مقاله بررسی رفتار چگالش اجزاء مختلف تک سل پیل سوختی اکسید جامد بر پایه الکترولیت هادی پروتون، در راستای بهینهسازی فرآیند تولید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رفتار چگالش اجزاء مختلف تک سل پیل سوختی اکسید جامد بر پایه الکترولیت هادی پروتون، در راستای بهینهسازی فرآیند تولید دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رفتار چگالش اجزاء مختلف تک سل پیل سوختی اکسید جامد بر پایه الکترولیت هادی پروتون، در راستای بهینهسازی فرآیند تولید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رفتار چگالش اجزاء مختلف تک سل پیل سوختی اکسید جامد بر پایه الکترولیت هادی پروتون، در راستای بهینهسازی فرآیند تولید،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رفتار چگالش اجزاء مختلف تک سل پیل سوختی اکسید جامد بر پایه الکترولیت هادی پروتون، در راستای بهینهسازی فرآیند تولید :

در این پژوهش چگونگی ساخت تک سل پیل سوختی اکسید جامد با زیرلایه آنـدی (NiO-BZCY7) و طراحـی صفحهای، بر پایه الکترولیت هادی یون هیدروژن با ترکیب شیمیایی BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3- (BZCY7) مـورد بررسـی قرار گرفت و فرآیند تولید آن در راستای همسانسازی رفتار چگالش اجزاء مختلف بهینه گردیـد. در ایـن خـصوص پـس از تولید پودرهای اجزاء مختلف تک سل به روش سنتز در حالت جامد، شکلتولدهی آنها و ید قطعات خام تک و سه لایهای با استفاده از روش پرس خشک تک محوری صورت گرفت. به منظور بررسی رفتار چگالش لایههـای مختلـف بـا ترکیـب شیمیایی و ضرائب انبساط حرارتی متفاوت، نمونههای تک لایهای ساخته شده از زیرلایه، آند و الکترولیت، تحـت عملیـات سینترینگ در شرایط یکسان، در دماهای مختلف 800، 1000، 1200 و 1400°C قرار داده شدند. رفتار چگالش نمونههـای سینتر شده با تعیین تغییرات انقباض و همچنین تعیین دانسیته نسبی به روش ارشمیدس مورد بررسی قرار گرفت. در ادامـه به منظور همسانسازی انقباض لایههای مختلف در نمونههای سه لایهای از مواد تخلخلزای مختلف با درصدهای متفاوت جهت تولید پودر لایه آند، استفاده شد. پس از ساخت موفق نمونه سه لایهای یا همان نیم-سل پیـل سـوختی، بـه منظـور تکمیل ساخت تک سل، لایهنشانی کاتد با ترکیب شیمیایی SmBa0.5Sr0.5Co2O5+ (SBSC) بر نیم-سل تولید شـده به روش رنگ کردن صورت گرفتعملسپس. نمونهها تحت یات پخـت در دمـای 1000°C قـرار گرفتنـد. جهـت بررسـی مشخصههای پودرهای سنتز شده آنالیز XRD و به منظور تعیین شـکل، انـدازه، درصـد و پراکنـدگی حفـرات باقیمانـده در لایهها و همچنین شرایط اتصال چهار لایه در تک سل تولید شده تصاویر SEM مورد استفاده قرار گرفت.

کلید واژه: پیل سوختی اکسید جامد، الکترولیت هادی پروتون، کاتد، سنتز حالت جامد، پرس خشک، نیم-سل و تک سل.

-1 مقدمه

به علت افزایش جمعیت و صنعتی شدن کشورهای در حال توسـعه، تقاضـا بـرای انـرژی روز بـه روز در حـال افـزایش اسـت و سوختهای فسیلی که منبع اصلی تأمین انرژی میباشند، پاسخگوی این تقاضای رو به رشد نیستند. علاوه بر آن، مصرف بـیش از اندازه این سوختها، آلودگی هوا و گرم شدن جهانی را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه یافتن یک منبع سوخت جایگزین کـه

1 ا ن را یک ا ان

نغمه میراب، محمدحسین پایدار

انرژی پاك تولید کند و یک منبع تجدیدپذیر یا تمام نشدنی باشد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تحقیقات بسیاری نیز در ایـن زمینه صورت گرفته است. یکی از این منابع نوین تأمین انرژی، پیل سوختی میباشد. پیل سـوختی وسـیلهای الکتروشـیمیایی بـا قابلیت تبدیل مستقیم انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی است. در میان انواع پیلهای سوختی، پیلهای سوختی اکسید جامـد از مزایایی مانند بازده تبدیل انرژی بالا، محدوده کاربرد وسیع (هر دو کاربرد ساکن و سیار امکانپذیر است)، و تنـوع سـوخت قابـل استفاده برخوردار هستند .[1] در سالیان اخیر، علاقه به تکنولوژی پیل سوختی اکسید جامد، به دلیل امید به اقتصادی شـدن آن و با توسعه و بهبود فرآیند ساخت سرامیکها، در سراسر جهان گسترده شده است .[2]

-2 مرور منابع مطالعاتی

یکی از چالشهای اصلی در راستای تجارتی کردن پیلهای سوختی اکسید جامد کاهش هزینههای بالای ساخت آنها میباشـد

.[3] بدین منظوراساساً دو راه حل توسط محققان در سراسر جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از این راهحلهـا، کـاهش درجه حرارت کارکرد پیلهای سوختی اکسید جامد و رساندن آن به درجه حرارتهای متوسط یا کمتر (زیر 700 درجه سـانتیگراد)
میباشد .[4] این امر دامنه انتخاب مواد را گسترش و مشکلات مربوط بـه درزگیـری را کـاهش خواهـد داد و همچنـین توانـایی استفاده از فولادهای ضدزنگ فریتی ارزان قیمت را بعنوان اجزاء سیستمهای پیل سوختی فراهم خواهـد آورد. بـا ایـن وجـود بـا کاهش درجه حرارت کارکرد پیلهای سوختی، مقاومت الکترولیـت YSZ کـهمعمـولاً مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد، بـه طـور چشمگیری افزایش مییابد. بنابراین برای پیلهای سوختی اکسید جامـد بـا قابلیـت کـار در درجـه حـرارتهـای متوسـط، مـواد الکترولیت با رسانایی بالا موردنیاز است. ترکیب شیمیایی BaCeO3 در حضور ماده افزودنی (دوپنت)، دارای هدایت پروتونی بـالا و انرژی فعالسازی کم در محدوده درجه حرارت متوسط میباشد. بعلاوه برای پیلهای سوختی اکسید جامد بـر پایـه رسـاناهای پروتونی، آب در کاتد تولید خواهد شد، بنابراین از رقیق شدن سوخت در آند جلوگیری میشود 5]و.[6 از اینرو رسـاناهای پروتـون بر پایه BaCeO3، بعنوان بهترین کاندیدای الکترولیت در پیلهای سوختی اکسید جامد مورد توجه قـرار گرفتـهانـد .[7] راه حـل دیگر آسانتر کردن مراحل ساخت و کاهش هزینههای تولید پیل سوختی اکسید جامد میباشد. در این راستا استفاده از روشهای ساده و ارزان همچون پرس خشک لایهها و پخت همزمان نیم-سل میتواند تأثیرگذار باشد. یراًاخ گزارش شده است کـه حـضور یک لایه فعال آندی بین لایه چگال الکترولیت و زیرلایه متخلخل آندی، برای کاهش مقاومت پیل و در نتیجه توسعه چـشمگیر عملکرد پیل سوختی اکسید جامد بر پایه الکترولیت هادی پروتون مؤثر است .[8] اما با این وجـود پخـت همزمـان سـه لایـه بـا ترکیب شیمیایی متفاوت و ضرائب انبساط حرارتی مختلف در نیم-سلهای تولید شده، یک چالش قابل توجـه خواهـد بـود زیـرا عدم هماهنگی در تغییرات انقباض لایهها حین عملیات سینترینگ، میتواند منجر به ترك خوردن و یا فروپاشی نمونهها شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله هنر پاپ و جهانی شدن در هنر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله هنر پاپ و جهانی شدن در هنر دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله هنر پاپ و جهانی شدن در هنر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله هنر پاپ و جهانی شدن در هنر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله هنر پاپ و جهانی شدن در هنر :

هنر پاپ
«در یك دستگاه آسیاكن اعجازی وجود دارد كه در تمامی ملائكه بهشتی هم نمی‌توان آن را یافت»
«آراگون»
تعریف هنر پاپ
امروزه وقتی به گذشته نگاه می‌كنیم و پدیده پر اهمیت هنر پاپ را تمام و كمال،‌ از نظر می‌گذرانیم،‌دیدگاهی عمیق‌تر و بدور از تعصب نسبت به آنچه تاكنون از آن استنباط شده به دست می‌آوریم. ولی سعی بر این نیست كه بر محسنات عینی، بیش از اندازهتاكید شود،‌ بخصوص كه این وجه عینی در حیطه‌ای باشد كه احساسات و عواطف در آن نقش اصلی را ایفا می‌نماید.

در حیطه این هنر هیچ اثری وجود ندارد كه ـ حداقل در مورد برخی نكات ـ توسط اثر دیگری رد یا انكار شده باشد؛ به عنوان مثال: جیم داین كه از نظر برخی منقدان،‌ خارج از محدوده این هنر قرار می‌گیرد، به عقیده برخی دیگر موقعیت اصلی و مركزی را به خود اختصاص داده است.

جیمز روزنكوئیست،‌ كه حداقل مباحثه و تناقض در مورد او وجود دارد، به ندرت توسط كریستوفرفینچ از او یاد می‌شوند؛ كه خود او نیز به نوبه خود، حتی نامی از وسلمن نمی‌آورد. بعلاوه این واقعیت كه تمامی كتابهایی به هنر پاپ اختصاص دارد. تاوسط نویسندگان انگلیس یا آمریكایی نوشته شده است ـ بدور از هرگونه تعصب ـ بی‌توجهی به این هنر و غفلت اروپاییها، ژاپنیها و حتی كاناداییها را نسبت به هنر پاپ نشان می‌دهد. پرچمهای جسپر جونز نقش انكار ناپذیری را در بین نشانه‌های اولیه این حركت هنری ایفا می‌كنند و به نظر می‌‌رسد كه هیچ كس این جرات را به خود نمی‌دهد كه بدون افراشتن رنگهای ملی او، نامی از هنر پاپ بر زبان براند

.
می‌توان گفت كه این،‌ بدون شك،‌ بهترین راه است برای انیكه از مورد هدف قرار گرفتن، توسط یك دوست،‌ اجتناب ورزید و بدین ترتیب جسپر جونز اثر هدفها را خلق كرد.
واكنش به جهت گیری‌های هنری و میهن پرستانه كمتر در مورد آنها اعمال شده است. در بیان این مطلب فقط آمریكا مد نظر ما نیست؛‌جایی كه در آن به وجود آمدن هنر پاپ كه البته مرهون شكوفایی اكسپرسیونیسم آبستره در پیش از آن است ـ احساس استقلال فرهنگی را كاملاً تقویت كرده و تا به امروز نیز تداوم یافته است. بعلاوه، از این زمان ـ از نظر برخی ـ این هنر بیشتر دموكراتیك است تا عوام فریبانه؛ اما با این حال نباید از نظر دور داشت كه هنر پاپ، به طور كامل در آمریكا نیز مورد استقبال قرار نگرفت. منقدانی كه عمیقا تحت تأثیر اكسپرسیونیسم آبستره یا كمی بعد از آن،‌ هنر مینی مال قرار گرفته بودند، توجه و ارادات بسیار ناچیزی به پاپ داشتند در قاره اروپا ( به استثنای بریتانیا) هنرمندان، منقدان و عامه مردم،‌ هنر پاپ را بیشتر به عنوان یك پدیده با تشخص آمریكایی می‌نگریستند وبدون هیچ اغراقی، می‌توان گفت كه احساسات موافق ویا ضد آمریكایی، نقش اساسی تری را در مقایسه با تصورات هنری «زیبایی شناسی»‌ در این میان ایفا می‌نمود.

با وجود این این دو دستگی بتنهایی در بین «پارتیزانهای هنر پاپ» در یك سو،‌ و «مقاومت كننده‌های ضد آمریكایی»‌ در سوی دیگر وجود نداشت علاوه براینها، دسته‌‌ای از هنرمندان، جایگاه ویژه‌ای را به این هنر دادند؛‌ آنها به شكلی ناخودآگاه این هنر را به كار گرفتند،‌ از این رو كه با هر دو نیاز احساسی و استعدادی آنها رابطه برقرار می‌نمود. با این وصف، یك احساس گناه مرموز،‌به دلیل پذیرش این سبك آمریكایی آشكار،‌ آنها را بر آن می‌داشت كه ولو گاهگاه، احساسات ضد

آمریكاییشان را در قالب موضوعات دیگر به نمایش بگذارند. به نظر می‌رسد كه از این روش عجیب اعتراض به حقایق هنر،‌ درمورد عده‌ای قلیل، چشم پوشی می‌شد،‌ و این عده عبارت بودند از:‌نمایندگانی ارائه دهنده هنر پاپ در قاره اروپا ودر همان زمان،‌ تقریبا تنها هنرمند آمریكایی مرتبط باهنر پاپ پیترسال بودكه به گونه‌ای آشكار موضع معترضانه‌ای دربرابر حقایق اجتماعی و سیاست آمریكای گرفته بود.

دربریتانیا، بر عكس، هنر پاپ از یك موضوع موافق آمریكایی ونه تنها آگاهانه بلكه كاملاً بی‌پروا، نضج رفت. بی‌تردید (حداقل از نظر نویسنده) این مساله عاملی شد برای اینكه هنرمندان بریتانیایی هنر پاپ، اولین كسانی باشند كه زمینه‌ای را فراهم نمودند تا سبك آمریكایی ویژه اواسط قرن بیستم، بر اساس آن رشد كند. این واقعیت كه سبك آمریكایی اولین قطعیت را در خارج از قلمرو آمریكایی خود پیدا كرد، كافیست تا ما را متقاعد سازد كه خصوصیات این هنر،‌ از تنگه‌های باریك جغرافیایی و

تاریخی، تا دور دستها عبور می‌كند و به عبارت دیگر، به عنوان سبكی برخاسته از پیشرفته‌ترین جوامع از لحاظ تكنولوژی، بویژه ازطریق شبكه‌های اطاعاتی و ارتباطی رسانه‌های جمعی به دورترین نقاط در حركت است. همانگونه كه به نظر می‌رسد این سبك، نه فقط در انگلیس، بلكه دردیگر نقاط اروپا،‌ به خوبی ریشه‌های مشخص فرهنگ آمریكایی را داراست (نظیر مدرسه قوطی خاكستر

،‌ آدمهای دقیق،‌ استوارت دیویس،‌ ادوارد هوپر یا جوزف كورنل). در مقابل، این سبك هر آنچه را كه آزاد از هر گونه مهر فرهنگی بود،‌ شامل می‌گشت و به اختصار، هر چیز نو ظهور مثل یك عكس از روزنامه یا مجله، آگهی فیلم،‌ یك تصویر تلویزیونی، یك آگهی،‌ یك تبلیغ دیواری،‌ یك علامت نئونی، یك میز بازی «پین بال» سكوی نمایش اتومبیل و یا یك قوطی چای. از این رو مشخص می‌شود كه موضع گیریهایی كه قبلا تحت عناوین ضد آمریكایی و موافق آمریكایی شرح آنها داده شد به معنای علاقه و یا تنفر نسبت به یك ملیت بخصوص و اعضای آن نیست،‌ بلكه عبارتست از پذیرش یا رد

سبك بخصوصی از زندگی كه رشد زاید الوصف تولید صنعتی و تكنیكهای تجاری، بر آن اعمال شده باشد و خلاصه اینكه،‌ روشی از زندگی كه به جامعه مصرفی موسوم است. هنر پاپ در واقع اولین وپیشروترین سبك در جامعه مصرفی است كه به طور ضمنی، موفقیت و گسترش جهانی، آن را شرح می‌دهد، تفسیر غلط این پدیده به عنوان رئالیسم اجتماعی اروپایی شرقی جلوه بدهد. در ابتدا، این موضوع كاملاً مشخص است كه هنر پاپ،‌به رغم اینكه تقریبا تمامی اشكالی را كه مورد استفاده قرار می‌دهد،‌ از زندگی روزمره وام گرفته است، در زمره رئالیسم قرار می‌گیرد. فقط كافی است كه اثر الدنبرگ را در نظر بگیریم تا اذعان داریم كه مشخص كردن مرز بین رئالیسم و

سوررئالیسم در هنر پاپ كار مشكلی است. بعلاوه باید به خاطر داشت كه رئالیسم اجتماعی كه حول وحوش سالا 1934 در اتحاد جماهیر شوروی سابق وجود داشت نیز در دستور كار هنر پاپ، چه از لحاظ سبك و چه از لحاظ محتوا قرار گرفت. در این حال هنر پاپ نه تنها محصول ناخودآگاه ابتكار فردی به حساب می‌آمد،‌ بلكه نگریستن به آن به عنوان یك سبك معروف امریكایی به طور اخص و جامعه مصرفی به طور اعم، اشتباه می‌نمود. دیدگاه مخالفی كه به دلیل احساس گناه مرموزی كه قبلا ذكر شد، گاهگاه در اروپا توسعه می‌یافت، همچنان باقی ماند. بتحقیق، هنر پاپ، نه ادعایی بر سبك زندگی آمریكائیست، نه فرهنگی دررسانه‌های گروهی و نه حتی مدینه فاضله تكنوكراتها.

اگر دراین حركت هنری رگه‌ای وجود داشته باشد،‌ كه كسی آن را فكاهی بنامد (و ما از طریق آن می‌توانیم با «مدرسه شیكاگو»‌ كه به ویژه توسط جیم نوت و ادپشك نمونه آوری شده ارتباط داشته باشیم و همچنین می‌توان به آن نقش عجیبی كه را كه رونالد بی. كیتاج در خلق هنر درخلق هنر پاپ بریتانیایی ایفا نمود،‌اضافه كنیم [در این مورد پیتر سال را نباید به حساب آورد] این رگه حیرت انگیز و ابتكاری می‌باشد و بهطور كلی نمی‌تواند به عنوان معرف هیچ تصویر ویژه‌ای از هنر پاپ تلقی

گردد؛‌ بنابراین وقتی می‌خواهیم تعریفی از هنر پاپ به عنوان سبكی برخاسته از جامعه مصرفی ارائه بدهیم دلالت ما بر اشخاصی نیست كه خود را همراه این هنر و یا در مقابل آن قرار دادند، بلكه هنرمندانی مورد نظر هستند كه مطالب و روش برخورد آنها مدنیت جامعه مذكور را بیان می‌كرد. از طرف دیگر،‌ این مدنیت دادن،‌ موجب بروز مجموعه‌ای از رویدادها شد كه بی‌‌تفاوتی هنرمند را نسبت به موضوع كارش سبب گشت وبرخی ازآن نظریه پردازان به نوبه خود این بی‌تفاوتی هنرمند را به موضوع كارش سبب گشت و برخی از نظریه پردازان به نوبه خود این بی‌تفاوتی را در راس زیبایی

شناسی این هنر قرار دادند تا جایی كه هنرمند به اندازه نقش یك دستگاه ضبط صوت پایین آورده شد. ( و این حقیقت دارد كه به عنوان مثال: اندی و ارهول هیچ وقت نتوانست خودش را برای اینكه یك دوربین فیلمبرداری و یا یك ضبط صوت نباشد، تسلی بدهد) هنرمند می بایست هر آنچه می‌توانست از تصاویر، اشارات و اصواتی كه پیاپی او را مورد تهاجم قرارمی‌دهند بگیرد و تا آنجا كه امكانات تكنیكی به او اجازه می‌دهد،‌ آنها را سرهم كند.

این حالت غیر فعال به نحو اجتناب ناپذیری،‌ ما را به سمت مدل par excellence هنر پاپ و Ready _ made مارسل دوشان،‌ معطوف می‌سازد.
دو چهره هنر پاپ
در اینجا ما دوباره باید یك موضوع را روشن نماییم:‌ اگر Ready _ made همانگونه كه در اواخر سال 1913 توسط دوشان معرفی شد،‌ به عنوان نخستین نمونه هنری هنر پاپ در نظر گرفته می‌شود،‌ زیاد دوراز ذهن نیست؛ زیرا تأثیر آن، آگاهانه توسط هنرمندان احساس شده است

؛ از این رو كه به نظر می‌رسد تنها خالقان اولیه هنر پاپ آمریكایی یعنی جسپرجونز ورابرت راشنبرگ وهمچنین شاید جیم داین و جوگود نیز در این عقیده سهیم هستند. آنچه در این میان اهمیت دارد جنبه پیامبرگونه و چشمگیر كار دوشان را بالابردن یك كالای مصرفی پیش پا افتاده تا حد یك اثر هنری برجسته است:‌ چرخ دوجرخه،‌ بطری خشك كن،‌ظرف ادرار و غیره یا تصاویر چند موضوعی تقویم محصور، تخته آگهی، ساخت دوباره یك عكس مشهور. به عبارت دیگر، اشاره ضمنی به یان هنر كه در حول وحوش دوران جنگ جهانی اول بی معنا می‌نمود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران :

1 نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی
درادبیات مربوط به توسعه ” دگرگونی” به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق می-گردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر می¬گیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت می-کند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آن¬ها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمی¬شوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

” توسعه ” در کلی¬ترین کاربرد آن، یکی از صورت¬های خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می¬کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی می¬شود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی می¬دانند که به موجب آن نظام¬های سیاسی سنتی غیر غربی ویژگی¬های جوامع توسعه یافته را کسب می¬کنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگی¬های مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکه¬های ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیت¬های سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعه¬ای به توسعه سیاسی دست می¬یابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایده¬آلی نظریه¬های توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخش¬های جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عده¬ای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی می-دانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای می-گیرد. دراین روند، ویژگی¬های آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوب¬های خاص برای توسعه دانش و مهارت¬ها می¬دانند. آن¬ها معتقدند که نوسازی سیاسی را می¬توان فرایندی تلقی کرد که درآن نقش¬های کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می¬کنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسه¬ای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداخته¬اند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه سیاسی اقدام کنند.

برای اعتبار بخشیدن به نظریه¬های توسعه سیاسی در این جوامع ضروری است در مورد داده-های تجربی که مبتنی بر مطالعات مربوط به جوامع غربی است، تجدید نظر کلی به عمل آید و حتی در برخی از موارد در چارچوب رهیافت¬¬های جدید متغیرهای اساسی تری را وارد کرد. هر چند مطالعات نوسازی و توسعه سیاسی بر پایه تجارب تاریخی غرب بسیار سودمند است اما به نظر می¬رسد ضعف این مطالعات این است که به جای تجزیه و تحلیل و درک جوامع غیر غربی از بعد تاریخی و فرهنگی ، تلاش کرده¬اند به جنبه-های انتزاعی جوامع سیاسی توجه کنند تا از به این وسیله بتوانند به راحتی وضعیت جوامع غیر غربی را با الگوها و نظریات خود تطبیق دهند و بر اعتبار نظریات خود بیافزایند. در اکثز آثار نویسندگان این مطالعات به مفروضاتی بر می¬خوریم که در اغلب موارد اغوا آمیز است. این مفروضات نوعا از دو عامل نشات می¬گیرد

: پذیرش بی چون و چرای نظام حکومتی دولت¬های غربی به وسیله کشورهای غیر غربی به منظور مبادلات تجاری د رسطح بین الملل و تا اندازه¬ای ملی و عامل دوم گرایش نخبگان سیاسی جوامع غیر غربی به انگاره¬های سیاسی، اجتماعی و آموزشی غرب وتعهدات آن¬ها برای ساختن نهادهای سیاسی مانند غرب در دوران پس از استعمار. مجموعه مطالعات پس از جنگ دوم گرفتار تعصبات ذهنی انتخابی می¬باشند. وجود این دگم¬های علمی مانع از آن است که کلیه متغیرها را بررسی کرد. عبدالعلی قوام این دگم¬ها را درپنج دسته تعصب دسته بندی می¬کند (8) :

• تعصبات مفهومی: غربی¬ها نسبت به واقعیات زندگی اجتماعی وسیاسی و پیچیدگی¬ دگرگونی¬های مستمر جوامع غیر غربی حساسیت اندکی داشته-اند، حتی در شرایطی که پژوهشگران به این واقعیات و پیچیدگی¬ها پی می¬برند، در صددند که آن¬ها را براساس تجارب تاریخی، اجتماعی وسیاسی کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی توضیح دهند. بنابراین نویسندگان مزبور در توضیحات مفهومی و برداشتی خود اغلب بر فرضیات عام تاکید می¬کنند. اشکال اساسی این امرآن است که پی¬آمدهای نوسازی در همه جا یکسان تلقی شده و با بهره گیری از معلومات تئوریک که برای توضیح روند دگرگونی و توسعه در جوامع غربی به کار برده می¬شود روند دگرگونی و توسعه جوامع غیرغربی توضیح داده می¬شود.

• تعصبات ارزشی: بیشترین تعصبات ارزشی در توصیف توسعه سیاسی از خطای دو قطبی شدن” سنت گرایی” و ” نوگرایی” نشات می¬گیرد. نوگرایی درزمینه اقتصاد، صنعت و سیاست به عنوان یک پدیده مثبت و مطلوب تلقی شده است. درشرایطی که سنت گرایی به عقب ماندگی تعبیر و تفسیر می¬شود و نوگرایی از ویژگی¬های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می¬رود. به هر حال برچسب ” نوگرایی” و ” سنت گرایی” نه به عنوان ابزار تحلیل عینی مفید است و نه به درک واقعیت¬ها جوامع مختلف کمک می¬کند. در فرهنگ توسعه و نوسازی این اصطلاحات در نقطه مقابل یکدیگر یعنی برتر دربرابر پست و حقیر، وپیشرفته در مقابل عقب مانده استفاده می¬شود.

• تعصبات ساده سازی و تحدید آمیز: عده¬ای از نویسندگان سعی کرده¬اند به جای پرداختن به پیچیدگی¬های جامعه سیاسی برای ساده سازی تحلیل خود، بخش¬هایی از ویژگی¬های آن را از قسمت¬های دیگر انتزاع کرده و پس از ساده سازی متغیرهای گوناگون به بررسی و تجزیه وتحلیل محدود ساختارها و کارکردهای نظام سیاسی بپردازند. چنین شیوه برخوردی نسبت به مساله توسعه سیاسی موجب شده است که این مطالعات به دلیل سرشت و کیفیت انتخابی آن¬ها منجر به عدم تعمیم نظریه¬های توسعه ونوسازی به کلیه مناطق در شرایط گوناگون شود.

• تعصبات در انتشارنوگرایی و غرب گرایی در جوامع غیر غربی: درچارچوب مسایل توسعه بسیاری از نویسندگان چنین تصور می¬کردند که نیروی قوی فرهنگی برخاسته از غرب با کلیه صفات قانونی، سیاسی، اقتصادی و اداری درجوامع غیر غربی که سنتی تلقی می¬شدند نشر یافته و به مرور زمان تمام ترتیبات بومی سیاسی آن¬ها را دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد. و درنهایت این جوامع از نظر اقتصادی و سیاسی مانند جوامع غربی نوسازی می¬شوند. تجربه نیم سده گذشته نشان می¬دهد که برغم وجود آموزش غربی، تعهدات عمیق نسبت به ارزش¬های سیاسی و اجتماعی غرب و تقلید نهادهای سیاسی وقانونی از غرب به وسیله جوامع غیر غربی، هیچ یک از ارزش¬ها یا نهادهای اجتماعی و فرهنگی بومی جوامع غیر غربی به طور کامل از بین نرفته است و در بیشتر موارد آن¬ها خود تعدیلات لازم را درکارکرد و ساختار نهادهای تقلیدی به عمل آورده¬اند. به عنوان نمونه وضعیت سه کشور عمده آسیا، ژاپن ، چین، و هندوستان نشان می¬دهد که برخی از عناصر فرهنگی به صورت لایه نازکی بر عناصرمدرن- بنابه ادبیات مرسوم- باقی می¬ماند

.در مورد جامعه اخیرسوزان و لوید رودلف (9) بر خلاف نظریه تک خطی آلموند که ملهم از نظریه پارسنز است و جهان را به موجب عقل درونی واحد و مشترکی درحال پیشرفت در مسیر یگانه و برگشت ناپذیر از سنت به تجدد می¬داند، از امکان ترکیب الگوهای سنت و تجدد- بر حسب پارادایم مدرن- سخن می¬گویند. به نظر این دو برخلاف تصور رایج در نظریه ارتدکس نوسازی ، کاست¬های هندی نه تنها منسوخ نشده¬اند بلکه زمینه نوسازی سیاسی هندوستان را تشکیل داده¬اند زیرا کارویژه¬های مهمی را احراز کرده¬اند. اینک انجمن¬های کاستی به عنوان گروه¬های هم سود عمل می¬کنند. از سوی دیگرکاست¬ها مجاری بسیج اجتماعی نیز هستند. بدین سان آن دو نتیجه می-گیرند که توسعه از خلا پدید نمی¬آید بلکه محصول نوسازی نهادها و فرهنگ سنتی است. به این ترتیب مشاهده می¬شود که الگوهای مسلط در نظریه نوسازی غربی که میان سنت و تجدد قایل به تقابل هستند، آسیب می¬بیند.

• تعصبات نسبت به ارزش¬های غربی: مردم شناسان غربی در جریان مطالعه جوامع غیر غربی با تعصب به این جوامع برخورد کرده¬اند. برخی ازاین دیدگاه¬هایی که آن¬ها در مطالعه مسایل جوامع غربی¬ ¬– در اصطلاح مدرن- و غیر غربی- به اصطلاح ماقبل مدرن- مورد توجه قرار داده¬اند بدین شرح است: جوامع غیر غربی همان راه جوامع غربی را خواهند پیمود، این جوامع دربرخورد با حکومت¬های استعماری که آن¬ها را به مبارزه طبقاتی مانند نظام¬های غربی کشانید، بسیاری از ویژگی¬های یک پارچگی بومی – به اصطلاح سنتی- خود را از دست می¬دهند. در جوامع غیر غربی می¬توان ساختارها و کارکردهای مشابه جوامع غربی – به اصطلاح مدرن- مشاهده کرد.

هم چنین از نظر نویسندگان توسعه از طریق نوعی نسبی گرایی، می¬توان به بررسی مسایل تمام جوامع پرداخت. به ندرت بتوان پژوهشگری را یافت که فاقد تعصبات آگاهانه یا نا آگاهانه باشد. آثار این تعصبات را باید در رهیافت¬ها، مدل¬ها،انتخاب نظریه¬ها و مفاهیم جست و جو کرد. اصولا تعصبات می¬توانند تمام اعمال، تفکر و شخصیت ما را تحت تاثیر خود قرار دهند. آگاهی از تعصبات شخصی و تحلیل هر یک از آن¬ها، کمک وافری به درک ارتباطات موجود میان متغیرهای گوناگون می¬کند. تحت این شرایط است که پژوهشگر می¬تواند مراقب مبالغه¬گویی¬ها، تحریف¬ها، و غفلت¬های خویش باشد (10) . گذشته از مساله تعصبات فرهنگی، مردم شناسان در بهره گیری از ابزارهای تحلیل نظری با تنگ نظری¬هایی مواجه بوده¬اند. ازآن¬جایی که بسیاری از این نظریه¬ها ریشه درتجارب سیاسی و اجتماعی غرب دارد، یا بر اثر نتایج به دست آمده از یک تحقیق میدانی در جوامع غیر غربی – که آن هم در فضای آکادمیک غرب شکل گرفته است- حاصل شده از این رو مسایل مربوط به نزدیک بینی پژوهشگران هم چنان به قوت خود باقی است.

به این ترتیب الگوهای توسعه سیاسی علی رغم این که تظاهر به عام گرایی می¬کنند و کم و بیش به شکل انتزاعی وجوه مشترک تمام نظام های اجتماعی را نشان می¬دهند، اما در همان حال از سویی تجربه توسعه کشورهای غیر غربی متفاوت تجربه توسعه کشورهای غربی می¬نماید، واز سوی دیگر برخی از مطالعات درباره تجربه توسعه کشورهای غربی نشان می¬دهد توسعه سیاسی دراین کشورها نیز تابع یک الگوی توسعه نبوده است . بنا براین تجارب به دست آمده به ما القا می-کنند که این پدیده¬ها از تنوع بسیاری برخوردار هستند که ناشی از شرایط تحقق آن-هاست. از این رو ضرورت دارد

از مرحله کنونی پا فراتر نهاده ، در ورای الگوهای جهان شمول پیشین به درک روند¬های توسعه خاص در هر حوزه جغرافیایی – مانند جهان اسلام، خاور میانه، شیوه تولید آسیایی و;- و فرهنگی نایل شویم. اما باید به این نکته توجه کرد که اختصاص گرایی مزبور تنها در سطح تفاوت¬های فرهنگی خلاصه نمی¬شود و بلکه در مورد کشورهای غیر غربی با سابقه تمدنی زیاد- بر حسب نوع تمدن آن کشور- این خاص گرایی خود را در سطح تمدنی نیز نشان می¬دهد. اما همین جا این نکته را باید خاطر نشان کرد که ما در این ادعای خاص گرایی سخن برخی از نویسندگان توسعه مانند برینگتون مور،چارلز تیلی، اشتین رکان، والرشتاین،پری اندرسون و; را تکرار نمی-کنیم. چرا که دعوای این افراد رجوع به تاریخ برای دست یابی به توضیحی جامع و منحصر به فرد از توسعه سیاسی در هر جامعه است. آن¬ها برای این منظور اولا با تاکید به خاص گرایی امکان یافتن قواعد عام را بسیار تضعیف می-کنند. در واقع به لحاظ روش شناختی دعوا بر سر اولویت به جهان شمول بودن و انتزاع خصوصیات مشترک به زیان تمایزات تاریخی / فرهنگی یا اهمیت دادن و برجسته کردن تمایزات فرهنگی – تاریخی به هزینه تعمیم انتزاعی در مطالعه توسعه است.

در حالی که به عقیده ما انسان به عنوان انسان بودن علی رغم وجود تفاوت¬های تاریخی/ فرهنگی، می¬تواند به ویژگی¬های انسانی مشترک میان تمامی ابنای بشر دست یابد. و ثانیا به نظر می¬رسد تمامی الگوهای مطالعاتی توسعه غربی ، حتی آن¬جا که به بررسی کشورهای غیر غربی می¬پردازند – حتی الگوهای خاص گرا- تمایزات تمدنی را چندان به جد نمی¬گیرند و از دیدگاه تجدد غربی به مطالعه جوامع غیر غربی می¬پردازند در حالی که از تنفس این کشورها در افق¬هایی غیر از افق تجدد چشم می¬پوشند. در حالی که جوامعی مانند جوامع مسلمان نوعا در سه افق کلی اسلامیت، ملیت و تجدد زندگی می-کنند. از این جاست که مطالعات توسعه در سطحی کلان تر – سطح تمدنی – مطرح می¬گردد و موضوع اپیستمولوژی های تمدنی مطرح می¬گردد. در واقع بحث توسعه در جهان غیر غربی مسبوق به بحثی فلسفی از نظام¬های دانایی هر تمدن – به عنوان مبانی معرفت شناختی آن- است.
2 معرفت شناسی مطالعات توسعه سیاسی (11)

ساختار نظریه¬های توسعه سیاسی متشکل از یک سری تصورات و مفردات، یک سری گزاره¬ها و احکام و یک سری قیاسات هستند، از این رو می-توان بررسی معرفت شناختی ساختار نظریات توسعه را در دو عنوان بررسی کرد.

اول: مفاهیم و تصورات نظریات توسعه سیاسی
نظریه¬های توسعه سیاسی هر چند مفاهیمی فرضی و قراردادی هستند که عینیتی در زندگی اجتماعی ندارند و ذهن نظریه پردازان توسعه آن¬ها را از پیش مفهوم سازی می¬کنند، اما ذهن انسان چنین قدرتی را ندارد که ازپیش خود مفهومی بسازد، چه آن مفهوم مصداق بیرونی داشته باشد و چه تنها یک مفهوم صرف باشد. به این ترتیب درمعرفت شناسی اسلامی تا زمانی که ذهن نظریه پرداز بایک واقعیت، اتصال وجودی پیدا نکند نمی¬تواند تصویری از آن بسازد. به این ترتیب نظریه پردازی عبارت ازانواع تصرفاتی است که ذهن نظریه پرداز در آن تصویرات می¬کند.

به این ترتیب نظریه¬های اجتماعی و از جمله نظریه-های توسعه سیاسی بر مصادیقی استوار است که عروض آن مفهوم برای ذهن از راه همان مصداق ممکن است، تنها تفاوتی که درباره مفاهیم توسعه سیاسی نسبت به مفاهیم فلسفی هست این است که نظریه پرداز برای رسیدن به منظور و مقصود عملی از توسعه در ظرف ذهن خویش چیز دیگری را مصداق مفاهیم توسعه فرض می¬کند و آن مصداق جز در ظرف ذهن همان نظریه پرداز و هوادارانش مصداق آن مفهوم نیست و در حقیقت این عمل خاص ذهنی که نام آن نظریه پردازی است نوعی بسط و گسترشی است که ذهن بر اساس عوامل احساسی و انگیزه¬های حیاتی در مفاهیم حقیقی انجام می¬دهد. این فعالیت همانند فعالیتی است که ذهن در روند تفکردرباره مفاهیم فلسفی انجام می¬دهد با این تفاوت که نظریه پردازی درباره توسعه سیاسی تحت تاثیر تمایلات درونی و احتیاجات زندگانی – به صورت اردای یا غیر ارادی- واقع می¬شود و با تغییر آن¬ نیازها نظریات مزبور نیز تغییر می¬کند در حالی که نظریه پردازی در مفاهیم فلسفی از نفوذ این عوامل آزاد است.

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد ثبات كنترل پورت موازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد ثبات كنترل پورت موازی دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد ثبات كنترل پورت موازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد ثبات كنترل پورت موازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد ثبات كنترل پورت موازی :

ثبات كنترل پورت موازی

ثبات كنترل پورت موازی یك ثبات خروجی است. خواندن این مكان آخرین مقدار نوشته شده به ثبات كنترل، بجزء برای بیت 5 كه فقط نوشتنی است، را بر می گرداند. بیت 5 یا بیت مسیر داده، تنها در PS/2 و دیگر سیستم هایی كه از پورت موازی دو طرفه پشتیبانی می كنند وجود دارد. اگر شما در این بیت صفر

بنویسید، خطوط داده و strobe به عنوان بیت های ورودی هستند، دقیقاً مثل پورت موازی یكطرفه، اگر شما در این بیت 1 بنویسید، خطوط داده و strobe به عنوان ورودی ها هستند. توجه كنید كه در حالت ورودی (bit5=1) بیت صفر ثبات كنترل دقیقاً یك ورودی است. توجه: نوشتن 1 در بیت 4 ثبات كنترل، IRQ چاپگر را توانا می سازد. این ویژگی در همه سیستم ها كار نمی كند، بطوریكه فقط برنامه های اندكی از وقفه های پورت موازی استفاده می‌كنند. وقتی فعال باشد، پورت موازی یك وقفه OFH را تولید خواهد كرد هرگاه چاپگر انتقال داده را تصدیق می كند.

زمانیكه كامپیوترهای شخصی در حدود 3 پورت موازی جداگانه را پشتیبانی می كردند، می توانست بیشتر از 3 مجموعه از ثبات های پورت موازی در سیستم در هر لحظه وجود داشته باشد. آدرس های پایه پورت موازی به 3 پورت موازی تحصیص داده شده‌اند: 3Bch و 378h و 278h. ما به اینها به عنوان آدرس های پایه برای: LPT1، LPT2 و LPT3 به ترتیب رجوع می كنیم. ثبات داده پورت موازی همیشه واقع شده در آدرس پایه برای یك پورت موازی، ثبات وضعیت در آدرس پایه 1+ قرار گرفته و ثبات كنترل در آدرس پایه 2+ قرار گرفته است. برای مثال برای LPT1 ثبات داده در آدرس 3Bch:I/O و ثبات وضعیت در آدرس 3BDH:I/O و ثبات كنترل در

آدرس 3BEH:I/Q قرار دارد. مشكل كوچكی وجود دارد، آدرس های I\O برای LPT1:، LPT2: و LPT3: داده شده در بالا، آدرس های فیزیكی برای پورت های موازی هستند. بایوس آدرس های منطقی برای پورت های موازی فراهم می كند. این امر به استفاده كنندگان اجازه می دهد چاپگرهایشان را Remap كنند (زمانیكه بیشتر نرم افزارها فقط با LPT1: نوشته شده اند). برای انجام این امر، بایوس هشت بایت در فضای متغیر بایوس در نظر می گیرد ( ) مكان 40:8 شامل آدرس پایه برای LPT1: منطقی است. مكان شامل آدرس پایه برای LPT2: است. وقتی نرم افزاری به LPT1: و LPT2: و غیره دستیابی پیدا می كند، آن بطور معمول به پورت موازی آدرس پایه ای كه در یكی از این مكان ها رخ داده دسترسی پیدا می‌كند.

3-21- كنترل یك چاپگر از طریق پورت موازی

اگرچه دستگاههای زیادی وجود دارند كه به پورت موازی PC شما وصل می شوند، چاپگرها تعداد گسترده ای از این اتصالات به شمار می آیند. بنابراین، شح اینكه چطور می شود و چاپگرها را به وسیله پورت موازی كنترل كرد احتمالاً بهترین مثال در حال حاضر است. با استفاده از صفحه كلید، نرم افزارهای شما در 3 سطح مختلف عمل می‌كنند:
آن می تواند داده ها را به وسیله داس یا بوسیله استفاده از بایوس یا مستقیماً بوسیله نوشتن روی سخت افزار پورت موازی چاپ كند. با استفاده از واسط صفحه كلید، استفاده از داس یا بایوس بهترین راه است، اگر شما می خواهید سازگاری را با وسایل دیگر كه به پورت موازی وصل شده اند را حفظ كنید. البته، اگر شما در حال كنترل دستگاههای پورت موازی دیگر هستید، تماس با سخت افزار (به صورت مستقیم) تنها راه شماست. به هر حال، بایوس پشتیبانی خوبی از چاپگر بفرستید.

1-3-21-چاپ از طریق DOS
MS-Dos دو فراخوانی كه شما می توانید برای فرستادن داده ها به چاپگر استفاده كنید را فراهم كرده است. تابع 05h داس، كاراكتر موجود در ثبات dl را به طور مستقیم به چاپگر می نویسد. این توابع در فصل داس و بایوس به صورت گسترده بحث شده اند، ما اینجا در این رابطه بیشتر بحث نخواهیم كرد. برای اطلاعات بیشتر نگاه كنید به «MS-Dos و PC-BIOS و File I\O» در صفحه 699

2-3-21-چاپ تز طریق بایوس
اگرچه داس توابع پاسخگویی برای فرستادن كاراكتر به چاپگر فراهم كرده است، اما توابعی كه به شما اجازه مقدار دهی چاپگر برای بدست آوردن وضعیت فعلی چاپ را بدهد، فراهم نكرده است. علاوه بر این داس فقط بر روی :LPT1 چاپ می كند. روتین nit 17h بایوس كامپیوترهای شخصی، سه تابع چاپ، مقدار دهی مجدد و وضعیت را فراهم كرده است شما می توانید این توابع را برای هر پورت موازی پشتیبانی شده در سیستم بكار ببرید. تابع چاپ همانند تابع كاراكتر داس است. تابع initialize، چاپگری را كه از سیستم وابسته به اطلاعات زمان استفاده می كند، مقداردهی اولیه می كند. وضعیت چاپگر، اطلاعاتی را از وضعیت پورت چاپگر در مورد اطلاعاتی كه زمانش به اتمام رسیده بر می گرداند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این روتین ها به MS-Dos، PC-BIOS و File I/O نگاه كنید.

3-3-21-یك روتین سرویس وقفه int 17h
شاید بهترین راه برای مشاهده عملكرد توابع بایوس، نوشتن یك int 17h ISR جایگزین برای چاپگر است. این بخش پروتكل دست تكانی و متغیرهایی كه درایور چاپگر استفاده می كند را شرح می دهد. همچنین عملكرد و نتایج برگشتی اختصاص یافته به هر ماشین را توضیح می دهد. 8 متغیر در فضای متغیر بایوس وجود دارد كه درایور چاپگر استفاده می كند. جدول زیر هر یك از این متغیرها را شرح می دهد:

شرح آدرس
آدرس پایه برای LPT1:device 40:08
آدرس پایه برای LPT2:device 40:0A
آدرس پایه برای LPT3:device 40:0C
آدرس پایه برای LPT4:device 40:0E

LPT1:Time-out value: نرم افزار گرداننده پورت چاپگر باید یك خطا برگرداند اگر دستگاه چاپگر در یك زمان معقول پاسخگو نباشد.
این متغیر (اگر صفر نباشد) تعیین می كند كه چطور درایور برای گرفتن ACK چاپگر در حلقه های 65536 بار تكرار باید منتظر بماند. اگر صفر باشد درایور برای همیشه منتظر خواهد ماند 40:78

LPT2:Time out value توضیح بالا را ببینید 40:79
LPT3:Time out value توضیح بالا را ببینید 40:7A
Time-out value توضیح بالا را ببینید 40:7B

شما متوجه خواهید شد كه یك اختلاف ناچیز در پروتكل دست تكانی در این كد وجود دارد. این درایور چاپگر برای گرفتن تصدیق از چاپگر بعد از فرستادن یك كاراكتر منتظر نمی ماند. در عوض، آن چك می كند تا ببیند آیا چاپگر یك تصدیق دریافت برای كاراكتر قبلی، قبل از فرستادن یك كاراكتر فرستاده است یا نه. این عمل مقداری زمان می برد زیرا، برنامه چاپ كاراكترها می تواند به صورت موازی با دریافت تصدیق از چاپگر كار كند. شما همچنین متوجه خواهید شد كه این درایور ویژه، بر خطوط Busy(اشغال) نظارت نمی كند. تقریباً هر چاپگر در زمان هستی خودش این خطوط را غیر فعال می گذارد (نه اشغال)، بخاطر اینكه نیازی به چك كردن آن نیست. اگر شما با چاپگری كه خط Busy ا دستكاری كرده است مواجه بشوید، تغییر كد ناچیز است. كدهای زیر در سرویس 17h انجام می شود:
; INT17. ASM

یك TSR غیر فعال كه اداره كننده Int 17h بایوس را جایگزین می كند ;
این روش كار هر یك از توابع Int17h را كه یك بایوس استاندارد فراهم می كند ا شرح می دهند;
توجه كنید كه این كد به int 2Fh وصل نشده است (وقفه تسهیم) ;

به هیچ وجه شما نمی توانید این كدها را از حافظه بردارید به غیر از راه اندازی مجدد;
اگر شما قصد انجام این دو چیز را دارید (همچنین چك كردن برای نصب قبلی)، فصل;

مربوط به برنامه های مقیم را ببینید. این كدها از این برنامه به خاطر اندازه شان حذف شده اند;
Cseg و EndResident باید قبل از سگمنت های استاندارد قرار بگیرند. ;
Cseg segment para public ‘code’
Cseg ends
سگمنت نشانگر، برای پیدا كردن انتهاب بخش resident
EndResident segment para public ‘Resident’
EndResident ends
.Xlist
include stdlib.a
includelib stdlib.lib
.list
Byp equ <byte ptr>
Cseg segment para public ‘code’
Assume Cs:Cseg, ds:Cseg
OldInt17 dword
متغیرهای بایوس
;
prtrBase equ 8
prtrTimeout equ 78h
این كد عملكرد تابع Int 17h را اداره می كند. Int 17h یك روتین بایوس برای ;
فرستادن داده به چاپگر و گزارش وضعیت چاپگر است. برای این روتین سه نوع ;
فراخوانی مختلف بر طبق محتوای ثبات AH وجود دارد. ;
ثبات DX شامل شماره پورت چاپگر است.
; Dx=0 – – useLPT1:
; Dx=1 – – use LPT2:
; Dx=2 – – use LPT3:
; Dx=3 – – use LPT4:
چاپ كاراكتر در AL به چاپگر، وضعیت چاپگر در AH برگردانده شده ;AH=0 – –
اگر بیت باشد سپس یك خطای Timeout رخ می دهد ;
چاپگر را مقدار دهی اولیه می كند. وضعیت در AHبرگشت داده می شود ;AH=1 – –
وضعیت چاپگر در AH برگردانده می شود ;AH=2

بیت های وضعیت برگشت داده شده در AH به صورت زیر هستند: ;

; Bit function Non-error values
; 0 1=timeout error
; 1 unused
; 2 unused

; 3 1=I/O error
; 4 1=selected, 0=deselected
; 5 1=out of paper
; 6 1=Acknowledge

; 7 1=not Busy
توجه كنید كه سخت افزار، بیت 3 با مقدار صفر بر می گرداند اگر این خطا اتفاق افتاده باشد و 1 اگر هیچ خطایی اتفاق نیفتاده باشد. نرم افزار بطور معمول این بیت ها را قبل از برگشت دادن به فراخواننده معكوس می كند.

مكان های سخت افزار پورت چاپگر
3پورت استفاده شده بوسیله سخت افزار چاپگر وجود دارد: ;
پورت خروجی كه داده به چاپگر فرستاده شده است(8 بیت) ; prtporaAdrs
پورت ورودی كه وضعیت چاپگر می تواند خوانده شود(8 بیت) ;PrtrPortAdrs+1
پورت خروجی كه اطلاعات كنترلی به چاپگر فرستاده شده است ; l prtrportAdrs+2

پورت خروجی داده 8 بیتی به چاپگر از طریق این پورت منتقل شده است ;
پورت وضعیت ورودی ;
;bit0 :unused.
; bit1:unused.
; bit2:unused.
Error، به طور معمول این بیت به این معنی است كه چاپگر با خطایی ; bit3:
مواجه شده است به هر حال، بوسیله p101 نصب شده است. این یك خط برگشتی داده برایاسكن صفحه كلید است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

گزارش کارا موزی شرکت تعاونی تراز نوین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارا موزی شرکت تعاونی تراز نوین دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارا موزی شرکت تعاونی تراز نوین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارا موزی شرکت تعاونی تراز نوین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارا موزی شرکت تعاونی تراز نوین :

کلیات:
شركت های تعاونی شركتهایی هستند كه تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شركت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداریها شوراهای اسلامی كشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیك بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به كمك در تامین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند بدون آنكه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط به كشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی می شوند كه نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

تاسیس شركتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس كه شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است كه سه نفر به عنوان هیئت موسس و یك نفر به عنوان نماینده در اداره كل تعاون می باشند. دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی كه با شركت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشكیل می شود اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی كه با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از 7 نفر كمتر نخواهد بود
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار ت

صمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن

از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با م

طالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود.
تعریف شرکت تعاونی
به موجب قانون تجارت ، شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ایی از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار میبرند و همین قانون در باره شرکت تعاونی مصرف اظهار می دارد : شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل میشود:
فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه این اجناس مذکور را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هریک از آنها اما ماده 2 قانون تشکیل شرکت های تعاونی مصرف 16/03/1350 اعلام داشته است شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتملاعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود
جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آ را الهام بخش تلاشهای آینده قرار

دادند.
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روشهای شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فراراه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید باصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود.

اصل چهل و سوم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.
تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوارك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پروش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده ب

رای همه.
تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید به رعایت ضرورت های حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد
تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌كشی از كار دیگری.
منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خود كفائی برساند و از وابستگی برهاند.
ارکان شرکت های تعاونی:
• مجمع عمومی
• هیات مدیره
• بازرسان

مجمع عمومی براساس مفاد قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی است.این مجمع از اجتماع اعضاتعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها به طور عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.هرعضو بدون در نظرگرفتن میزان سهم فقط داری یک رای است.
هریک از دستگاهها و شرکتهای دولتی ، بانکها،شورای اسلامی کشوری وسازمانهای عمومی که در تعاونی شراکت یا سرمایه گذاری میکنند میتوانند نماینده ایی برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.بنابراین اشکال مختلف این مجامع عمومی بدین شکل است:
مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی موسس:
عبارت است از عده ایی از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی مینمایند.وظایف مجمع بدین شرح است:
تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات
دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره
پس از تشکیل اولین مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف هیئت موسس خاتمه میابدو اعضایی که با مصوبه اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند میتوانند در همان جلسه تقاضای عضویت خویش را پس بگیرند.
استفاده از خدمات شركتهای حسابرسی و حسابگر در سطح سازمانها و بنگاهها، عامل رشد و ترقی آنها گردیده و با تجهیز سازمانها به اطلاعات دقیق و علمی، بهره‌وری آنها فزونی خواهد یافت. به‌ این‌ منظور طرح راه‌اندازی شركتهای خدمات حسابداری و حسابرسی، مشاوره مالی و ارزیابی اقتصادی با ارائه خدمات نیمه وقت، موقت و دائمی توسط فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری پیشنهاد می‌گردد.
این شركت مكانی است جهت ارائه خدمات حسابداری به كلیه شركتها، كارگاههای تولیدی، فروشگاهها، موسسات، كلیه سازمانهای اقتصادی و كلیه بنگاههای اقتصادی خصوصاً بنگاههای كوچك اقتصادی، به نحوی كه این خدمات برای بنگاههای كوچك اقتصادی به صورت پاره‌وقت و مقرون بصرفه اقتصادی ارائه می‌گردد.
خدمات قابل ارائه در قالب این شركتها عبارتند از: ثبت و تنظیم دفاتر مالی و استخراج گزارشهای مالی، انبارگردانی، اصلاح حسابها، تنظیم اظهار‌نامه مالیاتی، حسابرسی، مشاوره و ارزیابی مالی به درخواست مدیران شركت‌ها و بنگاهها. برخی از اهداف این طرح عبارتند از: توسعه عملیاتی دانش حسابداری در كشور، ایجاد فرصت‌های شغلی، ارائه حسابداری، حسابرسی، مشاوره و ارزیابی مالی بر اساس آخرین روش‌های علمی روز و متناسب با شرایط بومی و ملی جامعه و كاهش ریسك تجاری.

در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مدیره اسامی و مشخصات كامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شركت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره كل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شركت تعاونی مكلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
برای انجام ثبت شركتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارك مندرج در ماده 51 الزامی می باشد كه باید در چهار نسخه به اداره ثبت شركتها داده شود.
سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شركت نباید كمتر 51 درصد كل سرمایه شركت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت وتشكیل می گردد كه حداقل یك سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی كه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده 9 آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع كر

د ولی در صورتی كه خروج نامبرده موجب ضرری برای تعانی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.
در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و كلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود كه پس از كسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.
جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه
همانگونه كه مذكور افتاد قانون تجارت مصوب 1311 به هنگام بحث از شركت های تجاری مبحث هفتم از شركت ها را به شركت های تعاونی اختصاص داده و از ماده 190 تا 195 قواعد آن را بیان داشته و در ماده 20 نیز به تجاری بودن این شركت تصریح نموده است.
اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشكیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال 1332قانونی باعنوان (لایحه قانونی شركتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب كردودرماده 11باتصریح اینكه شركتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكیل سازمان نیستند شركتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .
این قانون حاوی نكات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شركتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذ

كورنمی كردوبه آنها اجازه می دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكیل شوند.
دسال 1334قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شركتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ كدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگردید درمورخه 16/3/1350 قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شركتهای تعاونی تصویب كند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی كردقانون مذكورشركتهای تعاونی راچنین تعریف می كند شركتهای تعاونی شركتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و كمك متقابل وهمكاری انان موافق اصولی كه دراین قانون مصرح است تشكیل می شودتعداداعضای شركت تعاونی نبایداز7نفركمترباشد.
ماده 1 و تبصره قانون مذكرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشكیل شركت های تعاونی گردید كلیه قوانین قبلی

از جمله مقررات قانون تشكیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذكور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب 1370 داد.
این قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در 71 ماده به تصویب رسید و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام كرد و هم اكنون كلیه شركت های تعاونی باید مطابق قانون مذكور تشكیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.
از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نكته ای كه در خصوص این قانون قابل ذكر است

این است كه علیرغم اینكه كلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام كرده است با این حال صریحا قانون 1350 را نس

خ نكرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه مقرراتی از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.
ارگان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی
بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت درامور شركتهای تعاونی مجامع عمومی هستند كه از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشكیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یك رای می باشد.
الف – مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی حداقل سالی یك بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشكیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:
انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت 2 سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری واعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و ..
ب – مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای كتبی حداقل یك سوم اعضای تعاونی و یا اكثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكیل می شود . در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یك رسمیت خواهد داشت .
در صورت عدم تشكیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه وزارت تعاون اقدام به این كار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود
ادغام انحلال و تصفیه تعاونی
الف – ادغام تعاونی
مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی كه با هم ادغام شده اسند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع كلیه اعضا و بستانكاران می رسد.
ب – انحلال و تصفیه تعاونی
شركتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:
در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی كه حداكثر ظرف مدت 3 ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی كه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نكرده باشد توقف بیش از یك سال بدون عذر موجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار كتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشكستگی طبق قوانین مربوط. بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفیه ظرف مدت یك ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی می گردند.
مفهوم تعاون
همانگونه كه ذكر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهی از انجا كه اهداف مذكور كلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:
ماده 1 قاون فوق الاشعار می گوید:

ایجاد و تامین شرایط وامكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.
قرار دادن وسائل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند.
پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت.
قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود.
پیشگیری از انحصار احتكار تورم و اضرار به غیر.
توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم.
تبصره – اهداف مذكور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد عملی شود.
نكته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است كه قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یكی از بخش های اصلی اقتصاد كشور قائل شده اند.
اكنون با عنایت به مقدماتی كه ذكر شد و جایگاهی كه تعاونی ها د راقتصاد كشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شركت های تعاونی كه از طریق آنها اهداف مذكور قابل تحقق اند می پردازیم:
با توجه به مقررات شركت های تعاونی واهدافی كه قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنین با توجه به ماده 2 قانون بخش تعاونی كه مقرر می دارد:(شركت هایی كه بارعایت مقررات این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شركت تعاونی گفت: (شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود.
در این تعریف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره می شود:فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت شوند. این مطلب در ماده 8 قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذكور می گوید: عضو در شركت های شخصی است حقیقی.شركت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت كنند كه دراصل 44 (ق.ا.ج.ا) مذكور افتاده است.
– شركت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی كه در ماده 1 قانون بخش تعاون آمده می توانند تشكیل شده و فعالیت نمایند. طرق فعالیت در شركت های تعاونی تولید و توزیع همكاری و تشریك مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند. رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشكیل و فعالیت شركت های مذكور الزامی است
استقلال شركت های تعاونی
با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شركت های مذكور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری كه قانون تجارت برای شركت های تعاونی مقرر كدره بود ماده 20 ق.ت. آن را یكی از اقسام شركت های تجاری قلمداد كرده و ماده 193 ق.ت. با بیان اینه شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصولشركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركا ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود جایگاه چندانی برای شركتهای مذكور قائل نشده بود و شاید یكی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شركت و موسسات مذكور بود. اما همانگونه كه گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی كه معمولا این نوع شركتها در اقتصاد مملكت ایفا می كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین كند تا جایی كه قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشكیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات 1370 در خصوص شركت های مذكوربود به گونه ای كه شركت ای تعاونی به صورت كاملا مستقل در برابر سایر شركت ها خود نمایی كردند.
این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یكی در اهدافی كه این شركت ها داشتند و دوم مقرراتی كه در این خصوص تدوین شده بود.
1- استقلال از جنبه اهداف شركت ها
در خصوص اهداف همانگونه كه مقررات مذكور نیز بیان داشته اند و ماده 1 به طور مفصل آن را برشمرده باید

گفت قرارداد وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند.پیشگیری از تمركز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی – قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود – پیشگیری از انحصار تورم و احتكار از جمله این اهداف اند.
اهداف مذكور از مهمترین اهداف شركت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشكیل آن است و لذا اهتمام شركت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی كه برای فعالیت های آن تعیین شده یك ضرورت است اما منظور شركت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر كردن وضع كار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور كلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است كه شركت تعاونی را از شركت تجاری منفك و ممتاز می سازد . زیرا در شركت تجاری سودآوری به معنای خاص آن یعنی كسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی كه در شركت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است.
بنابراین شركت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال كامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در

نظر دارند در حالیكه در سایر شركت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شركت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.
2- استقلال از جنبه مقررات
با تصویب قانون بخش تعاونی 1370 مقررات بخش تعاونی استقلال كامل یافت تا جایی كه هیچ شركت تعاونی بدون رعایت مقررات مذكرو نمی تواند تشكیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت كند زیرا طبق قانون وزارت تعاون كه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد.(ماده 66 قانون بخش تعاونی.
اولا اقدامات مربوط به تاسیس شركت های تعاونی را تحت نظارت و كنترل دارد ووقتی مجوز تشكیل آنها را می دهد كه در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است كه باخودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شركت هایی كه در مراحل تشكیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شركت هایی كه به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میكنند. جلوگیری نماید و از تعاونی هایی كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می كنند سلب مزایا كند. (بندهای 18 و 28 و 29 ماده 66 قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شركت های مذكور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال كامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملكت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.
چگونه می توانیم شرکت تعاونی ایجاد کنیم ؟
شرکت های تعاونی باتوجه به اهداف و وظایفی که دارند به انواع مختلفی تقسیم می شوند. به استناد ماده 26 و 27 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های تعاونی به دو دسته عمده تقسیم می شوند .
1 ـ شرکت تعاونی تولیدی :
شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی ،دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی، شیلات صنعت ، معدن ، عمران شهری ، روستائی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نماید و یک واحد تولیدی را تشکیل می دهند.
2ـ شرکت تعاونی توزیعی :
عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن‚ خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می نمایند.
آن دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت آنان تواماً تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی می نامند.
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت :
1 ـ شرکت تعاونی عام
شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد ( تعداد اعضاء در این تعاونی ها حداقل 500 نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می شود و باید سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند .
2 ـ شرکت تعاونی خاص

شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران ، دانشجویان ، کشاورزان ، زنان، پزشکان ، وکلای دادگستری ،اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود و درنتیجه سهام آن فقط به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران :

کشاورزی – صنعتی – معدنی – خدماتی – مسکن – فرش دستباف – تامین کننده نیاز تولید کنندگان – تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار – حمل و نقل – تولیدی_توزیعی – تامین نیاز صنوف خدماتی – مصرف آموزشگاهی – عمرانی
شرایط راه اندازی و ایجاد شرکت تعاونی
شرایط راه اندازی و ایجاد شرکت تعاونی
اول : قبل از هر چیز باید تعداد شما حداقل 7 نفر باشد و شرایط قانونی زیر را برای عضویت در شرکت های تعاونی داشته باشید .
شرایط عضویت در شركتهای تعاونی :
1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 ـ نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
3 ـ خرید حداقل سهام در اساسنامه
4 ـ نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
5 ـ دادن تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند
6 ـ در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد
دوم : هنگامی که تعداد شما به 7 نفر یا بیشتر رسید ، دور هم جمع شوید و جلسه مجمع عمومی موسس را تشکیل دهید .
در جلسه مجمع عمومی از بین خودتان سه نفر را به عنوان هیئت موسس انتخاب کنید ، کار هیئت موسس انجام کارهای مربوط به تشکیل شرکت تعاونی است.
وظایف وزارت تعاون در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی
وزارت تعاون برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خودعهده‌دار وظائف زیر است: 1 – تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی. 2 – تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان. 3 – اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی. 4 – تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌ها که وسیله سایرسازمانهای دولتی و خصوصی تهیه می‌شود. 5 – اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها. 6 – تهیه اساسنامه و آیین‌نامه‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین‌نامه‌های‌استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی. 7 – جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و سازمانهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیا

ت آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایی است که در این قانون‌تصریح شده‌است. 8 – تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمانهای تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور(‌مندرج در فصل 23 این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های تعاونی کشور در رشته‌های تعاونی. 9 – نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی. 10 – تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق واتحادیه‌های مرکزی.
مهمترین وظیفه هیئت موسس عبارت است از :
الف ـ تهیه طرح و اساسنامه شرکت تعاونی . هیئت موسس در طرحی که تهیه می کند دلیل تشکیل تعاو میزان سهم هر عضو را که باید برای تامین سرمایه شرکت تعاونی خریداری کند مشخص می کند ، نام یک بانک و یا صندوق تعاون را برای افتتاح حساب بانکی تعیین می نماید.
ب ـ دعوت از افرادی که شرایط لازم را برای عضو شدن در شرکت تعاونی را دارند .
ج ـ شرایط را برای برگزار کردن جلسه مجمع عمومی عادی آماده می کند .
سوم : جلسه مجمع موسس را تشکیل دهید تا از بین خودتان یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب کنید و سپس او را به وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) معرفی کنید ، نماینده شما طرح و اساسنامه را که توسط هیئت موسس تهیه شده است به همراه تقاضانامه ای برای تشکیل شرکت تعاونی به ادارات کل تعاون استانها و یا وزارت تعاون ارائه می کند ، او لازم است تمام کارهای قانونی مربوط به تشکیل تعاونی را پیگیری نماید .
چهارم : وزارت تعاون ( اداره کل تعاون استان و یا اداره تعاون شهرستان ) طرح تهیه شده توسط هیئت موسس را بررسی می کند برای تشکیل تعاونی در رشته های مختلف ابتدا در صورت نیاز از دستگاه دولتی ذیربط باید مجوز فعالیت اخذ کرد ، به عنوان مثال برای تشکیل تعاونی بهداشتی درمانی بایستی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجوز و ;. گرفت . هنگامی که موافقت خود را با تشکیل شرکت تعاونی شما اعلام کند ، یک نمونه اساسنامه و مدارک مورد نیاز را در اختیار نماینده شرکت تعاونی شما قرار خواهد داد .
پنجم : هنگامی که هیئت موسس موافقت نامه تشکیل تعاونی را از وزارت تعاون ( اداره کل تعاون و یا اداره تعاون شهرستان ) دریافت کرد باید از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت کند تا مدارک لازم را برای عضو شدن به این هیئت تحویل دهند .
هیئت موسس پس از بررسی کامل کسانی را که دارای شرایط لازم هستند به عضویت شرکت تعاونی در می آورد .
ششم : حالا زمان آن رسیده است که جلسه مجمع عمومی عادی را تشکیل دهید برای این کار بوسیله انتشار آگهی از اعضاء دعوت کنید در این جلسه شرکت کنند ( فراموش نکنید که تاریخ انتشار این آگهی با تاریخ تشکیل جلسه کمتر از 15 روز فاصله نداشته باشد .
در جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره و بازرس های شرکت تعاونی خود را انتخاب کنید
هفتم : هیئت مدیره باید مدارک لازم را برای ثبت رسانیدن شرکت تعاونی خود تهیه کند و به وزارت تعاون تحویل دهد .
توجه : در شركت های تعاونی همه با هم برابرند و همه همكار یكدیگرند و از نظر نژاد ، زبان ، رنگ پوست ، ملیت ، شغل و غیره هیچكدام از اعضاء بردیگری برتری ندارند .
هیئت مدیره باید از هر كدام از مدارک زیر سه نسخه تهیه كند :
– دعوتنامه تشكیل اولین مجمع عمومی عادی .
ـ صورتجلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی .

ـ صورتجلسه هیئت مدیره ( جلسه ای كه این هیئت ، رئیس ، نائب رئیس ، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل را انتخاب كرده است ).
ـ نام افرادی كه برای انجام امور مالی شركت دارای امضای مجاز هستند .
ـ اساسنامه ای كه بوسیله مجمع عمومی عادی تصویب شده است .
ـ فهرست اسامی و اعضایی كه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شركت داشته اند .
ـ فهرست اسم و مشخصات اعضاء هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل شركت تعاونی .
ـ برگ رسید صندوق تعاون یا بانک كه نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای تشكیل شركت تعاونی به حساب بانک یا صندوق واریز شده است .
ـ موافقت نامه وزارت تعاون ( اداره كل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان ) كه برای تشكیل تعاونی صادر شده است .
ـ وزارت تعاون پس از بررسی و تائید مدارک بالا اجازه ثبت شركت تعاونی را صادر می كند .

هشتم : در مرحله آخر هیئت مدیره مدارك بالا را به همراه اجازه نامه ثبت شركت تعاونی كه وزارت تعاون صادر كرده است به اداره ثبت شركتها ارائه می كند . این اداره شركت تعاونی شما را به ثبت می رساند .
نهم : پس از آنكه شركت تعاونی شما به ثبت رسید ، پروانه تاسیس شركت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر می شود .
مدارک ثبت شرکت تعاونی
1 تائیدیه نـــــام شرکت
2 مدارک تائید شده اداره تعاون
3 کپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران وبازرسین برابر با اصل
4 دوبرگ تقاضانامه وشرکتنامه شرکت تعاونی( قسمت تاسیس بخش ثبت شرکت های اداره ثبت اسناد استان)
5 پــوشـــه
نرم افزار حسابداری شرکت تعاونی تراز نوین کردستان:
نرم افزار شرکت خدماتی داده نگار سنندج
شرکت خدمات مهندسی داده نگار سنندج در سال 1378 درتاسیس گردید. این شرکت از ابتدا اتوماسیون فعالیت های مالی را به عنوان اصلی ترین شاخه فعالیت خود قرار داد
گرچه فعالیتهای رسمی شرکت از سال 1378آغازشده است لیکن سابقه های موسسین وکارشناسان این شرکت در اتوماسیون فعالیت های مالی به اوائل سال 1372 ومتعاقبا در سال 1375 بااخذ مجوز از وزارت صنایع با نام موسسه دنیای اتوماسیون،یعنی همزمان با شیوع کاربرد کامپیوترهای شخصی در سازمانها شرکتها وادارات بر می گردد.
این شرکت همواره سعی نمود با اختصاص بخشی از توان علمی وفنی خود در بخش تحقیق و توسعه فاصله خود را با جدیدترین فناوری پردازش اطلاعات ومدیریت بانکهای اطلاعات به حداقل رسانده واز این طریق توانسته با ارائه طرحها وراه حل های مناسب وصحیح پروژهای متعددی را به انجام برساند.
نحوه نصب این نرم افزار
این نرم افزار دارای 7فایل کمکی دیگر می باشد که فایل فایل اصلی می باشد .برای نصب و.راه اندازی این فابلپیل کافی است آن را به یکی از پوشه های ذخیره ودر یک درایو غیر از منتقل می نماییم.
روی پوشه حساب کیلیک کرده فایل را باز نموده تا وارد سیستم شوییم این نرم افزار تحت وینوز و داس قابلیت اجرا و تحتت شبکه می باشد
عمل 1ابتدا نام شرکت که می خوایم حسابداری آن را انجام دهیم با زدن کلید وارد می شویم
عمل 2 تاریخ را وارد نموده با کلید ضبط وتاریخ وادامه کاررا دنبال می کنیم
صفحات اصلی شامل

جستجو ،اسناد ، کدینگ، پشتیبانی ،انبار ، اندیکاتور مالی ، خروج
نحوه وارد کردن اطلاعات
ابتدا در هر شرکتی بایستی اطلاعات و رویدادهای انجام شده را تجزیه تحلیل کنیم وبه یک سند حسابداری تبدیل.حال از منوی کدینگ سرفصصلها یا را می فشاریم با کمی دقت این عمل همانند کد نوشتنها درمحیط اکسل می باشد برای این کار کلید اینتپر را می زنیم تا اولین سرفصل ترازنامه ای تعیین شود معمولا هر حسابی دارای حساب معین وتفظیلی می باشد مثلاحساب بانک می تواند دارای چندین بانک باشد بانک کشاورزی (حساب معین )وشعبه های بانک کشاورزی (جز ) انواع حساب در همان بانک کشاورزی وهمان شعبه باشد(تفظیلی )
نمونه :

بانک کشاورزی ،شعبه چهارراه اسکندری پاوه،حساب جاری 2008
نکته برای دیگر حسابهامعین وجز وتفظیلی را مشخص وثبت با کلید ثبت می شود.
منوی اسناد (اصلی ترین کار نرم افزار)
آیتم1
برای سند نوشتنکه معمولا اولین چرخه حسابداری می باشد ورود اطلاعات است که از منوی اسناد گزینه ورود اطلاعات سند حسابداری را می فشاریم آنگاه داده هارا به ترتیب واردنرم افزار می نماییم.با وارد کردن که حسابی کد حسابی که قبلا(مثل بانک )تعریف کرده ایم ومعین را نوشته وجزء،تفظیلی اگر داشته باشد می نویسیم.
در شرح سند رویدادی که بابت آن عملیاتی رخ داده باشدبا مبلغ آن می نویسیم پایین سند اطلاعات مربوط به سند اطلاعات به سند حسابداری به صورت راهنمایی نوشته شده است.
آیتم 2
نمایش سریع اسناد :این گزینه اسناد حسابداری را که قبلا وارد نموده ایم به صورت نمایش سریع بر اساس شماره سند یا سرفصل حساب ،یا براساس مبالغ وزمان تایپ نشان می دهد.
آیتم 3 آمار اطلاعاتی در مورد کوچکترین وبزرگترین رقم در سند های مزبور را نشان می دهد.
آیتم 4
یکی از آیتم های خیلی مهم منوی اسناد عملیات کمکی اسناد می باشد که از تکراری نمودن کارها جلوگیری می کند که شامل:
1)کنترل صحت روی اسناد تناقضهای تاریخی ما بلین اسناتد نیز کنترل می شود.
2)قفل کردن اسناد زمانی که به دفاتر قانئنی منتقل شود وکاربر می خواهد مانع هر گونه تغییرات در برابر آنها شود.
3)حذف سند مورد نظر را زمانی که سند اشتباه یا تکرار شده باشد.
4)حذف تمامی اسناد وبازسازی فایل سندها :با این عمل تمامی سندها حذف وبازسازی ودر فایل پشتیبانی باقی می ماند.
5)تغییر دادن شمارهای سندکه به ترتیب نوسته شده اند.
6)شیفت شمارهای اسناد حسابداری که به صورت منفی یا کاهش اشتباهات
7)تغییر شماره سند با حسب تاریخ

8)مرتب کردن خطوط سند باجابه جایی خطوط از سند مورد نظر تا سند دیگر
9)جابه جای کردن سندهای حسابداری
10)تلفیق دو سند با حذف یکی از آنها
11)انضمام سندها از فایل خارجی وبه فایل خارجی
12)کپی سند قدیمی برای ایجاد سند جدید
13)معکوس کردن مبالغ بدهکار وبستانکار سند که اشتباها واردشده است
توجه: این بند می توان در آخرین سند حسابداری که مربوط به تراز اختتامی واز انتقال آن به ترازافتتاحی سال بعد موثر باشد.
آیتم 5
بااستفاده از این گزینه اطلاعات دستی یادیسکت مغناطیسی از بانک می توان اطلاعات آن را با اطلاعات سیستم حسابد

اری شرکت مغایرت گیری نمود.
آیتم 6
اخذ متوسط حساب موجودی بانک را مشخص می کند.
سایر آیتم ها:
مربوط به عملیات چک می باشد که می توان چک های پاس شده و واگذاری و دریافتی از دیگران و صورتحساب چکها را به توان بررسی کرد.
منوی گزارشات
آیتم1
تراز آزمایشی حسابها را با تعیین دامنه زمانی اطلاعات از یک تاریخ تا یک تاریخ مشخص نشان می دهد که با کلید ظبط وتاریخ وباادامه کار به جلوی می رویم.آنگاه گزینه مربوطه شامل تراز حساب کل یا معین تمام حسابها معین یاجزءو تفظیلی یک حساب ودیگر اطلاعات مورد نظر را برایمان گزارش می کند.
آیتم 2
تراز آزمایشی سفارشی حسابهای اصلی را نشان می دهد.
آیتم 3
دفاتر روزنامه ،کل،معین را به صورت تلفیقی از هرکدام که بخواهیم گزارش می دهد.
آیتم 4
چاپ سند حسابداری را مشخص می نمایید
آیتم 6 مربوط می شود به نامه اعلان گردش مانده حساب
آیتم 7 رسم یک نمودار یک حساب کل،معین،جزء یا تفظیلی را به صورت مقایسه ای یا تجمعی با تاریخ مشخص همچنان بر گردش بدهکار یا بستانکار به صورت روزانه ای یا ماهانه منعکس می کند.
سایر آیتم ها:
دیگر آیتم ها مربوط به ترازهای مختلف ونمودار درختی وفرم های تحلیلی وسایر گزارشات مالی می باشد.
منوی کدینگ
آیتم 1
سرفصلها ()همانطور که قبلا درابتدا توضیح داده ایم مربوط به وارد کردن حسابها کل یک شرکت وتعیین کردن سر فص

ل حسابهابامعین وجزء وتفضیلی
آیتم 2
نمایش تا یضرب : در این زمینه
تمامحسابها با سرفصلهای کل ومعین و;. به صورت سریع وبه ترتیب حروف الفبای فارسی نمایس داده می شود
آیتم 3
حذف اسناد : در این حالت می توان یک حساب مشخص یا سرفصل های بکار نرفته یا تمامی سرفصلهای بکار نرفته حذف نمود.
آیتم 4 تغیر کد حساب واصلاح اسناد ذیربط :
دراین آیتم اگر زمانی که کدها را اشتباهی یا بخواهیم به یک سری کدها محدودهای دیگر اضافه کنیم نیازی نیست که از سرفصل های استفاده نمود وآن را حذف نماییم از این مواردها استفاده می کنیم .
آیتم 5
تکثیر سرفصلها: از این آیتم می توان اگر ما چندین حسابداری دیگر شرکتهای مشابه را انجام دهیم میتوان از سرفصلهای تکرا

ری ومشابه استفاده کنیم .
آیتم 6و7 تغییر دادن کد حسابهای معین وجزء
آیتم 8
تعین سقف مجاز مانده حسابها: اگر بخواهیم در حسابهای مثل تنخواه گردان مقدار مجاز در حسابها باقی بماندبااین گزینه برایش تعریف می کنیم .
آیتم 9و10
انضمام یا انتقال یا دریافت سرفصل ها به یک دیگر در یک درایو وفایل دیگر می باشد.
آیتم 11
اگر بعد از اینکه در سندهای چاپی دچار اشتباهی حروفی یا عددی شده باشیم با استفاده از گزینه جستجوی سریع حروف مورد نظر را درج واینتر را می فشاریم.
آیتم 12و13و14
مربوط به تعیین سریع وتغییر سطح حسابهای جزءبه معین می باشد.
منوی پشتیبانی
آیتم 1
گزینه کنتل خطا واصلاح اطلاعات را برای ما پشتیبانی و مرور می کند.
آیتم 2
به کاربران رمز ایمنی می دهد که تا دیگر استفاده کنندگان وافراد سود جو از ورودآنها به منوی اصلی جلوگیری کند.
آیتم 3
بستن حسابها می باشد که ازاین آیتم معمولا در پایان سال مالی همانند دفاتر دستی برای حسابهای موقت ودائم (جهت ترازنامه اختتامی )استفاده می شود.
آیتم 4
تنظیم تراز اختتامیه آخرسال که برای انجام کار کلمه رمز عبور کاربر مربوطه را ازما خواستار می باشد با توجه به اصل محافظه کاری
آیتم 5
تراز اختتامی ابتدای سال بعد را برای ما تنظیم می کند (این حرکت از اصل تداوم فعالیت پیروی می کند.)
آیتم6
می توان برای زیر سندهای حسابداری پیش فرض تعیین کرد مثلا نام حسابدار با امضا ومدیرعامل ویا رئیس حسابداری و ;طراحی کرد.
آیتم 7 اگر بخواهیم تهیه فایل کامپیوتری تحت ویندوز تهیه نماییم .
آیتم 8
مقایسه سندها با دیگر سندها در نسخه دیگر حسابداری دیگر شرکتها
آیتم 9 شامل تنظیمات برنامه می شود :
الف:عنوان روی گزارشات ،ادرس وکد پستی وشماره تلفن و دور نگار .
ب:تنظیمات گزارشات حسابها در چاپ تراز ازمایشی
ج:تنظیمات وفعال کردن برنامه اندیکاتور
د:فعال کردن قابلیتهای انبارداری

آیتم10
تسهیم سود نسبت به مانده در سند
منوی اندیکاتور
این منوی شامل یک آتیم با عنوان دفتر ثبت نام های حسابداری که خود به دو گزینه :
الف) اگر صاحبان نامه از ابتدا وارد نشده است وارد می کنیم.
ب )اگر اگر صاحبان نامه از ابتدا وارد شده است گزینه کپی را می زنیم .
حالت الف را می توان بررسی کرد که شامل :
1نامه ها : در این قسمت نامه های را توشته ویا نامه های رسیده را بخواهیم تغییر دهیم تمام اطلاعات دفتری را وارد می کنیم وبا گزینه ثبت می زنیم توضیحات اضافی در پایان صفحه نوشته شده است.
2گزارشات وآمارها وکنترل اطلاعات که آمار وتغییرات مربوطه را نشان می دهد.
3در آماده سازی اطلاعات انجام شده روی این نرم افزار که نوشته می شود آن را انتقال به سیستم اداری می دهیم .
4حذف صاحبان تعریف شده تکراری انجام می شود.
5 خروج از برنامه
منوی خروج
خروج قطعی از برنامه می توان به دو روش انجام داد ،
الف،روی گزینه مورد نظر رفته و اینتر نمود.
ب:یا با زدن همزمان کلید shift+f12
خروج از منوی اصلی

الف:کلید اینتر را می فشاریم
ب :با زدن کلید f10

تعریف حسابرسی :
حسابرسی عبارت است بازرسی جستجو گرانه اسناد و مدارك حسابداری و سایر شواهد حسابرسان از راه كسب آگاهی از سیستم كنترل داخلی ، بازرسی مدارك ، مشاهده دارائیها پرسش و پاسخ از منابع داخل و خارج شركت و اجرای سایر روشهای رسیدگی شواهد لازم و مورد نیاز را در اختیار درخواست كنند ، قرار می دهند . حسابرسی وظیفه اعتبار دهی را بر عهده دارد. هدف از حسابرسی اظهار نظر درباره تعیین مطلوبیت ارائه صورتهای مالی است . این شركت در ارتباط با حسابرسی اطلاعات زیر را در اختیار مردم قرار می دهد.
انجام انواع خدمات حسابرسی شامل حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی .
ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانكها جهت اعطای تسهیلات .
انجام بازرس قانونی شركتها .
انواع حسابرسی: 1 . حسابرسی مالی 2 . حسابرسی رعایت 3 . حسابرسی عملیاتی.
حسابرسی مالی : بررسی جستجو گرانه اسناد و مدارك پشتوانه صورتهای مالی و تطبیق آن با اصول پذیرفته شده حسابداری و گزارش یافته ها به افراد ذینفع از قبیل : سرمایه گذاران ، اعتباردهند گان ، مدیریت ، عرضه كنندگان مواد اولیه و كالا ، كاركنان ، دولت و ;;
حسابرسی رعایت : بررسی جستجو گرانه اسناد ومدارك مربوط به بخشنامه ها ، آیین نامه ها، دستورالعملها و تطبیق آن با قوانین و مقررات و گزارش آن به افراد ذینفع .
حسابرسی عملیاتی :‌ عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظورسنجش نحوه عمل آنهاست یابه عبارتی حسابرسی عملیاتی عبارت است ازبررسی صرفه اقتصادی ، اثربخشی و كارآیی می باشد .

موافقتنامه حسابرسی :
قراردادی است كتبی كه روابط قراردادی بین حسابرس و صاحبكار درآن آورده می شود. حدود خدمات حرفه ای كه باید ارائه شود ، تاریخهای مورد انتظار برای تكمیل رسیدگیها و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی بطور متداول در موافقتنامه حسابرسی مطرح می شود.
واحد حسابرسی داخلی :
كمیته حسابرسی ومدیر حسابرسی داخلی باید دسترسی نامحدودی به یكدیگر داشته باشند. كمیته باید در گزینش، ارتقاء و بركناری مدیر حسابرسی مشاركت نماید و به تعیین صلاحیتها، سلسله مراتب گزارشگری، برقراری تماسهای لازم و حقوق ومزایای وی كمك نماید. كمیته حسابرسی همچنین باید درتوسعه اهداف و رسالت واحد حسابرسی داخلی دخالت نماید، تا مطمئن شود كه این واحد نقش نظارتی خود را به نحو صحیح اعمال می كند. كمیته باید خود را در مورد نتایج و عملیات واحد حسابرسی داخلی و پاسخ مدیریت به توصیه های آن در مورد كنترلهای داخلی و رعایت به روز نماید. بیطرفی واستقلال قضاوتهای واحد حسابرسی داخلی باید بطور دوره ای ارزیابی گردد. كمیته باید اطمینان حاصل كند كه درگیری واحد حسابرسی داخلی در فرایند گزارشگری مالی مناسب است. كمیته باید سوال كند كه آیا رویه‌های واحد حسابرسی داخلی با استانداردهای حسابرسان داخلی (IIA) منطبق است. استانداردهای مزبور همچنین توصیه میكند كه واحد حسابرسی داخلی هر سه سال یكبار مورد بررسی كیفی خارجی قرار گیرد. كمیته باید نتایج چنین بررسیهایی را در ارزیابی عملكرد واحد حسابرسی داخلی مورد توجه قرار دهد . تشخیص اهمیت نقش حسابرسی داخلی و تغییر فعالیتهایش در محیط تجاری امروز باید مورد توجه كمیته قرار گیرد . كمیته همچنین باید موارد زیر را در نظارت بر كاركرد حسابرسی داخلی مورد ملاحظه قرار دهد :
چگونه واحد حسابرسی داخلی به بهترین شكل میتواند برای واحد تجاری ارزش افزوده ایجاد نماید ؟

آیا شركت به طور اثربخشی از واحد حسابرسی داخلی برای شناسایی، كنترل و ارزیابی پاسخگویی مدیریت نسبت به ریسكهای فناوری ، استراتژی ، حفاظتی و ریسكهای تجاری استفاده میكند ؟
آیا واحد حسابرسی داخلی فرایند بهبود مستمر و بهترین تجربیات عملی را بكار می‌گیرد؟
آیا حسابرسی داخلی زمینه آموزش و ساخت رهبران آتی سازمان را فراهم می‌كند؟
آیا واحد حسابرسی داخلی منابع و تجربه مناسبی برای ایفای رضایتبخش مسئولیتهایش دارد؟
آیا اهداف شركت در ایفای وظیفه حسابرسی داخلی از طریق واحد حسابرسی داخلی قابل تامین است یا نیاز به استفاده از خدمات بیرونی وجود دارد ؟
كمیته روبان آبی معتقد است كه اگرچه حسابرسان داخلی در موقعیت منحصر بفردی در استخدام مدیریت اند ، معهذا انتظار میرود كه آنان رفتار مدیریت را بررسی نمایند . كمیته روبان آبی كمیته حسابرسی را تشویق می كند تا مكانیزمی برای سهولت دریافت اطلاعات محرمانه از حسابرسی داخلی برقرار كند. به عبارتی برای بهبود اثربخشی هر دو “ ارتباطات مستقل و جریان اطلاعاتی بین كمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی باید برقرار گردد “‌.
حسابرسان مستقل :
انتخاب و ارزیابی مؤسسه حسابرسی مستقل، مسئولیت مهم كمیته حسابرسی در رابطه با مدیریت است. برای تاكید این مفهوم، كمیته روبان آبی توصیه میكند كه الزاماتی مقرر شود كه براساس آن، حسابرسی مستقل نهایتا“ در مقابل هیات مدیره و كمیته حسابرسی پاسخگو باشد. كمیته حسابرسی به نمایندگی از طرف سهامداران ، اختیار نهایی انتخاب ، ارزیابی و در صورت لزوم ، تغییر حسابرس مستقل رابرعهده دارد . كمیته حسابرسی باید صلاحیت حسابرس مستقل را ارزیابی كند و اینكه حق الزحمه حسابرسی برای مصالحه قرار نگرفتن حسابرسی شركت كافیست . زمانیكه حسابرس مستقل انتخاب میشود، لازمست كمیته حسابرسی ازحدود كار و رویكرد حسابرسی و پس از آن از نتایج و جمع بندیهای حسابرسی مطلع شود . درك كامل این عوامل بخش جداناپذیر توانایی كمیته در ایفای مسئولیتهای نظارتی اش خواهد بود.
رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی تدوین شده توسط انجمن حسابداران خبره آمریكا برای حسابرسان در انجام حسابرسی شركتها الزامیست. این الزامات، حسابرسان مستقل در موقعیتی قرار می دهد كه نه تنها استانداردهای مزبور را رعایت كنند بلكه نقش یك مشاور ارزشمند را نیز داشته باشند . برای مثال در رویكرد حسابرسی یكی از مؤسسات حسابرسی (KPMG) كه مبتنی بر ریسك است، حسابرسان به استراتژی شركت، فرایندهای محوری كسب

و كار ، فرایند منابع تامین كننده، ریسك تجاری ، كنترلها و آثار آنها بر صورتهای مالی توجه می كنند . این رویكرد حسابرسی، آنان را قادر می سازد حسابرسی اثربخشی را انجام داده و همچنین چارچوبی برای تبادل اطاعات مربوط به حسابرسی وتركیب آن با دانش كمیته حسابرسی و مدیریت ایجاد نمایند .

كمیته حسابرسی باید استقلال حسابرس را در نظر بگیرد . برای این منظور كلیه مؤسسات حسابرسی باید خط مشی ها و رویه های داخلی بجا و صحیحی را جهت نظارت و اطمینان از استقلال اعضای تیم حسابرسی مستقل از شركت برقرار نمایند .
اگر چه دامنه خدمات مشاوره ای و غیر حسابرسی كه بوسیله حسابرسان مستقل ارائه میشود روبه افزایش است، معهذا شواهد تجربی دال بر اینكه انجام اینگونه خدمات برای شركتهای تحت حسابرسی، استقلال حسابرس را مخدوش میسازد، به دست نیامده است. هیات تدوین استانداردهای استقلال كه مقررات مربوط به استقلال مؤسسات حسابرسی را تدوین میكند.
در اولین استاندارد خود ، حسابرسان را ملزم میكند هرگونه وابستگی با شركتهای تحت حسابرسی كه به قضاوت حرفه‌ای حسابرسی آنان بنحو معقولی بر استقلالشان اثر می گذارد را با كمیته حسابرسی در میان گذاشته و افشاء نماید . این هیات از ابتدای جولای 1999 حسابرسان را ملزم كرده طی نامه ای به كمیته حسابرسی هرگونه وابستگی به شركت را توضیح داده و استقلال خود را تایید نمایند. كمیته روبان آبی بر درج این مطلب در مقررات شركتهای پذیرفته شده دربورس تاكید دارد. كمیته حسابرسی باید در ارزیابی خود از استقلال حسابرس ، هرگونه وابستگی شركت با استقلال حسابرس را شناسائی نماید .
“ حسابرس مستقل نهایتا“ در مقابل هیات مدیره و كمیته حسابرسی بعنوان نمایندگان صاحبان سهام پاسخگو میباشد “ . مضافا“ “ كمیته حسابرسی مسئول دریافت اظهاریه مكتوبی از حسابرس و انجام اقداماتی مناسب جهت كسب اطمینان از مصالحه قرار نگرفتن استقلال حسابرسان است “
حسابرس مستقل و كمیته حسابرسی باید ارتباط قوی و بی پرده داشته باشند . طبق اصول و رهنمودهای مدون كمیته روبان آبی “ گفتگوی باز، منظم، رك و محرمانه كمیته را در موقعیتی قرار میدهد تا نسبت به استقلال حسابرس در ارزیابی كمیته كنترلهای داخلی، مدیریت، حسابرسی داخلی و آثار هركدام از این موارد بر كیفیت و قابلیت اتكای صورتهای مالی آگاهی یابد “ . هر چه كمتر از این موارد باشد اثربخشی كمیته حسابرسی را محدود می سازد . به علاوه استاندارد پذیرفته شده حسابرسی شماره 61 با عنوان “ ارتباط حسابرسان با كمیته حسابرسی “ حسابرسان مستقل را ملزم میكند موارد زیر را به اطلاع كمیته حسابرسی برسانند :
ـ شرایط قابل گزارش و نقاط ضعف بااهمیت
ـ شواهدی دال بر وقوع تقلب
ـ اطلاعاتی درباره اعمال غیرقانونی
ـ اطلاعاتی درباره تحریفات بااهمیت، مندرج در اطلاعات مالی میان دوره ای
استاندارد 61 همچنین حسابرسان را ملزم میكند كمیته حسابرسی را نسبت به موارد زیر مطلع سازند :
ـ مسئولیتهای حسابرسی در انطباق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
خط مشی های حسابرسی با اهمیت
قضاوتهای مدیریت و برآوردهای حسابداری

تعدیلات بااهمیت حسابرسی
مسئولیت حسابرس در مورد سایر مدارك همراه صورتهای مالی حسابرسی شده
عدم توافق با مدیریت
مشاوره مدیریت با سایر حسابرسان حسب مورد
موضوعات مهمی كه با مدیریت قبل از نهایی شدن مطرح گردیده است ،
سایر مشكلات بوجود آمده در اجرای حسابرسی ،

انجمن حسابداران خبره آمریكا (AICPA) وكمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) اعضاء را ملزم میكند كه در ارتباط با كمیته حسابرسی كل حق الزحمه دریافتی طی سال از شركت در ارتباط با خدمات مشاوره ای، مشتمل بر شرحی از این خدمات را افشاء كنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد دیود و انواع آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد دیود و انواع آن دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد دیود و انواع آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد دیود و انواع آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد دیود و انواع آن :

دیود و انواع آن

دیود متغییر
دیدکلی
وقتی که دیودی در بایاس معکوس قرار می‌گیرد، با افزایش ولتاژ معکوس لایه تهی تقریبا فاقد حاملهای بار الکتریکی است، شبیه به یک عایق یا دی‌الکتریک عمل می‌کند. از سوی دیگر نواحی n و p شبیه به رسانای خوب عمل می‌کنند. با یک تجسم ساده می‌توان نواحی p و n را در دو طرف لایه تهی مانند یک خازن تخت موازی در نظر گرفت. از این جهت ظرفیت این خازن تخت موازی را ظرفیت خازن انتقال یا ظرفیت لایه تهی گویند. ظرفیت خازن انتقال (Ct) هر دیود با افزایش ولتاژ معکوس کاهش می‌یابد. دیودهای سیلسیوم که برای این اثر ظرفیتی طراحی و بهینه شده‌اند، دیود با ظرفیت متغیر یا ورکتور نام دارند.

ساخت دیود متغیر
در دیود متغیر ، رابطه ظرفیت دیود با پتانسیل گرایش معکوس به صورت است، که اگر پیوند خطی باشد، است. ولی اگر پیوند تیز باشد، است. پس حساسیت ولتاژ برای یک پیوند تیز بیشتر از پیوند شیبدار خطی است. به این دلیل ورکتور غالبا با روشهای آلیاژی یا رشد رونشستی و یا کاشت یونی ساخته می‌شوند.

مشخصات لایه رونشستی و ناخالصی بستر را می‌توان طوری انتخاب کرد که پیوندهای با نمای n بزرگتر از بدست آید. چنین پیوندهایی فوق تیز نامیده می‌شوند. ورکتور موازی با یک القاگر تشکیل یک مدار تشدید می‌دهد. با تغییر ولتاژ معکوس ورکتور می‌توانیم فرکانس تشدید را تغییر بدهیم. این کنترل الکترونیکی فرکانس تشدید در موارد مختلف مدارهای الکترونیکی کاربرد فراوان دارد.
کاربرد دیود متغیر

دیود متغیر یا ورکتور به شکل متداولتری برای بهره‌گیری ویژگی‌های ولتاژ متغیر ظرفیت بکار می‌رود. مثلا یک ورکتور با مجموعه‌ای از ورکتورها را می‌توان در طبقه تنظیم ، که گیرنده رادیویی به جای خازن حجیم صفحه متغیر ظرفیت مورد استفاده قرار داد. در این صورت اندازه مدار می‌تواند بسیار کوچک شده قابلیت اطمینان آن بهتر شود. از دیگر کاربردهای ورکتورها می‌توان به تولید رمونی‌ها ، ضرب فرکانس‌های مایکرویو ، فیلتر‌های فعال اشاره کرد.

دیود پیوندی
از پیوند دو نوع نیم رسانای n و p یک قطعه الکترونیکی به نام دیود بوجود می‌آید که در انواع مختلفی در سیستمهای مخابرات نوری ، نمایشگرهای دیجیتالی ، باتری‌های خورشیدی و ; مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دید کلی
دیود یک قطعه ‌الکترونیکی است که ‌از به هم چسباندن دو نوع ماده n و p (هر دو از یک جنس ، سیلیسیم یا ژرمانیم) ساخته می‌شود. چون دیود یک قطعه دو پایانه ‌است، اعمال ولتاژ در دو سر پایانه‌هایش سه حالت را پیش می‌آورد.
دیود بی بایاس یا بدون تغذیه که ولتاژ دو سر دیود برابر صفر است و جریان خالص بار در هر جهت برابر صفر است.
بایاس مستقیم یا تغذیه مستقیم که ولتاژ دو سر دیود بزرگتر از صفر است که ‌الکترونها را در ماده n و حفره‌ها را در ماده p تحت فشار قرار می‌دهد تا یونهای مرزی با یکدیگر ترکیب شده و عرض ناحیه تهی کاهش یابد. (گرایش مستقیم دیود)

تغذیه یا بایاس معکوس که ولتاژ دو سر دیود کوچکتر از صفر است، یعنی ولتاژ به دو سر دیود طوری وصل می‌شود که قطب مثبت آن به ماده n و قطب منفی آن به ماده p وصل گردد و به علت کشیده شدن یونها به کناره عرض ناحیه تهی افزایش می‌یابد (گرایش معکوس دیود).
مشخصه دیود در گرایش مستقیم

فرض کنید توسط مداری بتوانیم ولتاژ دو سر یک دیود را تغییر دهیم و توسط ولتمتر و آمپرمتر ولتاژ و جریان دیود را در هر لحظه اندازه گیری کرده ،بر روی محورهای مختصات رسم نماییم.جریان I در جهتی است که دیود قادر به عبور آن است .به همین علت اصطلاحاَ گفته می شود دیود در گرایش مستقیم یا بایاس مستقیم است . در هر حال اگر توسط پتانسیومتر ولتاژ دو سر دیود را از صفر افزایش دهیم ،مشاهده می شود تا ولتاژ به خصوصی ، جریان قابل ملاحظه ای از دیود عبور نمی کند.به این ولتاژ زانو می گویند ،این ولتاژبرای دیودهای از جنس ژرمانیم 2/0 ولت و برای دیودهای سیلیسیم 7/0 ولت است .تا ولتاژ زانو اگرچه دیود در جهت مستقیم است ، اما هنوز دیود روشن نشده است .از این ولتاژ به بعد ، به طور ناگهان جریان در مدار افزایش یافته و هرچه ولتاژ دیود را افزایش دهیم ، جریان دیود افزایش می یابد .
مشخصه دیود در گرایش معکوس

هرگاه جهت دیود را تغییر داده یعنی برعکس حالت گرایش مستقیم ، در جهت بایاس معکوس جریان مدار خیلی کم بوده و همچنین با افزایش ولتاژ معکوس دو سر دیود جریان چندان تغییر نمی کند به همین علت به آن جریان اشباع دیود گویند که این جریان حاصل حاملهای اقلیت می باشد . حدود مقدار این جریان برای دیودهای سیلیسیم ،نانو آمپر و برای دیودهای ژرمانیم حدود میکرو آمپر است. ارگ ولتاژ معکوس دیود را همچنان افزایش دهیم به ازاء ولتاژی ، جریان دیود به شدت افزایش می یابد . ولتاژ مزبور را ولتاژ شکست دیود می نامند و آنرا با VB نشان می دهند . دیودهای معمولی ،اگر در ناحیه شکست وارد شوند از بین می روند .(اصطلاحاَ می سوزند).

بنابر این ولتاژ شکست دیود یکی از مقادیر مجاز دیود است که توسط سازنده معین می گردد و استفاده کننده از دیود باید دقت نماید تا ولتاژ معکوس دیود به این مقدار نرسد.
البته در حالت مستقیم نیز جریان دیود اگر از حدی تجاوز نماید به علت محدودیت توان دیودباعث از بین رفتن دیود می گردد.این مقدار نیز یکی از مقادیر مجاز دیود است و به آن جریان مجاز دیود گفته می شود و توسط سازنده دیود معین می گردد.

دیود زنر
دیود زنر:
دیود های زنر یا شكست ، دیود های نیمه هادی با پیوند p-n هستند كه در ناحیه بایاس معكوس كار كرده و دارای كاربردهای زیادی در الكترونیك ، مخصوصآ به عنوان ولتاژ مبنا و یا تثبیت كننده ی ولتاژ دارند.

هنگامیكه پتانسیل الكتریكی دو سر دیود را در جهت معكوس افزایش دهیم در ولتاژ خاصی پدیده شكست اتفاق می افتد، بد ین معنی كه با افزایش بیشتر ولتاژ ، جریان بطور سریع و ناگهانی افزایش خواهد داشت. دیود های زنر یا شكست دیود هایی هستند كه در این ناحیه یعنی ناحیه شكست كار میكنند و ظرفیت حرارتی آنها طوری است كه قادر به تحمل محدود جریانمعینی در حالت شكست می باشند، برای توجیه فیزیكی پدیده شكست دو نوع مكانیسم وجود دارد.

مكانیسم اول در ولتاژهای كمتر از 6 ولت برای دیودهایی كه غلظت حامل ها در آن زیاد است اتفاق می افتد و به پدیده شكست زنر مشهور است. در این نوع دیود ها به علت زیاد بودن غلظت ناخالصی ها در دو قسمت p و n ، عرض منطقه ی بار فضای پیوند باریك بوده و در نتیجه با قرار دادن یك اختلاف پتانسیل v بر روی دیود (پتانسیل معكوس) ، میدان الكتریكی زیادی در منطقه ی پیوند ایجاد می شود.

با افزایش پتانسیل v به حدی می رسیمكه نیروی حاصل از میدان الكتریكی ، یكی از پیوند های كووالانسی را می شكند. با افزایش بیشتر پتانسیل دو سر دیود از انجایی كه انرژی یا نیروهای پیوند كووالانسی باند ظرفیت در كریستال نیمه هادی تقریبأ مساوی صفر است ، پتانسیل تغییر چندانی نكرده ، بلكه تعداد بیشتری از پیوندهای ظرفیتی شكسته شده و جریان دیود افزایش می یابد.

آزمایش نشان میدهد كه ضریب حرارتی ولتاژ شكست برای این نوع دیود منفی است ، یعنی با افزایش درجه حرارت ولتاژ شكست كاهش می یا بد. بنابر این دیود با ولتاژ كمتری به حالت شكست می رود (انرژی باند غدغن برای سیلیكن و ژرمانیم در درجه حرارت صفر مطلق بترتیب 121 و0785 الكترون_ولت است، و در درجه حرارت 300 درجه كلوین این انرژی برای سیلیكن ev 1.1و برای ژرمانیم ev0.72 خواهد بود). ثابت می شود كه می دان الكتریكی لازم برای ایجاد پدیده زنر در حدود 2*10است.

این مقدار برای دیود هایی كه در آنها غلظت حامل ها خیلی زیاد است در ولتاژهای كمتر از 6 ولت ایجاد می شود . برای دیودهایی كه دارای غلظت حاملهای كمتری هستند ولتاژ شكست زنر بالاتر بوده و پدیده ی دیگری بنام شكست بهمنی در آنها اتفاق می افتد (قبل از شكست زنر) كه ذیلأ به بررسی آن می پردازیم.

مكانیسم دیگری كه برای پدیده شكست ذكر می شود ، مكانیسم شكست بهمنی است. این مكانیسم در مورد دیودهایی كه ولتاژ شكست آنها بیشتر از 6 ولت است صادق می باشد . در این دیود ها به علت كم بودن غلظت ناخالصی ، عرض منطقه ی بار فضا زیاد بوده و میدان الكتریكی كافی برای شكستن پیوندهای كووالانسی بوجود نمی آید ، بلكه حاملهای اقلیتی كه بواسطه انرژی حرارتی آزاد می شود ، در اثر میدان الكتریكی شتاب گرفته و انرژی جنبشی كافی بدست آورده و در بار فضا با یون های كریستال برخورد كرده و در نتیجه پیوندهای كووالانسی را می شكنند . با شكستن هر پیوند حاملهای ایجاد شده كه خود باعث شستن پیوند های بیشتر می شوند .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی دارای 32 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلودپاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلودپاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوینت لایه فیـــــــــــــــــزیکی :

اسلاید 1 :

تعریف:

nسخت افزاری ترین لایه شبکه است.

nمباحث مربوط به انتقال بیتهای خام را در بر می گیرد.

n

n

اسلاید 2 :

چگونگی انتقال داده:

nبیت، سیگنالی است که از طریق خط ارتباطی منتقل می شود.

nسیگنال ممکن است به صورت تغییر ولتاژ و یا فرکانس باشد.

nمثال نمایش کد A (توسط اختلاف ولتاژ):

n01100010

اسلاید 3 :

تعریف

n:Baud Rate:

nتعداد نمونه (نماد) هایی که در هر ثانیه ساخته می شوند.

nبا هر Baud یک نماد ارسال می شود.

nیک نماد می تواند نشان دهنده چند بیت باشد.

nBit Rate:

nحداکثر تعداد بیتهای انتقالی از خط ارتباطی در واحد زمان

nBit Rate=Lg N2 * BaudRate

* N تعداد انواع نمادهای ممکن

اسلاید 4 :

تعریف;

nمثال 1:

qاگر N=2 باشد (2 نوع نماد مختلف وجود داشته باشد)، آنگاه:

qهر سطح سیگنال (هر نماد) بیانگر 1 بیت است (0 یا 1).

qاگر Baud Rate برابر 2 باشد، داریم:

Bit Rate=1*2=2 bps

qمثال 2:

qاگر N=4 باشد، آنگاه:

qهر سطح سیگنال (هر نماد) بیانگر 2 بیت است.

qاگر Baud Rate=2 باشد. در نتیجه:

Bit Rate=2*2=4 bps

اسلاید 5 :

رسانه های انتقال:

nهدایت شده:

nسیم مسی

nفیبر نوری

nهدایت نشده:

nامواج رادیویی

اسلاید 6 :

رسانه های هدایت شده:

nرسانه های مغناطیسی

nکابل جفت تابیده

nکابل هم محور

nفیبر نوری

اسلاید 7 :

فیبر نوری(Fiber Optic)

nاز پالسهای نوری برای انتقال بیتها استفاده می شود.

nاین سیستم سه مولفه زیر را داراست:

n

اسلاید 8 :

فیبر نوری;

nفرستنده بیتهای 0و1 را به وجود یا عدم وجود نور تبدیل می کند.

nفتو دیود، نور را به ولتاژ تبدیل می کند.

nفیبر از یک هسته شیشه ای تشکیل شده که در دور آن یک لایه شیشه ای دیگر نیز وجود دارد.

nقطر هسته 50 تا 100 میکرون است.

nپهنای باند اسمی فیبر 50000 Gbps است.

nفتو دیودها یکی از عوامل محدود کردن پهنای باند هستند.

nپهنای باند واقعی فیبر در حدود 1Gbps است.

اسلاید 9 :

کاربردهای فیبر نوری:

nدر انواع شبکه ها، از جمله شبکه های محلی کاربرد دارد.

nبیشتر به عنوان Backbone زیر شبکه (در شبکه های WAN) کاربرد دارد.

nدر شبکه های پرسرعت مانند ATM یک نیاز اصلی است.

nپروژه بین المللی شانگهای- پاریس(عبور آن از ایران).

اسلاید 10 :

انتقال داده ها از طریق موج(Wireless)

nامواج الکترومغناطیس با سرعت 108*3 در خلا پخش می شود.

nطیف این امواج از 104تا 1024 را در بر دارد.

nقسمتهای مختلف این موج که به صورت زیر است، کاربردهای  متفاوتی دارد:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید