تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین

-1-1بیان مسئله
2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق
3-1- اهداف تحقیق
4-1-فرضیات تحقیق
5-1-تعریف مفاهیم
2-1- مفهوم رضایت شغلی
2-2- مؤلفه های رضایت شغلی
3-2- ریشه و سر چشمه رضایت شغلی
4-2-رضایت شغلی و عملکرد سازمانی
5-2-رضایت و انگیزش شغلی
6-2-رضایت شغلی و روحیه
7-2-روشهای تشخیص رضایت شغلی
8-2-پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی
9-2-عوامل فردی و گروهی در رضایت شغلی
شرایطی که باعث رضایت شغلی می شود
10-2-مبانی نظری تحقیق
1-10-2نظریه نیاز
2-10-2نظریه انگیزشی
3-10-2 نظریه نگرشی
4-10-2نظریه برابری ( انصاف
5-10-2نظریه برانگیختگی( Activation Theory )
11-2- پیشینه تحقیق
1-3-جامعه آماری تحقیق
2-3-حجم نمونه
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات
4-3-روش تحقیق
5-3-متغیر های تحقیق
6-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
7-3- زمان و مکان پژوهش
4-1- یافته های توصیفی
4-1-1-توصیف سنی معلمین مورد مطالعه
4-1-2-توصیف فراوانی جنسیت معلمین مورد مطالعه
4-1-3-توصیف فراوانی گروه عمده تحصیلی معلمین مورد مطالعه
4-1-4-توصیف فراوانی وضعیت شغلی معلمین مورد مطالعه
4-1-5-توصیف فراوانی سوال نسبت به شغل فعلی خود علاقه مندم
4-1-6-توصیف فراوانی سوال « به هیچ وجه مایل نیستم که شغل فعلی ام را رها سازم »
4-1-7-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم که هیچ شغل دیگری مرا به اندازه شغل فعلی ارضا نخواهد کرد »
4-1-8-توصیف فراوانی سوال « به هیچ وجه شغل فعلی را به هیچ شغل دیگری عوض نخواهم کرد »
4-1-9-توصیف فراوانی سوال « فکر می کنم که هیچ کس شغلش را به اندازه من دوست ندارد »
4-1-10-توصیف فراوانی سوال « در شغل فعلی خود با همکارانم رابطه صمیمی و مطلوب دارم »
4-1-11-توصیف فراوانی سوال « نسبت به شغل خود نگرش بسیار خوبی دارم »
4-1-12-توصیف فراوانی سوال « از شغل خود بسیار راضی هستم »
4-1-13-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم شغلم خسته کننده نیست »
4-1-14-توصیف فراوانی سوال « به هنگام اشتغال واقعا احساس استراحت و آرامش می کنم »
4-1-15-توصیف فراوانی سوال « با شغل فعلی ام می توان به بسیاری از امید ها و آرزوهایم دست یابم »
4-1-16-توصیف فراوانی سوال « از شغلم احساس لذت واقعی می کنم »
4-1-17-توصیف فراوانی سوال « اکثر اوقات شیفته انجام کارهای موظف خود هستم »
4-1-18-توصیف فراوانی سوال « بهترین اوقات من هنگامی است که درگیر جریان انجام کارهای موظف خود هستم »
4-1-19-توصیف فراوانی سوال « از حقوق و درامد حاصل از شغلم راضی هستم »
4-1-20-توصیف فراوانی سوال « تمایل دارم که در دروز چند ساعت اضافه کاری نمایم نه به خاطر درامد آن ، بلکه به خاطر لذت بخش بودن کار »
4-1-21-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم در شغل فعلی من امکان پیشرفت و ترقی بیشتر است »
4-1-22-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم که در حوزه کار فعلی ام به جامعه خدمت بیشتری می توانم بکنم
4-1-23-توصیف فراوانی سوال « هنگامی می توانم از توانایی ها و استعداد هایم بهترین استفاده را بکنم که شغلم را ادامه دهم
4-1-24-توصیف فراوانی سوال « تصور می کنم که شغل من بیشترین ارزش اجتماعی را در جامعه دارد »
4-1-25-توصیف فراوانی سوال « در هیچ شغل دیگری مانند شغل فعلی احساس کارایی و لیاقت نخواهم کرد »
4-1-26-توصیف فراوانی سوال « از اینکه شغلم معلمی است احساس می کنم در خانواده دارای احترام هستم »

4-1-27-توصیف فراوانی سوال « از اینکه در جمع کار می کنم احساس لذت می برم »
4-1-28-توصیف فراوانی سوال « از اینکه کار من برای جامعه لازم است احساس غرور می کنم »
4-1-29-توصیف فراوانی سوال « احساس می کنم یک عضوی عالی از یک گروه تخصصی هستم »
4-1-30-توصیف رضایت شغلی معلمین مورد مطالعه
4-2- یافته های استنباطی
1- نتیجه گیری
2-5- بحث یافته های تحقیق
3-5-محدودیت های تحقیق
4-5- پیشنهادها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین

1- آزاد ، اسدلله . (1375 ) . رضایت از کار ، 11 ، 2 ، 218 ، 208 ، تابستان
2- ازکمپ، استواررت.(1370)،روانشناسی اجتماعی کاربردی(فرهاد ماهر، مترجم)
3- اکرم، دادنیا، روزنامه جمهوری اسلامی، 1378
4- استفن ، رابینز ، مبانی رفتار سازمانی . ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی ، تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1376 .ص
5- بابا جان ، خگو گو گیته ، (1382 ) بررسی رابطه بین رضایت شغلی و خصوصیت فردی ارائه دهندگان رسمی خدمات درمانی ( پرستاران ) ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
6- پیت ، کنت واستون ، الیزابت . (1353 ) . عوامل موثر در خرسندی از کار ، ترجمه پروین علومی ، 407 ، 488 ، 513 ، زمستان
7- زارعی ، متین ، ارتباط بین رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی . (1375 ) ، ص 26 الی
8- رضائیان ، علی ، رفتار سازمانی چاپ اول ، تهران ، انتشارات سمت ،
9- رندال راس ، الیزابت آلتمایر ، رضایتمندی شغلی . ترجمه غلامرضا خواجه پور
10- ساعتچی، محمود، روانشناسی بهره وری. چاپ دوم، موسسه نشر ویرایش ، تهران،1376، ص70-65
11- سرداری ، احمد . (1383 ) . بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی کارکنان
12- سلطانی-ایرج.1341/کتاب بهره وری منابع انسانی/ اصفهان ، انتشارات ارکان، 1384
13- سلطانی ، ایرج . مدیریت عملکرد بستر ساز پرورش منابع انسانی . اضفهان ، انتشارات ارکان ، 1384 ، ص 73 و
14- شاکری نیا ، ایرج ، امنیت و رضایت شغلی کارکنان
15- شفائیان منصوره، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن ، پایان نامه، 1375
16- طالبان ، محمد رضا (1374 ) . تحلیلی اجتماعی از خشنودی شغلی . پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشکده تربیت مدرس
17- طباطبایی ، شهناز (1378 ) ، بررسی مقایسه رضایتمندی شخصی پرستاران و پزشکان از طریق پرسشنامه رضایت شغلی براوفیلد ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه الزهرا
18- فصل نامه علوم و فن آوری اطلاعات،z.tahvori@yahoo.com، دوره 21، شماره2(1384)ص25-
19- کایا ، ابرو (1998 ) رضایت شغلی کتابداران کشورهای در حال توسعه . گزیده مقالات
20- کورمن ، ابراهام . (1376 ) ، روانشناسی صنعتی و سازمانی . ترجمه حسن شکر کن ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات رشد
21- کلهری ، محسن ، تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان ، سازمان تبلیغات اسلامی . پایان نامه کارشناسی ارشد (1384 )
22- کیت ، دیویس و جان ، نیو اسورم . رفتار انسان در کار . ترجمه محد علی طوسی
23- گلچین، ماهرخ، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر برآن در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی
24- گوهری بهبهانی ، غلامرضا . (1375 ) . بررسی تئوری دو عاملی هرزبرگ در میان اعضای هیات علمی دانشگاههای شیراز و علوم پزشکی شیراز ، پایان نامه فوق لیسانس ، شیراز : دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم تربیتی
25- کینان ، کیت (1380 ) . چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم ، ترجمه قاسم کریمی

26- مقالات مدیریت،رضایت شغلی و بهره وری،a.sadegi،
27- مرادی، علی بیات و معصوم قنوتی، فاطمه، بررسی رضایت شغلی پرستاران در بیمارستان ها، پایان نامه
28- مایکل ، آرمسترانگ ، راهبردهای مدیریت منابع انسانی ، ترجمه خدایار و حسن موثقی ، تهران . نشر فرایا (1380) ص
29- محمد زاده ، فرید (1378 ) . بررسی میزان رضایت شغلی نیروی انسانی شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی ، تهران ، شهید بهشتی و ایران . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران
30- نوری و همکاران . (1379 ) ، بررسی عوامل موثر در رضایتمندی شغلی پرستاران
31- نایلی ، محمد علی ، انگیزش شغلی در سازمان ها ، اهواز ، انتشارات دانشگاه شهید چمران
32- هومن ، حیدر علی . (1381 ) تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی . تهران : مرکز آموزشی مدیریت دولتی

33-Michel Argyte, the Psychology Of Happiness, by Foutledge, 2001. p .90,

34-Locke,E.A.(1988)The Natureand Causes of Jop Satisfactionin M.Dunnette (ED) ,Handboukol Indnstrial and Organizational Psychology ( 2 nded ) ,palo A (to A:consulting Psychologists Press)

35-Spector,Paul E . (1985 ) . Masurement Of Human Service Staff Satisfaction: Development Of the Jop Satisfaction Survey,American Journal Of Community Psychology,13 (6) , 693 –

Dispositional approach to Jop atiitudesJoornal of Applied Psychology,

36- Staw, B.N.Ross,I. Stability in the midst of Change :A
Dispositional approach to Jop atiitudesJoornal of Applied Psychology1985.70.469-

37–Weaver,C.N.(1994 ) jop Satissfaction in the Unitted States in the 1980 , Journal Of applied Psych0logy,65,364,
38-togia, A.,Koustelios, A.,& Tsigilis,N. (2004).Job Satisfaction among Greek Academic Librarians.LIS reseaech, 26(3),373-

-1-1بیان مسئله

محیط کار هر انسانی خانه دوم اوست چه بسیار افردی که عمده ساعات شبانه روز خود را مجبورند در محیط کاری بگذرانند پیداست که این محیط نیز هچمون خانه باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها بتوانند ضمن کسب درآمد به ارتقای دانش حرفه ای خود پرداختند و خدمتی صادقانه ارائه دهند. عوامل متعددی وجود دارد که در کنار هم می توانند ایجاد کننده رضایت شغلی در افراد باشد. چه بسا یک عامل از مجموع این عوامل می تواند از ایجاد رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد.  میزان درآمد، وجه اجتماعی، امکان ارتقای شغلی، نحوه ی مدیریت در محل کار، عدم تبعیض و میزان آگاهی فرد از شغل خود از مهمترین عوامل ایجاد رضایت شغلی در افراد است)کلهری،47:1384(

مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها عبارتند از: عوامل سازمانی، عوامل محیطی، ماهیت کار، عوامل فردی

رضایت شغلی باعث میشود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین میشود روحیه ی فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند(زارعی،81:1375). عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیارنامطلوب است. مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه ی پایین  و عدم رضایت شغلی را به طور مستمر زیر نظر بگیرند و در اولین فرصت اقدامات لازم را انجام دهند. از عواملی که باعث عدم رضایت شغلی می شود می توان به تشویش، غیبت کاری، تأخیر در کار، خستگی در کار، نامساعد بودن شرایط کار اشاره کرد)سرداری،67:1383(

سازگاری شغلی در صورتی ممکن خواهد بود که نیازهای اجتماعی نیز ارضاء شود و آنها عبارتند از

پول، امنیت، شرایط مساعدکار، فرصت پیشرفت، روابط شخصی، هماهنگی  با استعداد شخص، هماهنگ بارغبت ، مهارت، همکاران

کسی که رضایت شغلی او بالاست نسبت به شغل خود نگرش مثبت دارد و برعکس کسی که از کار خود راضی نیست نگرش منفی نسبت به کار خود دارد. در متون علمی مفهوم رضایت شغلی به دو شکل مورد بررسی قرار گرفته است: هم به عنوان متغیر وابسته (یعنی متأثر از عوامل دیگر) و هم به عنوان متغیر مستقل (یعنی اثرگذار بر عوامل دیگر). وقتی رضایت شغلی را به عنوان متغیر وابسته و متأثر از دیگر عوامل درنظر بگیریم. سوال اصلی تحقیق اینست که چه رابطه ای بین رشته تحصیلی معلمین با رضایت شغلی آنان وجود دارد؟

2-1-اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه وجود رضایت شغلی یکی از عوامل مهم مؤثر بر افزایش بهره وری و راندمان کاری در محیط های سازمان است لذا به نظر میرسد سنجش میزان رضایت شغلی آنها و ارائه ی راهکارهایی در جهت افزایش آن می تواند به نحو مؤثری در افزایش ارائه خدمات معلمین مقطع راهنمایی شهر ارومیه مؤثر باشد

بررسی و مطالعه علل و عوامل در رضایت شغلی نمایانگر این است که رضایت شغلی به بارآوری بسیار منجر می شود و معلمین  خشنود بازدهی بیشتری دارند. بازده و عملکرد خوب یکی از عوامل مؤثر رضایت شغلی است، زیرا بازده بالا به پاداش هایی مانند درآمد بالاو ترفیع منجرشده و این عامل به نوبه ی خود موجب رضایت شغلی می شود همچنین اثرات غیرمستقیم رضایت شغلی کارکنان موجب داشتن کارکنان خشنودتر ،سالم تر،  منظم تر با وظیفه و مشتاق یادگیری می شود. همچنین رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان خود متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه ی فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند. همچنین عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است

3-1- اهداف تحقیق

به طور کلی سنجش رضایت از کار، کار مدیران مدارس را ساده خواهد کرد. زیرا این گروه با شناخت عوامل ایجاد رضایت و نارضایتی می توانند روحیه کارکنان خود را کنترل نمایند. آن را در سطحی بالا نگه دارند و شکوه ها و گلایه ها را کم کنند و درنهایت از میان بردارند

هدف کلی : تعیین  ارتباط بین میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس رشته تحصیلی آن ها

اهداف جزیی : تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آن ها

تعیین  ارتباط بین میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس گروه عمده تحصیلی آنان

تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس سن آن ها

تعیین ارتباط بین  میزان رضایت شغلی معلمین بر اساس وضعیت شغلی  آن ها

4-1-فرضیات تحقیق

1-        بین سن معلمین و  رضایت شغلی آنان رابطه وجود دارد

2-        رضایت شغلی معلمین بر اساس جنسیت آنان متفاوت است

3-        رضایت شغلی معلمین بر اساس گروه عمده تحصیلی  انان متفاوت است

4-        رضایت شغلی معلمین  بر اساس وضعیت شغلی آنان متفاوت است

5-1-تعریف مفاهیم

رضایت شغلی نگرشی فردی نسبت به شغل است و نشان می دهد که توقع فرد با پاداش هایی که شغل و سازمان برای او فراهم می-کند تا چه حد سازگاری و هماهنگی دارد

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارآیی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود

رضایت شغلی حدّی از احساسات و نگرش های مثبت است که فرد نسبت به شغل خود دارد

رضایت شغلی عبارت است از رضایتی به مفهوم لذت روحی ناشی از ارضای نیازها و تمایلات و امیدها که فرد از کار خود بدست می-آورد. رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن احساس ها به کار خود می نگرند. (دادنیا، 1387)

«فیشروهانا» رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف می کند. به این معنا که اگر شغل شرایطی مطلوب را برای فرد فراهم کند. فرد از شغلش رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند فرد شروع به خدمت شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک خواهد کرد

به منظور تعریف عملیاتی این مفاهیم در پرسشنامه ،سوالات زیر آورده شده است

1 نسبت به شغل فعلی خود بسیار علاقمند هستم

2به هیچ وجه ما یل نیستم که شغل فعلی ام را رها سازم

 3احسا س می کنم که هیچ شغل د یگری  مرا به اندازه شغل فعلی ارضا نخواهد کرد

4به هیچ عنوان شغل فعلی را با شغل دیگری  عوض نخواهم کرد

5فکر می کنم که هیچ کس شغلش را به اندازه من دوست ندارد

6در شغل فعلی خود با همکارانم رابطه صمیمی و مطلوب دارم

7نسبت به شغل خود نگرش بسیار خوبی دارم

8از شغل خود بسیار راضی هستم

9احساس می کنم شغلم خسته کننده نیست

10به هنگام اشتغا ل واقعاً احسا س استراحت و آرامش می کنم

11با شغل فعلی ام می توانم به بسیاری از امیدها و آرزوهایم دست یابم

12از شغلم احساس لذ ت واقعی می کنم

13اکثر اوقات شیفته انجام کارهای موظف خود هستم

14بهترین اوقا ت من هنگامی است که درگیر جریان انجام کارهای موظف هستم

15از حقوق و در آمد حاصل از شغلم راضی هستم

16تمایل دارم که در روز چند ساعت اضافه کاری نمایم نه به خاطر در آمد آن، بلکه به خاطر

لذت بخش بودن کار

17احساس می کنم در شغل فعلی من امکان پیشرفت و ترقی بیشتر است

18احساس می کنم که در حوزه کار فعلی ام به جامعه خدمت بیشتری می توانم بکنم

19هنگامی می توانم از توانایی ها واستعدادها یم بهترین استفاده را بکنم که شغلم را ادامه دهم

20تصور می کنم که شغل من بیشترین ارزش اجتماعی را در جامعه دارد

21احساس می کنم از امنیت شغلی ( ثبات شغلی ) بیشتری برخوردارم

22در هیچ شغل دیگری مانند شغل فعلی احساس کارایی و لیاقت نخواهم کرد

23از اینکه شغلم معلمی است احساس می کنم در خانواده دارای احترام هستم

24از اینکه در جمع کاری می کنم احساس لذت می کنم

25از اینکه کار من برای  جامه لازم وضروری است احساس غرور می کنم

26احساس می کن یک عضوی عالی از یک گروه تخصصی هستم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه

مقدمه   
چکیده   
کودکان دو زبانه در مدرسه   
زبان آموزی در مناطق دو زبانه   
دوزبانگی   
اهداف کلی   
مبانی نظری زبان آموزی در مناطق دو زبانه   
مبانی عملی زبان آموزی در مناطق دو زبانه   
مراحل الگوی حل مساله   
مواد و وسایل آموزشی   
اصول حاکم بر روش های آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم   
مفهوم زبان ، گویش، لهجه   
زبان مشترک یا زبان رسمی   
گویش ها و لهجه های موجود در ایران   
عوامل موثر در یادگیری و آموزش زبان دوم  
سن زبان آموز   
ویژگی های روان شناختی زبان آموز   
عوامل اجتمایی ، فرهنگی، محیط زبان آموز   
زبان مادری زبان آموز  
شرایط مطلوب دو زبانه شدن   
رویکرد و روش های آموزش زبان دوم   
روش های رویکرد گفتار بنیاد  
شیوه های و فنون تدریس زبان دوم   
منابع   

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه

ü     پاول، اس . کاپلان، روانشناسی رشد ، سفر پرماجرای کودک ، مترجم مهرداد فیروز بخت ، موسسه خدماتی فرهنگ ،چ سوم ،

ü     زندی، بهمن، زبان آموزی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چ اول ،

ü     زندی، بهمن، روش تدریس زبان فارسی در دوره ابتدایی ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چ 6 ، پاییز

  مقدمه

یکی ازعلل افت تحصیلی در کشور ما خصوصا مناطقی که باگویشهای محلی صحبت می کنند مشکل دوزبانه بودن  کودکان این مناطق است .به دلیل اینکه نظام تعلیم وتربیت مابه مساله آموزش و زبان آموزی دراین مناطق آنچنانکه شایسته است بها نداده است  این مورد درمقطع ابتدایی مشکلاتی را برای آموزگاران این مناطق بوجود آورده است که باعث بروز مشکلاتی از جمله افت تحصیلی –بی علاقگی  دانش آموزان نسبت به درس ومدرسه وترک تحصیل شده است.البته این مشکل کل مناطق دوزبانه راشامل نمی شود بلکه کودکانی راشامل می شود که فقط به زبان مادری خود می توانندصحبت کنند وهیچگونه آشنایی بازبان معیاریعنی زبان فارسی ندارند ومتاسفانه در مساله آموزش هم در آموزش معلمان وهم تعیین محتوا ی کتابها وهم زمان تدریس وروشهای تدریس به این مناطق ومشکلات این دانش آموزان کمتر توجه شده است واگر مطلبی هم در کتابهای غیر درسی آمده است درلابه لای حجم وسیعی از مطالب دیگر گنجانده شده است که دسترسی به آنها بسیار مشکل است لذا باتوجه به مشکلات ذکر شده وظیفه خود دانستیم تاضمن مطالعه در مورد این معضل گوشه ای ازمطالعات خود راتدوین ودر اختیار همکاران خود قرار داده تاشاید توانسته باشیم خدمتی هرچند کوچک به فرزندان این مرز وبوم کرده باشیم  باشد که مورد قبول همکاران عزیز قرار گیرد

چکیده :

         باتوجه به اینکه دردنیای امروزی وسایل ارتباطی جهان رابه یک دهکده تبدیل کرده است ومردم به راحتی از کشوری به کشور دیگر می روند وباتوجه به تشکیل اتحادیه اروپاوبرداشتن مرزهای سیاسی وجغرافیایی ونقل وانتقال آسان افراد ازکشوری به کشور دیگر برای یافتن کار در نتیجه آمار  کودکان دوزبانه درحال افزایش است ، فلذا برای آموزش این کودکان باید تمهیداتی اندیشیده شود،کشورهای دیگر برای رفع این مشکل با همکاری کشورهایی مبدا تمهیداتی اندیشیده اندوبرنامه های آموزشی خاص کودکان دوزبانه طراحی کرده اند ، ولی متاسفانه در کشور ما که کودکانی هستند که فقط به زبان مادری تکلم  می کنندوهیچگونه آشنایی با زبان معیار یعنی زبان فارسی ندارند آموزش این کودکان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند

         محتوا وروشهای تدریس وقواید مورد استفاده در تدریس فقط مخصوص کودکان فارس زبان میباشد.مثلادر تدریس کلمه (آب)در پایه اول که از پاچ آب وتصویر آب استفاده  می شود کودک فارس زبان بادیدن تصویر آب کلمه آب درذهن اوتداعی می شودوبانشان دادن شکل نوشتاری آب باتطبیق آنها باهم بااین کلمه ارتباط برقرار کرده واز آن کلمه درجمله استفاده می کندوچنین کودکانی بااتخاذ شیوه های علمی مناسب به راحتی به اهداف زبان آموزی می رسند

کودک دوزبانه مثلا عرب زبان بادیدن تصویر (آب)کلمه (ماء) درذهن اوتداعی می شود ،در حالی که ما می خواهیم کلمه (آب)را آموزش دهیم واین دانش آموز با کلمه آب هیچگونه آشنایی نداشته  وقادر به برقراری ارتباط وتطبیق این کلمه با دانسته های قبلی  خود نمی باشد . لذا بی اعتنایی به آموزش این کودکان گاه عواقب زیانباری  وغیر قابل جبرانی چون بی انگیزگی ، بیزاری ازدرس ومدرسه وترک تحصیل ودرنهایت بزهکاری و جرم درجامعه می شود.لذا لازم است برای آموزش چنین کودکانی ابتدا سعی  شود دردوره های پیش دبستانی وبه صورت غیر مستقیم زبان فارسی به صورت شفاهی آموزش داده شودوچنانچه دانش آموزی موفق به شرکت درکلاسهای پیش دبستانی نشد یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی در کلاسهای آموزشی خاص این کودکان نسبت به آموزش زبان فارسی اقدام کرد .در آموزش این کودکان ابتدا بایدسعی شود باکمک گرفتن از زبان مادری کودک وبا استفاده از کلمات مشترک بین زبان مادری وزبان معیار(فارسی)وباتلفیقی از روشهای نمایشی-وگفتگو ومکالمه وپرسش وپاسخ وبااستفاده از موضوعات ملموس مانند خرید پوشاک –خرید مواد غذایی از فروشگاه وموضوعات مورد علاقه کودک مانند پدر ومادر –بازی وورزش به آموزش این کودکان پرداخت وپس از اینکه مدتی ازاین روشهای آموزش استفاده شد در نهایت از روش حل مساله مانند انشاء وجمله نویسی وگفتن دکلمه وتوصیف حوادث وصحنه ها زبان آموزی رادراین کودکان تقویت کنیم

کودکان دو زبانه در مدرسه

         امروزه بسیاری از کودکان در خانواده هایی بزرگ می شوند که به بیش از یک زبان صحبت می کنند .بعضی از این خانواده ها خیلی کم انگلیسی صحبت می کنند . برای کودکان این خانواده ها انگلیسی زبان دوم محسوب می شودوبه همین جهت موفقیت شان در ایالات متحده آمریکا تا حدودی به یادگیری زبان بستگی دارد

         بیش از یک زبان دانستن یک مزیت بزرگ است.کودکان دو زبانه نمرات هوش کلامی و غیر کلامی بالاتری دارند و انعطاف پذیری شناختی بیشتری دارند(سگالوویتز1981).آنها در زمینه ی مفهوم سازی و خلاقیت بر تریهایی دارند(پادیلا و همکارانش1991).البته این برتری ها زمانی نمودار می شوند که کودکان مورد نظر در هر دو زبان قابلیت و مهارت داشته باشند (دونیسلر-دیاز- اسپینوزا- رودریگویز 1999)

         اما بسیاری از کودکان دو زبانه در مدرسه عملکرد خوبی ندارند . اکثر دانش آموزان دو زبانه فقیرند وبسیاری از آنها عضو خانواده های مهاجرند. مشکلات دانش آموزان دو زبانه معلول دوزبانه بودن آنها نیست بلکه معلول فقر و تقابل فرهنگی است (دیاز1985).در ضمن اکثر کودکان دو زبانه اطلاعات کمی در مورد زبان اولیه خود دارند(کراوفورد1987).یعنی دستور زبان وخزانه  واژگان ضعیفی دارند.دانش آموزان دو زبانه غالبا فرصتی برای ادامه یادگیری زبان بومی خود ندارند ودر استفاده از آن و فراگیری لغات جدید زبان بومی خود پیشرفت نمی کنند.همه قبول دارند که بچه های آمریکایی باید انگلیسی استاندارد را بیاموزند .اگر در زمینه ی ریاضیات –علوم و تعلیمات اجتماعی دانش خوبی داشته باشند ولی در زمینه های مرتبط با زبان مثل قراءت –نگارش و محاوره عملکردشان ضعیف باشد آینده تحصیلی و شغلی خوبی نخواهند داشت.برنامه های زیادی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکانی که زبان اول آنها انگلیسی نیست تدوین شده است

   برنا مه ها ی مربوط به کودکان د و زبا نه

آیا لزومی به اجرای این برنامه ها هست ؟آیا این برنامه ها مؤثرند؟

تعداد کودکان امریکا یی که زبان اول آن ها انگلیسی نیست کما کان در قرن بیست و یکم افزایش خواهد یافت

2/3 میلیون کودک که قا بلیت محدودی در استفاده از زبان انگلیسی دارند در مدارس دولتی آمریکا حضور دارند(اشنایبرگ 1997).9/0 دبستا نی ها یی که در استفا ده از زبان انگلیسی مهارت کامل ندارند از اقشارفقیرند (وزارت آموزش و پرورش امریکا 1993 )مو فقیت آن ها در خارج شدن فقر به پیشرفت تحصیلی آنان وتا حدودی نیز به یاد گیری انگلیسی استاندارد توسط ان ها بستگی دارد ولی بهترین روش آموزش انگلیسی به کودکانی که زبان بومی آن ها انگلیسی نیست کدام روش است ؟ بسیاری از مردم متوجه نیستند بین تجارت مها جران کنونی و مها جران ابتدا ی قرن بیستم فرق ها یی هست.با این که تبعیض همیشه وجود نداشته است .پنجاه سال قبل تحصیلات عالیه زیاد ضروری نبود وپیشرفت تحصیلی خیلی کم اهمیت بود . اما امروزه برای آنکه کودکان بتوانند مدارج عالیه ی تحصیلی را طی کنند باید خانواده هایی تحصیل کرده با تواناییهای زبان شناختی قابل قبول داشته باشند

در حال حاضر داشتن چنین خانواده وشرایطی یک مقوله تشریفاتی نیست.شرط اکثر مشاغل تحصیل کرده بودن است. درحال حاضر ما با کودکانی روبه رو هستیم که با مهارت های ضعیف خود در زمینه ی انگلیسی وارد دبستان می شوند.هدف ما این نیست که فقط به آنها انگلیسی مقدماتی بیاموزیم بلکه هدفمان این است که انگلیسی لازم برای موفقیت در دبیرستان وشاید دانشگاه رابه آنان آموزش بدهیم.هر کودکی که مدت زیادی را در آمریکا بگذراند بالاخره انقدر زبان انگلیسی یاد خواهد گرفت تا اموراتش را بگذراند.اما انگلیسی مورد نیاز در دبیرستان و دانشگاه با این انگلیسی فرق دارد.انگلیسی دبیرستان و دانشگاه انتزاعی تر وفنی تر است وبه دانش لغوی بیشتر نیاز دارد.کودکان زبان انگلیسی لازم برای محاوره راظرف سه سال یاد می گیرند ولی برای فراگیری زبان انگلیسی تحصیلی به وقت بیشتری احتیاج دارند که معمولا پنج تا هفت سال طول می کشد (وزارت آموزش وپرورش امریکا1993).در این اواخر بود که دست اندر کاران تعلیم وتربیت موظف شدند این اشکال را برطرف کنند وظرف چند سال مهارت های پیشرفته زبان انگلیسی را آموزش بدهند

            اما چطور می توان چنین کاری انجام داد ؟درآمریکا در این خصوص چند رویکرد جدید به اجرا گذاشته شده است به طور کلی این برنامه ها از برنامه های مبتنی بر تشویق علنی واستفاده از زبان اولیه شروع می شود که به ان اتکابر زبان بومی گفته می شود تا تمرکز فزاینده بر انگلیسی یا انگلیسی ویژه و انگلیسی شدیدا ساختاری (گرستاین و وودوارد1994)

            بعضی از دست اندر کاران تعلیم وتربیت پیشنهاد می کنند برنامه ی دو زبانی در مدرسه اجرا شود وتا زمانی که دانش آموزان در استفاده از زبان انگلیسی مهارت کافی پیدا نکرده اند دروس ریاضیات وعلوم  به دانش اموزان اسپانیایی زبان به زبان اسپانیایی تدریس شود.ضمن اینکه انگلیسی استاندارد هم به آنها آموزش داده خواهد شد.طرفداران این رویکرد مثل جیم کامینس(1989)می گویند استفاده از زبان بومی باعث می شود که این دانش آموزان احساس توانمندی کنند وهویت فرهنگی شان تقویت شود

         صرف نظر از تلقی ما در آموزش دو زبانی این نوع آموزش ها نقاط ضعف شدیدی دارند.این برنامه ها غالبا انعطاف پذیری ندارند وبه نیاز های کودکان و والدین بی توجه اند.برای مثال یکی از دانش آموزان خردسال که پورتوریکویی تبار بود در بروکلین متولد شده است.مادرش پورتوریکویی بود ولی در خانه انگلیسی صحبت می کرد.مادرش اورا تا کلاس سوم در یک کلاس معمولی گذاشته بود ولی از کلاس سوم به بعد به کلاسی رفت که روزی 45دقیقه اسپانیایی صحبت می شد.مادرش به دلیل عدم پیشرفت پسرش درخواست کرد او را دوباره به یک کلاس انگلیسی زبان بفرستند ولی در جوابش گفتند چرا به اسپانیولی بودن خودتان افتخار نمی کنید؟(هیدن1996)

            این مشکلات اجرایی و بحث های سیاسی نمی توانند نشانگر شکست آموزش وپرورش دو زبانه باشند.خیلی از برنامه های ارزشمند نقطه ضعف دارند.با این حال بدیهی به نظر می رسد که باید هدفهای آموزش وپرورش دو زبانه را مشخص کنیم وبر انعطاف پذیری برنامه های مربوطه بیفزاییم.آنچه ضروری به نظر می رسد آموزش انگلیسی استاندارد به دانش آموزان است بدون آنکه در سایر دروس عقب بمانند.اتخاذ یک راهبرد موفق در این زمینه مستلزم  حفظ تعادل بین استفاده از زبان بومی وزبان مورد نیاز است.[1](گرستاین و وودوارد1994)

  زبان آموزی در مناطق دوزبانه

         آموزش خواندن ونوشتن پایه به کودکانی که زبان محلی آنان بازبان منتخب درنظام آموزش رسمی کشور متفاوت است دراغلب نقاط جهان مشکل عمده ای به شمار می رود.درکشورمانیز این مشکل فعالیت های آموزشی دوره ی ابتدایی راتا اندازه ای به کندی کشانده و درمواردی نیز بادشواری هایی روبه رو ساخته است.افت تحصیلی شدید درمناطق دوزبانه و ورود کودکان ترک تحصیل کرده ی این مناطق به جرگه ی بیسوادان دور باطل کاهش وافزایش تعداد بی سوادان کشور را باعث شده است.از این لحاظ متاسفانه تعداد کثیری از افراد ی که درمناطق دوزبانه زندگی می کنند نه تنها از نعمت خواندن و نوشتن محرومند بلکه قادر نیستند از زبان فارسی به عنوان “زبان میانجی”جهت ارتباط گفتاری وشنیداری با دیگر هموطنان خود استفاده کنند

         ازآنجا که زبان رسمی کشور ما فارسی است واین زبان وسیله ی ارتباطی مشترک بین همه ی افراد کشور اعم از فارس وعرب وکرد وترک وگیلک و;می باشد  لازم است برنامه های آموزشی بویژه برنامه آموزشی پیش دبستانی کشور طوری طراحی وتنظیم شود که هر کودک ایرانی با زبان رسمی کشور یعنی زبان فارسی آشنا شود چرا که وقتی اعضای چند جامعه ی زبانی در قلمرو یک کشور با مرز های سیاسی واحد زندگی می کنند برای رفع نیازهای ارتباطی عمومی خود باید یکی از زبان های موجود را به عنوان زبان میانجی یازبان مشترک انتخاب نمایند.ازدیدگاه جامعه شناسی زبان به طور طبیعی وناخودآگاه سخنگویان گویشهای مختلف به طور غیر عمد به این حقیقت گرایش می یابند که یکی از زبان های موجود کشور راکه وسعت کاربردی بیشتری دارد به عنوان زبان مشترک یازبان ملی انتخاب کرده درارتباط باافراد جوامع زبانی دیگربه کار گیرند.رسانه های گروهی ومطبوعات وکتاب ها ودستگاه های دولتی مثل آموزش وپرورش این امر راتسهیل می کنند واز این جهت هر شخص با مجهز شدن به یک زبان دوم خواهد توانست با دیگر هموتنان خود ارتباط برقرار کند.بنابر این روشن است که آموزش وپرورش پیش دبستانی در مناطق دو زبانه تفاوت های عمده ای باآموزش کودکان فارسی زبان دارد واین کودکان هنگام ورود به مراکز پیش دبستانی شرایط کاملا متفاوتی با کودکان فارسی زبان دارند.به این دلیل کانون اصلی فعالیتهای آموزش پیش دبستانی در مناطق غیر فارسی زبان باید بر”برنامه ی زبان آموزی”تمرکز داشته باشد.در این برنامه لازم است تکیه ی شدیدی بر آموزش مهارت های شفاهی زبان فارسی یعنی گفتن وشنیدن(مکالمه)انجام گیرد چرا که در مورد کودکان مناطق دو زبانه نه تنها مساله ی آمادگی  مهارت های خواندن ونوشتن مطرح است بلکه مهمتر از آن مساله ای با عنوان “آموزش زبان دوم”مطرح می باشد.با این تفاصیل اگر مربیان مراکز پیش دبستانی این مناطق راه وروش مدونی مبتنی بر “حقایق زبانی “و”اصول یادگیری و تدریس زبان دوم”درپیش گیرند مسلما ضریب موفقیت برنامه های پیش دبستانی در مناطق غیر فارسی زبان افزایش خواهد یافت واز افت تحصیلی شدید فعلی در مناطق مذکور در مقطع ابتدایی به نحو چشمگیری کاسته خواهد شد


دو زبانگی

[1] روانشناسی رشد- پاول اس .کاپلان سفر پر ماجرای کودک –مهردادفیروز بخت –مؤسسه ی خدماتی فرهنگ رساله –چاپ سوم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی) دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی)

مقدمه :    
کلمات کلیدی :    
وظایف دبیر علوم تجربی    
تجربیات و تبیین آن :    
تجربه 1 : تجربه موفق آموزشی ویژه درس علوم تجربی دبیرستان    
فواید این روش چیست ؟    
تجربه 2 و تبیین آن :    
یک تجربه آموزشی در درس علوم تجربی در مقطع دبیرستان    
قسمتی از داستان کشور زیبای بدن برای استفاده همکاران    
تجربه 3 و تبیین آن :    
استفاده از پاورپوینت برای تدریس بهتر علوم :    
تجربه 4 :    
استفاده از نوارهای و سی دی های تصویری آموزشی :    
تجربه 5 :    
توجه به دانش اموزان ضعیف تر :    
چند پیشنهاد در زمینه تدریس علوم تجربی    
پیشنهادات  مطرح شده همکاران در زمینه تدریس علوم  تجربی :    
نمونه ای از تکالیف نوروزی علوم    
ویژگیهای دبیرعلوم تجربی(کلاس بهتربادبیرعلوم بهتر) ( ویژه ی همکاران فرهنگی )    
*ارتباط نیکوبا دیگران ومهارت های کارتیمی    
ارزشیابی درس علوم تجربی دوره ی دبیرستان حاصل از تجربیات    
الگوهایی برای ارزشیابی توسعه یافته    
پیشنهادات به  دبیران علوم تجربی حاصل از تجربیات بنده :    
روش تفحص گروهی در درس علوم تجربی (روشی برای آموزش مفهوم سازمان بندی در انسان)    
روش تفحص گروهی دردرس علوم تجربی(سلول-بافت-اندام 😉    
چند روش تدریس پویای علوم تجربی بر اساس  آموزش فعال علوم ازنیاز تا عمل    
1- تدریس بخش دنیای زنده بصورت گروهی با شرکت در یک پیک نیک .    
چند پیشنهاد برای تدریس علوم تجربی    
فعالیت های پیشنهادی حاصل از تجربیات:    
نتیجه گیری    
منابع :    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تجربیات تدریس علوم تجربی دبیرستان ( ویژه ارتقاء شغلی)

1-  مشاوره با دانش آموزان در مدارس – ترجمه و تالیف حمید اصغری پور – نگار اصغری پور – منوچهر فضلی خانی-  انتشارات موسسه فرهنگی –هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب

2-  اقدام پژوهی : راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس – برنامه ریزی ، تدوین و تولید : رضا ساکی انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت

3-  ارزشیابی از فرآیندهای کیفی در مدارس دبیرستان تحصیلی – از دفتر آموزش و پرورش دبیرستان تحصیلی – انتشارات آزمون نوین

مقدمه

معلمی حرفه ای متشکل از دانش و مهارت های گوناگون است . یک معلم باید برای تدریس مطلوب ، همزمان  مجموعه ای از دانش ها را به طور هنرمندانه در هم بیامیزد تا در مسیر ترکیب و بکارگری آنها تدریسی اثر بخش طراحی و در کلاس درس ارائه کند. اهداف آموزشی بر اساس چنین فعالیتی امکان تحقق می یابند . در واقع حرفه ی معلمی با تعامل مفهومی طیف متنوعی از دانش ها شکل می گیرد . در عصر جدید که معلم و دانش آموز در اقیانوسی از اطلاعات غوطه ورند ، معلم نقش سکان داری را دارد که کشتی و عوامل آن را به سمت مطلوبی هدایت می کند

هایم گینوت (استاد تعلیم و تربیت کودک و نویسنده کتاب را بطه ی معلم و دانش آموز )

 می گوید

{من به این نتیجه ی قاطع رسیدم که عامل تعیین کننده ی کلاس ، من هستم . این روش شخصی من است که این جو را بوجود می آورد . حال و هوای کلاس را روحیه ی روزانه ی من می سازد. من به عنوان معلم قدرتی دارم که می توانم زندگی شاگردانم را شیرین و تلخ کنم ، می توانم تحقیر یا تمسخر کنم ، صدمه بزنم یا درمان کنم ، روی هم رفته این پاسخ من است که تشدید یا تخفیف یک بحران ، و انسان یا نا انسان شدن یک کودک را معین می کند}

معلم به عنوان هدایت گر باید نیاز محصل خود را بشناسد و بر اساس آن کلاس درس را اداره کند

رالف تایلر (1970) می گوید { اگر برنامه ها و سایر فعالیت های مدرسه با توجه به رغبت های محصلان تنظیم شوند در این صورت دانش آموزان به طور فعال در آنها شرکت می کنند و در نتیجه نه تنها بهتر و آسانتر یاد می گیرند بلکه می آموزند که چگونه خود را با شرایط مدرسه وفق دهند}

درس علوم تجربی ، درس یادگیری بعضی از دانشها برای استفاده عملی بهتر در زندگی است . بنابراین . بخش تئوری باید به گونه ای با بخش عملی آمیخته شود که هم قوه ی جستجو گری را در دانش آموزان شکوفا  نماید و هم دانستن و کشف مجهولات را برای آنها نشاط آور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند به آنها بیاموزد

کلمات کلیدی :

تدریس – تجربیات – راهکارها

وظایف دبیر علوم تجربی

اصلاح و رفع مشکل آنان

برنامه ریزی و اقدام برای برقراری تعامل اثربخش میان مدرسه و محیط های یادگیری خارج از مدرسه اعم از پژوهشسراها ، کتابخانه ها ، کانون ها و ;

برنامه ریزی و اقدام برای آموزش دروس با رویکرد فرهنگی و تربیتی

آماده سازی وسایل آموزشی مورد نیاز برای تدریس و انجام آزمایش ها و فعالیت های علمی و عملی با توجه به محتوای کتب درسی مربوط و تهیه و

تدوین گزارش های لازم

همکاری با مدیر، معاونین و سایر معلمان مدرسه در اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها

خودآموزی ، مطالعه ، تحقیق و پژوهش و سعی در مطالعه مداوم در زمینه ی روش های تدریس و کتب تربیتی و علمی به منظور بالابردن سطح

آگاهی ها و مهارت های شغلی

حضور به موقع در کلاس درس ( ورود به کلاس قبل از دانش آموزان و خروج از کلاس بعد از آنان) ، اشتغال به تدریس مؤثر و مدیریت زمان در کلاس

درس

برنامه ریزی و تلاش برای بهبود کیفیت آموزش از طریق به کارگرفتن شیوه ها و روش های فعال تدریس و ارزشیابی ، استفاده از فناوری اطلاعات و

ارتباطات و وسایل آموزشی ،تهیه طرح درس روزانه ، سالانه ، تولید و استفاده از محتواهای الکترونیکی و ;

برنامه ریزی، اجرا و به کارگیری انواع روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان (آغازین ، تکوینی ، تشخیصی و پایانی ) برابر

آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، تجزیه و تحلیل نتایج ، شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود ، سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع

نقاط ضعف و ارایه ی گزارش های لازم

تصحیح به موقع و دقیق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلی ، هماهنگ و نهایی برحسب مورد برابر دستورالعمل های صادره از سوی آم وزش و

پرورش ، ثبت نمرات و اعلام نتایج

همکاری و مشارکت در برنامه ریزی و برگزاری مسابقات ، جشنواره ها ، آزمون ها و ; دانش آموزی

همکاری و مشارکت در ترویج و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب در دانش آموزان

شرکت فعال درجلسات و شوراها از جمله شورای معلمان ، جلسات گروه های آموزشی و ; در راستای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری

رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت غیبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به مسئولین مربوطه

طراحی وتایپ سئوالات امتحانات تکوینی و پایانی برابر دستورالعملهای آموزشی

ترغیب و هدایت دانش آموزان به تشکیل گروه های همیار آموزشی و تربیتی و بهره گیری از فعالیت های گروهی در فرایند یاددهی – یادگیری

شرکت فعال و مؤثر در دوره های آموزش ضمن خدمت و به کار گیری آموخته ها در محیط کار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوينت انواع ارزشيابي

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 Ù¾Ø§ÙˆØ±Ù¾ÙˆÙŠÙ†Øª انواع ارزشيابي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوينت انواع ارزشيابي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوينت انواع ارزشيابي

انواع ارزشیابی
اصطلاحات و مفاهیم مربوط به ارزشیابی
ارزشیابی توصیفی واهداف آن
ویژگی های ارزشیابی توصیفی
آثار ارزشیابی توصیفی
راه های اشاعه ی ارزشیابی توصیفی
شیوه های اجرایی ارزشیابی توصیفی
موانع و مشکلات ارزشیابی توصیفی

انواع ارزشیابی

ارزشیابی سنتی(فعلی یا موجود)

ارزشیابی توصیفی(کیفی یا بدیل)

اصطلاحات و مفاهیم مربوط به ارزشیابی

اندازه گیری

آزمون

آزمودن

سنجش

ارزشیابی

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی سنتی و کاستی های آن

سطحی سنجی

اعتبار و روایی اندک

اندازه گیری کمّی و غیر مستقیم

مغالطه ی هدف و وسیله

مغالطه ی جزء و کل

اضطراب امتحان

فشار نهادی برای کسب نمره

ایجاد رقابت نا مطلوب

امتحان ابزار تهدید و ارعاب

حذف یا کاهش خلاقیت

تقلّب

ایجاد نگرش منفی نسبت به درس و مدرسه

یادگیری نتیجه مدار

ارزشیابی توصیفی واهداف آن

بهبود کیفیت فرآیند یاددهی-یادگیری

فراهم نمودن زمینه ی مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی

تأکید بر اهداف عالی آموزش و پرورش ازطریق توجه به فرآیند

ایجاد زمینه ی مناسب برای حذف حاکمیت مطلق امتحانات پایانی

افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی-یادگیری

جایگزین کردن مقیاسها وابزارهای کیفی برای ارزشیابی تغییرات کیفی

وی‍‍‍ژگی های ارزشیابی توصیفی

توجه به فرآیند وفرآورده

چند جانبه نگری

پویایی

کاهش اضطراب

کثرت وکیفیت در ابزار

تلاش درونی وبیرونی

بازخورد

رویکرد سنجشی-آموزشی

آثار ارزشیابی توصیفی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش

چکیده فارسی :  
مقدمه:  
متن :  
نتیجه گیری :  
پیشنهادات :  
فهرست منابع و مأخذ :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آموزش و یادگیری سازمانی بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش

1 آموزش و پرورش : فرهنگ ها و جوامع ، تألیف لوتان کوی ، ترجمه ی دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

2 آموزش و پرورش اصلاح ساختارها ، تغییر نگرش ها ، گردآوری مؤسسه فرهنگی-مطبوعاتی ایران-تهران: روزنامه ی ایران ، مؤسسه انتشاراتی

3 اسلام ، انسان بهره وری ، تألیف قربانعلی دری نجف آبادی ، ناشر : مؤسسه فرهنگی هنری ضریح

4 مدیریت بهره وری ، تألیف غلامرضا خاکی

چکیده فارسی

           « آموزش و یادگیری و بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش »

بهره وری معیار ارزیابی عملکرد فعالیت های انسان در بخش های مختلف اجتماعی – اقتصادی بوده است

بهره وری در درجه اول دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود ببخشد . از طرفی آموزش و پرورش یک کشور در مفهوم وسیع آن از تمام محصولات مادی و غیر مادی که در جهان جریان می یابند تأثیر می پذیرد نه تنها افکار ، شناخت ها و کتاب ها و … نیز بر آموزش و پرورش تأثیر می گذارند  . به همین منظور کمک به آموزش و پرورش و مهارت آموزی از طریق اشخاص (معلمان و کارشناسان) برنامه ها و روش ها ، تجهیزات و فنون انجام می گیرد . هدف از این کمک به تقویت نظام های موجود است که در اغلب کشورهای جهان سوم نخبه گرا هستند و بخصوص به آموزش عالی اختصاص می یابد . بدین ترتیب کارایی آن با تحکیم تمایزهای اجتماعی ،‌ با اهداف اعلام شده مردمی سازی آموزش مغایرت دارد . برخورداری از آموزش مداوم ، ایجاد زمینه مناسب برای یادگیری مداوم و تبادل اطلاعات و تجربیات با همکاران ، استفاده از روش های نوین آموزشی ، داشتن شأن (توانمندی) علمی-تخصصی مناسب برای مرکز تربیت معلم در حد یک دانشکده آموزش عالی و ارتباط مراکز تربیت معلم با سایر بخش های اجتماعی می توانند موجب افزایش کارکرد نیروها در آموزش و پرورش شوند

مقدمه

همان طور که می دانیم در هر جبهه و میدانی سخن نخست را نیروی انسانی و تفکر انسانی عهده دار است و آگاهی ، شناخت و احساس مسئولیت او سرمایه ی اصلی هر حرکت و فعالیت سالم و سازنده و مستمر خواهد بود . بنابراین قبل از هر چیز باید به مفهوم و ابعاد انسانی و فکری این بحث توجه و بر آن تأکید شود . هنگامیکه مفهوم بهره وری گسترش نیابد و در انسانها انگیزه و علاقه و وجدان کاری پدید نیاید ، سخن از رشد و بهینه سازی سایر منابع غیر واقعی خواهد بود زیرا باید بر محور انسانی تاکید کرد . بنابراین بهره وری در درجه ی اول دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود ببخشد از طرف دیگر به این نکته نیز باید توجه کرد که خود بهره وری نیز معیار ارزیابی عملکرد فعالیت های انسان در بخش های مختلف اجتماعی-اقتصادی است

متن

معلم اساسی ترین عنصر در نظام آموزش و پرورش می باشد که نقش الگو ، مربی و راهنمای دانش آموزان و هدایت کننده فرآیند تربیت معلم را بر عهده دارد . میزان صلاحیت ، کار آمدی ، علاقه مندی ، تسلط حرفه ای و مطلع بودن وی تعیین کننده ی فرایند یاددهی – یادگیری است ، لذا در نظام آموزشی توجه به معلمان و مجریان برنامه ها و طرح های آموزشی به عنوان مهم ترین عامل موفقیت و یا شکست دهنده ی نوآوری های آموزشی مطرح می باشد . معلم ، حرفه ای تخصصی و حساس را بر عهده دارد و انتخاب معلم می باید با دقت صورت گیرد و در جذب و نگهداری او سرمایه گذاری مناسب صورت گیرد و به تناسب مسئولیت و تخصص حرفه ای ، او باید از اختیارات لازم برای اجرای برنامه های آموزشی و تربیت دانش آموزان برخوردار باشد و امکان اظهار نظر و مشارکت فعال در تدوین سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش و طراحی برنامه و محتوای درسی و مواد و وسایل آموزشی برای او فراهم شود. با توجه به صلاحیت ها و توانمندی های مورد انتظار ، وجود امکانات ، فرصت ها و تسهیلات معیشتی جزو ضروریات است و ایجاد تسهیلات بیشتر می تواند به سطح کارآمدی معلمان بیفزاید ، زمانی که مسائل و مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان رو به گسترش باشد ، ظهور پدیده شغل دوم ، کاهش سطح پایبندی و انگیزه برای کار و تدریس بهتر غیر قابل اجتناب هستند که می توانند سیاست ها ، برنامه ها و … را به شدت متأثر سازند و کمیت و کیفیت آموزشی را کاهش دهندو آموزش و پرورش بدین طریق راه به جایی نخواهد برد و هرگز نمی تواند تحولات اساسی در روش ها و توسعه ی یادگیری ها را محقق سازد . مسئولان آموزش و پرورش نه تنها در گزینش ، نگهداری ، ارزشیابی ، ارتقای شغلی – رفاهی زندگی معلمان باید تدابیر اثر بخشی را اتخاذ نمایند ، بلکه فرصت ها و امکاناتی را فراهم آورند که معلمان در زمینه های اجتماعی از جمله از طریق مشارکت های مردمی بتواند خلأ های موجود در نظام آموزشی را برطرف سازند و نقش های جدیدی که برای معلمان در جهان مطرح می باشد را درک نموده و بستر سازی لازم جهت اجرای این نقش ها و ورود نو آوری های آموزشی به داخل مدرسه و کلاس درس را بتوانند عملی سازند

1-بسیاری از پژوهشگران چه در شرق و چه در غرب ، اعتراف کرده اند که آموزش و پرورش مهارت و بازده را افزایش می دهد از طرفی نیز می دانیم که آموزش و پرورش یک کشور در مفهوم وسیع آن از تمام محصولات مادی و غیر مادی که در جهان جریان می یابند تأثیر می پذیرد : نه تنها افکار ، شناخت ها و کتاب ها و … نیز بر آموزش و پرورش تأثیر می گذارند بنابراین کمک به آموزش و پرورش و مهارت آموزی از طریق اشخاص (معلمان و کارشناسان) برنامه ها و روش ها ، تجهیزات و فنون انجام می گیرد

وقتی کارشناسان کار خود را روی تربیت معلمان متمرکز می کنند بازده عمل آنها بیشتر خواهد بود ، زیرا معلمان به نوبه ی خود دانش آموزانی خواهند داشت یا معلمان دیگری تربیت خواهند کرد که آنها نیز دانش آموزانی را آموزش خواهند داد

فنون دیداری و شنیداری نیز می توانند کارایی آموزش را از طریق افزایش مخاطبان بالا ببرند ، ولی در عوض سبب وابستگی فنی ، ایدؤلوژیک و مالی نسبت به قدرت ها و شرکت هایی می شوند که تأمین کنند . هم سخت افزار و هم نرم افزارند . گاهی نیز فنون ساده ای که تا حد امکان از مواد محلی استفاده کند ، می تواند به صورت مثبت جایگزین فنون پیشرفته شده و بهتر با محیط سازگار باشد ولی طرح های بزرگ آموزشی از طریق تلویزیون یا ماهواره به تصورات آسیب برساند . در طرف مقابل گاهی کمکهای فرهنگی باعث می شود که در بطن یک ملت دو ملت در برابر هم قرار گیرند این پدیده وقتی تشدید می شود که برای مثال آموزش به یک زبان خارجی انگلیسی یا فرانسه در آفریقا صورت گیرد که باعث افزایش تسلط بر آنها شد. و آنها را از توده ی مردمی که به مدرسه راه نمی یابند یا مدرسه را خیلی زود ترک می کنند جدا می سازد بنابراین بازده را کاهش می دهد زیرا زبان تهنا وسیله ی ارتباط نیست ؛ زبان ابزار تفکر و نظامی از نهادهاست که به کمک آن فرد به گروه خود متصل می شود

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران

چکیده  
مقدمه  
فردلوتاز استاد برجسته مدیریت در دانشگاه نبراسکا () می گوید:  
2- بیان مسئله پژوهش  
اهمیت و ضرورت موضوع  
فصل دوم – نظریه ها  
مقدمه  
مفاهیم و مبانی نظری  
نگرش  
اجراء نگرش:  
انواع نگرش:  
اهمیت نگرش ها:  
نگرش های نو و خلاقانه:  
نگرش شغلی:))  
نگرش و انگیزه:  
نگرش و ارزش:  
نگرش و قالب فکری:  
نگرش و واقعیت:  
منابع نگرش ها و عوامل مهم در تغییر آنها:  
منابع آنها می تواند در سه طبقه تقسیم بندی گردد:  
چگونگی نگرش معلم:  
نگرش معلم به خلاقیت:  
سازمان  
تعاریف سازمان  
ویژگی های سازمان های رسمی به شرح ذیل می باشند.  
تعیین ساخت دقیق ساخت و فعالیت ها  
سازمان های رسمی و سازمان های غیر رسمی  
طبقه بندی تئوری های مدیریت:  
به طور کلی این بندی ها را می توان در دو دسته زیر خلاصه کرد:  
نظریه ها مفاهیم و تعاریف مدیریت و مدیریت آموزشی:  
استونر() مدیریت را چنین توصیف می کند:  
مدیریت آموزشی():  
رهبری آموزشی:  
تأثیرنظریه های مدیریت بر مدیریت آموزشی:  
ب- تأثیر مدیریت علمی بر مدیریت آموزشی:  
ج- تأثیر روابط انسانی بر مدیریت آموزشی:  
جایگاه و اهمیت مدیریت آموزشی:  
نظریه ها، تعریف و مفاهیم عملکرد  
دیدگاه های تاریخی در باره عملکرد  
نظریه بزرگ مرد (ابر مرد)  
اندیشه نو درباره عملکرد:  
شناسائی شکاف های عملکرد:  
تعیین علل نارسائی های عملکرد:  
عملکرد (یا وظایف مدیران آموزشی)  
عملکرد های مدیران آموزشی:  
برنامه ریزی  
انواع برنامه ریزی در آموزش و پرورش عبارتند از:  
برنامه ریزی از نظر زمان عمل عبارتند از:  
برنامه ریزی از نظر حیطه و دامنه عمل که به شش دسته تقسیم می شود:  
تصمیم گیری:  
تصمیمات به دو قسمت می شود.  
فراگرد تصمیم گیری:  
3- سازماندهی:  
4- عملکردهای مدیر در زمینه اداری و مالی  
5- عملکردهای روابط انسانی (مهارت های انسانی)  
5- عملکردهای اداراکی (مهارت های ادراکی)  
مهارت های اداراکی یعنی:  
7- عملکردهای آموزشی و پرورشی مدیران (مهارت های فنی)  
8- کنترل و هماهنگی  
انواع کنترل:  
شایستگی برقراری ارتباط:  
شایستگی تشخیص:  
شایستگی تطبیق:  
ویژگی های عمومی مدیریت  
ایمان به ارزش کار:  
امامت و تعهد:  
3-دانایی و توانایی:  
نتیجه گیری از موضوع ارائه داده شده:  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران

1-     علاقه بند، علی – مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی

2-     علاقه بند، علی – مدیریت عمومی

3-     فیوضات، یحیی – مبانی برنامه ریزی آموزشی

4-     قرایی مقدم، امان ا; – مدیریت آموزشی

5-     میر کمالی، سد محمد – رهبری و مدیریت آموزشی

6-     کیمبل وایلز – مدیریت و رهبری آموزشی. ترجمه محمد علی طوسی

7-     استونر جیمز، فریمن ادوارد – مدیریت. ترجمه علی پارسائیان، سد محمد اعرابی

8-     سیف، علی اکبر – روش های اندازه گیری و ارزش یابی آموزشی

9-     شیرازی، علی – اصول مدیریت آموزشی

10- رضائیان، علی اصول مدیریت

11- ساعتچی، محمد – نگرش کارکنان شیوه تغییر ان در سازمان. مجله تدبیر شماره

 

چکیده

این پژوهش به بررسی نگرش معلمین و کارکنان نسبت به عملکرد مدیران پرداخته

تحقیق اهداف نظام اموزشی در گروه عملکرد مدیران واحدهای آموزشی می باشد

بررسی های مربوط به نیروی انسانی نشان می دهد که جوامع پیشرفته از بیشترین نیروهای کیفی و کمی کار آمد برخوردارند و برای رسیدن به سطح بالاتری از رشد از طریق آموزش و پرورش و تغییر در نظام آموزشی به چنین هدفی دست یافته اند اما برپایی و تحول آموزش و پرورش، منوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی و ساختاردهی دقیق در جامعه است. چگونه می توان بدون داشتن سیاستگذاری، برنامه ریزان و مدیران آگاه و توانمند به توسعه مطلوب دست یافت؟ ضرورت ایجاد می نماید که افراد جامعه و همه اقشار جامعه (دولت، مجلس، خانواده ها و 😉 به فکر باشند تا بهترین و شایسته ترین افراد را جذب نظام آموزش و پرورش نمایند و ما به فکر باشیم که گل های زندگی مان را به دست افراد کاردان، لایق، شایسته، مبتکر و کارآمد بسپاریم. و لازم به ذکر است که در یک مجموعه آموزشی مدیر هیچ موقع به تنهایی نمی تواند از عهده انجام کارها برآید، چون وی با مجموعه از افراد و کارکنان در آموزشگاه مشغول به کار می باشد. در این پژوهش به طور مفصل در مورد نگرش و عملکرد مطالبی بیان شده

مقدمه

در جهان امروز، توسعه هدف اصلی جوامع و سیاستگزاری های دولت هاست. اکثر صابنظران و کارکنان امور توسعه معتقدند که ما در مقطعی از تکامل بشری قرار گرفته ایم که منابع انسانی اساسی ترین نقش را در توسعه جوامع ایفا می کند، به طوری که کمیت و کیفیت نیروی انسانی تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت کشورها در مسیر توسعه است همچنین مدیریت به ویژه مدیریت آموزشی به عنوان اداره کنندگان یا مسئولان سازمان ها و واحدهای آموزشی عوامل اصلی و تعیین کننده موفقیت در امر بهسازی و حتی بازسازی سازمانها محسوب می گردند، چرا که مدیران آموزشی لایق و آگاه قادرند با بهره گیری از توانائی های ذاتی دانش تخصص و تجربیات شغلی، اهداف سازمان را با صرف منابع کمتر و کیفیت بهتر تحقق بخشد. مدیریت آموزشی کوشیده است و باید بکوشد، با افزایش بهره وری، کارائی و اثر بخشی به حفظ و توسعه آموزش و پرورش بپردازد. مدیران شایسته و آگاه به واسطه تجربه یا به سبب آموزشهای تخصصی به خوبی واقف بوده اند که نمی توانند توجه خود را صرفاً به نتیجه و بازده یعنی افزایش بروندادها معطوف دارند و به متغیرهای میانی (گرایشات، ادراکات، نیروهای انگیزش، ارزشها و 😉 متغیرهای علتی (راهبردهای مدیریت، هدفهای سازمان، آموزش ضمن خدمت و) کاری نداشته باشند. بدون شک مجموعه این عوامل اثر بخشی سازمان را تعیین می کند. عملکرد مدیران مدارس و نگرش کارکنان نسبت به آنها سهم بسزایی در کارائی و اثر بخشی مدارس دارند، و سنجش عملکرد مدیران مدارس باید بر اساس این دو مفهوم کلیدی (کارائی و اثر بخشی استوار باشد)

فردلوتاز استاد برجسته مدیریت در دانشگاه نبراسکا ­­(1) می گوید

اثر بخشی مدیران با دو معیار ارزیابی می شود

الف) تحقق اهداف سازمان با استانداردهای کمی و کیفی

ب) ایجاد رضایت و تعهد کاری در کارکنان

مدیر مراکز آموزشی استثنائی باید در وهله اول یک تشخیص دهنده خوب بوده و از چنان قدرت تشخیص برخوردار باشد که تا حد ممکن تفاوت های فردی پرسنل و کودکان استثنائی را احساس و درک نماید. مدیر آموزشی زمانی می تواند اثر بخش تر باشد که بتواند رفتار مدیریتی خود را بر رشد تغییرات پرسنل و کودکان استثنائی منطبق سازد مدیر آموزشی به تناسب افزایش رشد یافتگی و تغییرات (تجربه، سابقه و مدرک علاقه و انگیزه) رفتارش را نیز تغییر دهد. در نهایت مدیر آموزشی آنطور که مصلحت مرکز آموزشی استثنائی است برخورد نماید

و به مصداق آیه شریفه قرآن کریم که می فرماید

افحسبتم انمّا خلقنا کم عبثاً و انکم الینا لا ترجعون

«آیا چنین پنداشتید که ما شما را به عبث و بیهوده آفریده ایم و هرگز به ما رجوع نخواهید کرد»

و با اعتقاد به اینکه هرگز انسانه بیهوده و بازیچه آفریده نشده اند را در مورد ناشنوایان و به قول همکاران (بهشتیان روی زمین) ملاحظه نماییم. این امر مهم با به کارگیری مدیرانی با خصوصیات ویژه با بهره مندی از حد بالای مهارت انسانی و توانائی و کارآئی در مهارت های فنی و توانائی دیدن این مراکز و موسسات به عنوان یک مجموعه واحد در قالب مهارت های ادراکی میسر می باشد

2- بیان مسئله پژوهش

از مسائل با اهمیت و اساسی نظام آموزش و توانبخشی، مدیریت و سازماندهی آن است و مدیریت را می توان به عنوان هماهنگ ساختن نیروهای اجتماعی افراد در یک سازمان تعریف کرد. افراد از این طریق می توانند در قالب یک واحد سازمانی فعالیت مطلوبی از خود نشان دهند و لازمه این هماهنگی شناختن سلسله روابطی است که میان گرایش های مختلف اجتماعی انسان ها وجود دارد به منظور شناسائی این روابط به خاطر نیل به اهداف مورد نظر است که مدیریت در تحقق مقاصد سازمانی نقش به سزائی دارد آنچه مسلم است مدیریت در اینگونه موءسسات از سایر مدیریت ها متمایز است زیرا مدیریت در افرادی که خود باید در درجه اول در جهت اعتلاء بر بالا بردن ظرفیت روحی، صبوری، و شکیبایی با تخصص بالایی برای تحقق هدف های آموزشی دانش آموزان ناشنوا دارا باشند، امری ظریفتر، تخصصی تر و علمی تر از سایر مدیریت هاست

آموختن مدیریت آموزشی با توجه به گسترش وظایف و پیچیدگی آن ضرورت دارد زیرا نباید مراکز آموزشی و اداری را در اختیار کسانی قرار داد که آگاه به علوم، فنون و مهارت های مرتبط با مدیریت آموزشی نباشد. همچنین کسانی که خود را آشنا به اصول، مفاهیم و معانی، مبانی و نظریات مدیریت آموزشی نیستند نباید حق انتخاب و گزینش مدیران این مراکز در اختیار داشته باشند و به آن عمل کنند بلکه باید انتخاب مدیران بر اساس یافته های تجربی علمی و شناختی استوار باشد و با ارزش های حاکم بر جامعه تطبیق نماید

اهمیت و ضرورت موضوع

مسلماً آگاهی کامل مدیران مراکز آموزش استثنائی از اهداف آموزش و پرورش استثنائی و شناخت دقیق پرسنل و دانش آموزان استثنائی و نیازهای آنها به عنوان یکی از مهمترین عوامل محیطی و برنامه ریزی های منطقی و عاقلانه در جهت حصول و ایجاد وحدت و هماهنگی بین این دو می باشند این آگاهی مدیران نقش ارزشمندی را در توسعه جامعه با تربیت نیروی انسانی قوی که این خود عاملی را جهت اهمیت تحقیق حاضر است می تواند دارا باشد

بسیاری از صابنظران علت موفقیت و شکست نهادها را در تفاوت مدیریت آنها می دانند

به اعتقاد پیتردراکر (1974، 351) عضو حیاتبخش هر سازمان، مدیریت آن است هارودکنتر، مدیریت را مهمترین زمینه بر فعالیت انسانی می داند و معتقد است که وظیفه اصلی مدیران در تمام سطوح در همهء واحدهای مختلف بازرگانی، صنعتی و اداری این است که محیط را طراحی و نگهداری کنند تا در آن اعضا بتوانند به صورت گروهی با یکدیگر کار کنند و به اهداف تعیین شده دست یابند

از آنجا که حس شنوایی و زبان دو عامل مهم به کار گیری محسوب می شوند و فقدان انها کوشش شخص را در امر یادگیری بیش از حد تصور مشکل می سازد و چه بسا برای عده ای غیر مقدور می نماید و فرد ناشنوا از یک راه عمده یادگیری و ارتباط زبانی محروم می شود ولی این معنای زوال اندیشه و زبان او نیست زیرا به شرط به کار گیری صحیح سایر کانال های ارتباطی به یاری آموزش و تمرین می توان استعدادها و خلاقیتها نهان او را بارور ساخت و وی را برای زندگی اجتماعی، قبول مسئولیت و اشتغال آماده ساخت

مدیر مراکز آموزش اینگونه کودکان باید علاوه بر شناخت این خصوصیات و تفاوت ها، از منابع انسانی کارآمد و متخصص وسایل آموزشی لازم برای نیل به هدف های آموزشی استفاده نماید و کارکنان را به انجام وظیفه اثر بخش و مطلوب تشویق کند، برای مقابله با مشکلات آموزشی و مسائل عاطفی که امور آموزشی و توانبخشی را از هدف ها منحرف می سازد چاره بیاندیشد و تغییرات مطلوب ایجاد نماید. به موقع به فعالیت های آموزشی انجام شده توسط مربیان توجه کرده و آنها را مورد ارزشیابی قرار دهد و به کیفیت تحقق هدف های آموزشی و توانبخشی آگاه شود

اهمیت و ضرورت این موضوع در این است که شمایی که از عملکرد مدیران مراکز آموزشی استثنائی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد و نیز مشخص خواهد کرد که چه کسانی این پست حساس را باید دارا باشند البته توجه به گستردگی نیازها در جوامع و ضرورت کارآیی اجتماعی و چگونگی رشد گروه های ناشنوایان در محیط و سطوح مختلف جامعه، مدیریت مراکز آموزشی کودکان ناشنوا از جایگاه خاصی بر خوردار است

مدیران مراکز آموزشی کودکان ناشنوا باید به ارزش و شخصیت افراد، کارکنان ایمان و اطمینان عمیق داشته باشند چرا که وجود روابط انسانی در محیط های آموزشی و پرورشی اشتیاق و افزایش روحیه مطلوب و مثبت کارکنان را به دنبال دارد. آیا مدیران مراکز آموزش کودکان ناشنوا به ارزش و شخصیت کارکنان ایمان دارند؟

فصل دوم – نظریه ها

مقدمه

مدیریت در آموزش و پرورش در مقایسه با سایر مدیریت ها از ویژگی و حساسیت خاصی برخوردار است و شاید تا امروز نتوانسته باشیم گوشه ها و ژرفای آن را به خوبی درک کنیم. دلیل آن نیز این است که مدیریت آموزش با اصلاح و یا فساد نسلها و جامعه سر و کار دارد اگر مدیران آموزشی یک جامعه دانا، آگاه و توانمند نباشد جامعه را به سمت تباهی سوق خواهند داد. مدیران آموزشی توانمند می توانند به عنوان نمایندهء نظام آموزشی به سئوالات و نیازهای افراد پاسخ مناسب بدهند و در مقابل نسبت به انجام دادن وظایف و تعهدات معلمان، کارمندان، دانش آموزان و اولیاء نسبت به خود و جامعه و یکدیگر نظارت داشته باشند. بنابر این ضرورت توجه به مدیریت و شناسائی، عوامل اثر گذار بر نوع عملکرد مدیران اهمیت ویژه ای یافته است

اگر چه تلاش ها و تحقیقات فراوانی در همین راستا انجام گرفته و می گیرد اما به دلیل محدودیت های فراوان در ابعاد اقتصادی، ساختاری، نیروهای انسانی متخصص از یک طرف و پیچیدگی موضوع از طرف دیگر تاکنون اقدامات صورت گرفته در این جهت کافی و موثر نبوده است

نقش مدیر یا رهبر آموزشی عبارت است از حمایت و تقویت و یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن و نه دستور دادن و هدایت کردن. به همین جهت است که می گوییم مدیریت آموزشی از اهمیت نیفتاده بلکه منظور و ماهیت آن تفاوت کرده است

مقام مدیریت و رهبری آموزشی برای میسر ساختن امکانات رشد و شکوفائی از راه قبول مسئولیت و بروز ابتکار و خلاقیت بکار برده می شود و مفهوم قدیم آن که معلم را فردی مطیع و سازگار و پیرو نظر مدیریت می دانست بکلی کنار گذاشته شده است

وظیفه مدیران فراهم آوردن امکانات و فرصت های مطلوب برای گسترش شناخت معلمان، کسب مهارت ها و فنون معین تدریس و ارتقاء و بازده آموزشی مدرسه است. بدون اهداف مدرن و ارتباط هماهنگ میان آنها تهیه برنامه و طرح های آموزشی سازمان، تشکیلات، مقررات و قوانین موضوعه در نظام آموزشی و پرورش بی معناست. نمی توان جهت معینی برای فعالیت های کارگزاران مشخص کرد و نمی توان میزان واقعی نیاز به دانش و مهرت لازم برای ایفای وظایف آموزشی آنان را تعیین نمود و تأثیر و کارآیی آنان را سنجید

مفاهیم و مبانی نظری

نگرش

نگرش نظری است که دربارهء افراد، چیزها، یا رویدادها ابراز می شود و منعکس کننده نوع احساس فرد درباره آن است

نگرش وضعیت ذهنی آماده ای است که فرد با آن انگیزه ها و محرک ها را دریافت کرده و در قبال آن ها از خود واکنش نشان می دهد

نگرش، یک وضع روانی است حاکی از اینکه فرد نسبت به یک موضوع (شی، شخص، یا رویداد) چه احساسی دارد؟ راجع به آن چه افکار و عقایدی دارد و تمایل فرد نسبت به آن عملاً چیست؟

از لحاظ نظریه های یادگیری، نگرش به منزلهء پاسخی عاطفی نسبت به یک محرک تلقی می شود. نگرش ها بر رفتار اثر می کنند ولی تعیین کننده نیستند. نگرش ها، قابل تغییر و دستکاری هستند و از طریق برنامه های آموزشی خاص می توان به تغییر آنها مبادرت ورزید

چگونگی احساس مردم با آنچه که بر آن باور دارند. نگرش آنهاست

اجراء نگرش

نگرش ها را می توان از سه جنبهء شناختی، عاطفی و رفتاری مورد بررسی قرار داد منظور از جنبهء شناختی نگرش همان باور داشته ها و اطلاعاتی است که یک فرد نسبت به یک شیء یک فرد یا یک پدیده دارد

منظور از بعد عاطفی، نگرش، احساسات مشخص درباره یک شیء یا پدیده ای است که ممکن است حالت سه گانه مثبت، منفی یا خنثی داشته باشد

منظور از بعد رفتاری، تمایل شخصی به رفتار یا عمل در برخورد با یک شیء پدیده یا شخص است. در یکی از مدل های پیشنهادی جهت نمایاندن ارتباط بین ابعاد سه گانه نگرش گفته می شود که اعتقادات و باور داشت های افراد نسبت به اشیاء و امور (جزء عاطفی) در واقع اصل نگرش است. قصد یا نسبت رفتاری یا عمل یک شخص (جزء رفتاری) نیز جهت رفتاری او را نشان می دهد و مشخص می کند که در رابطه به آن شیء یا پدیده چه عملی را انجام خواهد داد. اما آنچه که خود در عمل در واقع انجام خواهد شد محصول مجموعه ای از عوامل دیگر نیز در این زمینه موءثر واقع می شوند

نگرش به بعد عاطفی انسان مربوط می گردد. به علاوه دو بعد دیگر شناختی و بعد رفتاری. بعد شناختی بیشتر از طریق باورهای فرد تجلّی می کند. باور یعنی اعتقاد به یک موضوع که می توان به این باور ویژگی هایی نسبت داد. اگر باورها مورد ارزیابی قرار بگیرد، از باور ارزش صحبت خواهد شد. مثلاً می توان سرعت اتومبیل را خطر ناک توصیف کرد همچنین باور می تواند به ارتباط دو موضوع مربوط باشد. مثلاً افراد سیگاری، پس از مبتلا شدن به سرطان، اعلام می کنند که به عقیده آن ها مصرف سیگار بر سلامت جسمی اثر مستقیم دارد، در حالی که قبلاً این واقعیت را قبول نداشتند

انواع نگرش

1 ) Nebraska

1)Attitude

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی

چکیده
فصل اول، کلیات تحقیق
1-1 : مقدمه ;..  
1-2: بیان مساله .  
1-3 : اهمیت و ضرورت مسئله ;
1-4 : اهداف پژوهش
1-5 : فرضیات پژوهش .. ;
1-6 : تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر
فصل  دوم : مبانی نظری تحقیق
2-1 : مقدمه . ;
2-2 : مبانی نظری تحقیق. 
2-3 : تئوری ها و نظریه های زبان . ;
2-3-1: نظریه محتوایی چامسکی
2-3-2: نظریه پردازشی ;
2- 3-3 : نظریه لنه برگ .. ;
2-3-4 : نظریه ویگوتسکی در مورد زبان و شناخت  ;
2-3-5 : نظریه برنشتاین درباره رمز گذاری گفتاری .  ;
2-4 : تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی 
2-5 : شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن)
2-5- 1 : روش های زبان آموزی طبیعی ;
2- 5-2 : روش آموزشی( زبان‌آموزی هدایت شده
2-5-3 :کسب خود به خودی ; .. ;
2-5-4 : مدرسه ای .    ;
2-5-5 : دو زبانگی فرهنگی 
2-5-6 : دو زبانگی برگزیدگان
2-5-7 : دوزبانگی قومی
2-6 : سن یادگیری دوزبانگی ;
2-7 :  انواع دو زبانگی ;
2-7-1: دوزبانگی همپایه
2-7-2 : دوزبانگی نا همپایه
2-7-3 : دوزبانگی شبه همپایه ;
2-7-4 : طبقه بندی بر اساس زمان شروع آموزش
2-7-4-1: دوزبانگی زود هنگام 
3-7-4-1-1: دوزبانگی همزمان
2-7-4-1-2 : دوزبانگی متوالی 
2-7-4-2 :دوزبانگی دیرهنگام
2-7-5 : طبقه بندی بر اساس نیز میزان تسلط زبانی)
2-7-5-1: دوزبانگی غیر فعال
2-7-5-2: دوزبانگی غالب ;. 
2 -7-5-3 : دوزبانگی متعادل
2-7-5-4 : دوزبانگی همسان ;
2-7-6: دوزبانگی همتراز و چیره  
2-7-7 : دو زبانگی افزایشی و کاهشی
2-8: عوامل موثر در ماهیت دوزبانگی
2-9: عوامل موثر در دوزبانگی
2-10: نقش والدین در رشد زبانی کودک
2-11: آموزش و پرورش دوزبانگی
2-12: ویژگی های افراد دوزبانه 
2-13: ملاک های مورد نیاز آموزش دوزبانه
2-14: پیامد های آموزش دو زبانه ;
2-14-1: پیامد شناختی
2-14-2: پیامد های عاطفی و اجتماعی
2-15: مهارتهای اجتماعی
2-16: عملکرد تحصیلی 
2-16-1: پیشرفت تحصیلی  ;
2-17: تعاریف پرخاشگری ;
2-18: انواع پرخاشگری
2-18-1: پرخاشگری وسیله ای ;
2-18-2: پرخاشگری خصمانه
2-19 : رابطه زبان با پرخاشگری در دانش آموزان  
2-20  پیشینه پژوهش در ایران ;
2-21 : پیشنینه  پژوهش در جهان
فصل سوم – روش تحقیق
3-1: مقدمه ;
3-2 : روش تحقیق
3-3 : جامعه آماری 
3-4 : نمونه آماری پژوهش 
3-5 : شیوه نمونه گیری و فرآیند آن
3-6 : ابزار گرد آوری اطلاعات
3-6-1: مقیاس درجه بندی مهارت اجتماعی گرشام و الیوت
3-7 : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   ;
فصل چهارم-  تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1:مقدمه  
4-2: یافته های توصیفی
4-2-1: توزیع فروانی کلاس دانش آموزان ;
4-2-2: توزیع فروانی زبان دانش آموزان
4-2-3 : توزیع پراکندگی عملکرد دانش آموزان
4-2-4 : توزیع پراکندگی مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان
4- 2- 5 : توزیع پراکندگی پرخاشگری دانش آموزان ;
4-3 : آزمون فرضیه ها
فرضیه 1: عملکرد تحصیلی دانش آموزان یک زبانه در مقایسه با دانش آموزان دو زبانه متفاوت است
فرضیه 2: مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان یک زبانه در مقایسه بادانش‌آموزان دو زبانه متفاوت است
فرضیه3 : نوع پرخاشگری دانش آموزان یک زبانه در مقایسه با دانش آموزان دو زبانه تفاوت وجود دارد;
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
5-1: مقدمه  ;
5-2 : نتایج آمار توصیفی ;    
5-2: توزیع پراکندگی متغیرها ; 
5-3 : آزمون فرضیه ها  
5-4 : محدویت های پژوهش   .. 
5- 5 : پیشنهادات تحقیقی
5-6 : پیشنهادات کاربردی  ;

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی

-قرآن کریم (سوره ابراهیم، آیه 4)، ( سوره علق، آیه 1،2،3 )، ( سوره قلم، آیه 1)

– اتکنییسون ر.، و همکاران.، 1381، زمینه روانشناسی هیلگارد.، ترجمه براهنی، بیرشک و همکاران تهران: انتشارات رشد

 –  احتشامی، ط. موسوی س.،  1388، مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان  مقاله ارائه شده در همایش دو زبانگی در سال تحصیلی 88- 1387

– احمدپور، ن.، 1372، بررسی تاثیر دوزبانگی در جریان یادگیری دانش آموزان پایه اول استان  لرستان . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران

– ادیب، ی.،  1385،  مقایسه تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه دوره ابتدایی. مجموعه مقالات همایش نوع آوری در برنامه های درس دوره ابتدایی، دانشگاه شیراز

– استاینبرگ، د.، 1387،  درآمدی بر روانشناسی زبان. ، ترجمه  ارسلان گلفام، سازمان  مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران:سمت

– اسدی، گ.،1388، روانشناسی زبان  اقتبای از وب سایت زبان فارسی

– اسفند آبادی، ح. ، سیف، ع.، 1381،  مطالعه سبک های یادگیری دانش آموزان یک  زبانه و دوزبانه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و جنسیت، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری نشریه شماره 21

– اصل فتاحی، ب.، 1373، بررسی و مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر یک زبانه و دو زبانه (شهرهای تهران و تبریز) مقطه ابتدایی در دروس فارسی واملاء 73-1372،        پایان نامه چاپ نشده دانشگاه علامه طباطبایی تهران

– انجمن علمی دانش پژوهان آموزش زبان فارسی ،1386، روشهای موثردرآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 

– براهنی، م .، 1370،  سخنرانی، اولین سمینار برای سمینار ابعاد دوزبانگی، وزارت آموزش و پرورش

– براهنی، م.، 1371،  زبان و پیامدهای آن، تهران:دبیر خانه شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش

– بدری، ر.،1380، ارزیابی اثربخشی دروره یکماه آمادگی تابستان در مناطق دوزبانه آذربایجان شرقی. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش ا آذربایجان شرقی

– پاشا شریفی، ح. ، 1380، تدوین وهنجاریابی آزمون های پیشرفت تحصیلی زبان فارسی برای دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی»، پژوهشکد تعلیم و تربیت .گروه پژوهشی      اندا زه گیری و ارزشیابی آموزشی. شمار 3 و4

– تیغ زن، خ.، 1388، تعیین میزان خشونت در بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر عجبشیر و تحول اجتماعی موثر بر آن پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

– جوادی، م.، 1374، آموزش چند فرهنگی به عنوان یک رویکرد انتشارات تهران: دانشگاه

– حداد عادل،غ.، 1377،  سخنرانی دومین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی

– حسینی، م.، 1371،  بررسی علل و عوامل افت تحصیلی. تبریز :مرکز تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش

– خوش رو، و.، 1375،  بررسی رابطهء دو زبانه بودن در پیشرفت تحصیلی و هوش دانش آموزان بسر مقطع ابتدائی. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده؛ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علوم تربیتی

– دلاور، ع .، 1384، احتمالات و آمارکاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی تهران:انشارات رشد چاپ نهم

– دیناروند، ج.، 1373،  بررسی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه با دانش آموزان عادی شهر شیراز پایان نامه کار شناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تربیت مدرس

– دیناروند، ج.، 1377،  عنوان دوزبانگی و پیشرفت تحصیلی  نشریه تربیت شماره هفتم سال سیزدهم  فروردین

رحیم‌آبادی، ر. (1383). مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان یک زبانه و دو زبانه در دوره‌ی ابتدایی. پایان‌نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 – زندی، ب .، 1379،  روش تدریس زبان فارسی ( در دوره دبستان)، تهران:انتشارات سمت چاپ دوم

– سرمدی، ز.، بازرگان، ع. ،  1385،  روش‌های تحقیق در علوم رفتاری ، تهران : انتشارات آگه چاپ سیزدهم جلد اول

    – سلیمان زاده، ع.، 1388،  بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسط شهرستان ملکان در سال تحصیلی 88-87 پایان نامه کار شناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

   – سنگ بری، ب.، 1373،  بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی مناطق دوزبانه. سیستان و بلوچستان : مرکز تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش

– سیف، ع.، 1380، روانشناسی پرورشی. روانشناسی یادگیری و آموزش ( ویراست نو) .تهران: انتشارات رشد

– سیگوان و مک کی.،  1369، آموزش و مساله دوزبانگی. ترجمه واقدی و سایرین)، تهران: انشارات

ادیب پور

 – سیله، و.،  1388،  کودک هویت زبان مادری ،

 – شعاری نژاد، ع.،  1377،  روانشناسی رشد (1) تهران: انتشارات پیام نور

– شعاری نژاد، ع .، 1375، مبانی روانشناختی تربیت. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

– شفیع آبادی، ع.،1386،  مشاورکودک .، تهران : انتشارات سمت 

–  شفیعی، ع.، 1355، بحث در باره روش تدریس زبان فارسی در دبستان های آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی

–  شیویاری، ف .،1378،  برسی تاثیر دوزبانگی بر سازگاری عاطفی و اجتماعی کودکان دوزبانه. (کارشناسی ارشدروانشناسی). ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

           –  شهلایی،ف.، 3881، ترجمه تاثیرمهم زبان مادری در آموزش کودکان، تاریخ 25/10/88

شهیم ، سیما .(1383). تحلیل عوامل مقیاس روش درجه بندی مهارت های اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی . اهواز : مجله علوم تربیتی و روانشناسی ، شماره 3و4 سال یازدهم

–  شهیم، س.، 1385،  پرخاشگری آشکارو رابطه ای در کودکان دبستانی، مجله پژوهشهای روان شناختی، دوره 9، شماره 1و2 ،

–  صادقی، ا.، احمدی، و عابدی،م.، 1381،  آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی – رفتاری و عاطفی، رفتار پر خاشگری.مجله روانشناسی، سال ششم بهار 1، صفحه 52-62

–  فرگوسن،1972،  زبان مجله زبانشناسی – سال دوم – شماره دوم – پاییز 1364

– فرقانی رئیسی، ش .،  1375،  مشکلات رفتاری جوانان و نوجوانان، تهران: معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش

–  قاسم زاده، ح.، 1378،  شناخت وعاطفه:جنبه های بالینی و اجتماعی: انتشارات فرهنگیان

–  قشلاقی، ر.،1376،  تاثیر مهارت خواندن در پیشرفت تحصیلی بروز رفتاری سازش یافته اجتماعی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران چاپ نشده  دانشگاه آزاد اسلامی تهران

–  قوامی لاهیج،س. ، 1388،  بررسی نظریه ها وعوامل مؤثر بر دوزبانگی مقاله ارائه شده در همایش دوزبانگی پژوهشکده تبریز، 1388

   –  عبدی، ن.، 1383، نگاهی به دو زبانگی.نشریه:  رشد آموزش زبان سال هجدهم شماره

–  عسگری نیا، م.، 1377،  بررسی تأثیر دوره آمادگی بر فهم خواندن دانش‌آموزان کلاس  اول ابتدایی دوزبانه شهرستان ایوان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

  –  عزیزی، ر.،  1388،  تحقیقی در خصوص تحصیل به زبان محلی در نظام آموزشی به 

  –  علاقه بند، ع.،  1387،  جامعه شناسی آموزش و پرورش تهران: نشر روان

– علاقمندبند، ع.، 1376،  جامعه شناسی آموزش و پرورش تهران: نشر روان

– عراقی، ی.، 1384،  مقایسه کیفیت رابطه ولی – فرزندی در دو گروه از دانش آموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی تهران

خنجرخانی،ذ.،  عارفی،م.، عموزاده تاًثیر زبان مادری، جنسیت و علایق فردی دانش­آموزان پایه چهارم شهر ارومیه در سواد خواندن فارسی88

– کارتلج، ج و میلبرن، ج.، 1372،  آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نظری نژاد. نشر آستان قدس رضوی،چاپ دوم

– کاپلان، پ.، 1381،  روان شناسی رشد؛ سفر پرماجرای کودک .مترجم م فیروز بخت. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا

– کشاورز، م.، 1385،  نظر به اهمیت موضوع دوزبانگی و نقش آن در کارآمدی سیستم آموزشی به ترجمه آن  

– کمالی، ب .، 1377، پیامد های آموزشی دوزبانگی در دانش آموزان پایه ی دوم دبستان تهران وزنجان. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده دانشگاه تهران

– کمالی، ب .، 1384،  زبان شناسی و آموزش و پرورش (2). تهران: مدرسه

– گنجی، ح .، 1382،  روانشناسی عمومی، نشریه ی ساوالان

– گلستان، و.،  (1388، مقالات بررسی رابطه تلویزیون و زبان آموزی کودکان دو زبانه.وب شخصی وحید گلستان

  – مام عبدالله، ا.، 1388، مقایسه مهارت های نوشتاری دانش آموزان دو زبانه (کرد و ترک) پایه های  چهارم و پنجم دبستان شهر های بو کان و شاهین دژ.پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

–  محمودی، ن .، 1388،  مقایسه قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه در درس فارسی پنجم ابتدایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پایان نامه کار شناسی ارشد چاپ نشده  دانشگاه تبریز

–  محی الدین، م.، 1353،  ترک بودن والدین و تاثیر آن در یادگیری خواندن و نوشتن.   پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده علوم تربیتی، دانشگاه تهران

–  مدرس، س.، 1372، بررسی مسائل آموزشی کودکان دوزبانه آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده  دانشگاه تهران

–  مدرسی، ی.، 1368، در آمدی بر جامعه شناسی زبان . تهران: موسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی

– مرتضی نژاد، ح.، 1382،  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ابتدائی یک زبانه،   دو زبانه و سه زبانه در شهرستا ن ارومیه به منظور توصیه برای برنامه ریزی مناسب. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده دانشکده علوم تر بیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز

– مشکوه الدینی، م.، 1373،  قاعده سازی یادگیری مهارت بررسی فرضیه ای تازه در باره یادگیری زبان دوم. مجموعه مقالات دومین کنفراس زبان شناسی نظری و کاربردی، تهران : انتشارات دانشگاه طباطبائی

– مک‌اینتایر، ت.، 1998،  ترچمه حسنلو، ط.، 1381،  مشکلات دانش آموزان. اقتباس از وب سایت روانشناسی

– مک نامارا، ب.، و مک نامارا، ف.،  1378، کلید های رویارویی با پدیده خشونت در کودکان و نوجوانان، ترجمه حاجی زاده، م، تهران : موسسه انتشارات صابری

– مهرجو، و هادیان.، 1374،  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه ء و یک زبانه ی پسر سال سوم ابتدائی در شهرستان اهواز پایان نامه ی کارشناسی ارشد چاب نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران

– نادری، ع.، سیف نراتی، م.،  1372 ، روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انشارات بدر

– نجاریان، ب.، و مکوندی، ب.، 1376،  مروری بر پیامدهای دوزبانگی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 52

– ناعمی، م .، 1379،  روانشناسی آموزش خواندن، تهران : انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم

–  نرسیسیانس، ا.، 1382،  مباحثی در دوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی. تهران: معاونت پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی

–  نلسون، ر.، و یکس،  ای.، الن، س.،  1371،  اختلال های رفتاری کودکان. مترجم منشی طوسی، م  مشهد: آستان قدس رضوی

–  نیلی پور، ر.، 1371، ماهیت و مفاهیم اساسی دوزبانگی  مقاله ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی، تهران

–  نوریه، م.، گل محمدی، م.، و بهرامی، ب.،  1371، ابعاد دوزبانگی در استان همدان. همدان: مرکز تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش

–  نوروزی،و.،و سلیمی، م.، 1387، آشنایی با واژه دوزبانگی اقتباس از  دانشجویان زبان شناسی

– یمنی دوزی سرخابی، م.، 1371، دشواریهای موقعیت ارتباطی دانش آموزان غیر فارسی زبان در نظام آموزش و پرورش، مقاله ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دو زبانگی تهران: انتشارات سمت

–  هوسبیان ، 1378،  مقایسهءتوانایی معنی شناختی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه پایه های دوم و پنجم شهر تهران. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده دانشگاه تهران

–  هومن، ح .، 1376، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران: نشر پارسا

  – هارجی، کریستین ، دیکسون.، ترجمه: بیگی، خ.،  فیروز بخت ، م. 1377،  مهارت اجتماعی در روابط بین فردی،. تهران : انتشارات رشد

– ویسی تبار (1384) میزان نادیده گرفتن زبان مادری واستفاده کردن از زبان دیگر (دوزبانگی)در امر آموزش وپرورش، ترقی وسلامت روانی افراد را به خطر می اندازد. اقتباس از وب سایت دو زبانگی

– ویگوتسکی (1371). اندیشه و زبان . ترجمه دکتر حبیب الله قاسم زاده. انتشارات فرهنگیان

2-1: مقدمه

این فصل شامل مقدمه و هم شامل  مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش در ایران و جهان است

در این فصل ادبیات موجود و مبانی نظری در رابطه با عملکرد تحصیلی، مهارت اجتماعی، مشکلات رفتاری (ازنوع پر خاشگری) دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع  این پژوهش معرفی می گردد

2-2 : مبانی نظری تحقیق

مساله دوزبانگی یکی از موضوعاتی است که همواره نسبت به آن نگرانی های زیادی وجود داشته است. این نگرانی ها بیشتر در جوامعی به چشم می خورد که در آنها تکلم به بیش از یک زبان  متداول نیست

اما امروزه تنوع مشاغل در اقصاء نقاط جهان  و پراکندگی حرفه های گوناگون  سبب شده است که نیاز  به زبان دیگر ی نیز در جامعه احساس شود. آموزش دو زبان می توان دو امکان متفاوت را برای           دانش آموز به وجود آورد. به این معنا که اگر با شیوه صحیح آموزش داده شود، مزایای  زبانی  و اجتماعی فروانی برای دانش آموز به ارمغان می آورد (عبدی،1383)

آموزش با دو زبان به معنی به کار گیری دو زبان در نظام آموزشی است. در سراسر جهان، جوامع مختلف  به طور زبان رسمی را در نظام آموزشی خود به کار می گیرند و این از قرنهای گذشته به جای مانده است. در طی قرن نوزدهم میلادی به دنبال تحولات بنیادی که در جهان پدید آمده نظام آموزشی نیز دستخوش تحول شد و آموزش با چند زبان در کشورهای مختلف رونق گرفت. بعدا” با دلایل گوناگون برنامه های به کارگیری دو زبان برای آموزش مورد توجه قرار گرفت و هر یک از برنامه ها اهداف خاصی را دنبال می کرد. علاوه بر این از آن جا که محیط زبانی –  اجتماعی  فراگیران و رورش به کار گیری زبان ها در نتیجه آموزش تاثیر دارد، برنامه هایی  با  اهداف گوناگون  طراحی  شد. هدف اصلی  بعضی از این برنامه، دو زبانه کردن کودکان و حفظ زبان بومی آنان  بود و هدف  بعضی دیگر یک زبانه کردن جامعه بود (کمالی، 1384)

انسان به وسیله ی زبان بود که توانست به اعماق  وجود دیگران نفوذ کند و به دیگران بپیوندد و نخستین اجتماعات بشری را شکل دهد. زبان  انسان را قادر ساخت که تمایز وتفاوت را احساس کند و توانست در

 سایه ی آن بنیان های پیشرفت وترقی را پایه ریزی کند. پس می توان ادعا کرد زبان مهمترین و بارزترین خصوصیت ذاتی انسان و وجه تمایز او با حیوانات  است. لذا درمورد اهمیت زبان می توان  اظهار داشت که زبان زندگی است و زندگی در زبان معنا می یابد چنان که هایدگر نیز “معتقد است که زبان خانه بودن است و همه چیز درآن هستی و معنا پیدا می کند”. زبان مقام و نقشهای ارزشمندی را در زندگی بشر ایفا نموده و می نماید. یکی از مهم ترین نقشهای زبان، نقش ارتباطی آن است. به صورتی که به  وسیله ی  زبان است که انسان با دیگران و با دنیای پیرامونش ارتباط برقرار می کند و دنیای خود را با دنیای دیگران پیوند می دهد و با کمک جستن از آن احساسات، عواطف، خواسته ها و اندیشه و تفکرات خود را ابراز می کند. یکی از مفاهیم مهمی که زبان مادری می تواند در شکل گیری و تعریف آن نیز نقش اسا سی داشته باشد، مفهوم هویت است. زبان مادری، در تبیین هویت فردی  و جمعی هر ملتی فاکتوری  است اساسی و هر فرد و جامعه ای در وجود زبان مادری است که می تواند کیستی، حضور و وجود خود را     به شیوه ای موثر در جهان ابراز دارد. به این خاطر که زبان مادری  معرف بنیادهای فرهنگی، اجتماعی فردی و جمعی یک  ملت  است (عزیزی، 1388)

نظریه ها و دیدگاه های مربوط به زبان دوم  در مورد یادگیری زبان دوم و در نتیجه دوزبانه شدن، دیدگا ها و نظریه های مختلفی وجود دارد که در این جا منحصرا به آن خواهیم پرداخت. بعضی از صاحبنظران معتقدندکه زبان آموزی نیز مانند کودکانی که زبان مادری خود را یاد می گیرند علیرغم گوناگونی مطالب درونداد زبان های مختلف، تقریبا” به طور مشابه زبان هدف را می آموزند در رابطه با یادگیری زبان  مادری توسط کودکان  نظریه های مختلفی وجود دارد (اسفند آبادی،سیف،1381).که در این بخش  به آنها می پردازیم

2-3 : تئوری ها و نظریه های زبان

2-3-1: نظریه محتوایی چامسکی :که به فطری بودن زبان معتقد است. زبان را عبارت از دانشی

 می داند که در ذهن هر انسانی قرار دارد به نظر وی در ذهن هر کس  دستور زبان جهانی شکل گرفته که  زبان های آموخته شده را کنترل می کند. او فرایند یادگیری زبان را مبتنی بر فرایندهای ذهنی دانسته، نقش عوامل محیطی را کم رنگ قلمداد کرده، توانایی یادگیری زبان راامری فطری دانسته و به هرکودک دارای نظام ذهنی به نام دستگاه فراگیری زبان است و حتی در معرض دروندادهای زبانی قرار می گیرد دستگاه مذبور او را قادر می سازد در حین فراگیری زبان فریضه سازی کند کودک فریضه ها را به طور نیمه آگاهانه طرح کرده، آن ها را در هنگام استفاده از زبان آزمایشی و به طو ر مداوم با دروندادهای   زبانی جدید که دریافت  می کند مطابقت داده، در این فرآیند یادگیری فریضه ها را تغییر و یا تعدیل        می کند (محمودی، 1388). چامسکی متعقد است که در وجود هر کودک  نظامی از قواعد وجود دارد که به وسیله آن می تواتد جمله های نا محدود زبان را ادا کند. کودک وقتی زبان مادری خود را یاد      می گیرد که به کمک آن قادر است جمله های نا محدود را به زبان خود تولید نماید بنابراین توانایی زبان یک استعداد ذاتی است هر چند که تقویت و تقلید در آن نقش مهمی را بازی می کند ( ناعمی، 1379)

2-3-2 : نظریه پردازشی : نظریه پردازشی در باره نظریه محتوایی چامسکی که می گوید کودک با یک مقدار وسیع از اطلاعات مشخصی در باره هماهنگی زبان به دنیا می آید، بحث کردیم حال نظریه پردازشی که مدلی است به جای اطلاعات قبلی در باره زبان صاحب نوعی مکانسیم پردازشی است که وی را قادر می سازد تا اطلاعات دریافت شده زبانی را تجزیه و تحلیل کند و بپرواند. چهار عامل را که هر کدام از آنها می تواند به مکانسیم پردازشی کمک کرده یا آن را هدایت کند باید توجه شود.

الف) نیازهای روزمره کودک

ب)  تحول عمومی ذهن کودک       

ج) گفتار والدین

د) مشکل بودن نسبی ساختارهای گوناگون زبان

 این نظریه می گوید که کودکان ذاتا” دارای یک دستگاه مشکل گشا هستند که به کمک آن اطلاعات زبانی دریافت شده را پردازش می کند که بنابراین به نظریه پردازش این مجموعه حاصل کار و کوشش پرورش های تحلیلی ذاتی است در حالیکه بنا به نظریه محتوایی این مجموعه از همان آغاز تولد در ذهن کودکان وجود دارند (اسفند آبادی، سیف، 1381)

2-3-3 : نظریه لنه برگ (عوامل زیستی در آموزش زبان) : اما نظریه دیگری که به یادگیری زبان اهمیت می دهد نظریه لنه برگ است. این نظریه مدلی است که بین زبان آموزی و پیشرفت آن و عوامل زیست به ویژه رشد مغز ارتباط نزدیکی وجود دارد. حامیان این نظریه معتقدند که یک دوره حساس و مهم برای زبان آموزان وجود دارد این دوره بیشتر انسانها در محدودی 18 ماهگی تا بلوغ را شامل می شود و انتظار می رود زبان آموزان در این دوره به طور طبیعی انجام شود اما خارج از این محدوده ی سنی  اگر زبان آموزی غیر ممکن نباشد حداقل مشکل خواهد بود (ناعمی، 1379)

 2-3- 4: نظریه ویگوتسکی در مورد زبان و شناخت :  ویگوتسکی (1371) نظریه ای ارائه داده  که در مورد تاکید اثرات اجتماعی در رشد شناختی است . نظریه ویگوتسکی یک دیدگاه کلی از رشد انسان ارائه می دهد ونقش زبان را در فرایند رشد ذهنی پر رنگ می کند. تاکید این نظریه همچنین بر نقش والدین و ارتباط آنان با کودک است. در حقیقت، برای رسیدن به رشد شناختی مطلوب در کودک، همه این روابط ضروری است. کاربرد این نظریه آن است که توانایی ذهنی افراد از روابط اجتماعی اولیه آنان در طول رشد و کیفیت این روابط برخاسته است. اگر این روابط به شیوه ای بهینه گام بردارد آنگاه          می توان اذعان نمود که توانایی شناختی و زبان کودک نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته است. اگر این روابط دچار اشکال بوده این تواناییها نیز با مشکل روبرو هستند. ویگوتسکی مفهوم زبان و شناخت را به بعد فرهنگی می کشاند. او می نویسد فرایندهای شناختی انسان در طول تاریخ شکل می گیرد و با  ابزارهای فرهنگی و اجتماعی از فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگهای گوناگون با شیوه های اجتماعی متفاوت استفاده از نشانه ها را به کار  می گیرند. افراد دارای فرهنگهای گوناگون، کارکردهای شناختی متفاوت را بر اساس نیازهای ویژه فرهنگی خود رشد می دهند. ویگوتسکی این تفاوت های فرهنگی را بعدها در رشد شناختی مشخص می کند. مثلا در برخی از نوشته های او آمده که جوامعی که دارای زبان نوشتاری نیستند معمولا دارای حافظه دیداری قوی نسبت به حافظه منطقی اند. بنابراین، هر فرهنگی شیوه های خاص خود و دیدگاه ویژه خود را دارد نظریه ویگوتسکی اهمیت کیفیت تعامل اجتماعی و فرهنگی را در رشد زبان و رشد ذهنی نشان می دهد. ناگفته نماند که تئوری ویگوتسکی یک شرح بسیار فوق العاده ای را درباره چگونگی انتقال زبان به رشد شناختی ارائه می دهد که استفاده از زبان در حکم ابزار تفکر کنترل اجرایی کودکان را نسبت به عملیات شناختی افزایش می دهد(دیاز وکلینگر[1]،1991)

2-3-5 : نظریه برنشتاین درباره رمز گذاری گفتاری :  نظریه برنشتاین تلاش دارد که ارتباط میان طبقه اجتماعی با زبان و آموزش و پرورش را روشن نماید. او می گوید تفاوت الگوهای زبانی کودکان طبقات اجتماعی مختلف بر عملکرد تحصیلی آنان در مدرسه اثر می گذارد (علاقه مند، 1376). برنشتاین معتقد است که رمز گفتاری افراد طبقه متوسط با تجارب خانواده آنها همراهی دارد و ویژگی آن          انعطاف پذیری، جامع بودن ، و رها بودن از زمینه و بافت  است. برعکس، رمز گفتاری کودکان طبقه پایین در ضمن آنکه با تجارب خانوادگی آنان همراهی دارد، معمولا گفتار خشن، اختصاصی و وابسته به بافت

 و زمینه است. و یک زبان محدود و مقید را نشان می دهد. به نظر برنشتاین ، تکامل زبانی کودکان طبقه متوسط، برعکس کودکان طبقه پایین، متضمن فراگیری یک زبان بسط یافته است. یک شیوه سخنگویی که در آن معانی واژه ها می تواند فردیت یافته، با وضعیتهای خاص متناسب گردد. کودکانی که زبان گفتاری بسط یافته را فرا گرفته اند، بیشتر از کودکانی که از قالب زبان محدود فراتر نرفته اند، توانایی دارند تا از آموزش و پرورش رسمی بهره مند شوند. نتیجه گیری مذکور به این معنا نیست که کودکان طبقه پایین نوع گفتاری پست تر دارند، یا این که شکل گیری زبان در آنان ناقص است، بلکه شیوه ای که آنان از گفتار استفاده می کنند با فرهنگ آموزشی مدرسه هماهنگ نیست. آنان که بر زبان بسط یافته تسلط یافته اند، بسیار آسانتر در محیط مدرسه انطباق پیدا می کنند. تئوری برنشتاین نشان دهنده آن است که زبان مورد استفاده افراد در مکالمات روزمره هم شکل دهنده و هم منعکس کننده گروه اجتماعی آنان است. از این گذشته، روابطی که در داخل گروه وجود دارد  بر زبان مورد استفاده آن گروه و نوع گفتار مورد استفاده آنان، تاثیر می گذارد(به نقل از احتشامی، موسوی، 1388)

2-4: تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی

صاحبنظران برای پدیده دوزبانگی فرد دو زبانه تعاریف متفاوتی کرده اند در این مقوله تعریف جامع و ساده ای ارائه می گردد که شامل کلیه  موارد دو زبانگی شود. از جمله،  فرد دو زبانه به کسی اطلاق

 می شود که می تواند به دو یا چند زبان که درجات مختلف از لحاظ نظام های  آوایی، واژگان و   دستوری  متفاوتی اند، تکلم کند( براهنی ،1371). هم چنین دو زبانگی را از جنبه های گوناگون تعریف کرده اند که بین کاربرد مطلق – همزمان – متناوب و استادانه دو زبان تا دانستن مقداری از یک زبان          دوم، علاوه  بر مهارتهای خود به خودی که هر فرد زبان مادری از آن برخوداراست در نوسان است             (واقدی و سایرین به نقل از اصل فتاحی، 1373)

سیگوان  و مک کی در تعریف پیشنهادی خود برای فرد دوزبانه اظهار داشتند فردی دوزبانه خوانده

می شود که علاوه بر زبان  اول  خویش دارای  مهارتهای هم اندازه در زبان دیگر باشد و این توانایی

 را داشته باشد که بتواند هر یک از آنها را به طور مساوی و در شرایط همانند، مورد استفاده قرار دهد و چنین تعریفی را از فرد دوزبانه را تعریفی ایده ال  و کامل می دانند(واقدی و سایرین به نقل از اصل فتاحی،  1373)

2-5 : شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن )

یادگیری زبان دوم ممکن اسست به صورت طبیعی یعنی بدون هیچ گونه آموزش عمدی صورت بپذیرد

و یا برعکس از راه آموزش و یادگیری آگاهانه تحقق یابد. ویژگیهای این دو روند زبان آموزی از برخی جهات با یکدیگر متفاوت است. از این رو، از لحاظ برخی ویژگیهای یادگیری زبان دوم، بهتر است که به توضیح و تبین انواع یادگیری زبان دوم بپردازیم

2-5-1: روش های زبان آموزی طبیعی، در این حالت فرد از آغاز تولد یا در طول رشد خود در یک خانواده و یا یک جامعه دوزبانه زندگی می کند و بدون هیچ گونه آموزش رسمی، از دو زبان       بهره مند می شود و در نتیجه در هر دو زبان توانایی درک و کارکرد ارتباطی را بدست می آورد به          سخن دیگر، زبان‌آموزی طبیعی بدون هرگونه راهنمایی منظم آموزشی صورت می‌پذیرد، به این ترتیب که زبان‌آموز در جامعه زبان‌دوم به سر می‌برد و از طریق ارتباط اجتماعی با سخنگویان آن، زبان را فرا          می گیرد. اصطلاح زبان‌آموزی طبیعی به فراگیری زبان دوم بطور طبیعی یعنی از راه ارتباط  عادی         روزانه اطلاق می‌شود. بنابراین، زبان‌آموزی طبیعی دارای دو ویژگی اساسی است: یکی آن که در           جریان ارتباط روزانه و در محیط طبیعی خاص خود صورت می‌پذیرد، و دیگر آن که از هر گونه         آموزش عمدی و منظم آزاد است. بر اساس دیدگاههای نظری و پژوهشهای انجام یافته، اگر فرد در محیطی قرار داشته باشد که تواماً در معرض دو زبان قرار گیرد، بدون تلاشی آشکار هر دو زبان                را  می آموزد و نحوه آموختن او دقیقاً به همان شیوه یادگیری یک زبان منفرد است. او نه تنها دو سیستم  را می آموزد، بلکه از هم جدا نگه  می دارد و می تواند هرزمان که ایجاب می کند صحبت خود را         از این زبان به آن زبان  تغییر دهد و حتی خیلی زود در می یابد که دو سیستم وجود دارد. بنابراین               بر دوزبانه بودن خویش آگاهی دارد. دو زبانی که به این طریق کسب می شود بسیار وسیع است، برای اینکه کودک بر هر دو زبان تسلط کامل دارد.زیرا هر دو سیستم را کاملاً جذب کرده و قادر است به وسیله هر دوی آنها بیندیشد. این شرط دوزبانه شدن معمولاً منجر به دو زبانگی برابر می شود، در این موقعیت ممکن است هر دو زبان برای فرد در حکم زبان مادری تلقی شود(کلین 1986، ص16)

 2-5-2: روش آموزشی( زبان‌آموزی هدایت شده[2]): زبان‌آموزی هدایت شده نیز به نوبه خود ممکن است در دو محیط زبانی متفاوت صورت بپذیرد، و از همین‌رو لازم است این تفاوت مورد توجه  قرار گیرد. یکی آن که زبان در محیطی فراگرفته شود که معمولاً در ارتباط اجتماعی به کار نمی‌رود. در این حالت، به آن «زبان خارجی»[3] اطلاق می‌شود. در این مورد،زبان‌آموز زبان را معمولاً از راه آموزش        فرا می‌گیرد، و پس از آن که زبان را فرا گرفت، آن را در موقعیتهای عادی اجتماعی به کار نمی‌برد. زبانهای زنده‌ای که در برنامه‌های درسی گنجانده می‌شود از همین گونه است، مانند زبانهای انگلیسی، آلمانی، اسپانیولی، فرانسه و جز اینها .. مورد دیگر آن است که زبان ‌آموز در کنار زبان  بومی خود زبان دیگری را نیز به عنوان  ابزار ارتباط  اجتماعی به کار می‌برد. در این گونه موارد، به آن «زبان دوم»[4] گفته می‌شود. از جمله، درکشورهایی که زبان رسمی با زبان بومی همه یا برخی نواحی متفاوت است، زبان رسمی به عنوان زبان دوم فرا گرفته می‌شود. همچنین، هنگامی که زبان‌آموز به جامعه‌ای با زبان دیگر مهاجرت می‌کند، و یا مدتی در آن به سر می‌برد، زبان را در محیط اجتماعی آن فرا می‌گیرد. مورد اخیر نیز گونه دیگری از یادگیری زبان دوم است. با این حال، باید توجه داشت که تمایز میان زبان خارجی و زبان دوم همواره روشن نیست. در واقع، بسیاری موارد میانی نیز وجود دارد(کلین 1986، ص 19). از جمله برخی موارد، زبان هم در مدرسه و هم از راه قرار گرفتن در معرض آن در محیط طبیعی فرا گرفته می‌شود. یادآوری این نکته لازم است که  بویژه در این گونه  موارد آمیخته، جدا کردن و ارزیابی تأثیر آموزش که به هر حال برای یادگیری زبان بسیار مهم است مشکل به نظر می‌رسد (الس 1984، ص 36-35). با این حال، به نظر می‌رسد از لحاظ  عملکرد فرآیندهای درونی زبان‌آموز،  میان زبان خارجی و زبان دوم  تفاوت چندانی نمی‌توان  قائل شد، هر چند که در هر یک  از دو مورد  عوامل روان‌شناختی و اجتماعی متفاوتی را می‌توان تشخیص داد. یعنی، هرچند که دو موقعیت زبان‌آموزی یاد شده از لحاظ قرار گرفتن در معرض زبان [5] اماکن ارتباط زبانی و نیز موقعیت به کارگیری زبان یکسان نیست، با این حال مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که در هر دو مورد، فرآیند یادگیری کم و بیش یکسان است. در واقع، ممکن است تنها سرعت یادگیری و فراگیری مهارتهای گفتاری و شنیداری و نیز ظرافت های زبانی متفاوت باشد(مشکوه‌الدینی، 1373)

2-5-3:کسب خود به خودی : سومین راه  دو زبانه  شدن از طریق کسب خود به خودی  یک زبان دوم بعد از دوران کودکی است. یعنی در تماس دائم با جامعه ای که آن زبان در آن مورد استفاده قرار

 می گیرد. برای تشخیص تفاوت زبان مادری با زبان دوم گفتنی است که زبان مادری یا اولیه، زبانی است که فرد با آن هویت می یابد و آن را متعلق به خود می داند، زبانی که مهمترین نقش را در روابط شخصی او ایفا می کند و فرد برای تفکر و تخیلات خویش از آن استفاده می کند. بدین لحاظ که اولین مفاهیم

 با  این زبان در ذهن او شکل می گیرد. با توجه به مطالب فوق، دوزبانگی را می توان بر حسب  مشخصات مختلف به انواع و درجات مختلف طبقه بندی کرد. یکی از مشخصه های مهم، نوع  یا میزان مهارت فرد در هر یک از دو زبان است که  به آن دوزبانگی برابر یا دوزبانگی محض می گویند. ولی در صورت نابرابر بودن میزان مهارت  فرد در دو زبان، به آن دوزبانگی نابرابر یا دوزبانگی ناقص گفته می شود

 (گلستان ،1388)

( نرسیسانس، 1382) روشهای دو زبانه شدن را اینگونه تعریف می کنند طرق دوزبانگی : الف) طبیعی که تقریبا همسوبا تعریفی که در بالا ذکر شد می باشد

   2-5- 4: مدرسه ای:1 شخص زبان دیگر را در روند آموزش رسمی و در مدرسه فرا می گیرند و معمولا” فرصت استفاده از زبان فرا گرفته شده در مدرسه را به  ندرت به دست می آوردند  و یا هیچگاه نمی تواند از این زبان در محیطی غیر از مدرسه و آن هم تنها در طی دوران تحصیل استفاده کند

2-5-5 : دو زبانگی فرهنگی2 : بی شباهت  به دوزبانگی مدرسه ای نیست فقط با این تفاوت که عامل سن در این مقوله دخیل است و زبان جدید توسط بزرگسالان فرا گرفته می شود انگیزه فراگیری زبان

 می تواند به دست آوردن شغل و یا مسافرت باشند

2-5-6: دو زبانگی برگزیدگان3 دو زبانه های بر گزیده از طبقات مرفه یا متوسط بالای جامعه هستند که برای مدتی دو از وطن بوده با توجه به دلایل خاصی از جمله ادامه تحصیل یا  اینکه فرزند دیپلمات های اساتید  یا کارگزاران بین المللی بوده اند

2-5-7: دوزبانگی قومی 4 این نوع دوزبانه ها از گروهای اقلیت هستند و یا از گروه های اکثریتی هستند که بنا به شرایط سیاسی زبان خارجی حاکم ( اقلیت )، بر آنها تحمیل شده است (نرسییاس،1382)

2-6 : سن یادگیری دوزبانگی

دوزبانه شدن می تواند در سه مقطع سنی آغاز شود: 1) دوزبانگی دوران کودکی 2) دوزبانگی دوران نوجوانی 3) دوزبانگی دوران بزرگسالی. با توجه به نتایج تحقیقات مختلف در خصوص بهترین مقطع سنی برای یادگیری زبان دوم، میان متخصصان مربوطه اختلاف نظر وجود دارد  تکامل هر تجربه و از جمله زبان، تابع این است که کودک در نخستین سال های زندگی در معرض تحریکاتی با وجوه انگاره های گوناگون  قرار گیرد، زیرا کودک در مرحله رشد ذهنی است و ازلحاظ روان شناختی  و  عصب شناختی،  مساعدترین زمینه را برای یادگیری زبان دارد. از سوی دیگر، هر دو زبان در شرایط طبیعی و از راه تجربه مستقیم کودک با محیط زبانی فراگرفته می شود و به آموزش رسمی نیاز ندارد. شایان ذکر است که فراگیری دوزبانگی در نخستین سال های زندگی، اگر در شرایط محیطی مناسب یادگیری صورت گیرد، منجر به گسترش توانایی های شناختی کودک می گردد( نیلی پور ،1371). فلاد وسالوس معتقدند که مناسب ترین زمان برای شروع آموزش کودک دوزبانه در سال های پیش از دبستان، در فاصله سنین سه تا پنج سالگی است(نقل از نجاریان ومکوندی ،1376). در مجموع، نتایج بیشتر تحقیقات بیانگر آن است که دوران کودکی، بهترین مرحله سنی برای یادگیری زبان دوم است ( نیلی پور، 1371)

در مواردی هم افراد یک کشور واحد با جوامع زبانی متنوع، بدلیل ضرورت یادگیری زبان مشترک

 و زبان: رسمی کشورشان، دوزبانه می گرددند. که حالا به انواع آن می پردازیم

2-7:انواع دو زبانگی

[1] – Diaz & Klingler

[2] – Guided language learning

[3] – Foreign language

[4] – Second language

[5] – Exposure to language

1-school  bilgalism

2- cultural bilgalism

33- Elite  bilgalism

4- FolK  bilgalism

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله برنامه ریزی درسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله برنامه ریزی درسی دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برنامه ریزی درسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله برنامه ریزی درسی

چکیده  
برنامه ریزی درسی چیست ؟  
تاریخچه از برنامه ریزی درسی :  
نحوه ی شکل گیری برنامه ریزی درسی :  
مراحل پیشنهادی تابا به ترتیب زیر است :  
خلاصه و نتیجه گیری :  
منبع :.  

منبع

سلیمانپور ، جواد ، « برنامه ریزی درسی » با تأکید بر تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا ، نشر احسن

 

چکیده

برنامه ریزی درسی چیست ؟هدف ازبرنامه درسی چیست؟ پاسخ به این سؤالات وسؤالاتی از این قبیل ونیز تعاریف وتحولات برنامه ریزی درسی به طور نسبتاً مفصلی دراین مقاله آورده شده است.به طور مثال دراین مقاله توضیح داده می شودکه هدف از برنامه درسی درواقع جهت دهی به فعالیت های یاددهی –یادگیری فراگیرمی باشدونشان می دهد هدف نهایی آن چگونه یادگیری وشیوه وچگونگی اندیشیدن توسط فردفراگیراست. درادامه نیز با طرح چند الگوی برنامه درسی به این پرسش که چگونه برنامه درسی شکل می گیرد ؟ پاسخ داده می شود .هم این الگوها عبارتند از

1-دردیدگاه خطی اصول تایر وتایا تنوضیح دادهخ می شود ونیز دردیدگاه انتقادی دیدگاه انتقادی دیدگاه پائولوفریر[1]بیان می شود(1921-1997) 2-دیدگاه انتقادی برنامه درستی باید توجه داشت که برنامه های درسی که در حال حاضر در نظام آموزشی رایج است روشهای مستقیم آموزشی است که اطلاعات ومعلومات رابه صورت حاضر وآماده یا به صورت منفعل دراختیار فراگیران قرارمی دهد.به عبارت د یگر دراین فرآیند دانش آموزان دارای نقش فعال نیستند. که این موضوعاتدر انتقاد«پاولو فیراز آموزش وپرورش مدرسه ای متداول به تحلیل استعاره ای او از بانکداری[2]» بهتر فهمیده می شود که دراین مقاله توضیح داد ه می شود

ضرورت تحقیق وپژوهش ونیاز به برنامه ریزی:

درهر جامعه ای متخصصان تعلیم وتربیت اعتقاد دارند که شکوفایی و رشد وسعادت اجتماع به کمک نظام تربیتی مترقی وعلمی وسالم حاصل می گردد. به عبارتی یکی از طریق اساسی افزایش بهره وری وتسریع رشد یافتگی فرهنگی ، اقتصادی واجتماعی اعتلاء کیفیت نیروی انسانی است .که این ارتقاء وتکامل به مدد تعلیم وتربیتی فعال وپویا وسازنده امکان پذیراست

چنین امکانی هنگامی فراهم خواهدشد که دست اندرکاران نظام آموزشی جهت دستیابی به این امر مهم به برنامه ریزی سنجیده آموزشی ودرسی اقدام نمایند . محتوای برنامه های درسی دربرگیرند. اساسی ترین خط مشی ها برای رسیدن به هدفهای آموزش وپرورش است .بنابراین لازم است درتهیه وتدوین آنها نهایت دقت اعمال شود تاجوابگوی نیارهای ناشی ازتحولات سریع علمی وتکنولوژی واعقتصادی اجتماعی باشد.[3]

«سقراط » می گفت : « زندگی بدون تحقیق و تفحص و بدون مطالعه حیات معناداری نیست و ارزشی ندارد » [4] تعلیم و تربیت فرآیندی کمکی است در شدن و تکامل انسان . تعلیم و تربیتی که در این جامعه نظرات تعلیم و تربیت پویا و سازنده ای است که به آدمی روحیه خلاق و آزاد می بخشد و روشی را پیش پای آدمی می نهد که بتواند در محیط خود به تفحص و جستجو بپردازد و دنیای خود را آگاهانه بازسازی  کند

نظام آموزشی ما متأثر از نظام تربیتی اسلام و تعلیم و تربیت منبعث از اسلام تعلیم و تربیتی است پویا مبتنی بر تحقیق ، تفکر ، تعقل و استدلال . انسان بر خواسته از چنین تعلیم و تربیتی انسان چشم و گوش بسته ای که پذیرای هر چیز باشد نیست

تربیتی انسان چشم و گوش بسته ای که پذیرای هر چیز باشد نیست ” و لاتقف مالیس لکل به علم ” « از چیزی که درباره آن دانشی نداری پیروی مکن » [5]

بنابراین اهدافی که آموزش و پرورش به دنبال تحقیق آنها است باید از انتقال حرف معلومات فراتر باشد بدین معنی که بازده آموزش باید افرادی باشند که به جای تکرار کارها و اعمال گذشتگان در پی کارهای نوینی باشند که به تولید علم بیفزاید و این ها افرادی باشند دارای ذهنیت فلسفی و خلاق با روحیه ای انتقادی و با شخصیتی فعال و پویا . و به این مهم نمی توان دست یافت مگر با استفاده از برنامه های درسی فعال و گسترش روشهای یادگیری فعال

برنامه ریزی درسی چیست ؟

ابتدا تعریفی کلی از برنامه ریزی درسی ارائه می دهیم و در ادامه تعاریفی دقیق تری از این عنوان خواهیم داشت برنامه درسی [6] مجموعه ای از فعالیت های یا دهی ـ یادگیری برای ایجاد تغییر در رفتار فراگیران و ارزشیابی از میزان تغییرات [7] و نیز نقشه ای است که به ارائه محتوا و تجارب یادگیری مناسب برای رسیدن به هدفهای کلی و جزیی برای گروه معینی از فراگیران تهیه می گردد . ( سیلور و الکساندر ) [8]

از طرفی دیگر ، کلیه فعالیتهای یادگیرنده ، انواع وسایل آموزشی ، پیشنهاداتی در مورد راهبردهای یادگیری و شرایط اجرای برنامه و ; مربوط می شود

چند تعریف از برنامه ریزی درسی :

برنامه ریزی ( curriculum Development ) از لحاظ مفهومی اشاره به یک فرایند دارد که حاصل یا نتیجه آن برنامه درسی (curriculum ) است . این واژه از ریشه لاتین
( Race course  ) به معنای میزان حرکت و مسابقه یا فاصله و مقدار راهی است که افراد باید طی کنند تا به مقصد مورد نظر دست یابند [9]

ادبیات این رشته علمی متداول است واژه با عنوان  curriculumاست و از رشته تحصیلی خاص بنام « برنامه درسی » نام برده می شود

علیرغم روشن بودن معنی و مفهوم برنامه درسی ، ما شاهد دو رشته تعریف و تبیین از این دانش هستیم ، دسته اول برداشت تک بعدی از این رشته است و شامل موارد زیر می باشد

*       برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از دروس یا برنامه ای برای مطالعه

*       برنامه درسی به عنوان فهرست رئوس مطالب درسی

*       برنامه درسی به عنوان محتوای یک درس یا مجموعه ای دروس

*       برنامه درسی به عنوان برنامه زمانی معین برای تدریس و یادگیری دروس

*       برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از اهداف و مقاصد

*       برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از تجارب و فعالیتهای یادگیری

همانگونه که از تعاریف فوق بر می آید به این عبارت نشان دهنده برداشتی محدود و تک بعدی از برنامه درسی است . و تنها به بخشی یا جزئی از فعالیتهای مربوطه اشاره می کند

دسته دوم اشاره به تعاریفی است که صاحبنظران این علم در آثار خود مطرح نمودند که عبارتند از

برخورد یادگیرنده با جنبه های متنوع محیط که تحت و راهنمای مدرسه طرح ریزی شده است . ( نظر ماکنزی )
محتوا و جریان رسمیو غیر رسمی که از طریق آن یادگیرنده تحت نظارت مدرسه معلومات و شیوه فهمیدن را کسب می کنند . مهارتها را فرا می گیرنده نگرشها را ارزش گذاری و ارزشها را تغییر می دهند . ( نظر دال )
فرصتهای انتخاب شده برای یادگیری یا طرح مجموعه ای از فرصتهای یادگیری جهت افرادی که باید تحت تربیت قرار گیرند. ( سیلور و همکاران 9 )
یک سلسه وقایع آموزش طراحی شده که به قصه تحقق نتایج آموزش برای یک یا چند شاگرد پیش بینی شده است . ( نظر آیزنر )
برنامه درسی مجموعه وسیعی از شیوه های تفکر درباره تجربیات بشر است یا ( به عنوان شیوه تفکر در مسائل ) ( دکتر علی شریعتمداری )
برنامه درسی محتوای رسمی و غیر رسمی ، فرآیند محتوا ، آموزشهای آشکار و پنهان اطلاق می گردد که به وسیله آنها فراگیر تحت هدایت مؤسسه آموزشی دانش لازم را بدست می آورد ، مهارت ها را کسب می کنند و گرایشها ، ارزشها را در خود تغییر می دهد . ( حسن ملکی 1379 ، ص 28 )

بنابراین تعاریف فوق نشان می دهند که برنامه درسی در پی آنست شرایط ، موقعیت و وسایل مورد احتیاج را در حیطه تعلیم و تربیت برای فراگیران با شرایط فعلی و نیازهای مشخص آنان فراهم سازد و زمینه تربیت و رشد همه جانبه آنان مهیا گردد . به عبارتی طرح برنامه درسی در یک نگاه متفاوت ، هسته مرکزی « تربیت » را شکل می دهد و مؤثرترین وسیله جهت هدایت رشد همه جانبه افراد و تغییر در نگرشها و رفتارهاست

تاریخچه از برنامه ریزی درسی


[1] Paulo freire

[2]  Banking metaphor

[3] تقی پور ظهیر ، 1351 ، ص

[4] پاپکن و استرول ، 1369 ، ص

[5] قرآن کریم ، سوره اسراء ، آیه

[6] curriculum

[7] لوی ، ترجمه فریده مشایخ ، 1371 ، ص 12-

[8] پروند ، 1378 ، ص

[9]  Zais. R , curriculum , principals and foundations . Crowell Company

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس

مقدمه :  
سیاستگزاری در کلاس درس  
بیان مسئله :  
مهارتهای ارتباط با دانش آموزان :  
مفهوم مدیریت کلاس درس :  
هدف‌های عمده مدیریت کلاس درس :  
چالش‌های معلمان درمدیریت کلاس درس :  
انضباط ومدیریت کلاس دومقوله متفاوت :  
شالوده‌های مدیریت کلاس درس :  
(1) معلم کارآ:  
(2) معلم جامع الاطراف:  
سبک‌های مدیریت کلاس درس‌ :  
1 سبک مدیریت مقتدرانه – استبدادی  
2 سبک مدیریت اقتدارگرایانه – مشاوره‌ای   
3 سبک مدیریت آزاد منشانه  
4 سبک مدیریت بی تفاوت  
مدیریت کلاس وتدریس :  
پیشنهاداتی درباره مدیریت کلاس درس :  
مهارت‌های ارتباطی1 :  
اکنون تجزیه وتحلیل این پنج مهارت :  
چرا تمرین گوش دادن؟  
2 چرا تمرین بیان احساس خود درلحظه مناسب  
چرا تمرین کلام یاورانه، نه داورانه؟  
چرا تمرین پرهیز از قضاوت شتاب آلود؟  
چرا فرودآمدن از مسند برتر؟  
دیگر مهارت‌های ارتباطی :  
مهارت در ارتباطات غیرکلامی :  
برقراری ارتباط مؤثر ومثبت بادانش آموزان :  
تنگناهای ارتباط :  
نتیجه گیری :  
فهرست منابع ومآخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شیوه‌های مدیریت کلاس

ردیف

نام کتاب

مؤلف

مترجم

ناشر

1

الفبای مدیریت کلاس درس

(راهبردهایی برای آموزش اثر بخش)

روبرت تی.تایر

دکترمحمدرضا سرکارآرانی

انتشارات مدرسه

2

سهم معلم، شیوه معلم

(نگاهی به حرفه مندیهای معلم )

دکتر علی رؤوف

 

انتشارات آستان قدی رضوی

3

ماهنامه پرورشی تربیت بهمن ماه 1380

 

استفاده از مقاله کیست معلم شایسته و کاردان؟ ترجمه الهام روشنایی

وزرت آموزش وپرورش

4

ماهنامه پرورشی تربیت اسفندماه 1383

استفاده از مقاله بررسی نحوه تأثیر مدیریت معلم در جریان یادگیری ازکریم عباسی اول

 

 

وزارت آموزش وپرورش


5

ماهنامه آموزشی- پژوهشی رشد تکنولوژی آموزشی آذرماه81-80

استفاده از مقاله نقش ارتباط غیرکلامی درآموزش از زهرا حسینی

 

دفترانتشارات کمک آموزشی

6

ماهنامه آموزشی- پژوهشی رشد تکنولوژی آموزشی اسفند ماه 80-79

 

استفاده ازمقاله مدیریت کلاس ترجمه توحیدصیامی

دفترانتشارات کمک آموزشی

7

ماهنامه آموزشی- پژوهشی رشد تکنولوژی آموزشی  آبان ماه80-79

استفاده از مقاله مدیریت کلاس درس از امان الله صفوی

 

دفترانتشارات کمک آموزشی

8

ماهنامه آموزشی- رشد تکنولوژی آموزشی  بهمن ماه 83-82

استفاده ازمقاله مدیریت کلاس درس از ضیاتاج الدین

 

دفترانتشارات کمک آموزشی

9

ماهنامه آموزشی- تحلیلی – اطلاع رسانی  رشد تکنولوژی آموزشی

مهرماه 83

 

استفاده ازمقاله آزمون سبک مدیریت کلاس درس ترجمه حسن دنیا روند

دفترانتشارات کمک آموزشی

 

مقدمه

مسأله مدیریت کلاس ازدیرباز به مثابه پیچیده‌ترین موضوع شناخته شده است وتشکیل واداره کلاس درس با 30 نفر دانش آموز ازوقت گیرترین وطاقت فرساترین فعالیت‌های حرفه معلمی تلقی می‌شود. نتایج نظر خواهی‌های متعدد نشان داده است که مسئله اسامی برای معلم اداره کلاس است وتأکید والدین دانش آموزان برنظم‌وانضباط به‌عنوان عاملی اساسی دریادگیری کودکان،اهمیت موضوع مدیریت‌کلاس رادوچندان‌کرده‌است

اگر ازمعلمان تازه کار درباب مهمترین چالش رویاروی آنان درکلاس درس پرسش شود، بی درنگ ازدغدغه‌ای سخن می‌گویند که ذهنشان رابه خود مشغول وروحشان را سرگردان وناآرام می‌کند. به راستی خاستگاه این همه دغدغه وناآرامی چیست که سالها دانش اندوزی وکوله باری از دانسته‌ها دررشته مورد نظر نیز نمی‌تواند برآن فائق آید ویا دست کم با آن هماورد شود تا گام‌های معلمان تازه‌کار به سوی کلاس درس را سست وتلاش معلمان پرتجربه را تباه نکند؟

پاسخ به این پرسش درمدیریت کلاس درس نهفته است

به نظر می‌آید این نگرانی‌ها با کسب تجربه وگذشت زمان به تدریج کاهش پیدا می‌کند، اما کسب دانش ومهارت درزمینه مدیریت کلاس موجب تسهیل اداره کلاس وبهبود کیفیت آموزش می‌شود

( این مدیریت شرایط لازم رابرای تحقق یادگیری فراهم می‌آورد وازاین رو سنگ بنای موفقیت درتدریس محسوب می‌شود. )

باتوجه به این که وظیفه اصلی آموزش وپرورش، تربیت معلمان برای هدایت وانسان سازی است واین امر مستقیماً به دانش آموزان یک جامعه برمی‌گردد لازم است تا این قشر عظیم درجامعه بیشتر تحت تعلیم وتربیت قرارگیرند ومتقابلاً معلمان نیز با بهره‌گیری ازآخرین شیوه‌های تدریس آنها رادرآموزشگاهها به کارگیرند ودرجهت افزایش بهره‌دهی وبهره‌وری تعلیم وتربیت کوشا باشند. نقش معلمان وراهکارهای مشارکت آنان درجهت سیاستگزاری وبه کارگیری روشهای جدید درتدریس را می‌توان به موارد زیر تقسیم کرد

الف) سیاستگزاری در شیوه‌های آموزشی

ب) سیاستگزاری در برنامه‌های درسی

ج) سیاستگزاری در کلاس درس

تغییر در شیوه‌های آموزشی، نحوه اداره کلاس ومشارکت دانش آموزان درمباحث کلاسی و برنامه‌های درسی صحیح وبرگرفته از علایق دانش آموزان راه را برای مرتفع نمودن مشکلات موجود ورسیدن به هدف نهایی هموار خواهد ساخت

مادراینجا به اصل سوم یعنی سیاستگزاری در کلاس درس به بحث وگفتگو می‌پردازیم

سیاستگزاری در کلاس درس

یکی از راههای مدیریت کلاس تدریس خوب است. باتوجه به این که درسیستم آمورزش وپرورش کشور، ما برای انتقال رفتارهای مطلوب تربیتی هیچ راهی جز روش تدریس نمی‌شناسیم وهیچ مکانی جز کلاس درس هم دراختیار نداریم لازم است که به نگرش جدید وتازه‌ای به این مهم پرداخته شود، کلاس درس باید میدان فعالیت و تجربه، محل به کارگیری عقل و اندیشه وصحنه تعامل فراگیران در موضوع درس باشد. در کلاس درس باید فراگیران نظریه‌های علمی را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهند و برای انجام این امر اولاً معلمان باید خود واقف به نظریه‌ها باشند و ثانیاً میدان لازم برای تعامل و بحث بین فراگیران را ایجاد نمایند تا اندیشه فعال و تجربه‌های اشخاص، عامل ایجاد رفتار تربیتی گردد. در غیر این صورت کلاس درس به جای رشد متوازن شخصیت افراد در ابعاد مورد نیاز وبه جای انجام تکلیف رشد، که مورد نیاز هر دانش آموزی است به محل انباشتن محفوظات تبدیل می‌شود و انباشتن محفوظات هیچ خاصیتی در رشد ابعاد فراگیران نخواهد داشت

هرگاه دانش آموزان در جریان یادگیری در کلاسهای درس فعال نباشند، کسب تجربه ننمایند و تعامل لازم را نداشته باشند، هیچگونه رغبت و تمایلی به درس و مدرسه نخواهند داشت زیرا انباشتن محفوظات مبتنی بر فطرت حقیقت جو وکاوشگر انسانها نیست و آنان با بی‌رغبتی و عدم تمایل، جریان درس و یادگیری را فقط برای ادای وظیفه و تکلیف پس خواهند گرفت و دلزدگی و بی‌رغبتی به چنین شرایطی در وجود آنان ریشه خواهد دوانید و آنان برای پایان یافتن ساعت درس، لحظه شماری خواهند کرد. در چنین شرایطی، مدرسه و کلاس درس هیچ نقش و تأثیری در ایجاد رفتارهای مطلوب در فراگیران نخواهد داشت بلکه خود جایگاهی برای مبادله اطلاعات دانش آموزان در زنگهای تفریح خواهد بود.(1)

برخورد معقول با نظام‌های اجتماعی کلاس، تسلط در طراحی آموزشی، توجه به تفاوتهای فردی وآمادگی برای تدریس قبل از ورود به کلاس از جمله عوامل مهم و مؤثر در رسیدن به هدفهای تربیتی به شمار می‌آیند. در این میان مدیریت کلاس درس از اهمیت به سزایی برخوردار است و عواملی از قبیل تنظیم برنامه درسی، سازماندهی مراحل کار و منابع، سازماندهی محیط به منظور افزایش کارایی، نظارت بر پیشرفت دانش آموزان و پیش‌بینی مسائل اجتماعی را شامل می‌شود. استفاده از تئوری‌های تغییر رفتار و الگو برداری از معلم، همسالان و سایرین، مدیریت کلاس و تحقیق هدفهای آموزشی و تربیتی را تسهیل می‌کند

بیان مسئله

توانایی اداره کلاس وایجاد رفتارمطلوب دردانش آموزان، بخش مهمی از کارهر معلم وکلاس وزمینه مناسبی برای یادگیری است

معلم به مهارت‌ها وفنونی سازمان دهنده نیاز دارد تا شرایط بهینه‌ای رابرای تحقق یادگیری خلق کند

به نظر می‌رسد معلم برای اداره مطلوب ومنظم کلاس درس به دو مهارت نیاز دارد

 برقراری ارتباط مؤثر ومثبت بادانش آموزان
مدیریت کلاس

این دومهارت باعث تسهیل امر آموزش وکاهش رفتارهای نامطلوب دانش آموزان می‌شود

یکی ازعواملی که امروزه معلمان، مدیران وسیاست‌گذاران آموزش وپرورش به عنوان موضوعی مهم واساسی بدان توجه دارند، عامل مدیریت کلاس است

ازاوایل قرن بیستم برخی از اندیشمندان مطالبی رادرزمینه مدیریت کلاس به رشته تحریر کشیده‌اند.(باگلی ، 1909)1 وموضوع مدیریت کلاس همچنان ازآن هنگام تا امروز درسرلوحه موضوعات مهم ودرخور توجه درحیطه آموزش باقی مانده است

این مقاله نخست به بیان مفهوم کلی وعمومی مدیریت کلاس وسبک‌های مدیریت کلاس می‌پردازد. تفاوت مفهوم مدیریت کلاس وانضباط، اهداف، چالش‌ها وشالوده‌های مدیریت کلاس رابرمی‌شمرد

سپس مهارت‌های مورد نیاز معلم رابرای ارتباط سالم وصحیح با دانش آموزان مورد بحث وبررسی قرار می‌دهد.( کلامی – غیرکلامی – ضمن تدریس )

درپایان تنگناهای ارتباط سالم را مورد ارزیابی قرار می‌دهد

به امیدکه‌مطالعه آن علاقه‌مندان به مسائل‌یادگیری آموزشگاهی رادرزمینه دانش وهنرمدیریت کلاس یاری‌دهد

نکات کلیدی ( کلید واژه‌ها )

مفهوم،اهداف، شالوده‌ها وچالش‌های معلمان درمدیریت کلاس درس – انظباط ومدیریت کلاس – سبک‌های مدیریت کلاس – مدیریت کلاس وتدریس – پیشنهاداتی درباره مدیریت کلاس – مهارت‌های ارتباطی ( کلامی – غیر کلامی – ضمن تدریس ) مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان – تنگناهای ارتباط

مهارتهای ارتباط با دانش آموزان

‹‹ آنچه مجسمه سازبا یک قطعه مرمرمی‌کند،آموزش با روح انسانها می‌کند ››

جوزف آدیسون

همانطور که می‌دانیم چگونگی کیفیت رابطه معلم – شاگرد تا حد زیادی روی یادگیری دانش‌آموزان اثر می‌گذارد. به عنوان شاگرد، وقتی معلمان خود را دوست می‌داشتیم یا به آنها عشق می‌ورزیدیم در خواندن درسهایشان سعی و تلاش بیشتری می‌کردیم. ما نه تنها بیشتر یاد می‌گرفتیم بلکه در کلاس هم بهتر فعالیت می‌کردیم. بچه‌ها برای معلمانی که آنها را دوست دارند کمتر دردسر و مزاحمت ایجاد می‌کنند و کمتر برخورد نادرست با آنها دارند. هنگامی که نوجوانان عقاید تند و افراطی خود را به خصوص درباره مطالب جدال برانگیز ابراز می‌دارند اولیاء و معلمان معمولاً با نادیده گرفتن و گوش ندادن به حرفهایشان آنان را خاموش می‌کنند اما از آنجا که گوش کردن فعال به طرز محسولی روی رابطه بزرگترها و کودکان اثر می‌گذارد غالباً موجب تغییر در روابط آنها می‌شود. در شرایطی که نوجوانان از طرف بزرگترها درک و مورد احترام واقع می‌شوند به تجزیه تازه‌ای از ارزش و اهمیت فردی دست می‌یابند. رضایت خاطری که از درک شدن و افزایش عزت نفس در نوجوانان ایجاد می‌شود باعث می‌گردد که آنها احساسات مثبتی در ارتباط با والدین و معلمان خود داشته باشند

دانش آموزان احساس می‌کنند که دارای ارزش بیشتری هستند و برای خود نیز ارزش بیشتری قائل می‌شوند آنها این احساسات را دوست دارند بنابراین کسانی را که موجب این احساس شده و به آنها کمک کرده‌اند دوست خواهند داشت با گذشت زمان رابطه آنها با معلمان، بر اساس توجه و احترام مشترک خواهد بود. در چنین ارتباطاتی، نه تنها مشکلات انضباطی کمتر می‌شود، بلکه شاگردان متمرد یا تلافی جو کم می‌شوند و دانش آموزان بیشتر خویشتن‌دار، مسئول و خود منضبط بار می‌آیند

‹‹ این خوب است که مهربان وخوش برخورد باشید، اما به بچه‌ها چیزی هم یاد بدهید.››

به نظر می‌رسد این طرز تلقی و نگرش، قراردادی باشد با وجود این، اطلاعات قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که به طور قاطع نشان می‌دهد، دانش آموز محوری تاکید ورزی و مهارت تسهیل کنندگی با توجه به مطالب فوق واقعاً به معلمان کمک می‌کند که بهتر به هدفهای سنتی مدرسه‌ها، مانند پیشرفت و توسعه آموزشگاهی، مراقبت خوب، تفکر خلاق، انگیزه قوی، یادگیری و خود، انضباطی دست یابند

شیوه‌های مدیریت کلاس ومهارتهای ارتباط با دانش آموز داستان مفصل وپیچیده ودرعین حال شیرین وگسترده‌ای دارد ودراین داستان، انسان در هرحال بازیگر اصلی صحنه است چون ارتباط با دانش آموز ومدیریت کلاس به وسیله انسان ( معلم ) انجام می‌گیردازاین روبرای هرچه بهتر ارتباط بین انسانها ومدیریت کلاس روشها وشیوه‌های خاصی مورد توجه قرار می‌گیرد

قطعاً آنچه دراین راه سخت می‌تواند چراغ این مسیر باشد راهبر، هدایتگر وآموزگار ومعلم توانمند وآگاه ودلسوخته است که باتوان علمی وبیان آگاهی می‌دهند، معلم خودرا دراین مسیر طولانی هدایت ورهبری می‌کند. با استفاده از مطالعات اسنادی وکتابخانه‌ای و بررسی متون ومنابع علمی به بررسی این نقش وتبین وشناخت هرچه بیشتر آن بپردازیم. درمقاله حاضر ابتدا بررسی اجمالی از نقش مدیریت وراههای ارتباط با دانش آموزان ازدیدگاه اساتید فن آوری شده وسپس جایگاه معلم به عنوان یک آموزشگر بیان گردیده ودرپایان بایک نتیجه‌گیری وجمع بندی به یک استنتاج کلی از موضوع اشاره شده است به امید آن که توانسته باشیم حق مطلب را ادا کنیم

مفهوم مدیریت کلاس درس


1 – Bagley,

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید