بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکندر7X_1TدرMK

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکندر7X_1TدرMK دارای 187 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکندر7X_1TدرMK  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکندر7X_1TدرMK،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکندر7X_1TدرMK :

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکندر7X_1TدرMK

چکیده:

آزوسپریلوم به دلیل توان تثبیت نیتروژن مولکولی در ارتباط همیاری با گیاهان مهم زراعی مانند انواع غلات و همینطور تولید هورمونهای محرک رشد گیاه در سالهای اخیر به عنوان یک کود بیولوژیک مورد توجه قرار گرفته است.به همین دلیل تحقیق در مورد میزان فعالیت سویه های باکتری با ارقام مختلف گندم هدف این بررسی قرار گرفت:

به منظور تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم،دو آزمایش در سه بخش آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه طی مدت دو سال پژوهش انجام گردید

الف)جداسازی،تکثیرو تولید مایه تلقیح سویه های آزوسپریلوم در شرایط آزمایشگاه

ب)بررسی کارایی تعدادی از سویه های باکتری آزوسپریلوم با ارقام طبسی،مهدوی و لاین موتانت طبسی گندم با استفاده از تکنیکN15

ج) بررسی کارایی تعدادی از سویه های باکتری آزوسپریلوم و تاثیر کاربرد آنها بر عملکرد و برخی صفات زراعی در سه رقم طبسی،مهدوی و لاین موتانت طبسی گندم.

الف)در این تحقیق 80 نمونه خاک ریزوسفری و غیر ریزوسفری ار اراضی تحت کشت گیاهان مختلف زراعی تهیه گردید و برای جداسازی آزوسپریلوم ابتدا رقتهای خاک در محیط نیمه جامد اکن کشت داده شدند و بر روی محیط RC کلونیهای ریز قرمز رنگ به عنوان آزوسپریلوم خالص سازی شده اند و تحت آزمایشهای ترشح هورمون اکسین و توان حل کنندگی فسفر آلی و معدنی قرار گرفتند.

ب) دو فاکتور،آزوسپریلوم در 5 سطح شامل یک سطح عدم کاربرد باکتری و 4 سطح کاربرد سویه های مختلف Az.21 ,Az.31 ,Az.52 ,Az.54 و گندم در سه سطح بومی،اصلاح شده و لاین موتانت بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرتهای کاملا تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلخانه بررسی گردید.

به منظور بررسی تثبیت نیتروژن از ایزوتوپ پایدار 15N استفاده شد.

نتایج حاصله نشان داد که بین سویه های مختلف آزوسپریلوم و هم بین ارقام مختلف گندم از نظر تاثیر بر سطح برگ پرچم.وزن خشک اندام هوایی،تعداد سنبله ،طول سنبله و Ndfa اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد.در بین ازقام مختلف گندم ارتفاع گیاه در سطح 5%معنی دار و تعداد پنجه معنی دار نشده است و همچنین در بین سویه های آزوسپریلومی ارتفاع گیاه معنی دار نگردیده است.

ارقام گندم به دلیل اختلاف فاحش ژنتیکی و نیز سویه های آزوسپریلومی به دلیل تفاوتهای برقراری همیاری با هم اختلافاتی را دارند.

بهترین رقم و بهترین باکتری در اکثر صفات مورد بررسی لاین موتانت و Az.21 بوده است.

ج) دو فاکتور،آزوسپریلوم در 5 سطح شامل یک سطح عدم کاربرد باکتری و 4 سطح کاربرد سویه های مختلف Az.21 ,Az.31 ,Az.52 ,Az.54 و گندم در سه سطح بومی،اصلاح شده و لاین موتانت بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرتهای کامل تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلخانه بررسی گردید.

بین کاربرد ارقام مختلف گندم و سویه های مختلف آزوسپریلوم در تمامی صفات زراعی بجز تعداد پنجه در سطح 1% اختلاف معنی داری مشاهده شد.

بهترین رقم و بهترین باکتری در اکثر صفات مورد بررسی لاین موتانت و AZ.21 بوده است.

بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از کلیه آزمایشات انجام شده فوق می توان چنین اظهار داشت که کاربرد آزوسپریلوم می تواند بسیار مفید در عملکرد و جذب عناصر غذایی و نیز نقش مهمی در کاهش کودهای شیمیایی داشته باشد.البته باید در گزینش سویه های آزوسپریلوم دقت لازم مبذول شود زیرا بین سوشها اختلاف معنی داری از نظر برقراری همیاری وجود دارد.

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکندر7X_1TدرMK
فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………..10

مقدمه ……………………………………………………….13

فصل اول:کلیات ……………………………………………………………15

1-كشاورزی پایدار . ………………………………..16

1-1كودهای بیولوژیك………………………………………………………18

1-2استفاده از میكرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان كود بیولوژیك………………..19

1-3-انواع كودهای بیولوژیك………………………………………………20

2-اهمیت گندم………………………………………………………………..20

2-1-تاریخچه و پیدایش گندم………………………………………………..22

2-2-وضعیت كشت گندم در جهان…………………………………………..22

2-3-وضعیت كشت گندم در ایران……………………………………………24

2-4-وضعیت كشت گندم در استان تهران……………………………………25

2-5-شرایط آب‌وهوایی گندم………………………………………………….26

2-6-مرفولوژی گندم………………………………………………………….27

2-6-1-ریشه………………………………………………………………….27

2-6-2-ساقه………………………………………………………………….28

2-6-3-پنجه…………………………………………………………………..29

2-6-4-برگ………………………………………………………………….30

2-6-5-گل‌آذین……………………………………………………………….31

2-6-6-دانه…………………………………………………………………..32

2-7-عوامل محیطی مؤثر بر رشدونمو گندم……………………………….33

2-7-1خاك…………………………………………………………………….33

2-7-2-رطوبت……………………………………………………………….34

2-7-3-حرارت……………………………………………………………….35

2-7-4-نور………………………………………………………………….36

2-7-4-1-طول روز…………………………………………………………36

2-7-4-2-شدت نور…………………………………………………………36

2-8-عملكرد دانه گندم و عوامل مؤثر بر آن………………………………36

فصل دوم:بررسی منابع………………………………………………………42

1-نیتروژن در طبیعت…………………………………………………………43

2-شکلهای نیتروژن در خاک………………………………………………..44

2-1-نیتروژن معدنی خاک……………………………………………………45

2-2- نیتروژن آلی خاک…………………………………………………….45

3-نقش نیتروژن در گیاه……………………………………………………..45

4-چرخه نیتروژن…………………………………………………………….46

4-1راههایی كه نیتروژن در دسترس گیاه قرار می‌گیرد

و یا به خاك اضافه می‌شود. …………………………………………………47

4-1-1معدنی شدن نیتروژن خاك…………………………………………….47

4-1-2وارد شدن نیتروژن از اتمسفر به خاك……………………………….48

4-1-3-كاربرد كودهای شیمیایی ازته………………………………………..49

4-1-4-تثبیت نیتروژن به روش بیولوژیك……………………………………50

4-2-راههایی كه نیتروژن از دسترس گیاه و یا از خاك خارج می‌شود……..51

4-2-1-غیر متحرك شدن (متوقف شدن یا آلی شدن ) نیتروژن…………….51

4-2-2-نیترات زدایی……………………………………………………………52

4-2-3-جذب نیتروژن بوسیله گیاهان………………………………………….54

4-2-4-آبشویی نیتروژن………………………………………………………..55

4-2-5-تلفات نیتروژن به صورت آمونیاك…………………………………….55

4-2-6-تلفات نیتروژن از طریق فرسایش…………………………………….56

5-سیستمهای بیولوژیك تثبیت كننده نیتروژن……………………………….56

5-1تثبیت نیتروژن به روش همزیستی………………………………………57

5-1-1همزیستی باكتریهای ریزوبیوم و گیاهان خانواده لگومینوز………..57

5-1-2-همزیستی ریزوبیوم با گیاهان غیر لگوم…………………………….59

5-1-3-همزیستی اكتینوریزی…………………………………………………59

5-1-4-همزیستی سیانوباكتریها و گیاهان…………………………………..60

5-1-4-1-همزیستی سیانوباكتری آنابنا و آزولا…………………………….61

5-1-4-2-همزیستی نوسترك و آنابنا باسیكادها……………………………..62

5-1-4-3-همزیستی سیانوباكتری نوسترك و گانرا………………………….62

5-1-5-همزیستی سیانوباكتریها و دیاتومه‌ها………………………………..63

5-1-6-همزیستی سیانوباكتریها و بریوفیتها………………………………..63

5-1-7-همزیستی سیانوباكترها و قارچها (تشكیل گلسنگ)………………..65

5-2-تثبیت نیتروژن به روش آزاد…………………………………………….65

5-2-1-باكتریهای هتروتروف باكتریهای بیهوازی………………………….66

5-2-1-1-باکتریهای بی هوازی………………………………………………66

5-2-1-2-باكتریهای بیهوازی اختیاری………………………………………67

5-2-1-3-باكتریهای هوازی…………………………………………………..67

5-2-1-4-سیانوباكتریها……………………………………………………….68

5-2-2-فتواتوتروف‌های آزادزی………………………………………………69

5-2-2-1-باكتریهای فتوسنتز كننده…………………………………………..69

5-3-تثبیت نیتروژن به روش همیاری……………………………………….71

5-3-1-تعریف همیاری……………………………………………………….71

5-3-2-دلایل تثبیت نیتروژن به روش همیاری……………………………..72

5-3-3-همیاریهای فیلوسفری………………………………………………..72

5-3-4-همیاریهای ریزوسفری…………………………………………………………..73

6-بیوشیمی تثبیت نیتروژن مولكولی……………………………………………………..73

6-1ساختار آنزیم نیتروژناز و نحوه تامین انرژی

مورد نیاز برای تثبیت ازت مولكولی……………………………………………………….74

6-2كارایی………………………………………………………………………………………..77

6-3-تولید هیدروژن و خروج آن……………………………………………………………..81

7-همیاری باكتریهای جنس آزوسپیریلوم با گیاهان………………………………………..83

7-1اكولوژی آزوسپیریلوم……………………………………………………………………..83

7-2گیاهان میزبان………………………………………………………………………………84

7-3-طبقه‌بندی………………………………………………………………………………….84

7-4-مشخصات باکتری…………………………………………………………………………85

7-5-تثبیت نیتروژن وابسته به هیدروژن……………………………………………………..88

7-6-احیای نیترات (نیترات زدایی)……………………………………………………………88

7-7-عوامل موثر در اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم و تاثیر آن بر رشد گیاه……………89

7-8-تولید ساخت.مان كیست مانند…………………………………………………………….90

7-9-تولید سیدروفور…………………………………………………………………………..91

7-10تولید مواد كشنده باكتریها………………………………………………………………92

7-11جذب سطحی باكتریها به ذرات خاك……………………………………………………92

7-12-تولید فیتوهورمونها و دیگر مواد تحریك كننده رشد گیاه……………………………93

7-13-تغییر در فیزیولوژی و موروفولوژی ریشه…………………………………………..93

7-14-نقشهای احتمالی موسیژل……………………………………………………………..94

7-15-مكانیزمهای جذب آزوسپیریلوم بطرف ریشه…………………………………………94

7-16-شیمیوتاكتیك (كموتاكتیك )…………………………………………………………….95

7-17مراحل اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم……………………………………………….97

7-17-1-اتصال باكتریها به پوست ریشه……………………………………………………97

7-17-2-اشغال بافت ریشه…………………………………………………………………..98

7-18-تاثیر آزوسپیریلوم در عملكرد گیاهان مختلف……………………………………….98

8-نیتروژن -15………………………………………………………………………………105

فصل سوم:موادو روشها……………………………………………………………………..110

1-مواد مورد آزمایش…………………………………………………………………………111

1-1تهیه ماده تلقیح…………………………………………………………………………..111

1-2-بررسی روابط همزیستی سویه‌های مخالف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از ایزوتوپ15N در شرایط گلخانه………………………………………………..112

1-2-1-زمان و محل اجرای آزمایش……………………………………………………….112

1-2-2-خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك مورد استفاده………………………………112

1-2-3-دمای گلخانه………………………………………………………………………..113

1-2-4-مشخصات ارقام گندم مورد استفاده………………………………………………114

1-2-4-1-رقم طبسی……………………………………………………………………….114

1-2-4-2-رقم مهدوی………………………………………………………………………114

1-2-4-3-رقم موتانت طبسی……………………………………………………………….115

1-2-5-مشخصات طرح آزمایشی……………………………………………………………116

1-2-6-مشخصات فاكتورهای آزمایش……………………………………………………..116

1-2-7-عملیات كاشت و داشت……………………………………………………………..116

1-2-8-كاربرد ایزوتوپ پایدار نیتروژن-15………………………………………………117

1-2-9-صفات اندازه‌گیری شده…………………………………………………………….120

1-2-10-محاسبات آماری…………………………………………………………………..121

1-3-ارزیابی كارآیی سویه‌های باکتری آزوسپریلوم با ارقام بومی، اصلاح شده و لاین موتانت گندم و تأثیر كاربرد آنها بر عملكرد و برخی از صفات زراعی گندم در شرایط آب‌وهوایی كرج……………………………………………………………………………….121

1-3-1-خصوصیات اقلیمی منطقه………………………………………………………….121

1-3-2-مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش در سال زراعی 83-1382…………….122

1-3-3-خصوصیات. فیزیكی و شیمیایی خاك محل آزمایش………………………………123

1-3-4-مشخصات ارقام مورد استفاده …………………………………………………….123

1-3-5-مشخصات طرح آزمایشی………………………………………………………….123

1-3-6- مشخصات فاكتورهای آزمایش…………………………………………………..123

1-3-6-1-آزوسپریلوم…………………………………………………………………….123

1-3-7-عملیات زراعی……………………………………………………………………124

1-3-7-1-عملیات كاشت………………………………………………………………….124

1-3-7-2-علمیات داشت………………………………………………………………….125

1-3-7-3-عملیات برداشت………………………………………………………………..125

1-3-7-4-صفات اندازه‌گیری شده………………………………………………………..126

فصل چهارم:نتایج و بحث…………………………………………………………………130

گلخانه……………………………………………………………………………………….131

1-ارتفاع گیاه……………………………………………………………………………….132

2-طول سنبله……………………………………………………………………………….135

3-تعداد پنجه گیاه……………………………………………………………………………138

4-سطح برگ پرچم…………………………………………………………………………141

5-وزن خشك اندام هوایی………………………………………………………………….144

6-تعداد سنبله در گیاه………………………………………………………………………147

7-درصد تثبیت بیولوژیک نیتروژن……………………………………………………….151

مزرعه………………………………………………………………………………….154

8-ارتفاع گیاه…………………………………………………………………………..155

9-طول سنبله…………………………………………………………………………..158

10تعداد پنجه در گیاه………………………………………………………………….161

11-سطح برگ پرچم…………………………………………………………………..163

12-تعداد سنبله درواحد سطح…………………………………………………………167

13-تعداد دانه در سنبله…………………………………………………………………170

14-عملكرد دانه…………………………………………………………………………173

15-بیوماس………………………………………………………………………………177

16-شاخص برداشت…………………………………………………………………….181

17-وزن هزاردانه……………………………………………………………………….184

18-جذب نیتروژن………………………………………………………………………..186

پیوست……………………………………………………………………………………..190

منابع……………………………………………………………………………………….191

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی :

بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی

-1- باغهای جهان

1-1-1- بین النهرین (3500 سال قبل از میلاد)

بین النهرین یا میان دو رود، جلگه حاصلخیزی بین رودهای فرات و دجله است و یكی از نخستین بهنه های تمدن انسانی شناخته می شود.

در دوران باستان این سرزمین،‌«رابطه ستایش آمیزبا طبیعت»، مبین نوع ارتباط انسان با طبیعت پیرامونش بوده و ویژگی‌های این رابطه را عناصر زیر تشكیل می‌داده است.

احترام به محیط طبیعی و تقدیس آن، انسان را موظف می‌ساخت كه تمای فعالیتش را با طبیعت هماهنگ سازد.

تقدیس طبیعت، موجب می‌شد كه انسان خود را نگهبان آن بپندارد و تمامی عملیاتش را با عناصر آن ( خطوط، نور و رنگهای طبیعت ) همگون و هماهنگ سازد.

زمین به عنوان “زمین – مادر” منبع و منشاء تمامی خوبی‌ها و زایش‌ها و بقای هستی تلقی می شد.

آب نیز عنصری برای تولید و بقا محسوب می شد و برای رویاندن و ایجاد خنكی به كار می رفت واهمیتی تمثیلی و معنوی داشت.

نگرش و اعتقادات موجود در این زمینه، در باغهای معلق یا پردیس های بابل تجلی یافته كه در امتداد دیوارهای شهر بابل در زمین‌های حاصلخیز به صورت یك سری از تراس‌های مشجر روی یكدیگر ساخته شده بود و از فراز آن، جلگه و بیابانهای اطراف دیده می شد. روی هر یك از تراس‌ها گونه‌های گیاهی متفاوت كاشته شده بود.(شكل)

این باغ ها دارای محوری بودند كه با دو ردیف درخت احاطه می شده و از میان آنها جویی از آنها می گذشت.

سیمای این باغها از طریق كشفیات باستان شناسی مشخص شده كه كروكی Lacon آن را نشان دهد. باغهای معلق بابل از قدیمی‌ترین باغهای كهن جهان می‌باشد، این باغ در سال قبل از میلاد مسیح و همزمان با شروع سلسله پادشاهان پارسی احداث شده است. این باغ یكی از عجایب هفتگانه جهان محسوب می شود. باغ مذكور رابه شكل هرم ساخته اند. این هرم را تراس بندی كرده و طبقات و تراسها را از وسط پلكانهای عظیم به یكدیگر مربوط ساخته بودند. در هر تراس درختان و درختچه ها و درختان گلدار فراوان كشت نموده بودند تا باغ به شكل یك كوه پردرخت در آید. در این باغ نه تنها به طور زیبائی بلكه بخاطر پیچیدگی ساختمان و نحوه آبیاری آن حائز اهمیت به سزا می‌باشد.

1-1-2- مصر (3500 سال قبل از میلاد )

جلگه حاصلخیز مصر نیز در امتداد رود پرآب نیل همزمان با تمدن بین النهرین جایگاه یكی از تمدن‌های بزرگ دوران باستان بوده كه از كشاورزی یافته‌ای نیز برخوردار بوده است.

دراین سرزمین، رابطه انسان مبتنی بر “الهام از طبیعت” و “آمیختگی معماری با طبیعت” قرار داشت و ویژگی آن بدین شرح قابل جمع بندی است:

طبیعت پایه الهام معماری بنای معابد مصری بشمار می‌رفت. به نحوی كه مونومان ها ( اهرام، معابد و …) تقلیدی از كوه وجهت نزدیكی به خورشید است، ستون ها تقلیدی از نخل و سرستون ها تقلیدی از گلهای نیلوفر (Lotus) و پاپیروس (Papirus).

معبد دیرالبحری، نمونه بارزی از معماری این دوره است كه تراسهای آن با آمفی تئاتر طبیعی آمیخته شده است و آخرین تراس آن به عنوان المان نهائی بنا به كوه متصل می‌شود.

سیستم باغسازی در مصر باستان، قطعات مسطح مستطیل شكلی بودند و گیاهان در آن با فرم منظمی كاشته می‌شدند و دیوارهای بلندی آنها را احاطه می‌كردند (شكل‌های 8 و9)

این باغ ها با كانالهای آبی كه نخل‌های كوتاهی كنار آنها كاشته شده بود، به قسمت‌های متعدد بصورت شطرنجی تقسیم می‌شدند.

در كناراین كانالهای آب، گذرهایی نیز برای ارتباط قسمتهای مختلف در نظر گرفته می‌شد.

داربست‌های مو نیز در این باغها از در ورودی تا آستانه محل اقامتگاه امتداد می‌یافت.

در مواردی وسط این باغها حوض آبی تعبیه می‌شد كه عمدتاً از زهكش آبهای زمینی تغذیه می‌شدند و محل پرورش گیاهان آبزی بشمار می‌رفتند و در خنك ساختن محیط نقش داشتند.

در اطراف این باغها یك ردیف درخت در كنار دیوار باغ كاشته می‌شد تا از نفوذ بادهای صحرا به داخل آن جلوگیری بعمل آید.

در مجموعه، طراحی این باغها تحت تأثیر عوامل اقلیمی و محیطی آنها قرار داشت و باغها مكانی برای زندگی خصوصی محسوب می‌شدند.

اغلب تصاویر این دوره، تعویض فصول، بذرافشانی، میوه چینی، دامپروری، پرندگان مختلف، مرداب ، رود نیل و دیگر محیط‌های طبیعی را نشان می‌دهند كه بیانگر وابستگی مصریان باستان به عناصر طبیعی پیرامون خویش هستند.

باغ مصری دوران باستان، الگوی مشخصی برای باغسازی در غرب بوده است.

1-1-3- یونان ( از قرن پنجم تا چهارم پیش از میلاد)

تمدن یونان باستان درجنوب شبه جزیره بالكان شكل گرفت كه سرزمینی كوهستانی، كم باران، با خاكی نه چندان حاصلخیز و سواحلی بینهایت صخره‌ای و كوهستانی بود. این سرزمین تنها در بعضی مناطق جدا افتاده مانند “لاكونی” و “بثوتی” در مركز و “ستالی” در شمال دارای دشت‌های حاصلخیز و مناسب برای كشاورزی بود و هر چند كه دریا در تكامل جامعه آن نقش عمده است، اما در سراسر این شبه جزیره، رودخانه ای موجود نبوده است.

بطور خلاصه یونان كشوری است با جغرافیا و آب و هوای متغیر خطوط ساحلی آن عمیقاً تو رفته و بریده بریده است. در این دوران برای یونانیان طبیعت مكانی مقدس بود ونظم هندسی معماری در نظم طبیعت ادغام می‌شد. ویژگی ارتباط انسان با عناصر طبیعت در یونان باستان به شرح زیر جمع بندی می‌شود:

در ادبیات یونان باستان كه آثار “هومر” (ایلیاد و اودیسه) شاخص آن است، طبیعت به عنوان مكانی مقدس توصیف شده است.

شیوه معماری و نوع استقرار معابد در بستر طبیعت به گونه‌ای بوده كه به فضا، ابعاد و مضامین نمادین (سمبلیك) می‌بخشیده است.

نظم هندسی معابد، دركنار نظم طبیعت شكل می‌گیرد و با آن ادغام می‌شود. مانند معبد اكروپولیس در یونان ( واقع در روی تپه) و معبد Peastum در ایتالیا ( واقع ر زمین صاف و باز) .

با توجه به تفكر راسیونالیستی حاكم در این دوران، شهرها به عنوان ملاك زیبائی شناخته می‌شدند نه طبیعت و باغ‌ها، براین مبنا، لذت بردن از عناصر طبیعی دریونان باستان، غیرمنطقی و غیرقابل تعریف شناخته شده بود.

در دوران كلاسیك به ویژه درزمان افلاطون و ارسطو، هنر باغسازی وجود داشت. این باغ‌ها محل تجمع فلاسفه محسوب می شد كه از آن جمله می‌توان باغهای آكادمی افلاطون و اپیكور را نام برد.

باغسازی بعد از اسكندر بزرگ اهمیت یافت و با تسلط رومیان بر یونانیان توسعه پیدا كرد. “یونانی‌ها بین سالهای 600 قبل از میلاد تا شروع دوران مسیحیت خدمات ارزنده ای به باغسازی جهان نموده اند. اولین باغ عمومی با پارك در یونان كهن احداث گردید. اغلب این پاركها محل تجعم فلاسفه و متفكرین و دانشجویان بود. هنر باغسازی كهن در اوایل دوران مسیحیت و امپراطوری روم به اوج خود رسید. تأثیرات و سنت‌های كلاسیك سبك باغسازی یونانی در قرن بیستم نیز دنبال می‌شود.”

1-1-4- روم ( از اواخر قرن چهارم قبل ازمیلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد)

شبه جزیره “آپه نین”(Apenine) در مركز دریای مدیترانه مهد دولت روم بود. هر چند كه این سرزمین نیز مانند یونان، كوهستانی بوده ، اما وجود دره‌های وسیع ومناسب برای كشاورزی وخاك مستعد و سیمای توانمندتری از فعالیت كشاورزی وباغسازی آن در مقایسه با یونان عهد باستان ارائه می‌كرد. بهره وری از طبیعت، سازماندهی سرزمین برای تولید، ساخت “ویلا- باغ” و توانائی تكنیكی و صحنه آرائی، در مجموع گرایش غالب رومیان باستان در برخورد و ارتباط با طبیعت بشمار می‌رفت.

ویژگی‌های این رابطه به شرح زیر قابل جمع‌بندی است:

در روم باستان طبیعتی مورد ستایش بود كه حضور انسان در آ‎ن حس می‌شد.

زیبائی نیز در رابطه مستقیم با سودمندی قرارداشت و عملكرد زیبایی منظر با ارزش درآمد زائی آن مرتبط بود.

نوسازی در منظر طبیعی، با كاشت متقارن درختان و جستجوی فرم‌های هندسی برای المان‌های طبیعی همراه بود.

باغ‌های رومی مانند تابلوی طراحی شده‌ای بودند كه با مجسمه قهرمانان، فواره،استخر و معابد آراسته می‌شد.

“ویلا- باغ” در این دوره بعنوان مكانی برای تفریح واقامت اشراف در خارج از شهر فرم خاص منظر رومیان را آشكار می‌سازد.

توانائی تكنیكی وصحنه‌آرایی به وسیله المان‌های طبیعی و مصنوعی در این باغ‌ها قابل توجه است. به نحوی كه طراحی فضاهای داخلی به نوعی در فضاهای باغ اجرا می‌گردید.

در “ویلا- باغ” ها عناصر معماری مثل آب، مجمسه و .. با گیاهانی كه به یاری تكنیك Ars-Topiaria شكل می‌یافتند، تركیب می شدند. با استفاده از تكنیك Ars-Topiaria گیاهان به صورت متنوعی هرس می‌شدند و به اشكال مكعب، استوانه، كره و … در می‌آمدند.

نمونه این “ویلا- باغ” ها را می‌توان “ویلا آدریانا” (Adriana) و در نزدیكی رم در “تیولی” (Tivoli) نام برد كه مجموعه عظیمی است كه از منظر، معبد، بنای آكادمی، حمام ، استادیوم، آمفی تئاتر و كتابخانه، در ساخت این مجموعه، الهام از شیوه‌های معماری مناطق مستعمره به چشم می‌خورد. و نظام فضائی آن بر پایه سیستم محوری شكل گرفته بود.

1-4- تحول تاریخی باغ در ایران

متأسفانه درباره باغهای ایران قبل از اسلام و بعد از آن آثار و نوشته و متون دقیقی در دست نیست كه ما را از چگونگی آنها مطلع سازد. همان طوری كه دوره سامانی دوره شروع و اوج اعتلا شعر و ادبیات فارسی بود از نظر معماری و طراحی باغ می‎توان گفت كه ابتدا و شروع آن از دوره استیلای تیمور لنگ بر ایران آغاز گشت و تا امروز ادامه دارد.

در این فصل شرح مختصری از باغهای ادوار مختلف تاریخ ایران كه به باغهای تیموری، باغهای صفوی یا شاه عباسی، باغهای قاجار و باغهای سلطنتی تهران تقسیم بندی شده است ارائه می گردد.

1-4-1- باغ های تیموری

تیمور كه یكی از فاتحان بزرگ نظامی جهان بود در اطراف سمرقند پایتخت خود به احداث حلقه ای از باغهای سلطنتی مبادرت ورزید، این تفرجگاه ها عبارت بودند از: باغ شمال، باغ ارم،‌ باغ بهشت، باغ چنار، باغ دلگشا، باغ قراتپه، علاوه بر اینها كمربندی از باغ ها بوجود آورده و نام شهرهای معروف اسلامی از قبیل قاهره، دمشق، بغداد سلطانیه و شیراز را بر آنها نهاد. این باغها شهر سمرقند را احاطه كرده بودند، معدودی از این باغها شكوه و جلال خود را تا مدتی بیش از یك قرن حفظ كردند ولی اكنون همه آنها از بین رفته و ویران شده اند. نقش باغهای مزبور با اسامی خاص خود در نقاشی ها و مینیاتورهای آن زمان موجود است. با مطالعه این اسناد و مدارك می توان، تغییراتی را كه در مراحل مختلف در طرح باغها صورت گرفته مشاهده نمود و در نتیجه مجسم نمود كه چگونه برای اولین بار مرغزارها و جنگل های سبز به طرحهای رسمی تبدیل شدند و چطور این باغها با ساختمان های مخصوص باغ و كوشك آذین یافتند.

بطور كلی باغهای تیموری بسیار وسیع و با دیوارهای بلند محصور بودند، در وسط هر دیوار سردرهای بلند مزین به كاشی كاریهای آبی و طلائی احداث می نمودند، در گوشه دیوارها كاخهای سه طبقه با كاشی های رنگین بنا می كردند. در مركز باغ تپه ای بسیار مرتفع با سنگ و خاك می ساختند. بر فراز این تپه های فضای مسطحی بود كه با دیوارهای چوبی محصور می گردید، در داخل این حصار هم چندین باغ زیبا بنا می كردند و در وسط این باغها با دیوارهای كاشی كاری شده رنگارنگ كاخهای باشكوه می ساختند. این كاخها بر فراز تپه ساخته می شد كه با خندقی آكنده از آب محصور بود. در این باغها حوض های وسیع دیده می شد و در سرتاسر آن نهر بزرگی جاری بود و درختان تنومند نارون و چنار در دو طرف نهر غرس شده بود. پای این درختان را با سنگ فرش بصورت سكو درآورده بودند. نهرها در محل هایی كه اختلاف ارتفاع زیاد بود با صدای ملایمی پائین می ریختند و به باغ زیبایی خاص می بخشیدند. بالاخره در انتهای آب نهرها به خندق اطراف تپه خاكی می ریخت. معمولاً چند خیابان بزرگ در این باغها بود كه قسمت های مختلف را به هم وصل می كرد، از این خیابان های بزرگ خیابانهای كوچكتری منشعب می شد كه تنوع در طرح به وجود می آورد، در حوض فواره های فراوانی تعبیه می شد.

فضای باغهای تیموری با تناسب زیاد طراحی می شد، در اغلب آنها خیابان ها و باغچه های مستطیل شكل و جنگل های كوچك به اشكال گوناگون احداث می نمودند. در دو طرف خیابان درختهای نارون می كاشتند و بقیه فضای باغ را با درختان میوه و بوته های گل و درختچه های زینتی آرایش می دادند، در این باغها جانوران وحشی از قبیل آهو و قرقاول و شترمرغ و زرافه دیده می شد.

بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی………………………………………………………. 1

1-1- باغهای جهان…………………………………………………………………………………. 2

1-1-1- بین النهرین……………………………………………………………………………… 2

1-1-2- مصر………………………………………………………………………………………. 3

1-1-3- یونان………………………………………………………………………………………. 5

1-1-4- روم………………………………………………………………………………………… 7

1-2- باغسازی در قرون وسطی ……………………………………………………………… 8

1-2-1- باغهای اروپا……………………………………………………………………………… 8

1-2-2- باغهای اسلامی در اسپانیا…………………………………………………………… 9

1-2-3- ایران از قرن پنجم تا پانزدهم………………………………………………………. 9

1-2-4- قرون میانی از قرن پنجم تا پانزدهم……………………………………………… 11

1-2-5- از قرن پنجم تا یازدهم………………………………………………………………… 11

1-2-6- از قرن یازدهم به بعد…………………………………………………………………. 12

1-2-7- باغهای خلفای بنی امیه در اندلس از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی…… 13

1-3- باغسازی بعد از قرون وسطی………………………………………………………….. 14

1-3-1- دوره انسانگرایی از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم……………….. 14

1-3-2- نمونه های ویلا- باغ- منظر…………………………………………………………. 16

1-3-3- دوره باروك………………………………………………………………………………. 18

1-3-4- نمونه های «ویلا- پارك»…………………………………………………………….. 20

1-3-5- نقش فرانسه در تكامل طراحی منظر قرن هفدهم……………………………. 21

1-3-6- مجموعه «و- لو- ویكونت»………………………………………………………….. 23

1-3-7- مجموعه ورسای………………………………………………………………………… 24

1-3-8- عصر روشنگری قرن هجدهم………………………………………………………. 25

1-3-9- باغ های منظره ای در انگلستان قرن هجدهم …………………………………. 28

1-3-10- فرهنگ باغ سازی چین………………………………………………………………. 31

1-3-11- جایگاه نقاشی منظر فرانسه در باغسازی انگلستان……………………….. 32

1-3-12- روشام……………………………………………………………………………………. 34

1-3-13- استوهاوس……………………………………………………………………………… 34

1-3-14- استارهد………………………………………………………………………………….. 35

1-3- تاریخچه و سبكهای پردیس سازی در ایران………………………………………. 36

1-4- تحول تاریخی باغ در ایران………………………………………………………………. 41

1-4-1- باغ های تیموری…………………………………………………………………………. 41

1-4-2- باغ های صفوی یا شاه عباسی……………………………………………………… 43

1-4-3- باغ های قاجاری…………………………………………………………………………. 45

1-4-4- باغهای شیراز……………………………………………………………………………. 46

1-4-5- باغهای تبریز……………………………………………………………………………… 47

1-4-6- باغ فین كاشان……………………………………………………………………………. 49

1-4-7- باغ شاهزاده ماهان كرمان…………………………………………………………… 49

1-4-8- باغ گلشن طبس …………………………………………………………………………. 50

فصل دوم: مبانی نظری……………………………………………………………………………. 52

2-1- بررسی و تحلیل باغهای ایرانی…………………………………………………………. 53

2-1-1- بررسی عناصر باغهای ایرانی……………………………………………………… 53

2-1-1-1- آب نما و استخر…………………………………………………………………….. 53

2-1-1-2- كوشك………………………………………………………………………………….. 55

2-1-1-3- درخت و گیاه…………………………………………………………………………. 55

2-1-1-4- حصار…………………………………………………………………………………… 57

2-1-1-5- زمین…………………………………………………………………………………….. 57

2-1-2- بررسی مفاهیم در معماری باغ…………………………………………………….. 58

2-1-2-1- حس مكان یا مكانیت……………………………………………………………….. 58

2-1-2-2- همزمان زمان- صورت…………………………………………………………… 60

2-1-2-3- نواخت و ریتم………………………………………………………………………… 60

2-1-2-4- هندسه………………………………………………………………………………….. 61

2-1-2-5- ابعاد نمادین…………………………………………………………………………… 62

2-1-2-6- رنگ……………………………………………………………………………………… 64

2-1-3- خصوصیات كالبدی باغ ایرانی……………………………………………………… 66

2-1-3-1- باغ واقع در محیط های هموار…………………………………………………. 66

2-1-3-2- باغ واقع در روی تپه………………………………………………………………. 67

2-1-3-3- باغ آبی………………………………………………………………………………….. 68

2-1-3-4- باغ- خانه………………………………………………………………………………. 68

2-1-3-5- باغ واقع در كنار رودخانه……………………………………………………….. 69

2-2- آب و طبیعت در معماری…………………………………………………………………. 71

2-2-1- آب و معماری…………………………………………………………………………….. 71

2-2-2- طبیعت و معماری……………………………………………………………………….. 91

2-2-1-1- طبیعت بستری برای معماری…………………………………………………… 92

2-2-1-2- طبیعت عنصری از معماری……………………………………………………… 94

2-2-1-3- طبیعت آرایه ای بر معماری…………………………………………………….. 95

2-2-1-4- طبیعت رهنمودی در معماری…………………………………………………… 96

2-3- رمانیسم، بنیان های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری………. 103

2-3-1- بنیان های معرفت شناسانه رمانتیسم و اهمیت ذهنی هنرمند……………. 104

2-3-2- نقش تخیل درمعرفت شناسی رماتیسم و تأثیر آن در زیبایی‌شناسی…. 107

2-3-3- عاطفه و احساسات هنر رمانتیك…………………………………………………… 112

2-3-4- گرایش به گوتیك در معماری و برانگیختگی احساسات……………………. 114

2-3-5- طبیعت و نگرش تازه رمانتیك‌ها به آن ونمود آن در هنرومعماری……. 115

2-3-6- طبیعت گرایی رمانتیك های انگلیس و تحول باغ سازی……………………. 117

2-3-7- جنبش نئوگوتیك در هنر و معماری فرانسه…………………………………… 119

2-3-8- بررسی اجمالی فرم و محتوا در هنر رمانتیك………………………………… 121

2-3-9- نتیجه………………………………………………………………………………………… 124

2-4- توریسم و گردشگری در ایران…………………………………………………………

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال دارای 134 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال :

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال

سابقه و هدف: شناسایی مشکلات و مسائل زنان میانسال با هدف ارتقاء سطح سلامتی آنها امری لازم و ضروری است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال بود.

مواد و روش­ها: 20 زن میانسال غیر فعال به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی(10نفر) و تمرین هوازی+رژیم (10نفر) تقسیم شدند. قبل از آغاز برنامه اصلی تحقیق، نمونه خون آزمودنی­ها اندازه­گیری شد. سپس آزمودنی­ها بطور تصادفی در دو گروه مجزا به اجرای برنامه پژوهشی پرداختند. مجددا نمونه خون آزمودنی­ها به­وسیله همان ابزار و امکانات استفاده شده در مرحله نخست اندازه­گیری و جمع­آوری گردید.

یافته­ها: در هر دو گروه پس از هشت هفته تمرین هوازی سطح آدیپونكتین سرم به طور معنی­داری افزایش یافت (p<0.05)، ولی نیمرخ لیپیدی پس از هشت هفته تمرین هوازی تغییرات معناداری در هیچكدام از گروه­ها نداشت(p>0.05).

نتیجه ­گیری: به طور كلی هر دو روش تمرین باعث افزایش آدیپونکتین که یکی از تنظیم کننده­های سوخت و سازی بدن است، می­شود كه این تغییر می­تواند باعث بهبود كیفیت زندگی در زنان غیرفعال میانسال ­گردد.

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال
فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه. 2

بیان مسأله. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

اهداف تحقیق.. 8

هدف کلی.. 8

اهداف ویژه 8

فرضیه های تحقیق.. 10

تعریف واژه ها 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مبانی نظری.. 14

چاقی و بیماریزایی.. 14

چاقی و حساسیت به انسولین.. 14

چاقی و بیماری عروق کرونر قلب.. 14

چاقی و سرطان. 15

چاقی و استئوآرتریت.. 15

چاقی و تعادل انرژی.. 15

اتیولوژی چاقی.. 16

تأثیر سن بر چاقی.. 16

سبک زندگی.. 18

عوارض چاقی.. 21

ترمودینامیک چاقی و از دست دادن وزن. 24

عدم تحرک بعنوان دلیل برای چاقی.. 26

تعادل درشت مغذی های رژیم. 26

کاهش مطلوب وزن. 26

اثرات ورزش بر کاهش وزن. 27

روش های مرسوم کاهش وزن در افراد چاق. 27

منشأ لیپوپروتئین های خون و طبقه بندی آنها 30

طبقه بندی لیپوپروتئین ها 31

شیلومیکرون ها 31

لیپوپروتئین با دانسیته بسیار پایین(VLDL) 31

لیپوپروتئین با دانسیته پایین(LDL) 31

لیپوپروتئین دارای دانسیته متوسط (IDL) 32

لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL) 32

اثر فعالیت ورزشی بر کلسترول پلاسما 34

آثارکوتاه مدت.. 34

آثار بلند مدت.. 35

عوامل موثر بر غلظت کلسترول بدن. 36

موارد استعمال ویژه کلسترول. 37

اثر فعالیت ورزشی بر تری اسیل گلیسرول های پلاسما 39

آثار کوتاه مدت.. 39

آثار بلند مدت.. 41

کلسترول. 42

کنترل غلظت کلسترول داخل سلولی.. 42

کنترل سنتز کلسترول توسط کبد. 43

آدیپونکتین: 44

انواع آدیپونکتین: 44

عملکرد آدیپونکتین و کبد: 45

آدیپونکتین و ورزش: 47

تحقیقات انجام شده در داخل کشور 49

تحقیقات انجام شده در خارج کشور 58

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق.. 68

جامعه آماری، نمونه آماری و نحوه ی گزینش آزمودنی ها 68

معیارهای ورود به تحقیق:. 69

متغیرهای تحقیق : 70

ابزار و روش جمع آوری داده ها: 70

شاخص های پیكرسنجی: 71

برنامه تمرین هوازی: 72

روش تعیین شدت تمرین : 72

رژیم کاهش وزن پلکانی : 73

روش های آزمایشگاهی.. 75

محدودیت های تحقیق : 76

ملاحظات اخلاقی: 76

روش های آماری.. 77

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه. 79

الف) توصیف داده های تحقیق.. 79

ب) آزمون فرضیه های تحقیق.. 82

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق

خلاصه تحقیق: 98

یافته های تحقیق: 99

بحث و نتیجه گیری.. 101

نتیجه گیری کلی.. 105

پیشنهادات کاربردی برگرفته ازتحقیق.. 106

پیشنهادات برای تحقیقات آینده 107

منابع

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال
فهرست جداول

جدول 2- 1: غلظت های مطلوب، مرز و نامطلوب چربی سرم درپلاسما( mg/dl ) 36

جدول 3- 1: پروتكل كاهش وزن پلكانی در هشت هفته……… 74

جدول 4- 1: توصیف سنی آزمودنی ها 79

جدول 4- 2: توصیف قد آزمودنی ها 79

جدول 4- 3: توصیف وزن آزمودنی ها 79

جدول 4- 4: نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنف مربوط به متغیرهای آنترپومتریكی.. 80

جدول 4- 5: نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنف مربوط به متغیرهای اندازه گیری شده 80

جدول 4- 6: میانگین تری گلیسرید پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 82

جدول 4- 7: میانگین كلسترول پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 83

جدول 4- 8: میانگین HDL پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 84

جدول 4- 9: میانگین LDL پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 85

جدول 4- 10: میانگین آدیپونکتین سرم پس از هشت هفته تمرین هوازی.. 86

جدول 4- 11: میانگین تری گلیسرید پس از هشت هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 87

جدول 4- 12: میانگین كلسترول پس از هشت هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 88

جدول 4- 13: میانگین HDL پس از 8 هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 89

جدول 4- 14: میانگین LDL پس از 8 هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 90

جدول 4- 15: میانگین آدیپونکتین سرم پس از 8 هفته تمرین هوازی و رژیم كاهش وزن پلكانی.. 91

جدول 4- 16: تغییرات مربوط به تری گلیسرید گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی 92

جدول 4- 17: تغییرات مربوط به كلسترول گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی.. 93

جدول 4- 18: تغییرات مربوط به HDL گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی.. 94

جدول 4- 19: تغییرات مربوط به LDL گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی.. 95

جدول 4- 20: تغییرات مربوط به آدیپونکتین سرم گروه‏های تمرین هوازی و تمرین هوازی همراه با رژیم پلكانی 96

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غیرفعال میانسال
فهرست نمودارها

نمودار 4- 1: تغییرات تری گلیسرید در گروه تمرین هوازی.. 82

نمودار 4- 2: تغییرات کلسترول در گروه تمرین هوازی.. 83

نمودار 4- 3: تغییرات HDL در گروه تمرین هوازی.. 84

نمودار 4- 4: تغییرات LDL در گروه تمرین هوازی.. 85

نمودار 4- 5: تغییرات آدیپونکتین در گروه تمرین هوازی.. 86

نمودار 4- 6: تغییرات تری گلیسرید در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 87

نمودار 4- 7: تغییرات كلسترول در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 88

نمودار 4- 8: تغییرات HDL در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 89

نمودار 4- 9: تغییرات LDL در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 90

نمودار 4- 10: تغییرات آدیپونکتین در گروه تمرین هوازی و رژیم غذایی.. 91

نمودار 4- 11: تغییرات تری گلیسرید بین دو گروه 92

نمودار 4- 12: تغییرات کلسترول بین دو گروه 93

نمودار 4- 13: تغییرات HDL بین دو گروه 94

نمودار 4- 14: تغییرات LDL بین دو گروه 95

نمودار 4- 15: تغییرات آدیپونکتین بین دو گروه 96

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروتین های شوک حرارتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروتین های شوک حرارتی دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروتین های شوک حرارتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروتین های شوک حرارتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروتین های شوک حرارتی :

پروتین های شوک حرارتی

همانطور كه می دانید یك دسته از عواملی كه در رشد و فعالیت میكروارگانیسمها موثر هستند عوامل محیطی می باشند كه به 2 دسته فیزیكی و شیمیایی تقسیم می شوند. یكی از مهمترین این عوامل كه به عنوان یك عامل فیزیكی مطرح می گردد گرما ( حرارت) می باشد. حرارت بر كلیه فعل و انفعالات سلولی اثر دارد و متابولیسم سلول را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر حرارت تاحد معینی افزایش یابد واكنش ها را تسریع می كند ولی اگر از حد معین تجاز كند فعالیت های متابولیكی را متوقف می كند زیرا باعث می گردد كه پروتئین ها ماهیت خود را از دست بدهند، دناتوره گردند، آنزیم های مهم و اساسی سلولی از كار افتاده روی غشا و فشار اسمزی اثر كرده در نتیجه نقل و انتقال مواد را تحت تاثیر قرارداده و روی مواد غذایی كاهش می یابد و نفوذ مواد سمی و زاید افزایش پیدا كرده و خروج آنها كند می گردد. در نتیجه فعالیتهای سلولی مختل می گردد. همچنین دما روی فعالیت هایی مثل تولید اسپور، تولید پیگمان، عمل تخمیر و تنفس هم اثر می گذارد.

حرارت اپتیمم: مناسبترین درجه حرارت برای رشد یك باكتری را گویند.

حرارت لتال: حرارت كشنده باكتری ها كه سبب می گردد تمام میكروارگانیسمهای یك گونه درعر 10 دقیقه كشته شوند.

ترموتولورانس : تحمل گرمایی

چاپرون ها : مولكول هایی پروتئینی هستند كه برای فولدینگ و تثبیت پروتئین ها اختصاص پیدا كرده اند و به پروتئین های جدید در حال ترجمه متصل می گردند.

پروتیین های شوک حرارتی

پروتین های شوک حرارتی
فهرست مطالب

پروتئین های مثوک حرارتی 3

چاپرون ها 4

فیلوژنتیکی: 14

بحث و نتیجه گیری از این بررسی : 33

روشها و مواد : 39

بررسی تنظیم مکانیسم عمل small tlsp ها 46

نکات و نتایج مهم: 61

چگونگی القا رگولون سیگما 32: 68

سنتز HSP ها گذرا است پس چگونه متوقف می گردد: 71

نتیجه و بحث 79

منابع Refrences: 81

Heat shock proteins ( HSPs)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور :

بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور

پیشگفتار

كوكسیدیوز مهمترین و متداولترین بیماری انگلی طیور است كه می‌تواند موجب ایجاد خسارات اقتصادی عمده‌ای در مرغداریهای صنعتی گردد.

زیان ناشی از تلفات، كاهش میزان تولید- اشكالات ایجاد شده در میزان ضریب تبدیل غذائی، رشد و عملكرد گله در اشكال بالینی و تحت بالینی كوكسیدیوز از جمله این موارد بشمار می‌آیند.

در سالهای نخست پرورش تجاری طیور، وقوع فراوان كوكسیدیوز اغلب منجر به بروز مسائل حادی می‌گردید پس از آن تفكیك تمایز شكل بالینی كوكسیدیوز از موارد تحت بالینی آغاز شد بطور كلی این مسئله مورد قبول قرار گرفته كه در مرغداریها اغلب اشكال تحت بالینی و یا سطح پائین آلودگی با كوكسیدیوز دیده می‌شود كه فاقد اهمیت اقتصادی قابل توجه می‌باشند. با این حال پس از گذشت چند سال، به دنبال افزایش شواهد بدست آمده این نتایح مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعات دقیقی كه توسط B raunius (1980) و Voeten و همكاران (1988) در سطح فارم بعمل آمد حاكی از آن است كه سطوح پایین آلودگی با كوكسیدیوز قادر است بر روی عوامل مؤثر بر تولید تأثیر زیانباری داشته باشد. (22) وسعت آسیب‌ها و ضایعات ناشی از این بیماری بستگی به زمان وقوع در دوره پرورش دارد، در صورتیكه جوجه‌ها در دروه بحرانی[1] یعنی هفته سوم، چهارم و پنجم مبتلا به بیماری شوند، در دروه پس از بیماری تا زمان كشتار در جوجه‌های گوشتی و زمان تولید در مرغان تخمگذار خسارت وارده به تولید دیگر قابل جبران نخواهد بود.

این بیماری از لحاظ اقتصادی ضررهای هنگفتی را در بردارد كه در نوع خود بی‌‌نظیر است زیرا در جهان این بیماری سالیانه حدود 60 تا 120 میلیون دلار خسارت‌ مالی ایجاد می‌كند كه این امر بخوبی گویای عمق فاجعه است علاوه بر این هزینه‌‌هایی كه به طور سالانه در دنیا صرف خرید دارو، درمان و یا پیش‌گیری كوكسیدیوز می‌گردد، رقم اعجاب‌آور 150 میلیون دلاری می باشد (7)

در آمریكا به تنهائی سالانه 60 میلیون دلار صرف هزینه‌های داروئی مربوط به كوكسیدیوز می‌شود برای اینكه بتوانیم تصویر درستی از كل سرمایه‌ای كه سالانه بواسطه كوكسیدیوز بطور جبران ناپذیری در سطح جهان زایل می‌شود ارائه دهیم، در اینجا سود خالص چند شركت چند ملیتی را كه بر طبق گزارش مجله معتبر اقتصادی فورچون[2]در سال 1986 مقامهای اول تا ششم را از حیث درآمد سالانه از بین 500 شركت چند ملیتی كسب كرده‌اند ذكر می‌كنیم

1. آی، بی، ام 000/555/6 دلار در سال

2. اكسون 000/870/4 دلار در سال

3. جنرال متورز 000/999/3 دلار در سال

4. فورد متور 400/515/2 دلار در سال

5. جنرال الكتریك 000/336/2 دلار در سال

6. آموكو 000/953/1 دلار در سال

این مقایسه ساده نشان می‌دهد كه سرمایه‌ای كه بوسیله كوكسیدیوز در سال زایل می‌شود از مجموع درآمد خالص چند شركت چند ملیتی بزرگ بسیار بیشتر است.
(7 و 8)

متخصصین حدود 10-5% كل مرگ‌ومیر را در سطور جهان بواسطه كوكسیدیوز می‌دانند (56) البته خساراتی كه در سطح بالا ذكر گردید، شامل خساراتی فراوان ناشی از كوكسیدیوز تحت بالینی نمی‌شود. خسارت منسوب به كوكسیدیوز تحت بالینی عبارت از افزایش ضریب تبدیل غذایی و كاهش اضافه وزن می‌باشد. محاسبه انجام شده نشان می‌دهد كه این شكل بیماری ضریب تبدیل غذائی را 4 تا 10 درصد افزایش می‌دهد. همچنین باعث كمبود وزن بدن بمیزان 50 تا 100 گرم در پایان دوره پرورش جوجه‌های گوشتی می‌شود. پیش‌بینی شده است كه به ازای هر پرنده خساراتی معادل 5 تا 10 سنت آمریكا وارد می‌شود.

سرمایه‌ای كه اكنون در صنعت پرورش طیور گوشتی در ‎آمریكا در جریان است به چندین میلیارد دلار بالغ می‌شود و بنابراین كاربرد گسترده داروهای ضد كوكسیدیوز بخصوص در طیور گوشتی از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. و از ضررهای اقتصادی بسیار هنگفتی جلوگیری بعمل می‌آورد.

كاربرد داروهای ضدكوكسیدیایی در هر كشور یك ضرورت تلقی می‌شود ولی دقت در انتخاب و نوع داروهای ضدكوكسیدیایی نیز نبایستی نادیده گرفته شود. عمده‌ترین مسئله در مورد كوكسیدیوز انتخاب دارویی مناسب می‌باشد. (1)

مقدمه

بیماری كوكسیدیوز دارای اهمیت جهانی در صنعت طیور می‌باشد این بیماری بوسیله پروتوزآها كه انگلهای تك سلولی می باشند. ایجاد می‌گردد. این پروتوزآها[3] متعلق به شاخه آپی كمپلكسها[4] و جنس آیمریاها[5]‌ می‌باشد. (2 و 10)

آیمریاها در اپیتلیوم روده تكثیر نموده و سبب تخریب بافتها می‌گردند و متعاقب آن فرآیندهای هضم و جذب مختل گردیده، پرنده از دریافت مواد غذائی و آب محروم شده و در نتیجه دچار دهیدراتاسیون، كم خونی و حساسیت در برابر سایر عوامل بیماریزا می‌گردد.

خانواده آیمریاها نسبت به هرگروه از حیوانات، اختصاصی می باشند و كوكسیدیاهای ماكیان فقط ماكیان را آلوده می‌كنند. 9 گونه آیمریا در ماكیان شناخته شده ولی فقط 5 گونه‌ آن بیماریزا تشخیص داده شده كه عبارتند از:

آیمریا نكاتریكس[6]، آیمریا برونتی[7]، آیمریا آسرولینا[8]، آیمریاماگزیما[9] و آیمریاتنلا[10] همانند بسیاری از بیماریهای انگلی، كوكسیدیوز عمدتاً در پرندگان جوان بروز می‌نماید. زیرا پس از آلودگی پرنده با عامل بیماری‌، ایمنی در برابر بیماری به سرعت ایجاد شده و توسعه می‌یابد و ایمنی حاصله پرنده را در برابر آلودگی مجدد در برابر همان گونه محافظت می‌نماید.

تشخیص:

بعضی مواقع تشخیص وجود كوكسیدیوز در گله مشكل است. صرف مشاهده اووسیستدر مدفوع حتی حضور علائم بالینی می‌تواند ناشی از كوكسیدیوز نباشد. بدنبال بهبود از عفونت كوكسیدیائی، حیوان در برابر عفونت مجدد با همان گونه نسبتاً ایمن می‌باشد. این ایمنی آنقدر قوی نیست كه پرنده اصلاً دوباره آلوده نشود و بعد از عفونت مجدد صدمه نبیند. از طرفی این نوع ایمنی بندرت در برابر گونه‌های دیگر حفاظت‌ ایجاد می‌نماید، از این رو حضور اووسیست گونه بیماریزای آیمریا در مدفوع صرفاً نشانگر این نیست كه بیماری بالینی داریم. از طرفی كوكسیدیوز حاد ممكن است علائم شدید داشته باشد و یا حتی قبل از حضور اووسیست درمدفوع موجب مرگ پرنده شود. (عفونت آیمریاتنلا در جوجه). بنابراین یافت نشدن اووسیست در مدفوع، در بیماری همراه با اسهال نمی‌تواند به این معنی باشد كه كوكسیدیوز وجود ندارد.

كوكسیدیوز در روی لاشه سریعاً تشخیص داده می‌شود ولی در پرندگانی كه یكساعت یا بیشتر از مرگ آنها گذشته به علت تغییرات بعد از مرگ كه خیلی سریع در روده‌ها شروع می‌شود توجه به خصوصیات ضایعات در جهت تشخیص بی‌نتیجه است و بایستی تمام ساختمان روده مورد بررسی قرار گیرد. برخی از روشهای تشخیص عبارتند از:

1. آزمایش میكروسكوپی

جهت مشاهده اووسیست‌ها باید مقدار كمی از لایه مخاطی ناحیه ضایعه دیده را با محلول سالین بر لام رقیق نمود و سپس توسط لامل ‎آن را پوشاند در این حالت معمولاً اووسیست‌ها و ماكروگامتها براحتی دیده می‌شوند و لیكن در بسیاری از نمونه‌ها ضایعات بوسیله شیزونت‌های بالغ ایجاد می‌شوند.

وجود شیزونت‌های بزرگ در ناحیه میانی روده مربوط به ضایعات آیمریانكاتریكس و در روده كور مربوط به آیمرتنلا است.

بدلیل اینكه در گونه‌های مختلف اندازه و شكل اووسیست بسیار نزدیك بهم است، این فاكتور در امر تشخیص چندان مفید نخواهد بود. اندازه‌گیری 30 تا 50 عدد اووسیست معمولاً شاخص خوبی از اندازه گونه ناشناخته آیمریایی موجود در اختیار می‌گذارد.

2. طبقه بندی ضایعات

شدت ضایعات موجود عمدتاً مربوط به تعداد اووسیست بلع شده توسط پرنده و در ارتباط با سایر پرامترهایی از قبیل كاهش وزن و نوع مدفوع دفع شده است. رایجترین سیستم مورد استفاده جهت طبقه‌بندی ضایعات روشی است كه توسط جانسون و رید[11] مطرح گردیده است. (19) در این سیستم جهت طبقه‌بندی ضایعات بر اساس شدت آنها از امتیازهای صفر تا 4 استفاده می‌شود كه صفر برای پرندگان سالم و 4+ به شدیدترین حالت بیماری داده می‌شود.

در زمان بروز طبیعی بیماری در سطح گله، طبقه‌بندی ضایعات ایجاد شده عمدتاً جهت تعیین شدت عفونت مفید می‌باشد در هر صورت حتی اگر چندین گونه از كوكسیدیا به طور همزمان سبب بروز بیماری گردند فقط در چهار قسمت از روده مورد مطالعه قرار می‌گیرند شامل:

1- ناحیه دوازدهه

2- روده میانی از ناحیه انتهایی دوازدهه تا زائده كیسه زرده

3- قسمت انتهای روده از زائده كیسه زرده تا محل اتصال روده كور

4- روده كور

3. طبقه بندی مدفوع

در اینجا نیز بر اساس نوع مدفوع محدوده‌ای بین صفر تا 4+ در نظر گرفته می‌شود بطوریكه 4+ نشاندهنده شدت حالت اسهال همراه با موكوس و مایعات یا خون می‌باشد.

4. روشهای مورد استفاده در تشخیص گونه‌ها

یكی از تكنیكهای تشخیص زمانی كه پرنده فقط با یك گونه آلوده شده باشد ایمنی متقاطع[12] است. ایجاد عفونت با یك گونه خاص موجب ایمن شدن در برابر سایر گونه‌ها نمی‌گردد. چنانچه گونه خاصی از كوكسیدیاها را به پرنده ای كه قبلاً در معرض آلودگی یا گونه خاص قرار داشته، بخورانیم عفونت آشكاری ایجاد می‌شود بدین ترتیب به حضور گونه دیگر در ایجاد بیماری پی‌می‌بریم. در این حالت با عمل حذف كردن گونه‌ها را می‌توان تشخیص داد. این روش وقت و هزینه‌ زیادی می‌برد و نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی زیادی دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تفکیک سوالات عمومی و اختصاصی رشته ریاضی درآزمون 94

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) rar ارائه میگردد

تفکیک سوالات عمومی و اختصاصی رشته ریاضی درآزمون 94

تمامی سوالات اختصاصی وعمومی آزمون سراسری رشته ریاضی سال 1394 را تفکیک کردیم که از هردرس و ازهربخش چند تا سوال آمده ومهمتراینکه کدوم بخش کتاب مهمتراست وبیشترباید بخوانیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی پرتره در عکاسی ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی پرتره در عکاسی ایران دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی پرتره در عکاسی ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی پرتره در عکاسی ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی پرتره در عکاسی ایران :

بررسی پرتره در عکاسی ایران

مقدمه:

عکاسی را باید به عنوان تنها هنری بیان کرد که تاریخ ساز است، این هنرآنچنان قوی، عظیم وتأثیر گذاراست که به آن استناد می شود، به واسطه آن می شناسیم، می آموزیم ودرس می گیریم و گاهی با آن سفر می کنیم ، آن چنان قوی است که می تواند ما را با خود به عمق ببرد، این هنر لحضه ها را ثبت می کند ثابت می کند و درواقع می میراند ولی در عین حال برای همیشه جاودانه می کند. موضوع این تحقیق بخش خاصی ازعکاسی است که به آن عکاسی پرتره (چهره نگار) می گوئیم، این بخش از هنر عکاسی افراد را به ما می شنا ساند، حالات و درونیات آنها را به نمایش می گذارد و بیننده با آنها همسفر می شود، گاهی فقط با نگاه به یکی از این تصاویر ما هر آنچه را که مدل می خواهد بیان کند در سکوت ژرف تصویر فرا می گیریم و شاید همین ویژگی از خواص جادویی و بهت انگیز هنر عکاسی و خصوصا عکاسی پرتره باشد ونیز انگیزه اصلی من برای انتخاب وتحقیق بر روی این موضوع، در این رهگذر گذری کوتاه داشته ام بر تاریخچ عکاسی درایران و نیز عکاسی پرتره در این مرزوبوم، متأسفانه، تاریخ یا سند دقیقی از این بخش از هنر صنعت عکاسی در دست نیست وبه درستی به آن پرداخته نشده است. هرآنچه از تاریخ پرتره در این مجموعه می خوانیم حاصل جمع بندی شخصی محقق و نظریه سازی وی از روی شواهد و مدارک تاریخی بوده است، پس از این مرحله نیز به سراغ عکاسان معاصر پرتره می رویم برخی از آثار آنها را دیده و بررسی می کنیم و درآخرنیز به نمایش آثار پروژه عملی می نشینیم، با امید به آنکه ازهر آنچه داریم حفاظت عمیق وهوشمندانه انجام داده وهرروز آن را پربار تر کنیم تا رنگ فراموشی و خاطره نگیرد وتا همیشه جاودانه بماند.

بررسی پرتره در عکاسی ایران
فهرست

مقدمه

(فصل اول )

( تاریخچه ورود عکاسی به ایران)

منابع ایرانی

منابع فرانسوی و ایتالیایی

منابع آلمانی

( اهمیت عکاسی در دور ناصرالدین شاه)

عکاسی شاهانه

ظهور صنعت عکس

عکس حرم

عکس زندانیان

عکاسباشی وعکاسخانه

رساله های عکاسی

(فصل دوم)

تاریخچه پرتره در عکاسی ایران

پادشاهان

دیوانیان ودرباریان

مستوفیان

مبارزان دوره مشروطه

دانشمندان

عشایر و طوایف

زنان

زندگانی ایرانی

تجار و پیشه وران

مدارس

عکاسان و مهرهای آنان

( فصل سوم)

(فیلم و ملزومات آن )

فیلم چگونه عمل می کند

لایه های فیلم

حساسیت فیلم

درفیلمی که کم نور ببندید چه اتفاقی می افتد

فیلم سیاه وسفید رنگ را چگونه می بینید

بررسی پرتره در عکاسی ایران
فهرست وسایل مورد نیاز ظهور فیلم

وسایل چاپ عکس

(فصل چهارم)

( نور پردازی)

نورپردازی مرکزی

نورپردازی غیر مرکزی

نورپردازی اریب

نورپردازی کناری

نورپردازی کناری- پشت سر

نورپردازی حاشیه یی

نورپردازی پشت سر

کاربرد انواع نورپردازی برای صورت

( فصل پنجم)

( عکاسان معاصر پرتره در ایران)

فخرالدین فخرالدینی

نمایش و بررسی چند عکس از فخرالدینی

مریم زندی

نمایش و بررسی چند عکس از مریم زندی

( فصل ششم)

( پروژه عملی)

عکسهای پروژه عملی زینب کیانی

نقد وبررسی آثار

نتیجه گیری

منابع و مواخذ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روابط خاك و گیاه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روابط خاك و گیاه دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روابط خاك و گیاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روابط خاك و گیاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روابط خاك و گیاه :

بررسی روابط خاك و گیاه

فراهم بودن مواد غذایی در خاك ها

تجزیه‌ی شیمیایی خاك

سرراست ترین راه تعیین فراهم بودن مواد غذایی در خاك، اندازه گیری واكنش های رشد گیاه، با استفاده از آزمایش های كوددهی در مزرعه است. اما این روش وقت گیر بوده یافته های آن به آسانی قابل تعمیم از یك جا به جایی دیگر نیست. برعكس، تجزیه‌ی شیمیایی خاك، آزمایش خاك روشی به نسبت سریع و با صرفه برای دریافت اطلاعات درباره‌ی فراهم بودن غذا در خاك، به عنوان مبنای تجویز استفاده از كودهاست. روش آزمایش خاك سالهای سال در كشاورزی و باغبانی با موفقیت نسبی به كار گرفته شده است. كارایی این روش با میزان همخوانی و هماهنگی اطلاعات به دست آمده با آزمایش های كوددهی مزرعه و نیز با شیوه‌ی بیان و تفسیر تجزیه انجام شده، پیوند نزدیك دارد. در بیشتر موارد، انتظارات، بیشتر از اندازه‌ی كارایی آزمایش های خاك است. در این فصل از دلایل این دوگانگی با تكیه بر فسفر و پتاسیم،‌ به تفصیل گفت و گو خواهد شد.

روش آزمایش خاك از گستره ای وسیع از روش های متداول عصاره گیری مانند اشكال گوناگون اسیدهای رقیق، نمك ها یا عواملی بهره می گیرد، كه تركیبات پیچیده ایجاد می‌كنند. بسته به روش مورد استفاده، میزان كاملا متفاوت از مواد غذایی گیاه استخراج می شود. همچنان كه در مورد فسفر، در جدول 1-13 آمده است. به عنوان راهنما، یك میلی گرم فسفر در 100 گرم خاك می تواند برابر حدود 30 كیلوگرم فسفر در هكتار در یك پروفیل با ژرفای 20 سانتی متر در نظر گرفته شود (وزن مخصوص خاك 5/1 = 3 میلیون كیلوگرم خاك در هكتار). كدام روش باید برای تشخیص فراهم بودن یك ماده‌ی غذایی كانی و به وسیله‌ی آزمایش های رشد برای پیش بینی واكنش گیاه در برابر كود ارزیابی شود.

جدول 1

در بیشتر موارد، چند روش به یك میزان برای آزمایش خاك در مورد یك گونه‌ی ویژه‌ی غذایی كانی مناسب هستند (1921). برای نمونه، برای فسفر، با وجود میزان گوناگون فسفر استخراج شده، روش های استخراج آبی می تواند به همان میزان برای تعیین مناسب باشد كه روش استخراج با اسیدهای رقیق شده (1637). به هر حال، به دلایل گوناگون، پیش بینی واكنش در برابر كود، بر پایه‌ی تجزیه‌ی شیمیایی خاك به تنهایی رضایت بخش نیست: به این دلیل كه تنها ظرفیت بالقوه‌ی یك خاك را برای ذخیره‌ی غذاهای گیاه بیان می كند؛ به اندازه‌ی كافی و به طور خاص، تحرك مواد را در خاك نشان نمی دهد، هیچ اطلاعاتی را در رابطه با عوامل گیاهی، مانند رشد ریشه و تغییراتی كه در فضای مجاور ریشه به وسیله‌ی ریشه به وجود می آید و نقش تعیین كننده در جذب غذاها در شرایط مزرعه دارند، بیان نمی كند. در سه بخش زیر، از این عوامل چكیده وار گفت و گو می شود. در آغاز، از میزان فراهم بودن مواد غذایی در رابطه با تحرك و رشد ریشه گفت و گو می شود.

حركت مواد غذایی به سطح ریشه

اصول محاسبات

اهمیت تحرك مواد غذایی در خاك در مهیا بودن آنها برای گیاهان، نخستین بار از سوی باربر (1962) تاكید شد. برداشت او بر پایه‌ی سه جزو استوار بود: برخورد ریشه‌ها با مواد غذایی، حركت توده ای و انتشار (نگاره‌ی 1). با نفوذ ریشه ها به درون خاك، ریشه به درون فضاهایی حركت می‌كند كه بیشتر از سوی خاك با عناصر غذایی آماده اشغال بوده است. برای نمونه، بر سطوح رس چسبیده اند. سطوح ریشه در این فرایند جابه جایی با مواد غذایی تماس نزدیك پیدا می‌كنند (برخورد می كنند). فنی و آوراستریت (1939)، فرایند داد و ستد تماسی را برای جذب كاتیون بدون جابه جایی از درون محلول خاك ارایه دادند. باربر (1966)، این فرایند جابه جایی را به شیوه ای كلی تر، به عنوان عاملی بیان می كند، كه می تواند در رفع نیاز همه‌ی غذاهای كانی گیاهان نقش داشته باشد.

محاسبات برخورد ریشه ها بر پایه‌ی:

الف- میزان مواد غذایی آماده در حجمی از خاك كه به وسیله‌ی ریشه ها اشغال شده اند.

ب- حجم ریشه، به عنوان درصدی از كل حجم خاك- به طور میانگین یك درصد از حجم خاك سطحی.

پ- نسبتی از كل حجم خاك، كه به وسیله حفره های خاك اشغال شده است (به طور میانگین 50 درصد).

هیچ اطلاعاتی درباره‌ی فسفر، در جدول 4 ارایه نشده، اما براورد كلی می تواند انجام گیرد. میزان آب تبخیر شده به وسیله‌ی یك گیاه زراعی، میان دو تا چهار میلیون لیتر بر هكتار، متغیر است (1983؛ 94). به فرض این كه غلظت فسفر در محلول خاك پنج میكرومولار (15/0 میلی گرم در لیتر) و میزان كل مصرف آب به وسیله‌ی تعرق در این گیاه زراعی سه میلیون لیتر باشد، فراهم آوری فسفر به وسیله‌ی جریان توده ای، در حدود 45/0 كیلوگرم محاسبه می شود كه برابر حدود دو تا سه درصد كل نیاز یك گیاه زراعی است.

اثر جریان توده ای، به گونه‌ی گیاه بستگی دارد (جدول 4) و برای نمونه، برای پتاسیم در پیاز بیشتر از ذرت است. چون ریشه های پیاز سرعت جذب آب بیشتر در واحد طول دارند. (72) سهم نسبی جریان توده ای با سن گیاه (215) و با رطوبت نسبی یعنی میزان تعرق نیز تغییر می‌كند (479).

هنگامی كه پتانسیل آب خاك بالاست (برای نمونه، در ظرفیت مزرعه)، جریان توده ای محدود نشده، میزانی همانند از پتانسیل آب در سطح ریشه ایجاد می‌كند. با كاهش پتانسیل آب خاك (منفی تر شدن آن)، سرعت جذب آب به وسیله‌ی ریشه ممكن است از میزان فراهم آوری آب به وسیله‌ی جریان توده بیشتر گردد و سپس خاك ممكن است خشك شود. این مسئله پیرامون ریشه ها و به ویژه زمانی مشاهده می شود كه، میزان تعرق بالاست (1354)، و اغلب در طول فصل رشد در خاك سطحی رخ می دهد. بنابراین، در شرایط مزرعه طرح بارندگی (یا دور آبیاری) اثری مهم بر نقش حركت توده در فراهم آوری مواد غذایی داراست.

چون جریان توده ای و انتشار به سوی ریشه معمولا همزمان انجام می شود، امكان جداسازی دقیق این دو فرایند وجود ندارد. برای تعریف میزان مواد محلول جابه جا شده به ریشه به وسیله‌ی جریان توده ای، بروستر و تینكر[1] (1970)، عبارت «جریان توده ای ظاهری»[2] را پیشنهاد كرده اند (1354).

نقش انتشار

انتشار، نیروی محرك اصلی دست كم برای حركت فسفر و پتاسیم به سطح ریشه است. برخلاف جریان توده ای، انتشار عامل مهم تحرك یونی درست در مجاورت سطح ریشه است و بنابراین، نه تنها در شرایط خاك، بلكه با عوامل گیاهی مانند رشد ریشه و مساحت ریشه ارتباط نزدیك دارد.

جزو مهم ضریب انتشار مؤثر De[3] می تواند به صورت فرمول ساده‌ شده‌ی زیر خلاصه شود:

(1)

كه D1 ضریب انتشار ماده‌ی غذایی در محلول آزاد، بخشی از حجم خاك، كه به وسیله‌ی محلول اشغال شده (سطح مقطع انتشار)؛ F1 ضریب پایداری است، كه ناشی از مسیر پیچ و خم دار یون ها و دیگر مواد محلول از خلال حفره های خاك و افزایش طول مسیر و در نتیجه، كاهش شیب غلظت و نیز شامل افزایش چسبندگی آب و جذب سطحی یا دافعه‌ی آنیون ها و افزایش dC1/ dC ، یعنی شیب غلظت ، به ترتیب میان غلظت محلول خاك (C1) و مقدار ماده غذایی كه در انتشار شركت می‌كند (C) .

عوامل خاك

به طور كلی، غلظت پتاسیم و فسفر در سطح ریشه، بسیار كمتر از توده‌ی خاك است، كه این موضوع، شیب غلظت خاصی را پیرامون ریشه ایجاد می كند، همچنان كه در نگاره‌ی 3 نشان داده شده است، با افزایش غلظت پتاسیم در خاك، ضریب انتشار آن افزایش می یابد. دامنه‌ی كاهش مواد غذایی پیرامون ریشه‌ی گیاهان، منطقه تحلیل[4] نیز از حدود چهار میلی متر در خاك (تحلیل یافته در اثر كشت انبوه)، تا حدود شش میلی متر و 10 میلی متر، به ترتیب در خاك های بدون كود و كود داده شده. افزایش می یابد. بنابراین، افزایش میزان پتاسیم قابل داد و ستد با استفاده از كود، فراهم آوری پتاسیم از راه انتشار را بیشتر از میزانی افزایش می دهد كه از راه افزایش پتاسیم قابل داد و ستد تنها در واحد وزن خاك انتظار می رود. این موضوع از سوی كوخن بوخن و جونك[5] (1984)، در یك آزمایش كاربرد كود با منداب نشان داده شد، كه میزان پتاسیم قابل داد و ستد در واحد وزن خشك با ضریب در حدود چهار افزایش می یابد، در حالی كه میزان پتاسیم قابل داد وستد كه با انتشار به سطح ریشه می رسد، با ضریب در حدود 20 افزایش می یافت. كاربرد NaCl یا MgCl2 نیز دامنه‌ی تحلیل و بنابراین رسیدن پتاسیم به سطح ریشه را افزایش می داد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا :

مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم آبی در ژنوتیتهای بهاره كلزا

بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهاره كلزا

Physiological evaluation of spring rapeseed (Brassica napus L.) genotypes in relation to water deficit.

چكیده

به منظور بررسی اثر تنش كم‌آبی در مرحله رشد زایشی بر صفات زراعی و فیزیولوژیك ژنوتیپ‌های كلزا، آزمایشی به صورت كرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوك‌های كامل تصادفی در چهار تكرار در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تقحیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح آبیاری معمول براساس 80 میلی تبخیر از تشتك كلاس A (شاهد) و تنش كم‌آبی (قطع آبیاری از مرحله ساقه‌دهی به بعد تا مرحله بلوغ فیزیولوژیكی) و ژنوتیپ‌های بهاره كلزا به عنوان عامل فرعی در 10 سطح شامل اوگلا، نوزده- اچ، هایولا 401 (كانادا)، هایولا 401 (صفی‌آباد)، هایولا 401 (برازجان)، سین-3، هایولا 420، آپشن 500، هایولا 308 و كوانتوم بودند. نتایج حاصل نشان داد كه قطع آبیاری از مرحله ساقه‌دهی به بعد، تأثیر نامطلوبی بر فعالیت‌های رشدی، عملكرد و اجزاء عملكرد داشت. در میان اجزاء عملكرد دانه، كاهش وزن هزار دانه (8 درصد) و به ویژه تعداد دانه در خورجین (3/11 درصد)، بیشترین سهم را در كاهش عملكرد دانه (16 درصد) ژنوتیپ‌های بهاره كلزا در شرایط تنش كم‌آبی دارا بودند. ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش كم‌آبی میزان آمینواسید پرولین بالاتری در برگ داشتند، در حالی كه میزان محتوای نسبی آب برگ و میزان كلروفیل b, a و كل در آنها پایین‌تر بود. كم‌آبی، نسبت كلروفیل a به b را افزایش داد كه این امر ناشی از كاهش بیشتر میزان كلروفیل b نسبت به كلروفیل a بود. میزان پرولین تجمع یافته در برگ در شرایط تنش كم‌آبی، بیان‌گر میزان خسارت وارده به ژنوتیپ‌ها بوده و ارتباطی با تحمل به تنش نداشت. همچنین، كاهش میزان محتوای نسبی آب برگ در ژنوتیپ‌های حساس به كم‌آبی بیشتر بود. ژنوتیپ‌هایی كه در شرایط تنش كم‌آبی، محتوای نسبی آب برگ خود را به میزان بالاتری حفظ نمودند، عملكرد دانه بالاتری را تولید نمودند. بر پایه نتایج، این گونه استنباط می‌شود كه ژنوتیپ‌های سین- 3، نوزده- 1چ، هایولا 420، هایولا 401 (برازجان) و هایولا 401 (كانادا) با شاخص تحمل به تنش بالاتر نسبت به سایر ژنوتیپ‌های مورد بررسی، سازگاری مناسب‌تری با تنش كم‌آبی داشتند و توانستند هم در شرایط آبیاری معمول و هم تنش كم‌آبی، میزان عملكرد دانه بالاتری را تولید نمایند. در مقابل، ژنوتیپ هایولا 308، بیشترین حساسیت را به كم‌ آبی در میان ژنوتیپ‌های مورد بررسی دارا بود.

واژه‌های كلیدی: ژنوتیپ‌های كلزا- عملكرد و اجزای عملكرد- تنش كم‌ آبی- پرولین- كلروفیل- محتوای نسبی آب برگ.

مقدمه

در حدود 40 درصد از اراضی كره زمین در مناطق خشك و نیمه خشك قرار دارند
(Meigs, 1953). در این مناطق، آب محدودیت اصلی بوده و خشكی از جمله مهمترین عوامل القاء كننده تنش در گیاهان زراعی به حساب می‌آید. متأسفانه كمبود آب، تنها به این مناطق محدود نشده و گاهی در سایر نقاط هم توزیع نامنظم باران دوره‌های دشواری را برای رشد گیاه ایجاد می‌نماید. چنین تنشی بر روی عملكرد محصول اثر گذاشته و اغلب باعث ایجاد افت در آن می‌گردد. در شرایط تنش خشكی، پتانسیل آب برگ و مقدار آن نسبی برگ (LRWC) كاهش پیدا كرده و فرآیندهایی نظیر فتوسنتز، توسعه برگ و نیز تراكم و اندازه روزنه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند

(Sierts et al., 1987; Sloan et al., 1990).

كاهش رطوبت در مراحل حساس زیستی گیاه، تغییرات و دگرگونی‌هایی را ایجاد می‌نماید. ماهیت دینامیك وضعیت آبی گیاه، در برگیرنده وابستگی اثرات تنش خشكی به عواملی مانند شدت، دوام و زمان تنش در طول انتوژنی و نیز سایر متغیرهای محیطی است كه این امر پیچیدگی خاصی را در پاسخ گیاه ایجاد می‌كند (Chavan et al., 1990). بدین ترتیب، مقاومت و یا تحمل خشكی از جنبه‌های فیزیولوژیك و اصلاحی مهم تلقی می‌شود. در این راستا، هدایت روزنه كمتر، توانایی برداشت آب از خاكی با رطوبت كم، حفظ پتانسیل آب و میزان آب نسبی برگ (Blum and Mayer, 1999) از طریق ریشه‌های عمیق و منشعب، تورم مثبت برگ در پتانسیل‌های آبی پایین و فرآیندهای مرتبط با تورم و تجمع امینواسیدهایی همچون پرولین، بتائین و … در گیاه جهت تنظیم اسمزی، جزء ساز و كارهای مهم محسوب می‌گردند (Fukei and Cooper, 1995; Kumar and Singh, 1998; Niknam and Turner, 1999).

زراعت كلزا در میان دانه‌های روغنی، با توجه به شرایط آب و هوایی ایران پدیده‌ای جدید به شمار آمده و نقطه امیدی برای تأمین روغن مورد نیز محسوب می‌شود (بی‌نام، 1377). دانه‌های كلزا دارای درصد قابل توجهی روغن (45- 40 درصد) بوده و منبع با ارزش برای تأمین روغن خوراكی و نیز مصارف صنعتی می‌باشد. همچنین، پس از استخراج روغن، كنجاله آن از 26 تا 44 درصد پروتئین به طور معمول برخوردار است. كلزا نیز همانند بسیاری از گیاهان زراعی روغنی از تنش كم‌آبی متأثر می‌شود و بسته به وضعیت آبی در مراحل ویژه‌ای از فنولوژی خود به ویژه دوره رشد زایشی، كمیت و كیفیتش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. علت این امر به احتمال زیاد تغییر در تظاهر ژن‌های كنترل كننده صفات كیفی دانه می‌باشد (Strocher et al., 1995). در بررسی تیمارهای تنش خشكی (تنش در ابتدای رشد رویشی، اواخر رشد رویشی، مرحله گل‌دهی) بر روی ارقام كلزا مشاهده شد كه تنش خشكی به طور معنی‌داری تعداد خورجین در هر گیاه، تعداد دانه در هر خورجین و عملكرد دانه را كاهش داد. كاهش عملكرد دانه عمدتاً از طریق كاهش تعداد خورجین در گیاه و بذر در هر خورجین بود. كمترین تعداد خورجین و دانه در خورجین مربوط به گیاهان تنش دیده در مرحله گل‌دهی بود. كاهش وزن دانه نیز در تیمارهای تنش خشكی اعمال شده در اواخر دوره رشد بیشتر بود. كاهش سطح برگ نیز فقط در تیمارهای تنش در اواخر رشد رویشی و گل‌دهی مشاهده شد. در بررسی پایداری غشاء سلولی در شرایط خشكی مشاهده شد كه این عامل نسبت به گیاهان شاهد بالاتر است. این افزایش به نظر می‌رسد كه یك نوع مكانیزم سازگاری جهت تحمل به تنش خشكی در كلزا باشد. درجه حرارت برگ نیز در گیاهان تنش دیده 1 تا 2 درجه سانتی‌گراد نسبت به شاهد بالاتر بود. درجه حرارت بالاتر برگ، نشانه هدایت روزنه‌ای پایین‌تر و تبادل گازی كمتر در برگ كلزا می‌باشد. كاهش عمكلرد دانه مربوط به كاهش در هدایت روزنه‌ای و فتوسنتز برگ بود. به نظر می‌رسد كه تنش خشكی به مدت 4 تا 5 روز در طی رشد رویشی برای عملكرد دانه كلزا كمتر مضر باشد چون گیاهان تا حد زیادی بهبود می‌یابند. در مقابل، تنش خشكی دیرهنگام، به دلیل عدم بهبود كافی منجر به كاهش بیشتر عملكرد دانه می‌شود (Hashem et al., 1998). پتانسیل عملكرد دانه در كلزا در هنگام اعمال تنش خشكی و تنش‌های حرارتی بالا به هنگام دوره گل‌دهی و مراحل قبل از آن نسبت به دیگر مراحل رشدی، كاهش بیشتری می‌یابد. در كلزا، دوره رشد زایشی (اواخر تشكیل جوانه تا ابتدای تشكیل بذر)، حساس‌ترین مرحله به تنش آبی و درجه حرارت بالا است. كلزا عادت رشدی نامحدودی داشته و می‌تواند در شرایط تنش خشكی به طور ذاتی بهبود یابد. این بهبود از طریق افزایش شاخه‌دهی و افزایش كارایی خورجین‌های باقی مانده صورت می‌گیرد. در بررسی اثر تیمارهای حرارتی و رطوبتی (تنش آبی بالا، آبیاری تا 50 درصد آب موجود خاك و تنش آبی ملایم، آبیاری

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس میزان پرولین در برگ نشان داد كه بین سطوح آبیاری، ارقام و اثر متقابل آنها، اختلاف معنی‌داری در سطح یك درصد آماری وجود داشت (جدول 2). آمینواسید پرولین در شرایط آبیاری معمول نیز در برگ‌های كلزا مشاهده گردید ولی در شرایط تنش كم‌آبی میزان آن در برگ‌ها افزایش یافت. نتایج مقایسه میانگین سطوح آبیاری نشان داد كه تنش كم‌آبی اعمال شده در دوره رشد زایشی در كلزا سبب افزایش میزان پرولین در برگ از میزان 980/11 میكرومول در گرم وزن تر برگ در شرایط آبیاری معمول به میزان 593/90 میكرومول در گرم وزن تر برگ گردید. در مقایسه ژنوتیپ‌ها، بیشترین میزان پرولین در برگ با میانگین 40/121 میكرومول در گرم وزن تر برگ مربوط به رقم هایولا 308 و كمترین میزان آن با میانگین 15/19، 39/19 و 19/78 میكرومول در گرم وزن تر برگ به ترتیب به ارقام آپشن 500، هایولا 401 (كانادا) و هایولا 401 (صفی‌آباد) تعلق داشت (جدول 3). نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری و رقم نیز نشان داد كه بیشترین میزان پرولین در برگ با میانگین 10/225 میكرومول در گرم وزن تر برگ مربوط به رقم هایولا 308 در شرایط تنش كم آبی و كمترین میزان آن با میانگین 436/6 میكرومول در گرم وزن تر برگ مربوط به رقم هایولا 401 (صفی آباد) در شرایط آبیاری معمول بود. همچنین، بیشترین میزان پرولین در برگ در شرایط آبیاری معمول با میانگین 93/20 میكرومول در گرم وزن تر برگ مربوط به رقم هایولا 420 بود. كمترین میزان پرولین در شرایط تنش كم‌ آبی نیز با میانگین 23/24 و 49/24 میكرومول در گرم وزن تر برگ به ترتیب به ارقام هایولا 401 (كانادا) و آپشن 500 تعلق داشت (جدول 4).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله الكالوئید (گیاه شناسی) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله الكالوئید (گیاه شناسی) :

مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)

مقدمه:

الكالوئید‌ها متابولیت‌های پیچیده‌ای هستند كه توسط گیاهان تولید می‌شوند و به حفاظت آنها در برابر آسیب‌ها كمك می‌كنند. الكالوئیدها می‌توانند خواص دارویی و مخدر داشته باشند و با سمی باشند. مرگ سقراط به علت استفاده از شوكران بود كه حاوی الكالوئید كونین می‌باشد. كلوپاترا عصاره گیاه هیوسیاموس را برای زیبایی چهره‌اش استفاده می‌كرد. مورفین اولین الكالوئیدی بود كه شناسایی شد و همینطور اولین بار بود كه تركیب نیتروژن داری از گیاه استخراج شده بود كه قلیایی بود.

تعریفی كه نخستین بار در خصوص الكالوئید ارائه شده عبارت بود از: تركیبی دارای ساختمان ملكولی پیچیده كه واجد یك اتم نیتروژن به عنوان بخشی از سیستم هتروسایكلیك باشند كه منشاء گیاهی دارد و واجد خواص دارویی نیز باشد اما بعدها مشاهده شد كه برخی الكالوئید‌ها مثل كلشی سین یا مزكالین دارای نیتروژن به عنوان بخشی از سیستم هتروسایكلیك نیستند و بدین ترتیب تعریف جدیدی از الكالوئید ارائه شده كه عبارتست از: تركیبات آسیكلیكی كه دارای نیتروژن در جایگاه اكسیداسیون منفی هستند و در تعدادی از ارگانیسم‌های زنده وجود دارند.

تعریف امروزی الكالوئید:

فرآوردهای ثانویه متابولیسم گیاهی هستند كه موادی قلیایی، دارای یك یا چند اتم، نیتروژن در حلقه هتروسیكل می‌باشند و برخی به دلایل اثرات فیزیولوژیكی خود مصرف پزشكی دارند.

تكامل (دیدگاه فیلوژنی)

الكالوئید‌ها در گیاهان پست وجود ندارد. (تالوفیت ها) در قارچ‌ها الكالوئیدهای واجد سولفور و انواع الكالوئیدهای آنتی بیوتیكی شناخته شده است. در نهانزادان آوندی خصوصاً دم اسبیان و پنجه گرگیان الكالوئیدها وجود دارند. در بازدارندگان الكالوئید افدرین در گیاه ریش‌بزی و الكالوئید تاكسول در گیاه سرخدار وجود دارد. در نهاندانگان دو لپه تیره‌های خشخاش، آلاله، سیب زمینی و زرشك غنی از آلكالوئید هستند و در تك لپه ها تیره های آلاله و نرگس.

نقش الكالوئیدها در گیاه:

1) بدلیل مزه تلخ و خاصیت سمی سبب محافظت گیاهان در برابر علفخوارها و پاتوژنها می‌شوند.

2) دارای اثرات شبه هورمونی هستند و می‌توانند تنظیم كننده رشد گیاهان باشند. مثلاً‌ نوروهیوسیامین اثر شبه پروژسترونی دارد.

3) با جانشینی بجای قلیاهای معدنی موجب توازن یونی شده و یا با جانشینی كاتیونهای خاك باعث جذب آنیونها می‌شوند.

4) بعنوان منبع ذخیره نیتروژن هستند، اما هنوز اینكه در شرایط فقر نیتروژن خاك بتوانند وارد متابولیسم گیاه شوند ثابت نشده است.

5) الكالوئیدها باعث از بین رفتن مواد زاید و ازت داری كه محصولات جانبی متابولیسم گیاهان هستند و ممكنست مضر باشند می گردند.

6) موجب غیر فعال شده رادیكال آزاد اكسیژن می‌گردند. (بروسین و استریكنین)

در نواحی با تابش بالای فرابنفش گیاهان تجمع بالایی از الكالوئیدها دارند.

7) برخی از الكالوئیدها جزء رنگیزه‌ها هستند و در جذب حشرات به گرده افشانی كمك می‌كنند. (پتریدین و بتالین)

مكان بیوسنتر و ذخیره الكالوئیدها در گیاهان:

معمولاً الكالوئیدها در ریشه سنتز شده سپس به اندامهای هوایی منتقل می‌شوند و گاهی در جریان انتقال دچار تغییرات شیمیایی در ساختارشان می گردند. الكالوئیدها در واكوئل‌های بافت‌های جوان متمركز می‌شوند و معمولاً‌ در سلولهای بسیار جوانی كه هنوز واكوئلی نشده‌اند وجود ندارد. الكالوئیدها می‌توانند از غشاهای زیستی نفوذ كنند و انتقال آنها بدرون واكوئل از طریق انتشار است. الكالوئیدها ممكنست در اندامهای مختلف گیاه موجود باشند:

دانه (سورنجان)، میوه (فلفل سیاه)، برگ (تاتوره)، ریشه (اقونیطون)، پوست (انار)، ریزوم (بهارك)، ساقه (ویتاریا)، جوانه (بنگ دانه)، پوشینه (خشخاش).

اثر عوامل مختلف بر میزان الكالوئید:

تولید الكالوئیدها تحت تاثیر 2 عامل اصلی قرار می گیرد: 1. وراثت 2. عوامل محیطی (زیستی و غیر زیستی) اثرات عوامل ژنتیكی هم بصورت كیفی می‌تواند باشد و هم كمی. یعنی هم مقدار سنتز الكالوئید و هم نوع الكالوئیدی كه سنتز می‌شود تحت تاثیر وراثت است. اما اثر عوامل محیطی بیشتر كمی است مقدار تولید الكالوئید در گیاهان نواحی مرطوب بیشتر از نواحی خشك است، چون در خاك نواحی مرطوب درصد ازت بیشتر است.

بیوسنتز الكالوئیدهای بنزیل ایزوكوئینولین با بهم پیوستن دوپامین و 4- هیدوركسی فنیل استالدهید صورت می‌گیرد.

كه هر دو از تیروزین مشتق شده‌اند. و اولین حد واسط الكالوئیدی نوركوكلارین تشكیل می‌شود و بقیه الكالوئیدهای این گروه همگی از نوركوكلارین منشا می‌گیرند.

سنتز دوپامین یا نتیجه دكربوكسیلاسیون دی هیدروكسی فنیل آلانین است و یا از هیدروكسیداسیون تیرامین كه محصول دكر بوكسیلاسیون تیروزین است نتیجه می‌شود ظرفیت تیروزین دی‌هیدروكسی فنیل آلانین دكربوكسیلاز برای دكربوكسلاسیون هم تیروزین و هم درهیدروكسی فنیل آلانین تقریباً‌ مساوی است و این پیشنهاد می‌كند كه دوپامین از هر دو سنتزمی‌شود. 4-هیدوركسی فنیل استالدهید یا نتیجه دكربوكسیلاسیون 4-هیدوركسی فنیل پیرووات است و یا حاصل اكسیداسیون تیرامین. بنابراین تیروزین دی‌هیدروكسی فنیل آلانین دكربوكسیلاز احتمالاً در تشكیل هم دوپامین و هم 4- هیدروكسی فنیل استالدهید شركت می‌كند و نقش كلیدی در تنظیم بیوسنتز الكالوئیدهای بنزیل ایزوكوئینولین دارد.

گیاه پاپاورسامنیفروم از پاپاوراسه دارای مورفین و كدئین است كه منابع نیز هست كه منابع دارویی ضددرد هستند. همچنین دارای الكالوئیدهای بنزیل ایزوكوئینولین نیز هست كه اهمیت دارویی دارند. از جمله پاپاورین و نوسكاپین كه سست كننده عضلات هستند ریشه های این گیاه محل تجمع آنتی بیوتیك سانگوینارین است كه پیش ساز آن دی‌هیدروسانگوینارین است. بیوسنتز مورفین و سانگوینارین بوسیله عوامل محیطی و هم عوامل نموی تنظیم می‌شود. بیوسنتز سانگونیارین فقط در ریشه هاست در حالیكه پاپاورین و نوسكاپین اغلب در اندام‌های هوایی سنتز می‌شود مورفین و كدئین در هردو قسمت یافت می‌شوند الكالوئیدهای این گیاه در وزیكولهایی از تیپ سلولی خاص به نام لاتیسیفر تجمع می‌یابد.

مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)
فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1

تعریف امروزی الكالوئید…………………………………………………………………………… 1

نقش های الكالوئید در گیاه………………………………………………………………………… 2

محل بیوسنتز الكالوئیدها…………………………………………………………………………… 3

عوامل موثر بر میزان الكالوئید…………………………………………………………………… 3

طبقه بندی الكالوئیدها……………………………………………………………………………….. 4

فاكتورهای موثر بر مقدار الكالوئید…………………………………………………………….. 7

انتقال الكالوئیدها………………………………………………………………………………………. 8

ویژگی های برخی از الكالوئیدها………………………………………………………………… 9

بیوسنتز الكالوئیدهای تروپانی……………………………………………………………………. 10

بیوسنتز الكالوئیدهای پیرولیزیدین………………………………………………………………. 11

الكالوئیدهای ایزوكوئینولین……………………………………………………………………….. 13

الكالوئیدهای پورینی…………………………………………………………………………………. 18

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید