پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

بخش اول
1-1 پیش گفتار   
1-2 مقدمه   
1-3 بیان مسئله   
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق   
1-5 هدف ها ی پژوهش   
1-6 سوالات پژوهش   
1-7 پیشینه تحقیق   
1-8 جامعه مورد بررسی   
1-9 روش تحقیق   
1-10 کلید واژگان   
بخش دوم
2-1 فرهنگ   
2-2 فرهنگ از منظر صاحبنظران علوم اجتماعی   
2-3 خصوصیات فرهنگ   
2-4  فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد   
2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است   
2-6 فرهنگ امری مشترک است   
2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است   
2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی   
2-9 سطح های فرهنگ   
2-10 طبقه بندی فرهنگها   
2-11 ابداع فرهنگ پذیری   
2-12 فرهنگ پذیری   
2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ   
2-14 عناصرمهم در فرهنگ پذیری   
2-15 روند ها و متغیرهای فرهنگ پذیری   
2-16 انواع فرهنگ پذیری   
2-17 انواع فرهنگ  پذیری از منظری دیگر   
2-18 آژانس های فرهنگ پذیری   
2-19 ماهیت رسانه   
2-20 رسانه و فرهنگ پذیری   
2-21 کارکردهای رسانه ها   
2-22 رسانه ها و تغییر ارزشهای سنتی و شکاف نسلی   
2-23 طبقه بندی نیاز های مرتبط با رسانه   
2-24 تلویزیون   
2-25 ویژگی های تلویزیون   
2-26 تلویزیون به عنوان ابزاری فرهنگی   
2-27 تلویزیون از دید نظریه پردازان   
2-28 قدرت تلویزیون   
2-29 کارکردهای مثبت تلویزیون   
2-30 جنبه ها ی اجتماعی شدن کودکان   
2-31 کارکردهای منفی تلویزیون   
2-32 نقش ها و وظایف وسایل ارتباطی   
2-33 کودک کیست   
2-34 ویژگی های کودک در دوره ابتدایی   
2-35 قابلیت های کودک نسبت به تلویزیون   
2-36 ارتباط کودک و تلویزیون   
2-37 کودکان قربانیان تلویزیون   
2-38 چهارچوب نظری   
;;. نظریه فرهنگ و شخصیت   
;;. نظریه کنش متقابل نمادین   
;; نظریه کارکردگرایی   
بخش سوم
3-1 مقدمه   
3-2 تلویزیون و تغییر در الگوهای گذران اوقات فراغت کودکان   
3-3 تلویزیون و تغییر در عادات و سلایق کودکان   
3-4 تلویزیون و تغییر در باورها نگرشها و ارزشهای کودکان   
3-5 تلویزیون و تغییر در فرهنگ تغذیه   
3-6 تلویزویون و تغییر در ادبیات کودکان   
3-7 سوالات پرسیده شده از والدین   
3-8 مصاحبه با والدین   
3-9 مصاحبه با مربیان   
3-10 نتیجه گیری   
فهرست منابع   

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

1 احدی، حسن، جمهری، فرهاد(1380) روان شناسی رشد، تهران : پردیس
2 اسپردلی، جیمز پ، مک کوردی ، دیوید (1386)پژوهش فرهنگی، ترجمه بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 اسماورلاری و دیگران (1379) ارتباط بین فرهنگ ها ، ترجمه غلامرضا کیانی و سید اکبر میرحسنی ، تهران : باز
4 آشوری، داریوش ، بهنام ، جمشید و دیگران (1381) مسائل و چشم اندازهای فرهنگ ، ترجمه جلال ستاری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5 آگ برن و نیم کوف (1385)زمینه جامعه شناسی ، ترجمه امیرحسین آریان پور، تهران : گسترده
6 بیتس – دانیل (1375) انسان شناسی فرهنگی ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران : علمی
7 پارسا، محمد (1387 )روان شناسی رشد کودک و نوجوان ، تهران : بعثت
8 پهلوان ، چنگیز(1382) فرهنگ شناسی، تهران : قطره
9 ترابی، علی اکبر(1384)جامعه شناسی ادبیات فارسی، تبریز: فروزش

10 حسینی، نگین (1385) جنگ تلویزیونی برای کودکان ، تهران : اطلاعات

11 دادگران،سید محمد (1384)مبانی ارتباط جمعی تهران :مروارید و فیروزه

12 دالگرن ، پیتر (1385) تلویزیون و گستره عمومی ، ترجمه مهدی شفقتی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات و سنجش برنامه ای

13 دور، امه (1374) تلویزیون و کودکان ، رسانه ای خاص برای مخاطبین خاص، ترجمه علی رستمی ، تهران : سروش

14 رابرتسون،یان (1374)درآمدی بر جامعه و با تاکید بر نظریه های کارکرد گرایی،ستیزوکنش متقابل نمادین،ترجمه :حسین بهروان،مشهد:آستان قدس رضوی

15 ساروخانی، محمد باقر(1380) جامعه شناسی ارتباطات، تهران : اطلاعات

16 سگالن ،مارتین (1385)جامعه شناسی تاریخی خانواده،ترجمه:حمید الیاسی،تهران :مرکز

17 سورین،ورنروجیمزتا نکارد(1381)نظریه های ارتباط جمعی،ترجمه :علیرضا دهقان ،تهران :دانشگاه تهران

18 شارون، جوئل(1379) ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ترجمه منوچهرصبوری، تهران:نی

19 شرام، ویلبر- لایل، جک – پارکر، ادوین (1377) تلویزیون در زندگی کودکان ما، ترجمه محمود حقیقت کاشانی ، تهران : سروش

20 فربد، محمد صادق(1369) مبانی انسان شناسی ، تهران : عصر جدید

21 فکوهی، ناصر(1382) تاریخ اندیشه ها و نظریه های انسان شناسی، تهران: نی

22 کتاک ،فیلیپ(1386) انسان شناسی  کشف تفاوت های انسانی ، ترجمه محسن ثلاثی، تهران : علمی

23 گیدنز،آنتونی (1382) مبانی جامعه شناسی ، ترجمه منوچهرصبوری، تهران : نی

24 مارتیتز- انریک ملون (1354  ) تلویزیون در خانواده و جامعه نو، ترجمه :جمشید ارجمند،تهران :سروش

25 معینی ، جهانگیر(1374) نظریه و فرهنگ ، تهران : مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی – بین المللی

26 مک کوئیل،دنیس(1382)در آمدی بر نظریه های ارتباطات جمعی ،ترجمه:پرویز اجلالی،تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

27 نیکو، مینو و دیگران (1381) شناخت مخاطب تلویزیون با رویکرد استفاده و رضامندی، تهران : سروش و کانون اندیشه پژوهش های سیما

28 وثوقی- نیک خلق (1374) مبانی جامعه شناسی، تهران : بهینه

29 یوسفی،نریمان (1383)شکاف بین نسل ها –بررسی نظری و تجربی،تهران: پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی

2-1 فرهنگ :

از زمانی که انسان، در محیطی به نام جامعه ای بزرگ که از قواعد و قوانین خاص پیروی می کند قرار گرفت، درگیر ساز و کارهائی شد که یا خود در شکل بخشیدن به آن نقش داشت و یا آنکه از دیگران تأثیر می پذیرفت و تأثیر سبب شد که شاکله  شخصیتی روحی و فرهنگی او شکل بگیرد  و چیزی به نام فرهنگ به وجود آید، فرهنگ شامل همه باورها و قوانین و آداب و رسومی شود که افراد به آن وابسته یا دل بسته اند. فرهنگ مقوله ای  نیست که در زمانی کوتاه شکل بگیرد بلکه فرآیندی است که به یک دوره زمانی طولانی نیاز دارد و اهمیت خاص خود را پیدا می  کند و در جامعه ای به عنوان یک امر یا رفتار مورد اقبال عموم قرار می­گیرد و کم کم به عنوان جزئی از باورهای بنیادی اقشار یا ملتی محسوب می شود. فرهنگ را می توان چون موجودی دانست که نفس می­کشد و حیات مند است. و مثل هر موجودی زایش و مرگی دارد

مفهوم فرهنگ همراه با مفهوم جامعه،یکی از مفاهیمی است که در علوم اجتماعی زیاد به کار برده می شود و کمتر مفهومی در علوم اجتماعی به اندازه مفهوم فرهنگ در معرض تفسیرها و تعبیرهای گوناگون بوده است.  از این رو می توان گفت که مفهوم فرهنگ نه تنها دشواری های زیاد به بار آورده است، بلکه به سبب تنوع و وسعت معنا، ایجاد وحدت نظر برسر گستره موضوعی آن میسر نشده است. دگرگونی های پدید آمده در حوزه فرهنگ، به خصوص بر اثر گسترش نظام آموزش و پرورش و رسانه های همگانی یا روند جهانی شدن در نهایت مسائل حوزه فرهنگ را در برابر وظایف تازه ای قرار داده، با توجه به این تحولات گرچه به یک اعتبار می توان گفت که محتوا و هیأت فرهنگ تغییر می یابد، ولی هرگز رنگ و رو نمی بازد و از بین نمی رود، هر چند طیف وسیعی از اندیشه ها و عقاید نمی گذارد، فرهنگ را به آسانی جمع وجور کرد و بر سرحیطه موضوعی و محتوایی آن به توافق رسید، یا اجزای پراکنده آن را در مجموعه ای منسجم به هم آمیخت و از سامانی منسجم و روشن برخوردار ساخت. با این حال همواره فرهنگ با قدرت و توانایی چشمگیر خود حضور خود را به اثبات می رساند.(پهلوان چنگیز،1382،ص 11و12)

یاکوب بورکهارت(Jacob Burckhardt) می گوید: سه قدرت بزرگی که واقعیت هستی بشر و روند تاریخ را تعیین کرده اند عبارتند از : دین، قدرت، فرهنگ.  (پهلوان ،چنگیز ،1382، ص13)

هنگامی که واژه فرهنگ را در گفتگوهای معمولی هر روزه، به کار می بریم، اغلب فرآورده های متعالی ذهن هنر و ادبیات، موسیقی و نقاشی و ; را در نظر داریم. فرهنگ به مجموعه شیوه زندگی اعضای یک جامعه اطلاق می شود ، چگونگی لباس پوشیدن ، رسم های ازدواج و زندگی ، الگوهای کار و اوقات فراغت و مراسم مذهبی، همه را در بر می گیرد. (گیدنز، آنتونی1376، ص 56)

فرهنگ ، معرفت و شناختی است که مردم، جهت تعبیر و تفسیر رفتار اجتماعی به کار می گیرند که این معرفت اکتسابی و تا حدی در میان افراد مشترک است (اسپردلی 1386، ص 26)

فرهنگ را بیشتر می­توان دیدگاه مشترک یک ملت تعریف کرد، فرهنگ رویکرد و شیوه برخورد آن ها برای درک واقعیت است و زمینه ای است که در آن تجربه مشاهده و تفسیر می شود (شارون جوئل، 1379، ص 138)

بر اساس تعریفی فرهنگ شامل تمامی عادات یک جامعه است ، یا اگر جامعه را مجموعه ای از افراد سازمان یافته بدانیم که شیوه زندگی خاصی دارند در این صورت فرهنگ یعنی همین شیوه زندگی تسودی باربو(Zevedei Barbu  ) در کتاب خود به نام «جامعه، فرهنگ و شخصیت» می نویسد، بیشتر تعریف های فرهنگ بر دو نکته اشاره می کنند

نخست عناصر فرهنگ، چه به صورت عادات اجتماعی جلوه گر شوند و چه به صورت روش زندگی یک جامعه تظاهر یابند؛ دوم : اثر انگیزاننده و هنجاری این عناصر بر رفتار فرد به بیان دیگر، کارکرد، ویژه فرهنگ، آفرینش و نگاهداری تداوم و همبستگی میان افراد یک جامعه معین است. (پهلوان، چنگیز، 1382، ص 13)

از فرهنگ هنگامی سخن می گوییم که روح بشر، فعالیت ها، روش ها و اکتسابات و رفتارهایش را به نقد می کند و سعی می کند آنها را بهبود بخشد تا از قید و بندها رهایی یابد و هر آنچه را که  از درون مانع شکوفاییش می شود از میان بر دارد

می توان به اعتباری گفت که آدمی هنگامی که کوشش هایی را در جهت انسانی ساختن به کار می بندد، او را با فرهنگ (= فرهیخته) می­نامیم. (پهلوان، چنگیز،1382، ص 15)

2-2 فرهنگ از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی:

بسیاری از متفکران و صاحب نظران علوم اجتماعی، وجه تمایز زندگی اجتماعی انسان و حیوان را فرهنگ عنوان کرده اند، اشپنگلر(Spengler) فرهنگ را مبنای اصلی جامعه انسانی می داند، وی که مکتبش را اصالت فرهنگ بنا نهاده است، عقیده دارد که حیات و پویایی جامعه به پویایی فرهنگ بستگی دارد و مرگ جامعه ، مرگ فرهنگ آن جامعه است (وثوقی – نیک خلق – 1378، ص 153)

بعضی از مردم شناسان انسان بودن را به معنی داشتن فرهنگ تلقی می­کنند و از آنجا که فرهنگ به معنای تظاهرات مادی و معنوی فعالیت های انسان برای سازگاری با محیط به کار می­رود، به عنوان مرزی است که انسان را از حیوان ها جدا می­سازد. (وثوقی- نیک خلق ، 1387، ص 154)

انسان شناسان درکاربرد مفهوم فرهنگ، فرض های معینی را درباره رفتار و با ورها و تجارب افراد به عنوان اعضای یک جامعه اتخاذ می­کنند که عبارتند از: این که نوع بشر قواعد رفتاری را می آموزد و بقایش به همین یادگیری  بستگی دارد؛ قواعد اکتسابی رفتارو  تفکر، برای رویدادها و نیز رفتار دیگران معنا فراهم می کند؛ گرچه هر جامعه ای تفسیرهای ویژه خودش را دارد. (بیتس، دانیل ، تهران ، 1375، ص55)

به تعریف مردم شناسان، میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی یا فرهنگ عبارت است از مجموعه پیچیده­ای شامل دانش ها و مهارت ها ، آگاهی ها و باورها ، هنرها، اخلاق ، قوانین، آداب و رسوم و تمام گرایش ها، قابلیت ها و عادت هایی که در آدمی در حالت عضویت در یک جامعه نصیبش می شود . به بیان دیگر کلیه ساخته ها ، آموخته ها، اندوخته ها و ارزش های مادی و معنوی  و دست آوردهای انسان درطی تاریخ، فرهنگ نامیده می شود.(ترابی، علی اکبر ، 1383، ص 16)

تیلور(Tailor ) فرهنگ را آن مجموعه و یا کل و هم جزئی که شامل اشکال فکری و هنری و دستی انسان ها که عبارتند از علم و دانش ، معتقدات و آداب و رسوم و اخلاقیات دین، قانون و سرانجام هر گونه عادات و استعدادهایی دیگر که میان انسان ها می شکفد و به فردی از جامعه به عنوان جزیی همبسته از توده آنها فرا می گیرد، تعریف  می کند او با این تعریف ، که در کتاب  انسان شناسی خود در سال 1881 از فرهنگ کرد؛، روشن ساخت که فرهنگ ،خاص انسان است. (محمد صادق، فربد- جزوه تاریخ اندیشه ها 1 ، ص 83)

هابل و فراست(Hoebel & Frostl)که فرهنگ را تقریباً در تمام فعالیت های بشری حاضر می بینند آن را یک سیستم یکپارچه از الگوهای رفتاری آمیخته شده که مشخصه اعضای یک جامعه هستند نه نتیجه وراثت بیولوژیکی ، تعریف می کنند (لاری اسمار ، 1379،ص 77)

بوآس (Boas) بر خلاف تیلور(Tailor) که بر تعریف فرهنگ به صورت مفرد آن توجه دارد به مطالعه فرهنگ ها به صورت جمع آن تأکید می کندو از نظر او هر فرهنگ، چیزی است یکه و ویژه و به نظر او هر فرهنگ معرف کلیتی خاص و منحصر به فرد است و در نظر او یک رسم و آیین خاص را فقط می توان در ارتباط با بستر فرهنگی آن توضیح داد. (پهلوان ، چنگیز، 1382،ص 53 و 55)

مالینوفسکی(Malinowski) در رابطه با فرهنگ می گوید در هر فرهنگ  ، هر رسم، هر شی، هر اندیشه و باور و  عقیده ای، کارکردی حیاتی انجام می دهند ، همه آنها وظیفه معینی را به انجام می رسانند و معرف گوشه یا جزئی غیر قابل جایگزین از این کلیت اندام وار (ارگانیک) هستند. (منبع قبلی ، ص79)

دورکیم (Durkheim)به تمدن و فرهنگ های مختلف باور داشت نه یک تمدن که خاص ملتی مشخص باشد و به نظر او تمدن یعنی مجموعه پدیده های اجتماعی که وابسته به ارگانیسم اجتماعی خاصی نیست و این پدیده ها در فضایی جریان دارند که از مرز ملی در می گذرند و در مقاطعی از زمان تحویل می یابند که فراسوی تاریخ یک جامعه معین جریان می یابد. (پهلوان ، چنگیز، تهران، 1382،ص 69)

بیتس و پلاگ(Bates & Plog) فرهنگ را نظامی از باورها و ارزش ها ، سنت ها و رفتارها و مصنوعات مشترک که اعضای یک جامعه آن را مورد استفاده قرار می دهند تا از عهده جهان خود و از عهده یکدیگر برآیند و نظامی است که از طرق یادگیری نسل به نسل منتقل می گردد تعریف می کنند. (لاری اسماور، پورتر، ، 1379، ص 77)

ماکس وبر(Max  Weber) در رساله ای تحت عنوان عینیت در علم اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی فرهنگ را جزء معین از نامعینی نامفهوم فراگرد جهان تعریف کرده، جزئی که نوع بشر معنا و برجستگی به آن می بخشد. (معینی، جهانگیر، 1374، پیشگفتار)

روث بندیکت(Ruth Benedict): که از پیروان مکتب شخصیت اساسی و اصالت فرهنگ است می گوید هر نمونه فرهنگی، نموداری از شخصیت مردمی است که وابسته به آن فرهنگ اند و فرهنگ  رااصطلاح جامعه شناختی می داندبرای رفتار آموخته، رفتاری که با آدمی زاده نمی­شود و هر نسل باید آن را از مردم بالغ بیاموزند. (محمد صادق، فربد، تهران، 1369،ص 264)

هرسکوتیوس(Herskovits) رابطه با فرهنگ اینچنین استدلال میکند،که فرهنگ اساساً بنیانی است مبین تمامی باورها و رفتارها و واکنش ها و ارزش ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر ملت را مشخص می کند و به نظر او فرهنگ، ماوراء پدیده هایی غریزی است که فرد از گروه های انسانی یا به وسیله رفتار ، آموخته شده و تأثیر گرفته است. (فربد، محمد صادق، 1369،ص 265)

رالف لنیتون(Ralph Linton) در کتاب سیر تمدن می گوید فرهنگ مجموعه اعمال و آدابی است که در هر جامعه افراد انسان از بزرگترین خود فرا می گیرند و به نسل جوان تحویل می دهند (فربد، محمد صادق، 1369،ص 267)

لسلی وایت(Lesli White) درکتاب علم فرهنگ (1949) فرهنگ را  سازمان پدیده ها، کنش ها  (انگاره های رفتاری) ، اعیان شناسایی و ابزار و اشیائی که ابزار را می سازند) ایده ها (باورها و معرفت ) احساسات (طرز تلقی و ارزش ها) که به استفاده از نمادها وابسته است، تعریف میکند (معینی، تهران، 1374، ص22)

در تعریف پارسونز(Parsons)، فرهنگ عبارت است از سیستم های  الگو شده یا سازمان یافته ای از نمادها که تحت جهت گیری های کنش و اجزای درونی شده شخصیت افراد و الگوهای نهادی شده سیستم اجتماعی در آید، پارسونز در کتاب سیستم اجتماعی سه وجه مشترک تمامی فرهنگ ها را این چنین توصیف کرده است:1-انتقال پذیری و اینکه فرهنگ یک سنت یا میراث اجتماعی است

2- انسان ها در فرهنگ شریک اند و فرهنگ محصول کنش متقابل انسانهاست

3- فرهنگ ها قابل آموزش هستند

(معینی، تهران 1374، صص 111 و 113)

با توجه به تعاریف که از منظر صاحب نظران علوم اجتماعی از فرهنگ شده باید توجه داشت که رشته انسان شناسی بیش از هر رشته دیگر در حوزه علوم اجتماعی به بحث راجع به فرهنگ و مفهوم آن علاقه مند است و همواره سعی داشته به ابعاد گوناگون فرهنگ در زندگی یک جامعه معین و اصولاً به فرهنگ های مختلف و سرانجام به فرهنگ به عنوان یک کلیت توجه داشته باشد

2-3 خصوصیات فرهنگ:

1-  فرهنگ امری اکتسابی ، عمومی و غیر غریزی است

2-  فرهنگ دارای خصوصیتی است که ثابت به نظر می رسد اما در عین حال تحول پذیر است

3- فرهنگ، خاص انسان و جامعه انسانی است از این رو به طور وسیعی، تمام افراد و حیات اجتماعی آنان را تحت سلطه خود قرار می دهد

4- فرهنگ غریزی نیست، و اساسی ترین وجه تمایز انسان از حیوانات، وجود میراث فرهنگی و گسترش و تکامل آن است

5- فرهنگ انتقال پذیر است، انسان بر خلاف حیوانات آنچه را کسب می کند به روش ها و راههای گوناگون به دیگران منتقل می سازد

6- اجتماعی بودن، فرهنگ پیامد زندگی مشترک افراد است و محصول ارتباطی است که بین محیط طبیعی و محیط اجتماعی او برقرار می گردد

7-  فرهنگ برآورده نیازهای اساسی حیات اجتماعی است

8-  فرهنگ با شرایط محیط سازگاری و هماهنگی دارد

9-  فرهنگ متشکل  و منسجم از یک مجموعه منطقی است

10- فرهنگ نشان دهنده راه و رسم و شیوه زندگی است

11- فرهنگ ها در سطح جهان دارای عناصر مشترکی هستند

(محمد صادق، فربد، تهران 1369، ص  288 تا ص 292)

2-4 فرهنگ به واقعیت معنا می بخشد

فرهنگ نه تنها رفتارهای اجتماعی بلکه شیوه های اندیشیدن را نیز در بر می گیرد. ما در خلال آموزش فرهنگی یاد می گیریم که چه معناهایی را باید به رویدادهای جهانمان و به ویژه به رفتارهای دیگران نسبت دهیم تا آن که بتوانیم این رویدادها را فهم کنیم و بدانیم که چه واکنشی را باید در برابر آن ها نشان دهیم و آز آنجا که معنا را زمینه فرهنگی فراهم می سازد و این زمینه ها نیز متفاوتند ، مردم جوامع گوناگون می توانند جهان  را به شیوه های گوناگون در نظر بگیرند

همانطور که  می دانیم در سراسر جهان چارچوب هائی برای نقش های جنسی و نیز در مورد رفتارهای دیگر بشری وجود دارد، که گوناگونی های رفتار انسان در قالب این چارچوب ها رخ می دهد،  همچنان که دیوید گیلمور(Daivid)

یاد آور  شده است «همه جوامع بشری میان زن و مرد تمایزقایل می شوند و برای مردان و زنان نقش های جنسی مناسب  ونهاد مند فراهم می سازند و هر چند آرمان های جنسی از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می پذیرد، اما زیر این تفاوت های سطحی همانندیهای جالبی در تصورات قالبی جنسی فرهنگ های گوناگون بشری وجود دارد. (بیتس ، دانیل، 1375، ص 49 -48)

2-5 فرهنگ پدیده ای فراگیر است

از دیدگاه انسان شناسان، فرهنگ چیزهائی بیشتر از ادب و ذوق و پیچیدگی ، آموزش و  ارج نهادن به هنرهای زیبا را در بر می گیرد. جالب ترین و مهم ترین نیروهای فرهنگی آن هایی هستند که بر زندگی روزمره مردم تأثیر دارند، به ویژه آن هایی که بر کودکان در دوره فرهنگ آموزی نفوذ می­گذارند. (کتاک، فیلیپ ، 1386، ص 372 )

2-6 فرهنگ امری مشترک است

فرهنگ نه صفت تک تک افراد، بلکه ویژگی افراد به عنوان اعضای وابسته به گروهها است. فرهنگ در جامعه انتقال می یابد، ما از طریق مشاهده ، گوش دادن ، صحبت کردن و هم کنش با بسیاری از آدم های دیگر، فرهنگ مان را یاد می­گیریم . باور داشت ها، ارزش ها و خاطره ها  و چشم داشت­های مشترک، انسان هایی را که در یک فرهنگ بزرگ می شوند به هم مرتبط می سازند و فرهنگ آموزی با فراهم کردن تجربه های مشترک ، به انسان ها وحدت می بخشد (همان ص368)

2-7 فرهنگ یاد گرفتنی است

اینکه کودکان به آسانی یک سنت فرهنگی را جذب می کنند برای این است که انسان قابلیت بی همتایی برای یادگیری برخوردار است، آدم ها بر پایه یادگیری فرهنگی، مفاهیمی را می­آفرینند ، به یاد می آورند و به کارشان می برند، آن ها نظام های خاصی از معنای نمادین را جذب می کنند و به کار می برند. کلیفورد گیرتز انسان شناس،  فرهنگ را به عنوان مفاهیمی تعریف می کند که بر یادگیری فرهنگی و نمادها استوارند. فرهنگ به عنوان یک رشته ساز و کارهای نظارتی متشکل از برنامه ها، دستور العمل ها، قواعد و دستورهایی نیز تعریف شده است که مهندسان کامپیوتر آن ها را برنامه هایی برای تسلط بر رفتار می خوانند». انسان ها این برنامه ها را از راه فرهنگ آموزی در سنت های خاص فرهنگی، جذب می کنند ، آن ها این  نظام فرهنگی را برای شناسائی جهان شان و بیان احساس  هایشان و انجام داوری هایشان به کار می برند. این نظام به آن ها کمک می کند تا رفتار و دریافت هایشان را در طول زندگی در مسیر خاصی هدایت کنند

هر آدمی از طریق فراگرد یادگیری آگاهانه و ناآگاهانه و هم کنش با دیگران، آغاز به ملکه ذهن سازی  یا درون ذهنی کردن یک سنت فرهنگی از طریق فراگرد فرهنگ آموزی می کند

در برخی موارد، فرهنگ مستقیماً به کودکان یاد داده می شود، مانند زمانی که والدین به کودکان شان یاد می دهند که در هنگام گرفتنن چیزی از دیگران «متشکرم» بگویند.  در برخی موارد هم فرهنگ به طور غیر مستقیم به کودکان یاد داده می شود مانند برنامه های تلویزیون که نقش تعیین کننده ای در انتقال فرهنگ و فرهنگ پذیری  کودکان دارند

فرهنگ از راه مشاهده نیز انتقال داده می شود، کودکان به چیزهایی که در اطرافشان اتفاق می افتند، توجه می کنند

انسان شناسان فرهنگی بر این توافق دارند که یادگیری فرهنگی تنها در میان انسان ها رواج دارد و همه انسان ها فرهنگ دارند. انسان شناسان این عقیده سده نوزدهمی را که «وحدت روحی انسان» نامیده شده است، نیز قبول دارند و این عقیده به معنای آن است که اگرچه افراد بشر از جهت گرایش ها و گنجایش های عاطفی و فکری تفاوت دارند، ولی همه اقوام بشری از ظرفیت های یکسانی برای فرهنگ برخوردارند و انسان ها با هر ژن و قیافه ظاهری، می توانند هر گونه سنت فرهنگی را بیاموزند.  (کتاک، فیلیپ، 1386،ص 366 و 367)

2-8 فرهنگ به عنوان یک رفتار اکتسابی

رفتار ممکن است غریزی باشد – یعنی مبنای ژنتیک داشته باشد- یا اکتسابی ، آن رفتارهائی که از طریق آموزش کسب می­شوند، درصد بالائی از رفتار بشری را تشکیل می­دهند و بسیار بیشتر از رفتارهای غریزی اند. ما می توانیم این  وضعیت را در تفاوت های رفتار یک کودک بسیار خردسال و رفتار یک بزرگسال در یک خانواده به چشم ببینیم

انسان برای اینکه به عنوان اعضای مستقل جامعه کارکرد داشته باشد باید نظام رفتاری جامعه را فراگیرد که چیزی جز همان فرهنگ نیست و پرورش انسان سخت تحت تأثیر کسانی است که فرهنگ آموزی را اعمال می کنند و نیز متأثر از شیوه اعمال آنهاست. (بیتس دانیل، 1375، صص44 و45)

2-9 سطح های فرهنگ

موضوعی که امروزه بیش از پیش اهمیت یافته است ، تمایز میان سطح های فرهنگ یا فرهنگ در سطح ملی، بین المللی و خرده فرهنگی است . فرهنگ ملی همان باور داشت ها ، الگوهای رفتاری آموخته، ارزش ها و نهادهایی است که شهروندان یک ملت در آن سهیم اند. فرهنگ بین المللی اصطلاحی است برای آن دسته از سنت های فرهنگی که به فراسوی مرزهای ملی گسترش دارند. از آن جا که فرهنگ نه از راه ژنتیکی بلکه از طریق یادگیری انتقال داده می شود، عناصر فرهنگی از طریق وام گیری یا اشاعه از یک گروه به گروه دیگر، نیز می تواند گسترش یابند. خرده فرهنگ ها، الگوهای نمادین و سنت های متفاوتی اند که به گروههای خاص در یک جامعه پیچیده تعلق دارند. یعنی هر چند مردمی که در یک  کشور زندگی می کنند در یک سنت فرهنگی ملی سهیم اند، ولی همه فرهنگ ها در داخل شان تنوع دارند .افراد خانواده ها، اجتماع ها، مناطق و طبقات و گروههای دیگر درون یک فرهنگ ، تجارب آموزشی متفاوت و مشترکی دارند. (کتاک، فیلیپ، 1386، صص378-377)

2-10 طبقه بندی فرهنگ ها :

مارگارت مید(Margaret Mead) درکتاب فرهنگ و تعهد فرهنگ ها را به سه دسته طبفه بندی می کند

1-فرهنگ های گذشته گرا

2-فرهنگ های حال گرا

3-فرهنگ های آینده گرا

در فرهنگ های گذشته گرا شیوه های زیستن از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به فرزندان و نوه ها منتقل می شود ودر اینجا پدر بزرگ ها ومادر بزرگ ها بسیار مورد احترام هستند زیرا منبع دانش فرهنگی جامعه هستند وتجارب خود را از طریق پند و اندرزها و لالایی ها و;به نسل های بعدی منتقل می کنند اماکم کم با ظهور توسعه نهادها و فرهنگ های  مدرن ،فرهنگ های گذشته گرا از بین می روند ،مدرسه ،پارک و سینما و ورزشگاه و;وضعیت فرهنگی را دگرگون می کنند و مسئله انتقال فرهنگ بخشی از آن به مدارس واگذار می گردد و بخش دیگر آن به رسانه ها و نهادها و موسسات فرهنگی ،همچنین با ظهور صنعت چاپ ،صنعت نشر گسترش یافت و نهاد کتاب و روزنامه را وارد دنیای جدیدی کرد ،ز این پس بخشی از فرآیند فرهنگ یابی از طریق کتاب و کتابخانه و مطبوعات صورت گرفت و کار انتقال را از پدر ها و مادرها از طریق خواندن روزنامه و کتاب و حضور در کارخانجات و موسسات جدید انجام می دادند. از این رو در فرهنگ های حال گرا نقش عمده با گروههای میانسال است و پدر و مادر اهمیت می یابند اما از 1940 به بعد با ظهور تلویزیون ، رادیو و سینما و تکنولوژی های ارتباطی جدید تر ( اینترنت و  ماهواره ) این مجموعه جای پدربزرگ ها و حتی پدران را گرفتند و بچه ها نه از پدر بلکه از کارتون های تلویزیونی ، داستان های کتابهای کودک و نوجوان و بازی های کامپیوتری و; فرهنگ را یاد می گیرند. همان طور که امروزه شاهد وضعیت فرهنگی هستیم که گاهی آن را با تعبیرکودک سالاری مطرح می کنیم. در این زمان نه تنها بچه ها از پدربزرگ ها چیزی نمی آموزند بلکه پدربزرگ ها بایستی از نوه ها فرهنگ را بیاموزند

مارگارت مید سپس استدلال می کند که در هر جامعه ای بسته به اینکه فرهنگش گذشته گرا، حال گرا و آینده گرا باشد، وارثان و حاملان و ناقلان فرهنگ با هم متفاوتند

 

    2-11 ابداع مفهوم فرهنگ پذیری :

اصطلاح مفهوم فرهنگ پذیری در حوزه فرهنگ شناسی محتوایی کاملاً توصیفی دارد و از هر گونه موضع گیری اصولی به دور است. دنیس کوشDennis Kos)) معتقد است که اصطلاح فرهنگ پذیری راجی. دبلیو  پاول (J.W.Powell) ، انسان شناس آمریکایی به سال 1880 ضرب  کرد، او می خواست بدین وسیله انتقال شیوه های زندگی  و اندیشه مهاجران را در تماس با جامعه آمریکائی مورد توجه قرار دهد، بدین صورت اصطلاح acculturatiore  را به کار گرفت. (پهلوان، چنگیز ، قطره،1382، ص 112)

2-12 فرهنگ پذیری :

در سال 1963 کمیته فرهنگ پذیری که از رالف لینتون و هرسکوتیس و رابرت رد فیلد(Linton&Herskovits&Field) تشکیل شده بود، فرهنگ پذیری را مجموع پدیده هائی که از تماس مستقیم و دائم میان گروههائی از افراد با فرهنگ هایی متفاوت نتیجه می شود و تغییراتی را در الگوهای فرهنگی یک یا دو گروه  موجب می گردد، تعریف کردند. (دنی کوش، 1381،ص91)

در چنین موقعیت هایی ،  فرهنگ هایی که با هم تماس دارند، دچار دگرگونی می شوند. هر چند که این تغییر می تواند در یکی از فرهنگ های در حال تماس، عمیق تر و بیش تر از فرهنگ  دیگر باشد

روژه باستید(Roger Bastid)  می گوید: جریان فرهنگ پذیری، یک پدیده اجتماعی فراگیر را به وجود می آورد و فرهنگ پذیری با تمامی سطوح واقعیت اجتماعی و فرهنگی در تماس می آید. (پهلوان، چنگیز1382، ص 119)

 وروژه باستید اندیشه طبقه بندی گونه های مختلف فرهنگ پذیری را از انسان شناسی آمریکا وام گرفت. اما از آنجا که فرهنگ پذیری را فراگردی  فوق العاده پیچیده می دانست و نمی خواست به توصیفی ساده یا تعمیم دادنهای افراطی تن دهد، سنخ شناسی خاص خود را طراحی کرد و باستید با توجه به سه معیار بنیادی عام، فرهنگی و اجتماعی سنخ شناسی خود را طراحی می کند. معیار نخست یعنی حضور یا فقدان دست آموز کردن واقعیت های  فرهنگی و اجتماعی که دراین حالت سه گونه موقعیت سربر می آورد

1- فرهنگ پذیری خود انگیخته، طبیعی و آزاد که در این حالت، دگرگونی فقط بر اساس  منطق درونی خود عمل می کند

2- فرهنگ پذیری سازمان یافته،  اما اجباری به سود فقط یک گروه می انجامد، مانند موقعیت بزرگی یا استعماری. در این جا قصد این است که در کوتاه مدت، فرهنگ گروه تحت سلطه  به نفع گروه غالب یا سلطه گر تغییریابد

3- فرهنگ پذیری برنامه ریزی و مهار شده که به صورت منظم به اجرا در می آید  هدف گیری دراز مدتی را پی  می گیرد

معیار دوم به نظم فرهنگی توجه دارد و دو عامل همگنی یا ناهمگنی فرهنگ های موجود و مورد بررسی را در نظر می گیرد و  معیار سوم که به نظم اجتماعی توجه می کند و در این ارتباط به باز بودن یا بسته بودن نسبی جامعه هائی که در تماس می­آیند، اهمیت می دهد.(پهلوان، چنگیز، 1378، ص 120 تا ص 122)

 

2-13 نوسازی مفهوم فرهنگ

برخی بر این عقیده اند که پژوهش های فرهنگ پذیری به گونه ای ژرف بر جریان نوسازی  فرهنگی اثر گذاشته  است و تعریفی پویا از فرهنگ را فراهم آورده است و دنیس کوش می گوید ما از فرهنگ سخن نمی گوییم تا فرهنگ پذیری را بفهمیم بلکه از فرهنگ پذیری حرف می زنیم تا فرهنگ رابفهمیم و مسئله ای که حائز اهمیت است این است که فراگرد فرهنگ پذیری پدیده ای است عام، هرچند که اشکال و درجات بسیار متنوعی به خود می گیرد ودر این فراگرد هر فرهنگی در موقعیت تماس فرهنگی قرارمی گیرد دستخوش ساخت زدایی و سپس ساخت یابی می شود و از این نظر همه نظام  های فرهنگی به چنین تحولی تن می دهند و آنچه که فرهنگ ها را از هم متمایز می کند، موقعیت های آن ها است و از این نظر شاید بتوان واژه فرهنگ یابی را جانشین واژه فرهنگ کرد و فرهنگ یابی مضمون فرهنگ پذیری است و مطالعات فرهنگ پذیری باعت بازآزمایی مفهوم فرهنگ شدوفرهنگ به این اعتبار کلیتی پویا، کمابیش منسجم وکمابیش همگن می گردد. عناصر ترکیب کننده فرهنگ از منابع مختلف در زمان و در مکان به دست می آیند و هیچ گاه به طور مطلق در یکدیگر ادغام نمی­شوند و از این رو نمی توان از فرهنگ های ناب و فرهنگ های دورگه سخن گفت. براثر تماس فرهنگی، همه فرهنگ ها به درجات مختلف فرهنگ هایی  آمیخته به حساب می­آیند و در معرض تداوم وعدم تداوم قرار دارند. (پهلوان، چنگیز ،  1382، ص 124 تا ص 127)

2-14 عناصر مهم در فرهنگ پذیری :

1- فرهنگ پذیری در زمینه های مختلف فرهنگ مادی مانند تکنیک ها وابزارها وداروهای شیمیایی ووسایل ماشینی . بسیار راحت تر و سریع تر صورت می گیرد تا در زمینه های مختلف فرهنگی معنوی ماننداعتقادات ،سنت ها و آداب و رسوم و; زیرا در این جنبه ازفرهنگ (معنوی) روند پذیرش دارای پیچیدگی های زیاد وپیوستگی های روحی وعاطفی وروانی وعقیدتی و سنتی است که به آسانی نمی توان آن را دگرگون کرد

2- هرچه شکل عناصر فرهنگی جامعه دهنده از اشکال فرهنگی تمدن گیرنده دورتر و بیگانه ترباشد پذیرش آن سخت تر است

3- اشکال،قابل انتقال تر از کارکردها هستند

4- اگر یک عنصر فرهنگی بتواند یک ارزش معنایی مطابق بافرهنگ جامعه گیرنده پیداکندچه شکل وچه کارکرد آن بهتر می­تواند درک شود، اتن این را فرهنگ پذیری کنترل شده می نامد

5- برای رسیدن به تعادل جدید، تمام بخش های فرهنگ باید دوباره سازماندهی وساخت بندی شوند. (محب حسینی ،محدثه، جزوه درسی انسان شناسی کاربردی، تهران: 1385 صفحه 506)

2-15 روندها و متغیرهای فرهنگ پذیری :

1- یک مورد مربوط می شود به میزان تفاوت و تمایز فرهنگی. میزان تفاوت فرهنگ هایی که در تماس آمده اند از نظر تکنولوژی، ایدئولوژی و ارزش ها، ساختارهای اجتماعی و جز آن نقش مهمی در جریان فرهنگ پذیری ایفا می کنند

2- مورد دیگر شرایط و شدت تماس است، تماس ممکن است خصمانه یا دوستانه باشد، ممکن است تعداد معینی از عناصر، معرف یک یا هر دو فرهنگ را در بر گیرد یا احتمال دارد که به منظور تماس گسترده  و ژرف بینجامد. این متغیرها ممکن است بر اثر مرور زمان به سبب طولانی شدن تماس تغییر کند وطبیعت فرهنگ پذیری را به همین نسبت تغییر دهند

3- موقعیت های فرادستی – فرودستی  فرهنگ ها ممکن است درشرایطی برابر در تماس قرار گیرند، اما اغلب اتفاق می افتد که فرهنگی به علت به کار گیری نیرو و قدرت عریان ، فشارهای اقتصادی، ابعاد بزرگتر یابرتری تکنولوژیک یا حیثیتی که در نظر فرهنگ  فرو دست دارد،موقعیتی فرا دست کسب می کند

4- کارگزاران تماس – باید دید کارگزاران تماس چه کسانی هستند؟ مسیونرهای مذهبی، بازرگانان و مقامات رسمی دولت ها

5- جهت جریان تماس: به چه میزان جریان نوآوری یک سویه و یا دوسویه است. (همان، 1382، ص 105 و 106)

2-16 انواع فرهنگ پذیری :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی

فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه
1-1-    چکیده 
2-1-   مساله تحقیق   
3-1-  ضرورت و اهمیت خبر   
4-1-  اهداف تحقیق  
5-1- سوالات تحقیق 
6-1- فرضیات تحقیق 
فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر تحقیقات پیشین
1-2-    بررسی تحقیقات پیشین 
2-2- بررسی مقالات مرتبط با تحقیق   
3-2- مبانی نظری تحقیق 
فصل سوم : روش تحقیق
1-3-    مقدمه  
2-3-  روش تحقیق  
3-3-  واحد تحلیل  
4-3- جامعه آماری 
5-3- روش نمونه گیری 
فصل چهارم :یافته های تحقیق
1-4-    یافته های توصیفی    
2-4- یافته های تبیینی  
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
1-5-    مروری بر پژوهش 
2-5- دستورالعمل کد گزاری  
فهرست منابع و ماخذ 

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی مقایسه اخبار مربوط به زنان در دو سایت بی بی سی فارسی و واحد مرکزی خبر با تاکید بر نظریه برجسته سازی

1-    الطائی، محمد جوااد (1382). هویت و فرهنگ ملی، مطالعات راهبردی، پیش شماره 83-99

2-    اوگاوا، تسوتئو(1380) کاربرد تنظیم و برجسته سازی خبر (زهره بیدختی، مترجم) رسانه، 12(2). (نشر اثر اصلی بی تا)

3-    باروایز، پاتریک؛ ارنبرگ، باروایز(1378) . تلویزیون و مخاطبان آن. ( فرهاد رادپور، مترجم). تهران: مرکز تحقیقات، مطالعت و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.( نشر اصلی بی تا)

4-    باوند، هرمیداس(1377). چالش های برون مرزی و هویت ایرانی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، خرداد و تیر( 130-129)، 204-

5-    بدیعی، نعیم؛ قندی، حسین(1378). روزنامه نگاری نوین. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

6-    بدیعی، نعیم(1376) ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.(86-75)، 8 ، 4 و 3

7-    بروجردی علوی، مهدخت(1372). دروازبانی خبر چیست؟ دروازه بان کیست؟ رسانه 6 (1) ، 22-14

8-    تامپسون، جان(1380) . رسانه های مدرنیته( مسعود اوحدی) تهران: سروش

9-    توسلی، غلامعباس (1374) نظریه های جامعه شناسی، تهران: سمت

10-چلبی، مسعود (1375) جامعه شناسی نظم، تهران: نشر نی

11- چلبی، مسعود (ب1379) میزگرد وفاق اجتماعی، مطالعات ملی، 1(1) 39-28

12-حاجیانی، ابراهیم(1377). نارضایتی سیاسی در طبقه متوسط شهری ایران، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

13-حاجیان، ابراهیم(1379). تحلیل جامعه شناسی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه، مطالعات ملی، 2(3) 53-45

14-خانیکی، هادی(1376). فرهنگ جمعی و رسانه، تهران: سروش

15- خانیکی، هادی(1380). نقش رسانه در هویت بخشی، روزنامه همشهری، شماره 2506، 2505

16-دفلور، ملوین؛ اورت ای(1383)؛ شناخت ارتباط جمعی.(سیروس مرادی، مترجم). تهران، دانشکده صدا وسیما.( نشر اثر اصلی بی تا)

17-دییرینگ، جیمز؛ راجرز، اورت(1385). مبانی برجسته سازی رسانه ها( مهدی رشکیانی و علی اصغر کیا، مترجمان). تهران : انتشارات سازمان معین ادارات. (نشر اثر اصلی 1992)

18-دهشیری، محمد رضا (1379). جهانی شدن و هویت ملی، مطالعات ملی،2(5)، 36-22

19- رایف ، دانیل؛ لیسی، استفن؛ فیکو، فردریک جی.(1381). تحلیل پیامهای رسانه ای؛ کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق( مهدخت بروجردی علوی، مترجم). هران: سروش. (نشر اثر اصلی 1992)

20-روپسینگه، کومار(1379). مدرنیزاسیون و خشونت ( اصغر افتخاری، مترجم) تهران:نشر سفیر.( نشر اثر اصلی بی تا)

21-رهبر، عباسعلی( 1380). تاثیر عوامل ملی و مذهبی در افزایش مشارکت سیاسی جوانان دانشجو بر تاکید بر نقش صدا و سیما ، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

22- رضایی بایندر، محمد رضا( 1381) هویت فردی و فرهنگی در عصر ماهواره و ارتباطات جهانی، پژوهش و سنجش، 9 (31 و 30)، 72-

23- ساروخانی، باقر (1386) . روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

24- سورین ، ورنر؛ تانکارد، جیمز( 1381). نظریه های ارتباطات. ( علیرضا دهقان، مترجم) . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ( نشر اثر اصلی بی تا)

25-سولیوان، تام او و دیگران(1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات.( میر حسین رئیس زاده، مترجم). تهران: فصل نو.( نشر اثر اصلی بی تا)

26-شکرخواه ، یونس( 1381). خبر( چاپ هفتم) تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

27-شولت، یان آرت( 1382). نگاهی مو شکافانه به پدیده جهانی شدن( مسعود کرباسیان، مترجم). تهران: علمی و فرهنگی.( نشر اثر اصلی بی تا)

28- ضیایی بیگدلی، محمدرضا(1385). حقوق بین الملی عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش

29-عنایت، حمید(1379). بنیاد فلسفی سیاسی در غرب، تهرانک نشر زمستان

30- گل محمدی، احمد(1380). جهانی شدن و بحران هویت، مطالعات ملی، 3(4)، 128-112

31-معتمد نژا، کاظم( 1379) . وسائل ارتباط جمعی. تهران : دانشگاه علامه طباطبایی

32- محسنیان راد، مهدی(1380) ارتباط شناسی، تهران: سروش

33-یانگ ، جین؛ استون، جرالد( 1382). نقش قدرتمند ارتباط میان فردی و برجسته سازی.( مریم بهادری، مترجم). رسانه، 14(2) 116-98 نشر اثر اصلی 2003

34-     dagenA Setting  Research(2007) . International  Agenda  Setting(Vo1,2pp. 70-84) New Orleans, OxfordUniversity Press

35-   Maxwell, E. Mc Combs(1981). The Agenda- setting Approach: WashingtonDC: U.S Sage publishers

36- Johnson, Allan(1997) . The Blackwell Dictionary of Sociology, New York, Blackwell publishers

1-3-2.پیام:

ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده ،مشروط بر آنکه در گیرنده پیام مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود .(محسنیان راد ،1378،ص 66)

دکتر علی اکبر فرهنگی نیز از این مقوله تحت عنوان ارتباط موثر نام می برد و می گوید

ارتباط موثر آن است که فرستنده بتواند منظور خود را به گیرنده پیام برساند .(فرهنگی ،1373،ص25)

لارسن نظری مشابه در این زمینه ارائه می دهد و می گوید

ارتباط دلالت بر فرد گرایی می کند که ار طریق آن یک سری معنی های نهفته شده در بطن یک پیام به طریقی نغییر می کند که معنی دریافت شده برابر با آنهایی است که شروع کننده پیام قصد آن را داشته است .(محسنیان راد ،1378،ص 45)

مبدا یا پیام دهنده می تواند شخص ،نوشته،تصاویر و یا حرکات فرد باشد و یا یک سازمان ارتباطی که برای انتقال اطلاعات به امکانات فنی و سازماندهی وسیع قبلی نیاز دارد

پیام ممکن است در قالب نوشتاری باشد و یا به صورت صورت امواج در هوا پراکنده شود و یا صرفا حرکات ساده دست و یا به شکل تکان دادن پرچم و یا علائم و نشانه هایی باشد که حاصل مفهومی خاص (مانند نگاه ، گفتار ) . مقصد ممکن است یک شنونده ،بیننده یا خواننده و یا یک گروه خاص اجتماعی باشد

از آنجایی که سخن گفتن ،آسانترین راه برای بیان مقصود فرستنده است ،اغالب ما تصور می کنیم که شیوایی بیان و نحوه ارائه پیام ما باعث تاثیر گذاری بر مخاطب شده است در صورتی که عموامل یا فاکتور های گوناگونی در این زمینه موثر هستند که در علم مدیریت به آن (اثرات هاله ای ) گفته می شود

در ارتباطات آنچه میان دو طرف مبادله می شود پیام است ، پیام عمدتا به آنچه نوشته و یا آنچه گفته می شود ،اطلاق می شود . اما باید توجه داشت که پیام فقط به نوشتار و گفتار خاتمه نمی باید .بخش عظیمی از پیامهایی که میان مردمان مبادله می شوند ،در کسوت گفتار و نوشتار در نمی آیند ،بلکه بیشتر اعمالی هستند که انجام می دهند و حرکاتی از آنها به ظهور می رسد

2-3-2محتوی پیام :

در زمینه محتوی پیام باید گفت یک پیام دارای عناصر و ساخت است به عنوان مثال در پخش یک خبر سایت های خبریی ،مجری – تصاویر ،نورپردازی و ;دارد که عناصر پیام را تشکیل می دهند و نحوه ارائه آنها ساخت پیام را تشکیل می دهند یعنی شیوه های کنار هم نهادن عناصر را ساخت می گویند .در تعریف کلی از محتوی برلو چنین می گوید

محتوی کتاب من شامل ، اظهاراتی است که مطرح می کنم ، اطلاعاتی است که عرضه می دارم و قضاوتی است که مورد نظر من است

در زمینه نقش محتوی پیام در رفتار و نگرشها هاولند طبق بررسیهای متعدد به این نتیجه رسیدکه اگر در یک پیام فقط از دلایل به نفع پیام استفاده شود ،در اشخاصی که نگرش اولیه آنان تفاوت زیادی با نگرش موجود در پیام ندارد ،بالاترین تغییر نگرش به وجود می آید

همچنین در مورد افرادی که دارای هوش بالایی هستند ،دلایل دو جانبه بهترین تاثیر را دارد ،در صورتی که افراد کم هوش در اثر شنیدن دلایل یک طرفه تغییر نگرش می دهند . در زمینه ترتیب ارائه دلایل در پیام نیز تحقیقاتی انجام گرفته است . در این تحقیقات ادعا می شود که دلایل ارائه شده در ابتدای پیام دارای قدرت تاثیر گذاری بیشتری از دلایل ارائه شده در میان و یا انتهای پیام هستند . همچنین پیامهای برانگیزنده احساسات موثر تر از پیامهایی است که همان مطالب را با توسل به منطق ارائه می دهند . تاثیر تکرار یک پیام خاص نیز در این بررسیها انجام شد و نتیجه تحقیقات این بود که تکرار پیام (انباشت ) بر گیرنده بی لثر است . همچنین باید این نکته را متذکر شد که اگر پیام به وسیله وسایل ارتباطی مختلفی به گیرنده منتقل گردد ، احتمالا تاثیر گذاری بیشتری خواهد داشت . در پایان باید به این نکته متذکر شد که ممکن است به علل مختلفی تمامی پیام توسط گیرندگان جذب نگردد

به عنوان مثال پارازیت در سیستم ارتباطی ممکن است باعث عدم درک پیام توسط گیرنده شود

در مورد پارازیت دیوید برلو می گوید که پارازیت و صحت ارتباط مانند یک سکه دو رو هستند

مسئله دیگر فیلتر ها و دروازه بانان پیام هستند که با انتخاب و حذف تغییر شکل محتوی پیام سعی در اغای مفهوم مورد نظر خود در گیرنده دارند . به عنوان مثال سردبیر فید بک فیلتر یا دروازه بان است که از میان انبوه پیامهای آن چیزی را انتخاب می کند که با مقاصد و اهداف و نگرش و ایدئولوژی وی بیشتر هماهنگ باشد

3-3-2رسانه های خبری :

امروزه زندگی معاصر بدون رسانه ارتباطی غیر قابل تصور است . رسانه ها موقعیت با عرصه ای فراهم می آورند که در آن روز به روز بیشتر مسائل زندگی عموم چه در سطح ملی و چه در عرصه بین المللی متجلی میشود . هر گونه کوششی برای درک شیوه عمل رسانه های جمعی در زندگی امروزی ما باید با شناخت این واقعیت آغاز شود که رسانه های جمعی جز لازم جامعه و زندگی فردی ما هستند

دنیای امروز ، دنیای ارتباطات است زندگی بشر تقریبا در تمام جنبه ها به شکلی انکار نا پذیر به فن آوری های نوین مخابراتی – ارتباطی وابسته است . این فن آوری ها اگر چه در تمامی جوامعه به شکلی یکسان و متعادل مورد استفاده قرار نمی گیرد اما به دلیل توانایی های شگرف و بی سابقه ای که دارند ، در آینده عمومیت بیشتری خواهند یافت

رسانه ها با توسعه خود حداقل موفق به تحقق دو چیز شده اند

یکی منحرف کردن زمان و توجه از سایر فعالیت ها به سوی خود و دیگری ایجاد مجرایی برای رساندن اطلاعات مورد نظر خود جهت تحقق ایده ها و اهدافشان ، به منظور نفوذ در افکار عمومی و برای رسیدن به این هدف از روشها و فنون مختلفی استفاده می کنند .(مک کوئیل ،1382،ص 408)

امروزه رسانه ها جهان را تسخیر کرده اند ،اگر چه این رسانه ها به مخاطبان خود نمی گویند که چگونه فکر کنند ،اما به طرز خیره کننده ای در گفتن اینکه به چه فکر کنند موفق اند

در جهان امروز ،رسانه های خبری بخشی از اولویتهای فکری ما را تعیین می کنند که این امر از دو طریق صورت می گیرد

اول گزینش و انتخاب اخباری و دوم برجسته سازی آن .وسایل ارتباط جمعی ملی و بین المللی ،جریان بی پایانی از تصاویر جهان اطراف را بر ما عرضه می کنند . برخی از این تصاویر ساختگی هستند که البته ارزش این نوع از تصاویر هم دقیقا در ساختگی و موهوم بودن آنهاست . صرفنظر از جاه طلبی موجود در زمینه ارائه جزئیات حقایق مربوط به ایت دسته یا آن دسته از رویدادها و یا ساختار ها هدف از برنامه های ساختگی در وسایل ارتباط جمعی دستیابی به نوع دیگری از حقیقت است ؛ مرتن و لازارسلفد وظایف ارتباط جمعی را عبارت می دانند از

1-وظیفه اخلاقی حمایت از هنجارهای اجتماعی

2-امکان اعطای پایگاه اجتماعی

3-برخی وظایف نامطلوب مانند تهدید اجتماع با ایجاد مشارکت خیالی در واقعیت

دکتر محمد دادگران در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی چنین می گوید

امروزه عمده ترین نقشی که وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت است از فرهنگ سازی ، آموزشی ، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی (دادگران ،1374،ص 106)

دکتر مولانا معتقد است کارکرد اصلی رسانه ها در سه محور مهم است

1-سازماندهی افراد و توده های مردم در اجتماع

2-مشروعیت دادن به افراد ،احزاب و توده های اجتماع

3-تعیین دستور روز جامعه ومطالب مورد گفتگو

به طور کلی رسانه یا وسایل ارتباط جمعی به جریان انتقال از طریق وسایل ارتباطی اشاره دارد و ابزار هایی را در بر می گیرد که کارکرد ارتباطی دارند

دنیای  امروز به ارتباط مستمر با کنش متقابل میان مردمی وابسته است که بسیار جدا و دور ار یکدیگر هستند . در واقع امروزه ما در کل جهان زندگی می کنیم و از اوضاع و رویداد های هزاران کیلومتر دورتر آگاهیم

رسانه ها ،امکانات ارتباطی گوناگونی فرا روی ارتباطگران می گسترانند . این امکانات را می توان در قالب سه دسته اصلی قرار داد

1-معمولا تا حدی امکان نگهداری و تثبیت شکل های نمادین را فراهم می کند

2-امکان تولید دوباره و تکثیر را به وجود می آورد

3-امکان استفاده از فواصل مکانی – زمانی را تا حدی میسر می سازد

پیشرفت های تکنولوژیک در ارتباطات راه دور ،پیوند میان زمان و مکان را زا هم گسست . تیر رس مکانی پیام ها به شدت افزایش یافت و در عین حال تاخیر های زمانی عملا حذف گردید . دیگر تجربه های همزمان که نیازمند جایی خاص و مشترک بود با گسیختن پیوند مکان و زمان از شرط مکانی جدا گردید

حال ،درک ما از دنیایی که در ورای تجربه شخصی ما قرا ردارد و ایضا درک ما در این جهان به شکا روز افزونی توسط شکل های نمادین رسانه ای شده ،شکل می گیرد از این رهگذر افق های درک ما به شدت گسترش یافته است ،زیرا دیگر ضرورت حضور فیزیکی در مکان هایی که رویدادهای مورد نظر رخ می دهند ،محدود نمی شود

تغییر دیگری نیز به وقوع پیوسته است . همانطور که تحول جهش آسای جامعه با رواج خط و کتابت ،عصر بدویت را خاتمه داد و ارتباط با واسطه را جایگزین ارتباط بی واسطه کرد ،همانطور هم هجوم رسانه های جدید در فرهنگ امروز نوعی بازگشت به حالت بی واسطه گی و لحظه ای و یا حداقل نوعی حالت بلا واسطه گی تصنعی کاملا متفاوت با بی واسطه گی طبیعی و واقعی ارتباط شفاهی و یا مشاهده مستقیم را نوید می دهد

ویژگی های رسانه های ارتباطی به شرح زیر است

1-سرعت :

بعضی از رسانه ها سریع تر از سایرین عمل می کنند و زودتر به اخبار و رویداد ها دسترسی  پیدا می کنند . یک خبر تازه با اولویت زیر بدست افراد می رسد: به وسیله فرد مطلع و حاضر در صحنه ،روزنامه محلی ،سایت خبری

2-عمق :

تاثیر یک رسانه ارتباطی بر روی مخاطب به عمق آن بستگی دارد . مثلا تاثیر کتاب بر ذهن خواننده از تاثیر سایر رسانه ها بیشتر است . سینما دردرجه دوم واقع شده است ،مجله و سایت های خبری در اولویتهای بعدی قرار می گیرند

3-وسعت :

وسعت یک رسانه عبارت است از گستردگی و میزان اطلاعاتی که رسانه در مورد یک موضوع به خصوص ارائه می کند

4- دسترسی:

میزان دسترسی به رسانه ها با توجه به فراوانی آنها در جامعه متفاوت است . هم اکنون سایت های خبری بیشتر از سایر گیرنده ها در دسترس همگان است

5-تداوم :

کتاب تاثیر پایداری نسبت به سایر رسانه ها در ذهن بر جای می گذارد . در حالی که برنامه سایت های خبری یا سایت های خبری به علت تکرار نگهداری در حافظه را تقویت می کند

4-3-2خبر و اهمیت نقش آن در رسانه ها

نشر خبر یکی از مهمترین وظایف وسایل ارتباط جمعی و از جمله کارکردهایی است که این وسایل را به ابزاری قدرتمند برای نفوذ در افکار عمومی و جهت دادن به نگرش ها تبدیل می کند و اساسا رسانه ها همراه با خبر متولد می شوند .(بدیغی ،1378،ص198)

رسانه در دنیای امروز پدیده ای اجتماعی است که با انتقال اطلاعات و معلومات جدید ومبادله افکار وعقاید عمومی در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته است

بخش های خبری رسانه ها ،به دلیل اهمیت ویژه ای که دارند ،شاید مهم ترین منبع کسب خبر مردم از رویداد های مختلف سیاسی ،نظامی و ; جهان باشند .(معتمد نژاد ،1371،ص 199)

ارائه یک پدیده یا رویداد در رسانه به صورت خبر ، از دیدگاه نظریه پردازان انتقادنگر فعالیت یا کنشی بی طرفانه و عاری از ارزش گذاری نیست ؛ از نظر این دیدگاه رسانه ها یک کنش هستند و بنابراین هر اقدام رسانه ای و به عبارت دیگر ،هر نوع عرضه و ارائه رسانه ای به نحوی حل ناشدنی به ادراکات و گرایش های گزارشگران آغشته می شود

بنابراین خبر انعکاس واقعه یا رویداد نیست ،بلکه بازسازی واقعیتی براساس خواست آفریننده آن است. ار دیدگاه گروه رسانه ای دانشگاه گلاسکو انگلیس ،خبر نه یک پدیده طبیعی ،بلکه مصنوع ایدئولوژی و گفتمانی است که نه تنها واقعیت اجتماعی را بی طرفانه منعکس نمی سازد ،بلکه در ساخت اجتماعی واقعیت هم مداخله می کند

خبر ،انگاره ای از واقعیت است که برای تغییر در ساخت واقعیت ساختخ و پرداخته می شود . به عبارت دیگر ،جهان رسانه ای با جهان واقعی تفاوت آشکاری دارد . صاحبان صنایع خبری و عاملان خبر گزاری های بزرگ با به کارگیری فنون مهندسی خبر همچون گزینش گری ،انگاره سازی و برجسته سازی ،تصویر و تفسیری از واقعیت ارائه می دهند که منابع سیاسی و اقتصادی خود را تامین نمایند

5-3-2خبر و مفاهیم مربوط به آن

خبر به معنای آگاهی ، اطلاع ،آگهی و وقوف می باشد . خبر کلمه مفردی است که به مبتدا نسبت داده می شود تا با آن کلامی ساخته شود و هنگامی که چون این کلام به مخاطب القا شد او از حالت منتظره ای که دارد درآید و به اصطلاح سکوت او در این مورد جایز باشد (لغت نامه دهخدا)

تعاریف بسیاری در حوزه خبر ،توسط صاحبنظران علوم ارتباطات مطرح شده است . از جمله دکتر نعیم بدیعی در تعریف خبر می نویسد

خبر گزارشی از رویدادهای واقعی و عینی است که می تواند دارای یک یا چند ارزش خبری باشد ؛

“گی تاچمن “  در کتاب ساختن خبر معتقد است که خبر ،ساختن اجتماعی واقعیت است . تاچمن می گید کار ساختن خبر ،ساختن خود واقعیت است نه تصویری از آن

در هر خبر 5 مورد باید رعایت شود

1-خبر باید رویدادی تازه باشد

2-محتوای خبر باید با اهمیت باشد

3-موضوع خبر باید جذاب باشد

4-خبر باید کامل و جامع باشد

5-خبر باید کوتاه و فشرده باشد(دادگران ،1379،ص 119)

دونالد مورای استاد نگارش بوستون گلاب ،در رهنمودهای خود برای نویسندگی مقوله خوب را دارای 7ویژگی می داند که عبارتند از

1-اطلاعات :

ااسانس ،عنصر خام مطالب خبری است . هر نویسنده ای برای بهتر وپربار نوشتن باید جزئیات مشخص ،دقیق و ورشنی داشته باشد

2-اهمیت :

مطلب خوب بر روی افراد تاثیر می گذارد و اطلاعات مورد نیاز آنها را فراهم می آورد

 3-تمرکز:

مطالب ماندنی محدود و بسیار متمرکزند و بیانگر موضوع خاصی اند

4-گستره :

مطلب موثر به مخاطب چشم انداز می دهد

5-شکل :

نویسنده باید مطلب را به شکل طبیعی و منطقی ارائه دهد در صورتی روایت کامل خواهد بود که تمامی اطلاعات مورد نیاز خواننده را در برداشته و اینکه مطلب مربوطه به ترتیب درست زمانی چیده شده باشد

6-بیرون بودن نویسنده :

مردم دوست دارند تا در مورد دیگران بدانند و مورد آنها مطلب بخوانند مطالب خبری زمانی کارایی بهتری دارند که نویسنده در بیرون آن باشد

7- صوت

در عصر الکترونیک و ارتباطات جمعی ،نویسنده با خواننده صحبت می کند

تعاریف قابل توجهی درباره خبر ارئه کرده اند که به اختصار به برخی از آنها اشاره می کنیم

-گروه رسانه ای گلاسکو که از مکاتب انتقاد گرا در حوزه علوم ارتباطات ،به شمار می روند بر این باورند : خبر محصول جهان سیاسی و اجتماعی است که آن جهان را گزارش می کند

1-5-3-2صفات خبر :

1-تازگی :

بهترین نشانه خبر ،ضرورت تازگی و نو بودن آن است

2-جالب بودن :

علاوه بر تازه بودن خبر ،جالب بودن اطلاعات را نیز باید در نظر گرفت تا از انتشار هر خبر یا اطلاعات نو وبه روز جلوگیری شود

3-اهمیت خبر :

اهمیت اخبار معیار ثابتی ندارد و به تناسب محل رویداد ،بخش های خبری و وضع مخاطب تفائت دارد

4-صحت خبر :

 مهمترین خصلت خبر ، صحت آن است . اگر خبر با واقعیت منطبق نباشد ،اعتماد مردم سلب می شود

2-5-3-2ارزش های خبری :

آنچه به خبر هویت می دهد ،ارزش های آن است و این ارزش ساختار خبر را تشکیل می دهند . ارزشهای خبری معیارهایی هستند که ما با کمک آنها می توانیم رویدادهای مناسبی را برای مخاطبان انتخاب کنیم

اگر بپذیریم که خبر یک فرآیند و جریان است که در طول زمان شکل می گیرد این فرآیند را با عنوان فرآیند ارزش گذاری عناصر یک رویداد تعریف می کنیم

ارزش خبری یک رویداد تحت تاثیر عوامل متعددی است که شامل موارد زیر است

الف- با عطف توجه به گیرندگان خبر ، رویداد مذکور در کجا اتفاق افتاده

ب- میزان تاثیری که آن رویداد از نظر شخصی بر یکایک گیرندگان خبر دارد

ج- تضعیف یا برتری افراد درگیر در رویداد

د-رقابت رویداد های خبری درگیر درآن لحظه

فیلیپ گایار ارزشهای خبری را به سه دسته تقسیم می کند

1-رویداد های  روز بودن :

اهمیت و ارزش خبر از نقطه نظر روزنامه نگاری در این است که تازه باشد

2- اثر گذاری :

 این ضابطه در عین حال به اصل رویداد مربوط است ،دامنه انعکاس آن زمان و مکان را نیز در بر می گیرد

3-سودمندی :

این ضابطه تا حدی پیچیده تر از دو ضابطه قبلی است . چون که نه فقط با اصل رویداد بلکه به طرز تلقی مردم نیز ارتباط دارد

دکتر دادگران نیز بر این عقیده است که در تصمیم گیریهای خبری ،عوامل زیر می توانند مورد توجه قرار گیرند

1-ارزشها و پیش بینیهای ذهنی و فردی گزارشگران و خبرنگاران رسانه جمعی

2-ارضای خواستی و نیاز های پیامگیران و اهمیتی که آنان برای اخبار قائل اند

3-دخالت سردبیران که معمولا رئیس یا عضو ارشد یک بخش محسوب می شوند

4-شیوه ها و مقرات سازمان ارتباطی

در مورد رسانه های جریان اصلی غرب ،چندین شاخص مهم برای تعیین ارزش های خبری ایفای نقش می کنند

-پایگاه قدرت و نقش فرد در واقعه

-ارتباط شخصی با گزارشگر

-محل رخداد

-موفعیت قدرت

-قابل پیش بینی بودن و یا روزمره بودن

-همخوانی با مخاطب هدف

-زمان و اولویت زمانی

-زمان بندی در فرآیند خبر رسانی

-اختصاصی بودن

هر رویدادی ،فی نفسه حاوی یک ارزش یا مجموعه ای از ارزش هاست که این ارزش ها رگه های اصلی خبر را تشکیل می دهد . طبعا توان تعیین و شناسایی این ارز ها مقوله ای مهم و تعیین کننده است

 در اینجا به توصیف و تبیین ارزشهای خبری می پردازیم این ارزش ها در سراسر جهان برای واحد های خیری شناخته شده هستند

1-در برگیری:

رویداد هنگامی دارای ارزش دربرگیری است که بر روی تعداد زیادی از افراد جامعه تاثیری در زمان حال و آینده داشته باشد

 2-شهرت:

اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی برخی از اشیاء ،هر گاه بخاطر فعالیت ها و معروفیتشان در جامعه ملی و فراملی شناخته شده باشند ،ارزش خبری دارند . شهرت ممکن است ، بار معنایی مثبت یا منفی داشته باشد .3-برخورد ها ،اختلاف ها ،درگیر ها،منازعه ها :

این گونه رویداد ها حاوی برخورد میان افراد ،گروهها ،ملتها ،حیوانات با یکدیگر در طبیعت است .برخورد ممکن است به صورت جسمانی با فکری و ایدئولوژیکی باشد

دلیل اهمیت این ارزش خبری در آن است که در برخورد ها ،همواره احتمال بر هم خوردن توازن موجود در جامعه می رود که تاثیر بر امنیت مادی و معنوی دارد

4-استثناها ،شگفتی ها :

رویدادهای غیر عادی ،اسثنایی ،عجیب یا نادر است ولی عجیب نیست . ممکن است نحوه سرقت عجیب باشد

5- فراوانی :

این ارزش خبری به اعداد و آمار مربوط است . ارقام ممکن است تعداد نفرات یا میزان خسارت های جانی و مالی باشد هر چه تعداد یا مقدار زیادتر باشد ، اهمیت این ارزش خبری بیشتر می شود

6-مجاورت :

همانطور که واقعه ای که برای یک نفر خبر است برای فرد دیگر خبر نباشد ،رویداد هایی که برای اهالی یک شهر خبر است ممکن است برای شهر دیگر ارزش خبری یکسان نداشته باشد

7- تازگی :

زمان وقوع یا تازگی رویداد به مطلب خبری ارزش ویژه ای می بخشد . رویدادی که امروز اتفاق افتاده اگر امروز گزارش نشود ،از جنبه کار رسانه ای به تاریخ پیوسته است . از نظر انتقال پیامهای خبری ،رسانه ها دائم در حال رقابت با یکدیگرند

3-5-3-2عناصر یا ارکان خبر

اگر ارزش های خبری به اخبار شکل کی دهند ،عناصر خبری را به نمایش می گذارند . هر اندازه که عناصر خبری ،کاملتر باشند ،قیافه خبر از نظر اطلاعاتی که باید به مخاطب بدهد ،جذابتر خواهد بود

در تنظیم خبر رکن اصلی شناخت عناصر خبر است بدون شناخت از عناصر خبر ،کار تنظیم خبر ،نه تنها با مشکل مواجه خواهد شد ،بلکه در صورت تنظیم نیز ابهام خبری به طور برجسته ای ظهور خواهد کرد و خبر نگار نمی تواند جذابیت خبر را به نحو صحیح به مخاطبان ارائه دهد

در نظر گرفتن این عناصر به غنای خبر می افزاید و تصویری جامعه از رویداد ها به خواننده منتقل می کند و در واقع خبر نگار برای آنکه خبر جامع ارائه دهد ،در برابر هر رویداد این 6 پرسش را برای تکمیل خبر از دیگران می پرسد تا خبری کامل و بی نقص تهیه کند

که : هر گاه خبری تهیه می کنیم باید عوامل درگیر در ماجرای آن را دقیقا بشناسیم و آنان را در خبر خود معرفی کنیم

چه : این عنصر عمدتا بر ماهیت رویدادی که قرار است به خبر تبدیل شود ،متمرکز است

کجا :هر رویدادی که از وجه مکانی برای خود یک محل وقوع دارد عنصر کجا از آنجا که کحل رویداد را مشخص می کند از اهمیت برخوردار است

کی : خواننده توسط این عنصر خبری از زمان وقوع رویداد در زمان گذشته ،حال و آینده آگاهی می یابد

چرا و چطور :عناصر خبری چرا و چطور ،جنبه تحلیلی وتوصیفی رویداد را تبیین می کند . این دو عنصر در بسیاری از مواقع با دیدگاه های شخصی خبرنگار – خواسته یا نا خواسته – آمیخته می شوند

6-3-2بررسی مفهوم زن :

موضوع زن و تلقی هر فرهنگ و نظام از آن و نیز نحوه ارائه الگو از شخصیت زن در تولیدات فرهنگی ،یکی از بهترین شاخص ها در ارزیابی عملکرد فرهنگی آن نظام به حساب می آید . مطبوعات باید با نگاه معرفت شناختی بر اساس خاستگاه و مبانی بر گرفته از اسلام ناب ، به زن در محصولات خود بنگرد ،شخصیت راستین زن را از پیرایه ها و رسوم بدوی گذشته بپیراید

در اغلب نوشته های پس از جنگ جهانی دوم واژه زن به مفهوم یک جنس بکار برده شده و نشان از تفاوت های زیست شناختی میان زن و مرد داشته است . در لوای این مفهوم زن بسان موجودی با مشکلات و مسائل خاص خود و جدای از مرد دیده شده است . با جهانی شدن مسئله تبعیض علیه زنان و تلاش بیشتر نهضت های زنان برای کسب برابری و رواج عدالت در جامعه ،تغییر نگرشی در مباحث اجتماعی نسبت به موضوع زن اتفاق افتاد

در هر حال مفهوم زن نه صرفا به خاطر تفاوت های زیست شناختی ،بلکه تحت تاثیر ایدئولوژی جوامع ،گذشته های تاریخی و عوامل مذهبی ،قومی ،اقتصادی و فرهنگی نحوه شکل گیری نقش های اجتماعی و محتوای این نقش ها در فضای گوناگون و در طول زمان متفاوت و همواره در حال تغییر بوده است

زن در مقدمه قانون اساسی از حالت شی ، یا ابزار کار و یا در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار بودن خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری و در پرورش فرزندان ،همرزم در میدان های فعال حیات است و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر تر و در دیدگاه اسلامی ،برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر می باشد

یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعاتی که در مورد زنان مطرح می شود ،چگونگی و میزان حضور آنان در جامعه به عنوان عاملی تاثیر گذار در سطح خرد و کلان است . با نگاهی گذرا به آمار حضور زنان در جامعه افزایش چشمگیر این قشر در سطوح مختلف مشاهده می شود

7-3-2بررسی تاریخی نقش و جایگاه زن :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان

چکیده تحقیق:  
فصل  اول  
مقدمه:  
موضوع پژوهش:  
رشد پژوهش:  
هدف پژوهش:  
ضرورت و اهمیت پژوهش:  
فصل دوم  
ادبیات و پیشینه تحقیق:  
1- تعریف سازه شخصی:  
2- نظریه سازه شخصی ( جورج کلی)  
پیش بینی رویدادهای زندگی:  
اصل تبعی ساخت:  
شباهت بین رویدادهای تکراری:  
اصل تبعی و زیست:  
تفاوتهای وزی د تعبیر نمودن رویداد ها:  
اصل تبعی سازمان:  
روابط میان سازه ها:  
اصل تبعی دوگانگی:  
اصل تبعی انتخاب:  
اصل تبعی دامنه:  
اصل تبعی تجریه:  
روبرو شدن با تجربه های جدید:  
اصل تبعی تعدیل:  
سازگاری با تجربه های جدید:  
اصل تبعی چند پارگی:  
رقابت میان سازه ها:  
اصل تبعی اشتراک:  
شباهتهای موجود میان مردم در تعبیر نمودن رویداد ها:  
اصل تبعی اجتماعی بودن  
روابط میان زدی:  
فصل سوم  
جامعه آماری :  
نمونه و نمونه گیری:  
ابزار اندازه گیری:  
روش اجرا:  
روش آماری:  
فصل چهارم  
فصل پنجم  
خلاصه و نتیجه گیری:  
محدودیتهای تحقیق:  
منابع:  
پیوست ها  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان

ساروخان، باقر، جامعه شناسی ارتباطات جمعی، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات،

شولتر، دوان- شولتر، سیدن الن، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ ششم، 1998 ، انتشارات   ویرایش

مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

Melvin. Defieur. Theoris of Mass Communization. longman  pablication chapter 

چکیده تحقیق

اهمیت رسانه های جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در کانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یکی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و;.. دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یکی از نظریه ها، جورج کلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوه‌نگاه کردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندکرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می کنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم، ما رفتار خود را بر پایه سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می کنیم

برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازه مختلف درک تصور می کنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل کشور انجام می دهد را انتخاب کردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند

روش آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X2  بود

پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرک سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اکثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت


فصل اول

 مقدمه

تأثیری پذیری مخاطبان از محتوای پیمامهای وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رادیو، سینما، علی الخصوص تلویزیون سابقه ای دیرینه و همراه پیدایش آنها دارد. از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان ( آکتادیورنا وآکتاسناتوس) همواره میزان و نحوه اثر گذاری آنها بر خوانندگان ودریافت گنندگان مطالب آنها در کانو توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده است میزان و کیفیت تأثیرات رسانه های جمعی علی الخصوص تلویزیون به عنوان بزرگترین و پردامنه تری رسانه همواره با توجه  جامعه شناسان، ارتباط گران، سیاستمداران و ;.به خود معطوف داشته است

افزایش پژوهشهای ارتباطی با ابعاد وسیعتر و موضوعات دیر گاهی را تقویت کرد که بر مبنای آن رسانه جمعی به وضع اجتماعی- فرهنگی، سطوح نیازها و خصوصیات شخصیتی مخاطبانشان ذی نفوذ و تأثیر گذار و تأثیر آنها ممکن است غیر مستقیم، نامحسوس، طولانی و نیز تحت اشعاع سایر عوامل تقویت کننده یا تضعیف کننده این فراینند باشد،

بسیاری از صاحب نظران انتقاد گر جدیدی ، نسبت عملکرد مثبت و بهنجار رسانه های جمعی ابراز تردید کرده اند آنها بر این باورند که وسایل ارتباط جمعی من جمله تلویزویون مثل هر نهاد اجتماعی دیگری دارای کارکردهایی آشکار و مغایر با نیازهای واقعی مخاطبان نیز به دنبال دو رشته باشد و به ابراز تهاجم فرهنگی و الت دست صاحبان قدرت و ثروت تبدیل شود

با سروری اجمالی بر مباحث مطرح شده در برخی از منابع می توان نتیجه گرفت که در تأثیر پذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی عوامل زیادی دخیل هستند که می تواند تأثیرات آنها را افزایش یا کاهش دهد و حتی خنثی کند. بنابراین در مورد میزان  و چگونگی تأثیر گذاری بر مخاطبان نمی توان اظهار نظر قطعی کرد که رسانه ها قدرت تأثیر گذاری نامحدود و جادویی دارد و یا تأثیرات  آنها ناچیز و محدود است

مطالعه و پژوهش در روستای شناخت ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی، و ;.. مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است

موضوع پژوهش

بررسی تنش صدا وسیما در ایجاد و القای سازه های شخصی در مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جرح کلی)

رشد پژوهش

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران چه نوع سازه هایی را به مردم القاء می نماید؟

هدف پژوهش

شناخت سازه های شخصی که صدا وسیما به مردم و بینندگان خود القاء می نماید

ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به وسعت و دامه فراگیر رسانه بزرگی همچون صدا و سیما و همچنین گستردگی و مورد توجه بودن این رسانه می توان به اهمیت این رسان پی برد. تأثیری مخاطبان از محتوای برنامه های تلویزیون از اهمیت بالایی در دنیای امروز برخوردار می باشد  همانطور که یکی از صاحب نظران در این زمینه پیامهایی که تلویزیون به مخاطبانش ارائه می کند را به گلوله ها جائ.یی تفسیر و تعبیر نموده است « همانگونه که یک تفنگ سر پر هنگام شلیک به روی نوجی پرنده» ساچمه هایش در طیف وسیعی آنها را مورد  اصابت قرار می دهد به همان صورت هم پیامهایی که از طریق یک رسانه شلیک می شود بر مخاطبی که آنها را دریافت می کنند اثر می گذارد تلویزیون از جمله ارتباط وسایل جمعی بسیار نیرومندی است که می توان از آنها  در  روه خیر وشد با تأثیر شگفت سود گرفت و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد می تواند اثر بسیار مخرب و ناسودمندی را برای اجتماع  داشته باشد

فرضیه ها

      v        ایجاد سازه های شخصی یکی از کارکردهای تلویزیون

      v        تلویزیون در ایجاد و القای سازه های شخصی افراد نقش مؤثری دارد

      v        شبکه های سیما در ایجاد و القای شخصی در مخاطبانش نقش دارد


فصل دوم

 ادبیات و پیشینه تحقیق

دکتر باقر ساروخانی در کتاب جامعه شناسی ارتباطات جمعی در توضیح قدرت رسانه ها می گوید برخی ها عقیده بر این است که وسایل ارتباط جمعی را روی چنان قدرتی هستند که می توانند سعی تازه برای اولین بار در تاریخ انسان پدیر آورند. شعی که با نسلهای پیشین بسیار متفاوت است و غرق در فضای ارتباطی جدید آکنده از دانستنیهای پیچیده ای است که حتی هنگام فراغت از آن سمع می شود ( باقر ساروخانی، 1368،ص100)

را نرین در این زمینه بیان می کند: « انسان توان تنها منفعل و تأثیر پذیر است و وسایل ارتباط جمعی هم به طور دائم روی او اثر می گذارد تا وادارش کند با جماعت »  همرنگ شود. از سوی دیگر آنچه جامعه مصرفی نیاز دارد، توده افرادی است که از  جهت ذوق و سلیقه و عکس العمل مشابه هم باشند زیرا تأثیر گذاردن بر توده راحت تر است تا افراد پراکنده و گوناگون ( باقر ساروخانی1368ت ، ص70)

لازابرسفلد وسرتن در تشریح عقاید این عده از متفکران می نویسد، بسیاری تحت تأثیر همه جایی بودن ارتباطات جمعی و قدرت بالقوه آنان به  سختی همراسان شده از، اینها را عقیده بر این است که وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومند است که می توان از آنها در راه خیر ویا شرط با تأثیر شگرف سود بر گرفت و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است( ژان کازنو، 1368،ص30)

فرد نیاندی تونیس نیز در پیروی از این دیدگاه چنین می گوید:« روزنامه ها و رسانه های جمعی خیلی کارها از دستشان بر می آید. آنها می توانند و قایع و ایده هایی رابه سرعت بسازند و اشاعه دهند، درست مانند اشیای مصرفی مانند آشپزخانه هتلی که عذاها و نوشیدنیهایی را به صورت دلچسب و به مقدار لازم تهیه می کند و بیرن می فرستد

بدین سان رسان های جمعی وسیله (رکن) واقعی افکار عمومی است و از برخی جهات برابر و حتی بالاتر از قدرتهای مادیاست که  دولت به شکل ارتش بودجه و موسسات اداری در اختیار دارد این یکی مانند آنها به مرزهای کشور محدود نیست بلکه اساساً دارای امکان بین المللی است زیرا هدف غایی آن، چیزی نیست جز تبدیل کشورها گوناگون به یک جمهوری واحد نظیر بازار جهانی، جامعه جهانی که توسط متفکران، دانشمندان و نویسندگان رهبری خواهد شد و در آن روشهای اعمال زور، که فاقد جنبه روانشناختی است با کنار گذاشته خواهد شد( ملوین دفلورنظریه های ارتباطات فس7)

چکیده و خلاصه برخی تحقیقات انجام دشه در ارتباط با صدا و سیما

در تحقیقاتی که در ارتباط با میزان استفاده مردم از صدا سیما ارائه شده است ( 4/51 درصد) از افراد برای کسب اطلاعات وم اخبار و همچنین پر کردن اوقات فراغت ازتلویزیون استفاده می کنند (31 درصد) از روزنا مه ها‌( 1/5 درصد) از رادیو (81/1 درصد) از اینترنت (4/1 درصد ) مجلات (8/0 درصد)  رسانه های خارجی (1/21درصد) از طریق دوستان و آشنایان از لحاظ نوع فعالیت افراد شاغل بیشتر از دیگران از روزنامه (3/4درصد) و مجلات اقتصادی (6/2 درصد) بهره مند می شوند و افراد خانه داربیش از دیگران از تلویزیون (2/06درصد) و دانشجویان بیش از دیگران از اینترنت استفاده می کنند

از لحاظ تحصیلات، افراد با تحصیلات عالی بیش از دیگران از اینترنت ( 9/13 درصد) و رسانه های خارجی (3/6 درصد) استفاده می کنند. در حالیکه افراد دیپلمه بیش از دیگران از تلویزیون ( 2/06 درصد) بهره مند می شوند ( مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران)

بر اساس تحقیقات بعمل آمده در ارتباط با تأثیر آگهی های تلویوزیون 6/18 درصد از والدین اصلاً آگهی تلویزیونی را تماشا نمی کنند و 4/81 درصد نیز ( از به ندرت تا همیشه) به نحوی بیننده تبلیغات تلویزیون هستند والدین تحصیلکرده اعتماد کمتری به آگهی تلویزیونی دارند ( مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران) ( شهریور 92)

1- تعریف سازه شخصی

سازه نحوه نگاه کردن زد به رویدادهای موجود در دنیایی اوست به عبارت دیگر، سازه زمینه عقلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. مطابق این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی روزمره را پیش بینی خواهد کرد و آنها را توضیح خواهند داد رفتار می کنیم. همانند دانشمندان، ما همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم ، با رفتار خود را بر پایه سازه ها یمان قرار می دهیم  و آثار آن را ارزیابی می کنیم( جورج کلی 1998 ، ص 398)

2- نظریه سازه شخصی ( جورج کلی)

نظریه ‌شخصیت پیشنهادی کلی از تجربه او به عنوان یک متخصص با نتیجه کار کردن با افراد ناراحت بدست آمد. او به چند دلیل تجزیه بالینی خود را به گونه ای تعبیر کرد که با ؟؟ و بسیاری از نظریه پردازان دیگر که مراجعان و بیماران در درمان می کردند نکات مشترک ناچیزی دارد. الگویی که کلی از کار بالینی خود در مورد ماهیت انسان به وجود آورد غیر عادی است، زیرا و معتقد بود که مردم به صورت دانشمندان عملی می کنند. ( جورج کلی، 1998،ص399)

نظریه سازه شخصی کلی در مورد شخصیت با رویکردهای دیگر که مورد بحث قرار گرفتند بسیارفرق دارد. کلی به ما داد که از نظام وی، اصطلاحات و مفاهیم آشنایی چون ناهشیار، من نیازها ، سایقها ، محرکها و پاسخها، تقویت و نه حتی انگیزش و هیجان را نخواهیم یافت

کلی پاسخ می دهد که هر یک از ما درباره  محیط خود سازه های شخصی را به وجود می آوریم. منظور وی این بود که ما به وسیله سازه های شخصی، رویدادها و روابط اجتماعی زندگی خود را بر حسب یک نظام یا الگو تعبیر می کنیم و سازمان می دهیم . ما بر پایه این الگو درباره خودمان و درباره افراد دیگر و رویدادهای پیش بینی می کنیم، این پیش بینی ها را برای تنظیم پاسخهایمان و هدایت اعمالمان به کار می گیریم. پس برای اینکه شخصیت را بشناسیم، ابتدا باید الگوهایمان را درک کنیم. آن شیوه هایی را که با آنها دینای خود را سازمان می دهیم یا می سازمی. به نظر کلی، تعبیر، از رویدادها، از خود رویداد ها بهتراست

نظر کلی این بود که همانند دانشمندان، ساختن فرضیه هایی درباره محیط مان و آزمون آنها در برابر واقعیت تجربیات روزانه مان، به دنیای خود می نگریم و آن را سازمان می دهیم. رویدادهای موجود در زندگی یعنی واقعیت ها یا اطلاعات تجربه خومد را مشاهده می کنیم و آنها را به روش خودمان تعبیر می نمائیم

الگویی که آنها را در داخل آن قرار می دهیم. ما از طریق الگوهای شفائی که متناسب با واقعیت هایی درست که دنیا از آنها تشکیل شده است به دنیا می نگریم.( کلی، 1955،ص 9-8)

پیش بینی رویدادهای زندگی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی

چکیده
فصل اول-کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
سؤالات تحقیق
متغیرهای پژوهش
مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم- پیشینه تحقیق
مقدمه
بخش اول-انیمیشن در جهان
تاریخچه انیمیشن
انیمیشن کامل
تاریخچه انیمیشن چک واسلواکیا
تاریخچه انیمیشن در استونیا
تاریخچه انیمیشن در فرانسه
تاریخچه انیمیشن ایتالیا
انیمیشن در ایالات متحده آمریکا
انیمیشن درتلویزیون ایران
اولین تیزر انیمیشن در تلویزیون
کم شدن تأثیر تبلیغات
تعریف انیمیشن
ویژگی های کلی انیمیشن
قالب های مختلف ساخت فیلم انیمیشن
انیمیشن روی طلق
انیمیشن روی کاغذ
انیمیشن بدون دوربین
کات لوت
انیمیشن سه بعدی
انیمیشن با عکس
پیکسیلین
پین اسکرین
انیمیشن زیر دوربین
روتوسکپی
داینامیشن
دیاگرام انیمیشن
مراحل ساخت فیلم انیمیشن
مخاطبان
ماهیت مخاطب
الگوی تاثیرات مستقیم و مخاطب منفعل
الگوی تاثیرات محدود و مخاطب فعال
رفتار
تأثیر برنامه های تلویزیونی بر اذهان
الگوی انتشار از طریق وسایل ارتباط جمعی
طبقه بندی مخاطبان
نخستین پذیرندگان معتبر
اکثریت زود پذیر- دوراندیش
اکثریت کندپذیر-شکاک
دیرپذیران سنتی
جاذبه های تکنیک یک برنامه تلویزیونی
ویژگی های ارتباط نوین
موضوع برنامه
هدف برنامه
قالب برنامه
وسایل ارتباط جمعی
کودک و وسایل ارتباط جمعی
آموزش غیر تجریدی
آموزش سه بعدی
دلایل تماشای تلویزیون
تأثیر محتوی برنامه بر مخاطبان
قدرت اثربخشی تلویزیون بر کودکان
تأثیر تلویزیون برکودکان
اثرات مثبت و منفی تلویزیون
خیال و واقعیت
نیازها و علایق بیننده
ضرورت توجه به تولید برنامه انیمیشن
طرح و ایده فیلمنامه
ساختار گرافیکی و بصری
کیفیت فنی و اجرایی
تدوین و صداگذاری
چهارچوب نظری
نظریه شناخت اجتماعی
نظریه تأثیر
نظریه پرورش
نظریه پذیرش
مدل ها و متغیرهای ارتباطی
بخش دوم- تاریخچه شهرداری تهران
سیمای اولیه ی تهران
هدف از تاسیس بلدیه
انجمن بلدیه
نظامنامه ی بلدیه
اولین بلدیه چی
تولد جدید بلدیه
شهرداری ، بعد از جنگ جهانی دوم
شهردار گل دوست
شهرداران جنجالی
دوره ای جدید در مدیریت شهری
خدمات شهروندی
جمع بندی
تحقیقات انجام شده در داخل ایران
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
فصل سوم-روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش اجرای آزمون
روایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم- تحلیل داده ها
مقدمه
الف-آمار توصیفی
ب- آمار استنباطی
فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
یافته ها
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع
فهرست جداول و نمودارها

جدول 4-1: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی
جدول 4-2: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی
جدول 4-3: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی
جدول 4-4: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی
جدول4-5: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تلویزیون
جدول6-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تبلیغات
جدول7-4: توزیع فراوانی«میزان پخش برنامه های تبلیغاتی
جدول8-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تبلیغات انیمیشن
جدول 9-4: توزیع فراوانی«میزان گفتگوی شخصیت انیمیشن
جدول 10-4: توزیع فراوانی«میزان لحن گفتگو
جدول11-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه کودکان به تبلیغات انیمیشن
جدول12-4: توزیع فراوانی«میزان تأثیر آموزش های شخصیت انیمیشن
جدول13-4: توزیع فراوانی«میزان برتری تبلیغات انیمیشن به رئال
جدول14-4: توزیع فراوانی«میزان لحن طنز شخصیت انیمشن
جدول15-4: توزیع فراوانی«میزان موفقیت شهرداری در تبلیغات
جدول16-4: توزیع فراوانی«میزان گسترش تبلیغات انیمیشن
جدول 17-4 : بررسی رابطه بین سن مخاطبان و تأثیر تبلیغات انیمیشن
جدول 18-4: بررسی رابطه بین متغیر تحصیلات و تأثیر تبلیغات انیمیشن
جدول19-4 : بررسی رابطه متغیر جنس و تأثیر تبلیغات انیمیشن
جدول20-4 : بررسی رابطه متغیر نوع گفتگو و تأثیر تبلیغات انیمیشن
جدول21-4 : بررسی رابطه متغیر محتوا و تأثیر تبلیغات انیمیشن
نمودار 4-1: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی
نمودار 4-2: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی
نمودار 4-3: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی
نمودار 4-4: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن تلویزیونی

– آذری، سهراب(1370)اثرات رفتاری تلویزیون بر کودکان و نوجوانان، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره 15 و 16
– اسدی، علی(1385)افکارعمومی و ارتباطات، تهران ، انتشارات سروش
– اعتمادالسلطنه، محمد حسن(1368)مرآت البلدان، به اهتمام پرتو نوری علا ومحمد علی سپانلو، تهران: انتشارات اسفار
– امه دور، ا(1374) تلویزیون و کودکان، ترجمه علی رستمی؛ تهران: انتشارات سروش
– انگلس، فردریک(1377) نظریه رسانه ها، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: مرکز تحقیقات و مطالعات سنجش برنامه ای صدا و سیما
– برگ،ا(2002) روان شناسی اجتماعی، علی محمد کاردان، تهران: نشر اندیشه
– بیابانگرد ، اسماعیل ، دلایل و انگیزه های تماشای تلویزیون ، تهران ، فصلنامه پژوهش و سنجش ، 1380
– بیگی، محمدرضا،(1386) صدسال شهردرای تهران، نشر: روزنامه همشهری
– پستمن،نیومن(2005) عصر ارتباطات، ترجمه صادق طباطبایی، تهران: انتشارات سروش
– پویل، ج(1382) نوآوری در رسانه، ترجمه شادی شبدیز، سروش، شماره 1013
– تامپسون، جرج(1377) رسانه ها و نوین گری، ترجمه مسعود واحدی، سروش ، شماره 893
– توکلیان، سعید(1386) تک فریم های ماندگار، تهران، انتشارات روزنه
– جواهریان، محمد(1380) تاریخچه انیمیشن در ایران، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
– خزائلی، عباس(1378) کودک، تلویزیون، واقعیت ها، سروش، شماره 997
– دواچی و طبایی،ا.س(1380) روان شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات شهرآب
– راجرز و شومیکر، ادوارد و فردریک(1386) رنسانس نوآوری ها، ترجمه عزت الله کرمی و ابوطالب فنایی، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز
– رسام،بیرنگ،(1385)ساخت تبلیغات انیمیشن، فصلنامه پژوهشی هنر، شماره 20
– رشید پور، ابراهیم(1384) ارتباطات جمعی و رشد ملی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
– ساروخانی ، باقر ، جامعه شناسی ارتباطات ، تهران ، انتشارات اطلاعات ،
– سبزیان، سهیلا(1376) شناخت مخاطب گام اول در هدایت افکارعمومی، تهران ، انتشارات رسانه
– شاهوردی، ش(1377) جلب اعتماد پشتوانه قدرتمند رسانه ها، تهران، نشر آفرینیش، شماره 566
– شهری، جعفر(1367)تهران قدیم، جلداول، تهران: انتشارات معین
– صمدی، رضا(1381) فرهنگ فن سینما و تلویزیون، تهران: انتشارات سروش
– کازنو، ژان(1385) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی ومنوچهرمحسنی،تهران: انتشارات اطلاعات
– کامستاک.ج(1374) شیء سوم تلویزیونی و مخاطب، ترجمه شاهرخ بهار، نشر رسانه
– کریمان، حسین(1355) طهران در گذشته و حال، تهران، دانشگاه ملی ایران
– کیدنر، آلبرت(1373) جامعه شناسی، ترجمه منوچهرصبوری، تهران: نشر نی
– محمدیان، مجید(1378) تکنیک های تلویزیونی، تهران، انتشارات سروش
– معتمدنژاد، کیوان(1371) وسایل ارتباط جمعی، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی
– مهدی زادگان ، ایران ، تاثیر تلویزیون بر کودکان مثبت یا منفی ، تهران ، روزنامه همشهری ، 1377
– نبرگ و باروایز،ادوارد(1378) تلویزیون و مخاطبان آن، ترجمه فرهاد رادپور، تهران، مرکز تحقیقات صدا و سیما
– نفیسی، سعید(1382) تهران قدیم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
– ویندال، سیگنایزر، اولسون(1376) کاربردنظریه ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، مرکز تحقیقات صدا و سیما
– هاشمی ، آزاده ، تماشای تلویزیون مثبت یا منفی ، تهران ، روزنامه کارگزاران ، 1385
– هالاس و ماندل(1368) فنون متحرک سازی، ترجمه محمد رازقی، بنیاد فارابی
– هدایت، رضا قلیخان(1309 ه.ق) تاریخ روضه الصفای ناصری، تهران، بی نا
-Estevart miling(2002),The art & Science of computer animation
-Havard es. Berkman(2003). Animatin
-Jen dich(2003),what animation,Newyork
– Halas.g(2006) Straight – ahead vs. Pose – to – pose action,amerika
-Vindal.E(2005) The art & Science of computer animation
– Neberg. K(2003) Animation of children

چکیده

  پژوهش حاضر به منظور « بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان» با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در جامعه آماری شهر تهران که تعداد 600 نفر به طور اتفاقی از جامعه آماری انتخاب شده است، انجام گرفته است. بدین منظور از چهارمنطقه شهرتهران(4، 8، 6، 21) تعداد 150 نفر گزینش شده است. هدف پژوهش با توجه به فرضیه های تحقیق، بررسی رابطه بین متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوی شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات با نحوه آموزش مردم می باشد و با استفاده از روش آماری خی 2 و سنجش شدت رابطه از V  کرامر، نتایج زیر حاصل شده است

خی 2 محاسبه شده (16/8)برای متغیر سن، (11/33)برای متغیر تحصیلات،(33/84)برای متغیر جنس،(82/40) برای متغیر نوع گفتگوها (50/41) برای متغیر محتوی تبلیغات، در سطح  05/0 معنادار است و با اطمینان 95% می توان گفت که بین سن ، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوهای شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات و آموزش مردم رابطه معنادار وجود دارد

مقدمه

     وسایل ارتباط جمعی با اهمیت ترین و در عین حال انتقاد آمیزترین جنبه جامعه مدرن به شمار می آید در این میان نقش رسانه های تصویری به ویژه تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر است و در مقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار است. این امر به ویژه بیشتر آنجا تحقیق می یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه های تلویزیون مطرح می باشد. یکی از مهمترین کارکرد رسانه ها کمک به فرآیند فرهنگ پذیری است. فرهنگ پذیری یعنی فرآیند انتقال ارزش ها هنجار ها عقاید هاباورهامعیار ها و الگو های رفتاری . رسانه ها اولین مرکز انتقال مفاهیم فرهنگی به کودکانند. که رسانه های تصویری به ویژه تلویزیون در این امر گوی سبقت را می ربایند و اگر این روند در تماشای تلویزیون ادامه می یابد و به طور متوسط کودکی که امروز متولد می شود تا سن هجده سالگی وقت خود را بیش از هر فعالیت دیگر صرف تماشای تلویزیون خواهد کرد.رسانه های گروهی به عنوان وسایل ارتباط جمعی،در شکل دهی و آموزش دادن رفتار های گوناگون نقش مهمی به عهده دارند و نقش رسانه ها در شکل دهی رفتار  اجتماعی در انسان اهمیت به سزایی دارد. امروزه تلویزیون به عنوان عنصر برتر خانواده ارتباطات جمعی می تواند بدون هیچ مانعی وارد خانه و جمع کسانی که از آن استفاده می کنند،بشود و بینندگان آن با اشتیاق تمام  با روشن کردن دستگاه گیرنده شان پذیرای پیام های تلویزیون هستند(اسدی، 1385: 95)

اهمیت خاص وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش به گسترش این وسایل
می انجامد و در نهایت موجبات بسط نفوذ و تأثیر آنان را فراهم می آورد. و دیگر اینکه در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی روزنامه-رادیو-تلویزیون وسینما در راه پیشرفت و تمدن بشری نقش به سزایی را به عهده دارند

عصر ارتباطات نام کنونی زندگی انسان های امروزی است0 در این دوره جمعیت به طور انبوه و متمرکز در شهرهای بزرگ طبق شرایط خاص متمدن صنعتی وضعیت زندگی جمعی خود را شکل
می دهد. تمامی تحولات و دگرگونی ها در مبانی فرهنگ جوامع روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری جهانی بیشتر می کند. به همین خاطر پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه در تمامی ابعاد لازم و ملزوم شده اند. در جوامع کنونی انسان ها تلاش دارند تا همواره در جریان اتفاقات مسائل اجتماعی آن هم در سطح جهانی قرار بگیرند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. امروز وضع با گذشته خیلی متفاوت است به طوری که آگاهی اجتماعی از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به شمار میرود

از روزی که رسانه های ارتباطی به وجود آمده اند تا کنون همواره نخبگان سیاسی و فرهنگی از تاثیرات این رسانه بیم داشتند. رسانه ها امکانات جدیدی را برای بشر به وجود آورده بودند و این پدیده جدید باعث می شد تا بسیاری از مناسبات سیاسی و فرهنگی که ریشه در گذشته های بسیار دور داشت دگرگون شود(پستمن،2005: 241)

 از اختراع دستگاه چاپ که باعث چاپ تیراژهای متعدد کتب و روزنامه ها شد تا اختراع رادیو و تلویزیون که صدا و سپس تصویر را به خانه های مردم برد و بعد از آن رسانه های نوینی مانند ماهواره و اینترنت  که باعث تعامل بیشتر مخاطبان و تولیدکندگان و همچنین دسترسی و حق انتخاب بیشتر شد این سوال فرا روی علاقه مندان به حوزه رسانه، ارتباطات، فرهنگ، نظم و اخلاق  بوده است که این تکنولوژی ها چه تاثیراتی را بر بشر و بر جامعه می گذارند؟ و این تاثیرات تا چه اندازه است و چگونه است؟

از طرفی رسانه های جدید به علت تکثری که داشتند و همچنین دسترسی افراد بیشتری برای تولید پیام  می توانستند تک صدایی را در جوامع بشکنند و افراد را با نظرات و نگاههای دیگر آشنا کنند و همچنین می توانستند مردم را با بسیاری از اخباری که تا بیش از آن در دست عموم مردم قرار نمی گرفت آشنا کنند و از طرف دیگر آنها می توانستند در دست سرمایه داران و گروههای صاحب نفوذ بیافتد و آنها از رسانه ها برای اقناع افکارعمومی در جهت منافع خود بهره گیری کنند. با توجه به اهمیت ارتباطات و نقش تأثیرگذار آن پایان نامه حاضر با هدف بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی انیمیشن شهرداری تهران بر مخاطبان به این مهم می پردازد، چرا که شهرداری هر شهری یکی از پرقدرت ترین سازمان ها و ارگان آن شهر است که وظیه آبادانی و بهبود امور جامعه را بر عهده دارد.  شهرداری تهران با قدمتی دیرینه در کنار وسعت گرفتن شهر تهران و افزایش زندگی شهرنشینی وظیفه خطیری بر عهده دارد، وظیفه آبادانی شهر، نظافت و رعایت کلیه قوانین لازم برای آسایش کلیه شهروندان،به گونه ایی که می توان وظیفه شهرداری را از وظیفه نیروی انتظامی مهمتر دانست، اگر هر کوچه ایی هر شب و روز به کنترل انتظامی احتیاج نداشته باشد، درعوض تمامی کوچه ها و خیابان های شهر در هر لحظه از شبانه روز به پاکیزگی و رعایت قانون شهروندی نیازمند است

بیان مسئله

     بدون شک در دنیای ارتباطات، رسانه و تلویزیون به عنوان یکی از بزرگترین و پرمخاطب ترین وسایل ارتباطی، کمک بزرگی به فرآیند فرهنگ پذیری جامعه و آموزش رفتارهای گوناگون
می نماید.وسایل ارتباط جمعی در انتقال پیام و تأثیرگذاری بر مخاطبان نقش به سزایی دارد. از تبلیغات نوینی که از رسانه پرمخاطب تلویزیون پخش می گردد، انیمیشن هایی است که در اشکال گوناگون پخش می گردد. سازمان ها برای پیام رسانی از این ابزار پرقدرت سود می جویند، چرا که نظرات متنوع را به بیشترین تعداد مخاطب ارائه می دهد. تحقیقات گوناگون نشان داده است، تأثیری که تبلیغ انیمیشن بر مخاطب دارد بیش از سایر تبلیغات می باشد.تبلیغات انیمیشن در عین ساده بودن و دارا بودن حالت طنز و فکاهی، در قالبی سرگرم کننده می تواند حامل پیام های زیادی باشد. امروزه حتی از انیمیشن در ساخت فیلمهای بلند استفاده می نمایند، و این به دلیل همان اثرگذاری سریع و مثبت آن می باشد. شهرداری تهران به دلیل حساسیت  شغلی خود به منظور ایجاد شهری منضبط و قانونمند و برخوردار از امکانات بهداشتی و رفاهی،از تبلیغات انیمیشن در قالب پیام های کوتاه و داستانی و در عین حال سرگرم کننده استفاده کرده و قوانین لازم برای داشتن یک شهر سالم و شهروند ایده آل را، به مخاطبان ارائه
می دهد، از جمله پاکیزه نگه داشتن شهر، دستورات و مقرات راهنمایی و رانندگی و غیره. به عقیده روان شناسان و جامعه شناسان زمانی می توان قوانین را رعایت کرد و به آن احترام گذاشت که در آن فرهنگ سازی صورت گرفته باشد و در طولانی مدت نهادینه شود. شهرداری تهران اکنون مدتی است که با پخش تبلیغات انیمیشن سعی در بهبود مشکلات شهروندی داشته و دارد، و لذا این سؤال مطرح است: آیا تبلیغات انیمیشن شهرداری تأثیر مثبت و مؤثر بر مخاطبان دارد یا خیر؟ و عملکردهای رفتاری مردم از این تبلیغات چگونه است؟

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 ارتباط انسان ها منشا فرهنگ و عاملی در راه ارتقای انسانی و فقدان به معنای سکون نسبی در حیات انسانی است. وسایل ارتباط جمعی و خصوصا تلویزیون به عنوان یکی از وسایل ارتباط دهنده نقش عظیمی را در انتقال ارزش ها، هنجار ها و مجموعه فرهنگ جامعه ایفا می کند.

امروزه مسئله ارتباطات جمعی و تلویزیون در سطح جهانی مطرح بوده به گونه ای که یک پیام ساده امواجی از تاثیر را در سطح جهان چه در زمینه آموزش نیروی انسانی و چه در زمینه سیاست، اقتصاد و;. ایجاد می نماید. تلویزیون به لحاظ آن که تکنولوژی صداو تصویر را به همراه خود دارد و می تواند تا دورترین مناطق جهان و برای هر قشری از جامعه مورد استفاده قرار می گیرد، مهم می باشد. به عبارت دیگر برنامه های تلویزیونی با بکارگیری از آخرین علوم و تکنولوژی هم می تواند اشاعه دهنده کجروی و بزهکاری اجتماعی باشد و هم می تواند تهمیداتی را برای رشد و تعالی انسان فراهم آورد و زمینه آگاهی از جهان گردد و بدین ترتیب پژوهش در تاثیر تلویزیونی امر کاملاً بدیهی و محسوس
می باشد.اهمیت خاص وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش به گسترش این وسایل می انجامد و در نهایت موجبات بسط نفوذ و تأثیر آنان را فراهم می آورد. و دیگر اینکه در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی روزنامه-رادیو-تلویزیون وسینما در راه پیشرفت و تمدن بشری نقش به سزایی را به عهده دارند0

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی: بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان، است

اهداف فرعی: -بررسی نحوه تأثیر گذاری تبلیغات انیمیشن برمخاطبان

               – بررسی چگونگی تغییر رفتار مخاطبان متأثر از ارائه تبلیغات انیمیشن

 

فرضیه های تحقیق

1-بین سن مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد..

2-بین تحصیلات مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد

3- به نظر می رسد بین عامل جنسیت آموزش مردم رابطه وجود دارد

4- بین نوع گفتگوها در انیمیشن و آموزش مردم رابطه وجود دارد

5- بین محتوای تبلیغات و آموزش مردم رابطه وجود دارد

سؤالات تحقیق

1-آیا بین سن مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد..

2- آیا بین تحصیلات مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد

3- آیا بین عامل جنسیت آموزش مردم رابطه وجود دارد

4- آیا بین نوع گفتگوها در انیمیشن و آموزش مردم رابطه وجود دارد

5- آیا بین محتوای تبلیغات و آموزش مردم رابطه وجود دارد

 

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: تبلیغات انیمیشن تلویزیون

متغیر وابسته: رفتار مخاطبان

مفاهیم و اصطلاحات

 مفاهیم نظری

     تأثیر: نوعی فراگیری انسان است که با درجه تندی و کندی صورت می گیرد. در واقع می توان گفت انسان ها از چند چیز تأثیر می پذیرند. فرهنگ و آداب و رسوم، وسایل ارتباط جمعی، کانون ها، مؤسسات و محیط خانواده(بیگلو،1380: 94)

     انیمیشن: انیمیشن یا نقاشی متحرک که پیش از سینما به شکل عام مانند: پاناکی اسکوپ و زوتروپ و پراکسینوسکوپ بوده است. در ساخت انیمیشن اعضای بدن حرکت بدن، مانند دستان، گردن، چشم ها و لب ها روی یک کاغذ کشیده و رنگ آمیزی می شود. با این اشکال روی هم قرار گرفتن بخش های متحرک بر روی ورقه ثابت تصویری کامل از سوژه یا شخصیت مورد نظر به دست می آید

     رفتار: عبارت است از فعالیت هایی که از یک موجود زنده سر می زند مانند راه رفتن، مطالعه کردن. همچنین روان شناسان د رتعریف رفتار به یک سری خصوصیات قابل مشاهده و فعالیت های کلی که از یک موجود زنده سر می زند، اشاره می کنند(دواچی و طبایی،1381: 30)

   تلویزیون: ابزاری است که امکان دسترسی عموم آحاد جامعه را به آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزش های عالی فراهم می کند و کیفیت آموزشی را بهتر می سازد و این
می تواند تنوع روزافزون نیازهای جامعه را در تمامی عرصه ها از فرهنگ عمومی گرفته تا دانش جدید بیش از پیش افزایش دهد(نبرگ و ناراویز،1378: 107)

تعریف عملی: تلویزیون: یک رسانه گروهی است و دستگاهی است که دارای نور و صدا و تصویر است و دارای برنامه های مختلفی می باشد و احتیاج به نیروی الکتریسیته دارد و دستگاهی برای انتقال تصویر از دور و منعکس ساختن صورت اشیا و اشخاص به مسافتهای دور می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین

اطلاعات و ارتباطات  
1-مشابهت در شلیک گلوله به دورترین فاصله و ارسال پیام نیز به دورترین فاصله  
2-دستیابی مشترک در شیوه های عبور از موانع  
1- تفاوت در تعداد عناصر  
2-تفاوت در نقش ها  
3-تبدیل میدان جنگ به بازار پیام  
4- تفاوت میان درجه دشواری برای اشغال  
5- تفاوت درجه توانایی به کار گیری گلوله ها  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوژی های نوین

امینی ، محمد تقی

تاکتیک جنگ نوین

بولو، ژاک

فرهنگ ودموکراسی در جامعه اطلاعات جهانی

ترجمه وتلخیص محمد رضائی

تهران : مؤسسه فرهنگ ،هنر وارتباطات

دهخدا ، علی اکبر

لغت نامه دهخدا

تهران : دانشگاه تهران ـ سازمان اغت نامه دهخدا

فرهنگ علوم سیاسی

فرهنگ علوم سیاسی : فارسی ـ انگلیسی وانگیسی ـ فارسی

تهران : مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران

کری ، جیمز دبلیو

ارتباطات وفرهنگ . جستارهایی درباره رسانه ها وجامعه

ترجمه مریم داداشی

تهران : نشر نقطه

اطلاعات و ارتباطات

ICT(Information-Communication Technology  تکنولوژی های جدید اطلاعاتی ارتباطی شامل تمامی فن آوری هایی است که گونه های مختلف ارتباطات را میان انسان ها با یکدیگر ، انسان ها با سیستم های الکترونیکی و سیستم های الکترونیکی با هم میسر می سازد به نظر می رسد که نگاه جهانیان به این پدیده بر طیفی از شیفتگی تا انزجار قرار می گیرد که در یک سوی آن ، جهت گیری کاملاً مثبت ، همراه با شیفتگی و انتظار دستیابی به دموکراسی جهانی و مدینه فاضله دیده می شود که تجسم همپوشی فرهنگی بخشی از انواع نگاه های کاملاً مثبت به آن است و در آن سوی (Cultural Overlar) و (Push Information) طیف جهت گیری منفی قرار دارد که با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شکل گیری بزرگراه‌های مصرف شروه و به حوزه تلاش به منظور نجات جامعه بومی وارد و با توصیف وضعیت به صورت امپریالیسم فرهنگی و تهاجم فرهنگی از سرانجام بی‌ملیتی و‌آمریکایی شدن سخن می گوید

شاید بتوان مقدمه ورود کشورهای در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه 1990 دانست که با پوشش گسترده آسیایی شروع به کار کرد . تحقیقات نشان می دهد که STAR شبکه ماهواره‌ای برخی از حکومت ها درآسیا بدون شناخت دقیق وضعیت و آینده نگری ، هر کدام در جایی از آن طیف شیفتگی تا انزجار قرار گرفتند ، به گونه‌ای که عکس العمل آنها در شش دسته جای گرفت . دسته اول ، کشورهایی بودند که نه تنها استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای را مجاز دانستند ، بلکه تسهیلاتی نیز برای دریافت برنامه ها به وسیله مردم فراهم کردند . مانند سنگاپور و کویت ، گروه دوم کشورهایی که مانعی ایجاد نکردند ، اما با تعیین مالیات برای نصب آنتن ، به طور غیرمستقیم با عمومی شدن آن مقابله کردند . مانند پاکستان . گروه سوم کشورهایی که مجاز دانستند ولی اقدامات رقابتی را نیز آغاز کردند . مانند هند ، اندونزی ، کره جنوبی و سریلانکا . گروه چهارم کشورهایی که با پشتوانه امکانات قوی خود پیش از ممنوعیت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم کشورهایی که همراه با ممنوعیت قانونی ، اقدامات رقابتی را نیز دنبال کردند . مانند عربستان سعودی ، بحرین، قطر ، شارجه ، دبی و مالزی . گروه ششم کشورهایی که سردرگم ، تصمیم قانونی نگرفته و هیچگونه اقدام رقابتی را نیز آغاز نکردند . مانند ایران و برخی از کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه (محسنیان راد ، 1373 ، صص47029)

البته ، در سال های بعد ، برخی از این کشورها جای خود را بر طیف فرضی ما تغییر دادند . در نگاهی کوتاه به بخش مثبت طیف ، می توان به عنوان نمونه به نظرات کلیفورد گیرتز اشاره کرد که بسیار خوشبینانه ، سرانجام این عصر را همپوشی فرهنگی می داند . او در (C.Geerts) تعریف فرهنگ می گوید ، فرهنگ در جوهره خود اطلاعاتی است که گروهی در آن شریک اند . خصلت اطلاعات به عکس اشیاء آن است که دهنده ، آنچه را که داده می تواند برای خود نیز حفظ کند . به این ترتیب فرهنگ ها با یکدیگر همپوشی یافته با هم تعامل پیدا می کنند و وابستگی متقابل می‌سازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است که در فرهنگ مشترک میان یک زوج روی می دهد (1994McCreery , ) . زیرا آنها می آموزند که چه انتظاری از یکدیگر داشته باشند برخی از کشورهای خوش بینی خود را در عمل اینگونه نشان داده که علیرغم اختلافات دیرینه با جامعه دیگر ، فضای حاصل از ICT را وسیله ای برای نزدیکی بیشتر با خصم دیرینه تلقی کرده اند . نمونه اقدامات کره جنوبی در مقابل ژاپن از مصادیق بارز چنین مواردی است . (2000Ryall, )

در کنار چنین خوش‌بینی هایی ، افرادی مثال پیرلازولی – نویسنده لیبراسیون – معتقد است که در ICT فقط منابع نظام سرمایه داری ، سودپرستی ، توسعه تبلیغات بازرگانی و افزایش مصرف نهفته است . او می گوید عصر چند رسانه ای می خواهد کتاب را کنار گذارد . او کتاب را از منظر چشم سوداگران با اینترنت مقایسه کرده و می نویسد: آنها از دید تجاری ، به هیچ وجه کتاب را ابزار رسانه ای مناسبی نمی دانند ، چون خودکفاست ، هزینه جانبی ندارد . قابل مبادله و استفاده عده زیادی است . خواننده کتاب می تواند خارج از دسترس تبلیغات و چرخه کسب و کار ، ساعت ها را با کتاب سپری کند . کتاب استدلال خواهی و افزایش حس گرایش به نقد را در مخاطب تقویت می کند . در حالی که اینترنت سال به سال با از رده خارج کردن کامپیوتر قبلی، مصرف کننده را نیازمند دستگاهی جدیدتر می کند . روز به روز بر تعداد سی دی های انبار شده او افزوده می شود . ضمن آنکه صنعت تلفن به خاطر کارکرد اینترنت ، هزینه بیشتری از او دریافت می کند

البته لازولی تصدیق می کند که اینترنت علیرغم تمام این مخاطرات ، ابزاری فوق العاده برای ایجاد ارتباط است و در جای خود پیشرفتی قابل ملاحظه محسوب می شود و امکان گفت و گوی آزادانه را با تمام جهان فراهم می سازد . او در مورد پست الکترونیکی می گوید ، در جامعه اطلاعاتی نیز مثل سایر جوامع انسانی ، دلنشین ترین دیدارها و برخوردها در بزرگراه ها صورت نمی گیرد ، بلکه به طور غیرمترقبه و در جاده های فرعی روی می دهد . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly)

عده ای نگران نابرابری در سواد اطلاعاتی (Information Literacy) و سواد رقومی (Digital Literacy) در میان اعضای یک جامعه هستند (2000 ، Inoue). برخی نیز موضوع را وسیع تر یده از نابرابری میان کشورها سخن گفته و می گویند همانگونه که میان امکانات محله های فقیرنشین با ثروت‌مند نشین تفاوت مشهود است ، چنین تفاوتی در مورد جامعه اطلاعاتی نیز در حال شکل گیری است . (برلو ، 1997)

در جامعه ICT ، تمامی اطلاعات خصوصی افراد ، به صورتی نظم یافته و ضمناً دور از دسترس صاحب اطلاعات نگهداری خواهد شد . اگر اکنون تمامی سوابق امکانات تلفنی افراد حفظ می شود . به تدریج زمانی خواهد رسید که دولت ها قادر خواهند بود اطلاعات عظیمی را درباره تک تک اعضای تشکیل دهنده ملت در اختیار داشته باشند . ضمن آنکه هم اکنون نیز بخشی از این اطلاعات مانند آدرس آبونمان شدگان برای فروش ضبط و به صورت پکیج های آماده عرضه می شود . (1993 ، Seshagiri)

هر چه به درجات بالا تر جهت گیری منفی به ICT نزدیک می شویم ، جوامعی را می‌بینیم که در سابقه دستیابی به شرایط مذکور عقب تر هستند . به عنوان مثال آن دسته از کارشناسان ارتباطات که از اصطلاح امپریالیسم فرهنگی استفاده می کنند ، کسانی هستند که به مقایسه توان ICT میان کشورهای اروپای مرکزی با آمریکا ، اروپای شرقی سابق با اروپای مرکزی و حتی کره با ژاپن می پردازند

این اصطلاح نیز پیشینه ای دیرینه دارد و می توان آن را در گزارش مک براید و بسیاری گزارش های دیگر مانند جریان بین المللی برنامه های تلویزیونی – یک خیابان یک طرفه (1985، Varis) دید . اکنون نیز همانگونه که آلن ولز می گوید ، هرگاه بحث امپریالیسم فرهنگی مطرح می شود ، موضوع رسانه ها ، جریان اطلاعات و برنامه‌های تلویزیونی بیگانه به میان کشیده می شود . (14P‌ ، 1996Wells , )

به عنوان مثال در تحقیقی که در سال 1998 در مورد برنامه تلویزیونی کشورهای رومانی ، لیتوانی ، اسانیا و پرو انجام شد ، دیده شد که مدل بومی تلویزیون های لیتوانی و رومانی که مربوط به قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حاوی اهداف آموزشی بود تبدیل به مدلی مشابه تولیدات تلویزیون های تجاری پرآگهی اروپای مرکزی شد . محققات تحقیق مذکور می نویسند که تلویزیون کشورهای اروپای شرقی اکنون تبدیل به کارگزاران سبک های تلویزیون اروپایی شده و در نتیجه به توسعه ارزش و فرهنگ غربی در این کشورها پرداخته اند . آنها گزارش می دهند که در هر چهار کشور ، تولیدات تلویزیون داخلی بر اساس الگوها و سبک تولیدات تلویزیون آمریکا شکل می گیرد و تأکید می کنند که بسیاری از تولیدات تلویزیون اسپانیا نه بازتاب ارزش های اسپانیایی و نه مربوط به پندارهای هویت ملی آن کشور ، بلکه نمونه ای از محصولات آمریکایی شده است . آنها نتیجه گرفته اند که امپریالیسم فرهنگی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا سبب شده که فرهنگ آمریکایی به صورت نفوذ فرهنگی (Cultural Influence) از طریق تولیدات تلویزیونی در جهان گسترش یابد و با گسترش اینترنت و تلویزیون های ماهواره ای ، فاصله ها از گذشته تنگ تر شده و شرایطی مهیا شده که بهتر است به جای جهانی شدن ، آن را آمریکایی شدن (Americanization) و یا حتی بی ملیت شدن (Denationalized) بنامیم

آنها دلیل می آورند که تکثر مورد نیاز جهانی شدن ، به طرف تمرکز رسانه ای (Concenturated Media) می رود . ضمن آن که الگوهای کلیشه‌ای (Stereotype) نیز برای تولیدات داخلی تلویزیون های جهان در حال توسعه است ( 2000 ، American Invasion). البته اگرچه موضوع امپریالیسم فرهنگی بیشتر متوجه ایالات متحده آمریکاست اما کشورهای دیگری نیز هستند که تولیدات تلویزیونی خود را به صدها کشور دیگر صادره می کنند . مانند برزیل که صادر کننده به 128 کشور جهان است . (103P، 1996 ،Abercrombie)و یا مصر که صادر کننده عمده برنامه های تلویزیونی به تمامی کشورهای عربی است ، ضمن آنکه تحقیقات نشان داده که اکثر کشورهای آفریقایی وارد کننده برنامه های تلویزیونی کشورهایی هستند که روزگاری مستعمره آنها بوده‌اند (محسنیان راد ، 1376 ، ص 1124)

منفی ترین جهت گیری به ICT با اصطلاح تهاجم فرهنگی مطرح می شود . اصطلاحی که می توان آن را از سیاستمداران و مصلحان اجتماعی ایران ، مصری و حتی فرانسوی نیز شنید و اکثراً از سوی جوامعی به کار می رود که در گذشته سلطه خارجی ، آسیب های جدی بر ثروت های مادی و معنوی آنها وارد کرده است و از نظر نظام ارزشی نیز تفاوت های عمیق با غرب دارند . یکی از محققان مصری در توصیف تهاجم فرهنگی از اصطلاح ابداعی دیگری به نام تهاجم روشنفکری (Intellectual Invasion) استفاده کرده که به نظر می رسد مشابه همان اصطلاح قدیمی است که یکی از جامعه شناسان ایران به نام جلال آل احمد (1969-1921) آن را به صورت غرب زدگی مطرح کرد. (جلال آل احمد ، 1921 ، غرب زدگی ، ص89)

صالح المقاوری در بررسی تاریخی خود تهاجم روشنفکری را به سه مرحله تقسیم کرده است : مرحله اول را دروان فیلسوفان باستانی یونان می داند که تلاش می کردند تمامی فرهنگ ها را به پذیرش مفاهیم و طبقه بندی های آنان وادار کنند . مرحله بعدی مربوط به قرون وسطی بود که از طریق جنگ های صلیبی تلاش می شد که از توسعه اسلام در اروپا ممانعت به عمل آید . سومین مرحله را مربوط به عصر حاضر دانسته و آن را تهاجم روشنفکری می نامد که ترکیبی است از همان امپریالیسم فرهنگی به علاوه تهاجم روشنفکران داخلی به منظور کنترل وضعیت فرهنگی آنها ، المقاوری هدف این تهاجم را در کشورهای اسلامی کوشش بر تغییر اصول اسلامی ، ایجاد تردید در تاریخ اسلام ، بی ثبات کردن شخصیت ملت های مسلمان و پدید آوردن مفاهیم جدید به جای قوانین اسلامی ، یورش به رهبران مذهبی و بی اعتبار کردن آنها ، نفوذ به نهادهای آموزشی به ویژه رسانه ها و توسعه تئوری های فلسفی همچون اگزیستانسیالیسم و سکولاریسم می داند . (2000El-Maghawrye , ) ضمن آنکه نگران نفوذ میسیونرهای ذهبی در جامعه مصر نیز هست

در یک جمع بندی از آنچه روی طرف مورد بحث قرار گرفته می توان گفت که در مورد آینده ICT سه سوال فرضیه گونه پیش روی ماست

1- آیا آینده این تحولات به تعامل – به مفهوم تبادل فرهنگی – منتهی خواهد شد؟ و یا،

2- پروسه و فرایندی همچون هرنابرابری ناشی از جبر و اختیار دیگری در جریان است که در طول تاریخ ، ملت ها ، با مشابه آن مواجه بوده و به دلیل دسترسی های متفاوت به سخت افزار و نرم افزار ، از دستاوردهای نابرابر برخوردار شده اند ؟ و یا اینکه ،

3- سرانجام روابط از قبل طراحی شده یک سویه ای خواهد بود که به صورت یک پروژه نه پروسه جنگ نابرابری را به وجود آورده که کلید واژه آن تهاجم فرهنگی است؟ من تردید دارم که فرضیه اول به وقوع بپیوندد و از جمله کسانی هستم که بر اساس شواهد ،‌آینده نگری های خوش‌بینانه مربوط به جهان چندرسانه‌ای را نوعی توهم می دانم . در این مورد لازولی می نویسد : همان توهمی که در آغاز اختراع تلویزیون ایجاد شد و همه معتقد بودند که این نوآوری شگفت انگیز ، دستیابی آزادانه همگان را به فرهنگ و هنر فراهم می سازد اکنون بر اینترنت حاکم شده و بشر یک بار دیگر دچار ساده لوحی شده است . (21 ، 5 ، 1998 ، Lazuly) این ساده لوحی در عصر رادیو نیز روی داد ، چنانکه چارلز رد مورخ آمریکایی در ششمین سال آغاز به کار رادیو نوشت : رادیو ، جهان وطنی را به همراه خواهد آورد . گویی روی بال های باد باشی و جهان را درنوردی (کری ، 1376 ، ص254) قبل از آن نیز ساموئل مورس ، به هنگام اختراع تلگراف ، در 1835 نوشت ، عصب های تلگراف به سرعت تفکر ، دانش و همه آنچه را که در این سرزمین رخ می دهد منتقل می سازد . (کری ، 1376 ، ص292)

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729 دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729

فصل اول  
1- معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران:  
2- تاریخچه:  
3- پژوهشکده ی فناوری ارتباطات:  
4- پژوهشکده ی امینت فناوری اطلاعات و ارتباطات:  
5- پژوهشکده ی مطالعات راهبردی و اقتصادی:  
فصل دوم:  
مروری بر خانواده DSP ( TMS320C54X)  
مقدمه  
خصوصیات TMS320C54X  
توضیح کلی در مورد DSP  
پایه های آی سی‌های 54x  
معماری پردازنده  
ساختار باس  
حافظه  
اجزاء درون آی سی  
پورت سریال  
پینهای پورت سریال عبارتند از:  
فصل سوم  
استاندارد G.729  
توضیح کلی در مورد کد کننده  
دلیل انتخاب G.729  
بلوک دیاگرام مدل CELP  
بلوکهای G.729  
Decoder  
تاخیر  
توضیح عملی Encoder  
پیش پردازش Pre – Processing  
آنالیز تخمین خطی وکونتیزاسیون  
روشهای کلی بدست آوردن ضرایب LP عبارتند از:  
پنجره کردن و محاسبه Auto Correction  
الگوریتم لوینسن – دوربین  
تبدیل LP بهLSP  
کوانتیزاسیون ضرایب LSP  
تبدیل ضرایب LSP به LP  
Perceptual Weighting  
منابع:  

1- معرفی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان قدیمی ترین مرکز پژوهش در حوزه­ی فناوری اطلاعات (ICT) ، با بیش از 37 سال سابقه تجربه علمی در امر تحقیق و مشاور ما در وزارت متبوع، اصلی ترین پایگاه تحقیقات در زمینه­ی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است. این مجموعه هم اینک با برخورداری از کادری تخصصی و مجرب در حوزه های مختلف (ICT) و دیگر امکانات پژوهش و آزمایشگاهی پیشرفته در قالب چهار پژوهشکده

1- فناوری اطلاعات

2- فناوری ارتباطات

3- امینت

4- مطالعات راهبردی و اقتصادی

فعالیتهای تحقیقاتی عمده ای را دنبال می کند

2- تاریخچه

این مرکز در سال 1349 با امضای تفاهم نامه ای بین دول ایران و ژاپن تاسیس شد و به طورمحدود فعالیتهای تحقیقاتی بنیادی خود را که پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی عمدتاً ماهیتی دانشگاهی داشت، آغاز کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره­ی امور مرکز تحقیقات مخابرات ایران به وزارت پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات) واگذار شد و به عنوان بازوی تحقیقاتی و مشاوره ای در این وزارتخانه فعالیتهای گسترده ای را دنبال کرد. بازنگری در ساختار فعالیتهای مرکز، هدف خودکفایی، استقلال فنی و تخصصی، مسئولان را بر آن داشت تا نسبت به تحقیق توسعه به ویژه تحقیقات کاربردی در زمینه ی فناوری مخابراتی اولویت خاصی قائل شود. در سال 1376 مرکز تحقیقات مخابرات ایران به پژوهشکده ارتقا یافت و در سال 1384 با تاسیس سه پژوهشکده به پژوهشگاه تبدیل شد. این مرکز هم اینک با دارا بودن چهار پژوهشکده به عنوان پژوهشگاهی تحقیقاتی، قطب پژوهشی فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب می شود و نقش مهم را به عنوان مشاور مادر در بخش (ICT) دارا می باشد

3- پژوهشکده ی فناوری ارتباطات

ارائه ی مشاور در حوزه ی فناوری ارتباطات برای شرکتهای زیر مجموعه مزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه های شناخت، طراحی، کاربردی، بهینه سازی، توسعه و استفاده از تکنولوژی های نوین مخابراتی به منظور پشتیبانی علمی و عملی از صنعت و بازار ارتباطات کشور و مدیریت و هدایت عرصه تحقیقات علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی در حوزه های فناوری ارتباطات در کشور هماهنگی، نظارت و پشتیبانی براین فعالیتها را بر عهده دارد. همچنین می توان به تهیه استاندارد های ملی تست و تایید نمونه تجهیزات و خدمات در زمینه ی فناوری ارتباطات در قالب ایجاد و حمایت آزمایشگاهی ملی مرتبط و ایجاد بستر مناسب برای بومی سازی، توسعه و تجهیز سیستمها و خدمات مرتبط با اتباطات رادیویی، ثابت، نوری ایستگاههای زمینی ماهواره ای و همچنین نرم افزار ها و سخت افزار های مدیریت یکپارچه شبکه های مخابراتی به میزان حداقل 30% در کشور اشاره کرد

4- پژوهشکده ی امینت فناوری اطلاعات و ارتباطات

پوشش کاملتر موضوعات مرتبط با افتا (امنیت فضای تبادل اطلاعات)، پوشش انواع نیازمندیهای تحقیقاتی افتا در مجموعه­ی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشخیص نیازمندیهای تحقیقاتی آتی افتا در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق آینده پژوهشی و توجه به فناوریهای نوین افتا، همگام با توسعه ی فناوریهای حوزه ی ارتباطات و اطلاعات در جهان، استفاده از حداکثر توان آموزشی، پژوهشی، صنعتی و اجرایی کشور به منظور تحقق نیازمندیهای تحقیقاتی افتا در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه ریزی، هدایت و حمایت از بومی سازی فناوریهای افتا به منظور پوشش نیازمندیهای امنیتی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده دارد

5- پژوهشکده ی مطالعات راهبردی و اقتصادی

با توجه به اهداف کلی برنامه توسعه چهارم تا سال 1388 که نیاز به سیاست گذاری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری وارد مشارکت بخش خصوصی در این توسعه الزامی است. بنابراین در جهت کاهش تصدی گری دولت و آزاد سازی منابع دولت مسئله ی خصوصی سازی و آزاد سازی مطرح می گردد بطوریکه با قیمتهای مناسب و مشتری مداری نسبت به ارائه ی سرویسها اقدام گردد. بنابراین نیاز به مطالعات اقتصادی، فنی حقوقی در رابطه با چگونگی رقابت، قیمت گذاری، تهیه قوانین و مقررات مطرح می گردد. از طرفی لزوم ارائه سرویس به نقاط محروم با توجه به خصوصی سازی همچنان به عهده ی دولت است از جمله مسائلی است که باید در نظر گرفته شود


مقدمه

کارت VCU در بخش باند پایه عملیات فشرده سازی و فریمینگ صوتی را انجام می دهد تا هر کانال صوتی 64Kbps بعد از انجام کدینگ G.726 ( ADPCM ) با نرخ 16Kbps به بخش فریمینگ ارسال شده و با اضافه شدن سربار فریمینگ جهت ارسال و دریافت صحیح بیت ها در مبدا و مقصد ، در نهایت با پهنای باند 192Kbps به مودم ماهواره ای تحویل داده شده و از آنجا وارد کانال ماهواره ای شود . در طراحی کارت VCU فعلی از آی سی های ADPCM شرکت Zarlink استفاده شده است که ضمن سادگی کار ، در حداقل زمان ، کارت راه اندازی شود . با توجه به گران بودن پهنای باند ماهواره ای به نظر می رسد در این کارت می بایست از استانداردهای فشرده سازی دیگری استفاده شود تا با پهنای باند کمتری صوت انتقال یابد . از جمله این استانداردها می توان به G.729 اشاره نمود که ضمن مقبولیت عام ، صوت را تا میزان 8Kbps فشرده می نماید . لیکن اجرای آن نیاز به استفاده از DSP دارد تا بتوان این استانداردها که ماهیتی ریاضی دارند را در کارت پیاده سازی نمود . در واقع جهت توسعه آتی سیستم در بخش صوت و کارت VCU ، کافیست به جای آی سی های ADPCM از DSP استفاده نمود تا بتوان الگوریتم های مورد نظر را پیاده سازی نمود . نکته مهم در این توسعه عدم تغییر در ساختار کارت است . در واقع با تغییر ذکر شده سایر ماژول های کارت تغییر نمی کنند از جمله بخش فریمینگ و ارسال و دریافت به مودم ماهواره ای که همچنان به همان صورت در FPGA های برد قرار می گیرند

   در این فصل مطالعه مقدماتی در مورد DSP و استاندارد G.729 انجام شده است تا پیش زمینه لازم جهت توسعه آتی سیستم حاصل گردد . با توجه به این نکته که ظرفیت و تعداد کانال های صوتی یک ایستگاه که وارد کانال ماهواره ای می شوند بسیار محدود است ( چون هر ایستگاه نهایت 64 مشترک دارد و طبق آمار تماس های هم زمان با خارج از ایستگاه کمتر از 16 تماس است ) با بررسی های انجام شده DSP های سری 54X برای این کاربرد کفایت می کنند ضمن آنکه این خانواده از DSP ها با قیمت مناسب در داخل کشور وجود دارند که این مطلب از اهمیت به سزایی در بخش تولید برخوردار است


خصوصیات TMS320C54X

v    معماری پیشرفته چند باسه با سه باس مجزا برای حافظه دیتای 16 بیتی و یک باس حافظه برنامه

v     45 بیت واحد منطقی محاسباتی (ALU) شامل یک شیفت دهنده 45 بیتی و دو انباره 40 بیتی مستقل

v  ضرب کننده موازی 17×17 بیت جفت شده با یک جمع کننده اختصاص یافته 40 بیتی برای عملیات جمع / ضرب (MAC) تک سیکلی بدون Pipeline

v    واحد مقایسه – انتخاب و ذخیره ( CSSU) برای انتخاب مقایسه / جمع عملگر Viterbi

v    رمزگذاری توانی برای محاسبه یک مقدار توانی از یک انباره 40 بیتی در یک سیکل تکی

v    دو تولید کننده آدرس با هشت ثبات کمکی و دو واحد محاسباتی ثابت کمکی     ( ARAU‌)

v    باس دیتا با یک خصیصه نگهدارنده باس

v    باس آدرس با یک خصیصه نگهدارنده باس( فقط 548 و 549)

v    مود آدرس دهی بسط یافته برای حداکثر بیت 16×M8 فضای برنامه خارجی قابل آدرس دهی ( فقط 548 و 549)

v    حداکثر بیت16× 192K فضای حافظه قابل آدرس دهی ( 64Kword برنامه، Kword I/O 64)

v    ROM درون آی سی که مقداری از آن قابل ترکیب بندی به صورت حافظه دیتا / برنامه می‌باشد

v    عملیات Repeat تک دستوری و Block Repeat برای کد کردن برنامه

v    دستورهای دارای یک عملوند کلمه طولانی 32 بیتی

v    دستورهای دارای یک عملوند کلمه طولانی 32 بیتی

v    دستورهای محاسباتی با ذخیره موازی و بارگذاری موازی

v    دستورالعمل های ذخیره شرطی

v    بازگشت سریع از وقفه

v    اجزا درون آی سی

– تولید کننده Wait – State قابل برنامه ریزی با نرم افزار و سوئیچنگ بانک قابل برنامه‌ریزی

– تولید کننده کلاک PLL ( Phase Lock Loop) درون آی سی با اسیلاتور داخلی یا منبع کلاک خارجی

– پورت سریال کاملا دوطرفه برای حمایت  انتقال 8 یا 16 بیتی ( LC546 و LC545 و 541)

– پورت سریال TDM (Time Division Multiplexed)

( فقط 542,543,548 ,549)

– پورت سریال بافر شده (BSP) ( فقط 542,543, LC545 , LC456 , 548, 549)

– واسط پورت (HPI) Host موازی 8 بیتی ( فقط 542,Lc545, 548,549)

– یک تایمر16  بیتی

– قطع کنترل ورودی – خروجی خارجی ( XIO) جهت غیر ممکن کردن باس دیتا، باس آدرس و سیگنالهای کنترلی خارجی

– کنترل مصرف توان با دستورالعملهای IDLE1 و IDLE2 ، IDLES با مودهای توان – پایین

– منطق شبیه سازی بر پایه SCAN درون آی سی، (JTAG IEEE Std 1146.1 )

– 25ns زمان اجرا دستور العمل ممیز – ثابت تک سیکلی ] 40MIPS [ برای منبع تغذیه V 5 ( فقط 542 و 541)

– 20ns و 25ns زمان اجرای دستورالعمل ممیز – ثابت تک سیکلی                 ] 40,50MIPS [ برای منبع تغذیه 33V ( فقط LC54x)

– ns 15 زمان اجرای دستورالعمل ممیز – ثابت تک سیکلی ] 66MIPS [ برای منبع تغذیه 33V ( LC548 , LC549)

– 12.5ns زمان اجرای ممیز – ثابت تک سیکلی ] 80MIPS [ برای منبع تغذیه 33V ( 548,LC54xA,lC549)

– 10ns زمان اجرای ممیز – ثابت تک سیکلی [120,100 MIPS] برای منبع تغذیه 33V هسته 25V ( VC549)

 

توضیح کلی در مورد DSP

      TMS320VC54x,TMS320VC54x, TMS320LC54x,TMS320C54x خانواده (DSP) پردازنده سیگنال دیجیتالی ممیز ثابتی هستند که بر پایه معماری Harvard پیشرفته طراحی شده اند که یک باس حافظه برنامه و یک باس حافظه دیتا دارند . این پردازنده‌ها هم چنین ALU ای دارند که از درجه بالایی از موازی سازی برخوردار است .  این خانواده DSP شامل یک سری دستورهای تخصصی می باشد که از علل انعطاف و سرعت بالای این DSP ها می‌باشند

   فضاهای دیتا و برنامه مجزا اجازه دسترسی همزمان به دستورهای برنامه و دیتا را می دهد   ( موازی سازی) . دو عمل خواندن و یک عمل نوشتن می تواند در یک سیکل تکی انجام شود. به علاوه ، دیتا می تواند بین فضاهای برنامه و دیتا منتقل شود . این موازی سازی یک مجموعه قدرتمند از عملیات محاسبات ، منطق و عملیات بیتی را فراهم می کند که همگی می توانند در یک سیکل تکی انجام شوند . به علاوه همه پردازنده‌های این خانواده شامل مکانیزم کنترل جهت مدیریت وفقه‌ها، عملیات تکراری و صدا زدن تابعها می باشند.جدول زیر یک دیدگاه کلی از DSP های نسل 54x را ارائه می کند

پایه های آی سی‌های 54x

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

مقدمه
ماهیت خبر
خبر در تلویزیون
تعریف خبر
تعریف خبر از دیدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات
عناصر خبر در تلویزیون
سبک‌های خبر نویسی
سوگیری های خبری
«موضوع‌های خبر در تلویزیون»
«ویژگیهای خبر تلویزیون»
«ویژگیهای خبر تلویزیون»
شروع خبر در تلویزیون
ساختار برنامه خبری
خبرنویسی برای تلویزیون
شیوه ارائه خبر در تلویزیون
نگارش خبر تلویزیون
معیار گزینش خبر
روانی و زلالی در خبر نویسی
گرافیک خبری
خبرهای رویداد مدار و فرایند مدار (موضوع‌گرا) در تلویزیون
تأثیر عوامل گوناگون در فرایند خبر تلویزیون
تفاوت خبر با تفسیر و تحلیل
گویندگی خبر تلویزیون
منابع خبر در تلویزیون
منابع خبری رسانه ها
هنرهای تجسمی
تعریف گرافیک
تفاوت گرافیک و نقاشی
الفبای تصویری
رنگ
مقایسه سیستم رنگهای چاپی و نوری
محدودیت‌های فنی انتخاب رنگ
الف- نظریه تشنگی رنگها
نظریه‌‌ی نسبی‌گرایی رنگها
نظریه تعامل رنگ و فرم
ریخت (ترکیب بندی)‌
هماهنگی (هارمونی)
گرافیک تلویزیونی و گرافیک در تلویزیون
گرافیک در تلویزیون
تاریخچه گرافیک تلویزیونی
تیتراژ
ویژگی‌های تیتراژ خوب و مناسب
تفاوت و تشابه تیتراژ تلویزیونی و تیتراژ سینمایی
نکات کلی تیتراژ تلویزیونی
کپشن
طبقه‌بندی کپشن ها بر اساس شیوه نمایش
طبقه‌بندی کپشن‌ها بر اساس موقعیت زمانی و مکانی
طبقه‌بندی کپشن‌ها به لحاظ شیوه انتقال به دوربین
طبقه‌بندی کپشن ها بر اساس شیوه اجرای آنها
دکور
آرم استیشن (Arm Station)
گرافیک کلیپ
تفاوت‌های تیتراژ کلیپ و تیزر
طراحی نشانه
ویژگی‌های فنی نشانه
ویژگی‌‌های ایده‌آل نشانه
نشانه های اقتباسی
آرم یا لوگو؟
گرافیک خبری چیست؟
اهداف و کارکرد
کپشن های ثابت
نمودارهای متحرک
«تیتر و سوتیتر»
شناخت حروف
1- خوانایی حروف
2- ضخامت حروف
3- فشردگی و کشیدگی حروف
4- در هم رفتگی حروف
5- اتصال حروف
6- اندازه حروف
7- رنگ بندی حروف
8- چینش حروف
9- دوری از تصویرسازی
شیوه نمایش خلاصه اخبار
آرم استیشن Arm Station
طراحی Arm Station خبر
آرم استیشن در خبر تلویزیون
استودیو مجازی
اینفوگرافیک و کاربردهای خبری
الف ) قابلیت تصویری شدن
ب ) بیشترین اطلاعات در کمترین زمان
ج ) مخاطبان عام
گرافیک در پخش خبر تلویزیون
اهداف و کارکرد
ویژگی های گرافیک خبری
هویت بصری
نشانه (آرم) و نامواره ( لوگو)
آرم استیشن
سرفصل های خبری
اینفوگرافیک
کپشن های ثابت و متحرک
زیر نویس در پخش خبر
دکور در پخش خبر
طراحی دوباره (redesign)
Redesign کجا؟
Redesign ، چرا ؟
1- محدودیتهای فنی
2- تأثیرات بازخوردها
3- رقابت
4- تقویت ارتباط با مخاطب
Redesignign ، گونه ها
Redesigning ، چگونه؟
پیشنهادها
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون

1- شعار غفاری، پرویز. تبلیغات خبری و منافع ملی. تبلیغ سفید،‌سیاه، خاکستری. ویژه نامه آموزشی شماره یک . فصلنامه رسانه . سال 73 ص 30
2- ماهنامه آموزشی – تخصصی افق. معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما.سال سوم شماره 33 دی 80 ص 14 و 15
3- شکرخواه، یونس. خبر. مرکز گسترش و آموزش رسانه ها . سال 74 . ص 25
4- دیبامی،‌فاطمه – مهناز ترابی. تحلیل محتوای اخبار خارجی نیمروزی از دیدگاه سوگیری خبری. مرکز تحقیقات و مطالعات سنجش برنامه صدا و سیما. سال 74 ص 10 و 11
5- ساروخانی،‌باقر. دایره المعارف علوم اجتماعی. انتشارات کیهان . چاپ اول. سال 71 ص 65
6- شرایبر، سروان. ترجمه سروش حبیبی. نیروی پیام . ص 290
7- معتمدنژاد،‌کاظم. وسایل ارتباط جمعی – ص 233
8- قاضی زاده ، علی اکبر. واژه لید فراموش می شود. فصلنامه پژوهش و سنجش . شماره 27
9- میرفخرایی، تژا. جزوه درس تحلیل برنامه های خبری . دانشکده صدا و سیما. سال 82
10- وند نوروز، جواد. فرهنگ آموزش. سال سوم . شماره 31 مهر 80 ص 14 و 15
11- بدیعی، نعیم. قندی،‌حسین. روزنامه نگاری نوین. دانشگاه علامه. چاپ اول، تهران، ص 38
12- میلرسون، جرالد. فن برنامه سازی تلویزیونی. ترجمه مهدی رحیمیان. تهران،‌سروش، 1380
13- سعیدی پور، فرشته. گرافیک در عنوان بندی فیلم. تهران، سروش . 1376
14- ماهنامه تخصصی آموزش معاونت سیاسی ، افق. سال چهارم. شماره چهل و هشتم
15- صادقی، مهدی. جزوه درسی مبانی گرافیک خبری. دانشکده صدا و سیما، سال 83
16- مصاحبه با مهدی صادقی عضو شورای گرافیک خبر صدا و سیما

مقدمه

در عصری زندگی می کنیم که سرعت و تخصص دو شاخص مهم آن است. ریزشدن و خرد شدن تخصص‌های کلان و روزآمد شدن یافته و بافته‌‌های این روزگار دور از انتظار نیست

گاه این تخصص ها چنان هستند که اصلاً به حساب نمی‌آیند و از این رو کمتر به آنها پرداخته شده‌اند طراحی گرافیک برای تولید و پخش خبر تلویزیون از جمله این تخصص‌های ظریف و ناپیداست چندان که گویی اصلاً نیست. پیش از این گرافیک را در دو حوزه «هنر» و «تبلیغات» می‌دانستند و بالطبع افراد شاغل و فعال در آن را به «هنرمند» و یا «تبلیغاتچی» می‌شناختند اما امروزه با گسترده شده کاربردهای این تخصص، تعاریف متفاوتی هم برای آن ساخته و پرداخته شده است. وقتی این روزها صحبت از «گرافیک خبر»  در هر سه نوع‌اش(چاپی، تلویزیونی و سایبر) می‌شود،‌ بایستی بدانیم که گرافیک دیگر صرفاً هنر و یا تبلیغات نیست بلکه مفهوم دیگری را هم در برمی‌گیرد و آن رسانه است. لذا گرافیک خبر ترکیبی از «هنر» و «رسانه» است ترکیبی که تفکیک ناپذیراست

در این پژوهش در ابتدا تعاریفی از خبر و واژه‌های مرتبط با آن را ارائه می نماییم و سپس وارد مقوله گرافیک شده و آنرا در چند پلان معرفی می کنیم: گرافیک به عنوان یکی از هنرهای تجسمی، گرافیک در تلویزیون و گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون. در انتهای این تحقیق پیشنهادهایی هم ارائه شده تا بتوان بر اساس آنها مشکلات موجود در گرافیک خبر را مرتفع ساخت

مجموعه‌ای که در پیش رو دارید، پایان‌‌نامه‌ای برای اخذ درجه کارشناسی ارتباطات با گرایش خبر رادیو و تلویزیون است. عنوان این پایان‌نامه «کاربردهای گرافیک در تولید و پخش خبر تلویزیون» می‌باشد. هر چند این تحقیق خالی از اشکال و ایراد نیست اما امیداوارم گامی در جهت آشنایی بیشتر بحث گرافیک و خبر برای تمامی عزیزانی که در بخش خبر کار می‌کنند باشد

در پایان از تمامی اساتید دانشکده صدا و سیما و به خصوص استاد راهنمای محترم و بسیار عزیزم جناب آقای مهدی صادقی که در این راه بسیار مرا یاری رساند کمال تشکر و قدردانی را دارم


ماهیت خبر

رسانه‌ها در عملکرد روزانه خود صحنه مناظره بینش‌ها و میدان منازعه کلمات و معانی هستند، برخلاف آنچه ظاهراً به نظر می‌رسد، رسانه‌ها در نقش خبری خود آینه‌ی انعکاس رویدادها و واقعیات دنیای اجتماعی و سیاسی نیستند، بلکه برعکس آفرینده واقعیتهای اجتماعی و سیاسی هستند و به تصورات ما از دنیای اطرافمان هستی می‌بخشند این فرض و پیشنهاد در آغاز عجیب می نماید و ممکن است ما را در شناخت محیط اطراف خود دچار تردید کند. لیکن با اندکی اندیشه می‌توان پی‌برد که خبر خود واقعیت و خود عینت جهان اطراف ما نیست، بلکه تنها حکایت و روایتی از این واقعیت است

اینکه آیا واقعیتی خارج از محدوده کلام وجود دارد یا نه، مورد بحث نیست، بلکه این شناخت اساسی که خبر ساخته و پرداخته ذهن بشر است و این ذهن تنیده در عقاید، آداب و رسوم و هنجارهای فرهنگی است،‌ کلید گشایش راز خبر است. خبر به ما می‌گوید که به چه چیز خبر فکر کنیم و چگونه به آن بیندیشیم

علاوه بر این، خبر محصول کار سازمان یافته‌ای است که سلسله مراتب، ارزشها و هنجارهای تولیدی خود را دارد. خبر از دنیای واقعی برمی‌خیزد، بر اساس ارزشها و هنجارهای فرهنگی و سازمان خبری واقعیت را دگرگون می‌کند و به صورت روایت و داستان به دنیای واقعی باز می‌گردد

در این فراگرد (مشاهد، بغیر، روایت و اشاعه) خبر به ارزشها و هنجارهایی که از آنها برخاسته است، حکم طبیعی و عینی می‌بخشد و در گسترها خود آنها را باز تولید کند. به رغم ادعای روشنگری، خبر از آنجا که باید ساده باشد و در سطح تصورات و ذهنیات مخاطبانش قرار گیرد، از‌ آنجا که باید به زبان آنان سخن می‌گوید از دیدگاه ایشان دارای معنی باشد، نمی‌تواند فراتر از سطح عمومی مخاطبانش حرکت کند . در نتیجه خبر به صورت تأیید کننده و توصیه گر باورهای بیشتر پرداخته مخاطبان عمل می‌کند


خبر در تلویزیون

تعریف خبر

ارائه تعریفی جامع و مانع بدون تکیه بر تعاریف پیشین و مراحل تهیه و تنظیم خبر، شکل‌ اصلی محققان، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاهها بوده است. مهمترین اشکالهایی را که می‌توان رای تعاریف خبر بیان کرد، بدین ترتیب است

1-   بیشتر تعاریف خبر توصیفی هستند و تنها به وصف یک یا دو خبر اکتفا می‌کنند، مانند

«خبر گزارش از واقعیت‌هاست اما هر واقعیتی را نمیتوان خبر نامید» در این توصیف ابعاد تازگی، مجاورت، شگفتی و … معقول مانده است

2-  بعضی تعاریف خبر تمثیلی است مانند : (اگر فردی سگی را گاز بگیرد خبر است)، اما بر عکس، اگرسگی فردی را گاز بگیرد، خبر نیست) این خبر گر چه بعد شگفتی را در خبر روشن می‌کند اما در برابر مثالی دیگر چون خبر «کشتن یک شیر توسط الاغی در باغ وحش تهران) حتی در جنبه‌ تمثیلی‌اش، کاستی‌های فراوان دارد

3-  بعضی تعاریف خبر به صورت تک بعدی به خبر می‌پردازد، پس از  خود جریان غافل مانده اند، پس برای رهایی از این گونه تعاریف محدود و شکننده لازم است به چشم اندازی کلی‌تر از خبر پرداخت

4-  کاستی مهم دیگر تعاریف خبر، آن است که هر یک از آنها تنها برای یک یا دو نوع از خبرها کاربرد دارند. در حالیکه در خبرنویسی دانشجویان با ابعادی از خبر آشنا می‌شوند که لازم است در تعریف خبر بیان شوند

لذا با این پیش زمینه به تعاریف متعددی که توسط صاحب نظران درباره خبر انجام شده است،‌ می‌پردازیم

تعریف خبر از دیدگاه صاحب نظران علوم ارتباطات

– خبر، آگاهی. اطلاع، آگهی، وقوف. خبر کلمه‌ی مفردی است که به مبتدا نسبت داده   می‌شود تا با آن کلامی ساخته شود که چون این کلام به مخاطب القا شد، او از حالت منتظره‌ای که دارد، در می‌آید و به اصطلاح سکوت او در این مورد جایز باشد. «لغت نامه دهخدا»

– خبر شامل هر عمل و اندیشه‌ای واقعی که برای عده‌ای کثیر از مخاطبان، جلب توجه کند. «لیل اسپنسر» Lyle spencer

– خبر نقل واقعی و عینی حوادث جاری مهم است که در روزنامه چاپ می‌شود و مورد توجه خوانندگان قرار می‌گیرد. (س، مولی S-mully)

– خبر، گزارش خلاصه و دقیق یک رویداد است، نه خود رویداد «میچل. دی. چارنلی، استاد دانشگاه سینوتای امریکا)

– خبر عبارت است از، انتشار منظم جریان وقایع و آگاهی‌ها و دانش‌های انسانی و نقل عقاید افکار عمومی است

«فرناندو- ترو، رئیس و استاد انیستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس»

– خبر آگاهی است که برای کسی حائز اهمیت باشد، خبرگزاران و از بین رفتنی است به محض اینکه رویداد یا وضعیتی تفهیم شد و تنش برخاسته از آن کاستی گرفت، آگاهی مورد پذیرش به صورت تاریخ در می‌آید، البته در این حال هم می تواند جالب توجه باشد اما دیگر عاجل و مبرم نیست. دیگر خبر نیست. (شیبوتانی)

عناصر خبر در تلویزیون

اعلام در بیان وقایع جالب اجتماعی موقعی به خوبی صورت می گیرد که عوامل و عناصر مؤثر در ایجاد هر واقعه به طور کامل جستجو و ارائه شود

به طور کلی هر خبر، هر چند کوچک و کوتاه باشد، باید از لحاظ عوامل و عناصر زیر تکمیل گردد

– شخص یا اشخاصی که در واقعه شرکت یا مداخله دارند و یا واقعه به نحوی به آنان ارتباط می‌یابد

–         موضوع و نوع واقعه یعنی آنچه واقعه را تشکیل می‌دهد

–         علت و انگیزه‌ای که سبب ایجاد واقعه شده است

–         چگونگی وقوع که تربیت و کیفیت واقعه را معلوم می‌نماید

–         زمان وقوع که موقعیت واقعه را از نظر تاریخی، روز و ساعت تعیین می‌کند

–         مکان وقوع که وضع واقعه را از نظر محل و فاصله آن با جاهای دیگر مشخص می‌سازد

–    بنابراین اگر ارزشهای خبری به اخبار شکل می‌دهند «عناصر خبری» اخبار را به نمایش می‌گذارند، به طوری که هر اندازه که عناصر خبری کامل‌تر باشند، شکل خبر از نظر اطلاعاتی که باید به مخاطب بدهد جذاب‌تر خواهد بود. عنصرهای تشکیل دهنده عناصر خبری به شرح زیر می‌باشد

چه کسی (که) Woh، چه چیزی (چه) What، کجا؟ where، چه وقت، (کی) when، چرا؟ why چطور(چگونه) how

افزایش غنای خبر با در نظر گرفتن این عناصر است که میتوان تصویر جامعی از رویداد را به بیننده منتقل کرد

1-  چه کسی (که): هر گاه خبری تهیه می‌کنیم، باید عوامل درگیر در ماجرای آن خبر، و در اینجا به طور اخص، فرد یا افراد ماجرا که در پیدایش و وقوع رویداد نقش داشته‌اند دقیق بشناسیم و آنان را در خبر خود معرفی کنیم

2-   چه چیزی (چه) این عنصر عمدتاً بر ماهیت رویدادی که قرار است به خبر تبدیل شود متمرکز است. این عنصر و عنصر پیشین( که) معمولاً از مهم‌ترین عناصر خبری هستند

3-  کجا؟ : هر رویدادی از وجه مکانی برای خود یک محل وقوع دارد. عنصر کجا از آنجا که محل رویداد را مشخص می‌سازد از اهمیت برخوردار است اطلاعات مربوط به عنصر کجا به ویژه اگر این عنصر شناخته شده نباشد، باید به طرزی تفصیلی‌تر ارائه شوند مثلاً اگر محل رویداد در کشور کوچک و گمنامی باشد باید به مخاطب توضیحاتی در مورد موقعیت جغرافیایی آن ارائه شود

4-   چه وقت، کی؟ زمان رویداد برای بینندگان باید ارائه گردد. بیننده باید از زمان وقوع رویداد اطلاع داشته باشد

5-   چرا و چطور؟ عناصر خبری چرا و چطور جنبه‌های تحلیلی و توصیفی رویدادها را تبیین می‌کنند. این دو عنصر در بسیاری از مواقع با دیدگاههای شخصی خبرنگار- خواسته و ناخواسته آمیخته می‌‌شوند و همه آنچه درباره بی طرفی خبری، عینی‌گرایی و پرهیز از جانبداری خبری گفته می‌شود از همین دو عنصر سرچشمه می‌گیرند. بطور کلی عنصر چرا و چگونه عمدتا در گزارشها و خبرهای تحلیلی و توصیفی استفاده می‌شود، نکته‌ای که در اینجا باید متذکر شد این است که بین عناصر خبری و ارزشهای خبری رابطه مستقیمی به شکل زیر وجود دارد

چه کسی  شهرت

چه چیزی= در برگیری و شگفتن فراوان

کجا= مجاورت

چه وقت= تازگی

و دو عنصر چرا و چطور، ارزش تحلیلی و توصیفی دارند زیرا بیننده نمی‌داند که رویداد چرا و چطور به تحقق پیوست است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

مقدمه
فصل 1 : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت
1-1- معرفی سیگنال صحبت
1-2- مدل سازی پیشگویی خطی
1-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت
1-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت
1-2-3- تخمین پارامترهای LPC

فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت
2-1- مقدمه
2-2- روش های کدینگ
2-2-1- کدرهای شکل موج
2-2-2- کدرهای صوتی
2-2-3- کدرهای مختلط
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان

فصل 3 : کدر کم تاخیر LD-CELP
3-1- مقدمه
3-2- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP
3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا
3-2-2- فیلتر وزنی شنیداری
3-2-3- ساختار کتاب کد
3-2-3-1- جستجوی کتاب کد
3-2-4- شبه دیکدر
3-2-5- پست فیلتر
فصل 4 : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C
4-1- مقدمه
4-2- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت
4-3- ساده سازی محاسبات الگوریتم
4-3-1- تطبیق دهنده بهره
4-3-2- محاسبه لگاریتم معکوس
4-4- روندنمای برنامه
4-4-1- اینکدر
4-4-2- دیکدر
فصل 5 : پیاده سازی الگوریتم برروی DSP
5-1- مقدمه
5-2- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ
5-3- چیپ های DSP
5-3-1- DSP های ممیزثابت
5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS
5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x
5-4- توسعه برنامه بلادرنگ
5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK
5-5-1- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار
5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS
5-5-3- نتایج پیاده سازی
5-6- نتیجه گیری و پیشنهاد
– ضمائم
– ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و
پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی
– ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی
– مراجع

1-1 –معرفی سیگنال صحبت

 صحبت در اثر دمیدن هوا از ریه ها به سمت حنجره و فضای دهان تولید می‏شود. در طول این مسیر در انتهای حنجره، تارهای صوتی[1] قرار دارند. فضای دهان را از بعد از تارهای صوتی ، لوله صوتی[2]  می‏نا مند که در یک مرد متوسط حدود cm 17 طول دارد . در تولید برخی اصوات تارهای صوتی کاملاً باز هستند و مانعی بر سر راه عبور هوا ایجاد نمی‏کنند که این اصوات را اصطلاحاً اصوات بی واک [3]  می‏نامند. در دسته دیگر اصوات ، تارهای صوتی مانع خروج طبیعی هوا از حنجره می‏گردند که این باعث به ارتعاش درآمدن تارها شده و هوا به طور غیر یکنواخت و تقریباً پالس شکل وارد فضای دهان می‏شود. این دسته از اصوات را اصطلاحاً باواک[4]  می‏گویند

فرکانس ارتعاش تارهای صوتی در اصوات باواک را فرکانس Pitch و دوره تناوب ارتعاش تارهای صوتی را پریود Pitch می‏نامند. هنگام انتشار امواج هوا در لوله صوتی، طیف فرکانس این امواج توسط لوله صوتی شکل می‏گیرد و بسته به شکل لوله ، پدیده تشدید در فرکانس های خاصی رخ می‏دهد که به این فرکانس های تشدید فرمنت[5]  می‏گویند

از آنجا که شکل لوله صوتی برای تولید اصوات مختلف، متفاوت است پس فرمنت ها برای اصوات گوناگون با هم فرق می‏کنند. با توجه به اینکه صحبت یک فرآیند متغییر با زمان است پس پارامترهای تعریف شده فوق اعم از فرمنت ها و پریود Pitch در طول زمان تغییر می‏کنند به علاوه مد صحبت به طور نامنظمی از باواک به بی واک و بالعکس تغییر می‏کند. لوله صوتی ، همبستگی های زمان-کوتاه  ، در حدود 1 ms ، درون سیگنال صحبت را در بر می‏گیرد. و بخش مهمی از کار کدکننده های صوتی مدل کردن لوله صوتی به صورت یک فیلتر زمان-کوتاه می‏باشد. همان طور که شکل لوله صوتی نسبتاً آهسته تغییر می‏کند، تابع انتقال این فیلتر مدل کننده هم نیاز به تجدید[6] ، معمولاً در هر 20ms یکبارخواهد داشت

در شکل (1-1 الف) یک قطعه صحبت باواک که با فرکانس 8KHz نمونه برداری شده است  دیده می‏شود. اصوات باواک دارای تناوب زمان بلند به خاطر پریود Pitch هستند که نوعاً   بین 2ms تا 20ms می‏باشد. در اینجا پریود Pitch در حدود 8ms یا 64 نمونه است. چگالی طیف توان این قطعه از صحبت در شکل (1-1 ب) دیده می‏شود[3]

اصوات بی واک نتیجه تحریک نویز مانند لوله صوتی هستند و تناوب زمان- بلند اندکی را در بر دارند ، همانگونه که در شکل های (1-1 ج) و (1-1 د) دیده می‏شود ولی همبستگی زمان کوتاه به خاطر لوله صوتی در آنها هنوز وجود دارد

بطورکلی سیگنال صحبت  دارای افزونگی[7] زیادی است  که ناشی از عوامل ذیل هستند

ـ وابستگی های زمان-کوتاه  : این وابستگی ها عمدتاً به کندی تغییرات صحبت با زمان و ساختارنسبتاً منظم فرمنت ها مربوط می‏شوند

ـ وابستگی های زمان- بلند : که عمدتاً از طبیعت نیمه متناوب اصوات با واک و تغییرات آرام پریود Pitch ناشی می‏شوند

ـ‌تابع چگالی احتمال صحبت : علیرغم پیچیدگی آماری صحبت می‏توان آن را با توابع چگالی احتمال شناخته شده تقریب زد. شکل لوله صوتی و مد تحریک آن به صورت نسبتاً آرام تغییر می‏کند و بنابراین صحبت را می‏توان به صورت شبه ایستان در دوره های کوتاه زمانی   (حدود 20ms) در نظر گرفت و با یک  فرآیند تصادفی ارگادیک در یک قطعه زمانی کوچک   مدل نمود و طیف مشخصی برای آن در این قطعه زمانی بدست آورد

علاوه بر افزونگی های فوق عامل مهم دیگری که کاهش نرخ داده سیگنال صحبت را ممکن     می سازد، طبیعت غیر حساس گوش انسان نسبت به بسیاری از ویژگیهای این سیگنال می‏باشد

1-2- مدل سازی  پیشگویی خطی


          روش کدینگ پیشگویی خطی (LPC[8])  مبتنی بر مدل تولید صحبت در کد کننده های صوتی می‏باشد که در اینجا در شکل (1-2) نشان داده شده است. برای استفاده از مدل لازم است که معلوم شود سیگنال با واک است یا بی‏واک و اگر با واک است پریود Pitch مجاسبه گردد. تفاوت اصلی بین LPC و سایر کدکننده های صوتی  در مدل کردن لوله صوتی است. در تحلیل LPC ، لوله صوتی به صورت یک فیلتر دیجیتال تمام قطب در نظر گرفته می‏شود.[4,1]

1-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت

روش LPC هنگامی دقیق است که به سیگنالهای ایستان[9] اعمال شود، یعنی به سیگنالهایی که رفتار آنها در زمان تغییر نمی‏کند. هر چند که این موضوع در مورد صحبت صادق نیست، اما برای اینکه بتوانیم روش LPC را بکار ببریم، سیگنال صحبت را به قسمت های کوچکی بنام   ”فریم” تقسیم می‏کنیم که این فریم ها شبه ایستان هستند. شکل (1-3) مثالی از قسمت بندی سیگنال صحبت را نشان می‏دهد. این قسمت بندی با ضرب کردن سیگنال صحبت  S(n) ، در سیگنال  پنجره W(n) انجام می‏شود

معروف ترین انتخاب برای پنجره ، پنجره همینگ (Hamming) به صورت زیر است

در اینجا N ، طول پنجره دلخواه به نمونه و عموماً در محدوده  160-320 انتخاب می‏گردد   که 240 یک مقدار نوعی می‏باشد . در شکل (1-4) چند پنجره معروف نشان داده شده است

معمولاً پنجره های متوالی برروی هم همپوشانی دارند و فاصله بین آنها را پریود فریم می‏گویند. مقادیر نوعی برای پریود فریم 10-30ms می‏باشد. این انتخاب به نرخ بیت و کیفیت صحبت دلخواه ما بستگی خواهد داشت. هر چه پریود فریم کوچکتر باشد، کیفیت بهتری خواهیم داشت

 

1-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت

شکل (1-5) یک توزیع طیفی نمونه سیگنال صحبت را برای اصوات باواک نشان می‏دهد. با توجه به افت طیف در فرکانس های بالا وضعیف بودن فرکانس های بالا در طیف صحبت ، تحلیل  LPC در فرکانس های بالا عملکرد ضعیفی خواهد داشت. برای تقویت مؤلفه های فرکانس بالا صحبت ، آن را از یک فیلتر بالا گذر با تابع انتقال  که فیلتر پیش تاکید نامیده می‏شود، عبور می‏دهیم. مقدار نوعی ضریب a معمولاً  در نظر گرفته می‏شود

اگر S(n) سیگنال ورودی باشد، سیگنال پیش تأکید شده  خواهد شد

1-2-3- تخمین پارامترهای LPC

در اینجا لازم است که پارامترهای مدل LPC یعنی ضرایب ai فیلتر و بهره G تعیین گردند. اگر تخمین S(n) از روی نمونه های قبلی باشد، ضرایب ai را چنان تعیین می‏کنیم که خطایروی همه نمونه های موجود مینیمم گردد. این مینیمم سازی ما را به معادلات خطی زیر می‏رساند

کهr(i) ،  iامین اتوکورلیشن سیگنال می‏باشد و فرض شده که S(n)  به طول N پنجره شده است. این فرمولاسیون به روش اتوکورلیشن معروف است و ماتریس R در آن یک ماتریس Toeplitz می‏باشد.  چنین ماتریسی غیرمنفرد و همیشه معکوس پذیر است و در نتیجه  همواره می‏‏توانیم جوابی به صورت a = -R-1r داشته باشیم

روش دیگری نیز بنام روش کواریانس وجود دارد. در این روش سیگنال صحبت S(n) پنجره نمی‏شود و به جای اتوکورلیش های r(i) ، کواریانس های r(i,j) برای عنصر (i,j) ماتریس R محاسبه می‏گردد

در اینجا تضمین نمی‏شود که ماتریس R معکوس پذیر باشد و ممکن است که سیستم معادلات فوق جواب نداشته باشد. در این حالت فیلتر LPC ناپایدار می‏شود. از این رو در اینجا بیش از این به روش کواریانس نمی‏پردازیم

راه سوم روش Burg است که امتیاز عدم استفاده از پنجره را در روش کواریانس با امتیاز روش اتوکورلیشن یعنی تضمین پایداری فیلتر ، ترکیب می‏کند. این روش از  ساختار مشبک[10]    فیلتر تمام قطب  استفاده می‏کند[1]

جواب دستگاه معادلات فوق را می‏توان با یکی از روش های کلاسیک آنالیز عددی مثل حذف گوسی بدست آورد. اما چون R یک ماتریس Toeplitz است می‏توان از روشی مؤثر بنام روش تکرار Durbin سود جست که بصورت زیر ضرائب فیلتر را تولید می کند

    2ـ برای یک فیلتر پایدار یعنی یک فیلترLPC   که همه قطب های آن داخل دایره واحد باشد داریم

که این شرط بسیار مهمی است چرا که با اطمینان از اینکه Ki  بین –1 و +1 است حتی            بعد از کوانیتزاسیون ، پایداری فیلتر تضمین خواهد شد. به علاوه محدوده (-1 , +1) کار کوانیتزاسیون را ساده‏تر می‏کند. ولی ai ها دارای چنین ویژگی نیستند که پایداری فیلتر را تضمین نمایند و کوانیتزاسیون ai ها می‏تواند موجب ناپایداری ‏شود

فصل

روش ها و استاندارهای کدینگ صحبت

 2-1- مقدمه

کدینگ دیجیتال صحبت  موضوع تحقیقات بیش از سه دهه اخیر بوده و  روش های زیادی برای کدینگ صحبت پدید آمده است .کیفیت صحبت و نرخ بیت دو عامل اساسی هستند که بطور مستقیم با هم درگیر می باشند و هر چه نرخ بیت پایین تر بیاید ، از کیفیت صحبت کاسته می شود. برای سیستم هایی که به شبکه تلفن متصل می شوند ، صحبت کد شده باید دارای کیفیت خوب  باشد تا با استانداردهای ITU[11] مطابقت داشته باشد اما برای سیستم های محدود مانند شبکه های تجاری خصوصی و سیستم های نظامی ، ممکن است عامل نرخ بیت مهمتر از کیفیت بالای صحبت باشد . از ویژگیهای سیستم های کدینگ صحبت ، تأخیر کدینگ می باشد  که مقدار آن به کیفیت مورد نیاز سیستم ارتباط نزدیک دارد .تأخیر کدینگ شامل تاخیر الگوریتمی (بافر کردن صحبت برای آنالیز)، تاخیر محاسباتی (زمان لازم برای پردازش و ذخیره کردن نمونه های صحبت) و تاخیر مربوط به ارسال و انتقال می باشد . تاخیر اندک در   سیستم های مخابراتی باعث کاهش اثراکو در آن سیستم می شود. از ویژگیهای دیگر سیستم ها توانایی آنها برای ارسال داده    در باند صوتی است . چرا که مشخصه های آماری و طیف فرکانسی داده باند صوتی کاملا  با سیگنال صحبت تفاوت دارد

2-2- روشهای کدینگ

روشهای  کدینگ صحبت را می توان به چند دسته اصلی که در شکل (2-1) نشان داده شده است تقسیم بندی نمود. از این میان سه دسته اصلی که با خط پر نشان داده شده اند موضوع تحقیقاتی بیشتری هستند . این روشها سیگنال صحبت را آنالیز کرده افزونگی های آنرا حذف نموده و بخش های غیر زائد صحبت را به روشی کد می کنند که از نظر شنیداری قابل قبول باشد.کدرهای شکل موج[12] نوعا نرخ بیت بالایی دارند و صحبت بازسازی شده را با کیفیت خیلی خوب ارائه می دهند. کدرهای صوتی[13] در نرخ بیت های خیلی پایین کار می کنند و صحبت را از طریق سنتز بازسازی می کنند . کدرهای مختلط ترکییبی  از تکنیک های  صوتی و  شکل موج را       بکار می گیرند و صحبت با کیفیت خوب را در نرخ بیت های میانی ارائه می دهند

در شکل (2-2) کیفیت صحبت بر حسب نرخ بیت برای سه دسته اصلی کدینگ یعنی کدینگ شکل موج  ، کدینگ صوتی و کدینگ مختلط نشان داده شده است . همچنین خلاصه ای از کاربردهای روشهای در حال کار و آنهایی که در حال توسعه می باشند در جدول (2-1) گردآوری شده است [5]

Year of Operation

Type of Coder

Application

Rate (kbps)

PCM

‍PSTN (1st Generation)

ADPCM

PSTN (2nd Generation)

LD-CELP

PSTN (3rd Generation)

APC

INMARSAT-B

RPE-LTP

GSM

MPLPC

Skyphone

VSELP

North American Mobile

MBE-CELP

INMARSAT-M

(land mobile)

CELP

U.S. Gov.Fed.Standard

Vector Adaptive Predictive Coding   VAPC

NASA  MSAT-X

(mobile satellite)

جدول (2-1): استاندارد های کدینگ صحبت

2-2-1- کدرهای شکل موج

[1]  Vocal Cords

[2] Vocal Tracts

[3] Unvoiced

[4] Voiced

[5] Formant

[6]  Update

[7]  Redundancy

[8]  Linear Predictive Coding

[9]  Stationary

[10]  Lattice

[11]  International Telecommunication Union (CCITT)

[12]  Waveform Coders

[13]  Vocoders

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید