمتها كه باز نمی‌شود توسط روزنامه پوشیده و كار رنگ آمیزی ماشین انجام می‌شود.
بخش ششم : مونتاژ نهایی
همه قسمتها رنگ آمیزی شده و مونتاژ می‌شود و همه قسمتهای باقیمانده روی آن سوار می‌شود.
بخش هفتم : راه اندازی آزمایشی
این بخش كه راه اندازی دستگاه است با نصب تابلو برق همراه است كه خود تابلو برق نیز مراحل ساخت خود را دارد. مراحل ساخت تابلو برق به شرح زیر است :
1-    ساخت شاسی (تابلو)
2-    سیم كشی مدار قدرت و فرمان
3-    نصب روی شاسی (پانل اپراتور)
تابلو برق را به دستگاه وصل می‌كنیم و راه اندازی و آب بندی می‌شود. صداگیری و رفع اشكال دستگاه انجام می‌‌شود.
در پایان یك دستگاه راد می‌تواند مس 8 میلیمتر را به مس 38/1 را تبدیل كند.
دستگاه فاین هم مثل دستگاه راد ساخته می‌شود فقط 4 قسمت كشش آن ریزتر و سایز آن كوچكتر است كه مس 38/1 را تبدیل به مس 16/0 میلیمتر، 18/0 میلیمتر و 20/0 میلیمتر می‌كند و بلافاصله سیم نازك شده را عملیات حرارتی می‌كند و بر روی قرقره‌های ویژه‌ای می‌پیچد.
 
1-    قطعات منفرد دستگاه راد و مبالغ آن :
ردیف    نام قطعه    تعداد    قیمت واحد    قیمت كل
1    یاطاقان    یك دست (10 عدد)    180000    1800000
2    چرخ دنده    یك دست (15 عدد)    200000    3000000
3    فولی    یك دست (4 عدد)    120000    480000
4    تسمه صنعتی    یك دست (5 عدد)    70000    350000
5    بوش    یك دست (14 عدد)    50000    700000
6    شفت    یك دست (5 عدد)    280000    1400000
7    بلبرینگ    یك دست (2 عدد)    90000    1800000
8    زنجیر    3 متر (یك بسته)    160000    480000
9    الكتروموتور    یك دست (3 عدد)    400000    1200000
10    فلنچ    یك دست (14 عدد)    40000    160000
11    قالب    یك دست (16 عدد)    350000    5600000
12    كاپیستن     یك دست (16 عدد)    220000    3520000
    جمع كل            20490000

 
قطعات منفرد فاین و مبالغ آن :
ردیف    نام قطعه    تعداد    قیمت واحد    قیمت كل
1    یاطاقان    یك دست (7 عدد)    180000    1260000
2    شفت    یك دست (7 عدد)    280000    1960000
3    تسمه صنعتی    یك دست (12 عدد)    70000    840000
4    فولی    یك دست (17 عدد)    120000    2040000
5    الكتروموتور    یك دست (2 عدد)    400000    800000
6    بوش    یك دست (4 عدد)    50000    200000
7    درپوش    یك دست (7 عدد)    40000    280000
8    بلبرینگ    یك دست (20 عدد)    90000    1800000
9    كاپیستن    یك دست (4 عدد)    220000    880000
    جمع            10060000

 
قطعات منفرد اكسترودر و مبالغ آن :
ردیف    نام قطعه    تعداد    قیمت واحد    قیمت كل
1    یاطاقان    یك دست (2 عدد)    180000    360000
2    چرخ دنده    یك دست (7 عدد)    200000    1400000
3    شفت    یك دست (4 عدد)    280000    1120000
4    فولی    یك دست (10 عدد)    120000    1200000
5    تسمه صنعتی    یك دست (10 عدد)    70000    700000
6    الكتروموتور    یك دست (2 عدد)    400000    800000
    جمع            5580000

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید