تحقیق در مورد تعریف سازمان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد تعریف سازمان دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد تعریف سازمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد تعریف سازمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد تعریف سازمان :

تعریف سازمان
فصل اول
تعریف سازمان:
سازمان عبارت از یك رشته منظم و عقلایی است كه بین افرادی كه وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و كثرت تعداد آنان به قدری است كه نمی توانند با هم در تماس نزدیك باشند، به منظور تامین هدف های مشترك خاص برقرار می گردد .

سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها، تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور حسن انجام كار، به طوری كه هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق یابند .
«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یك سیستم فعالتی ها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یك سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد .

تعریف سازمان رسمی: سازمانی كه دارای استمرار بوده و وظیفه یا وظایف معین را در محدوده قوانین و مقررات اجرا می كند. استمرار و تداوم در سازمان با استفاده از نگهداری سوابق اقدامات، تصمیمات و مقررات به صورت كتبی تامین می شود هر سازمان رسمی طبعا شكل و تركیب معینی دارد كه به وسیله آن روابط مشاغل بر پایه سلسله مراتب اداری نشان داده می شود

شبكه روابط نامبرده تركیب سازمان رسمی را تشكیل می دهد كه معمولاً به شكل هرم یا مثلثی مجسم می گردد و در معنای محدود از جمع رده های سازمانی به ترتیب سلسله مراتب اداری تشكیل می شود.
تعریف سازمان غیر رسمی: به گفته سایمون، اسیتبرگ و تامپسون سازمان غیر رسمی عبارت است از الگوهای رفتارهای واقعی – یعنی شیوه ای كه اعضای سازمان واقعات رفتار می كنند كه با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارند .

تركیب سازمانی:
سازمان به مثابه یك سیستم یا نظام از اجزای مهمی تشكیل شده كه هر یك از این اجزا از ساختار و یا كاركرد ویژه ای برخوردار است و به وسیله نظریه های سیستمی می توان اجزای ان را تغییر داد. به همین دلیل اساسی ترین بنیان در سازمان، افراد آن سازمان است كه هر یك از آنها، از احساسات، تمایلات، شخصیت، انگیزه ها، صفات و وی ژگی های متفاوتی برخوردارند و در حقیقت روح سازمان را تشكیل می دهند. نگرش به تقسیم بندی سازمان از این بعد، آن را به سازمان رسمی و غیر رسمی تبدیل می كند.

سازمان رسمی از ویژگی های ساختار رسمی، سلسله مراتب، تقسیم اختیارات، كانال های ارتباطی، روابط رسمی، هدف ها، خط مشی ها، روش ها و سایر عوامل مدیریتی برخوردارند كه به عملیات سازمان كمك می كنند.
سازمان های غیر رسمی از شبكه رفتاری و ارتباطی بین افراد، كه رد نتیجه تعامل و همبستگی میان آن ها در گروه های انسانی شكل گرفته اند، به وجود می آیند. بنابراین ماهیت هر سازمان تحت تاثیر تركیب این دو سازمان (رسمی و غیر رسمی) قرار می گیرد كه نقش افراد در آن تعیین كننده است، زیرا هر یك از آنان تحت تاثیر تصورات و انتظارات خود به دنبال موقعیت مناسب و ایفای نقش در ساختار سازمان قرار خواهند گرفت.

نظریه های سازمانی:
نظریه های سازمانی شیوه های خاص نگرش به سازمان ها و گروه های درون آن ها را منعكس می كند نظریه كلاسیك سازمان كه گاهی نظریه ماشینی نیز نامیده شده است پیش آهنگ همه نظریه های امروز سازمان ها بوده است. برجسته ترین نظریه سازان كلاسیك كه رویكرد ماشینی را برگزیده اند و پر، تیلور، فایول، مونی ورایلی، گیولیك و ارویك بوده اند.

نظریه های كلاسیك سازمان:
در نظریه های كلاسیك سازمان یا نظریه های سنتی هر یك از دانشمندان، خردگرایی یا رفتار عقلایی سازمان را از زاویه و دیدگاه خاصی تجزیه و تحلیل می كنند ولی در مكتب كلاسیك یا سنتی توجه اصلی دانشمندان به كالبد یا ساخت و تركیب سازمان ها رسمی معطوف گردیده و به رفتار فردی و گروهی و سیستم اجتماعی سازمان عنایتی مبذول نگردیده است.

نظریه های سازمان رسمی
(1) نظریه بوروكراسی: ماكس وبر
ماكس وبر اولین كسی است كه در نوشته های خود در زمینه مسائل سازمانی با دیدگاهی تاریخی به جامعه شناسی سازمان ها پرداخت و از اصطلاح بوروكراسی استفاده كرده است.

اگر چه مطالعات وبر بیشتر درباره سازمان های دولتی بود و می خواست عناصر ضروری این سیستم سازمانی را به دقت تعیین كند اما به نظر وی ویژگی های بوروكراسی در كلیه سازمان ها اعم از دولتی یا خصوصی تا زمانی كه حائز مشخصات زیر باشند وجود خواهد داشت:
1- وسعت سازمان به لحاظ كثرت كارگران
2- عده زیادی كارگران غیر ماهر یا نیمه ماهر
3- تكنولوژی نسبتاً ساده برای تولید انبوه و
4- تولید فرآورده های نسبتاً ساده

ویژگی های بوروكراسی: وبر در سازمان های مورد مطالعه پنج خصلت مهم وبر كه در واقع وجوه ممیزه این سازمان ها از سازمان های موجود در زمان های گذشته بود.
1) تقسیم كار : تقسیم كار در سازمان ها تازگی نداشت، ولی عملا سازمان های بوروكراتیك كار را تا حد زیادی توسعه دادند و وظایف را به اجزاء خیلی كوچك تقسیم كردند یكی از نتایج منطقی تخصصی كردن این بود كه نیروی كار انسان قابل جانشینی شهر و این جانشین در ازدیاد كارایی سازمان ها تاثیر به سزایی داشت.

2) تمركز اختیارات: وبر تشخیص می دهد كه تقسیم كار به اجزای خیلی كوچك عمل هماهنگی را مشكل می سازد وی در تحلیل خود به این نتیجه می رسد كه بوروكراسی ها این مساله را با تمركز اختیارات حل می كنند، بدین طریق كه در سلسله مراتب عمودی سازمان هر چه به سطوح بالاتر اختیار و مسئولیت پیش می رویم، كنترل روی واحدهای مادون بیشتر متمركز میگردد

.
3) برنامه منطقی و عقلایی برای اداره امور استخدامی: در سازمان بوروكراتیك انتخاب كارمندان برمبانی ضوابط عینی كه از جانب مدیران سازمان تعیین می شود انجام می گیرد.
4) قوانین و مقررات: برغم وبر، بروكراسی ها تابع مقررات دقیق و صریح مستند كه هم درباره كاركنان داخل سازمان و هم در مورد ارباب رجوع به طور یكنواخت و غیر شخصی اعمال می شوند.

5) سیستم ثبت ضبط: بخاطر تداوم و استمرار و به منظور وحدت عمل، بوروكراسی ها از جزئیات كلیه اقدامات، پرونده و سوابق دقیقی نگهداری می كنند. بدین ترتیب، متدولوژی بوروكراسی ایده آل و و بر یك روش تجزیه و تحلیل برای ماطلعه سازمان ها به دست می دهد، و این روش برخی از فعالیت های سازمان را كه انحراف اساسی نسبت به معیار ایده آل داشته و نیاز به اصلاح دارند، مشخص می سازد.

نوع شناسی اقتدار و از نظر ماكس وبر
وبر بر سه گونه اصلی اقتدار را تشخیص می دهد:
1- اقتدار كاریزماتیك: كه ناشی از اعتقاد به ویژگی های استثنایی شخصی است كه دستور می دهد.
2- اقتدار سنتی: كه ناشی از رسم، عادت و سنت است اطاعت از دستور به علت احترام به سنت هاست.
3- اقتدار عقلانی – قانونی: كه بر مبنای قانونی بودن مقرراتی است كه به شیوه عقلانی وضع گردیده اند و مشروعیت رهبرانی، كه مطابق قانون تعیین شده اند.

از نظر ماكس و بر سازمانی را بر اساس منبع قدرت مشروع یا نوع اقتدار می توان به سه دسته تقسیم كرد:
1) سازمان ها كاریزماتیك: كه منشاء اقتدار اعتقاد به ویژگی هایی استثنایی در شخصیت رهبر است و مسئله عمده در این سازمان ها موضوع جانشینی رهبر است سازمان های مذهبی جزء این گروه هستند.
2) سازمان های سنتی: كه در آن ها منشا اقتدار عادت و سنت است و تعیین رهبر نیز براساس سنت هاست پا تریمونیالیسم شناخته ترین مشكل سلطه سنتی است و بیشتر مونارشیهای قدیمی اروپایی از این نمونه اند ماكس وبر پاتریمونیالیسم را نمونه برجسته سلطه سنتی می داند.

استمرار اجرای وظایف كه به وسیله قانون مقرر شده است اهمیت صلاحیت فنی و تخصصی، تقسیم كار دقیق از ویژگی های این گونه سازمان ها است.
(2) فردریك تیلور: نظریه مدیریت علمی

فردریك تیلور كه به عنوان پدر مدیریت علمی شناخته شده است شاید بیشتری تاثیر را بر مدیریت سازمان به ویژه در سازمان های سنعتی داشته است. نظریه مدیریت علمی تیلور در دو كتاب معروف او در اصول مدیریت علمی و مدیریت كارخانه مطرح گردیده است. تیلور با بررسی تجارب علمی خویش درصدد بر آمد كه مدیریت كارگاه های سنعتی را بهبود بخشید و اصول و موازینی برای اداره بنگاه های تولیدی وضع كند.
سیستم تیلور كه به نام مدیریت علمی معروف است، شامل دو عنصر اساسی است:
1- كشف تجربی بهترین طریق انجام دادن هر عمل و اجزاء متشكله آن تعیین ورق زمان لازم برای انجام عمل، تشخیص بهترین ابزار لازم برای انجام عمل، و بالاخره تعیین بهترین طریقه جریان كار

2- تقسیم كار بین مدیران و كاركنان بنحوی كه مسئولیت كشف بهترین طرق انجام دادن عملیات و طرح ریزی آن ها، تهیه ابزار لازم، و صدور دستورات و ایجاد تسهیلات مورد لزوم دیگر به عهده مدیران باشد.
هدف مدیریت علمی تیلور
افزایش تولید از طریق بهبود كارآیی كارگران است. تیلور به این منظور دو راه پیشنهاد می كند:
1- استفاده از روش های علمی
2- ایجاد انگیزش از طریق افزایش دستمزد

روش های علمی تیلور را می توان به صورت زیر خلاصه كرد:
1- استاندارد كردن شرایط كار: منظور این است كه شرایط محیط كار را در حد مطلوب برای كار و تولید تامین كنیم. شرایط محیطی مانند درجه حرارت، رطوبت، نور كافی، مدت استراحت و فواصل استراحت كارگران كه رد بازدهی كار موثر است.
2- استاندارد كردن روش های كار: هدف یافتن بهترین روش های انجام كار است كه براساس مطالعه حركات تعیین می شود.
3- اندازه گیری كار: با استفاده از مطالعه زمان انجام می شود تا مناسب ترین شیوه انجام كار تعیین گردد. اندازه گیری كار یكی از اجزاء اصلی مدیریت علمی را تشكیل می دهد و شامل سنجش و مطالعه زبان های واحد است.
4- برنامه ریزی وظایف روزانه: یعنی این كه وظایف از پیش كاملا برنامه ریزی شود و دستور العمل كتبی به كارگر در مورد وظیفه خاص او داده شود.

5- تعیین دستمزد: باید برای هر قسمت كار قیمتی تعیین كرد و این موضوع را برای كارگر توضیح داد و چنانچه كارگر بیش از میزان تعیین شده بازده داشته باشد آنگاه می تواند علاوه بر دستمزد، پاداش مهم دریافت كند.
(3) نظریه های هانری فایول:
هانری فایول بعد از تیلور برجسته ترین نظریه پردازی است كه اصول سازمان رسمی و مورد مطالعه قرار داده است. اندیشه های فایول در نظریه ماشینی سازمان طبقه بندی می شود. فایول در سال 1916 كتاب معروف خود مدیریت صنعتی و عمومی منتشر كرد. او برخلاف تیلور كه توجه خود را معطوف به سطح پایین سازمان كرده بود، اساسا به سطح بالای سازمان وظایف مدیر توجه نشان داده است.

او فعالیت های سازمان را به 6 دسته تقسیم می كند:
1) فعالیت های فنی یا تكنولوژی
2) فعالیت های بازرگانی
3) فعالیت های مالی
4) فعالیت های تامینی
5) فعالیت های حسابداری
6) امور مدیریت

به نظر فایول اهمیت توانایی مدیریت در سطوح بالای سازمان بیشتر است او به وحدت فرماندهی بیشتر اهمیت می دهد و معتقد است كه وظایف تخصصی مربوط به كاركنان ستاد یا كارشناسان است. منظور از وحدت فرماندهی این است كه كارمند باید فقط از یك سرپرست دستور بگیرد و منظور او وحدت هدایت به این است كه یك برنامه و یك رئیس است برای یك مجموعه عملیاتی كه هدف آن مشترك است باید وجود داشته باشد.

فایول اهمیت فوق العاده برای كار ستاد قایل می شود و ستاد را یك ارگان رئیس سازمان می داند. فایول همچنین تاكیدمی كند وضع خدمتی كاركنان در سازمان باید از ثبات كافی برخوردار باشد زیرا به نظر او تغییر انتقال كاركنان به میزان زیاد به زیان سازمان است. با مقایسه نظریات وبر، تیلور فایول به این نتیجه می رسیم كه ماكس وبر بیشتر به ویژگی ها، رشد و نتایج بوروكراسی توجه نشان داده است، تیلور به استفاده از روش های علمی برای برنامه ریزی وظایف روزانه و كنترل فرایند كار و فایول بیشتر به وظایف مدیر توجه داشته باشد.

در بعضی از جهات نظریه فایول مكمل نظریه مدیریت علمی تیلور است. از جهت تاكید فراوانی كه فایول بر برنامه ریزی می كند. درجه تشابه هر سه نظریه وبر، تیلور و فایول به ویژه در تاكیدی است كه بر ساخت رسمی سازمان می كنند و نادیده گرفتن در اجتماعی سازمان.
بالاخره این كه اندیشه های فایول، به صورت یكی از بنیانهای مفاهیم نظری سازمان و تنظیم اصول فراگیر مدیریت سازمان ها در آمده است. او بدون تردید نشان دادكه مدیریت نشان داد كه مدیریت بهتر صرفا مسئله بهبود بازده كارگر و برنامه ریزی واحدهای پایین سازمان نیست بلكه بیش از هر چیز مسئله مطالعه دقیق تر و آموزش بیشتر مدیریت برای افراد سطح بالای سازمان است.

اهداف سازمان ها:
در مطالعه سازمان ها و هدف های سازمان اهمیت بنیادی دارند همه سازمان ها با تركیب صنایع انسانی زیادی برای رسیدن به هدف یا هدف های ویژه ای فعالیت می كنند.
اهداف اصلی كه سازمان ها در نظر دارند به وسیله پیتر دراكر به سه گروه تقسیم شده است:
1- ذیل به هدف ویژه سازمان در تجارت، این مقصود به معنای انجام اقتصادی كار و در یك اداره به معنی ارائه خدمت به عموم است.

2- ثمر بخش كردن كار و بهره مند نمودن كارگر برای رسیدن به ایجاد محیط محیط كار مناسب مشاركت كارگر و تشویق و سازماندهی
3- تدبیر و اداره تاثیرات و مسئولیت های اجرایی، این هدف ها جهت حفظ و تامین محیط فیزیكی و انسانی و اجتماعی است. مدیران می بایست در جهت اصلاح كیفیت زندگی رهبریت خود را نشان دهند.
اولویت ها در اهداف سازمان: چند مورد كلی در ارتباط با مسئولیت های مدیریت در انتخاب اهداف سازمانی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است:
4- یكی از مسئولیت های بزرگ مدیریت، انطباق و تكمیل اهداف صاحبان و انجمن های در حال كار است كه تنها از طریق همكاری و تشریك مساعی آنان می تواند حاصل گردد.

5- مدیران بایستی رهبری را بر مبنای اولویت ها قرار دهند و از آنجایی كه معمولاً سازمان ها ساده نیستند تاسیس یك سلسله مراتب بر عهده آنان می باشد.
6- به دلیل وجود تغییرات فوری در بعضی از اولویت های اهداف سازمانی، مدیران برای نگهداری یك سیستم اطلاعات و حساس نسبت به توسعه و امور مهم داخلی و خارجی مسئولیت سنگینی دارند.
امكان وصول به هدف های سازمان: قبل از تعیین هدف های سازمان، امكانات تامین آن باید به دقت بررسی شود چنانچه هدف های سازمان با واقع بینی پیش بینی نگردد فقط با شرایط استثنایی ممكن است تحقق یابد در این صورت عدم امكان نیل به هدف موجب یاس و ناامیدی مجریان برنامه می شود و هماهنگ كردن فعالیت های مختلف دستگاه به منظور تحقق هدفی كه امكان تحقق آن كم است دشوار می گردد.
به نظر انتزیونی سازمان ها واحدهای اجتماعی هستند كه هدف های معینی را دنبال می كنند به نظر او هدف های سازمان كاركردهای مهمی دارند:
1- آن ها با ترسیم وضعیتی كه سازمان درصدد تحقق آن در آینده است به فعالیت های سازمان جهت می دهند.
2- رهنمودهای فعالیت سازمان را تعیین می كند.
3- منبع مشروعیت سازمان را تشكیل می دهند و فعالیت های آن ها را توجهی می كند.
4- معیاری هستند كه اعضای سازمان و افراد خارج از سازمان به وسیله آن می تواند موفقیت سازمان را ارزیابی كند. از آنجا كه همه سازمان ها برای دستیابی به هدف یا هدف هایی فعالیت می كنند بنابراین اهداف سازمان و مسایلی كه برای رسیدن به این هدف ها به كار برده می شوند مورد توجه قرار می گیرند.
اهمیت مطالعه سازمان
اهمیت مطالعه سازمان و روش های سازماندهی در این است كه ارگان های خوب سازمان یافته كه كارآتر هستند و كاركنانشان راضی ترند. باید توجه داشت كه مدیر در یك سیستم سازمان یافته زمان زیادی را صرف سازماندهی می كند؛ بلكه بخشی از وقت خود را به آن اختصاص می دهد؛ ولی اگر حوزه كار مدیر، خوب سازماندهی نشده باشد او مجبور می شود تا زمان زیادی را صرف مسائل ناشی از سازماندهی نامناسب كند.

سازماندهی یك نوع فعالیت دوره ای است نه فعالیت مرتب روزانه. به طور كلی گاهی مسائلی پدیدار می شود كه ناشی از شكل سازماندهی است مدیر این آثار را مورد مطالعه قرار داده، به رفع آن اقدام می كند و قبل از بروز مشكل جدید، یا تغییر استراتژی سازمان، تغییری در ساختار سازمانی انجام نخواهند شد كه وقت وی را به خود مصروف دارد. بدیهی است كه میزان و نوع مسائل سازمانی كه مدیر با آن مواجه می شود به نوع سازمان و روند تكامل آن، بستگی دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید