جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه بیوشیمی(بخش دوم) دارای 466 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه بیوشیمی(بخش دوم)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه بیوشیمی(بخش دوم)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه بیوشیمی(بخش دوم) :

جزوه بیوشیمی(بخش دوم)

توضیحات محصول:برای کنکور95 منابع دکتری و ارشد تمام رشته های دانشگاهی به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی :

کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

فصل یازدهم : ساختار غشاء سلولی
غشاء سلولی از لیپید، پروتئین و کربوهیدرات (به صورت جزئی از گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئینها) تشکیل شده است.
لیپیدهای اصلی غشاء سلولی شامل فسفولیپیدها ، گلیکواسفنگولیپیدها و کلسترول میباشند که به طور نامتقارن بین دو
لایه غشاء پخش شدهاند. لایه خارجی بیشتر دارای فسفاتیدیل کولین، اسفنگومیلین و کلسترول و لایه داخلی عمدتاً
دارای فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل اینوزیتول میباشد. فلیپازها با جابجایی فسفولیپیدها بین
دو لایه غشاء در پیدایش عدم تقارن دو لایه لیپیدی نقش دارند.
فسفولیپیدهای غشاء یک سر قطبی و آبدوست (هیدروفیل) و دو دم غیرقطبی و آبگریز (هیدروفوب) دارند و به همین
دلیل دوگانه دوست (آمفی پاتیک) میباشند. غشاهای سلولی دارای ساختار دولایهای از فسفولیپیدها هستند؛ به طوریکه
دمهای غیرقطبی در مرکز دو لایه و به سمت یکدیگر بوده و گروههای سرقطبی به سمت خارج و در تماس با فاز آبی
(فضای خارج سلولی و سیتوزول) . میباشند
— فسفولیپیدها، صابونها، منواسیل گلیسرولها و دیاسیل گلیسرولها در محیط آبی ساختارهای کروی به نام میسل
تشکیل میدهند؛ نواحی آبگریز آنها به سمت داخل بوده و از آب دورند و گروههای سرقطبی و آبدوست به سمت خارج و
در تماس با فاز آبی می . باشند
— لیپوزومها وزیکولهای کوچکی هستند که تحت تأثیر امواج خفیف فراصوتی (Sonication ) ایجاد میشوند و دارای
ساختار دو لایه لیپیدی هستند که یک حفره آبی را احاطه می . کند
پروتئینهای غشاء به دو دسته تقسیم میشوند: پروتئینهای اینتگرال (Integral) یا غشاءگذر و پروتئینهای محیطی
(Peripheral) یا سطحی. پروتئینهای اینتگرال به طور نامتقارن در ضخامت غشاء دو لایه لیپیدی پخش شده اند و به
دلیل داشتن دو سر آبدوست که از درون و بیرون غشاء برجست ه شدهاند و یک منطقه آبگریز که از مرکز آبگریز دو لایه
لیپیدی میگذرد ، آمفیپاتیک میباشند. برای مثال در غشاء گلبول قرمز پروتئین تعویض آنیونی (باند 3) پروتئینی چند
گذر است و حداقل ده بار از عرض دو لایه غشاء عبور میکند؛ در حالیکه گلیکوفورینهای B ،A و C از نوع تک گذر بوده
و فقط یک بار در طول غشاء امتداد یافتهاند. پروتئینهای محیطی از طریق برهمکنش با نواحی آبدوست پروتئینهای
اینتگرال و سر قطبی فسفولیپیدها به غشاء متصل میشوند؛ مانند اسپکترین، انکیرین، اکتین و پروتئین باند
سنگر (Singer) و نیکلسون (Nicolson) مدل موزاییک سیال را برای غشاها پیشنهاد دادند که براساس آن بعضی از
پروتئینهای اینتگرال در دو لایه لیپیدی فرو رفتهاند و پروتئینهای محیطی به سطح غشاء چسبیدهاند. درجه سیالیت
(Fluidity) غشاء به دما و ترکیب لیپیدی آن بستگی دارد. زنجیرههای آبگریز اسیدهای چرب در غشاء میتوانند چنان
آرایش منظمی پیدا کنند که ساختمانی نسبتاً سخت ایجاد شود. زنجیرههای آبگریز با افزایش دما از حالت منظم به
حالتی نامنظم یعنی آرایشی شبه مایع تبدیل میشوند. دم اسیدهای چرب اشباع مستقیم است، ولی دم اسیدهای چرب
غیراشباع که معمولاً به شکل سیس هستند تا خورده است. هر چه تاخوردگی دمها بیشتر باشد، فشردگی غشاء کمتر
بوده و غشاء سیالتر می . شود
در دمای انتقالی (Transition temperature) یا Tm ساختمان غشاء از حالت منظم به حالت نامنظم تبدیل میشود
(یا ذوب میشود). اسیدهای چرب اشباع و بلند با قدرت بیشتری از طریق زنجیرههای هیدروکربنی خود با یکدیگر برهم
کنش دارند و لذا Tm را افزایش میدهند؛ یعنی برای افزایش سیالیت غشاء دمای بیشتری مورد نیاز است. ولی اسیدهای
چرب غیراشباع که به شکل سیس هستند با کاهش فشردگی زنجیرههای جانبی و بدون کاستن از خاصیت آبگریزی آنها،
سیالیت غشاء را افزایش میدهند. کلسترول در دمای کمتر از Tm در بر همکن ش دمهای اسیدهای چرب تداخل ایجاد
میکند و موجب افزایش سیالیت غشاء میشود، ولی در دمای بیشتر از Tm سیالیت غشاء را کاهش میدهد، زیرا به اندازه
دمهای هیدروکربنی اسیدهای چرب در غشاء تحرك ندارد و بنابراین سیالیت غشاء محدود می . شود

انتقال مواد از غشاء
غشاهای بیولوژیکی به دلیل داشتن ماهیت اسیدی در برابر اکثر مواد قطبی یا باردار نفوذناپذیر میباشند، ولی نسبت به مولکولهای کوچک، غیرقطبی و آبگریز نفوذپذیرند. ترکیبات قطبی و باردار و یونها برای عبور از غشاء به پروتئینهای غشائی نیاز دارند که شامل پروتئینهای حامل و کانالها میباشند

مجموعه تستها:
1 – تمام موارد زیر مربوط به ویتامین A است مگر ؟
1) جلوگیری ازکم خونی 2) بعنوان آنتی اکسید انت
3) بینایی 4) ایجاد سرطان
-2 بیوتین جهت انجام کدام واکنش زیر ضروری می باشد ؟
1) هیدروکسیلاسیون 2 ) کربوکسیلاسیون 3) دامیناسیون 4) دهیدراتاسیون
3 – افزایش کدام ویتامین به مواد غذایی از اکسیداسیون آن جلوگیری می کند ؟
B1
(4 D (3 E (2 K (1
-4 ویتامین E را به خاطر داشتن کدام خواص به مواد غذایی اضافه می کنند ؟
1) خاصیت اسید 2) خاصیت ضد میکروبی
3) خاصیت آنتی اکسیدانتی 4) خاصیت اکسید کنندگی
5- در ارتباط با ویتامین K کدام عبارت نادرست است ؟
1) از طریق گاما کربوکسیلاسیون اسید گلوتامیک به انجام انعقاد خون کمک می کند .
2) فرم طبیعی آن در چربی است .
3) دیکومارول آنتاگونیست آن است .
4) در ساختمان آن حلق ایزوالکسازین بکار رفته است .
6 – برای جلوگیری از اکسیداسیون چربی های مایع و دوام آنها کدام ویتامین اضافه می شود ؟
B1
(4 D (3 E (2 K (1
-7 مصرف خام سفیده باعث کاهش فعالیت کدام ویتامین می شود ؟
B6
(4 H (3 C (2 K (1« 88» بیوشیمی
-8 کدام ویتامین ایزوپرونوئید نیست ؟
K (4 C (3 E (2 A (1
-9 کدام ویتامین متعلق به خانواده کینون هاست ؟
C(4 A(3 E(2 K 1(
3 م می به 1 و 25 هیدروکسی ویتامین 10 3 D – تبدیل 25 – هیدروکسی ویتامین – D
بوسیله کدام یک انجا
شود ؟
1 1) – هیدروکسیلاز کبدی 1 2) – هیدروکسیلاز کلیوی
2 3) – هیدروکسیلاز کلیوی 25 (4 – هیدروکسیلاز کبدی
-11 کدام ویتامین در فعال شدن پروترومبین نقش دارد ؟
K (4 C (3 B (2 A (1

پاسخنامه تست های فصل ویتامین ها
– 1-4
2-2
3-2 – سه ویتامین E/C/A آنتی اکسیدانت هستند .

4-3 – ویتامین E یک نوع آنتی اکسیدانت است .
5-4 – در ساختمان ویتامین B2 حلقه ایزوالکسازین وجود دارد.
-2 6
7-3 – مصرف سفیده خام تخم مرغ سبب کاهش جذب ویتامین H یا بیوتین می شود .
8-3 – ویتامین C نوعی ویتامین محلول در آب است وساختمان آن نوعی قند می باشد .
9-1 – ویتامین K نوعی کینون است .
10-2 – آنزیم 1 – هیدروکسیلاز درکلیه سبب تبدیل 25 – هیدروکسی D3 به 1 و 25 هیدروکسی D3 می شود . 11-4 – ویتامین K با فعلا کردن پروترومبین در انعقاد خون نقشی دارد

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.00mb

تعداد صفحه:466

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن دارای 86 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن :

جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن

جزوه حاضر جهت استفاده دانشجویان رشته های مهندسی عمران و مکانیک تهیه شده است در این جزوه 8 آزمایش مهم که در اکثر دانشگاهها تدریس می شود بیان گردیده است و هر آزمایش در یک فصل جداگانه آمده است در این مجموعه ضمن آشنا ساختن دانشجویان با دستگاه مورد آزمایش و روش انجام آزمایش ، بصورت خلاصه در مورد تئوری مربوط به آزمایشات توضیحاتی ارائه شده است هم چنین ضمن بیان اهداف آزمایش ، موارد ارائه نتایج که به صورت جداول یا نمودارها است و می بایست توسط دانشجویان تکمیل شود ذکر گردیده است.

بطور کلی جهت فراگیری و درک عمیق از موضوعات پیچیده علمی ، نمی توان فقط از طریق مطالعه و با شنیدن مطالب به این هدف رسید بلکه می بایست با انجام آزمایشات و از روش های تجربی ، پدیده های مختلف را مشاهده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد دانشجویان با انجام آزمایشات ، ضمن آشنا شدن با وسایل مختلف و روشهای مختلف اندازه گیری با تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های آزمایشگاهی ، به شناخت و درک عمیق مطالب خواهند رسید.

توصیه می شود دانشجویان قبل از انجام هر آزمایش ، ضمن مطالعه مطالب مربوط به آن آزمایش و اندیشیدن به مطالب تئوری آن ، در حین آزمایش با قسمتها و جزئیات مختلف دستگاه و همچنین روش انجام آزمایشات آشنا گردند.

پس از انجام آزمایشات ضمن درج داده ها و یافته های آزمایشگاهی در جداول ، با انجام محاسبات لازم و با ارائه نمودارها و رسم منحنی ها به شرح و بسط مشاهدات پرداخته و با روشهای مختلف محاسباتی به تجزیه و تحلیل نتایج و بدست آوردن روابط اقدام نمود پس از این مرحله با تنظیم گزارش آزمایشگاهی و با رعایت روشهای صحیح و استاندارد نتایج کار را ارائه نمود .

جزوه میز هیدرولیکی و كاربرد آن
فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با میز هیدرولیکی……. 3

فصل دوم : جریان عبوری از ونتوری متر….. 9

فصل سوم : جریان عبوری از اوریفیس…….. 17

فصل چهارم: برخورد جت……………….. 24

فصل پنجم : وسایل اندازه گیری شدت جریان.. 31

فصل ششم : جریان عبوری از سرریزها…….. 45

فصل هفتم : افت انرژی در شبکه ها……… 53

فصل هشتم : جریان های گردابی (ورتکس)….. 68

فصل نهم : آزمایش مرکز فشار………….. 82

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه مهندسی زلزله

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه مهندسی زلزله دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه مهندسی زلزله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه مهندسی زلزله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه مهندسی زلزله :

جزوه مهندسی زلزله

برخی از مطالب ارائه شده در این جزوه:

تعریف زلزله

علم زلزله شناسی

انواع امواج زلزله

نحوه تعیین
زلزله مصنوعی

علل وقوع زلزله
نحوه تعیین کانون زلزله

مرکالی

مکانیزم های تخریب

میرائی و انواع آن

روابط تجربی بین سرعت و شتاب زلزله

کنترل واژگونی

و…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر دارای 294 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر :

جزوه پایگاه داده مخصوص دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کاردانی و کارشناسی

شامل : سیستم های بانک اطلاعاتی

عملیات جبر رابطه ای

دارای نکات و مثال های متعدد برای یادگیری هر چه بهتر دانشجویان

عناوین :

– عناصر اصلی سیستم های بانک اطلاعاتی

– معماری سیستم بانک اطلاعاتی

– نمودار ER

-نمودار EER

– مزایای سیستم بانک اطلاعاتی

– ساختار های داده ای

– دستورات SQL

– انواع جداول

– جامعیت بانک اطلاعاتی

– قانون جامعیت ارجاعی

– تراکنش

– نرمال سازی

– جبر رابطه ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تمرین حل شده مکانیک سیالات

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 تمرین حل شده مکانیک سیالات دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف تمرین حل شده مکانیک سیالات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي تمرین حل شده مکانیک سیالات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تمرین حل شده مکانیک سیالات :

تمرین حل شده مکانیک سیالات

100 تمرین مکانیک سیالات با پاسخ کاملا تشریحی

استانداردترین تمارین برای درسس مکانیک سیالات در این فایل جمع آوری شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بیوشیمی (بخش اول) رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 بیوشیمی (بخش اول) رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دارای 265 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف بیوشیمی (بخش اول) رشته دامپروری گرایش تغذیه دام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي بیوشیمی (بخش اول) رشته دامپروری گرایش تغذیه دام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بیوشیمی (بخش اول) رشته دامپروری گرایش تغذیه دام :

توضیحات محصول

:کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

مقدمه
مولکولهای زیستی
مولکولهای زیستی از ترکیبات هیدروکربنی هستند که از اتصال اتمهای کربن به یکدیگر حاصل می شـوند بقیـه ظرفیـت
های را هیدروژن و یا سایر گروههای فعال پر میکنند. این گروههای فعال در واکنشها و ساختمانهای درون سلولی اهمیت
ویژه ای دارند از جمله گروههای فعال عبارتند از :

ایزومرهای فضایی :
شامل
-1 ایزومر نوری : در چرخش نور پلاریزه متفاوت هستند
-2 ایزومر هندسی : از نظر بنای فضایی باهم متفاوت هستند
دو ترکیب که فرمول بسته یکسان و فرمول گسترده متفاوت داشته باشد را ایزومر میگویند.
کربن متقارن و نامتقارن :
اگر 4 اتم متصل به کربن متفاوت باشند آن کربن نامتقارن است .

اگر حتی 2 اتم متصل به کربن یکسان باشند آن کربن متقارن است .

یک اتم کربن نامتقارن، دارای دو شکل ایزومر به نام انانتیومر است که تصویر آینه ای یکد یگرند ایـن دو ترکیـب خـواص
فیزیکی و شیمیایی یکسانی دارند فقط در چرخش نور پلاریزه تفاوت دارند که یکی از آنها نور پلاریزه را بطـرف راسـت و
دیگری بطرف چپ میگرداند. هرگاه دو کربن نامتقارن در ترکیبی وجود داشته باشد این ترکیب دارای دو شکل ایزومر بـه
نام دیاسترومر است که تصویر آئینه ای یکدیگر نیستند.

تعداد ایزومرهای فضایی از رابطه 2n بدست می آید n= تعداد کربن نامتقارن.
H C X

ایزومر هندسی :
در پیوندهای C=C چرخش حول محور دو کربن ممنـوع اسـت ولـی دو اتـم کـربن بـا پیونـد دوگانـه ایزومرهـای Cis
وTrans رامیسازند که این ایزومرهای سیس و ترانس ،ترکیبات کاملا متفاوتی میتوانند تشکیل دهند.

پیوندهای شیمیایی :
هر عنصر یا اتمی که در ساختمان مولکول هست دارای یک فاصله پیوندی و مقدار از انرژی پیونـدی در ارتبـاط بـا سـایر
عناصر است.
الف) پیوند کووالان : از اشتراك گذاشتن الکترونهای دو اتم ایجاد میشود که انرژی تقریباً . زیادی دارد
ب) پیوندهای غیر کوالان : انرژی ان پایین تراست و شکستن ان نیز راحت تر است و نقش پیوند کـوالان خیلـی بیشـتر
است (در ساختمان مولکولها)
انرژی پیوند یگانه < انرژی پیوند دوگانه
انرژی پیوند
kcal
mol
نوع پیوند کوالان
C-N 65

)1 نیروی واندروالس : جاذبه الکترونهای یک اتم با اتم دیگر. این جاذبه گاهی به شکل دافعه در می آید . (براساس نوع
اتم).
شعاعی که دو اتم را در حالت تعادل نگه می دارد و دافعه و جاذبه نداریم را شعاع واندروالس می نامند.
)2 پیوند هیدروژنی :

بنابر نوع اتم هیدروژن و فاصله اتمهای یوند هیدروژنی می تواند کوتاه و بلند باشد و دارای انرژیهای متفـاوت. ایـن پیونـد
میان اتم هیدروژن با بار مثبت در یک مولکول با اتمهای دارای بار منفی در مولکول دیگر ایجاد میشود و دارای انواع زیـر
است :
kcal اگر ازت و هیدروژن در مقابل اکسیژن مولکولی با پیوند دوگانه قرار گیرد
mol 2 3 –
انرژی دارد.
)3 پیوند یونی :
kcal
mol
نوع پیوند هیدروژن انرژی ی
N-H…O= 2-3
N-H…N 2-4
N-H…O= 2-3
O-H…O 6
-O-H…O 6
-O-H…N 7
میان دو گروه بار دار ایجاد میشود و بنام نیـروی الکتروسـتاتیک گفتـه میشـود . اسـیدها و بازهـای لـوری – برونشـتداز
گروههای فعال مولکولهای زیستی حاصل میشوند و در PH های مختلف یونیزه می گردند. گروههای مثبـت و منفـی در
جاذبه الکتروستاتیک قرار می گیرند در نتیجه دو بار همنام یکدیگر را دفع و دوبار غیر همنان یکدیگر را جذب میکنند.

نوع فایل:Pdf

سایز:4.35mb

تعداد صفحه:265

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کتابدر روشهای پروپوزال نویسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کتابدر روشهای پروپوزال نویسی دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کتابدر روشهای پروپوزال نویسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کتابدر روشهای پروپوزال نویسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کتابدر روشهای پروپوزال نویسی :

کتابدر روشهای پروپوزال نویسی

 

 

 

 

چگونه یك پروپوزال بنویسیم؟

 

 

 

 

اولین قدم برای نوشتن یك پروپوزال انتخاب موضوع است و موضوع باید دارای معیارهایی باشد كه خلاصه آنها به شرح زیر است.

 

 

 

معیارهای انتخاب یك موضوع تحقیقاتی چیست؟

 

 

 

 

-1 موضوع باید مناسبت داشته باشد: یعنی موضوع جزء موضوعات اولویت دار باشد.

 

 

 

 

-2اجتناب از دوباره‌كاری در موضوع طرح: برای اینكه بدانیم موضوع مورد تحقیق ما تكراری است یا نه و آیا ارزش تحقیق دارد یا نه، باید متون مرتبط بررسی شود. با توجه به امكانات موجود و در دسترس، این امر كار دشواری نیست. محقق می‌تواند با مراجعه به مقالات داخلی و خارجی، خلاصه كنگره‌ها تماس با سایر محققینی كه درخصوص موضوع پژوهش یا موضوعات مشابه كار كرده‌اند، نظری اجمالی به كارهای سایر محققین داشته باشد. البته ذكر این نكته لازم است كه زمانی یك موضوع تكراری است كه تمامی ابعاد تحقیق و موضوع مانند هم باشند. ولی اگر از نظر زمانی یا مكانی با هم متفاوت باشند، موضوع دیگر تكراری نیست.

 

 

 

 

-3موضوع قابلیت اجراء را داشته باشد: یعنی آیا تمامی امكانات و شرایط لازم برای انجام تحقیق درخصوص موضوع مذبور در آن مكان فراهم است یا نه؟ و یك موضوع حتی اگر تمامی ویژگی‌های لازم را داشته باشد، اما قابل انجام نباشد، موضوع خوبی نخواهد بود.

 

 

 

 

-4كاربردی و مناسب با زمان و مقرون به صرفه باشد: عملاً مطالعاتی در اولویت پژوهشی قرار دارند كه با حداقل هزینه جنبه كاربردی داشته و نتیجه آن برای برنامه‌ریزان و مدیران جامعه در زمان حال یا آینده نزدیك مفید واقع شود.

 

 

 

-5نداشتن موانع اخلاقی: در مطالعاتی كه در آن جامعه مورد مطالعه انسان بوده و مداخله‌ای بر سوژه‌های انسانی صورت می‌گیرد، رضایت‌مندی و حفظ حرمت انسانی و محرمانه نگاه داشتن اطلاعات بسیار ضروری است.

 

 

 

-6مقبولیت سیاسی و فرهنگی: موضوع مورد مطالعه باید مورد پذیرش فرهنگ و عرف جامعه باشد.

 

 

 

 

 

نكات مهم در نوشتن عنوان موضوع

 

 

 

 

عنوان موضوع از همه قسمتهای كار بیشتر خواننده دارد. پس در انتخاب عنوان باید دقت كرد و به نكات زیر توجه نمود.

 

 

-1 عنوان نباید خیلی كوتاه و یا خیلی طویل باشد.

 

 

-2 دربرگیرنده تمام محتویات كار تحقیقاتی باشد.

 

 

 

-3از به كار بردن مخففها، اصطلاحات و كلمات غیر مصطلح و كلمات انگلیسی كه معادل فارسی دارند، اجتناب شود.

 

 

-4به صورت خبری نوشته شود و از عناوین اختصاری استفاده نشود.

 

 

 

-5 سال و مكان انجام تحقیق حتماً ذكر شود.

 

 

 

 

بیان مسئله یا مشكل (ضروری اجرای پژوهش)

 

 

بیان مسئله باید مختصر و دقیق (حداكثر 1 صفحه) و با ذكر منابع نوشته شود و در نگارش آن به نكات زیر توجه كرد.

 

 

 

-1 مسئله و مشكل چیست؟ با جملاتی كوتاه و شیوا ماهیت، شدت، وسعت و عوامل موثر بر مسئله را ذكر كنید.
-2 به پیامدهای مسئله و خطرات ناشی از آن اشاره كنید؟

 

 

 

 

 

-3 چرا انجام پژوهش مورد نظر لازم است و با توضیح و ارائه راه حل، اهمیت موضوع طرح و ضرورت آن را توجیه نمایید.

 

 

 

 

نكته: بلافاصله پس از بیان مسئله باید تمامی مخففها و اصطلاحات و منابع مورد استفاده در پاورقی توضیح داده و نوشته شوند.

 

 

 

 

بررسی متون (منابع)و ادبی

 

 

در بررسی متون با مراجعه به كتب، مجلات داخلی و خارجی، تماس با سایر محققین و استفاده از بانكهای الكترونیك داخلی و خارجی می‌توان مروری بر مطالعات سایر محققین در زمینه كار خود یا مشابه آن داشت و با مطالعه آنها از تجربیات و نتایج به دست آمده استفاده كرد و از متدولوژی طرح، روشهای نمونه‌گیری و تحلیلهای آماری آنها برای تحقق انجام یك تحقیق مفید و درست بهره برد.

 

 

 

 

نكته: در پایان این قسمت نیز ذكر منابع ضروری است (حداقل 3 منبع).

 

 

 

اهداف، سئوالات، فرضیات (با توجه به موضوع پژوهش)

 

 

 

 

اهداف یك پروژه تحقیقاتی خلاصه آنچه كه باید با انجام مطالعه به آن برسیم را بیان می كند.
1ـ هدف كلی

 

 

 

 

آنچه را كه مطالعه به طور كلی به آن دست خواهد یافت، هدف كلی می‌گویند. هدف كلی در واقع همان عنوان مطالعه است با این تفاوت كه با لغتهای قابل اندازه‌گیری مثل «تعیین یا شناخت» كه معنی و كاربرد دقیق و واضحتری دارند، شروع می شود.

 

 

 

مثال: عنوان موضوع: بررسی میزان شیوع كیست هیداتیك در جمعیت روستایی استان كردستان در سال 1385.

 

 

 

هدف كلی: مانند تعیین میزان نرخ تکفل در جمعیت استان كردستان در سال 1385.

 

 

 

2ـ اهداف اختصاصی (ویژه یا جزیی): این اهداف باید واقع‌بینانه مطرح شود و به آنچه كه مطالعه برای حل آن طرح‌ریزی شده متمركز باشند

 

 

 

 

اهداف جزئی در واقع جزئی از هدف كلی هستند و اگر به خوبی تنظیم شوند، محقق را به طراحی روش تحقیق و نحوه گردآوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها هدایت خواهند نمود.

 

 

 

 

هدف جزئی: نباید از قالب هدف كلی خارج شد و باید به جنبه‌های اساسی مطالعه محدود باشد.

 

 

در اهداف جزئی هم باید از افعالی نظیر تعیین كردن، مقایسه‌كردن، اثبات‌كردن، محاسبه‌كردن و برقراركردن استفاده كرد و از به كارگیری افعال مبهم نظیر فهمیدن، مطالعه كردن و اذعان كردن دوری نمود.
مثال: در مورد مطالعه نرخ تکفل كه در هدف كلی مطرح شد، تعدادی از اهداف جزئی (اختصاصی) را می‌توان چنین بیان كرد.

 

 

 

 

1ـ تعیین میزان تکفل در جمعیت استان كردستان بر حسب جمعیت روستایی و شهری.

 

 

 

 

 

2ـ تعیین میزان تکفل در جمعیت استان كردستان بر حسب میزان تحصیلات.

 

 

 

نكته: در اهداف جزئی (اختصاصی) معمولاً 2 نوع هدف با توجه به نوع مطالعه مطرح می شوند.

 

 

 

 

1- اهداف توصیفی: این اهداف معمولاً نرخ تکفل در شهر و روستا و میانگین نرخ در استان را می‌سنجد و نتیجه آن معمولاً به صورت اعداد بیان می شود.

 

 

 

2ـ اهداف تحلیلی: این اهداف معمولاً تعیین ارتباط یا مقایسه دو موضوع را می‌سنجد و نتیجه آن به صورت تحلیلی بیان می شود.

 

 

 

 

مثال: تعیین میانگین نرخ تکفل در جمعیت روستایی استان كردستان در سال 1385 (هدف توصیفی) ـ تعیین ارتباط بین نرخ تکفل و میزان تحصیلات در جمعیت روستایی استان كردستان در سال 1385 (هدف تحلیلی)

 

 

 

 

 

3ـ اهداف كاربردی: معمولاً در بعضی از مطالعات هدف دیگری تحت عنوان هدف كاربردی نیز وجود دارد كه در آن نحوه به كارگیری نتایج حاصل از بررسی تحقیقات را مشخص می كند و ساختار مشخصی ندارد.
نكته: ذكر این نكته لازم است كه اهداف باید تمامی قسمتهای مسئله را آنچنان كه تحت عنوان بیان مسئله آورده شده است، در برگیرد. اگر مسئله تحقیق با دقت كافی بیان شده باشد، تنظیم اهداف آسان‌تر خواهد بود.

 

 

 

 

 

ذكر سئوالات تحقیق و فرضیات

 

 

در یك مطالعه توصیفی اهداف توصیفی به سئوالات توصیفی تبدیل می شوند كه معمولاً جواب آنها عدد است.

 

 

 

 

مثال: میزان نرخ تکفل در جمعیت روستایی استان كردستان در سال 1385 بر حسب جنس چقدر است؟ در یك مطالعه تحلیلی اهداف تحلیلی به فرضیات تبدیل می‌شوند و یك فرضیه توضیح یا پیش‌گویی این مسئله است كه چرا یك یا چند عامل، عوامل دیگر را تحت تأثیر قرار می دهند.

 

 

مثال: نرخ تکفل در جمعیت روستایی استان كردستان در افراد بی‌سواد بیشتر از افراد تحصیل كرده است.

 

 

 

 

 

بیان متغیرهای تحقیق و تعریف عم

 

 

 

 

متغیرهای یك تحقیق بسیار مهم است و در واقع هسته اصلی یك تحقیق به شمار می رود. متغیرها در واقع داده‌هایی هستند كه محقق در صدد جمع‌آوری و تحلیل است. به طور كلی، متغیرها به دو دسته اصلی كمی و كیفی تقسیم می شوند. مبنای این تقسیم‌بندی این است كه متغیرهای كمی مقادیر مختلف به خود می‌گیرند و متغیرهای كیفی حالات مختلف به خود می‌گیرند.

 

 

 

 

مثال: سن یك متغیر كمی است و جنس یك متغیر كیفی است.

 

 

 

 

متغیرهای كمی خود به دو دسته تقسیم می شوند:

 

 

1ـ كمی گسسته: بین دو عدد اعشار نمی‌گیرد؛ مانند تعداد فرزندان.

 

 

2ـ كمی پیوسته: بین دو عدد بی‌نهایت عدد و اعشار می‌تواند قرار گیرد؛ مانند قد بین 175 و 180 سانتی‌متر.

 

 

متغیرهای كیفی نیز به 2 دسته تقسیم می شوند:

 

 

 

 

1ـ كیفی اسمی: برتری ترتیبی بین حالات مختلف متغیر وجود ندارد؛ مانند جنس یا شغل.

 

 

2ـ كیفی رتبه‌ای: برتری ترتیبی بین حالات مختلف متغیر وجود دارد؛ مانند درجه بدخیمی‌ها یا میزان تحصیلات.

مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها

 

 

 

گاهی در هنگام ثبت متغیرها یا در موقع تحلیل آماری، كمی بودن متغیر برای پژوهشگر مطلوب نیست و او مایل است که متغیر مربوط را به مقیاسی درآورد كه تعداد كمتری مقدار یا حالت بپذیرد؛ مانندً تبدیل متغیر سن به گروههای سنی یك مثال معمول است.

 

 

 

به طور كلی، برای متغیرها چهارنوع مقیاس مختلف تعریف شده است كه عبارتند از:

 

 

 

 

 

1ـ مقیاس نسبتی: دارای صفر واقعی هستند و فاصله‌ها مساویند؛ مانند قد، وزن.

 

2ـ مقیاس فاصله‌ای: دارای صفر قراردادی هستند و فاصله‌ها كاملاً قراردادی می شوند؛ مانند درجه حرارت.
3ـ مقیاس ترتیبی: در این مقیاس ترتیب مقادیر قابل مشاهده است؛ مانند وزن از كم به زیاد
4ـ مقیاس اسمی: در این مقیاس نسبت مقادیر به هم، فواصل مقادیر و ترتیب آنها، هیچكدام مشخص نیست و هیچكدام به هم برتری ندارند و فقط كد یا شماره‌ای به آنها تعلق یافته است؛ مانند كد 5.

 

 

 

 

 

نكته: در ثبت متغیرهای كیفی فقط دو مقیاس رتبه‌ای و اسمی مورد استفاده قرار می گیرند.
در مطالعات تحلیلی یك جنبه دیگر متغیرها نیز باید در نظر گرفته شود و آن مستقل یا وابسته بودن آنهاست.
متغیر مستقل یا علت: تغییرات آن تابع تغییرات متغیر دیگر نیست.

 

 

 

 

متغیر وابسته یا معلول: تغییرات آن تابع تغییرات متغیر دیگری است.

 

 

 

 

مثال «بررسی تاثیر سطح تحصیلات بر روی بهره وری نیروی کار». در این سطح تحصیلات متغیر مستقل و بهره وری متغیر وابسته است.

 

 

 

 

متغیرهای مخدوش‌كننده (مزاحم): متغیرهایی هستند كه با علت و معلول هر دو در ارتباط هستند و بر روی هریك از آنها تأثیر می گذارند. مثلاً فرض كنیم كه محققی می‌خواهد نقش سیگار را بر روی بیماریهای قلبی و عروقی مطالعه كند. یكی از متغیرهای مخدوش‌كننده در این میان استرس است كه هم می‌تواند باعث بیماری قلبی شود و هم بر روی مصرف بیشتر سیگار اثر بگذارد.

 

 

 

 

در مطالعات تحلیلی شناخت تمامی متغیرهای مخدوش‌كننده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا اگر اثر این متغیرها بر نتیجه مطالعه در مرحله نمونه‌گیری یا تحلیل آماری خنثی نشود، نتایج حاصل قابل اطمینان نخواهد بود.

 

 

 

 

متغیرهای زمینه‌ای: متغیرهای مربوطه به خصوصیات فردی جمعیت نمونه را متغیر زمینه‌ای می‌گویند. این متغیرها معمولاً در تمامی مطالعات ثبت می‌شوند؛ مانند سن، جنس،

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول) دارای 212 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول) :

جزوه اصول و فلسفه بهداشت (قسمت اول)

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت – مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:بهداشت حرفهای Occupational Health

بهداشت حرفهای علمی است که با شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیانآور محیطکار و انجام مراقبتهای بهداشتی و

درمانی حافظ سلامت کارکنان و شاغلین میباشد.

هدف بهداشت حرفهای عبارت از نگهداری و بهبود سلامت جسمی و روانی کارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان و

رسانیدن آن به حداکثر ممکن میباشد، که برای رسیدن به آن اقدامات زیر انجام میپذیرد:

1- آموزش دستورات بهداشتی و ایمنی به کارگران در ارتباط با شغل آنان.

2- سالمسازی محیط کار با شناخت و بررسی کنترل عوامل زیانآور مربوط به آن.

3- بهسازی تأسیسات بهداشتی، رفاهی کارگاهها.

4- انجام مراقبت های بهداشتی، درمانی از طریق معاینات قبل از استخدام و معاینـات دورهای بـه منظـور تعیـین وضـع

سلامت و توانایی شاغلین و تشخیص به موقع بیماریهای مسری و همچنین بیماریهای ناشی از کار.

5- پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار و ارائه کمکهای اولیه در صورت بروز حادثه.

توجه به مسائل و مشکلات روانی و عاطفی شاغلین در محیط کار و خانواده آنان.

بهداشت حرفهای علمی است که درباره مسائل بهداشتی و ایمنی محیطکـار بحـث و گفتگـو مـیکنـد. بـه عنـوان مثـال

غواصانی که مسائل بهداشتی را رعایت نمیکنند به بیماری Bend که به زانو آسیب میرساند دچار میشوند.

در واقع همه مشاغل دارای مخاطراتی هستند که بهداشت حرفهای به این مخاطرات میپردازد.

بهداشت حرفهای 3 هدف را دنبال میکند:

– افزایش سطح سلامتی از دیدگاههای سلامتی، جسمی، روانی، اجتماعی و رفاهی در تمام مشاغل.

– پیشگیری از عوامل سوئی که در خصلت کار وجود داشته و سلامتی افراد را تهدید میکند.

– به کار گماشتن افراد در شغلهایی که توانایی انجام آن را داشته باشند.

(از نظر جسمی و روانی)

علم ارگونومی (مهندسی انسانی) به تطبیق افراد با مشاغل یا بالعکس میپردازد.

رامازینی یکی از اشخاص و دانشمندان مطرح علم بهداشت حرفهای است که به پدر علم طب معروف است. او به پزشـکان

توصیه میکرد که از بیمارانتان شغلشان را بپرسید.

یکی از خصوصیات بیماریهای شغلی غیرقابل برگشتپذیری و درمان اسـت و در عـین حـال همـه آنهـا قابـل پیشـگیری

هستند.

این بیماریها مزمن هستند و در طول سالهای کار تدریجاً به وجود میآیند.

(بوعلی سینا ذکر میکند ‹‹ بعضی از مشاغل از بعضی بیماریها رنج میبرند ››)

هر شغلی دارای سه پدیده زیر میباشد:

1- افراد 2- محیط 3- تجهیزات

مجموعه تست:

1- پتومائین سمی است که……………

1) از طبخ ناقص ماهی حاصل می شود.

2) به طور طبیعی در برخی از دانه های تلخ وجود دارد.

3) در اثر فعالیت باکتریها در روی مواد غذایی پروتئینی ایجاد می شود.

4) در اثر فعالیت قارچها در آب میوه جات حاصل می شود.

2-در مسمومیتهای میکروبی غذایی علایم کدام مسمومیت معمولاً زودتر ظاهر می گردد؟

1) استافیلوکوك طلائی 2) استرپتوکوك فکالیس

3) سالمونلاها 4) کلستریدیوم بوتولینوم

3- کدامیک از موادغذایی زیر ممکن است به عنوان عامل انتقال بیماری دیفتری نقش داشته باشد؟

1) پنیر فاسد 2) روغن کره 3) شیر 4) ماست

4-مناسب ترین درج PH برای رشد باکتریهای عامل فساد در مواد غذائی کدام است؟

10تا9 (4 7/5 تا 6/5 (3 5تا4 (2 4تا3 (1

5- عامل ایجاد تب Q از طریق مصرف شیر خام چیست؟

1) استافیلوکوك 2) استرپتوکوك 3) توکسوپلاسما 4) کوکسیلابورنتی

6- میزان نمک در آب مخصوص نگهداری طولانی مدت پنیر چند درصد باید باشد؟

13 (4 6 (3 5 (2 1 (1

7-کدام فلبتوم ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی نوع شهری در ایران است؟

1) الکساندری 2) پاپاتاسی 3) سرژانتی 4) کوکازیکوس

8-اسکوتلوم (Scutellum) در پشه های کولیسینه به کدام شکل مشاهده می شود؟

1) دولبه 2) سه لبه 3) بیضی 4) مدور

پاسخنامه:

1- گزینه 3 صحیح است. پتومائین سمی است که در اثر فعالیت باکتریها روی مواد غذایی پروتئینی مثل گوشت فاسد

تولید میشود.

2-گزینه 1 صحیح است.مسمومیت های غذایی ناشی از استافیلوکوك طلائی بسیار زودتر از بقیه ظـاهر مـی شـود چـون

دوره اسـتافیلوکوك طلایــی بسـیار کوتـاه مــیباشـد و بــین 0/5 -7 ســاعت طــول مــی کشـد ولـی ایـن دوره بــرای

استرپتوکوکفکالیس 2-36 ساعت و برای سالمونلا 12-36 ساعت و برای کلستریدیوم بوتولینم 12-36 ساعت است.

3-گزینه 3 صحیح است. این بیماری از طریق ضایعات پوستی آلوده از طریق تماس مستقیم انتقال پیـدا مـی کنـد ولـی

راههای معمول انتقال دیفتری قطره های ریزآلوده می باشد که بین گزینهها انتقال از راه شیر صورت می گیرد.

4-گزینه 3 صحیح است.میکروارگانیسم های مولد بیماری و فساد برای فعالیتشان به PH برابر 7 یا خنثی نیاز دارند.

5-گزینه 4 صحیح است. تب کیو( Q.Fever) یک بیماری ریکتزیایی است که عامل آن کوکسیلابورنتی می باشـد کـه

انتقال آن از طریق تخم در بین کنهها و نیز گزش کنههای آرگازیده صورت میگیرد.

6-گزینه 4 صحیح است.آب نمک 13 درصد یعنی 130 گرم نمک در 1 لیتر آب یـا تقریبـاً 2/5 کیلـوگرم نمـک در یـک

حلب آب که پس از تهیه پنیر و قراردادن آن در آب نمک اشباع، این پنیر را در آب نمک 13 درصد قرار میدهند.

7-گزینه 3 صحیح است.لشمانیوز جلدی به دو صورت خشک (شهری) و مرطوب (روستایی) وجود دارد که در نوع خشک

یا شهری ناقل بیماری فلبوتوموس سژرافتی می باشد که مخزن این ناقل انسان و سگ می باشد.

8-گزینه 2 صحیح است.در عقب«سکو تلوم سینه»اسکوتلوم کوچکی قرار دارد که لبه خلفی آن در کولیسینهها و شاگازیا

سه لبه ولی در آنوفلینهها به جز شاگازیا گرد و مدور می باشد.

نوع فایل:Pdf

سایز :3.15 MB

تعداد صفحه:212

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه تحلیل سازه های 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه تحلیل سازه های 2 دارای 44 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه تحلیل سازه های 2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه تحلیل سازه های 2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه تحلیل سازه های 2 :

جزوه درس تحلیل سازه های 2

برخی از مطالب ارائه شده در این جزوه:

درجات آزادی

درجه آزادی انتقالی

درجه آزادی خرپا

روش شیب-افت

روش شیب-افت بدون بارگذاری روی اعضا

روش شیب-افت با بارگذاری روی اعضا

روش پخش لنگر

مثال های حل شده

و…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دارای 224 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام :

جزوه فیزیولوژی دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

توضیحات محصول

کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام دکتری و ارشد تمام رشته های دانشگاهی به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی

واژه ها و اصطلاحات:
Anterior ) cranial) : به سوی سر
Posterior ) caudal) : به سوی ( نزدیک ) دم
Median plane: صفحه میانی که بدن را به دو نیمه مساوی چپ و راست تقسیم می کند.
Sagittal plane : هر صفحه ای به موازات صفحه میانی
Transverse plane: صفحه عرضی که بدن رو به دو نیمه caudal و cranial تقسیم می کند.
Medial : نزدیک به صفحه میانی
Lateral : دورتر از صفحه میانی
Dorsal : به سوی ستون فقرات
Ventral: دورتر از ستون فقرات
واژه هائی که در مورد اندام های حرکتی به کار می روند:
Proximal: به طور نسبی به ستون فقرات نزدیک تر است.
Distal: به طور نسبی از ستون فقرات دورتر است.
Limb: اندام حرکتی
Fore limb : اندام حرکتی پیشین
Hind limb: اندام حرکتی پسین
Dorsal : سطح پیشین اندام های حرکتی
volar) pal mar): سطح پشتی اندام های حرکتی پیشین ( کف دست )
استخوان بندی:
استخوان بلند: در یک بعد درازتر است. هر استخوان دارای یک دیافیز دو متافیز و دواپی فیز اسـت. ناحیـه غضـروف اپـی فیزی درون متافیز قرار دارد و منجر به افزایش رشد طولی استخوان می شود.
استخوان های کوتاه: مکعبی شکل هستند. حفره مغز استخوان ندارند و از استخوان اسفنجی پر شده اند و سـطح بیرونـی
آنها از لایه ای استخوان متراکم تشکیل شده است.
* عمل استخوان کوتاه گرفتن ضربه یا شوك است. مانند استخوان های مچ دست.
استخوان پهن: نسبتا نازك است و در دو بعد بزرگ شده است. از دو صفحه استخوان متراکم تشکیل شده است و بین این
دو صفحه را ماده اسفنجی به نام دیپلوئی پر کرده است. مانند استخوان لگن و کتف.
این استخوان ها محل اتصال ماهیچه به استخوان نیز می باشد.
استخوان کنجدی: در امتداد تندون ها و موجب کاهش اصطکاك و تغییر مسیر تندون تغییر زاویـه کشـش ماهیچـه مـی
شوند.
کشکک زانو بزرگترین استخوان کنجدی بدن است.
استخوان های نامنظم: مانند استخوان های ستون مهره. این استخوان ها معمولا در صفحه میانی بدن واقع شده اند.
استخوان های نوماتیک: استخوان هائی که دارای فضا یا سینوس هائی هستند و یا بیرون ارتباط برقرار می کنند.
ساختمان استخوان بلند:
کورتکس: به استخوان متراکم در استخوان بلند گفته می شود.
اپی فیز: به هر دو انتهای استخوان بلند گفته می شود. اپی فیز نزدیک به ستون فقرات اپی فیـز پروکسـیمال و اپـی فیـز
دیگر، اپی فیز دیستال نام دارد.
غضروف مفصلی: لایه غضروفی و نازك که سطح مفصل را می پوشاند.
پری اوسیتوم: غشائی است فیبری که سطح بیرونی استخوان را به جز در ناحیه مفصلی می پوشـاند و در افـزایش قطـر و
ترمیم استخوان شکسته نقش دارد.
آندوسیتوم: غشاء فیبری که سطح درونی حفره استخوان و کانال های هاورس را می پوشاند.
«10» فیزیولوژی دام

بخش های گوناگون اسکلت:
1- اسکلت محوری
2- اسکلت پیوست
3- اسکلت احشائی ( مثل استخوان قلب گاو و آلت تناسلی سگ )
که در بافت های نرم دیده می شود.
اسکلت محوری:
در برگیرنده جمجمه، ستون مهره ها، دنده ها و جناغ است. جمجمه از استخوان های کاسه سر و صـورت تشـکیل شـده
است که استخوان های پهن هستند و کارشان محافظت از اندام های حسی و مغز است.
ستون فقرات:
به مهره های گردنی، پشتی ( سینه ای )، کمری، لگنی و دمی تقسیم می شود. شمار مهره های دمی در جانوران مختلف
دارای تنوع بیشتری می باشد. هر مهره از یک سطح پشتی و یک سطح شکمی تشکیل شده است.
دو جفت زایده مفصلی دارد که با مهره های قبل و بعد خود مفصل می شود.
زایده اسپاینوس در بخش پشتی مهره محل پیوند ماهیچه ولیگامنت می باشد.
زایده مفصلی در مهره های گردن گسترش یافته است. نخستین مهره گردن اطلس نـام دارد کـه اسـپاینوس نـدارد و بـه
مهره بعدی جوش خورده است.
مهره دوم آکسیس نام دارد که اسپاینوس پهن و کوتاهی دارد.
در مهره های گردن زایده اسپاینوس و عرضی کوچک است.
مهره های گردنی به جز آخری دارای سوراخی به نام سوراخ عرضی می باشند. «12» فیزیولوژی دام

اسپاینوس در مهره های پشتی گسترش یافته است و در ناحیه شانه ها برجستگی مشخصی به نـام ویـدرز را ایجـاد مـی
کند.
هر زایده عرضی حفره ای دارد که توبرکل دنده مربوطه در آن جای می گیرد.
مهره های لگنی به هم جوش خورده اند و استخوان خاجی یا ساکروم را ایجاد کرده اند. مهره های کمری و لگنی ماکیان
به هم چسبیده اند.
جناغ و دنده ها:
استخوان جناغ محل پیوند غضروف های دنده های حقیقی و آغاز ماهیچه های سینه ای است.
جناغ دارای سه بخش است و از بالا به پائین: مانوبریوم، بدنه جناغ زیفوئید ( یا زایده خنجری ) نام دارد.
بدنه جناغ از قطعات استخوانی کوچکی به نام استرنبری تشکیل شده است.
دنده ها دیواره جانبی قفسه سینه هستند و معمولا تعداد آنها برابر با تعداد شمار مهره های پشتی است.
گروه بندی دنده ها:
1- دنده های حقیقی: ( توسط غضروف دنده به جناغ متصل اند )
2- دنده های غیر جناغی یا غیر حقیقی
3- دنده های شناور

مجموعه تست
1ـ دیواره عروق دارای کدامیک از بافت های پوششی زیر است ؟
1- بافت پوششی سنگفرشی ساده
2- بافت پوششی مکعبی ساده
3- بافت پوششی استوانه ای ساده
4- بافت پوششی استوانه ای شبه مطبق
2ـ خون چند درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد ؟
18ـ14 -4 15 تا 11 -3 10 تا 5 -2 4 تا 2 -1
3ـ محل اصلی تولید گلبول های قرمز در حیوانات بالغ در کجاست ؟
1- کبد 2- غدد لنفاوی 3- جگر 4- مغز استخوان
4ـ محل تولید و از بین رفتن گلبول های قرمز کجاست؟
1- مغز استخوان وطحال
2- کلیه ها
3- قلب و عروق
4- غدد لنفاوی
5- سلولهای بازوفیل جزء کدامیک از سلولها میباشد ؟
1- اریترو سیت
2- ترومبو سیت
3- سلولهای سفید خون
4- سلول های قرمز خون
6- ائوزینوفیل ها چند هستهای هستند و چه رنگی را جذب میکنند ؟
1- تک هستهای و اسیدی 2- چند هسته ای و اسیدی
3- چند هسته ای و بازی 4- چند هسته ای و خنثی فیزیولوژی دام «121»

7ـ لایه داخلی دیواره قلب را چه مینامند ؟
1- اندو کاردیوم 2- ابی کاردیوم
3- پری کاردیوم 4- میو کاردیوم
8 – سیاهرگی که خون را از طحال به سمت قلب میبرد چه نام دارد ؟
1- سفالیک 2- بازیلیک
3- اسپلنیک 4- اینفریور مزانتریک
9ـ خون تیره پستان توسط کدام عروق جمع میشود ؟
1- وریدپوزمتال
2- سیاهرگ بزرگ زیر شکم
3- سیاهرگ عجزی میانی
4- ورید پوزمتال و سیاهرگ بزرگ زیر شکم
10 ـ ورید شیری به کدام سیاهرگ وارد میشود ؟
1- رانی 2- میانخالی خلفی
3- میانخالی قدامی 4- وداج

پاسخنامه
1-گزینه (1) صحیح است.

2-گزینه (1) صحیح است.

3-گزینه (1) صحیح است.

4-گزینه (1) صحیح است.

5-گزینه (3) صحیح است.

6-گزینه (2) صحیح است.

7-گزینه (1) صحیح است.

8-گزینه (3) صحیح است.

9-گزینه (2) صحیح است.

10-گزینه (2) صحیح است

نوع فایلPdf:

سایز: 3.56 mb

تعداد صفحه:224

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید