مقاله تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال درتعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

فرشته غیاثوندغیاثی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ایرج ملکمحمدی – استاددانشگاه تهران
سیدمحمود حسینی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

جامعه در حال تغییر امروزی تقاضاهای جدیدی دارد که توانایی تغییر و تجدید نظر در آن یک عنصر ضروری به نظر می رسد و باید توانایی رویارویی با این مشکلات و چالشها جز مهارتهای اساسی افراد جامعه باشد ارتقا کشاورزی کشور با اهمیت بخشی بهنیروی کار انسانی و یا کشاورز به عنوان عامل اصلی بخش کشاورزی وجستجوی فرصتهای مناسب و ایده ها برای ایجاد کسب وکار و ترویج کسب وکارهای کارآفرینانه در بخش کشاورزی می باشد یکی از گزینه مناسب جهت استفاده بهینه از مزیتهای نسبی بخش کشاورزی در عرصه تولید بازاریابی رقابتی کردن بخش کشاورزی وحضور فعال در بازارهای جهانی توسعه تعاونیهای تولیدی کشاورزی می باشد پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موانع و محدودیتهای توسعه اشتغال در تعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران درچارچوب پژوهشهای توصیفی – همبستگی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 300 نفر از اعضا تعاونهای تولیدی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب از شش منطقه کشور انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته اند ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها برابر با 0/86 محاسبه گردیده است روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظر خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تایید شده است. نتایج مربوط به تحلیل عامل یموانع و محدودیت های کارافرینی تعاونیها منجر به استخراج هفت مانع زیربنایی شد این موانع به ترتیب اهمیت عبارتند از: مانع اطلاع رسانی ،فنی، مالی، ساختاری بازاریابی و فروش مدیریتی و قانونی کهدر مجموع 76/547 درصد واریانس کل موانع و محدودیت های اشتغال زایی تعاونیهای تولیدی کشاورزی را تبیین نموده اند. همچنین موانع اطلاع رسانی مالی و فنی نیز برافزایش تعداد اعضا تاثیر دارند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مکان یابی بهینه سکسیونرها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مدل فازی بار با استفاده از الگوریتم PSO

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مکان یابی بهینه سکسیونرها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مدل فازی بار با استفاده از الگوریتم PSO دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مکان یابی بهینه سکسیونرها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مدل فازی بار با استفاده از الگوریتم PSO  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مکان یابی بهینه سکسیونرها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مدل فازی بار با استفاده از الگوریتم PSO،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مکان یابی بهینه سکسیونرها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن مدل فازی بار با استفاده از الگوریتم PSO :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک و کارآمد
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
کمال یاوریان – مربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، دانشکده فنی-مهندسی،گروه مهندسی برق-قدرت، اردبیل-ایران
محسن شهبازی جله کران – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی برق- دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل -ایران
محمد یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی برق- دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل-ایران
رضا علایی – دانشجوی دکتری مهندسی انرژی،دانشگاه علوم و تحقیقات تهران-ایران

چکیده:
سیستم توزیع به دلیل نزدیکی به مصرف کننده ها و واسط بودن بین شبکه انتقال وتوزیع از بخشهای مهم سیستم قدرت محسوب می شود. بنابر گزارشهای شرکتها برق در حدود 80-90 % خاموشی های رخ داده در شبکه به دلیل وقوع خطا در سیتم توزیع می باشد. بروز این خاموشی ها علاوه بر نارضایتی مشترکین منجر به عدم فروش انرژی شده و زیانهای اقتصادی قابل توجهی را متوجه شرکتهای توزیع می کند. روش موثر برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع استفاده از تجهیزات کلید زنی و حفاظتی همچون سکسیونر می باشد. مسئله مکان یابی سکسیونر برای کاهش مناسب و موثر زیانهای ناشی از این رخدادها امری مهم و ضروری می باشد. مدل سازی بار پست نیز یکی از مشکلات اصلی و همیشگی شبکه های توزیع بوده است. به دلیل وجود عدم امکانات کافی و هزینه زیاد تعیین دقیق بار پست امکان پذیر نیست. بنابراین برای مدل سازی این عدم قطعیت از مدل سازی فازی بار استفاده شده است. در این پایان نامه جایابی همزمان سکسیونر با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شده است بهینه سازی این مسئله به خصوص برای شبکه های بزرگ کاری پیچیده و مشکل می باشد. برای بهینه سازی در این مطالعه از الگوریتم PSO(particle swarm optimization) استفاده شده. در پایان برای نشان دادن توانایی روش و الگوریتم پیشنهادی ، آزمایشهایی گوناگونی بر روی شبکه واقعی صورت گرفته است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه الگوریتم جدیدی برای جبران تطبیقی اثر اصطکاک با استفاده از تابع لیاپانوف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارائه الگوریتم جدیدی برای جبران تطبیقی اثر اصطکاک با استفاده از تابع لیاپانوف دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه الگوریتم جدیدی برای جبران تطبیقی اثر اصطکاک با استفاده از تابع لیاپانوف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارائه الگوریتم جدیدی برای جبران تطبیقی اثر اصطکاک با استفاده از تابع لیاپانوف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه الگوریتم جدیدی برای جبران تطبیقی اثر اصطکاک با استفاده از تابع لیاپانوف :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

سید محمد نوربخش – دانشگاه صنعت آب و برق تهران
علیرضا یزدی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

در این مقاله مساله جبران اثر اصطکاک کولکب به صورت تطبیقی در شرایطی که اندازه پارامتر ضریب اصطکاک کولمب مجهول باشد، مورد توجه قرار می گیرد. در روش پیشنهادی پارامتر ضریب اصطکاک کولمب به صورت یک سیگنال متغیر با زمان، با فرکانس و دامنه متغیر و مجهول (به شرط محدود بودن سرعت تغییرات دامنه و فرکانس) در نظر گرفته می شود. مساله پایداری الگوریتم تطبیقی پیشنهاد شده نیز در ادامه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج شبیه سازی های انجام شده بر روی سیستم تک جرم ارائه می شود که با استفاده از این نتایج، روش پیشنهاد شده با سایر روش های قبلی مقایسه شده و مزایای این روش جدید نظیر دقت بالا و سرعت بالای همگرایی آن نسبت به روش های قبلی ارائه می گردد. مزیت عمده روش پیشنهادی در این مقاله نسبت به کارهای صورت گرفته قبلی، عدم نیاز به در اختیار داشتن مقدار پریود تغییرات پارامتر ضریب اصطکاک کولمب می باشد. لذا بر خلاف روش های قبلی پیشنهاد شده در مقالات مختلف برای جبران اصطکاک، روش پیشنهادی در این مقاله در عمل در اکثر کاربردهای صنعتی نظیر سطوح ریخته گری شده، به خوبی قابل استفاده است. در این سطوح معمولا به سبب وجود ناخالصی در مواد و آلیاژهای به کار رفته، با تغییر موقعیت، مقدار ضریب اصطکاک کولمب نیز تغییر خواهد کرد که این تغییرات لزوماً پریودیک نخواهد بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Disaster Supplies Kit

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله Disaster Supplies Kit دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Disaster Supplies Kit  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Disaster Supplies Kit،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Disaster Supplies Kit :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

Azam abbasi – Hazrate rasoul- e- akram hospital
nadiya hamdarsi – Hazrate rasoul- e- akram hospital
behnaz behrad – Hazrate rasoul- e- akram hospital

چکیده:

There are six basiay ou should stock for your home: There are six basis you should stock for your home: water ,food , first , aidsupplieh, clothing and bedding, touh cttlil emergency supplies, and special item. Keep the items that you would most likely need during an evacuation in nn easy-to cmy container–suggested items are rمقاله Disaster Supplies Kitrkecl with an arteriskP). Pussiblt: containers include a large, covered Wdsh container, 3 camping hackpack. or 3 duffle hag.
Water
Store water in plastic coniainerss uch as soft drink bottles. Avoid using
containers that will decompose or brcak. such as milk cartons or glass bottles. A nonnally active person needs to drink at least two quarlk of hater each day. Hot environments andintense physics1 activity can double that amount. Children, nurhing morhcrs. and will people will need more. – Store one gallon of water per person per day,- Keep at lesst a three-day supply of water per person (tow quarts for Dirnking,two quarts for each person in your household for food Preparation/sanitation).
Food
– Store at least a three-day supply of non-perishable food. Select foods that require un refrigeration, preparation orcooking, and little or nowater. IC you must heal food, pack a can of sterno. Sclcct foud items that are compact and lightweight. Include a selection of thc fnllnwing foods in your Disaster Supplies Kit:
– Ready-to-eat canned meats, first, and vegetable,Canned juices
– Staples (salt, sugar, pepper. spice, ete.) .High energy foods, Vitarntns . Food tor infants
Comfortlstress foods
– Comfort/ stress foods
First Aid Kit
Assemble a first aid kit for your home and one for each car.
– (20) adhesivz bandages, various sizes. ,(1 ) 5" x 9" sterile dressing.
-(1 ) conforming roller gauze bandage. .(2) triringular bandages. ,(2) 3 x 3 sterile puze pads.
– (2) 4 x 4 sterile gauze pad. (1) roll 3" cohesive bandage.
– (2) germicidal hand wipes or waterless alcohol-based hand sanitizer.
– (6) antiseptic wipes. ,(2) pair large medical grade nun-latex glover ,Adhesive tape. 2" width.
– Anti-bacterial ointment. ,Cold pack. ,Scissors (small. personal). ,Tweezers
– CPR breathing barrier, such as a face shield.
Non-Prescription Drugs
-Aspirin or nonaspirin pain reliever ,Anti-diarrhea medication ,Antacid(for stomach upset)
-Syrup of Ipecac (use to induce vomiting if advised by the Poison controlcenter)
-Laxative .Activated charcoal (use if advised by the Poison Control Center)
Tools and Supplies
-Mess kits. or paper cups, plates. and plastic utensil * .Einergency preparedness manual*
-Battery-operated radio and extra batteries* .Flashlight and extra batteries*Cash or traveler’s checks, change* .Non-electriccan opener, utility knife*
-Fire extinguisllcr: small canister ABC type , Tube tent .Plierc .Tape,Compass
-matches in a waterproof container , Alutllinum foil ,Plasljc stroge containers
-Signal flare .Paper, pencil ,needles, thread .Medicine dropper
-Shut-off wrench. to turn off household gas and water .,Whistle ,plasticsheeting
-Map of the area , ( for locating shelters)
Sanitation
Toilet paper, towelettes*,Soap, liquid detergent*, Feminie supplies ,Personal hygiene items*
Plastic garbage bages,ties (for personal sanitation uses) ,Plastic bucket with tight lid
Disinfectant ,Household chlorine bleach
Clothing and Bedding
Include at least one complete change of clothing and fnntwzw per person. – Sturdy shoes or work boats* .Rain gear* .Blanketsor sleeping bags* ,Hal
* Thermal underwear ,Sunglasses
Special Items
Remember fmnily members with special requirements,such as infants and elderly or disabled persons
For Baby *
-Formula ,Diapers ,Bottles ,Powdered milk,Medications.
For Adults*
Heart and high blood pressure medication .Insulin ,Prescription drugs .Denture needs
Contact lenses and supplies ,Extra eye glasses
Entertainment
– Gaimes and books
Important Family Documents
– Keep these records in a waterproof ,portable container:
– Will, insurance policies, contrack deeds, stocks and bonds
– Passports, social security cards, immunization records
– Bank account numbers.
– Credit card account numbers andcompanies
– Inventory of valuablehousehold goods, important telephone numbers
– Fainily records (birth. marriage. death certificates)
– Store your kit in a convenient place known to allfamily memberss. Keep a
smaller version of the supplies kit in the trunk of your cor.
– Keep items in airtight plastic bags. Chanpe your stored water supply every
SIX months.so it stay fresh. Replacw your stared foud ever six months.
Re-think your kit and family needs at least once a ye,ar. Replace batteries.
update clothes. etc.
– Ask your physician or pharmacist about storing prescliption medications.
General Disaster Preparadness Materials Children & Disasters
– "Disaster Preparednew Coloring Book (ARC 2200, English, or ARC 2200S. Spanish) Children &Disaster ages 3-10.
"Adventures of the Disaster Dudes" (ARC 5024) hide0 and Presenter’s
Guide for use by anadult with children in grages 4-6.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید