مقاله انگلیسی کلسیم درون سلولی در غدد سینه ای از Manduca Sexta با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی کلسیم درون سلولی در غدد سینه ای از Manduca Sexta با ترجمه فارسی دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی کلسیم درون سلولی در غدد سینه ای از Manduca Sexta با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی کلسیم درون سلولی در غدد سینه ای از Manduca Sexta با ترجمه فارسی

چکیده    
مقدمه    
مواد و روشها    
3ـ نتایج    
1ـ3ـ مقایسه غلظت کلسیم درون سلولی با ترشح اسدسیون توسط غدد سینهای    
2ـ3ـ اثر PTTH بر کلسیم درون سلولی در غدد سینهای در شرایط این ویترو    
3ـ3ـ وابستگی افزایش کلسیم تحریک شده توسط PTTH به ذخایر کلسیم درون سلولی یا کلسیم برون سلولی    
4ـ3ـ مطالعه داروشناختی از کانالهای کلسیمی غشاء پلاسمایی    

References

Berridge, M.J., 1997. Elementary and global aspects of calcium signalling. Journal of Experimental Biology 200, 315–319 Birkenbeil, H., 1996. Involvement of calcium in prothoracicotropic stimulation of ecdysone synthesis in Galleria mellonella . Archives of Insect Biochemistry and Physiology 33, 39–52 Bollenbacher, W.E., Granger, N.A. Endocrinology of the prothoracicotropic hormone, in: Kerkut, G.A., Gilbert, L.I. (Eds.) Comprehensive Insect Physiology, Biochemistry and Pharmacology, vol. 7, Pergamon Press, Oxford, 1985, pp. 109–151 Eusebio, E.J., Moody, W.J., 1986. Calcium-dependent action potentials in the prothoracic gland of Manduca sexta. Journal of Experimental Biology 126, 531–536 Gallo-Payet, N., Grazzini, E., Coˆ te´ , M., Chouinard, L., Chorva´ tova´ , A., Bilodeau, L., Payet, M.-D., Guillon, G., 1996. Role of Ca2 + in 286 H. Birkenbeil /Journal of Insect Physiology 44 (1998) 279–286 the action of adrenocortcotropin in cultured human adrenal glomerulosa cells. Journal of Clinical Investigation 98, 460–466 Gielow, M.L., Gu, G.G., Singh, S., 1995. Resolution and pharmacological analysis of the voltage-dependent calcium channels of Drosophila larval muscles. Journal of Neuroscience 15, 6085–6093 Gilbert, L.I., Bollenbacher, W.E., Agui, N., Granger, N., Sedlak, B.J., Gibbs, D., Buys, C.M., 1981. The prothoracicotropes: source of the prothoracicotropic hormone. American Zoologist 21, 641–653 Girgenrath, S., Smith, W.S., 1996. Investigation of presumptive mobilization pathways for calcium in the steroidogenic action of big prothoracicotropic hormone. Insect Biochemical and Molecular Biology 26, 455–463 Hanton, W.K., Watson, R.D., Bollenbacher, W.E., 1993. Ultrastructure of prothoracic glands during larval–pupal development of the tobacco hornworm. Manduca sexta: a reappraisal. Journal of Morphology 216, 95–112

Intracellular calcium in prothoracic glands of Manduca sexta

Heiner Birkenbeil Saxon Academy of Sciences at Leipzig, AG Prof. Dr. H. Penzlin, Erbertstr.1 PF 100322, 07703 Jena, Germany Received 27 May 1997; received in revised form 20 October

Abstract

Cytosolic free calcium was measured in individual prothoracic gland cells of Manduca larvae with Fura-2. During the last larval instar there was no correlation between intracellular calcium concentration and ecdysteroid secretion by the glands. The addition of prothoracicotropic hormone (PTTH) from brains of Manduca larvae to prothoracic glands in vitro resulted in a significant increase in the calcium concentration of the gland cells. The effect of PTTH was inhibited by the inorganic calcium channel antagonists, cadmium, lanthanum and nickel, and by the antagonist of T-type calcium channels, amiloride, whereas all the other antagonists tested failed to block the action of PTTH. TMB-8, an inhibitor of intracellular calcium mobilization, did not reduce the PTTHinduced rise in calcium, which suggests that IP3-dependent intracellular calcium stores are not involved in the calcium-mediated stimulation of ecdysteroid synthesis. Moreover, PTTH is thought to increase intracellular calcium in prothoracic glands of Manduca by influencing calcium channels in the plasma membrane. 1998 Elsevier Science Ltd. All rights reserved. Keywords: Calcium; Ecdysteroid synthesis; Manduca; Prothoracic gland; PTTH

Introduction

A wide range of cellular processes are regulated by calcium, which acts as an intracellular second messenger (Berridge, 1997). The prothoracic glands in insects secrete the ecdysteroid moulting hormones, ecdysone and 3-dehydroecdysone, under stimulatory control of prothoracicotropic hormone (PTTH), which is released from the brain via the corpora allata into the haemolymph (for review see Smith, 1995). The mechanisms of activation of the prothoracic glands by PTTH include stimulation of a calcium-dependent increase in cAMPsynthesis, the activation of a cAMP-dependent protein kinase, phosphorylation of a 34-kDa substrate and protein synthesis (Smith and Gilbert, 1989). PTTH-stimulated ecdysteroid secretion is completely inhibited in calcium-free medium and imitated by the calcium ionophore A23187, which suggests that extracellular calcium is required in this process (Smith et al., 1985). The effect of PTTH on intracellular calcium was studied by microfluorometry with the calcium-sensitive dye Fura-2 in the prothoracic glands of Galleria mellonella (Birkenbeil, 1996). In these glands a correlation was shown between the concentration of free intracellular calcium and the ecdysone production in vitro. Moreover, PTTH increases the concentration of cytosolic calcium

چکیده

کلسیم آزاد سلولی در سلول­های غده سینه­ای لاروهای Manduca با Fura-2 اندازه گیری شد. در طی ادامه نشان دار کردن لاروها همبستگی بین غلظت کلسیم درون سلولی و ترشح اسوسیس تروئید توسط غددها وجود نداشت و اضافه کردن هورمون (PTTH) Prothoracicotropic از مغز لاروهای manduca به غدد سینه­ای در شرایط این دیمترو نتیجه­اش افزایش معنی­دار در غلظت کلسیم سلول­های غده­ای بود. اثر PTTH به وسیله کانال آنتاگونیست کلسیم غیر آلی و کادمیوم، لائتانوم و نیکل و به وسیله کانال­های آنتاگونیست کلسیم نوع T، آمیلوروئید ممانعت شد. در حالی که همه آنتاگونیست آزمایش شده دیگر به ممانعت فعالیت PTTH تأیید نشد. TMB-8 به عنوان تجهیز کلسیم درون سلولی است که افزایش القاء شده PTTH در کلسیم کاهش نیافت که پیشنهاد می­شود که ذخایر کلسیم درون سلولی وابسته IP3 در تحریک سنتز اسدیس تروئید که توسط کلسیم میانجیگری می­شود درگیر نشده علاوه بر این PTTH برای افزایش کلسیم درون سلولی در غدد سینه­ای Manduca توسط تأثیر بر کانال­های کلسیمی در غشاء پلاسمایی تصور شده است

مقدمه

یک رنج وسیعی از فرآیندهای سلولی توسط کلسیم تنظیم شده­اند که به عنوان یک پیامبر ثانویه عمل می­کنند. غدد سینه­ای در حشرات در هنگام پوست­اندازی ترشح کردن هورمون­های اسدیس تروئید و ecolysone و 3-dehydroecdysone تحت شرایط تحریک هورمون protheracicotropic که از مغز از طریق اجسام allata به درون لنف آزاد شدند. مکانیسم­های فعالیت از غدد سینه­ای توسط PTTH تحریک افزایش وابسته به کلسیم را در سنتز cAMP القاء می­شود. که یک پروتئین­ کیناز وابسته به cAMP فعال می­کند سوبسترا 34-KDa فسفریله می­شود و پروتئین­ سنتز می­شود. ترشح اسدیس تروئید تحریک شده با PTTH کاملاً در محیط آزاد کلسیم ممانعت کننده و به وسیله یون بر A23inv کلسیم پیروی شدند. که پیشنهاد شد که کلسیم خارج سلولی در این فرآیند ضروری است. اثر PTTH بر کلسیم درون سلولی به وسیله میکروفلورومتری با رنگ حساس به کلسیم Fura-2 در غدد سینه­ای Calleria mellonella مطالعه شد. در این غدد یک همبستگی بین غلظت کلسیم آزاد درون سلولی و کلسیم آزاد برون سلولی و تولید ecolysone در شرایط این ویترو مشاهده شد. بنابراین PTTH غلظت کلسیم سیتوزولی در شرایط این ویترو توسط باز شدن کانال­های کلسیمی حساس به فنیل آلکالامین و دی­هیدروپریدین در غشاء پلاسمایی بدون دخالت ذخایر کلسیمی درون سلولی افزایش داد. Manduca در اغلب تحقیقات درباره مکانیسم­های تحریک فعالیت از غدد سینه­ای به کار برده می­شوند. بنابراین اندازه گیری میکروفلورومتریک از کلسیم درون سلولی برای غدد سینه­ای این گونه­ها گسترش یافته است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی مدیریت هزینه محصول از طریق سیستم هزینه یابی KAIZEN مفاهیم حسابرسان با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی مدیریت هزینه محصول از طریق سیستم هزینه یابی KAIZEN مفاهیم حسابرسان با ترجمه فارسی دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی مدیریت هزینه محصول از طریق سیستم هزینه یابی KAIZEN مفاهیم حسابرسان با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی مدیریت هزینه محصول از طریق سیستم هزینه یابی KAIZEN مفاهیم حسابرسان با ترجمه فارسی

چکیده     
مقدمه    
1-اهداف مطالعه    
1-1سوالات تحقیق     
1-2 فرضیه های تحقیق     
2-بازبینی ادبیات    
2-1 سیستم هزینه یابی KAIZEN    
3-طراحی تحقیق و متدولوژی     
4-تحلیل و ارائه داده ها     
5-مباحث مربوط یافته ها     
6-نتیجه گیری و پیشنهادات     

References

Berliner, C., Modarress, B., Ansari, A., & Lockwood, D. (1988). Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing. Boston, MA: Harvard Business School Press. Bouquin, H. (2004). Comptabilité de Gestion (3rd ed.). Economica, Paris. Budugan, D., & Georgescu, I. (2009). Cost reduction by using budgeting via the Kaizen method. AnaleleStiintifice ale Universitatii “AlexandruIoanCuza” din Iasi-StiinteEconomice, 56, 3–9 CuAPUcSNEANU, S., & BRICIU, S. (2011). Analysis of the Possibility to Organize the Management Accounting through the Target Costing (TC) Method in the Romanian Entities. Theoretical and Applied Economics, 9(562). Retrieved from http://store.ectap.ro/articole/638.pdf Ekwueme, C. M., Egbunike, F. C., & Onyali, C. I. (2013). Benefits of Triple Bottom Line Disclosures on Corporate Performance: An Exploratory Study of Corporate Stakeholders. Journal of Management and Sustainability, 3(2), 79–81 http://dx.doi.org/10.5539/jms.v3n2p79 Ellram, L. M. (2000). Purchasing and supply chain management’s participation in the target costing process. Journal of Supply Chain Management, 36, 39–51 http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-493X.2000.tb00076.x Epuran, M., Bbit, V., & Grosu, C. (1999). Contabilitatesi control de gestiune. Editura Economic, Bucuresti,

Product Cost Management via the Kaizen Costing System: Perception of Accountants

Pius Vincent Chukwubuikem Okoye1 , Francis Chinedu Egbunike1 & Olamide Mofolusho Meduoye2 1 Department of Accountancy, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria 2 First Bank of Nigeria (FBN) Ltd., Nigeria Correspondence: Egbunike Francis Chinedu, Department of Accountancy, Nnamdi Azikiwe University, P.M.B. 5025, Awka, Anambra State, Nigeria. Tel: 234-813-285-0409. E-mail: chineduegbunike@rocketmail.com Received: May 27, 2013 Accepted: August 5, 2013 Online Published: November 18,

Abstract

Managing cost of production is at the heart of survival of present day corporations, as increased competition, uncertainty and risk present in the operating environment pose challenges for 21st century managers. This empirical paper examines product cost management strategies by adopting and implementing the Kaizen Costing System. The sample size of the study was 60 respondents comprising accountants distributed across product and service sector organisations in Anambra State, south-eastern Nigeria. Three hypotheseswere formulated and tested in the study. In addition to descriptive statistics, Mann-Whitney U, Kolmogorov-Smirnoff and Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) were used in analyzing the primary data. The results ofthe data analysis showed that implementing a Kaizen Costing System would provide managers with strategies for reducing material procurement and usage costs, and also reduce labour utilization cost. Respondents also perceived a link between cost reduction strategies at the minimal batch production phase and the maximum batch production phase. Based on this, the study recommends that Nigerian manufacturing firms should adoptand implementthe Kaizen Costing System, this should however not be done in isolation as such a system would require corporate strategy overhaul and alignment, a kaizen culture was suggested as counterpart in the system implementation for incorporation at the strategic level

Keywords: Kaizen Costing System (KCS), product cost management

1. Introduction

The financial system of various economies has witnessed a down-turn, in the aftermath of the global financial crisis of 2008 and beyond (Osisioma, 2010). Most economies are still battling with adjustment programs meant to combat the impact of the crisis. Corporations in these economies are not left out, as access to finance constantly declines primarily due to volatility of the capital market; corporations are forced to down scale the size of their operating activities. Osisioma (2010) observed that manufacturing firms, particularly automobile industries witnessed a drop in sales level, an accumulation of unsold stocks, and a declining demand level leading to a fall in profit level. Thus, managing cost of production is therefore the focal point of any manager, as increased competition in the modern business environment among companies; coupled with a turbulent market system, allowing for free entry and exit of market participants, the choice of a product by a consumer is highly dependent on the consumers perceived value of the product and the availability of substitutes. Thus, with the growing presence of ‘vocal customers’ (Sani & Allahverdizadeh, 2012), demanding high quality products at lower prices (Jayeola, Sokefun, & Oginni, 2012) companies are necessitated to upgrade or modify their processes ‘constantly’ in order to lower cost of products or services they trade (Budugan & Georgescu, 2009) in order to, stay ahead of competition and meet the growing customer demands (Sani & Allahverdizadeh, 2012). This can only be achieved through process redesign measures aimed at cost reduction (Sani & Allahverdizadeh, 2012) with a resulting effect on the market price of the product. Mishra and Gupta (2010) observed that the change factor rendering uniqueness and competitiveness to any company is the quality of its final product and/or service rendered to customers. Managers are therefore faced with a dual objective: achieving improvements in product or service quality and simultaneously managing production cost. Thus, managing cost of production is at the centre of survival for modern corporations (Jayeola, Sokefun, & Oginni, 2012), given the advances of the 21st century causing dramatic changes in the production

چکیده

مدیریت هزینه تولید در قلب فرآیند تولید امروزی قرار گرفته که باعث افزایش (قالب) عدم قطعیت و ریسک در محیط عملیاتی شده و چالش هایی را برای مدیران قرن 21 ایجاد کرده است

در مقاله تجربی حاضر ، استراتژی مدیریت هزینه محصول بررسی شده و سیستم هزینه یابی KAIZEN اجرا و تعدیل شده است. سایز نمونه مطالعاتی 60 نفر را به خود اختصاص داده که شامل حسابرسان سازمان های بخش تولید و خدمات در ایالت ANAMBA نیجریه جنوب شرقی می باشد. فرضیه های فرمول بندی در مطالعه تست شده است. علاوه بر داده های آماری توصیفی از تحلیل kolmogorev – smtndl و تحلیل چندمتغیری واریانس (MANOVA) نیز در تحلیل داده های اولیه استفاده شده است

نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که اجرای سیستم هزینه یابی KAIZEN ، استراتژی های در اختیار مدیران قرار داده تا هزینه کاربری و پیگیری محصول را کاهش دهنده و هزینه خدمات کاری نیز کاسته شود. کسانی که در ارزیبای شرکت داشتند به اطلاعاتی بین استراتژی کاهش هزینه درفاز تولید انبوه و حداکثر تولید فاز انبوه اشاره داشتند. با توجه به این امر ، در مطالعه به شرکت های تولیدی نیجریه گفته شده که از سیستم هزینه یابی KAIZEN استفاده کنند. البته این کار به صورت ایزوله صورت گرفته و به استراتژی کلی تر شرکت نیاز است. البته فرهنگ KAIZEN نیز باید در راستای اجرای سیستم و در سطح استراتژیک اجرایی شود

کلیدواژه ها : سیستم هزینه یابی KAIZEN ( KCS ) ، مدیریت هزینه محصول

مقدمه

سیستم مالی در اقتصادهای مختلف نشان دهنده افت و بحران مالی جهان 2008 و پس از آن است. بیماری از اقتصادها هنوز در کشمکش با برنامه های تعدیل بوده و با تاثیر بحران مبارزه می کنند. شرکت ها در چنین اقتصادهایی به منابع مالی دسترسی دارند ولی به خاطر متغیر بودن بازار سرمایه دائما با افت روبرو بوده و انبوهی خودرو دارند و سطح تقاضا نیز با توجه به سطح سود کاسته شده است. بنابراین مدیریت هزینه تولید ، نقطه محوری عملکرد هر مدیر در راستای افزایش رقابت در محیط تجاری مدرن است که با سیستم اغتشاش روبرو است و به راحتی می توان به بازار وارد شده و از بازار خارج شود. گزینه های انتخابی مشتری تا حد زیادی به ارزش ادراکی او از محصول و جایگزین ها بستگی دارد. بنابراین با رشد مشتریان محوری ، تقاضای محصول تیمی ، قیمت زمین که مطرح شده و شرکت ها باید محصول و فرآیند خود را اصلاح کرده تا هزینه و یا خدمات کمتر شود و بتواند در راس هرم رقابت قرار گیرد و تقاضای رو به رشد مشتری را پاسخ دهد. این کار از طریق طراحی مجدد با هدف کاهش هزینه قابل حصول است که قیمت محصول در بازار را تحت تاثیر قرار می ده. MISHRA به این نتیجه رسیده که فاکتور تغییر منحصر به فرد بوده و رقابتی است و کیفیت محصول و خدمات نهایی را تحت تاثیر قرار می دهد. مدیران باید اهداف دوگانه را دنبال کنند بهینه سازی کیفیت محصول و خدمات و مدیریت همزمان هزینه تولید بنابراین مدیریت هزینه تولید محور بقا شرکت های مدرن است. خصوصا اینکه پیشرفت های قرن 21 باعث تغییرات قابل توجهی در تولید شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی ماده های کد NFPA و چوب غیر قابل اشتعال در برابر آتش با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی ماده های کد NFPA و چوب غیر قابل اشتعال در برابر آتش با ترجمه فارسی دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی ماده های کد NFPA و چوب غیر قابل اشتعال در برابر آتش با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی ماده های کد NFPA و چوب غیر قابل اشتعال در برابر آتش با ترجمه فارسی

ظاهر کلی    
2- FRTW    
3-انواع ساختار    
4- کاربرد چوب غیر قابل اشتعال    
5- ساختار مقاوم دربرابر آتش    
6- مطالعات موردی    
خلاصه    

References

AWC Publications. American Wood Council, 1111 19th Street, NW, Suite 800, Washington, DC 20036. DCA-3, Fire Rated Wood Floor and Wall Assemblies, 2002. ASCE Publication. American Society of Civil Engineers, 1801 Alexander Bell Drive, Reston, VA 20191-4400. ASCE/SFPE 29, Standard Calculation Methods for Structural Fire Protection, 2005. APA Publications. APA – The Engineered Wood Association, 7011 S. 19th Street, Tacoma, WA 98466- 5333. W305, Fire Rated Systems Design/Construction Guide, 2005. ASTM Publications. American Society of Testing and Materials, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959. ASTM E 84, Standard Test Methods for Surface Burning Characteristics of Building Materials, 2004. ASTM E 119, Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials, 2000a. GA Publications. Gypsum Association, 810 First Street, NE, #510, Washington, DC 20002. GA-600, Fire Resistance Design Manual, 2006. NFPA Publications. National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471. NFPA 101, Life Safety Code, 2009 edition. NFPA 220, Standard on Types of Construction, 2009 edition. NFPA 221, Standard for High Challenge Fire Walls, Fire Walls, and Fire Barrier Walls, 2009 edition. NFPA 251, Standard Method of Tests of Fire Resistance of Building Construction and Materials, 2006 edition. NFPA 255, Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials, 2006 edition. NFPA 703, Standard for Fire Retardant – Treated Wood and Fire-Retardant Coatings for Building Materials, 2009 edition. NFPA 5000, Building Construction and Safety Code, 2009 edition. UL Publications. Underwriters Laboratories, Inc., 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096. ANSI/UL 263, Standard for Fire Tests of Building Construction and Materials, Underwriters Laboratories Inc., 2003. ANSI/UL 723, Standard for Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials, 2003, Revised 2005. UL , Fire Resistance Directory,

NFPA CODE PROVISIONS AND FIRE-RETARDANT-TREATED WOOD

DAVID G. BUECHE1 1 Hoover Treated Wood Products, Thomson, Georgia, USA

It is generally recognized that there is really no such thing as a fireproof building. Fires can occur in any type of structures. The severity of a fire, however, is contingent on the ability of a construction to confine the fire, limit its effect on the supporting structure, and control the spread of smoke and gasses. Building construction and life safety codes are concerned with the types of materials used in buildings. Their concern is rooted in risk posed by fire to the structure and persons using it. Both aim to reduce property loss and protect life safety. This paper examines these National Fire Protection Association (NFPA) codes and their referenced standards. It specifically addresses how fire-retardant-treated wood (FRTW) can be used in building construction and examines a few case histories demonstrating the use of FRTW in lieu of noncombustible building elements. Keywords: Fire-retardant-treated wood, Fire resistance, Component additive method, NFPA Codes, Types of construction 1 General Appearance Building construction and life safety codes are concerned with the types of materials used in buildings. Their concern is rooted in risk posed by fire to the structure and persons using it. Both aim to reduce property loss and protect life safety. Conceptually however, the codes are very different in scope. The Life Safety Code (NFPA 101) primarily addresses construction, protection, and occupancy exiting features necessary to minimize the danger to life from the effects of fire as well as conditions associated with non-fire emergencies. The Building Construction and Safety Code (NFPA 5000) addresses a wide range of considerations, including structural strength, stability, sanitation, means of egress, adequate light and ventilation, and energy efficiency. Both NFPA 5000 and NFPA 101 incorporate a holistic implementation of fire protection and life safety requirements within the scope of each code. As a result, applications for combustible materials, such as wood, are limited, especially in unsprinklered and larger multistory structures. These codes and their referenced standards recognize the benefits of pressure impregnating fire retardants into wood. Fire-retardant-treated wood (FRTW) does not require water or electricity to protect the wood and therefore provides passive protection. When properly installed according to code requirements, FRTW never needs additional inspection or service and is free of these ongoing maintenance costs. 2 Fire-Retardant-Treated Wood Pressure impregnated fire retardant treatments do not prevent wood from being destroyed by fire, but when added to wood, provide passive protection and slow down the decomposition to such an extent that the wood structurally out performs most other building materials during actual fire conditions. When temperatures reach a point slightly below the kindling point, the chemicals react with each other. Nonflammable gases and water vapor are formed and released at a slow persistent rate which envelope the wood fibers insulating them from temperatures that cause the wood to decompose. The inflammable gases and tars are reduced and an insulating char forms on the surface of the wood, further slowing down the process of decomposition. Because of the greatly reduced rate of decomposition or burning, the structural integrity of the wood is preserved for a long period of time. Smoke and toxic fumes are also greatly reduced, and when the heat source is removed, the wood ceases to decompose and the spread of fire by the wood is eliminated. Section 45.2.8.1 of NFPA 5000, Section 3.3.99 of NFPA 101, and Section 3.3.2 of NFPA 703, Standard for Fire Retardant – Treated Wood and Fire-Retardant Coatings for Building Materials, define FRTW as “A wood product impregnated with chemicals by a pressure process or other means during manufacture, which is tested in accordance with ASTM E 84, Standard Test Method of Surface Burning Characteristics of Building Materials, NFPA 255, Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials or UL 723, Standard for Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials; has a listed flame

ظاهر کلی

ساختار ساختمان و کدهای امنیت جانی با انواع مورد استفاده شده در ساختمان سر و کار دارند. نگرانی آنها، خطر حریق ساختمان و افراد در آن است. هدف هر دو کاهش ضرر مالی و فظ امنیت جانی است. با این حال، این کدها بسیار متفاوت هستند. NFPA 101 نشان دهنده ی ساختار، حفظ  و بکارگیری ویژه های لازم است تا خطرات از جانی گرفته تا اثرات حریق را به مانند شرایط مرتبط با اورژانس های حریق به حداقل رساند.NFPA 5000 نشان دهنده ی طیف وسیعی از ملاحظات شامل نیروی ساختاری، استحکام، بهسازی، استفاده از خروجی ، نور کافی و تهویه و بهره وری انرژی است. این دوNFPA یک اجرای جامع از مهار آتش و نیازهای امنیت جانی با هرکه دارند. در نتیجه، کاربرد مواد سوختی مانند چوب محدود هستند خصوصا در ساختارهای چند انباری و آب پاش. این کدها و استاندارد های مرجوعی شان، مزایای مشبع فشار آتش سوزی چوب را می شناسد. چوب مقاوم نیازمند آب یا برق نیست تا از چوب محافظت کند، بنابراین امنیتی جامع را فراهم می کند. زمانی که این امنیت ها بطور کامل و مطابق نیازهای کد نصب شدند، FRTW هرگز نیازمند بررسی بیشتر یا خدمات نیست و از این هزینه های حفظی رها می باشد

2- FRTW

رفتارهای حریق مشبع فشاری از تخریب چوب توسط آتش جلوگیری نمی کند اما هنگامیکه به چوب افزوده شود، امنیت جمع فراهم کرده و تا اندازه ای تجزیه را کاهش می دهد که چوب از نظر ساختاری به مانند دیگر مواد ساختمانی در طی  شرایط حریق واقعی عمل کند. هنگامیکه دما به نقطه ی زیر کیندلینگ می رسد، مواد شیمیایی با هم واکنش می دهند. گازهای غیر قابل اشتعال و بخار آب ساخته شده و در یک سطح ثابت منتشر می شود که فیبرهای چوبی را پوشش دهد که عایق دما هستند و باعث تجزیه ی چوب می شوند. گازهای غیر قابل اشتعال کاهش یافته و یک زغال عایق در سطح چوب ساخته می شود که پروسه ی تجزیه را کاهش می دهد. بدلیل کاهش قاب توجه در تجزیه یا اشتعال، شدت ساختار چوب در یک زمان طولانی حفظ می شود. دود و گازهای سمی بسیار کاهش یافته و زمانی ه منبع گرما حذف می شود، چوب تجزیه را متوقف کرده و انتشار حریق از طریق چوب از بین می رود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی رابطه بین مدیریت درآمد عملکردهای آینده با ترجمه فارسی

چکیده    
I. مقدمه    
II. انواع فعالیت های دستکاری عملکردهای واقعی (RM) و شواهد قبلی    
شواهد برای RM    
III. توسعه فرضیه    
IV. داده ها و تکنولوژی    
شناسائی و تعیین RM    
اندازه گیری دستکاری فعالیت های واقعی    
محرک ها برای به کارگیری در مدیریت درآمدها    
آمارهای توصیفی    
V. نتایج    
RM غیرمعمول و برآوردسازی در آمدصفر و درآمدهای سال آخر    
RM غیرمعمول و عملکردهای آینده    
VI. نتیجه گیری    

References

Anderson, M., Banker, R.D. and Janakiraman, S.N. 2003. Are selling, general, and administrative costs “sticky” Journal of Accounting Research 41 (1): 47-63. Baber, W., Fairfield, P.M. and Haggard, J.A. 1991. The effect of concern about reported income on discretionary spending decisions: The case of research and development. The Accounting Review 66 (4): 818-829. Barton, J. and Simko, P. 2002. The balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review 77 (supplement): 1-27. Bartov, E. 1993. The timing of asset sales and earnings manipulation. The Accounting Review 68 (4): 840-855. Bartov, E., Givoly, D. and Hayn, C. 2002. The rewards to meeting or beating earnings expectations. Journal of Accounting and Economics 33 (2): 173-204. Bens, D., Nagar, V. and Wong, M.H.F. 2002. Real investment implications of employee stock option exercises. Journal of Accounting Research 40 (2): 359-406. Berger, P. 1993. Explicit and implicit tax effects of the R&D tax credit. Journal of Accounting Research 31 (2): 131-171. Burgstahler, D. and Dichev, I. 1997. Earnings management to avoid earnings decreases and losses. Journal of Accounting and Economics 24 (2): 99-126. Bushee, B. 1998. The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The Accounting Review 73 (3): 305-333. 4 Cheng, S. 2004. R&D expenditures and CEO compensation. The Accounting Review 79 (2): 305- 327. Dechow, P., Kothari, S. and Watts, R. 1998. The relation between earnings and cash flows. Journal of Accounting and Economics 25 (2): 133-169. Dechow, P.M. and Skinner, D.J. 2000. Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons 14 (2): 235-250. Dechow, P. and Sloan, R. 1991. Executive incentives and the horizon problem. Journal of Accounting and Economics 14 (1): 51-

The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks

Katherine Gunny* Assistant Professor Leeds School of Business

Abstract

This paper examines the consequences of real activities manipulation. Using financial statement data, I identify firms that appear to engage in any of the following real activities manipulation (RM): reducing R&D to increase income, reducing SG&A to increase income, timing of income recognition from the disposal of long-lived assets and investments, and cutting prices to boost sales in the current period and/or overproducing to decrease COGS expense. I then examine whether RM is associated with firms just meeting two earnings benchmarks (zero and last year’s earnings). The results indicate that real activities manipulation of R&D, SG&A, and production are positively associated with firms just meeting these earnings benchmarks. Next, I examine the extent to which real activities manipulation affects subsequent performance. A negative association between just meeting earnings benchmarks by using RM and subsequent performance supports prior research suggesting managers opportunistically use earnings management to the detriment of shareholders (i.e., managerial opportunism). A positive association is consistent with managers using operational discretion to attain benefits that allow better future performance or to signal future firm value. I find that firm-years reflecting RM to just meet earnings benchmarks have higher subsequent firm performance (compared to firmyears that do not engage in RM and miss or just meet the earnings benchmarks). In this setting, using RM to influence the output of the accounting system is not opportunistic, but consistent with managers attaining benefits that allow better future performance or signaling

چکیده

این مقاله نتایج دستکاری (تغییرات) فعالیت های واقعی را بررسی می کند. با استفاده از داده های صورت وضعیتی، من شرکت هائی را شناسائی می کنم که به نظر می رسد در هرکدام از تغییرات فعالیت های واقعی (RM) مشارکت می کنند: کاهش R&D به منظور افزایش درآمد، کاهش SG&A به منظور افزایش درآمد، زمانبندی تخصیص درآمدی  واگذاری دارائیها و سرمایه گذاریهای درازمدت، و کاهش قیمت ها برای افزایش فروش در دوره موجود و افزایش تولید به منظور کاهش هزینه های COGS. من سپس بررسی می کنم که آیا RM به شرکت هائی که دو شاخصه درآمدی را برآورده می کنند مرتبط می شود. نتایج نشان می دهند که تغییر فعالیت های واقعی R&D, SG&D و تولید به شرکت هائی که این شاخصه های درآمدی را برآورده می کنند به صورت مثبت مرتبط می شود. سپس اینکه، گستره ای از فعالیت های واقعی بر عملکردهای بعدی تاثیر می گذارد را بررسی می کنم. رابطه منفی  بین  معیارهای درآمدی که از RM  استفاده می کنند و عملکردهای بعدی  که از پژوهش های قبلی پشتیبانی می کند به مدیران پیشنهاد می کند به صورت فرصت طلبانه از مدیریت درآمدها برای زیان دهی سهامداران استفاده کنند. رابطه مثبت با مدیریتی سازگار است که از بصیرت کارکردی برای دستیابی به مزیت هائی استفاده کند که اجازه عملکرد بهتر آینده و ارائه ارزش آینده شرکت را می دهد. من مشاهده می کنم که شرکتی که RM را برای برآوردن معیارهای درآمدی ارائه می دهد دارای عملکردهای به مراتب بهتری خواهد بود. در این زمینه، استفاده از RM برای تاثیرگذاری بر سیستم حسابداری فرصت طلبانه نیست، اما با مدیرانی که به مزیت هائی دست می یابند که اجازه عملکرد بهتر آینده یا علامت دهی را می دهد، سازگار است

I. مقدمه

مدیریت درآمدها می تواند در دوگروه طبقه بندی شود: مدیریت عواید و تغییر فعالیت های واقعی. مدیریت عواید شامل انتخاب های حسابداری GAAP است که تلاش دارد عملکرد واقعی اقتصادی را بپوشاند. تغییر فعالیت های واقعی (RM) زمانی اتفاق می افتد که مدیران فعالیت هائی را برعهده می گیرند که زمانبندی یا ساختار یک عملیات، سرمایه گذاری و یا تبادل مالی را در تلاش برای تاثیرگذاری بر نتایج سیستم حسابداری تغییر می دهد. Schipper(1989)، RM را تعریفش از مدیریت درآمدی مورد استفاده قرار می دهد و مدیریت درآمدی را به عنوان یک اقدام هدفمند در فرآیند گزارشات مالی با هدف دستیابی به برخی منفعت های خصوصی توضیح می دهد که یک توسعه کوچکتر از این تعریف مدیریت درآمدهای واقعی را در برمی گیرد، که با زمانبندی سرمایه گذاری و تامین مالیه تصمیمات به منظور تغییر درآمدهای گزارش شده و یا برخی از زیرمجموعه ها از آن انجام می شود. این مقاله گستره ای که در آن RM به شرکت هائی مرتبط می شود که معیارهای درآمدی را برآورده می سازد را بررسی می کند. سپس، گستره ای را که در آن RM بر عملکردهای کارکردی بعدی تاثیر می گذارد را بررسی می کند

مدیریت عواید با تغییر فعالیت های کارکردی شرکت انجام  نمی شود، بلکه از طریق اتخاذ روشهای حسابداری استفاده شده برای آن فعالیت ها صورت می پذیرد. در مقابل، RM شامل تغییر عملیات های موردنظر شرکت در تلاش برای ارتقاء درآمدهای دوره موجود است. هردو نوع مدیریت درآمدی شامل تلاش های مدیران برای افزایش/کاهش درآمدها است؛ از این رو، یکی از آنها بر عملیات ها تاثیر می گذارد و دیگری هیچ تاثیری بر فعالیت های عملیاتی نمی گذارد. مثال های RM شامل تولید بیش از حد به منظور کاهش هزینه های کالاهای فروخته شده (COGS) کاهش سرمایه گذاریهای R&D به منظور ارتقاء درآمدهای دوره موجود است

مدیران ممکن است بنا به چند دلیل به جای استفاده از مدیریت عوایدها  از RM  استفاده کنند. اول اینکه،  انتخاب های حسابداری گذشته با توجه به عوایدات برای بررسی SEC و دادخواهی فعالیت های گروهها در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. دوم اینکه شرکت ممکن است انعطاف پذیری را به منظور مدیریت درآمدها محدود کرده باشند. بطور مثال، مدیریت عواید توسط عملکردهای شغلی  و تغییر و دستکاری عواید در سالهای گذشته محدود می شود. بیشتر اینکه، مدیریت عواید می بایست در انتهای سال مالی یا سه ماهه روی دهد و مدیران با ابهاماتی روبرو می شوند که حسابرس برای آن عملکردهای حسابداری اجازه بررسی خواهد یافت. تصمیمات عملیاتی توسط مدیر کنترل می شوند، در حالیکه انتخاب های حسابداری مدنظر حسابرس قرار می گیرند. از طرف دیگر، مدیران ممکن است مدیریت عواید را به RM ترجیح دهند، چونکه مدیریت عواید می تواند پس از پایان یکسال مالی رخ دهد که در آن نیاز به مدیریت درآمدها محقق تر است، در حالیکه تصمیمات RM می بایست قبل از پایان سال مالی گرفته شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثرات عمل هموارسازی درآمد بر سیاست محافظه کاری کمپانی های عمومی فهرست شده در BM&FBOVESPA

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثرات عمل هموارسازی درآمد بر سیاست محافظه کاری کمپانی های عمومی فهرست شده در BM&FBOVESPA دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرات عمل هموارسازی درآمد بر سیاست محافظه کاری کمپانی های عمومی فهرست شده در BM&FBOVESPA  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه اثرات عمل هموارسازی درآمد بر سیاست محافظه کاری کمپانی های عمومی فهرست شده در BM&FBOVESPA

چکیده    
مقدمه    
2 اساس یا پایه های تئوریکی    
21 اطلاعات حسابداری: محافظه کاری و مدیریت درآمد    
22 محافظه کاری    
23 هموارسازی درامد    
24 ارتباط بین محافظه کاری و هموارسازی درآمد و توسعه فرضیه ما    
3 روش ها    
31 انتخاب نمونه، جمع آوری اطلاعات، آنالیز داده    
32 مدلهای بکارگرفته شده    
321 مدل Eckel برای سنجش هموارسازی درامد    
322 مدل Basue برای برآورد محافظه کاری شرطی    
4 آنالیزهای نتایج    
41 آمار و ارقام توصیفی    
42 همبستگی بین متغیرها    
43 آنالیز رگرسیون    
5 ملاحظات نهایی    

References

Almeida, J. E. F. (2006). Earnings management no Brasil: estudo emprico em indstrias e grupos estratégicos. Dissertaço (Mestrado em Ciências Contbeis) – Programa de Ps-Graduaço em Ciências Contbeis, Fundaço Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças (FUCAPE), Vitria, ES, Brasil. Almeida, J. E. F. (2010). Qualidade da informaço contbil em ambientes competitivos. Tese de Doutorado FEA- USP, Programa de PsGraduaço em Ciências Contbeis, Departamento de Contabilidade e Aturia, Faculdade de Economia, Administraço e Contabilidade da Universidade de So Paulo, So Paulo, SP, Brasil. Barth, M., Landsman, W., & Lang, M. H. (2008, June). International Accounting Standards and accounting quality. Journal of Accounting Research, 46 (3), 467-728. Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, Amsterdam, 24 (1), 3-37. Bens, D. A., Monahan, S. J., & Steele, L. (2008). The association between inter-segment profit smoothing and the conservatism of accounting earnings. Working Paper. Recuperado em 16 outubro, 2011, de http:// www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/ center/sem/9monahan.pdf Castro, M. A. R. (2008). Anlise do alisamento de resultados contbeis nas empresas abertas brasileiras. Salvador. Dissertaço de mestrado acadêmico em Ciências Contbeis, Faculdade de Ciências Contbeis – UFBA, Salvador, Bahia, Brasil. Coelho, A. C. D. (2007). Qualidade informacional e conservadorismo nos resultados publicados no Brasil. Tese de doutorado, Programa de PsGraduaço em Ciências Contbeis, Departamento de Contabilidade e Aturia, Faculdade de Economia, Administraço e Contabilidade da Universidade de So Paulo, So Paulo, SP, Brasil. Coelho, A. C. D., & Lima, I. S. (2007, setembro-dezembro). Qualidade informacional e conservadorismo nos resultados contbeis publicados no Brasil. Revista de Contabilidade & Finanças, 18 (45), 38-39. Coelho, A. C. D., & Lima, I. S. (2009, setembro-dezembro). Conservadorismo condicional: requisito para a qualidade dos lucros e para a eficiência informacional da contabilidade. Revista Eletrônica de Administraço – REAd, 15 (3), 1-26. Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeny, A. P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70 (2), 193-225. Eckel, N. (1981). The income smoothing hypothesis revisited. Abacus, 17 (1), 28-40. Fvero, L. P., Belfiore, P., Silva, F. L. da, & Chan, B. L. (2009). Anlise de dados: modelagem multivariada para tomada de decises. Rio de Janeiro: Elsevier. Gassen, J., Fülbier, R. U., & Sellhorn, T. (2006). International differences in conditional conservatism: the role of unconditional conservatism and income smoothing. European Accounting Review, 15 (4), 527-564. Iiguez, R., & Poveda, F. (2004). Long-run abnormal returns and income smoothing in the spanish stock market. European Accounting Review, 13 (1), 105-130. Kothari, S. P. (2001). Capital markets research in accounting. Journal of Accounting and Economics, 31 (1-3), 105-231. Leuz, C., Nanda, D, & Wysocki, P. D. (2003). Investor protection and earning management: an international comparison. Journal of Financial Economics, 69 (3), 505-527. Lopes, A. B. (2001). Uma contribuiço ao estudo da relevância da informaço contbil para o mercado de capitais: o Modelo de Ohlson aplicado à BOVESPA. Tese de doutorado, Departamento de Contabilidade e Aturia, Faculdade de Economia, Administraço e Contabilidade, Universidade de So Paulo, So Paulo, SP, Brasil. Lopes, A. B., & Walker, M. (2008). Firm-level incentives and the informativeness of accounting reports: an experiment in Brazil. Working Paper. Recuperado em 19 september, 2009, de http://ssrn. com/abstract=1095781. Lopes, A. L., & Martins, E. (2005). Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. So Paulo: Atlas. Martinez A. L. (2001).“Gerenciamento” dos resultados contbeis: estudo emprico das companhias abertas brasileiras. Tese de doutorado, Programa de Ps-Graduaço em Ciências Contbeis, Departamentos de Contabilidade e Aturia, Faculdade de Economia, Administraço e Contabilidade da Universidade de So Paulo, So Paulo, SP, Brasil. Martinez, A. L. (2011, July-August). The role of analysts as gatekeepers: enhancing transparency and curbing earnings management in Brazil. RAC – Revista de Administraço Contemporânea, Curitiba, 15 (4), 712-730. Martinez, A. L., & Castro, M. A. R. (2009a). Ratings, custo de capital de terceiros e alistamento de resultados no Brasil. Anais do Encontro Brasileiro de Finanças, SBFin, So Leopoldo, RS, Brasil, 9. Martinez, A. L., & Castro, M. A. R. (2009b, novembro-dezembro). Income smoothing, custo de capital de terceiros e estrutura de capital no Brasil. Revista de Administraço Mackenzie – RAM, So Paulo, ediço especial, 10 (6), 25-46. Martinez, A. L., & Castro M. A. R. (2011, January-March). The smoothing hypothesis, stock returns and risk in Brazil. BAR, Curitiba, 8 (1), 1-20. Martins, G. A. (2002). Estatstica geral e aplicada (2. ed.). So Paulo: Atlas. Martins, G. A., & Thephilo, C. R. (2007). Metodologia da investigaço cientfica para ciências sociais aplicadas. So Paulo: Atlas

Effects of income smoothing practices on the conservatism of public companies listed on the BM&FBOVESPA

José Elias Feres de Almeida – Brazil Ph.D. in Controllership and Accountancy from University of So Paulo, Brazil Adjunct Professor at Universidade Federal do Esprito Santo, Brazil E-mail: joseelias@ccje.ufes.br Alfredo Sarlo Neto – Brazil Ph.D. in Controllership and Accountancy from University of So Paulo, Brazil Adjunct Professor at Universidade Federal do Esprito Santo, Brazil E-mail: sarloneto@ccje.ufes.br Ricardo Furieri Bastianello – Brazil M.Sc. student in Accountancy at Universidade Federal do Esprito Santo, Brazil E-mail: ricardobastianello@hotmail.com Eduardo Zandomenigue Moneque – Brazil Undergraduate student in Accountancy at Universidade Federal do Esprito Santo, Brazil E-mail: emoneque@yahoo.com.br Received on 9.9.2011 – Accepted on 9.12.2011 – 5th. version on

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate two aspects of accounting information that may be inherently related: income smoothing practices and conditional conservatism. Theoretically, the more a firm employs income smoothing, i.e., uses accruals to reduce the variability of profits, the less possibility there is for the timely acknowledgement of future economic losses (i.e., bad economic news) in profits. Eckel’s model (1981) was used in this study to classify listed companies as smoothing or non-smoothing, and Basu’s model (1997) was used to quantify the degree of conditional conservatism present in each firm. To make the results more robust, samples were created with annual stock return data from both March and December. The results indicated that non-smoothing firms had a higher degree of conditional conservatism, i.e., more opportunity to recognize future economic losses because the market could use the stock return data to anticipate future losses contained in the information regarding profits. This research made it possible to observe theoretical relationships between properties of accounting information: i) there is a relationship between income smoothing and conditional conservatism (i.e., accounting choices); ii) the informational environment of the Brazilian capital market contributes to the market distinction between smoothing and non-smoothing firms; and iii) the improvement of the capital market provides economic operators with greater insight into economic losses that are contained in accounting results

Keywords: Conditional Conservatism. Income Smoothing. Accounting Information. Capital Markets

 Introduction

To date, the quality of accounting information cannot be measured by a single variable. When considering the various properties of the accounting information, we can highlight those that are the most researched: relevance, timeliness, conservatism, and earnings management (Lopes & Walker, 2008; Barth, Landsman, & Lang, 2008). In recent literature, several researchers using the accounting information of listed companies in Brazil sought to investigate these properties either individually or jointly. For instance, Lopes and Walker (2008) analyzed how the development of the financial market, the model of governance, and the legal structure of a country can influence the quality of financial statements. Sarlo Neto (2008) verified that ownership structure influences the informativeness of the accounting earnings that are disclosed by companies trading on the BM&FBovespa (Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de So Paulo). Pimentel (2009) investigated the earnings response coefficient and found that there is a long-term relationship between profits and stock prices, that economic variables influence this relationship, and, in the short term, that the response coefficient is weak. In addition, Almeida (2010) found that the quality of accounting information that uses the metrics of relevance, timeliness, conservatism, and earnings management varies depending on the degree of competition in the environment in which firms operate. Although two properties of accounting information have been identified, namely, income smoothing practices (which is an income management metric) and conditional conservatism, there are few studies that have evaluated the relationship between them. Gassen, Fülbier, & Sellhorn (2006) conducted an international analysis on the relationship between conservatism and income smoothing that considered institutional differences in code law and common law jurisdictions. Assets, Monahan, & Steele (2008) conducted a similar analysis that considered the number of business units in firms. The conceptual approach of the present study is in accordance with Gassen et al. (2006) and Bens et al. (2008), who contend that income smoothing interferes with the accounting accruals of firms by reducing the ability of accounting to reflect the economic reality of a business and by increasing informational asymmetry in the capital market. These authors found that income smoothing also interferes with the perception of agents with regard to economic losses, which should vary based on the degree of conservatism. Additionally, the interference of executives who smooth the incomes of their firms to reduce the variability of the firms’ profits can reduce the ability of stock returns to capture future economic losses included in profits or can conceal the extent of the firm’s risk, as measured by variance in the accounting results over time (Dechow, Sloan, & Sweeny, 1995). Several studies, such as those conducted by Coelho and Lima (2007, 2009) and Barth, Landsman, & Lang (2008), suggest that these properties may be directly related and that one can affect the other. According to Castro (2008, p. 7), income smoothing is practiced in accounting to reduce the variability of the accounting results. However, executive discretion is not used only in earnings management. For Coelho and Lima (2009), the discretionary power of executives is also reflected in the degree of conservatism of firms. In essence, firms can be more or less conservative in their accounting policies, and that degree of conservatism affects their accounting results. Therefore, it is important to understand how the two practices described above can affect the quality of accounting information, as well as how the practice of smoothing results can influence conditional conservatism. Lopes (2001, p. 93) explains that conservative companies do not disclose optimistic statements. In not disclosing optimistic statements, the company reduces its current profits. However, a reduction of optimism in financial statements can also result from income smoothing practices. Excessive interference in reporting financial results deceives shareholders by misrepresenting the economic realities of the business and may even prevent increases in profits (Almeida, 2006)

چکیده

هدف این مطالعه،‌ارزیابی دو جنبه اطلاعات حسابداری بود که ممکن است بهم مرتبط باشند:‌ عملیات  درآمد و محافظه کاری شرطی. به طور نظری (تئوریکی)، بیشتر  یک شرکت هموارسازی را بکار میگیرد، برای مثال، استفاده از افزونه  ها برای کاهش تغیرپذیری سود، و احتمال کمتر برای آگاهی بموقع از زیان های اقتصادی آینده (برای مثال اخبار اقتصادی بد) در سودها . مدل Eckel در سال 1981 در این مطالعه برای طبقه بندی کمپانی های لیست شده به عنوان هموار یا غیر هموار استفاده شد و مدل Basus برای تعیین کمیت درجه محافظه کاری شرطی موجود در هر شرکت استفاده شد. برای ایجاد نتایج دقیقتر، نمونه ها با داده برگشت سهام سالانه از مارس و دسامبر شکل گرفتند. نتایج نشان داد که شرکت های غیر هموار دارای درجه بالاتر محافظه کاری شرطی بودند، برای مثال فرصت بیشتر برای تشخیص زیان های اقتصادی آینده ،بخاطر اینکه بازار میتوانست از اطلاعات برگشت سهام برای پیش بینی زیان های آتی دربرگرفته در سودهای درجه بندی اطلاعات استفاده کند

این تحیقیق برای مشاهده ارتباط های تئوریکی بین خصوصیات اطلاعات حسابداری را ممکن و عملی می سازد:‌1)‌ارتباطی بین هموارسازی درامد و محافظه کاری شرطی وجود دارد برای مثال انتخاب های حسابداری 2) محیط اطلاعاتی بازار رسمایه برزیلی در تمایز بازار بین شرکت های هموار و غیر همونقش دارد و 3) بهبود بازار سرمایه گرداننده ها و عملگران اقتصادی را با بصریت و درون بینی های بیشتر از زیان های اقتصادی آشنا می سازد که در نتایج حسابداری دربرگرفته شده اند

کلمات کلیدی: محافظه کاری شرطی،‌ هموارسازی درآمد،‌اطلاعات حسابداری ، بازارهای سرمایه

مقدمه

کیفیت اطلاعات حسابداری نمیتواند توسط یک متغیر اندازه گیری و سنجش گردد. هنگامی ملاحظه و بررسی خصوصیات مختلف اطلاعات حسابداری، ما میتوانیم اطلاعاتی را برجسته سازی نمایمم که بیشتر جستجو و درموردشان تحقیق صورت گرفته است، هم چنین اطلاعات بموقع،‌ محافظه کاری و مدیریت درامد

در نوشتجات اخیر، محققین متعددی با استفاده از اطلاعات حسابداری کمپانی های فهرست شده در جنوب برزیل برای ارزیابی این خصوصیات به طور انفرادی یا به صورت مشترک و توام مورد بررسی قرا رداده اند. برای نمونه، لوپز و والکر آنالیز کردند چگونه توسعه بازار مالی، مدل کنترل و ساختار قانونی یک کشور میتواند بر کیفیت اظهارات مالی تاثیر بگذارند. سارلو نتو (2008)‌تصدیق نمود که ساختار مالکیت بر آموزنده و آگاهی بخش بودن درآمدهای حسابداری تاثیر می گذارد که توسط تجارت کمپانی ها در BM&FBovespa آشکار شده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی سطح نانو و نانوتکنولوژی از دید مهندسی عمران با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی سطح نانو و نانوتکنولوژی از دید مهندسی عمران با ترجمه فارسی دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی سطح نانو و نانوتکنولوژی از دید مهندسی عمران با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی سطح نانو و نانوتکنولوژی از دید مهندسی عمران با ترجمه فارسی

چکیده     
1-علوم نانو    
2 کاربری مواد نانو برای ساخت و ساز     
21 نانولوله های کربنی     
22 . نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ( TiO2 )    
23 نانوذرات دی اکسید سیلیکون ( SiO2 )    
24 نانوذرات اکسید روی     
25 نانوذرات نقره     
26 نانوذرات اکسید آلومینیو (   )     
27 نانوذرات اکسید زیرکونیوم ( ZrO2 )     
28 نانوذرات اکسید تنگستن ( wolfram ) ( WO2 )    
3 نانوتکنولوژی در ساخت و ساز     
31 نانوتکنولوژی برای بتن     
32 نانوتکنولوژی برای فولاد     
33 نانوتکنولوژی برای چوب     
34 . نانوتکنولوژی برای شیشه     
35 نانوتکنولوژی برای پوشش دهی و نقاشی     
36 نانوتکنولوژی برای عایق کاری حرارتی     
37 نانوتکنولوژی جهت حفاظت در برابر حریق     
38 نانوتکنولوژی برای مانیتورینگ ساختاری     
4 نتیجه گیری     

REFERENCES

Broekhuizen F.A, Broekhuizen J.C., Nanotehnologia în industria european a construciilor – Stadiul actual al tehnologiei (transl. from English). 2009, 7-30, www.efbww.org. Ge Z., Gao Z., Applications of Nanotechnology and Nanomaterials in Construction. First Internat. Conf. on Constr. In Develop. Countries (ICCIDC–I): “Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice”, Karachi, Pakistan, August 2008, 235-240. Gogotsi Y., Nanomaterials Handbook. Taylor & Francis Group, LLC, 2006, 1-2. Lee J., Mahendra S., Alvarez P., Nanomaterials in the Construction Industry: A Review of their Applications and Environmental Health and Safety Considerations. ACS Nano, 4, 7, 3580-3590 (2010). Mann S., Nanotechnology and Construction. European Nanotechnology Gateway – Nanoforum Report, Institute of Nanotechnology, November 2006, 2-10 Nazari A., Shadi R., Sharin R., Shamekhi S.F., Khademno A., Al2O3 Nanoparticles in Concrete. J. of Amer. Sci., 6, 4, 94-97 (2010). Sadrmomtazi A., Barzegar A., Assessment of the Effect of Nano-SiO2 on Physical and Mechanical Properties of Self-Compacting Concrete Containing Rice Husk Ash. Sec. Internat. Conf. on Sustain. Constr. Mater. a. Technol., U.P.M., Ancona, Italy, June 2010, 3-

NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR CIVIL ENGINEERING

BY RADU OLAR* “Gheorghe Asachi” Technical University of Iai, Faculty of Civil Engineering and Building Service

Abstract

The recent researches on nanomaterials and nanotechnologies have highlighted the potential use of these materials in various fields such as medicine, construction, automobile industry, energy, telecommunications and informatics. This is due to the special characteristics of materials at the nano scale. Building materials domain can be one of the main beneficiaries of these researches, with applications that will improve the characteristics of concrete, steel, glass and insulating materials. Improving the materials resistances and the increasing of their durability will reduce environmental pollution by reducing the carbon footprint of the building. In general, the largest amount of pollutants are due to the production of various construction materials and to the energy required during their service.The use of nanomaterials in the composition of some materials, such as cement, will result in significant reductions of CO2 pollution and the use of performance thermal insulations will result in efficient use of energy for air conditioning. Moreover, nanomaterials applied to the surfaces of structural elements of the building can contribute to environmental cleaning by photocatalytic reactions

Key words: nanomaterials; nanotechnologies; structural behavior; construction

Introduction

Nanomaterials can be defined as those physical substances with at least one dimension between 1…150 nm (1 nm = 10–9 m). The nanomaterials properties can be very different from the properties of the same materials at micro (10–6 m) or macro scale (10–6…10–3 m). The nanoscience representss the study of phenomena and the manipulation of materials at nanoscale and is an extension of common sciences into the nanoscale. The nanotechnologies can be defined as the design, characterization, production and application of structures, devices and systems by controlling shape and size at the nanoscale. Nanotechnology requires advanced imaging techniques for studying and improving the material behavior and for designing and producing very fine powders, liquids or solids of materials with particle size between 1 and 100 nm, known as nanoparticles (Gogotsi, 2006). Currently, the use of nanomaterials in construction is reduced, mainly for the following reasons: the lack of knowledge concerning the suitable nanomaterials for construction and their behavior; the lack of specific standards for design and execution of the construction elements using nanomaterials; the reduced offer of nanoproducts; the lack of detailed informations regarding the nanoproducts content; high costs; the unknows of health risks associated with nanomaterials. In order to be able to use in the construction industry the nanomaterials at wide scale it is necessary that the researches to be conducted following the next stages: the choice of nanomaterials with potential use in construction and the study of their characteristics; the behavior study of the building elements that contain nanomaterials under various loads; the development of specific design and construction standards. This paper is part of the first stage of research and represents a synthesis of nanomaterials proper to be used in construction

چکیده

تحقیقات اخیر در رابطه با مواد نانو و نانوتکنولوژی باعث برجسته شدن کاربری بالقوه این مورد در
زمینه های مختلفی مثل داروسازی ، ساخت و ساز ، صنایع خودرو ، انرژی ، مخابرات و انفورماتیک شده است. این امر ناشی از مشخصه های خاص مواد در مقیاس نانو است . مصالح ساختمانی نیز از جمله
زمینه هایی است که از این نوع تحقیقات بهره مند می شود و کاربردهایی وجود دارد که باعث بهبود مشخصه های بتن ، فولاد شیشه و مواد عایق می شود. بهینه سازی مقاومت مواد و افزایش دوام آن ها باعث کاهش آلودگی زیست محیطی و مواد کربنی می شود. هرچه میزان آلاینده ها بیشتر باشد ( که ناشی از تولید مصالح ساختمانی مختلف است ) انرژی لازم برای خدمات مثل سیمان باعث کاهش قابل توجهی آلاینده CO2 شده و استفاده از عایق حرارتی باعث کاهش کاربری موثر انرژی برای تهویه خواهد شد. مواد نانو برای سطح سازه های ساختمانی نیز به کار رفته که منجر به پاک سازی ساختمانی با واکنش فوتوکاتالیست می شود

کلیدواژه ها:

مواد نانو، نانوتکنولوژی، رفتار ساختاری و ساخت و ساز مواد نانو، مواد فیزیکی حداقل یک بعد 1….150nm هستند ( 1nm =  ) خواص مواد نانو با توجه به مشخصه های مقیاس میکروماکرو کاملا تغییر می کند (  و  )

1-علوم نانو

علوم نانو شامل مطالعه رخدادها و کار با مصالح در مقیاس نانو است که نمونه توسعه یافته علوم در مقیاس نانو می باشد. نانوتکنولوژی را می توان به صورت طراحی تعیین مشخصه ها ، تولید و کاربری سازه ، سیستم و دستگاه ها بر اساس کنترل شکل و سایز در مقیاس نانو تعریف کرد. در نانوتکنولوژی به شیوه های پیشرفته تصویر برداری برای مطالعه و بهینه سازی رفتار مواد نیاز بوده و طراحی و تولید پودرهای بسیار ریز مایعات و جامدات نیز سایز ذره در مقیاس 1 و 100nm تعیین می شود ( ذرات نانو )

اخیرا استفاده از مواد نانو در ساخت و ساز کاهش یافته که چند دلیل برای آن وجود دارد : فقدان اطلاعات در رابطه با مواد مناسب جهت ساخت و ساز و رفتار آن ها فقدان استانداردهای خاص برای طراحی و اجرای ساخت و ساز با استفاده از مواد نانو و کاهش پیشنهادات موارد نانو ، فقدان اطلاعات دقیق در مورد مواد نانو و هزینه بالا عدم آگاهی از ریسک سلامت ناشی از مواد مذکور برای استفاده از مواد نانو در مقیاس بزرگ و در صنایع ، لازم است که تحقیقاتی در چند مرحله صورت گیرد

گزینه مواد نانو و کاربری بالقوه در ساخت و ساز باید مورد مطالعه کامل قرار گرفته و المان های ساختاری تحت بارهای مختلف بررسی شود. بر این اساس باید طرح خاص و استاندارد مناسبی برای ساخت و ساز ارائه گردد. مقاله حاضر بخشی از تحقیقات مرحله اول بوده که وضعیت تولید مواد نانو و کاربری در ساخت و ساز را نشان می دهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی تنوع میکروارگانیسم های خاک های جنگلی که با فلزات سنگین آلوده می شوند با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی تنوع میکروارگانیسم های خاک های جنگلی که با فلزات سنگین آلوده می شوند با ترجمه فارسی دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی تنوع میکروارگانیسم های خاک های جنگلی که با فلزات سنگین آلوده می شوند با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی تنوع میکروارگانیسم های خاک های جنگلی که با فلزات سنگین آلوده می شوند با ترجمه فارسی

چکیده     
مقدمه    
مواد و شیوه ها     
سایت مطالعاتی     
نمونه گیری گستره ارگانیک خاک     
تحلیل شیمیایی     
تحلیل میکروبی    
تنفس و جرم زیستی میکروبی     
تحلیل اسیدهای چرب فسفولیپید     
جداسازی PNA در ایزوله باکتریایی ، تقویت PCR و بررسی توالی (pyrosequencing)     
تحلیل آماری     
نتایج    
مشخصه های شیمیایی و میکروبی خاک مورد مطالعه     
رابطه بین خواص شیمیایی خاک و Cmic و RESP و شاخص    
رابطه یبن مشخصه های شیمیایی خاک و ساختار مجموعه باکتریایی خاک     
روابط بین خواص شیمیایی خاک و محتوای PLFA     
مباحث    
خواص میکروبی حاشیه ای     
تنوع و ساختار مجموعه باکتریایی     
تاثیر ناحیه ی نمونه گیری به مشخصه های میکروبی خاک     
نتیجه گیری    

References

Anderson, J.P.E., Domsch, K.H., 1978. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils. Soil Biol. Biochem. 10, 215–221 Bauhus, J., Khanna, P.K., 1999. The significance of microbial biomass in forest soils. In: Rastin, N., Bauhus, J. (Eds.), Going Underground – Ecological Studies in Forest Soils, Research Signpost, Trivandrum, India, pp. 77–110 Barajas-Aceves, M., Grace, C., Ansorena, J., Dendooven, L., Brookes, P.C., 1999. Soil microbial biomass and organic C in a gradient of zinc concentrations in soils around a mine spoil tip. Soil Biol. Biochem. 31, 867–876 Bth, E., 1989. Effects of heavymetals in soil onmicrobial processes and populations (a review). Water Air Soil Pollut. 4, 335–379 Blanca. J., Chevreux, B., 2010. , G., Lapina, L., Nikodemus, O., Tabors, G., 2002. Use of the O horizon of ¯ forest soils in monitoring metal deposition in Latvia. Water Air Soil Pollut. 135, 291–309 Degens, B.P., Schipper, L.A., Sparling, G.P., Duncan, L.C., 2001. Is the microbial community in soil with reduced catabolic diversity less resistant to stress or disturbance Soil Biol. Biochem. 33, 1143–1153 Desai, C., Parikh, R.Y., Vaishnav, T., Shouche, Y.S., Madamwar, D., 2009. Tracking the influence of long-term chromium pollution on soil bacterial community structures by comparative analyses of 16S rRNA gene phylotypes. Res. Microbiol. 160, 1–9 Diaz-Ravina,M., Acea,M.J., Carballas, T., 1993.Microbial biomass and its contribution to nutrient concentrations in forest soils. Soil Biol. Biochem. 25, 25–31 Edgar, R.C., Haas, B.J., Clemente, J.C., Quince, C., Knight, R., 2011. UCHIME improves sensitivity and speed of chimera detection. Bioinformatics 27, 2194–2200 Fierer, N., Bradford, M.A., Jackson, R.B., 2007. Toward an ecological classification of soil bacteria. Ecology 88, 1354–1364 Friedland, A.J., Johnson, A.H., Siccama, T.G., Mader, D.L., 1984. Trace metal profiles in the forest floor of New England. Soil Sci. Soc. Am. J. 48, 422–425 Frostegrd, ., Bth, E., 1996. The use of phospholipid fatty acid analysis to estimate bacterial and fungal biomass in soil. Biol. Fertil. Soils 22, 59–65 Frostegrd, ., Bth, E., Tunlid, A., 1993. Shifts in the structure of soil microbial communities in limed forests as revealed by phospholipid fatty acid analysis. Soil Biol. Biochem. 25, 723–730 Frostergrd, ., Tunlid, A., Bth, E., 1996. Changes in microbial community structure during long-term incubation in two soils experimentally contaminated with metals. Soil Biol. Biochem. 28, 55–63 Frostegrd, ., Tunlid, A., Bth, E., 2011. Use and misuse of PLFA measurements in soils. Soil Biol. Biochem. 43, 1–5

Diversity of microorganisms from forest soils differently polluted with heavy metals

Chodak Marcina,, Goebiewski Marcin b, Morawska-Poskonka Justynac, Kuduk Katarzynac, Niklinska Maria ´ c a Department of Open-strip Mining, AGH University of Science and Technology, al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakw, Poland b Department of Biotechnology, Nicolaus Copernicus University, ul. Gagarina 9, 87-100 Torun, Poland ´ c Institute of Environmental Sciences, Jagiellonian University, Gronostajowa 7, 30-387 Krakw, Poland

abstract

Large accumulation of heavy metals in organic layers of forest soils may adversely affect the structure and diversity of microbial communities. The objective of this study was to assess the influence of different soil chemical properties on structure and diversity of microbial communities in soils polluted with different levels of heavy metals. The soil samples were taken at ten sites located in the vicinity of the cities of Legnica and Olkusz, differently polluted with Cu, Zn and Pb. The samples were measured for pH and the contents of organic C (Corg), total N (Nt), total S (St) and total Zn, Cu and Pb. The measured gross microbial properties included microbial biomass (Cmic) and soil respiration (RESP). The structure of soil microbial communities was assessed using phospholipid fatty acid (PLFA) analysis and the structure of soil bacterial communities using pyrosequencing of 16S rRNA genes. To assess diversity of the bacterial communities the Chao1 index was calculated based on the pyrosequencing data. For Cmic and RESP the most important factors were Nt and Corg, respectively. The structure and diversity of soil microbial communities revealed by PLFA profiles and pyrosequencing depended mainly on soil pH. The effect of high heavy metal contents on soil microbial properties was weaker compared with other soil properties. High concentrations of heavy metals negatively affected RESP and the Chao1 diversity index. The heavy metal pollution altered the structure of microbial communities measured with PLFA analysis, but the effect of heavy metal pollution was not observed for the structure of soil bacteria measured by pyrosequencing. The obtained results indicate that the use of soil microbial properties to study heavy metal effects may be difficult due to confounding influences of other environmental factors. In large-scale studies local variability of soil properties may obscure the effect of heavy metals. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved

چکیده

انباشتگی فلزات سنگین در لایه ارگانیک خاک جنگلی تاثیر سوء بر ساختار و تنوع جوامع میکروبی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر خواص شیمیایی خاک بر ساختار و تنوع جوامع میکروبی خاکی است که با سطح متمایزی از فلزات سنگین آلوده شده است. نمونه های خاک از 10 سایت در نزدیکی شهر LEGINICA و OLKU2 تهیه شده که با Cu و Zn و Pb آلوده شده است. نمونه هایی از لحاظ PH و محتوای ارگانیک ، Nt و St و Zn و Cu و Pb اندازه گیری شدند. خواص میکروبی اندازه گیری شده شامل جرم زیستی میکروبی و تشخیص خاک است (RESO). ساختار مجموعه میکروبی خاک با کمک تحلیل اسید چرب فسفولیپید (PLFA) و ساختار مجموعه با کمک pyroseqrence ژن های 16SrRNA بررسی شده جهت ارزیابی تنوع مجموعه باکتریایی، شاخص Chal1 بر اساس بررسی توالی محاسبه شد. برای Cmic و RESP مهم ترین فاکتور Nt و corg بوده است. ساختار و تنوع مجموعه میکروبی با کمک پروفایل PLFA و توالی نسبی مشخص شده که به PH خاک بستگی دارد. تاثیر فلزات سنگین بر خواص میکروبی خاک در مقایسه با خواص دیگر ضعیف تر بوده است. بعلت زیادی فلزات سنگین ، تاثیر منفی بر RESP و شاخص Chao1 دارد. آلودگی فلزات سنگین باعث تغییر مجموعه میکروبی شد که بال تحلیل PLFA بررسی شده بود. تاثیر آلودگی فلز سنگین در ساختار باکتری خاک برای مطالعه تاثیر فلزات سنگین کاری دشوار است چرا که فاکتورهای محیطی موثر دیگر نیز وجود دارد. در مطالعات وسیع، تنوع خواص خاک مانعی برای تاثیر فلزات سنگین می باشد

مقدمه

میکروارگانیسم های خاک نقش مهمی در جریان انرژی، سیکل غذایی و چرخش مواد ارگانیک در اکوسیستم محیطی دارد. در واقع مانند منع غذایی و یا حوضچه خاک عمل کرده که در فرآیند تشکیل خاک ، تجزیه آلودگی و حفظ ساختار خاک نقش دارد

مجموعه میکروبی خاک را می توان پیش نیازی برای حاصلخیز شدن خاک و حذف عوامل خارجی تلقی کرد. فلزات سنگین به مجموعه آلاینده هایی تعلق دارند که در محیط صنعتی باعث ایجاد انباشتگی در خاک جنگل می شوند. انباشتگی فلزات سنگین باعث کاهش جرم زیستی و فعالیت میکروبی می شود و ساختار و تنوع جوامع میکروبی خاک نیز متاثر می شود. بار فلزات سنگین باعث کاهش تنوع میکروب های خاک شده وجود هیچ میکروبی از تنوع کمتری برخوردار است که باعث مقاومت کمتر در برابر اختلالات جابجا می شود. دسته مطالعاتی وجود دارد که نشان دهنده تاثیر اندک آلودگی فلزات سنگین به جوامع میکروبی خاک است. به طور مثال PENA گزاش کرده که تاثیری از فلزات سنگین تازه بر ساختار عملکردی جوامع میکروبی در جنگل دیده شده است و Niklinsu به این نتیجه رسیده است که تاثیر اندکی از آلودگی فلزات سنگین بر ساختار عملکردی جوامع میکروبی در درازمدت در خاک جنگل دیده می شود. در دو مطالعه از تست bilogplate برای بررسی ساختار عملکردی مجموعه میکروبی خاک استفاده شده ولی این شیوه برای شناسایی تغییرات کوچک ساختار جامعه8 میکروبی خاک که ناشی از فلزات سنگین باشد چندان حساس نمی باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی تاثیر محدودیت محدوده دید بر عملیات گردش به چپ در تقاطع های چراغ دار با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی تاثیر محدودیت محدوده دید بر عملیات گردش به چپ در تقاطع های چراغ دار با ترجمه فارسی دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی تاثیر محدودیت محدوده دید بر عملیات گردش به چپ در تقاطع های چراغ دار با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی تاثیر محدودیت محدوده دید بر عملیات گردش به چپ در تقاطع های چراغ دار با ترجمه فارسی

چکیده     
مقدمه     
اهداف تحقیق     
بازبینی ادبیات     
شکاف بحرانی و زمان پیگیری بر اساس مطالعات میدانی     
جمع آوری داده با استفاده از سیستم های ویدیویی     
شکاف بحرانی بر اساس رگرسیون تدارکاتی     
زمان پیگیری     
زمان پاسخگویی پذیرش شکاف زمانی     
تحلیل ظرفیت ترافیک مجاز گردش به چپ     
نتیجه گیری مباحث     

References

AASHTO. 2001. A policy on geometric design of highways and streets, Washington, D.C. Abou-Henaidy, M., Teply, S., and Hunt, J. D. 1994. “Gap Acceptance Investigations in Canada.” Proc., 2nd Intersections Based on Reserve Capacities, Int. Symp. on Highway Capacity, Vol. 1, Australian Road Research Board—Transportation Research Board, Melbourne, Australia, 1–20 Fig. 7. Effect of restricted sight distance on permitted left-turn capacity JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING © ASCE / FEBRUARY 2008 / 75 Adebisi, O. 1982. “Driver gap acceptance phenomena.” Transp. Engrg. J., 1086, 676–688 Alexander, J., Barham, P., and Black, I. 2002. “Factors influencing the probability of an incident at a junction: Results from an interactive driving simulator.” Accid. Anal Prev., 34, 779–792 Bonneson, J. A., and Fitts, J. W. 1995. “Traffic data collection using video-based systems.” Transportation Research Record. 1477, Transportation Research, Board, Washington, D.C., 31–40 Brilon, W. 1995. Methods for measuring critical gap, Ruhr-University Press, Bochum, Germany. Cassidy, M. J., Madanat, S. M., Wang, M.-H., and Yang, F. 1995. “Unsignalized intersection capacity and level of service: Revisiting critical gap.” Transportation Research Record. 1484, Transportation Research Board, Washington, D.C., 16–23 Cooper, P. J., and Zheng, Y. 2002. “Turning gap acceptance decisionmaking: the impact of driver distraction.” J. Safety Res., 33, 321–335 David, N. A., and Norman, J. R. 1979. “Motor vehicle accidents in relation to geometric and traffic features of highway intersections: Volume II; Research report.” Publication No. FHWA-RD-76–129, Federal Highway Administration, Washington, D.C. Easa, S. M., Ali, M. Z. A., and Dabbour, E. 2005. “Offsetting opposing left-turn lanes for intersections on horizontal curves.” J. Transp. Eng., 13111, 835–842 Fitzpatrick, K. 1991. “Gaps accepted at stop-controlled intersections.” Transportation Research Record. 1303, Transportation Research Board, Washington, D.C., 103–112 Harwood, D., Mason, J., Brydia, R., Pietrucha, M. T., and Gittings, G. L. 1996. “Intersection sight distance.” NCHRP Rep. No. 383, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C. Harwood, D., Pietrucha, M. T., Woodldridge, M. D., Brydia, R., and Fitzpatrick, K. 1995. “Median intersection design.” NCHRP Rep. No. 375, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C. Joshua, S. C., and Saka, A. A. 1992. “Mitigation of sight-distance problem of unprotected left-turning traffic at intersections.” Transportation Research Record. 1356, Transportation Research Board, Washington, D.C., 73–79 Kyte, M., et al. 1996. “Capacity and level of service at unsignalized intersections.” Final Rep. Volume 1-Two-Way Stop-Controlled Intersections, National Cooperative Highway Research Program, Washington, D.C. Kyte, M., Kittelson, W., Tian, Z., Brilon, W., Troutbeck, R., and Mir, S. 1994. “New measurements for saturation headways and critical gaps at stop-controlled intersections.” Proc., 2nd Int. Symp. on Highway Capacityat Sydney, Austrialian Road Research Board, Melbourne, Australia, 345–364 Kyte, M., Zegeer, J., and Lall, K. B. 1991. “Empirical models for estimating capacity and delay at stop-controlled intersections in the United States.” Intersection without Signals II, Proc., Int. Workshop, New York, 335–361 Lieu, H., Gartner, N., Messer, C. J., and Rathi, A. K. 1999. Traffic flow theory, U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Washington, D.C. Maher, M. J., and Dowse, R. J. 1983. “Estimating parameters in models of gap acceptance by queues.” Traffic Eng. Control, 24, 252–258 McCoy, P. T., Navarro, U. R., and Witt, W. E. 1992. “Guidelines for offsetting opposing left-turn lanes on four-lane divided roadways.” Transportation Research Record. 1356, Transportation Research Board, Washington, D.C., 28–36 Melcher, D. J. 2003. “Comprehensive methodology for evaluating sight distance for major road left turns.” Proc., Institute of Transportation Engineers 2003 Annual Meeting and Exhibit, Seattle. Miller, A. J. 1972. “Nine estimators for gap-acceptance parameters.” Proc., Int. Symp. on the Theory of Traffic Flow and Transportation, Berkeley, Calif., Elsevier, Amsterdam, The Netherlands. Saka, A. 1998. “Effect of dynamic sight-distance problem on unprotected left-turn movement capacity.” J. Transp. Eng., 1243, 223– 228 Siegloch, W. 1973. Die leistungsermittlung an knotenpunkten ohne lichtsignalsteuerung (capacity calculations for unsignalized intersections), Vol. 154, Schriftenreihe Strassenbau und Strassenverkehrstechnik, Germany. Tian, Z., et al. 1999. “Implenting the maximum likelihood methodology to measure a driver’s critical gap.” Transp. Res., Part A: Policy Pract., 333–4, 187–197 Transportation Research Board TRB. 2000. Highway capacity manual HCM, National Research Council, Washington, D.C. Troutbeck, R. J. 1992. “Estimating the critical acceptance gap from traffic movements.” Physical Infrastructure Center Rep., Queensland Univ. of Technology, Queensland, Australia. Yan, X., and Radwan, E. 2004. “Geometric models to calculate intersection sight distance for unprotected left-turn traffic.” Transportation Research Record. 1523, Transportation Research Board, Washington, D.C., 46–53 Yan, X., Radwan, E., and Birriel, E. 2006. “Geometric models to calculate left-turn sight distance for signalized intersections on horizontal curves.” J. Transp. Eng., 1329, 683–690 76 / JOURNAL OF TRANSPORTATION E

nfluence of Restricted Sight Distances on Permitted Left-Turn Operation at Signalized Intersections

Xuedong Yan, Ph.D.1 and Essam Radwan, Ph.D., P.E., F.ASCE

Abstract

Adequate sight distance is an important factor needed to provide safe and efficient operation of left-turn movements at signalized intersections. This factor becomes more crucial for left turners attempting this maneuver during the permitted phase of the traffic signal. The large size median of the major road is commonly designed to accommodate an exclusive left-turn lane. However, studies have proved that if the median of that major road is relatively wide, the simultaneously turning vehicles in the opposite left-turn lanes often restrict driver’s sight distances for each other. In this study, a field observation was conducted to analyze the changes of left-turn gap acceptance parameters associated with drivers’ restricted sight distances. Theoretical models were developed and used to quantify the negative effect of the restricted sight problem on the left-turn capacity. The results show that the sight-distance problem may contribute to significant increments of the critical gap and follow-up time. This influence on driver’s gap-acceptance behavior may result in a 70% reduction in the left-turn capacity when the opposing-through traffic volume increases up to 1,800 vehicles/h. The capacity reduction rate increases with the increase in both the opposing-through traffic volume and the volume-to-capacity ratio of the opposing left-turn traffic. DOI: 10.1061/ASCE0733-947X2008134:2

چکیده

میدان دید کافی ، عامل مهمی برای تامین عملیات ایمن گردش به چپ در تقاطع های علامت دار ( مجهز به سیستم علائم راهنمایی) تلقی می شود . چنین فاکتوری در شرایط که راننده می خواهد گردش به چپ را با توجه به چراغ انجام دهد اهمیت بیشتری پیدا می کند. معمولا قسمت میانی با سایز بزرگی طراحی شده تا امکان گردش به چپ در مسیر به صورت انحصاری فراهم شود. با این وجود مطالعات ثابت کرده که اگر قسمت میانی در جاده بزرگی ساخته شده و پهن باشد خودروهایی که در مسیر عکس خط گردش به چپ حرکت می کنند با محدودیت دید روبرو می شوند. در مکانی حاضر ، مشاهدات میدانی صورت گرفته تا تغییرات پارامترهای پذیرش شکاف در گردش به چپ با توجه به محدودیت دید راننده مورد بررسی قرار گیرد. مدل های تئوری نیز ارائه شده و برای بررسی کمی تاثیرات منفی محدودیت دید مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که محدودیت دید می تواند باعث بروز شکاف بحرانی شده و زمان پیگیری افزوده شود. چنین تاثیری بر رفتار پذیرش شکاف باعث 70 درصد کاهش در ظرفیت گردش به چپ شده و جمع ترافیکی مسیر معکوس تا 1000 خودرو در ساعت افزوده می شود

نرخ کاهش ظرفیت با افزایش ترافیک مسیر معکوس و نرخ جسم به ظرفیت در ترافیک معکوس مسیر گردش به چپ افزوده خواهد شد

کلیدواژه ها : گردش به چپ ، علائم ترافیکی ، تقاطع ، ظرفیت ترافیکی

مقدمه

وقتی چراغ سبز است و امکان عبور در تقاطع در بزرگراه ها وجود دارد راننده نور گردش به چپ در مسیر گردش به چپ نیازمند پذیرش شکاف های زمانی هستند که در مسیر معکوس ترافیکی برای گردش به چپ به وجود می آید. برای این که مانور به شکل موفق صورت گیرد باید پذیرش شکاف زمانی در راننده قطعی شده که چنین فرآیندی کاملا پیچیده بوده و نیازمند حداقل میدان دید می باشد. با این وجود اگر در تقاطع یک جاده بزرگ ، قسمت میانی پهن باشد ، خودروهایی که گردش به چپ دارند دید رانندگان دیگر را مسدود می کنند. چنین شرایطی باعث محدودیت دید برای رانندگانی می شود که شکاف کوچکی را برای گردش به چپ پذیرفته اند. ولی علت آن عدم دید برای خودروهای جهت معکوس است که از چشم پنهان مانده اند. پذیرش شکاف های کوچک باعث ایجاد تداخل های ترافیکی و تصادفات نیز می شود. با این وجود عدم کفایت دید باعث می شود که رانندگان محتاط شکاف را از لحاظ فیزیکی نپذیرفته زیرا برای کسب اطمینان از باز بودن مسیر به زمان بیشتری نیاز دارند. عدم پذیرش چنین شکافی باعث تاخیر در ترافیک گردش به چپ شده و ظرفیت برای رانندگان گردش به چپ نیز کاسته می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی مدیریت درآمد و تجربه مالی مدیر عامل شرکت با ترجمه فارسی

چکیده    
-1مقدمه    
-2اطلاعات، تعاریف و آمار توصیفی    
1-2انتخاب نمونه و اطلاعات    
2-2تعریف متغیر    
3-2آمار توصیفی    
3-روش عملی و نتایج    
31 روش تفاوت در تفاوت    
32 تجربه مالی و مدیریت درآمد واقعی  مدیر عامل ها    
33 تجربه مالی مدیر عامل و مدیریت درآمد تعهدی    
-4آزمون های قطعیت    
1-4رگراسیون میانگین طول سال    
2-4رگراسیون میانی    
3-4مدل میان بخشی تعدیل یافته جونز    
4-4کنترل سایر خصوصیات مدیر عامل    
5-4کنترل سایر متغیر های مربوط به اداره    
6-4طولانی کردن دوره های قبل و بعد از بکار گیری مدیر عامل    
-5بحث    
-6نتیجه گیری    

References

Alderfer, C.P., 1986. The invisible director on corporate boards. Harv. Bus. Rev. 64 (6), 38–50 Baber,W.R., Fairfield, P.M., Haggard, J.A., 1991. The effect of concern about reported income on discretionary spending decisions: the case of research and development. Account. Rev. 66 (4), 818–829 Baik, B., Farber, D.B., Lee, S., 2011. CEO ability and management earnings forecasts. Contemp. Account. Res. 28 (5), 1645–1668 Barker, V., Mueller, G., 2002. CEO characteristics and firm R&D spending management. Science 48 (6), 782–801 Bartov, E., 1993. The timing of asset sales and earnings manipulation. Account. Rev. 68 (4), 840–855 Beatriz, G.O., Encarna, G.S., 2009. Corporate Governance and Impression Management in Annual Press Releases, Universidad Autnoma de Madrid, Working Paper. Bergstresser, D., Philippon, T., 2006. CEO incentives and earnings management. J. Financ. Econ. 80, 511–529 Bruns, W., Merchant, K., 1990. The dangerous morality of managing earnings. Manag. Account. 72, 22–25 Cohen, D.A., Dey, A., Lys, T.Z., 2008. Real and accrual-based earnings management in the pre-and post-Sarbanes Oxley periods. Account. Rev. 83 (3), 757–787 Cullinan, C., Roush, P., 2011. Has the likelihood of appointing a CEO with an accounting/finance background changed in the post-Sarbanes Oxley era Res. Account. Regul. 23, 71–77 Dearborn, D.C., Simon, H.A., 1958. Selective perceptions: a note on the departmental identification of executives. Sociometry 21 (2), 140–144 Dechow, P.M., Sloan, R.G., 1991. Executive incentives and the horizon problem. J. Account. Econ. 14, 51–89 Dechow, P.M., Sloan, R.G., Sweeney, A.P., 1995. Detecting earnings management. Account. Rev. 70, 193–225 Defond, M.L., Jiambalvo, J., 1994. Debt covenant violation and manipulation of accruals. J. Account. Econ. 17 (1), 145–176 Doyle, J.T., Ge, W., McVay, S., 2007. Accruals quality and internal control over financial reporting. Account. Rev. 82, 1141–1170 Durfee, D., 2005. Why more companies are tapping their finance chiefs for CEO. CFO 21, 52–60 Firth, M., Fung, P.M.Y., Rui, O.M., 2007. Ownership, two-tier board structure, and the informativeness of earnings – evidence from China. J Account. Public Policy 26, 463–496 Francis, J., Huang, A.H., Rajgopal, S., 2008. CEO reputation and earnings quality. Contemp. Account. Res. 25, 109–147 Frank, M.Z., Goyal, V.K., 2007. Corporate Leverage: How Much Do Managers Really Matter University of Minnesota, Working Paper. Fredrickson, J.W., 1985. Effects of decision motive and organizational performance level on strategic decision processes. Acad. Manag. J. 28, 821–843 Graham, J.R., Harvey, C.R., Rajgopal, S., 2005. The economic implications of corporate financial reporting. J. Account. Econ. 40, 3–73 Hambrick, D., Mason, P., 1984. Upper echelons:the organization as a reflection of its managers. Acad. Manag. Rev. 9 (2), 193–206 Hazarika, S., Karpoff, J.M., Nahata, R., 2012. Internal corporate governance, CEO turnover, and earnings management. J. Financ. Econ. 104, 44–69 Healy, P., Wahlen, J., 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Account. Horizons 13 (4), 365–383 Hitt, M., Tyler, B., 1991. Strategic decision models: integrating different perspectives. Strateg. Manag. J. 12, 327–351 Hutton, A., Stocken, P., Effect of Reputation on the Credibility of Management Forecasts. Dartmouth College Working Paper

CEO’s financial experience and earnings management

Fuxiu Jiang , Bing Zhu, Jicheng Huang School of Business, Renmin University of China, 59 Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing 100872, China

a b s t r a c t

We study whether Chinese CEOs with financial experience engage in more earnings management or less earnings management than those without such experience. In doing so, we distinguish between accrual-based earnings management and real earnings management. Overall, we find that CEOs with financial experience tend to do less real earnings management, while we find no evidence that they do either more or less accrual-based earnings management. Our findings tend to confirm that CEOs with financial experience provide more precise earnings information and higher quality financial statements. © 2013 Elsevier B.V. All rights reserved

Introduction

Although top managers, especially CEOs, are presumed to have a generalist’s view, their past work experience shapes an orientation in their life, and this orientation can exert some influence on the firm’s strategic choices (Hambrick and Mason, 1984). The impact of the CEO’s work experience upon strategy adoption is well established. An early case study by Dearborn and Simon (1958) reports that when a group of executives from different functional areas are presented with the same problem,

چکیده

در این مقاله تفاوت میان مدیر عاملان چینی با تجربه مالی و مدیران بدون تجربه مالی از لحاظ مدیریت درآمد بررسی شده است. به این منظور، میان مدیریت درآمد مبتنی بر تعهد و مدیریت درآمد های واقعی تمایز قائل شده ایم. بطور کلی دریافتیم که مدیر عاملان دارای تجربه مالی تمایل کمتری به انجام مدیریت درآمد های واقعی دارند، در حالیکه هیچ شواهدی مبنی بر تمایل کمتر یا بیشتر به مدیریت درآمد های تعهدی یافت نکرده ایم. یافته های ما تایید می کنند که مدیر عاملان دارای تجربه مالی اطلاعات درآمدی دقیق تر و اظهار نامه های مالی با کیفیت تری می باشند

کلید واژه ها : تجربه مالی، مدیریت درآمد، تغییر مدیریت، مدیر عامل شرکت

-1مقدمه

هر چند فرض بر این است که مدیران ارشد خصوصا مدیر عاملان، دیدگاه کلی نگری دارند، تجربه کاری گذشته آنها جهت گیری خاصی در زندگی آنها ایجاد می کند و این جهت گیری می تواند تاثیراتی بر انتخاب های استراتژیک شرکت داشته باشد. تاثیر تجربه کاری مدیر عامل بر تطبیق استراتژی بخوبی مشخص شده است. یک بررسی اولیه توسط دیربورن و سایمون[1] (1958) گزارش میدهد که زمانیکه گروهی از مجریان حوزه های کاربردی مختلف با یک مشکل یکسان مواجه هستند ، حتی اگر تشویق به در نظر گرفتن آن از لحاظ دیدگاه شرکتی شوند، مشکل را بیشتر از لحاظ اهداف و امور حوزه کاری خود تعریف می کنند. به عنوان مثال، سانگ (1982) دریافته است که مدیر عاملان دارای تجربه کاری اجرایی تمایل زیادتر به ایجاد تنوع داخلی ندارند در حالیکه مدیر عاملان دارای تجربه در امور غیر اجرایی تمایل بیشتری به تنوع  از طریق فراگیری دارند. تایلر و استینسما[2] (1998)نشان داده اند که مدیران اجرایی دارای تجربه کاری به همکاری های فنی بالقوه بیشتری نسبت به مدیرانی دارای تجربه کاری متفاوت دارند. بارکر و مولر[3] ادعا دارند که هزینه تحقیقات و پیشرفت در شرکت هایی که مدیر عامل آنها تجربه کاری در این زمینه دارند بیشتر است. همه این بررسی ها نشان می دهند که تجربه کاری قبلی یک مدیر تاثیر چشمگیری بر تصمیمات او دارد

در سالهای اخیر، شرکت های بیشتر و بیشتری به استفاده از مدیر عاملان دارای تجربه مالی تمایل نشان داده اند. دورفی (2005) گزارش می کند که در طول ده سال گذشته درصد مدیر عاملان 500 شرکت برتری که  قبلا مدیر مالی بوده اند از 12 به 20 درصد افزایش یافته است

[1] Dearborn and Simon

[2] Tyler and Steensma

[3] Barker and Muller

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی اسید اسفنگو میلین در غشاهای سلولی و بیماریهای انسانی در سهایی از بیماری نیامان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی اسید اسفنگو میلین در غشاهای سلولی و بیماریهای انسانی در سهایی از بیماری نیامان دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی اسید اسفنگو میلین در غشاهای سلولی و بیماریهای انسانی در سهایی از بیماری نیامان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی اسید اسفنگو میلین در غشاهای سلولی و بیماریهای انسانی در سهایی از بیماری نیامان

چکیده    
مقدمه     
1- اولین توصیف اسفنگومیلین    
2)غشای سلولی و نقش اسفنگومیلین    
3)غشای سلولی و اسفنگومیلین     
مغز    
ریه    
قلب    
گنادها    
پوست    
خلاصه    

References

[1] Singer, S.J. and Nicolson, G.L. (1972) The fluid mosaic model of the structure of cell membranes. Science. 175, 720–731 [2] Jacobson, K., Sheets, E.D. and Simson, R. (1995) Revisiting the fluid mosaic model of membranes. Science 268, 1441–1442 [3] Simons, K. and Ikonen, E. (1997) Functional rafts in cell membranes. Nature 387, 569–572 [4] Anderson, R.G. and Jacobson, K. (2002) A role for lipid shells in targeting proteins to caveolae, rafts, and other lipid domains. Science 296, 1821–1825 [5] Smith, E.L. and Schuchman, E.H. (2008) The unexpected role of acid sphingomyelinase in cell death and the pathophysiology of common diseases. FASEB J. 22, 3419–3431 [6] Jenkins, R.W., Canals, D. and Hannun, Y.A. (2009) Roles and regulation of secretory and lysosomal acid sphingomyelinase. Cell. Signal. 21, 836–846 [7] Alessenko, A.V. (2000) The role of sphingomyelin cycle metabolites in transduction of signals of cell proliferation, differentiation and death. Membr. Cell Biol. 13, 303–320 [8] Horinouchi, K., Erlich, S., Perl, D.P., Ferlinz, K., Bisgaier, C.L., Sandhoff, K., Desnick, R.J., Stewart, C.L. and Schuchman, E.H. (1995) Acid sphingomyelinase

Acid sphingomyelinase, cell membranes and human disease: Lessons from Niemann–Pick disease

Edward H. Schuchman * Department of Genetics and Genomic Sciences, Mount Sinai School of Medicine, Icahn Medical Institute, Floor 14 Room 14-20A, 1425 Madison Avenue, New York, NY 10029, USA

abstract

Acid sphingomyelinase (ASM) plays an important role in normal membrane turnover through the hydrolysis of sphingomyelin, and is one of the key enzymes responsible for the production of ceramide. ASM activity is deficient in the genetic disorder Types A and B Niemann–Pick disease (NPD). ASM knockout (ASMKO) mice were originally constructed to study this disorder, and numerous defects in ceramide-related signaling have been shown. Studies in these mice have further suggested that ASM may be involved in the pathogenesis of several common diseases through the reorganization of membrane microdomains. This review will focus on the role of ASM in membrane biology, with a specific emphasis on what a rare genetic disorder (NPD) has taught us about more common events. 2009 Federation of European Biochemical Societies. Published by Elsevier B.V. All rights reserved

 Introduction

The fluid mosaic model of the cell membrane, first proposed in the early 1970s, suggested that membranes exist in a disorder status without significant selectivity [1]. This concept rapidly established itself as dogma, although in recent years a body of literature has shown that the cell membrane is, in fact, composed of small ‘‘microdomains” that exist in a liquid-ordered phase [2]. These domains are static within the membrane, and can coalesce and reorganize in response to various stimuli. Several laboratories also have shown that sphingolipids and cholesterol associate with these microdomains, and that these associations are integral to membrane function. The sphingolipid and cholesterol-enriched membrane microdomains have been referred to as lipid ‘‘rafts” [3,4]. Despite a growing literature, the concept of membrane microdomains has remained controversial, principally because data demonstrating the existence of these domains in vivo is limited. As summarized below, studies of one sphingolipid hydrolase, acid sphingomyelinase (ASM), specifically those using ASM knockout mice (ASMKO), have provided some of the strongest evidence to date supporting the concept of membrane microdomains in vivo. They also have highlighted the important role of this enzyme in normal cell function and the pathogenesis of many common diseases

چکیده

اسید اسفنگومیلین نقش مهمی در گرایش غشای نرمال به هیدرولیز دارد و انزیم مسئول در تولید سرامید است.این اسید فعالیتش در بیماری ژنتیک نوعaوbniemann مهم است.این اسید در موش برای بررسی این اختلال برسی شده است و نقص سرامید مرتبط با نشانه ها نشان داده شده است . مطالعات در موش نشان داده که این اسید در گیر در پاتوژنز   چندین بیماری در ریز غشا است و در این مقاله بر نقش ان در زیست شناسی غشا تمرکز و تاکید ویژه بر کمبود نقص ژنتیکی در مورد رویدادهای رایج به ما مطالبی می اموزد

مقدمه

مدل سیال در غشا در اوایل 1970 مشخص که نشان دادکه غشا در شرایط ناهنجار بدون انتخاب است و فرضیه به عنوان اصلی مطرح شد اگر چه در سالهای اخیر شامل نواحی کوچک است که در فاز سیلال وجود دارد (2)و این نواحی با غشا در ان تثبیت شده و در پاسخ به محرکات متفاوت مشخص میشود و چندین ازمایشگاه نشان داده که اسفنگومیلین و کلسترول مرتبط با این نواحی کوچکند و در عملکرد غشا ضروری اند و این دومورد در غشا غنی شده و به صورت یک مورد در نظر گرفته شود (34)و برخلاف رشد پژوهش فرضیه غشای ناحیه کوچک بحث بر انگیز شده و این داده ها وجود نواحی کشت محدود است و همانطور که درزیرخلاصه شده است مطالعات اسفنگو میلین در موش بوده که مدرکی قوی برای حمایت از فرضیه نواحی کوچک غشا را در محیط کشت نشان داده و نقش مهم انزیم در پاتوزنز نرمال برخی از بیماریهای رایج در    انسان     را نشان می دهند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید