مقاله موسیقی سنتی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله موسیقی سنتی ایران دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله موسیقی سنتی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله موسیقی سنتی ایران

  مقدمه                                     2
   تاریخ موسیقی   ایران                             4
مذهب  در  موسیقی ایران                              19
نگاهی  بر موسیقی  محلی ایران                         21
سازها ی  ایرانی                                  52    
بزرگان موسیقی  سنتی  ایران                          57
موسیقی   ایران   از نگاهی    دیگر                           65
سخن پایانی                                 69
منابع  و ماخذ                                 71

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله موسیقی سنتی ایران

مقدمه بر موسیقی ترکمن         تالیف   نظر  محمد   مصطفی    ،  ناشر   مولف     انتشارات  رز

جامعه شناسی  هنر  موسیقی     تالیف   حسن زند  بافت  ،  ناشر   گنجینه    فرهنگ

چند مقاله درباره موسیقی محلی  نوشته  بلابرنک   ،  مترجمه   سیاوش   بیضایی   ،  ناشر   انتشارات رودکی

موسیقی   در ادبیات       تالیف   طغرل   طهماسبی

تاریخ موسیقی   ایران       نوشته  :   روح انگیز    رااهگانی    ، انتشارات  پیشرو

تاریخ  جامع  موسیقی ایرانی     نوشته  روح الله  خاتمی

 تاریخ  جامع  موسیقی  سنتی  ایرانی   حسن  مشحون

 دیدگاه های   نوین  بر ردیف  موسیقی ایرانی     محمد   علیزاده

موسیقی  ایران  در  نکاه و جامعه شناسی      مرتضی  مهرجویان ،  انتشارات   تهران  ،  نشر  اتش

مقدمه بر موسیقی  ایران        مصطفی   کمال  پور  تراب

سنت و مدرنسیم    در  موسیقی  ایران   مجبد  میر  منتهایی  ،  نشر  پژوهش  فرزان  روز

مقدمه

یک بیا بان که درکو ره راهی جامانده است وتنهاحصارش معدودقله هایی استکه ازاوپاسداری می کنند،گوش کن،صدایش رامی شنوی،کمی نزدیک تربیا،آه،اکنون شنیدی،این نوای نی چوپان تنهامانده درصحرای ماست،نوایی که ازبرای گله نیست که گله بهانه است برای دل چوپان که بگویدبه چه اندازه دلش غمگین است،چوپان می دمدونی جان می گیرد،عرش به لرزه درمی آیدوقلب ما سحرمی شود،آری،این اعجازنوایی است که آدمی سالهاست باآن آشناست ,

نمی دانم،آن روزکه چوپان می نواخت فکرمی کردکه جزئی ازتاریخ شود،تاریخی که دیروزماست وما نیزروزی به آن خواهیم پیوست،تاریخی که جزئی ازسنت ایست که همان سنت است ,

زیبایی سنت به قدمت آن است, درست مثل همان نی چوپان که هرچه کندتربود،دلنشینتربود,

پس بایدبنویسیم،ازسنت،ازآمیزش سنت وموسیقی،ازوجودسنت درموسیقی واینکه چراپرداختن به روح این دوواژه مرابه خود مشغول کرده است ,علت آن احساس غریبی است که نسبت به این موضوع دروجودخویش دیدم ,

موسیقی درذره،ذره های هستی جاری است،گا ه آنچنان بی صداازکنارماعبورمی کندکه حضورش را احساس نمی کنیم,

دروجودما،درمکتب ما موزون ترین ترآنه هستی هرروزوهرشب درحال تکراراست وما هیچ گاه آن رادرک نمی کنیم,ترانه ای که به یادمان می آوردکه زنده ایم وزندگانی مان چه بهایی دارد،

ترانه ای که به یادمان می آورد چقدرمحتاج صدای قلب عزیزمانیم,

.موسیقی جزء هنرهایی است که ازدیربازدردرتمام جوامع بشری وجودداشته است، به گونه ای که می توانیم بگوئیم ازان زمان که بشریت شکل گرفت، خودرابه موسیقی محتاج می دانست , انسان اولیه نیازهای ابتدایی خودرابا آهنگ های موزون تلفیق می کرد, شکار،مرا سم آئینی وهرآنچه که ازابتدا وجودداشته به گونه ای با موسیقی مرتبط بوده است، ازاین رومی توان نتیجه گرفت که موسیقی ازدیربازپیوندناگسستنی با سنت داشته است ,

این مطلب رابرای آن گفتم که جوهره این تحقیق برای خودم وآنانکه به مطالعه آن می پردازندآشکار شود،گرچه دراین اندک نوشته ها توا ن پرداختن به بحث کلی سنت در موسیقی نیست وشجاعت من درادای این تحقیق کم می با شدبه همین علت وجود سنت رادرموسیقی ایران رامورد بررسی قرار می دهم ,

ایران،کشورتاریخ،اسطوره،مذهب وسنت،کشورکاخهای به جامانده وبربادرفته که درهریک ازآنهاروزی دنیایی جریان داشته است،چون که امروزه ما درآن نفس می کشیم وهیچ حال آن رادرنمی یابیم،کشوری که روزگاری قلب تاریخ بوده است وامروزآنچنان ازیادرفته که خود ما نیز فراموش کردیم که عمراین سنگ فرش های زیرپایمان به کجامی رسد,ری،ایران،ایران جاوید که مهد هنربوده است،انچنان که گفته اندهنرنزدایرانیان است وبس ,    موسیقی درایران قدمتی چند هزارساله دارد،آنقدرکه می توانیم موسیقی راجزئی ازسنت ایرانیان    بدانیم, ایرانی که جنگ های وآهنگ شیپورهایش آشناست،اعیادش وعدل راازیادنمی برد،حفوت پادشاهانش به سیم های نازک تارجان داده است

باامید به آنکه بتوانم انچه راکه می خواهم بگمویم ،باوجودهمه کاستی هایش تااندازه ای راه گشای این بحث کلی باشد

تاریخ موسیقی سنتی ایران

 خشک چوب وخشک سیم وخشک پوست

ازکجامی آیداین آوای دوست     ” مولوی “

موسیقی درایران به دلایل بسیارتاریخی،ازروزگاران پیشین فراترازمرزهای کنونی ایران قدم گذاشته وخواستگاه های بسیارداشته است,نکته ضروری اینکه بدانیم بسیاری ازمرزهایی کهدرروزگاران دورجزء سرزمینهای ایران بوده وازمراکزعلمی فرهنگی درایران به شمارمی رفتند.امروزه سرزمینی مستقل می باشند

درایران کهن به رشته های مختلف هنری “هنر ” اطلاق نمی شدوهنرمند ” صنعتگر” نامیده می شد,درتفکرایرانی به هرحرفه ای که به حدکمال انجام می گرفت ، ” هنر ” اطلاق می شدو به کسی که مهارت وتخصص خاصی درحرفه ای داشت ” هنرور” به طوری که درفارس ،دری به” موسیقی دان “درمرحل عملی “رامشگر ” ودرمرحل تئوری حکیم اطلاق می شدنه هنرمندرواژ” هنر ” ریش اوستایی به معنی” خوب توانایی ” می باشد،دکترهنری جورج نام محقق شرق شناس مشهورانگلیسی گفته است: “بربت که درسازهای ایرانی است درجشن رواج داشته است وکاس آن گلابی شکل بوده ودرنتیج ارتباط های فرهنگی به چین راه یافته ودرآنجا بنام ” پی ئی پا آ ” که لفظ چینی بربت است نامیده شده است,که درایتالیابه ” بادیستوس ” مشهوراست

  موسیقی ایران ازنظرتاریخی به سه گروه تقسیم می شود

1)عصرباستان

2)بعدازاسلام (ازاول تاقرن نهم هجری قمری )

3)ازدور صفویه تا کنون

موسیقی عصرباستان تاسلسل ساسانیان به نیاکان مامشخص نیست,

 موسیقی قبل ازدور ماد (پیشدادیان وکیانیان )

برای دست یافتن به ا طلاتی دراین زمان دررابطه باموسیقی الزامابه سنبل های تاریخی رجوع می کنیم

حماس ملی وتاریخی ایران ” شاهنامه ” بعنوان سندی برای تاریخ اساطیری ایران به شمارمی رود,در شاهنامه که موسیقی دردوران اساطیری درضیافت ها،جشن ها،سوگواری ها،اعیاد،مراسم عزاداری،مراسم عزم وبزم ورزم وآئین های مذهبی،نقش برجسته ای داشته ودرحماسه ها وصحنه های نبردازعوامل مهم ایجاد هیجان رزمندگان بوده است

درشاهنامه یکی ازقدیمی ترین سازها “کرنای ” بوده است,این سازدرجنگ هابه منظورتضعیف روحی دشمن بکار می رفته استعکه صدایی گوش خراش هراس انگیزداشته است،به همین دلیل تعداد زیادی ازآنهارابه شترهاوفیل ها می بستندویکباره درآن می دمیدند ودردشمن ایجاد هول وهراس می کردند

موسیقی بعدازاسلام با اصطلاحات عربی درآمیخت ورنگ عربی به خودگرفت,مانند:صوت،ابعاد،

جناس ،انواع،ادوار،مجموع،لحون و;

درآغازاسلام موسیقی غنا تلقی می شدکه دراصل به معنی آوازبوده است وموسیقی دان مغنی یا مغن نهم می گرفت به معنی خواننده

دردور صفویه موسیقی بسیاردچاررکودشدوجنب علمی خودراازدست دادتاقیاف سلطنت قاجار که اصطلاحات غربی وارد موسیقی ایران گردید

” رور” سازی زهی،ازسازهای بزمی که درجشن هاوضیافت هاهمراه رامشگران بکارمی رفته است,فریدون نماد قوم آریاست که سه پسرداشته است,که ممالک زمین را بین سه پسرتقسیم کرده ودراین تقسیم به ایرج بهترین پسرخودفرمانروایی ایران زمین رادادوایرج موردحسارت برادران قرارگرفته به دست آنها کشته شد

منوچهرانتقام ایرج راازبرادران آن گرفت ودرهمین زمان بیست ونهمین لحن باربدبه نام کین ایرج به وجودمی آید,که تادوره سلطه مغولها نواخته می شده است

درایران گذشته اهمیت موسیقی تا اندازه ای بوده که درسوگهای بزرگ اثرارموسیقی را باپارچه سیاه می آراشتند

داستان افسانه ای کیکاووس درحین پادشاه کیانی که صدوپنجاه سال حکومت کردوتأثیرعمیقی که موسیقی (آوازرالشگرمازندرا نی )دروی به وجود آورد که منجربه فتح مازندرا ن گردید, این داستان داستان تأثیرشگفت أنگیزموسیقی رادرانسان نشان می دهد

آری،به راستی موسیقی یکی ازهنرهای ملی ماستوهمچون هنرهای دیگرکه آئینه زندگی وتاریخ سرزمین ما می باشد, موسیقی کهن ترین هنرهاست

موسیقی درزندگی ا نسانهای نخستین جنبه جادوئی داشته وپس ازآن کارکردمذهبی معینی داشته است ودین های گوناگون نوعی جنبه آسمانی به آن بخشیده اند, نزد بسیاری دین باوران آوازخوش ازمعجزه های “داوودپیامبر” به شمارمی رود،کتاب بهجت الروح،دستگاههای قدیم موسیقی ایران را هفت وهر یک را به پیبغمبری منسوب داشته است

1)راست ازآدم   2)عشاق ازموسی   3)عراق ازیوسف   4)کوچک ازیونس   5)حسینی ازداوود

6)نوروزالعرب وحسینی ازابرا هیم           7)روهاوی ازاسماعیل

مطهری درکتاب ” آشنائی با علوم اسلامی ” موسیقی رادرچارچوبی عام درشمارعلوم اسلامی آورده است

 سماع درویشان که هنوزهم زبانزداست به مثابه وسیله ای برای تربیت سالک درسیرالی الله بوده  است,وهنوزهم پس ازسالهای دورازورای شعرهای مولانا می توان آهنگ سماع ودف را شنید

(شوستیاکوویچ می گوید: تلاش خلاق وخلاقیت هنری کاملابی ثمراست فقط کسی که خبریان وتب های مردم وروح زمان رادرک می کندمی تواندافکارمردم رابیان کند )

موسیقی رامردم به وجودمی آورندوآهنگ سازان آنرا تنظیم می کنند, به گفت ابوالحسن صبا : موسیقی ایرانی موسیقی محلی است

 موسیقی هردیارویژگیهای مخصوص فرهنگی وسرشتی خودرا داردکه باشرایط زمان،مکان،فضا،سرشت،ژنتیک وتمایلات عاطفی آن مردم رشدوهماهنگی پیدامی کند,موسیقی جزءمعدودهنرهائی است که ازوجودآدمی نشأت وتأثیرآن رابرجسم می توان بررسی کرد

رابطه موسیقی بافراج ها،حالت هاوزمان های مختلف

این مطلب به نظریهقدیم یونانیان برمیگرددکه چهارمایه موسیقی خودرایاچهارفراج (صفرادی،دموی،بلغمی وسورایی )هماهنگ می دانستند,ازویژگی های خاص موسیقی ایران گردش ادواری پیرامون ( رنگ بها (تتراکوردها ) وفواصل متنوع میباشد, هرلانگ ازچهارنت وسه فاصله فیزیکیتشکیل شده است, حالت اصلی هرلانگ به دوفاصلهمهم آن یعنی دانگ دوم وسوم مربوط می باشد,که باتغییرآن احساس نیزتغییرمی کند,ترکیب لانگ هانیزحالت های متنوعی به وجودمی آوردکه چهرحالت عمده آن اساس حالت های دیگربوده وامکان ارتباط باچهارفراج رادارد,ازسوی دیگراین چهارحالت باچهارحالت جوی وزمانی هماهنگی داردکه الگوی نسبتامشخصووحدت یافته ای رابه وجودمی آوردباچهارگروه ازماههای سال ارتباط پیدامی کند,درک محدودیت موسیقی ایران به عنوان یک هنرسنتی اصیل ماننددیگرهنرها،اگرچه بافرهنگوعادات ماهماهنگی امانیازهای صوتی وادراکهای زیباشناختی موسیقی هرانسانی فراترازآن استکه محدودشود

ردیف موسیقی ایرا نی باحدود300 گوشهزیباودلنشین، سرچشمه ومنبع الهام،ابتکاروتخیل بارز موسیقی دان است,ازدو،سه قرن پیش مقامات گذشته به وسیله مبتکری درمجموعه های منسجم واشکال جدیدتنظیم والگوهای نوبه آن افزوده گردیده تاردیف موسیقی ایران به صورت غلی شکل گرفته ، نخستین کتابی که تقسیم بندی هفت دستگاهی در آن ثبت شده ، کتاب مجورالاخان فرصت شیرازی ( متوفی 1299خورشیدی ) می باشد که صد سال پیش به نگارش در آمده است در حال حاضر ردیف موسیقی ایرانی به هفت دستگاه ماهور ، شور همایون ، چهارگا ، سه گاه ، پنج گاه و نوا و پنج نغمه ابوعطا ، افشاری ،  بیات ترکی  ، دشتی و اصفهان تقسیم شده است .که چهار نغمه ابوعطا ، افشاری بیات ترکی و دشتی از فروع دستگاه شور و نغمه اصفهان منشعب از دستگاه همایون است

هر دستگاه یا دستگاه فرعی ( نغمه ) به طور تقریبی حدود 10تا30 گوشه دارد ، وهر گوشه مفهوم و طرح کلی و بخشی از ظرفیت و قابلیت دستگاه نغمه را در خود دارد . این مطالب چکیده مختصری بر احوال موسیقی ایرانی بود

موسیقی ، بخش طبیعی و زاده صوت واز نیازمندیهای نخستین بشر به شمار می آید ، افلاطون ، موسیقی را برای نشود نمای آدمی لازم می شمارد ومعتقد است ، که این هنر بر دقت ، هوش ، مشاهده و استنباط و عواطف روحی بشر می افزاید ومی گوید ، سخت ترین جسم ونفوذ ناپذیرترین روح را به من بسپارید تا به نیروی موسیقی و ورزش زنگ کدورت را از درون وی زدوده وبه مرد ی هوشیار و سلحشور تبدیل نمایانم

واکثرا معتقد است : آنجا که کلام بازمی ماند موسیقی آغاز می گردد ، موسیقی من ، تجسم عواطف است . موسیقی دان پرده ساز را با فطرت بشری می بندد ( این جمله را بر حسن به دادگستر و بعضی به بهائیه و جمع به دبوس نسبت داده اند )

آلفرد دموسه می گوید : موسیقی ، انسان را به شناسایی خداوند رهبری می کند ، و بشر را به سیر در عالمی که برای او مجهول است سوق می دهد

نیچر می گوید : دنیا وقتی در خندریستن است که طبق قانون موسیقی اداره شود . موسیقی از هر فرد وجود دیگر می سازد که با کالبد عادی تفاوت بسیار دارد و در این جسم ثانوی ، احساسات مصوت عواطف موزون و اندیش سرشار و از آهنگ است

برای انسان نخستین موسیقی و آنچه وزن وصوت است معرف قدرتهای آسمانی و ماورالطبیعه تلقی شده به همین جهت نزد کلی اقوام تظاهرات اولی موسیقی در جشن های مذهبی و آیین جادوگری جلوه می کرده است . وهیچ وسیله ای گویاتر برای تعبیر و تفسیر آنچه از حد درک بشر خارج بوده نمی شناخته اند ، پس موسیقی نخستین وسیل بیان نیازمندیهای غریزی انسان به شمار می آید . انسان احساسات و تأثرات خود را به وسیل مطالعه و یا توسط کردار و رفتار نشان می دهد به همین جهت سه اصل موسیقی ، شعر ورقص که مبین حالات روحی توسط آهنگ یالفظ یاحرکات و سکنات است بایکدیگر توأم و در واقع هر سه عامل ، فرزند مادری واحد که همان تربیت است می باشد وشاید به همین دلیل بوده که ارسطو رقص را از هنرهای زیبا میپندارد و معتقد است ، شعر و رقص به منزل دو شاخه از ریشه ای واحدند . موسیقی ، بزرگ ترین مظهر کوشش انسانی برای جاودان ساختن عمر آدمی است . آهنگهای دلکش موسیقی ، نمایند آن است زودگذر حیات و زیر وبم نغمه های روح انگیز آن نمودار پیوستگی دقایق پیاپی زمان است

مذهب درموسیقی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

موسیقی و تاثیر آن بر جوانان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 موسیقی و تاثیر آن بر جوانان دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد موسیقی و تاثیر آن بر جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي موسیقی و تاثیر آن بر جوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن موسیقی و تاثیر آن بر جوانان :

موسیقی و تاثیر آن بر جوانان

موسیقی یكی از هدفهای زیباست كه از ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده . آهنگ مرغان خوش نوا، وزش باد و حركت برگ درختان، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار انسان در آموختن این هنر بوده است.

موسیقی زبانی است كه انسان به یاری آن می تواند كما بیش آنچه رادر ضمیر مكنون و مكتوم خویش دارد به میان آورد.

از سوی دیگر موسیقی وسیله ای است كه یك موسیقیدان ( خلاق موسیقی ) بسته به احساس، دانسته های عمومی، جهان بینی و انسانیت خویش از آنچه كه نزد استادان خود فرا گرفته و خود نیز آنها را به تجربه عملی گذارده، بهره گرفته و مكنونات قلبی، آرزوهای نهفته فردی و یا سركوب شده اجتماعی را باز آفریند.

اینك بی مناسبت نیست اندكی هم از تأثیر صنعت موسیقی گفته شود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله موسیقی تعزیه تعریف تعزیه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله موسیقی تعزیه تعریف تعزیه دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله موسیقی تعزیه تعریف تعزیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله موسیقی تعزیه تعریف تعزیه

–      تاریخچه مختصر تعزیه

–      تاریخچه اجرای تعزیه اردکان

–      موسیقی آوازی  تعزیه اردکان

–      موسیقی سازی  تعزیه اردکان

–      ساز شناس  سازهای مورد استفاده  در موسیقی  تعزیه اردکان

–      معرفی  چندین تن از نوازنده گان معروف موسیقی  تعزیه اردکان

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله موسیقی تعزیه تعریف تعزیه

   جامعه شناسی موسیقی                                                  حسن زند باف

    اطلاعات جامع موسیقی

    فرهنگ معین                                                                   دکتر معین

   سرگذشت  موسیقی ایران                                             روح ا; خاتمی

    فرهنگ عامه اردکان                                                     دکتر طباطبای اردکانی

    فرهنگ دهخدا                                                               دهخدا

    تاریخ شعر و هنرهای  زیبا در ایران                          محمد عباد زاده

تعزیه

 از نظر لغوی  به معنای شکیبایی دادن  بر مصیبت و اندوه سوگواری و عزاداری ، به معنای متعارف  نمایش در اما تیک  مذهبی است که درآن  اتفاقات کربلا توسط افرادی  که هر یک نقشی از شخصیتهای اصلی آن را به عهده دارند نشان داده می شود . مانند تعزیه حر ، امام ، عباس ، ;

 تاریخچه مختصر تعزیه ایران

پیشینه تعزیه به صورت  یک نمایش  تاریخ  دقیق  را مشخص  نمی کند  بعضی شبیه خوانی و ابداع  آنرا جهت تماشا  عینی  واقعه کربلا  به یزید نسبت می دهند ( گویا  از عاملین  واقعه کربلا خواسته بود  تا اعمال  زشتی  را مرتکب شده اند  نمایش دهند . ) و بعضی  به صفویه ، دیالمه و قاجاریه ، ناصر الدین شاه قاجار در امر شبیه خوانی  نقش بسزایی ایفا نمود ، زیرا  به دستور او میرزا ; نصرا; اصفهانی  ( تاج الشعرا) به جمع آوری  اشعار  تعزیه  پرداخت  و آنها  با شعرهای  متناسب با موازین  موسیقی  آماده  نمود

در مورد چگونگی تکامل تعزیه بر خلاف آنچه اغلب فکر می کنند(تعزیه پدیده فرهنگی  ساده  یا مشخص نیست که9 در مقطع تاریخی خاصی به ظهور رسیده باشد . بلکه تدریجاً پس از چند سده  به واسطه عوامل مختلف  اجتماعی ، مذهبی ، فرهنگی ، هنری ، فلسفی ، پدید آمد .)

دو نکته مهم در مورد  تکامل  تعزیه مسلم است  اول آنکه  ((تعزیه محصول  تکاملی طولانی است  تا نتیجه  تکامل  سایر مراسم  سوگواری  ابا عبدالله الحسین  مثل نوحه سرایی ، روضه خوانی ، شبیه سازی ، شمایل گردانی ، دسته گردانی ، نقال و غیر است .)) دسته گردانی و شبیه سازی ها  و روضه خوانی ها به تدریج  پیچیده تر  و پیراسته شد و کم کم به صورت نمایش و تئاتری در آمد و سر انجام  تا نیمه سده  هیجدهم  میلادی  به هم پیوست  و نمایش دراماتیک  جدیدی به نام تعزیه بوجود آمد

به هر حال  آنچه  از مدارک و نوشته ها بر می آید  که (( معزالدوله احمدبن بویه)) سوگواری و شبیه گردانی را متداول کرد

نمایش تعزیه  همراه با موسیقی خاص  اجرا می شود ( بحث اصلی مورد نظر ما ) که خود  شامل  موسیقی سازی و اوازی است  که مهم تری اینکه  ردیف  موسیقی دستگاهی ایران است که ساختار اصلی موسیقی آوازی تعزیه  را شامل  می شود  مثلاً  شبیه حضرت عباس در چهارگاه و حر در عراق و ;

موسیقی نواحی  مختلف ایران  نیز  در تعزیه  از جایگاه  خاص بر خوردار  است . بجز  تعزیه هایی که در نواحی  مرکزی  به خصوص  تهران اجرا شده و می شود. اجرای تعزیه  در مناطق  دیگر مانند فارس ، گیلان ، مازندران ،آذربایجان ،کوسش (سمنان ، دامغان ، شاهرود ) لرستان ، کرمانشاهان – همراه با حضور  آوازهای محلی آن ناحیه  در کنار  ردیف  دستگاهی موسیقی ایران بوده و هست . که در قالب موسیقی آوازی تعزیه و موسیقی سازی تعزیه بوسیله سرنا ، دهل ، طبل ، شیپور ، نقاره ، کرنا ، نی و ; اجرا می شود

 تاریخچه اجرای تعزیه در اردکان

 تاریخ دقیق  باب شدن  اجرای تعزیه در اردکان  دقیقاً مشخص  نیست  ولی نقل از تنی چند از سالخوردگان  و پیش  کسوتان دست اندر کار  تعزیه در حدود 60 تا 70 سال  پیش تعزیه های با شکوهی در حسینیه های  بازارنو و کوشکنو  برگزار  می شده است  که رقابت شدیدی هم بین این تعزیه خوانها  و طرفداران آنها  بوده است

تعزیه خوانها به کار خود عشق می وزند حتی مخالف خوانها (شمر ، ابن سعید، 😉 که در بسیاری  از شب های محرم (اردکان ) به نقل از شاهدان  دیده شده که مخالف خوان آنچنان در نقش خود فرو رفته که وقتی  به خود می آید و پی ببرد که او مجری  این همه ستم بوده ، با شمشیر خود را هدف می گیرد و اگر دیگران  مانع نشوند چه بسا که بسیار ممکن بود  که خود را زخمی کند

موسیقی آوازی  تعزیه در اردکان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید