بررسی گیاه گریپ فروت به صورت لاتین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 بررسی گیاه گریپ فروت به صورت لاتین دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف بررسی گیاه گریپ فروت به صورت لاتین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي بررسی گیاه گریپ فروت به صورت لاتین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی گیاه گریپ فروت به صورت لاتین :

Grapefruit, Citrus × paradisi, is a large evergreen tree in the family Rutaceae grown for its edible fruit. The tree has a spreading canopy with a rounded top and densely packed dark green, long and thin leaves

with winged petioles. The tree produces white flowers singly or in clusters and large spherical fruits, usually in clusters. The fruits are 8–12 cm (3–5 in) in diameter with yellow-orange skin and segmented white,

red or pink flesh. Grapefruit trees can reach heights between 10 and 15 m (33–50 ft) and live for many years if well maintained. Grapefruit likely originated in the West Indies as a hybrid of pomelo and sweet

orange or mandarin.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثر تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی و برخی صفات مرتبط با خشکی در ژنوتیپ های گلرنگ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی و برخی صفات مرتبط با خشکی در ژنوتیپ های گلرنگ دارای 174 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی و برخی صفات مرتبط با خشکی در ژنوتیپ های گلرنگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده
گلرنگ (Carthamus tincture”s .L) گیاهی بومی ایران که به گرما و خشکی مقاومت دارد و گیاهی مناسب برای استفاده در تناوب های زراعی و نگهداری آب خاک است. 14 ژنوتیپ گلرنگ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی سرارود (کرمانشاه) به صورت دو آزمایش جداگانه در شرایط تنش و بدون تنش رطوبتی کشت گردید. تیمار تنش خشکی اثرات نا مطلوبی بر فعالیت های رشد و عملکرد ارقام گلرنگ داشت و موجب افزایش خسارت غشای سلولی، آب از دست رفته برگ و پرولین و کاهش محتوای نسبی آب برگ، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه ، تعداد دانه در قوزه، وزن هزار دانه، محتوای روغن دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن در مقایسه با تیمار شاهد گردید. در حالیکه تاثیر معنی داری بر قطر قوزه و شاخص برداشت نداشت. ژنوتیپ ها بر اساس صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و شاخص های,STI MP ,GMP ,SSI ,TOL و MSI مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ 411 با بیشترین میزان ,STI MP و GMP دارای بالاترین عملکرد در هر دو شرایط رطوبتی بود و رقمIL111  از کمترین میزان  STIبرخوردار بوده و در شرایط محیطی تنش خشکی کمترین عملکرد دانه را داشت. نتایج حاصل از دو تجزیه کلاستر بر اساس شاخص های MP, GMP, STI و MSI و صفات فیزیولوژیکی و اجزای عملکرد، ژنوتیپ 411 را از بقیه ژنوتیپ ها جدا نمود و بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک و شاخص های مطالعه شده می توان ژنوتیپ 411 که از پتانسیل بهتری نسبت به سایر ژنوتیپ ها برخوردار است را به عنوان ژنوتیپ مقاوم به خشکی پیشنهاد نمود.
واژهای کلیدی :
گلرنگ تنش خشکی، پرولین، خسارت غشای سلولی،آب از دست رفته برگ، تعداد دانه در قوزه ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن.

 
فهرست مطالب

مقدمه    1
اهمیت گلرنگ    3
فصل اول: کلیات
گیاهشناسی گلرنگ    8
ساقه:    9
برگ    9
ریشه    9
گل آذین    10
گل    10
میوه    10
مراحل رشد و نمو گلرنگ    11
موارد استفاده از گلرنگ    12
استفاده از گل های خشک شده گلرنگ    12
استفاده از گلرنگ برای روغن:    13
استفاده از کنجاله گلرنگ:    14
استفاده از کل دانه گلرنگ در تغذیه دام:    14
طول فصل رشد    17
ارتفاع    17
خاک    18
زراعت گلرنگ    18
تناوب زراعی    19
زمان کاشت    19
روش کاشت    21
نیاز غذایی گلرنگ    22
فصل دوم: بررسی منابع
تنش    24
واکنش گیاه به تنش    24
تنش خشکی    26
اثرات تنش خشکی    26
واکنش گیاه نسبت به خشکی    27
شاخص های مقاومت به خشکی    28
شاخص حساسیت به تنش(SSI):    28
میانگین عملکرد کلیه ژنوتیپ ها در محیط بدون تنش    29
شاخص تحمل (TOL):    29
شاخص بهره وری متوسط(MP):    30
میانگین هندسی بهره وری GMP)):    30
شاخص تحمل به تنش (STI):    30
شاخص میانگین هارمونیک(HAR):    31
شاخص MSI:    31
نقش آب در گیاه    32
نیاز آبی گلرنگ    33
اثرات تنش خشکی بر گلرنگ    34
محتوای نسبی آب برگ (RWC)    35
پتانسیل آب گیاه    35
پایداری غشای سلول    37
پرولین    39
ارتفاع بوته    42
شاخص سطح برگ (LAI)    43
تعداد شاخه فرعی    45
تعداد قوزه    45
قطر قوزه    46
تعداد دانه در قوزه    46
وزن هزار دانه    48
عملکرد بیولوژیک    50
شاخص برداشت (HI)    51
درصد روغن    52
عملکرد دانه    54
عملکرد روغن    56
فصل سوم    57
مواد و روشها    57
اهداف تحقیق    58
فرضیه های تحقیق    58
موقعیت و شرایط اقلیمی محل اجرای آزمایش‌ها    59
3-2- نحوه اجرای طرح و روش آزمایش    60
جدول 3-3- نام و برخی خصوصیات ژنوتیپ های تحت بررسی    61
صفات اندازه گیری شده    62
روش اندازه گیری صفات    63
روش اندازه گیری پرولین    63
روش اندازه گیری محتوای نسبی آب برگ    64
روش اندازه گیری پایداری غشای سلول (CMS)    64
 روش اندازه گیری آب از دست رفته برگ(LWL)    65
5. اندازه گیری شاخص سطح برگ    65
ارتفاع بوته    66
اندازه گیری قطر قوزه    66
اندزه گیری تعداد قوزه در بوته    66
اندازه گیری تعداد دانه در قوزه    66
اندازه گیری وزن هزار دانه    66
اندازه گیری شاخص برداشت    67
اندازه گیری عملکرد دانه    67
اندازه گیری درصد روغن    67
اندازه گیری شاخص ها    67
نقشه کاشت آزمایش در سه تکرار    69
الف- نقشه کاشت آزمایش تنش رطوبتی    69
ب- نقشه کاشت آزمایش شاهد(بدون تنش رطوبتی)    69
فصل چهارم    72
نتایج و بحث    72
بررسی نتایج حاصل از تجزیه واریانس    73
تجزیه واریانس صفات در شرایط بدون تنش رطوبتی    73
نتایج تجزیه واریانس صفات در شرایط تنش خشکی    73
مقایسه میانگین صفات مورد بررسی    77
مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در شرایط بدون تنش رطوبتی    77
مقایسه میانگین صفات تحت بررسی در شرایط تنش رطوبتی:    81
تجزیه واریانس مرکب    87
بررسی تاثیر تنش خشکی برصفات اندازه گیری شده:    95
شاخص های مقاومت به خشکی    103
بررسی همبستگی شاخص های مقاومت به خشکی باصفات مورد بررسی:    108
نتایج حاصل از بررسی همبستگی شاخص های مقاومت به خشکی و عملکرد دانه:    109
ضرایب همبستگی:    112
ضرایب همبستگی در شرایط تنش رطوبتی:    112
ضرایب همبستگی در شرایط بدون تنش رطوبتی:    118
گروه بندی ژنوتیپ ها    123
و عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش    124
عملکرد و اجزای عملکرد در شرایط تنش    125
نتیجه گیری کلی    129
پیشنهادها    129
فهرست منابع و مآخذ    131

 

فهرست جداول

جدول 1-1    5
جدول 1- 2    6
جدول 3-2    59
جدول 3-2    59
جدول 4-1    75
ادامه جدول 4-1    75
جدول 4-2    76
جدول 4-3    79
ادامه جدول 4-3    80
جدول 4-4    85
جدول(4-5)    92
جدول (4-6)    93
جدول (4-7)    94
ادامه جدول (4-7)    94
جدول 4-8    102
جدول 4-9    106
جدول 4-10    110
جدول 4-11    114
ادامه جدول 4-11    116
جدول 4-12    120
ادامه جدول 4-12     122
جدول4-13    126
جدول4-14    128

 
 فهرست نمودارها

نمودار4-1    84
نمودار 4-2    96
نمودار 4-4    99
نمودار4-5    100
نمودار4-6    101
نمودار 4-7    106
نمودار4-9     125
نمودار4-8    124

مقدمه
آب به عنوان یک منبع اقتصادی و مهم در بسیاری از نقاط جهان به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح است. براساس پیش بینی تغییرات محیط در سطح جهان، توسعه و تولید محصولاتی که تحمل بیشتری به کمبود آب با حفظ بازدهی دارند، یک نیاز اساسی آینده خواهد بود. خشکی از ویژگی های بارز کشور ما می باشد و از این پدیده طبیعی غیر قابل اجتناب راه فراری نیست و از طرفی مصرف منابع انرژی و مواد غذایی بطور روز افزون در جامعه افزایش می یابد لذا باید به جای تاکید بر معایب ناشی از آن در صدد مقابله با آن برآمد. بخش زیادی از اراضی زیر کشت ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارد. در این مناطق به علت کمبود منابع آب و در نتیجه خشکی محیط عملکرد شدیداً کاهش می یابد. در مناطق خشک و نیمه خشک میزان بارندگی (معمولاً کمتر از 300 میلی متر) و توزیع آن از سالی به سال دیگر متغیر بوده و تحت چنین شرایطی عملکرد دانه در سال های متوالی نوسانات فراوان نشان می دهد، که مهمترین آن خشکی و کمبود آب می باشد. با توجه به شرایط خشک و نیمه خشک کشور و کاهش نزولات آسمانی در طی سال های اخیر بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب هرچه بیشتر مد نظر قرار گیرد. بنابراین اتخاذ روش هایی چون بهره برداری صحیح از منابع آب موجود با استفاده از شیوه های صحیح زراعی مانند کشت گیاهان مقاوم، شناخت ارتباط کمبود آب خاک و رشد محصولات در هر مرحله، بررسی واکنش های فیزیولوژیکی و روابط داخلی گیاه در مقابله با تنش، انتقال صفات مطلوب و سایر مواردی که امکان توسعه هر چه بیشتر کشت گیاهان در مناطق خشک را فراهم می کند، در این رابطه می تواند مثمر ثمر و مطلوب باشد. یکی از راه های مهم برای جلوگیری از مصرف نا مناسب آب و صرفه جویی در منابع آب برای کشاورزی استفاده از گیاهان مقاوم به تنش آبی می باشد (سلیمانی پور، 1386).
ایران به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه از میانگین بارندگی معادل یک سوم جهانی برخوردار است. بعلاوه میزان تبخیر سالیانه در برخی از نقاط آن 20 تا 40 برابر میزان بارندگی می باشد (سلیمانی پور، 1386).
با توجه به این وضعیت کشاورزان و دست اندرکاران کشور باید با تلاش فراوان و مدیریت صحیح و اقتصادی منابع آبی، مشکل غذایی جمعیت را رفع سازند. در همین راستا دانه های روغنی به دلیل تولید روغن هایی با کیفیت بالا و درصد زیادی از اسیدهای چرب مرغوب از اهمیت شایانی در تغذیه انسان برخوردارند (آلیاری و شکاری، 1379).
خشکی به عنوان شایع ترین تنش غیر زنده که گیاهان زراعی با آن مواجه می شوند شناخته می شود (گل پرور و همکاران، 1385). تنش خشکی مهمترین عامل محیطی محدود کننده رشد و تولید گیاهان زراعی در جهان محسوب می شود (ردی و همکاران، 2004 و پورمحمد کیانی و همکاران، 2007). 
در بهنژادی گیاهان زراعی برای شرایط تنش، انتخاب محیط های مناسب جهت گزینش ژنوتیپ‌های مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به خسارت قابل توجهی که در سال های اخیر از تنش های محیطی (گرما، سرما، خشکی و …) به محصولات زراعی وارد شده است، ارزیابی واکنش گیاهان زراعی به تنش های محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است (پاسیورا ، 2007). در این زمینه عملکرد دانه و پایداری آن در مناطق متعددی که تنش های محیطی وجود دارد بعنوان معیار مهمی در گزینش و معرفی ارقام مورد استفاده قرار گرفته است (ترتووان و رینولدز ، 2007). تا کنون روش های متعددی جهت ارزیابی پایداری عملکرد ارقام گیاهی در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی ارائه شده اند. مقایسه عملکرد در شرایط محیطی متضاد (تنش و بدون تنش) و گزینش ژنوتیپ هایی که به هر دو محیط سازگار باشند هدف اصلی این گونه پژوهش ها بوده است (کلارک  و همکاران، 1992، اهدایی و همکاران، 1988، راجارام  و وان گینکل ، 2001). روش انتخاب و ارزیابی در دو شرایط تنش و بدون تنش آبی توسط محققان زیادی مورد استفاده قرار گرفته است (آقایی سربرزه و روستایی، 2008).  در تحقیق حاضر به بررسی گزینش ژنوتیپ های گلرنگ که به هر دو محیط سازگار باشند پرداخته شد.

 

فهرست منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
1.    آذری، آ. و م. ر. خواجه پور. 1384. اثر آرایش کاشت بر نمو، رشد، اجزای عملکرد و عملکردهای دانه و گلبرگ در کشت تابستانه گلرنگ توده محلی اصفهان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال نهم، شماره 3: 132-141.
2.    آقائی سربرزه، م.، ر. رجبی، ر. حق پرست و ر. محمدی. 1388. مطالعه تغییر محتوی پرولین، خسارت غشاء سلولی و تحمل به تنش خشكی در ژنوتیپ های گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) در شرایط كنترل شده. مجله به زراعی نهال و بذر. جلد 2. شماره 3: 347-354.
3.    آلیاری، ه.، ف. شکاری. 1379. دانه های روغنی، زراعت و فیزیولوژی. انتشارات عمیدی.
4.    ابراهیم زاده سروستانی، ل. 1386. بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد گیاهی بر شاخص های فیزیولوژیک رشد، اجزای عملکرد، عملکرد دانه، روغن و پروتئین در گلرنگ(Carthamus tinctorius L.). پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
5.    ابولحسنی، خ. و ق. سعیدی. 1382. روابط بین صفات زراعی گلرنگ در شرایط دارای تنش و بدون تنش رطوبتی . مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد 1، شماره 2: 138-127 .
6.    ابولحسنی، خ. و ق. سعیدی. 1385. ارزیابی تحمل به خشکی لاین های گلرنگ براساس شاخص های تحمل و حساسیت به تنش رطوبتی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دهم.شماره 3: 407-418.
7.    احمدی، م. ر.الف. 1371. اصلاح گلرنگ. مجله پژوهش و سازندگی. شماره16.
8.    احمدی، م. ب. 1371. گزارش پژوهشی تحقیقات کلزا. بخش تحقیقات دانه های روغنی. موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.
9.    احمدی، ع.، پ. احسان زاده و ف. جباری. الف. 1386. مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی. چاپ سوم. دانشگاه تهران موسسه انتشارات. 71-66.
10.    احمدی، ع.، پ. احسان زاده و ف. جباری. ب. 1386. مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی. چاپ سوم. دانشگاه تهران موسسه انتشارات. 449-391.
11.    ارجی، ع. 1382. اثرات تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی ریخت شناسی و بیوشیمیایی چند رقم زیتون. پایان نامه دوره دکترای باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
12.    اسکندری تربقان، م.، م. اسکندری تربقان. 1388. بررسی اثر تراکم کاشت روی عملکرد دانه و روغن دو رقم گلرنگ در سیستم کشت انتظاری در شرایط دیم. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد7. شماره1: 10-1.
13.    امیدی، ا. ح. 1388. اثر تنش خشكی در مراحل رشدی مختلف بر عملكرد دانه و برخی ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیكی سه رقم گلرنگ بهاره. مجله به زراعی نهال و بذر. جلد 2-25، شماره 15:31-1.
14.    امینی، ف.، ق. سعیدی و ا. ارزانی.1387. روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 45 (ب): 535-525.
15.    اهدایی، ب. 1372. انتخاب برای مقاومت به خشکی. اولین کنگره زراعت واصلاح نباتات. دانشگاه تهران.
16.    باغخانی، ف.، ح. فرح بخش و ع. ا. مقصودی.1386. اثر رژیم های آبیاری بر صفات فیزیولوژیک مرتبط با تنش در ارقام گلرنگ. نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر http://www.civilica.com/Paper-ABYARI09-ABYARI09_179.
17.    بخشی خانیکی، غ. ر.، ف. فتاحی و س. یزدچی. 1386. بررسی اثر تنش خشکی بر روی برخی صفات مورفولوژیک ده رقم گیاه جو در شرایط آب وهوایی اسکو (آذربایجان غربی). مجله پژوهش و سازندگی. شماره74: 114-108.
18.    پورداد، س. س. 1385. گلرنگ (تالیف:لی داجو و اچ. اچ. ماندل). انتشارات سپهر: 51-23.
19.    پورداد، س. س.، خ. علیزاده، ر. عزیزی نژاد، ع. شریعتی، م. اسکندری، م. خیاوی و ع. نباتی. 1387. بررسی مقاومت به خشکی گلرنگ های بهاره در مناطق مختلف. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال دوازدهم، شماره 45: 415-403.
20.    تاری نژاد، آ. 1377. ارزیابی واکنش لاین های حاصل از توده های بومی گندم پاییزه به شرایط آبی و تنش کمبود آب. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج، ایران.
21.    حسن زاده، م.، ا. شیرانی راد، م. ر. نادری درباغشاهی، ب. مجد نصیری و ح. مدنی. 1383. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد‎ ‎ارقام پرمحصول‎ ‎کلزای پاییزه.
22.    حسین پور، ط.، س. ع. سیادت، ر. مامقانی و م. رفیعی. 1382. بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد و اجزاء ژنوتیپ های گندم تحت شرایط کم آبیاری. مجله علوم زراعی ایران 5(1): 36 23 .
23.    حق پرست، ر. 1376. انتخاب برای تحمل خشکی در گندم نان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
24.    خواجه پور، م. ر. 1385. گیاهان صنعتی. اصفهان. جهاد دانشگاهی. چاپ دوم. 86-55.
25.    جاهد، س. 1383. تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی کلزا. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت.
26.    جوادی نیا، ج. 1388. ارزیابی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) از نظر تحمل خشکی. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات. دانشگاه رازی.
27.    دادی ، ا.، ن. شهبازیان، ح. جباری، غ. ع. اکبری و ج. دانشیان. 1386. اثرات تنش کم آبی بر خصوصیات زراعی هیبریدهای آفتابگردان. مجله کشاورزی. جلد 9، شماره1 :22-13.
28.    دانشمند، ع. ر.، ا. ح. شیرانی راد، ق. نورمحمدی، ق. زارعی و ج. دانشیان. 1387. تاثیر تنش کمبود آب و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و صفات فیزیولوژیک دو رقم کلزا. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد پانزدهم، شماره دوم.
29.    دانشیان، ج.، ح. جباری و ا. فرخی. 1386. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان به تنش رطوبتی در تراکم های مختلف کاشت. مجله پژوهش کشاورزی: آب و خاک و گیاه در کشاورزی، جلد هفتم، شماره 3: 140-129.
30.    رضایی زاد، ع. 1386. واکنش برخی ژنوتیپ های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص های مختلف تنش خشکی. نهال و بذر23: 58-43.
31.    رفیعی، م.، م. کریمی، ق. نورمحمدی و ح. نادیان. 1383. مطالعه ی همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه ذرت در تیمارهای مختلف تنش خشکی. مجله پژوهش کشاورزی. جلد چهارم. شماره 2: 19-11 .
32.    زهرایی فرد، ز. 1386. انتخاب تعدادی از ارقام زراعی گلرنگ tincthorius L.) (Carthamus از نظر واکنش به تنش کم آبی با استفاده از پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک. پایان نامه زیست شناسی- علوم گیاهی، دانشگاه شیراز.
33.    زینلی، ا. 1378. گلرنگ (شناخت، تولید و مصرف). چاپ اول. انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.128-15.
34.    سایت اینترنتی سازمان خوار و بار جهانی FAO2005.
35.    سلیمانی، ر. 1387. اثر مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد و اجزای آن در گلرنگ بهاره. مجله علوم زراعی ایران. 10(1):47-59.
36.    سلیمانی پور، ش. 1386. بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی ارقام پائیزه کلزا. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
37.    شریفی، ا. 1388. بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک مرتبط با تحمل خشکی گندم. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.
38.    شریفی، م. 1387. ویژگی های فیزیومورفولوژیک مرتبط با تحمل خشکی در ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان (Triticum aestivum L.) پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد.
39.    شکری، ف.، خ. علیزاده و و. رشیدی. 1386. ارزیابی برخی از صفات و شاخص های تحمل به تنش خشکی در لاین ها و ارقام گلرنگ. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. سال اول، شماره 3.
40.    صفوی، ا. 1389. بررسی اثر تنش خشکی بر روی صفات زراعی و برخی از صفات فیزیولوژیکی لاین های آفتابگردان در شرایط مزرعه. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
41.    عسکر، م.، ا. یزدان سپاس و م. ر. داداشی. 1388. انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به تنش خشکی پایان فصل برای عملکرد دانه و شاخص برداشت. مجله پژوهش و سازندگی در علوم زراعی. سال اول. شماره3: 69-63.
42.    عطایی، م.، ا. ح. شیرانی راد، آ. ر. فتوحی و ح. سلیمانی. 1385. ارزیابی تحمل به خشکی کلزای پائیزه. خلاصه مقالات نهمین کنگره زراعی ایران. 541-540.
43.    فخاری، م. 1386. اثر تنش خشکی بر تعدادی ازارقام زراعی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط آزمایشگاهی، تعیین ارقام مقاوم و حساس و مکانیسم عمل آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی، دانشگاه شیراز.
44.    فرجی، ا.، ن. لطیفی، ا. سلطانی، ا. ح. شیرانی راد، م. ه. پهلوانی و ح. صبوری. 1387. انتقال مجدد نیتروژن در کانولا  (Brassica napus L.)و رابطه آن با تولید ماده خشک و عملکرد دانه. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد پانزدهم، شماره پنجم، ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات.
45.    فرشادفر، ع.، م. ر. زمانی، م. مطلبی و ع. امام جمعه. 1380. انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های نخود. مجله علوم کشاورزی ایران 32: 65-77.
46.    قمبری، م. ر. 1386. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های جنس براسیکا (کلزا). پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه.
47.    کافی، م.، ا. زند، ب. کامکار، ف. عباسی، م. مهدوی دامغانی و ح. ر. شریفی. الف. 1388. فیزیولوژی گیاهی. ویرایش چهارم. مشهد. جهاد دانشگاهی مشهد. 142-121.
48.    کافی، م.، ا. زند، ب. کامکار، ف. عباسی، م. مهدوی دامغانی و ح. ر. شریفی. ب. 1388. فیزیولوژی گیاهی. ویرایش چهارم. مشهد. جهاد دانشگاهی مشهد. 627-567.
49.    کافی، م.، م. لاهوتی، ا. زند، ح. ر. شریفی و م. گلدانی. 1386. فیزیولوژی گیاهی. جلد دوم. چاپ هفتم. مشهد. جهاد دانشگاهی مشهد. 125-88.
50.    کافی، م. و م. رستمی. 1386. اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام گلرنگ در شرایط آبیاری با آب شور. مجله پژوهش های زراعی ایران.جلد 5، شماره.1:131-121.
51.    کوچکی، ع. و غ. ح. سرمدنیا. 1386. فیزیولوژی گیاهان زراعی. مشهد. جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ سیزدهم. 95-45 .
52.    گزارش سالیانه دفتر طرح افزایش تولید دانه های روغنی کشور.
53.    گل پرور، ا. ر.، م. ر. قنادها، ع. ع. زالی، ع. احمدی، ا. مجیدی هروان و ع قاسمی پیربلوطی. 1385. تجزیه عاملی صفات موفولوژیک و مورفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ های گندم نان(triticum aestivum. L)  شرایط تنش و بدون تنش خشکی. مجله پژوهش و سازندگی. 72: 59-52.
54.    گل پرور، ا. ر. و ع. قاسمی پیر بلوطی.1387. بررسی تحمل به خشکی ارقام گلرنگ بهاره در منطقه اصفهان. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. جلد چهارم، شماره19:1-11.
55.    لک، ش.، ا. نادری، س. ع. سیادت، ا. آینه بند، ق. نورمحمدی و س. ه. موسوی. 1386. تاثیر سطوح مختلف آبیاری، نیتروژن، و تراکم بوته برعملکرد، اجزای عملکرد و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ذرت دانه ای در شرایط آب و هوایی خوزستان. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. سال یازدهم ، شماره 42: 14-1.
56.    لیراوی، پ.1383.ارزیابی شاخص های مقاومت به خشکی در گلرنگ پائیزه. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد.
57.    محمدی، ر. و ع. فرشادفر. 1382. شناسایی کروموزوم های کنترل کننده صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی در چاودار. مجله علوم زراعی ایران. 5 (2).162ص.
58.    محمدی، ر.، ر. حق پرست، م. آقایی سربرزه و ع. عبدالهی. 1385. ارزیابی میزان تحمل خشکی ژنوتیپ های پیشرفته گندم دوروم بر اساس معیارهای فیزیولوژیک و سایر شاخص های وابسته. مجله علوم کشاورزی ایران.1(3):575-563.
59.    موحدی دهنوی، م.، س. ع. مدرس ثانوی، ع. سروش زاده و م. جلالی. 1383. تغییرات میزان پرولین، قندهای محلول کل، کلروفیل (SPAD) و فلورسانس کلروفیل در ارقام گلرنگ پاییزه تحت تنش خشکی و محلول پاشی روی و منگنز. مجله بیابان جلد9، شماره 109:1-93.
60.    موسوی فر، ب. ا.، م. ع. بهدانی، م. جامی الاحمدی، م. س. حسینی بجد. 1388. اثر قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد زایشی بر عملكرد، اجزای عملكرد و روغن سه رقم گلرنگ بهاره. نشریه بوم شناسی كشاورزی. جلد 1، شماره 1 :51 – 41 .
61.    نادری درباغشاهی، م. ر.، ع. ر. بنی طباء، م. ر. شهسواری و ح. ر. جوانمرد. 1383. بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر صفات اکوفیزیولوژیکی سه لاین گلرنگ در کاشت تابستانه دراصفهان. مجله نهال و بذر. جلد 20 شماره 3: 296-281.
62.    نادری درباغشاهی، م. ر.، ق. نورمحمدی، ا. مجیدی، ف. درویش، ا. ح. شیرانی راد و ح. مدنی. 1384. بررسی عکس العمل گلرنگ تابستانه به شدت های مختلف تنش خشکی در منطقه اصفهان. مجله علوم زراعی ایران. جلد هفتم، شماره 3 : 225- 212.
63.    نادری درباغشاهی، م. ر.، ع. ر. بنی طباء، م. ر. شهسواری و ح. ر. جوانمرد.1386. بررسی تاثیر تنش خشکی بر زود رسی گلرنگ پائیزه در منطقه اصفهان. مجله پژوهش در علوم کشاورزی. سال سوم. شماره 2: 150-138.
64.    نعیمی، م.، غ. ع. اکبری، ا. ح. شیرانی راد، س. ع. مدرس ثانوی و س. ا. سادات نوری. 1386. بررسی برخی صفات مورفولوژیک و زراعی ارقام کلزا در پاسخ به تیمار قطع آبیاری در مرحله رشد زایشی. پژوهش کشاورزی. جلد هفتم، شماره3 :233-223.
65.    ولدآبادی، س. ع. ر.، د. مظاهری، ق. نورمحمدی و س. ا. هاشمی ذفولی. 1379.  بررسی اثر تنش خشکی بر خواص کمی کیفی و شاخص های رشد ذرت، سورگوم و ارزن. مجله علوم زراعی ایران.1.
66.    یاری، ل.، س. ع. م. مدرس ثانوی و ع. سروش زاده. 1383. اثر محلول پاشی منگنز و روی بر صفات کیفی، پنج رقم گلرنگ بهاره. مجله علوم خاک و آب. جلد 18، شماره 2: 36-23.

ب) منابع غیر فارسی
67.    Aghaee-Sarbarzeh, M. and M. Rostaee. 2008. Evaluation of advanced bread wheat genotypes under drought stress in moderate and cold area. The 10th Iranian Congress of Crop Sciences, 18-20 Aug. 2008, SPII, Karaj, Iran.pp217.
68.    Alizadeh, K. 2004. Safflower as a new crop in the cold dry lands of Iran.
69.    Alizadeh, KH. 2005. Evaluation of Safflower germplasm by Some Agronomic Characteristics and Their Relationships on Grain Yield Production in the Cold Dry Land of Iran. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY. 1560–8530:389–391.
70.    Armah Agyeman, G., J. Loiland, R. Karow and A.N. Hang. Safflower. 2002. Dry land cropping systems.1-10.
71.    Asadi, A. A and K. Mozafari. 2006. Relationship among yield components and selection criteria for yield improvement in safflower (Carthamus tinctorious L.) Journal of applied Sciences 6 (13):2853-2855.
72.    Ashkani, J., H. Pakniyat, Y. Emam, M.T. Assad and M.J. Bahrani. 2007. The evaluation and relationships of some physiologyical traits in spring safflower (Carthamus tinctorius L.)Under stress and non-stress water regimes. J. agric. sci. Technol. 9:267-277.
73.    Ashrafi, E and Kh. Razmjoo. 2010. Effect of Irrigation Regimes on Oil Content and Composition of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Cultivars. Journal of the American Oil Chemists” Society: 499-506.
74.    Behdani, M.A., Jami Al-Ahmadi, M. 2008. Evaluation of growth and yield safflower cultivars in different planting dates. Iran. Agron. Res. 6(2), 245-254. (In Persian with English summary).
75.    Bradford, K. J. 1994. Water stress and water relations of seed development: A critical review. Crop. Sci. 34, 1-11.
76.    Clarke, J. M., R. M. De Paauw and T. M. Towneley-Smith. 1992. Evaluation of methods for quantification of drought tolerance in wheat. Crop Sci. 32: 728-732.
77.    Claussen, W. 2005. Proline as a measure of stress in tomato plants. Plant Science 168:241-248.
78.    Dajue, L and H. H. Mundel. Safflower.Carthamus tinctorius L. Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops.7:20-32.
79.    Daneshian, J and P. Jonoubi. 2008. Evaluation of sunflower new hybrids tolerance to water deficit stress in proc, of the 5th International Crop Sci Congress. Jejo, Korea. Pp: 189.
80.    Denmead, O. T and R. H. Shaw. 1960. The effects of soil moisture stress at different stages of growth on the development and yield of cron. Agron. J. 52: 272-274.
81.    Dordas, C. A., C. Sioulas. 2008. Safflower yield, chlorophyll content, photosynthesis, and water use efficiency response to nitrogen fertilization under rain fed conditions. Industrial Crops and Products 27: 75-85.
82.    Edmeades, G., O. J. Bolanos, H. R. Lafitte, S. Raja ram, W. Pfeiffer and R. A. Fischer. 1989. Traditional approaches to breeding for drought resistance in cereals. Drought Resistance in Cereals. C. A. B. International. P: 27-52.
83.    Ehdaie, B., J. G. Waines and A. E. Hall. 1988. Differential responses of landrace and improved spring wheat genotypes to stress. Crop. Sci. 28: 838-842.
84.    Esendal, E., A. I stanbulluoglo, B. Arslan and C. Pasa. 2007. Effect of water stress in growth components of winter safflower (Carthamus tinctorius L.). 7TH International safflower conference.
85.    Farshadfar, E and J. Sutka.2002. Screening drought tolerance criteria in maize. Acta Agronomica Hungarica, 50(4), pp. 411–416.
86.    Farshadfar, E., R. Mohammadi, M. Aghaee and J. Sutka. 2003. Identification of QTLs involved in physiological and agronomic indicators of drought tolerance in rye using a multiple selection index. Acta Agronomica Hungarica, 51(4), pp. 419–428.
87.    Farshadfar, E., H. Ghasempour and H. Vaezi. 2008. Molecular accepts of drought tolerance in bread wheat (T. aestivum). Pakistan Journal of Biological Sciences 11(1):118-122.
88.    Farshadfar, E., R. Haghparast and M. Qaitoli. 2008. Chromosomal localization of the genes controlling agronomic and physiological indicators of drought tolerance in barley using disomic addition lines. Asian Journal of plant sciences 7(60:536-543.
89.    Fereres, E., C. Gimenez and J.M. Fernandez. 1986. Genetic variability in
90.    Sunflower cultivars under drought. I- Yield relationships. Aust. J. Agric. Res. 37: 573-582.
91.    Fernandez, G. C. J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In: proceeding symposium, 13-18Aug., Taiwan.
92.    Fischer, R. A and R. Maurrer. 1978. Drought resistance in spring wheat cultivars. I. Grain yields responses. Australian Journal of Agriculture Research.14:742-754.
93.    Frozen, K. 2005. Safflower production in Iran (past, now, future). VIth international safflower conference, Istanbul 6-10:255-256.
94.    Gawand, P. B., A.N. Deshpade, S.I. Tambe, B.N .Reddy and A.L. Pharade. Effect of Nutrient and Moisture Conservation Practices on Growth, Yield and Economics of RABI safflower Under Rain Fed Low P.Vertisols.
95.    Ghafari, M. 2008. Evaluation and selection of sunflower inbred lines under normal and drought stress conditions. Plant and Seed J. 23: 633-649
96.    Grouse, C., R. Bourneville and J.L. Bommemain. 1996. Water deficit changes in concentrations in proline and some other amino acids in the phloem sap of alfalfa. Plant Physiol. 111:109-115.
97.    Goksoy, A.T., A.O. Demirm, Z.M. Turan and N .Dagustu. 2004. Responses of sunflower to full and limited irrigation at different growth stages. Filed Crops Research 87:167-178.
98.    Golchin, A and M. Esmaeili. 2000. The effect of water deficit applied at various growth stages on yield and seed oil content of two sunflower cultivars. Theme 6+7: Biotechnology and stress physiology.
99.    Gunes, A., A. Inal, M. S. Adak, E. G. Bagci, N. Cicek and F. Eraslan. 2008. Effect of drought stress implemented at pre-or past anthesis stage on some physiologyical parameters as screening criteria in chickpea cultivars. Russion J. plant physiol. 55(1):59-67.
100.    Guo Yuhai, X and L. Lianlu. 1992. The relations between yield formation and development of flowering parts as well as growth of branches and leaves. Third international safflower Conf. Beijing. China. PP.465-477.
101.    Haley, S. D, J. S. Quick, & J. A. Morgan. 1993. Excised- leaf water status evaluation and associations in field grown winter wheat. Can. J. Plant Sci. 73: 55-63.
102.    Hashemi Dezfuli, A. 1994. Growth and yield of safflower affected by drought stress. Crop Research Hisar 7:313-319.
103.    Hayashi, H and K. Hanada. 1985. Effects of soil water deficit on seed yield and yield components of safflower. Japanese Journal of Crop Science 54: 346-352.
104.    Houls, T. 2001. Conditions under which selection for mean productivity, tolerance to environmental stress, or stability should be used to improve yield across a range of contrasting environments. Euphytica. 120: 235- 245.
105.    Hossain‚ A.B., S. Sears‚ A.G. Cox‚ T.S. Paulsen‚ G.M.‚ 1990. Desiccation tolerance and its relationship to assimilate partitioning in winter wheat. Crop Sci. 30: 622-627.
106.    Jensen, C. R., R. O. Mogensen, G. Mortensen, J. K. field send, G. F. J. Milford, M. N. Andersen and J. H. Thaga. 1996. Seed glucosinolate, oil and protein contents of field grown rape (B. napus L.) effected by soil drying and evaporative demand. Field Crops Research 47: 93-105.
107.    Kao, C. H. 1981. Senescence’s of rice leaves. VI. Comparative study of the metabolic changes of senescing turgid and water stressed excised leaves. Plant and Cell Physiology 22: 683-685.
108.    Kafi, M., Rostami, M. 2008. Effect of drought stress in reproductive growth stage on yield and components yield and oil content three safflower cultivars in irrigation with safly water condition. Iran. Agron. Res. 5(1), 121-131. (In Persian with English summary).
109.    Karamanos, A. J. 1995. The involvement of proline and some metabolites in water stress and their importance as drought resistance indicators. BULG. J. PLANT PHYSIOL. 21:98-110.
110.    Khadem, S. A., M. Galavi, M. Ramrodi, S. Rroholla Mousavi, M. J. Rousta and P. Rezvani-moghadam. 2010. Effect of animal manure and superabsorbent polymer on corn leaf relative water content, cell membrane stability and leaf chlorophyll content under dry condition. AJCS 4(8):642-647.
111.    Kristin, A. S., R. R. Serna, F. I. Perez, B. C. Enriquez, J. A. A. Gallegos, P. R. Vallejo, N. Wassimi and J. D. Kelley. 1997. Improving common bean performance under drought stress. Crop Sci. 37: 43-50.
112.    Liravi, P. 2005. Evaluation of drought resistance indices in winter safflower. Msc. Thesis, Broujerd Azad University, Broujerd.
113.    Lopez Pereira, M., V. O. Sadras and N. Trapani. 1999. Genetic improvement of sunflower in Argentina between 1930 and 1995. I. Yield and its components. Filed Crops Research 62: 157-166.
114.    Malleshappa, S. M., L. Hire math and R. I. Ravikumar. 2003. Negative associations between important quantitative traits in safflower (Carthamus tinctorius. L). Sesame and Safflower Newsletter No.18.
115.    Manette, A.S., C. J. Richard, B. Carr, & W. Morhinweg. 1988. Water relations in winter wheat as drought resistance indicators. Crop Sci. 28: 526-531.
116.    Marita, T and Mulden, D. 1995. Effect of irrigation schedules and new spacing on the yield of safflower (carthamus tinctorius L.). Journal of oilseed Research. 7:307-308.
117.    Martin, M., F. Micelle., J. A. Morgan., M. Scalet and G. Zebel. 1993. Synthesis of osmotically active substances in winter wheat leaves as lelated to drought resistance of different genotypes. Journal of Agronomy and crop science. 171:176-184.
118.    Naderi, A., E. Majidi Heravan., A. Hashemi Desfuli., A. M., Rezaeii and G. Normohammadi. 2000. Assessment of tolerance indices to environmental stresses and introducing of new index. Seed and Plant 15:390-402 (in Farsi).
119.    Omidi Tabrizi, A. H. 2002. Flower removal effects on grain and oil yield and their components in spring safflower. Sesame and safflower newsletter No.17.
120.    Öztürk, E., H. Özer and T. Polat. 2008. Growth and yield of safflower genotypes grown under irrigated and non-irrigated conditions in a highland environment. PLANT SOIL ENVIRONS. 54, (10): 453–460.
121.    Padmavathi, P and P. Lakshmamma. 2003. Optimizing irrigation in relation to phosphorus nutrition in safflower (Carthamus tinctorius L.). Sesame and Safflower Newsletter No 18:102-105.
122.    Pandia, N. K., S. C. Gupta and A. K. Nagda. 1996. Path analysis of some yield contributing traits in safflower crop research hisar. 11.3,313-318.
123.    Pasban Eslam, B., H. Monirifar, M. Taher ghassemi. 2010. Evaluation of late season drought effects on seed and oil yields in spring safflower genotypes. Turk .J Agric for 34. Doi: 10. 3906/tar-0904-43.
124.    Passioura, J. 2007. The drought environment: physical, biological and agricultural perspectives. J. EXP. Bot.58:113-117.
125.    Patel, P. G and Z .G. Patel. 1996. Effect of irrigation methods and levels on seed yield and quality of safflower. Journal of Oilseed Research 13: 53 -55.
126.    Poormohammad Kiani, S., Grieu, P., Hewezi, p., Gentzbittel, L and Sarrafi, A. 2007. Genetic variability for physiological traits under drought conditions and differential expression of water stress-associated genes in sunflower (Helianthus annuus L.). Theare and applied genetics 114:193-207.
127.    Pourdad, S. S. 2008. Study on drought resistance indices in spring safflower. Acta Agronomica Hungarica. 56:203-212.
128.    Prayaga, L., P. Lakshmamma and P. Padmavathi. 2003. Characterization of safflower germplasm for physiological traits. Sesame and Safflower Newsletter No.18.
129.    Rajaram, S and M. Van Ginkle. 2001. Mexico, 50 years of international wheat breeding. In: Bonjean, A.P.Angus, W.J. (Eds.) the World Wheat Book: A History of Eheat breeding. Lavoisier pub., Paris, France, pp.579-604.
130.    Ramirez-Vallejo, P., and Kelly, J.D. 1998. Traits related to drought resistance in common bean. Euphytica. 99: 127-136.
131.    Reddy, A.R., Chaitanya, K. V and Vivekanandan, M. 2004. Drought induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolismin higher plants journal of plant physiology 161:1189-1202.
132.    Rizza, F., F. W. Badeckb, L. Cattivellia, O. Lidestric, N. De Fonzok, A. m. Stancaa. 2004. Use of a water stress index to identify barely genotypes adapted to rein fed and irrigated conditions. Crop Sci. 42: 1441- 1446.
133.    Rosielle, A. A and J. Hamblin. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments. Crop Sci.21:943-946.
134.    Rudra naik, V., G.G. Gulgangi, C.P. Mallapupr, S.G. Raju. 2001. Association analysis in safflower under rain fed condition. 5th International Safflower Conference, Montana, USA. July 23-27.
135.    Sandals, E., B. Arslan and C. Pa?a. 2007. Effect of winter and spring sowing on yield and plant traits of safflower (Carthamus tinctorius L.).7TH international safflower conference.WAGGA WAGGA AUSTRALIA.
136.    Schonfeld, M. A., R. C., Johnson, B. F., Carver, & D. W. Mornhinweg. 1988. Water relation in winter wheat as drought resistance indicator. Crop Sci. 28:526-531.
137.    Siddique, M. R. B., A. Hamid and M.S. Islam. 2000. Drought stress effect on water relation of wheat. Bot. Bull. Acad.Sin.41; 35-39.
138.    Sio-Se Mardeh, A., A. Ahmadi, K. Poustini and V. Mohammadi. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crop Res. 98:222-229.
139.    Saini, H. S., M. E. Westgate. 2000. Reproductive development in grain crops during drought. Adv Agron 68: 59-96.
140.    Taheri Asbagh, F., A. Fayaz Moghaddam and A. Hassanzadeh Gorttapeh. 2009. Influence of water stress and sowing date on sunflower yield and oil percentage. Res. J. Biol. Sci. 4(4):487-489.
141.    Tavakoli, A. 2002. Evaluation of the effect of irrigation discruption in different growth stages on yield and components yield safflower plant. MSc. Thesis. Fac. Agric. Tehran Univ. Iran. (In Persian with English summary).
142.    Toth, E and Nemeth. E. 2002. Changes of germination ability of some fatty oil containing medicinal plant seeds during storage in gene bank. Acta Horticulture. ( ISHS) 576:99-103.
143.     Trethowan, R. M and M. Reynolds. 2007. Drought resistance: Genetic approaches for improving productivityunder stress. In: Buck H. R. et al. (Eds): Wheat Production in Stressed Environments, Springer Pub., the Netherlands. pp. 289-299.
144.    Unyayar, S., Y. Keles and E. Unal. 2004. Proline and ABC levels in two sunflower genotypes subjected to water stress. BULG. J. PLANT PHYSIOL.30:34-47.
145.    Uslu, N., I. Tutluer, Y. Taner, B. Kunter, Z. Sagel and H. Peskircioglu. 2002. Effect of temperature and moisture stress during elongation and branching on development and yield of safflower. Sesame and Safflower Newsletter No 17:103-107.
146.    Uslu, N. 2003. Safflower seed quality response to sowing date and head position. Sesame and safflower Newsletter No.18:107-110.
147.    Valentovic, P., M. Luxova, L. Kolarovic, O. Gasparikova. 2006. Effect of osmotic stress on compatible solutes content membrane stability and water relation in two maize cultivars. PLANT SOIL ENVIRONS. 52:186-191.
148.    Vega, C. R. C., F. H. Andrade, V. O. Sadras, S. A. Uhart and o. r. Valentinuz. 2001. Seed number as a function of growth a comparative study in soybean, sunflower and maize. Crop Science 41: 748-754.
149.    Voleti, S.R., V.P. Singh and P.C. Uprety. 1998. Chlorophyll and proline as affected by moisture stress in young and mature leaf tissues of Brassica carinata hybrids and their plants. J. Agron Crop Sci. 180(2): 123-126.
150.    Wachsmann, N., D. Jochinke, R. Norton and S. Knights. 2001. An evaluation of safflower, Linola, sunflower, maize, buckwheat and sorghum as spring sown cropping options for south-eastern Australiahttp://www. regional.org.au/au/asa /2001/4/a/wachsman .htm.
151.    Wachsmann, D. Jochinke, P. Trent, R. Norton. 2008. Growing safflower in Australia: part 2- agronomic research and suggestions to increase yields and production. http://safflower.wsu.edu/Conf2008/Key%20Note/Final%20Wachsmann%20paper.pdf.
152.    Walton, G., N. Mendham, M. Robertson and T. Potter. 1999. Canola, phenology, physiology and agronomy. Proceedings of the 10th International Rapeseed Congress, Canberra, Australia.
153.    Wang, H., and J. M. Clarke. 1993. Relationship between excised-leaf water loss and stomatal frequency in wheat. Can. J. plant Sci., 73:93-99.
154.    Yang, R. C., S. Jana and J. M. Clarke. 1991. Phenotypic diversity and associations of some potentially drought responsive characters in durum wheat. Crop Sci.31:1484-1491.
155.    Yau, S. k. 2003. Optimal sowing date for rianfed Safflower in the high elevation Bekaavalley of Lebanon. Sesame and Safflower Newsletter No.18.

 
Abstract
Safflower as a native plant in Iran is resistant to heat and drought and is regarded as a appropriate plant for agricultural alternatives and maintenance of water in soil. 14 safflower genotypes in the form of quite random blocks with three replication were planted at the Sararoud (Kermanshah) research station in the form of two separate experiments in stress and unstressed situation. The treatment of drought effects had left undesirable effects on growth activities and the performance of safflower numbers and lessened the leaf area index, the height of stem, number of branches, the number of seeds per head, the weight of thousand seed, the content of oil seed, seed yield, oil yield, the relative water less and increase proline and cell membrane stability in comparison to treatment While there was no significant effect on the diameter of head and harvest index. Genotypes were evaluated based on physiologic and morphologic traits, and indexes of MSI, MP, GMP, SSI, TOL, STI.The result showed that genotype 411 with the maximum amount of STI privileges the highest yield in both moisture situations and the Kino-76 had the minimum amount of STI and the drought stress had the least yield. The result of two cluster disintegration based on index of MSI and STI and physiological and morphologic properties and performance components, separated the genotype 411 from other genotypes and thereby based on the results of investigation of physiological and morphologic properties and studied indexes, it could be possible to introduce genotype 411-which has a better potential that other genotypes as a genotype resistant to drought.
Key words:
safflower, drought stress, cell membrane stability, relative water less, proline yield, oil yield

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ یونجه

1مقدمه
2زیست شناسی
3چرخه زندگی
4سرخورطومی های بالغ
5خسارت
6 مدیریت تلفیقی آفات
7استفاده از واریته مقاوم
8مبارزه شیمیائی
9نوع حشره کشها
10منبع

مقدمه

یکی از آفات مهم برگ یونجه سرخرطومی برگ یونجه است که دراکثرمناطق یونجه کاری کشور شیوع دارد.میزان خسارت سرخرطومی یونجه درایران دقیقاتعیین نشده ولی می توان گفت که60درصدازخسارت های کلیه آفات یونجه مربوط به سرخرطومی می باشد.زمانی که میزان آلودگی مزارع بالااست مدیریت مبارزه بااین آفت درطول سال اهمیت دارد.باتوجه به این که دربعضی سالها خسارت سرخرطومی یونجه ازنظراقتصادی مهم نیست لازماست که زارعین باراهنمایی های مدیریتی وتوصیه های عدم استفاده ازسموم حشره کش آشناشوند

2)زیست شناسی

حشره کامل این آفت سرخرطومی نسبتا کوچکی است به طول تقریبا 5میلیمتروپهنای 3.5میلیمترورنگ آن ازقهوه ای تاخاکستری مایل به سیاه تغییر می کند

3)چرخه زندگی آفت

سرخرطومی یونجه شامل چهار مرحله تخم.لارو.شفیره وسوسک بالغ است.زمستانگذرانی این آفت معمولا به شکل حشره کامل درپناهگاه های خارج ازمزرعه مانند پرچین ها.مناطق درختکاری شده ویازیست گاههای محفوظ داخل شکافهامیباشد.غالب تخمریزی دربهاروزمانی که سرخرطومی بالغ واردمزرعه می شودانجام می گیردامابعضی ازتخم ها درپاییز گذاشته می شوند.سرخرطومی های بالغ ماده برای تخمریزی سوراخی رابه وسیله جویدن درساقه یونجه ایجاد میکنندودرداخل آن25-2عددتخم می گذارند.یک سرخرطومی ماده میتواند درطول دوره زندگی به طور متوسط تعداد500تا2000عددتخم بگذارد.رنگ تخم ها از زرد تاقهوه ای تغییرمی کند ووقتی می رسند تیره تر می شوند.مدت زمان لازم برای تفریخ تخم ها 14-7روزپس ازتخم ریزی به طول می انجامد اما تخمهایی که درپاییزگذاشته می شوند دربهارسال بعد تفریخ خواهند شد

لاروها درطول دوره لاروی سه بارپوست اندازی کرده ودرهربارازنظراندازه بزرگترمی شوند.لاروهای بالغ به رنگ سبز بوده.تقریبا 9 میلیمترطول دارندوخطوط سفیدرنگی درپشت آنهادیده میشود.لاروهای بالغ پس از کامل شدن تغذیه به سمت قاعده برگ حرکت کرده وباتکه های برگهای خشک شده درسطح خاک ایجاد یک پیله ابریشم مانندمیکنند.لاروهادرداخل پیله تبدیل به شفیره شده وحشرات بالغ پس از 14-10روزازآن خارج می شوند

4)سرخرطومی های بالغ

پس ازظهور برنگ قهوه ای روشن هستندویک لکه قهوه ای درپشت بدن حشره دیده می شود که ازجلوسر شروع شده وتانصف بدن ادامه می یابد.این علایم با سن حشره تغییر می کند.سرخرطومی های بالغ به مدت چند هفته درمزرعه باقی می مانندوپس ازآن برای گذراندن تابستان به پناهگاه های محفوظ نزدیک مزرعه می روند.درطول تابستان تمامی مراحل چرخه زندگی سرخرطومی درداخل مزرعه قابل مشاهده است بطوریکه سرخرطومی های بالغ ترممکن است به فعالیت تخمریزی ادامه دهند در حالیکه در همان زمان لاروها.شفیره هاوحشره های بالغ تازه ظاهر شده نیز دیده شوند

5)خسارت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اثر PH بر روی گیاهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت اثر PH بر روی گیاهان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت اثر PH بر روی گیاهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت اثر PH بر روی گیاهان

مقدمه
عامل PH
PH مناسب برای گلها و گیاهان زینتی
PH خاک و تغذیه گیاه
مشکلات ناشی از PH قلیایی در تغذیه گیاه
PH و حاصلخیزی خاک
راهکارهای اصلاح خاکهای آهکی و یا اسیدی
روی
ارتباط  phبا در دسترس داشتن عناصر غذایی
PH  (واکنش ) خاک
منابع

مقدمه

در این قسمت پیرامون یکی از عوامل محدود کننده دیگر که در خاک وجود دارد و رشد و تغذیه گیاه را دچار مشکل می کند توضیحاتی را ارائه می‌دهیم

عامل PH

خاک باید دارای PH مناسب باشد. هر گیاهی یک محدوده PH خاص و مناسبی را تحمل می‌کند اگر PH خاک کم یا زیاد باشد رشد و تولید گیاه دچار مشکل می‌شود. گل‌ها و گیاهان زینتی از این قاعده استثناء نیستند بلکه نسبت به PH خاک حساس‌تر هستند. مثلاً مقدار PH مناسب برای گل‌ها و گیاهان زینتی در بنفشه آفریقایی 7 – 6 آلیسوم 7/5-6 ، آزالیا  4/5- 5  ، بگونیا 5/5 –  7 ، میخک 6 – 7/5 و شمعدانی6 – 8 است. به جدول زیر مراجعه کنید

PH مناسب برای گل‌ها و گیاهان زینتی

 PH خاک و تغذیه گیاه

ph میزان درجه اسیدی یا قلیایی بودن محلول غذایی مورد مصرف را نشان می دهد و از درجات حداقل بین صفر تا حداکثر 14 درجه بندی شده است. معمولا بهترین درجه  phبرای گیاهان در روش کشت بدون خاک بین 5/5 الی 7 می باشد. اگر  ph بالاتر یا پایینتر از این مقدار شود موجب کاهش رشد و در صورت شدت تغییرات باعث مرگ گیاه می شود، برای تنظیم  ph از جمله کاهش آن از اسید سولفوریک و برای افزایش آن از هیدروکسید کلسیم میتوان استفاده کرد

Phخاک بطور مستقیم یا غیرمستقیم رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مهم‌ترین نقش phخاک کنترل حلالیت عناصر غذایی در خاک می‌باشد. به عبارت دیگر قابلیت جذب عناصر غذایی وابستگی زیادی به ph خاک دارد. عناصر غذایی در phهای مختلف، حلالیت‌های متفاوتی دارند معمولاً با افزایش ph حلالیت عناصر غذایی به جزء میلیبدون کاهش پیدا می‌کند

یکی از مشکلاتی که در خاک‌های ایران وجود دارد ph قلیایی است، یعنی  phبالاتر از 7. کمبود بارندگی در ایران و دارا بودن اقلیمی خشک باعث تجمع بازهای تبادلی در خاک و در نتیجه پیشرفت بسوی خاک قلیایی می‌شود
مشکل دیگر، آهکی بودن خاک است که باعث افزایش  phخاک می‌شود

مشکلات ناشی از PH قلیایی در تغذیه گیاه

PH قلیایی باعث می‌شود که حلالیت عناصر غذایی ضروری برای گیاه کاهش پیدا بکند و کمبود عناصر غذایی مثل فسفر ، آهن ، روی ، منگنز در گیاه مشاهده شود
عامل عمده‌ای که در بروز این کمبودها موثر هستند آهک زیاد است و در بسیاری از منابع کمبود آهن را نیز زرده ناشی از آهک می‌نامند. لذا عامل بروز زردی‌، آهک زیاد در خاک است.  در مقابل خاک‌های آهکی، خاک‌های اسیدی وجود دارند که PH  کمتر از 7 دارند. با توجه به مقدار PH خاک‌های اسیدی به دو نوع خاک‌های اسیدی خفیف و اسیدی خیلی شدید تقسیم‌بندی می‌شوند

در خاک‌هایی که خیلی اسیدی باشند یعنی PH  آن‌ها کمتر از 4/5 تا 5 باشد، حلالیت عناصر غذایی مثل آهن ، آلومینیوم و منگنز بقدری افزایش پیدا می‌کند که برای گیاه ایجاد مسمومیت می‌کند. پس حلالیت عناصر غذایی وابستگی بسیار زیادی به PH خاک دارد
آهن در تغذیه گیاه، نقش بسیار مهمی دارد و وابستگی آن هم به PH  خاک بسیار زیاد است. اگر PH  خاک یک واحد کاهش پیدا کند حلالیت آهن هزار مرتبه افزایش می‌یابد. یا اگرPH خاک را یک مرتبه تغییر بدهیم، حلالیت منگنز و روی که از عناصر ضروری در تغذیه گیاه هستند صد مرتبه دچار تغییر می‌شوند

 PHو حاصلخیزی خاک

مهم ترین نقش   Phدر قابلیت جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان جلوه می نماید .  Ph رابطه یی فشرده با درصد اشباع بازها  دارد , به طوری که وقتی این درصد بالا باشد در محلول خاک نیز کاتیون هایی چون  Ca , Mgبه مقدار زیاد دخالت می نمایند و در نتیجه  Ph افزایش می یابد

قابلیت جذب مولیبدن رابطه یی مستقیم با  Ph خاک دارد . در واقع در  Phهای ضعیف مولیبدن همراه آهن به ترکیب های غیر محلول تبدیل می گردد و گیاهان حساس به کمبود مولیبدن مانند ( شبدر , مرکبات و گل کلم ) صدمه می بینند

پتاسیم معمولاً در خاک های با  Ph قلیایی قابل جذب است , در حالی که در این Ph ها قابلیت جذب آهن و منگز به طور محسوسی تضعیف می گردد , به همین دلیل معمولاً در خاک های آهکی کمبود  Fe  , Mnاتفاق می افتد . مس و روی در خاک های خیلی اسید و همچنین در خاک های خیلی قلیا بسیار کم قابل جذب می باشند . سرانجام فسفر و بر در خاک های آهکی با کلسیم ترکیب های غیر محلول تشکیل می دهند و رسوب می کنند و در خاک های خیلی اسید نیز با آهن و آلومینیوم به حالت ترسییب در می آیند . به طور کلی می توان گفت که برای تمامی عناصر مورد نیاز گیاهان محدوده  Ph6/5 بهترین شرایط قابلیت جذب آنها را فراهم می نماید

راهکارهای اصلاح خاک‌های آهکی و یا اسیدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

چکیده

مقدمه

مروری بر مطالعات انجام یافته درخصوص ضایعات محصولات کشاورزی

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات

1- برنامه کنارگذاری کشت محصول (set aside)

2- سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)

3- کاهش سوبسید بعضی از محصولات غذایی

4- بکارگیری قیمت تضمینی

5- افزایش کیفیت بسته بندی

6- کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب

الف- کارآیی سیستم بازاریابی

ب- رابطه میزان ضایعات و نقص در سیستم بازاریابی

پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع و مراجع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

1-  ایرانی، پ (1367). گزارش نتایج کیفی و ارزش نانوایی ارقام گندم کلیه نقاط ایران، موسسه تحقیقات اصلاح تهیه و نهال و بذر، واحد تکنولوژی شیمی و غلات، کرج

2-  بی نام، ترجمه قدیمی، ع. ر (1379). جلوگیری از ایجاد ضایعات در محصولات فاسدشدنی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

3-  حمیدنژاد، م و همکاران (1380). تعیین و ارزیابی اقتصادی گندم در زمان برداشت و خرمن کوبی در مناطق هرات، مروست و ابرکوه. فصلنامه پژوهشی شماره 34 موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

4-    عبدالهی، ح (1374). ارزش غذایی نان و راههای جلوگیری از ضایعات آن، انتشارات سازمان کشاورزی ایلام

5-    محسنین، م (1373). قیمت تعادلی نان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

6-  مجموعه مقالات پژوهشی اقتصاد گندم از تولید تا مصرف، (1378). معاونت پژوهشهای فنی و سیاستهای حمایتی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

7-    مهاجر، ی (1377). تکنولوژی و ضایعات نان، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

8- Reusse, E. (1976). Economic and marketing aspects of pest-harvest system in small  farmer economies. FAO Monthly Bulletin of Agric. Economoics and Statistics. Volume9: 17 pp

9- Shivdasani, I. H. (1975). Problems of marketing and distribution of fruit and vegetables in  Southern Nigeria. 1st Nat. Seminar in fruits and vegetables. NIHORTS, Ibadan. P

10- Smith,  W.  L.,  Jr.  and J. B. Wilson (1978).  Market  Diseases  of potatoes.  Agriculture

      Handbook No. 479. U. S. Department of Agriculture

چکیده

موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است

لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب

 مقدمه

یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است

موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد

تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد

در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان  پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت

 مروری بر مطالعات انجام یافته درخصوص ضایعات محصولات کشاورزی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق کاشت گردو و موانع پیش رو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق کاشت گردو و موانع پیش رو دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق کاشت گردو و موانع پیش رو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق کاشت گردو و موانع پیش رو

1- مقدمه

2- خصوصیات گیاه‌شناسی گردو

3- اهمیت و گسترش قارچهای شبه جنس Cytospora

4- ویژگی‌های شبه جنس Cytospora

5- بررسی بیماری شانکرسیتو پسورایی یا فتیله نارنجی گردو در ایران

6- اهمیت و اهداف این تحقیق

7- مواد و روش‌های تحقیق

1- مقدمه

گردوی معمولی (Juglans vegia L.) متعلق به خانواده‌Juglandceae و سطح زیر کشت آن در ایران حدود 62/109810 هکتار بوده و سالیانه بطور متوسط 60/168072 تن گردو از درختان بارور در ایران برداشت می‌گردد. گردو بخاطر نقشی که در تغذیه، درآمد ناشی از صادرات در اقتصاد و کشاورزی دارد در ایران و جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است

تاکنون عوامل بیماری‌زای مختلفی از جمله قارچها، باکتری‌ها و بیماری‌های ناشی از عوامل محیطی (غیرزنده) از ایران گزارش شده است. بیماری شانکو سیتو سپورایی گردو از اولین بیماری‌هایی است که در گردو و مورد توجه قرار گرفته و در بعضی مناطق مهم کاشت گردو گزارش و مورد شناسایی قرار گرفته است. در گذشته کاشت گردو بطور وسیع در ایران محدود به چند استان غربی کشور بوده ولی در سالهای اخیر در اکثر مناطق ایران کاشت گردو بخصوص ارقام جدید توسعه زیادی پیدا نموده که پیرو آن مسائل مهمی از نظر بیماری‌شناسی گیاهی مشهور گردیده است. یکی از این بیماری‌ها شانکوسیتو سپورایی است که هم‌اکنون در اکثر مناطق کاشت گردو در ایران هم روی درختان بالغ و جوان و حتی در نهالستانها بطور گسترده شیوع پیدا کرده است. اگر چه در مناطق محدودی از کشور چندین گونه به عنوان عامل این بیماری شناسایی و گزارش گردیده ولی در مورد گونه‌های مهم روی گردو در سایر مناطق ایران گزارش دقیقی در دست نیست

با توجه به اهمیت روزافزون گردو به عنوان یک محصول ارزشمند از نظر غذایی و اقتصادی و ضرورت شناسایی گونه‌های مهم از نظر بیماری‌شنای گیاهی این طرح تحقیقاتی با هدف شناسایی گونه های شبه جنس سیتوسپورا مولد بیماری شانکر سیتوسپیورایی گردو در ایران پیشنهاد گردیده است

2- خصوصیات گیاه‌شناسی گردو

گردو با نام علمی Juglans regia از خانواده Juglandaceae می‌باشد که آنرا بومی نواحی آسیای غربی و هیمالیا نام بوده‌اند. در ایران در جنگل‌های شمال از آستارا تا گلی داغ، از جلگه و ساحل تا ارتفاع 1500 متر از سطح دریا انتشار داشته و بطور پراکنده یا کم و بیش انبوه در جنگلها دیده می‌شود. همچنین در جنگلهای غرب و در راه سنندج به مریوان بطور خودرو مشاهده می‌گردد. گردو از درختانی است که بواسطه‌ چوب و دانه‌خود مورد توجه قدیمیان بوده و سالیان و قرون متمادی بدست بدست بشر و حتی پرندگان تکثیر و در نقاط مختلف دنیا انتشار یافته است. از این جهت اظهار نظر درباره بومی بودن آن در ایران ساده نیست

گیاهی است یک پایه و خزان‌دار که ارتفاع آن از 10 تا 25 متر متغیر و دارای برگهای مرکب شانه‌ای است. ریشه گردو محوری و عمیق بوده و نیاز به خاکی با سنگینی متوسط دارد. تکثیر گردو از طریق کاشت بذر و پیوند زدن انجام می‌شود ولی در ایران اکثر درختان گردو و غیر پیوندی هستند

در جنس Juglans حدود 15 گونه مختلف وجود دارد. انواع این درخت در چین، ژاپن، فرانسه و آمریکا کشت می‌شود. مهمترین گردوهای موجود در دنیا معروف به گردوی ایرانی است زیرا ابتدا از ایران به سایر کشورهای خاورمیانه و از آنجا به یونان و روم و انگلستان و سپس به آمریکا انتقال یافته است

هر چند گردوهایی که در مناطق مختلف ایران کاشته می‌شوند از گونه گردوی معمولی (J-refia) هستند ولی با توجه به اختلاف‌های باغبانی در نقاط مختلفی ایران به نامهای متفاوتی مانند گردوی کاغذی، سنگی، ماکویی، سوزنی، نوک کلاغی، ضیاء آبادی، خوشه‌ای، نبرداری و . . .  شناخته می‌شوند

3- اهمیت و گسترش قارچهای شبه جنس Cytospora

قارچهای شبه جنس Cytospora پراکندگی جهانی داشته و بیشتر گونه های آن روی میزبانهای چوبی و درختی دیده می‌شوند که بیماری‌های ناشی از آنها بنام Cytosporn conker معروفند که در ایران بخاطر رنگ فتیله حاصل از فعالیت اسپورزایی این قارچها بنام بیماری فتیله نارنجی معروف گشته است گر چه الزاماً همه گونه ها فتیله تولید نمی‌کنند

در گذشته تصور بیشتر کارشناسان بیماری‌های گیاهی بر این بود که قارچهای این شبه جنس گذر رو یا پارازیت‌های ضعیف و درجه دو بوده و اهمیت زیادی برای بیماری‌های ناشی از آنها قائل نبودند و باعث می‌شد که هنگام بازدیدها و مطالعات خود با وجودی که به تکرار به پیکنیدیوم‌ها و فتیله‌های تولید شده توسط قارچ روی شاخه و تنه‌های خشکیده یا در حال خشک شدن برخورد می‌کردند به آنها توجهی نکرده و دنبال عامل دیگری بعنوان عامل اصلی بگردند و سعی می کردند که قارچ دیگری را جداسازی و به عنوان عامل اصل معرفی کنند و در صورت عدم موفقیت عوامل دیگری مانند شرایط بد خاک. ناسازگاری بین پایه و پیوند یا عدم سازگاری ارقام با شرایط اقلیمی محل را به عنوان عامل احتمالی خشکیدگی درختان بیمار معرفی کرده‌اند. حال آنکه این گروه قارچها می‌توانند بسیار مهاجم بوده و به عنوان عامل اصلی به درختان قوی و سالم و شاداب حمله کرده و آنها را بخشکانند. گاهی در اثر حمله این قارچها روی شاخه‌ها و تنه درختان زخم‌های ویژه‌ای پیدا می‌شود که معمولاً توأم با ترشح صمغ است و به تدریج این شاخه‌ها خشک می‌شود
(Cytospota Canker  perenial canker) و زمانی هم حمله این قارچها موجب می‌گردد که تمامی درخت د ر مدت کوتاهی یکباره از پای درباره و خشک شود ( Apoplexy) . در این حالت سرتاسر تنه و شاخه پوشیده از استردمای قارچ می‌گردد و فتیله‌های خارج شده از آنها منظره خاصی به درخت می‌دهد

نکته‌ مهم قابل ذکر این است که اگر چه این قارچها برای ایجاد آلودگی احتیاج به راه نفوذ داروند ولی بعضی از راههای نفوذ همیشه و در همه حال بطور طبیعی روی درخت وجود دارد و دیگر آنکه بین گونه‌های یک قارچ نژادهای متفاوتی هستند که از نظر قدرت تهاجم و بیماریزایی کاملاً با هم متفاوتند. برخی به زحمت از گندروها تمیز داده می‌شود و بعضی آنچنان مهاجم هستند که موجبات مرگ آنی درخت را فراهم می‌سازند

4- ویژگی‌های شبه جنس Cytospora

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه مشخصات فنی ماشینهای مورد نیاز برای کشت مکانیزه برنج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارائه مشخصات فنی ماشینهای مورد نیاز برای کشت مکانیزه برنج دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه مشخصات فنی ماشینهای مورد نیاز برای کشت مکانیزه برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ارائه مشخصات فنی ماشینهای مورد نیاز برای کشت مکانیزه برنج

مقدمه :  
بررسی منابع:  
مواد و روشها:  
الف ) انتخاب تراکتور:  
ب ) انتخاب دنباله بندها؛  
ج ) انتخاب کمباین مخصوص شالیزاری  
د ) انتخاب نشاکار  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ارائه مشخصات فنی ماشینهای مورد نیاز برای کشت مکانیزه برنج

1- آقاگل زاده،حمید .ارایه راهکارهای اساسی جهت کشت مکانیزه برنج در اراضی تسطیح ویکپارچه سازی شده . 1381 اولین سمینار تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

2- آقاگل زاده،  حمید. مقایسه بکارگیری ماشین آلات کشت برنج در اراضی سنتی ویکپارچه شده . 1381 اولین سمینار تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور، دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

 3 Kiyoshi, Kaga. Soil compaction in agricultural land development. 1991. Asian institute of technology

4. M, Koike. et all . Introduction to Japanese Agr. machinery. 1994. E31 – E

5. Masakazu, Mizutani. Advanced paddy field engineering, 1999. Shizan – sha . Sience and technology

مقدمه

یکی از دلایل اصلی کند بودن روند رشد مکانیزاسیون برنج در کشور، عدم دسترسی کشاورزان به ماشینها و تکنولوژیهای مناسب است. در حال حاضر کشت برنج در کشور، بصورت نیمه مکانیزه می باشد، بطوریکه برخی از عملیات در کشت و کار این محصول، با کمک ماشین و برخی دیگر بصورت دستی اجرا می گردند. با کمی تعمق در این مساله می توان پی برد که عملیات زراعی همچون آماده سازی زمین و خرمنکوبی که انجام آن با دست بسیار سخت و طاقت فرساست، با کمک ماشین و کارهایی همچون درو و نشاکاری که کمی آسانتر از آنها هستند ولی در عوض نیاز به دقت بیشتری دارند یا بعبارتی دیگر باید با گیاه مدارا یا تیمار داری نمود، توسط دست صورت می گیرند

 این مساله موید آنست که کشاورزان به اهمیت و نقش ماشین در امر کشت برنج ( از لحاظ کاهش صعوبت کاری و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز و کاهش هزینه تولید ) پی برده اند. در ورای این مسائل، عدم استفاده اکثر کشاورزان از ماشین برای برخی عملیات، بیانگر آنست که ماشینهای موجود جهت انجام این کار، مناسب نبوده و سبب افت کمی و کیفی محصول می گردند . گرچه برخی از کشاورزان از ماشین برای انجام این کار استفاده می نمایند، صرفا بمنظور کاهش سختی کار و برداشت بموقع محصول می باشد. استفاده از ماشینها و تکنولوژیهای نامناسب، علاوه بر وارد نمودن خسارتهای کمی و کیفی به محصول، خسارتهایی به مزرعه وارد می نمایند که اثر آنها در دراز مدت نمایان خواهند گردید. در این مقاله سعی گردیده است تا مشخصه های فنی لازم برای ماشینهای شالیزاری متناسب با شرایط موجود در کشور، جهت اطلاع کشاورزان عزیز بعنوان مصرف کننده و دست اندرکاران محترم وزارت جهاد کشاورزی، بعنوان مروجان و متولیان در امر تامین ماشین آلات مورد نیاز، بمنظور تصمیم گیری صحیح در انتخاب آنها ( چه وارداتی و چه داخلی ) ، ارائه گردد

کلمات کلیدی: کوبنده جریان محوری ، مقاومت به ریزش ، ورس یا خوابیدن، سیستم کنترل تراز عرضی، شعاع فرمانگیری، قدرت ویژه، چرخ زنجیری، دو دیفرانسیل،


بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ارائه مشخصات فنی ماشینهای مورد نیاز برای کشت مکانیزه برنج

در حال حاضر در کشور ما بیش از 95%  از عملیات تهیه زمین در مزارع شالیزاری ( شخم ، گل آب نمودن و تسطیح نهایی ) با کمک ماشین و در حدود کمتر از 2% از عملیات نشاکاری با کمک ماشین و بقیه با دست صورت می پذیرد. عمل وجین ، تقریبا در تمام مزارع بصورت دستی و با استفاده توام علف کشها انجام می گیرد. عمده عملیات درو بصورت دستی و تقریبا تمام عملیات خرمنکوبی با استفاده از خرمنکوبهای پشت تراکتوری ، کمباینهای غلات و خرمنکوبهای دستی صورت می گیرد. عمل سمپاشی با کمک سمپاشهای نوع پشتی موتور دار و بدون موتور و برخی با کمک سمپاشهای پشت تراکتوری انجام می گیرد. از مشکلاتی را که در اثر استفاده از ماشینهای موجود، با آن مواجه هستیم، به بالا بودن میزان تلفات برنج ( بین 16 – 21 در صد)، گود شدن زمینها در اثر تخریب لایه سخت خاک و عدم امکان بکار گیری ماشینهای مخصوص مزارع شالیزاری که دارای ظرافت خاصی می باشند، اشاره نمود

مواد و روشها

برای انتخاب ماشینها و تکنولوژیهای مناسب برای کشت مکانیزه برنج، نیاز است که مطالعات وسیعی از جنبه های مختلف مدیریتی و فنی همچون جنبه های اقتصادی ، فرهنگی، جغرافیایی، شرایط مزرعه ای و گیاهی صورت گیرد. تا ماشین یا تکنولوژی انتخاب گردد که با شرایط موجود همخوانی یا بعبارتی دیگر سازگاری داشته باشد.  در زیر، ابتدا بطور مختصر به اهمیت این موارد پرداخته و سپس جنبه های فنی ماشینها بطور مفصل تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت

1-     وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه ؛ در صورت برخوردار بودن کشاورزان از وضعیت اقتصادی مطلوب و به تبع آن، بالا بودن قدرت خرید آنها، که آنهم منوط به کسب در آمد بیشتر از اراضی زراعی است، قادر به تهیه ماشین با تکنولوژی برتر (که قطعا هزینه اولیه بیشتری را بهمراه دارد ) و تامین هزینه های سرویس ونگهداری بموقع آنها خواهند بود و بالعکس

2-     وضعیت اجتماعی کشاورزان ؛ نوع روابط و بافت اجتماعی کشاورزان یک منطقه، نقش مهمی را در تعیین نظامهای بهره برداری ماشینها، خواهد داشت. با توجه به نظامهای  بهره برداری ماشینها ( تامین ماشین بصورت خصوصی ، تعاونی و خدماتی )، چنانچه روابط و بافت اجتماعی کشاورزان یک منطقه بهم وابسته تر و نزدیکتر باشد، در صورت بر خورداری از سطوح کوچک مزارع ، تامین ماشین بصورت تعاونی و استفاده اشتراکی،صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت. لازم به یادآوری است که نظام بهره برداری ماشینها، نقش اساسی را در تعیین نوع و اندازه ماشینها دارد

3-     وضعیت فرهنگی کشاورزان؛ برخورداری از سطح آگاهی و دانش بالاتر، امکان آموزش تکنولوژیهای جدیدتر را در پی خواهد داشت

4-     شرایط مزرعه ای؛ از دیدگاه ماشینی شرایط مزرعه ای شالیزارها، کاملا متفاوت از خشکه زاریهاست که در زیر به برخی از آنها اشاره می گردد؛

1) کشت برنج بر خلاف سایر محصولات  در مزارع غرقابی و باتلاقی یا همواره اشباع از آب صورت می گیرد . از دیدگاه مکانیکی، خاک سطحی آن سست و با تحمل پذیری کم می باشد. و اکثر عملیات کشاورزی و بخصوص عملیات تهیه زمین در شرایطی صورت می پذیرد که خاک آن در وضعیت خمیری یا چسبنده می باشد، در حالیکه در مزارع خشکه زاری، خاک باید در وضعیت شکل پذیر یا نسبتا خشک باشد وگرنه سبب آسیب رساندن به ساختمان خاک می گردد

2 )  خاک مزارع شالیزاری، از لحاظ بافت ، عمدتاً از نوع سنگین و نیمه سنگین میباشند که از مشخصه های مهم آن ، می توان به بالا بودن میزان چسبندگی و پایین بودن مقدار اصطکاک داخلی ، اشاره نمود

3)  در خاکهای شالیزاری، بخاطر سست بودن خاک سطحی، بمنظور فراهم نمودن بستری مقاوم جهت تحمل وزن ماشین و فراهم نمودن امکان تردد ماشین در خاک، به یک لایه خاک سخت و مقاوم در عمق بین 15 – 10 سانتیمتری نیاز است. در حالیکه در مزارع خشکه زاری، لایه سختی از خاک، که در اثر تردد مکرر ماشینها و تجمع مواد معدنی و املاح ( در اثر آبشویی )  در عمق خاک زراعی تشکیل می گردد، مانع از ریشه دوانی گیاه می گردد، که در اینصورت، هرچند سال یکبار باید با استفاده از شخم عمیق یا زیر شکن زنی از بین برده شود. باید با استفاده از شخم عمیق یا زیرشکن زنی ،از بین برده شود

5-     بهنگام اجرای عملیات تهیه زمین در اراضی شالیزاری، بخاطر شرایط مناسب اقلیمی و خصوصیت خاص محصول برنج که پس از برداشت، رشد زایشی مجدد دارد، در اکثر مواقع سطح مزرعه دارای پوشش گیاهی است که این عمل تاثیر بسزایی در بکارگیری ماشینها و نحوه تنظیمات آنها همچون کاهش میزان گیرایی بین چرخهای ماشین وزمین، کیفیت خاک ورزی و کیفیت نشاکاری دارد

6-     در حین اجرای عملیات تهیه زمین در اراضی خشکه زاری،حفظ ساختمان خاک بسیار حائز اهمیت است، بطوریکه تا حد ممکن باید از خردشدن زیاده از حد خاک اجتناب نمود و اجرای عملیات خاک ورزی باید تحت رطوبت خاصی از خاک مزرعه صورت گیرد، در حالیکه در اراضی شالیزاری در حین خاک ورزی، ساختمان آن بطور کامل در هم شکسته می شود ، بطوریکه ایجاد حالت گل آب، وضعیتی مطلوب است

1-4- رفتار فیزیکی خاک در مقابل حرکت ماشین

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كشاورزی و دامپروری ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كشاورزی و دامپروری ایران دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كشاورزی و دامپروری ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي كشاورزی و دامپروری ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن كشاورزی و دامپروری ایران :

كشاورزی و دامپروری ایران

چکیده

مناطق رویشی ایران که به 5 منطقه خزری ، زاگرسی ، ایران و تورانی ، سودانی و ارسبارانی منطقه بندی شده است . پوشش گیاهی که در جاهای مختلف ایران با تنوع گیاهی و زندگی جانوری با انواع جانوران که در نواحی نیمه بیابانی ، کوهستانی و جنگلهای خزری به چشم می خورد . توضیحاتی نیز پیرامون حیات وحش و حفاظت از محیط زیست مد نظر بوده است .

همانطور که می دانیم کشاورزی همیشه و در طول تاریخ چند هزار ساله ایران از مهمترین مسائل ایرانیان بوده است . ایران نخستین کشور جهان است که در آن انسانهای نخستین به کشت و زرع و پرورش دام می پرداختند .

ایرانیان در هر جنگی که پیروز می شدند به جای خرابی و ویرانی با ایجاد راهها و پلهای کوچک و بزرگ نواحی مختلف را به یکدیگر اتصال می دادند و باعث توسعه و ترقی می شدند که این باعث افتخارات ماست به همین دلیل لازم دانستم در مورد تاریخچه و کشاورزی و دامپروری کشورمان نکاتی را بیاورم ، از حکومتهای مثل ساسانیان که در آن کشاورزی و دامپروری از اهمیت و رونق ویژه ای برخوردار بود و باعث رشد آن شد و نیز حمله مغول که باعث نابودی بیش از حد کشاورزی و دامپروری و خرابی های فراوانی که هنوز اثرات آن باقی است و …

و همچنین دوران پادشاهانی مثل قاجار که کشاورزی در نوسان بوده است . با اجرای طرح اصلاحات اراضی که باعث خالی شدن روستاها و مهاجرت به سوی شهرها شد ، باعث ایجاد سردرگمی و هرج و مرج در مدیریت کشاورزی و سایر موارد مربوط به امور اجتماعی کشاورزان گردید .

انتقال پول و دارایی کشور به دست مالکان و فئودالها برای جلب رضایت و شهرت بخشیدن به جذب محصولات صنعتی و کشاورزی دنیای غرب و به کار اندازی کارخانه های مونتاژ و خروج ارز از کشور گردید . در نتیجه این اقدامات از یک سو تخریب و ویرانی اقتصاد کشاورزی و وابستگی کامل کشاورزان ایران که روزی در اوج خود بودند را سبب شد و از سوی دیگر موجب تخریب و انهدام اراضی آباد و از بین رفتن مراتع و جنگلهای سرسبز گردید .

از آثاری که بر جای مانده است ظروف سفالی و سایر آن ، سیر اهلی کردن دام ، پرورش دام و استفاده از دام برای کشت و کار و نتایج اهلی شدن دام را نشان می دهند . که نشان دهنده ابتکار و خلاقیت ایرانیان در قرون گذشته از منابع طبیعی بوده است .

مختصری در مورد اهمیت کشاورزی و اقتصاد ایران و توضیحاتی در مورد محصولات باغی و کشاورزی و تولیدات کشاورزی ( زراعی ، دامی ، صید ، زنبورداری ، پرورش کرم ابریشم) بحث به میان آمده است . در انتها نیز در مورد عشایر کوچنده ایرانی ، این عشایر پرتوان و زحمت کش و بها و سرمایه گذاری که دولت باید به این بخش اختصاص دهد صحبت شده است .

كشاورزی و دامپروری ایران
فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده

مقدمه

1

مناطق رویشی ایران

3

پوشش گیاهی

7

الف – پوشش گیاهی استپ بیابانی

7

ب – پوشش گیاهی استپ کوهپایه ای

8

ج – پوشش گیاهی کوهستانی

8

د – پوشش گیاهی جنگل و چمنزار

9

زندگی جانوری

10

الف – پراکندگی جغرافیایی انواع جانوران

10

ب – حیات وحش

11

ج – حفاظت از محیط زیست

12

تاریخچه کشاورزی ایران

13

تاریخچه دامپروری ایران

21

الف – آثار مربوط به دامپروری در قبل از تاریخ

21

ب – اهلی شدن دامها

21

ج – نتایج اهلی شدن دامها

22

اهمیت کشاورزی در اقتصاد ایران

23

تولیدات کشاورزی ایران ( زراعی ، دامی ، صید و…)

عنوان

24

صفحه

– انگور

25

– پسته

25

– سیب

26

– خرما

27

– مرکبات

28

– غلات

29

– گندم

29

– جو

31

– برنج

31

– پنبه

31

– چغندرقند

31

– چای

32

– نیشکر

32

دامداری

33

– صید و پرورش ماهی

33

– زنبورداری

34

– پرورش کرم ابریشم

35

عشایر کوچنده ایرانی

36

برخی تعاریف مربوط به جامعه عشایری

36

پراکندگی جغرافیایی عشایر کوچنده

37

فعالیت اقتصادی عشایر کوچنده

39

نتیجه گیری

40

منابع و مآخذ

41

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر دارای 255 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر :

بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر

مقدمه

شهرستان ابهر در فاصله ی 90 کیلومتری از استان زنجان در مسیر جاده ترانزیت تهران – زنجان قرار گرفته است. این شهرستان در منطقه کوهستانی به صورت دره ای از شمال به جنوب شرقی کشیده شده است و وسعتی بالغ بر 34000 هکتار دارد که از سمت جنوب و شرق به تاکستان، آوج و از غرب به زنجان و خدابنده و از شمال به طارم محدود شده است.

مساحت کل مراتع شهرستان ابهر 170300 هکتار می باشد که از این میزان 10100 هکتار جزء مراتع خوب و 114600 هکتار آن جزء مراتع متوسط و 45500 هکتار مراتع فقیر می باشد.

از مراتع این شهرستان سالانه 26843 تن علوفه برداشت می شود که در یک دوره چرایی قادر به تأمین 110845 واحد دامی می باشد.

پوشش عمده ی مراتع شامل گراسهای چند ساله و یکساله و انواع گون و گیاهان تیغدار دیگر و انواع گیاههن از خانواده حبوبات می باشد.

صنوبرکاری در ایران قدمتی به کهنسالی تمدن ایران زمین دارد و از دیرباز در کناره رودها، مسیرهای آبیاری، باغها، زمین های کشاورزی و منازل روستایی این درختان سریع الرشد و زودبازده جهت تولید چوب کاشته می شدند. گرچه صنوبرها به ندرت در سطوح وسیع، کاشته می شوند با این وجود در بسیاری از نقاط کشور به خصوص در حاشیه ی رودخانه ها توده های انبوه و متراکمی دیده می شوند که بازمانده توده های بزرگتری هستند که به مرور تغییر کاربری داده و به زمینهای کشاورزی، باغهای میوه و … تبدیل شده اند.

صنوبرکاری در کشاورزان ایران جزء قدیمی ترین زراعتهای سنتی است که از دیرزمان با هدف تولید چوب، بادشکن و حتی زینتی در مناطق مختلف کشور کشت و توسعه یافته است. نظر به کاربرد گسترده چوب صنوبر در ساختمانهای روستایی، شهری و صنعت کبریت سازی کشور و نیز زمینه های مناسب آن از نظر تنوع گونه ای و سازگاری گونه های مختلف صنوبر به اقالیم گوناگون موجود در کشور، کشت و کار آن مورد استقبال کشاورزان، روستاییان و نیز کارخانه ها و شرکتهای چوب و کاغذ بوده است.

بررسی وضعیت صنوبر كاری های انجام شده در استان ابهر
فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول : معرفی گونه ی صنوبر 4

1 . 1 ) گیاهشناسی صنوبر 5

1 . 2 ) صنوبر (populus) 7

1 . 3 ) معرفی تیره های صنوبر 20

1 . 4 ) بررسی صنوبرکاری در شمال ایران 42

فصل دوم : معرفی آفات صنوبر 52

2 . 1 ) آفت ها و بیماری های مشاهده شده در کلن های مختلف 53

2.2.1 ) سیاپترون 56

2. 2 . 1) حشره برگخور 57

3 . 2 . 1) حشره برگخوار 57

4 . 2 . 1) سنگ بید 58

5 . 2 . 1) حشره چوبخوار 59

6 . 2. 1) شته مومی یا آبله ای 60

7. 2 . 1) شته مولد گال کیسه ای 60

8 . 2 . 1) شته سیاه 61

2 . 2 ) درجه بندی کلن های صنوبر از نظر مقاومت در مقابل در مقابل آفات و امراض 61

2 . 3 ) آفات و بیماری های گیاهی استان 64

فصل سوم : معرفی گونه های مورد کشت در منطقه ابهر و خرمدره 65

3 . 1 ) تبریزی، صنوبر 66

3 . 2 ) سپیدار، سفیدار، کبوده 66

3 . 3 ) شالک، تبریزی 67

3 . 4 ) تیره افرا 68

3 . 5 ) افرای زبان گنجشکی 71

3 . 6 ) افرای چناری 72

3 . 7 ) تیره ی سنجد 73

3 . 8 ) توت 76

3 . 9 ) تیره کاج 78

3 . 10 ) تیره چنار 79

3 . 11 ) بادام 80

3 . 12 ) زردآلو، قیسی 85

3 . 13 ) شیر خشت 87

3 . 14 ) زالزالک 94

3 . 15 ) به، شال به، به جنگلی 100

3 . 16 ) گوجه، آلوچه 102

3 . 17 ) آلوچه قرمز 105

3 . 18 ) آلوچه 109

3 . 19 ) آلو زرد، هلاله، گوجه وحشی 111

3 . 20) آلوچه ، هلاله ، گوجه وحشی 112

3 . 21 ) بید 114

3 . 22 ) بید مجنون 122

3 . 23 ) تیره عرعر 124

3 . 24 ) تیره انگور 126

فصل چهارم : معرفی منطقه ی مورد مطالعه 130

4 . 1 ) موقعیت جغرافیایی (کروکی محل) 130

4 . 2 ) آماربرداری منطقه مورد مطالعه 130

4 . 2 . 1 ) مطالعه انجام شده در پلات اول 130

4 . 2 . 2 ) مطالعه انجام شده در پلات دوم 142

4 . 3 ) روش کار 155

4 . 4 ) نتیجه گیری 156

فصل پنجم : فایلات انجام شده در خصوص صنوبر 158

5 . 1 ) مدیریت کنترل تلفیقی آفات صنوبر در استانهای شمالی کشور 159

5 . 2 ) بررسی تراکم شته مارپیچ دمبرگ صنوبر Pemphigus spirothecae Passeriini روی کلن های مختلف صنوبر Populus nigra و معرفی دشمنان طبیعی آن در استان زنجان 201

5 . 3 ) بررسی کمی و کیفی صنوبرکاری های منطقه زنجانرود 216

منابع 247

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش دارای 115 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش :

ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: جغرافیای طبیعی

گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیط

با فورمت ورد قابل ویرایش

عنوان:

تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش

عنوان ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست مطالب صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول:کلیات فایل……………………………………………………………………………………………………………3

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2- اهداف فایل…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3- سئوال های فایل……………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- فرضیه های فایل……………………………………………………………………………………………………………………5

1-5- پیشینه فایل در جهان……………………………………………………………………………………………………………..5

1-6- پیشینه فایل در ایران……………………………………………………………………………………………………………….6

1-7- روش کار………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-8- مشکلات و موانع فایل………………………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم : مبانی نظری فایل………………………………………………………………………………………………….8

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-1- اقلیم……………………………………………………..…………………………………………………………………………9

2-2- اقلیم شناسی کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………..9

2-3- هواشنناسی کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………..10

2-4- خشکسالی کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………10

2-5- اثرهای آب و هوا بر کشاورزی…………………………………………………………………………………………………11

2-6- تاریخچه پیدایش ذرت……………………………………………………………………………………………………………11

2-7- اهمیت اقتصادی ذرت…………………………………………………………………………………………………………….12

2-8- پراکندگی جغرافیایی ذرت……………………………………………………………………………………………………… 12

2-9- خاک های مناسب کاشت ذرت………………………………………………………………………………………………..13

2-10- مشخصات گیاه شناسی ذرت………………………………………………………………………………………………….13

2-10-1- ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………………..13

2-10-2- ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-10-3- برگ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-10-4- گل آذین………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-10-5-.دانه ذرت……………………………………………………………………………………………………………………….15

2-11- عوامل اقلیمی مؤثر بر عملکرد ذرت……………………………………………………………………………………….15

2-11-1- حرارت (گرما)…………………………………………………………………………………………………………………16

2-11-2- رطوبت…………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-11-3- نور…………………………………………………………………………………………………………………………………16

2-12- مراحل مختلف رشد در گیاه ذرت………………………………………………………………………………………….16

2-12-1- مرحله کاشت و جوانه زنی ذرت………………………………………………………………………………………..16

2-12-2-.مرحله سبز شدن تا تشکیل اندام های گل (اوایل رشد سبزینه ای)…………………………………………..17

2-12-3- مرحله اصلی رشد رویشی (مرحله طویل شدن سریع ساقه تا ظهور گل تاجی)…………………………18

2-12-4- مرحله ظهور گل تاجی، ظهور کاکل ها و گرده افشانی…………………………………………………………..19

2-12-5- مرحله پر شدن دانه…………………………………………………………………………………………………………..20

2-13- آفات ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-13-1- شب پره زمستانی یا کرم طوقه بر……………………………………………………………………………………….20

2-13-2- کرم ساقه خوار ذرت (سزامیا)……………………………………………………………………………………………21

2-13-3- کرم قوزه پنبه (هلیوتیس)…………………………………………………………………………………………………..21

2-13-4- جوندگان…………………………………………………………………………………………………………………………21

2-14- بیماری های مهم ذرت………………………………………………………………………………………………………….21

2-14-1- پوسیدگی ریشه و طوقه…………………………………………………………………………………………………….21

2-14-2- پوسیدگی نرم ساقه و گره ها……………………………………………………………………………………………..22

2-14-3- سیاهک معمولی ذرت……………………………………………………………………………………………………….22

2-14-4- پوسیدگی های بلال و دانه ذرت…………………………………………………………………………………………22

2-14-5- کوتولگی بوته های ذرت…………………………………………………………………………………………………..22

2-14-6- بیماری های فیزیولوژیک ذرت…………………………………………………………………………………………..23

2-15- نیاز غذایی ذرت…………………………………………………………………………………………………………………..23

2-15-1- عناصر غذایی پر مصرف……………………………………………………………………………………………………23

2-15-1-1- ازت……………………………………………………………………………………………………………………………23

2-15-1-2-.فسفر…………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-15-1-3- پتاسیم…………………………………………………………………………………………………………………………24

2-15-1-4- گوگرد………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-15-1-5- منیزیم…………………………………………………………………………………………………………………………25

2-15-2- عناصر غذایی کم مصرف…………………………………………………………………………………………………..25

2-15-2-1- آهن………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-15-2-2- روی…………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-15-2-3- منگنز………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-15-2-4- مس…………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-15-2-5- بُر……………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-16- عمده ترین مصارف ذرت………………………………………………………………………………………………………26

2-16-1- تغذیه حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………26

2-16-2- تغذیه پرندگان………………………………………………………………………………………………………………….26

2-16-3- مصارف صنعتی………………………………………………………………………………………………………………..27

2-16-4- تهیه نان…………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-17- طبقه بندی ذرت…………………………………………………………………………………………………………………..27

2-17-1- ذرت آجیلی…………………………………………………………………………………………………………………….27

2-17-2- ذرت دندان اسبی……………………………………………………………………………………………………………..27

2-17-3- ذرت آردی………………………………………………………………………………………………………………………28

2-17-4- ذرت شیرین…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-17-5- ذرت غلاف دار………………………………………………………………………………………………………………..28

2-17 -6- ذرت مومی…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-17-7- ذرت بلوری (ذرت سخت)………………………………………………………………………………………………..28

2-18- عملیات تهیه زمین………………………………………………………………………………………………………………..29

2-18 -1- زمین مناسب کشت ذرت…………………………………………………………………………………………………29

2-18-2- آبیاری سنگین قبل از کاشت (ماخار)…………………………………………………………………………………..29

2-18-3- پاشیدن کود ازت………………………………………………………………………………………………………………29

2-18-4- عملیات شخم………………………………………………………………………………………………………………….30

2-18-4-1- دیسک………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-18-4-2- ماله…………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-18-4-3- کودپاشی…………………………………………………………………………………………………………………….30

2-19- عملیات کاشت ذرت…………………………………………………………………………………………………………….30

2-19-1- ایجاد فارو……………………………………………………………………………………………………………………….30

2-19-2- شیپر……………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-19-3- ایجاد نهر مضاعف……………………………………………………………………………………………………………31

2-19-4- ایجاد نهر پالشت (خروجی)………………………………………………………………………………………………31

2-20- داشت ذرت…………………………………………………………………………………………………………………………32

2-20-1- آبیاری…………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-20-2- تعیین زمان آبیاری…………………………………………………………………………………………………………….32

2-20-3- مراحل حساس ذرت به کم آبی………………………………………………………………………………………….33

2-20-4- مدت زمان آبیاری…………………………………………………………………………………………………………….33

2-21- زمان کاشت ذرت…………………………………………………………………………………………………………………33

2-22- زمان برداشت ذرت………………………………………………………………………………………………………………34

2-23- اجزای عملکرد ذرت…………………………………………………………………………………………………………….34

فصل سوم : ویژگی های محیطی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………….35

3-1- و یژگی های جغرافیایی استان خوزستان……………………………………………………………………………………36

3-1-1- مشخصات جغرافیایی استان خوزستان…………………………………………………………………………………..36

3-2- ویژگی های شهرستان شوش……………………………………………………………………………………………………38

3-2-1- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………..38

3-2-2- محدوده حوزه نفوذ…………………………………………………………………………………………………………….40

3-2-3- زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-4- وضعیت توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………………….42

3-2-5- وضعیت آب و هوایی………………………………………………………………………………………………………….42

3-2-5-1- درجه حرارت………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2-5-2- بارش……………………………………………………………………………………………………………………………42

3-2-5-3- باد………………………………………………………………………………………………………………………………..42

3-2-6- هیدرولوژی منطقه………………………………………………………………………………………………………………45

3-2-6-1- آبهای زیر زمینی…………………………………………………………………………………………………………….45

3-2-6-2- آبهای سطحی………………………………………………………………………………………………………………..45

3-2-6-2-1- رودخانه شاوور………………………………………………………………………………………………………….46

3-2-6-2-2-رودخانه کرخه…………………………………………………………………………………………………………….46

3-2-6-2-3- رودخانه دز……………………………………………………………………………………………………………….46

3-2-7- وضعیت خاک……………………………………………………………………………………………………………………47

3-2-8- کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………………….49

3-2-9- پوشش گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………49

3-2-10- تعیین انواع اقلیم منطقه……………………………………………………………………………………………………..49

3-2-10-1- روش کوپن…………………………………………………………………………………………………………………50

3-2-10-2- روش دمارتن……………………………………………………………………………………………………………….51

3-2-10-3- روش آمبرژه………………………………………………………………………………………………………………..52

3-2-11- بررسی دمای ماهانه…………………………………………………………………………………………………………..53

3-2-12- وضعیت دما در شوش………………………………………………………………………………………………………53

3-2-13- توزیع میانگین حداقل های دمای شوش………………………………………………………………………………54

3-2-14- توزیع میانگین حداکثرهای دمای شوش………………………………………………………………………………54

3-2-15- تغییرات فصلی دما……………………………………………………………………………………………………………55

3-2-16- تعداد روزهای بارانی…………………………………………………………………………………………………………57

3-2-17- بررسی میانگین بارش……………………………………………………………………………………………………….57

3-2-18- نمودار آمبروترمیک…………………………………………………………………………………………………………..60

3-2-19- بررسی تغییرات رطوبت در شهرستان شوش………………………………………………………………………..61

3-2-20- توزیع میانگین حداقل های رطوبت در شوش………………………………………………………………………61

3-2-21- توزیع میانگین حداکثرهای رطوبت در شوش……………………………………………………………………….62

3-2-22- بررسی میانگین رطوبت ماهانه……………………………………………………………………………………………62

3-2-23- بررسی ساعات آفتابی……………………………………………………………………………………………………….65

3-2-24- بررسی تبخیر ماهانه………………………………………………………………………………………………………….66

3-2-25- بررسی یخبندان………………………………………………………………………………………………………………..68

3-2-26- بررسی سرعت باد…………………………………………………………………………………………………………….70

فصل چهارم : روش ها و یافته های فایل……………………………………………………………………………………..71

4-1- مواد و روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………72

4-2- داده ها و اطلاعات فایل……………………………………………………………………………………………………… 72

4-3- جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………………………72

4-4- طبقه بندی داده ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………… 72

4-5- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت بهاره با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

4-5-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت بهاره…………………………………………………………………..74

4-5-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت بهاره……………………………………………………………………..74

4-5-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت بهاره…………………………………………………………………………75

4-5-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت بهاره……………………………………………………………………..75

4-6- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت پاییزه با استفاده از ضریب همبستگی

همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………………………76

4-6-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت پاییزه………………………………………………………………… 76

4-6-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت پاییزه…………………………………………………………………….76

4-6-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت پاییزه………………………………………………………………………..76

4-6-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت پاییزه…………………………………………………………………….77

4-7- تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت (سالانه) با استفاده از ضریب همبستگی

پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-7-1- ضریب همبستگی رطوبت بر محصول ذرت (سالانه)………………………………………………………………78

4-7-2- ضریب همبستگی بارش بر محصول ذرت (سالانه)………………………………………………………………..78

4-7-3- ضریب همبستگی دما بر محصول ذرت (سالانه)…………………………………………………………………….78

4-7-4- ضریب همبستگی تبخیر بر محصول ذرت (سالانه)…………………………………………………………………79

4-8- عملکرد محصول ذرت بهاره و پاییزه با توجه به چهار عامل(دما، بارش، رطوبت، تبخیر)…………………83

4-8-1- مقایسه عملکرد محصول ذرت بهاره و پاییزه………………………………………………………………………….83

4-9- محاسبه تبخیر و تعرق گیاه ذرت بهاره و پاییزه…………………………………………………………………………..90

4-9-1- محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ذرت بهاره……………………………………………………………………………..90

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………92

5-1- آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….93

5-2- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………95

5-3- ارائه راهکارها و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..96

ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….100

عنوان ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست جداول صفحه

جدول3-1- طبقه بندی اقلیمی بر اساس روش کوپن…………………………………………………………………………..51

جدول3-2- طبقه بندی اقلیمی بر اساس ضریب دمارتن……………………………………………………………………….51

جدول3-3- ضرایب اقلیمی طبقه بندی اقلیمی آمبرژه…………………………………………………………………………..52

جدول3-4- میانگین دمای ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………53

جدول3-5-تغییرات ماهانه پارامترهای دما در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………….54

جدول3-6-تغییرات تعداد روزهای بارش ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)…………57

جدول3-7- میانگین بارش ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)…………………………….57

جدول3-8- میانگین بارندگی فصلی در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………….58

جدول3-9-تغییرات ماهانه پارامترهای رطو بت در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)…………..61

جدول3-10- میانگین رطوبت نسبی ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………….62

جدول3-11- میانگین ساعات آفتابی ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………….65

جدول3-12- میانگین تبخیر ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………………66

جدول3-13-تغییرات فصلی تبخیر در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)…………………………….67

جدول3-14- میانگین یخبندان ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………..67

جدول3-15-تغییرات ماهانه سرعت باد در شهرستان شوش طی دوره آماری (1391-1382)…………………….70

جدول4-1- سطح زیر کشت ذرت بهاره و پاییزه و میزان عملکرد ذرت در شهرستان شوش طی

دوره آماری(1391-1382)……………………………………………………………………………………………………………….73

جدول4-2-تأثیر چهار عامل(دما، رطوبت، بارش، تبخیر)بر محصول ذرت بهاره در شهرستان

شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………..73

جدول4-3- ضریب همبستگی بین میانگین، رطوبت، بارش، دما، با برداشت ذرت در فصل بهار در

شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)…………………………………………………………………………………74

جدول4-4-تأثیر چهار عامل (دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-382)…………………………………………………………………………………………………………………75

جدول4-5- ضریب همبستگی بین میانگین، رطوبت، بارش، دما، با برداشت ذرت در فصل پاییز در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………..76

جدول4-6-تأثیر چها ر عامل (دما، رطوبت، بارش، تبخیر) بر محصول ذرت سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………………..77

جدول4-7- ضریب همبستگی بین میانگین، رطوبت، بارش، دما، با برداشت ذرت سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………….78

جدول4-8- متغیرهای سطح زیر کشت و عملکرد برداشت محصول بهار با توجه به عوامل (دما، بارش، رطوبت، تبخیر) در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………………………………………….82

جدول4-9- متغیرهای سطح زیر کشت و عملکرد برداشت محصول پاییز با توجه به عوامل (دما، بارش، رطوبت، تبخیر) در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………………………………………….83

عنوان ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست نمودارها صفحه

نمودار3-1-گلباد فصل بهار………………………………………………………………………………………………………………43

نمودار3-2-گلباد فصل تابستان………………………………………………………………………………………………………….44

نمودار3-3-گلباد فصل پاییز……………………………………………………………………………………………………………..44

نمودار3-4-گلباد فصل زمستان………………………………………………………………………………………………………….45

نمودار3-5- متوسط دمای ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………………….53

نمودار3-6-تغییرات فصلی دما در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………….55

نمودار3-7- متوسط بارش ماهانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………58

نمودار3-8- میانگین فصلی بارش در شهرستان شوش طی دوره آماری (1391-1382)…………………………….58

نمودار3-9- نمودار آمبروترمیک ایستگاه شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………60

نمودار3-10- میانگین رطوبت نسبی در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-.1382)…………………………63

نمودار3-11-تغییرات فصلی رطوبت در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)…………………………63

نمودار3-12- ساعات آفتابی در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)…………………………………….65

نمودار3-13- متوسط تبخیر در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………………………..66

نمودار3-14- میانگین تبخیر فصلی در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………………67

نمودار3-15- متوسط روزهای یخبندان در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………..68

نمودار3-16-تغییرات ماهانه سرعت باد در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………..70

نمودار4-1-تغییرات عملکرد محصول ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………..79

نمودار4-2-تغییرات عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………………………..80

نمودار4-3-تغییرات عملکرد محصول ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آمازی (1391-1382)…….80

نمودار4-4-تغییرات عملکرد و سطح زیرکشت محصول ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………………………..81

نمودار4-5-تغییرات عملکرد محصول ذرت پاییزه و بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………………………………………………………………………………………………………………………………81

نمودار4-6-تغییرات سطح زیرکشت محصول ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری (1391-1382)……………………………………………………………………………………………………………………………………………82

نمودار4-7- مقایسه میانگین عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت بهاره و پاییزه در شهرستان شوش

طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………….84

نمودار4-8-تغییرات دمای سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………………..84

نمودار4-9- مقایسه تغییرات دمای سالانه و عملکرد ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری

(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………………………………..85

نمودار4-10- مقایسه تغییرات دمای سالانه و عملکرد ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره

آماری(1391-382)……………………………………………………………………………………………………………………….. 85

نمودار4-11-تغییرات بارش سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)……………………………86

نمودار4-12- مقایسه تغییرات بارش سالانه و عملکرد ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری

(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………………………………..86

نمودار4-13- مقایسه تغییرات بارش سالانه و عملکرد ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری

(1391-1382………………………………………………………………………………………………………………………………….87

نمودار4-14-تغییرات رطوبت سالانه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)…………………………87

نمودار4-15- مقایسه تغییرات رطوبت سالانه و عملکرد ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………………………..88

نمودار4-16-مقایسه تغییرات رطوبت سالانه و عملکرد ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………………………..88

نمودار4-17-تغییرات تبخیر سالانه در شهرستان شوش طی دوره آمازی(1391-1382)…………………………….89

نمودار4-18- مقایسه تغییرات تبخیر سالانه و عملکرد ذرت بهاره در شهرستان شوش طی دوره آماری

(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………………………………..89

نمودار4-19- مقایسه تغییرات تبخیر سالانه و عملکرد ذرت پاییزه در شهرستان شوش طی دوره

آماری(1391-1382)………………………………………………………………………………………………………………………..90

عنوان ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست تصاویر صفحه

تصویر2-1- ریشه های هوایی در گیاه ذرت……………………………………………………………………………………….14

تصویر2-2- مزرعه ذرت یک هفته پس از کاشت………………………………………………………………………………..17

تصویر2-3-مزرعه ذرت در زمان آبیاری…………………………………………………………………………………………….18

تصویر2-4- ظهور گل تاجی در مزرعه ذرت………………………………………………………………………………………20

تصویر2-5- روش آبیاری در مزرعه ذرت…………………………………………………………………………………………..31

تصویر2-6- مزرعه ذرت در مرحله داشت………………………………………………………………………………………….32

هدف از انجام این فایل، مطالعه تأثیر عناصر اقلیمی (دما، بارش، رطوبت، تبخیر) بر کشت ذرت بهاره و پاییزه شهر شوش در یک دوره آماری10 ساله (1391- 1382) بوده است. در مطالعات فوق از اطلاعات اقلیمی ایستگاه سینوپتیک دزفول شامل داده های آماری (بارش، دما، رطوبت، ساعات آفتابی، تبخیر، یخبندان) استفاده شده است.

با استفاده از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزارEXCEL وSPSS و محا سبه ضریب همبستگی پیرسون بین عناصر اقلیمی و برداشت ذرت بهاره و پاییزه مقایسه انجام شد. با توجه به تأثیر عناصر اقلیمی بر کشت گیاه ذرت در فصول بهار و پاییز عملکرد یکسانی در کشت این گیاه به چشم نمی خورد. در طول دوره آماری10ساله(1391-1382) در شهر شوش همبستگی میان چهار عنصر اقلیمی(دما، بارش، رطوبت، تبخیر) را مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد بین رطوبت با میزان تولید محصول ذرت فقط در فصل پاییز با احتمال95% رابطه معنا داری بر قرار می باشد. در صورتی که بین دیگر عناصر اقلیمی در دو فصل پاییز و بهار و سالانه رابطه معنا دار نبوده. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به حساسیت محصول ذرت نسبت به عناصر اقلیمی با در نظر گرفتن میزان کشت ذرت و سطح زیر کشت در فصل بهار تولید ذرت کم است. سطح زیر کشت و محصول ذرت پاییزه نشان می دهد متوسط دمای مناسب در دوره رشد گیاه ذرت از یک طرف و افزایش بارندگی و رطوبت که نیاز آبی گیاه و خاک می باشد تأثیر یکنواختی را بر عملکرد محصول ذرت داشته و باعث شده عملکرد بیشتر ذرت پاییزه را در مقایسه با ذرت بهاره داشته باشیم.

واژه های کلیدی: اقلیم، کشاورزی، ذرت، شوش

ارشد تأثیر اقلیم بر تولید ذرت در شهرستان شوش
فهرست منابع :

1- اجلالی، فرید، هوا و اقلیم شناسی، 1389، انتشارات دانشگاه پیام نور.

2- اچ، اس، ماوی، مقدمه ای بر هواشناسی کشاورزی، محمد رضا اردکانی و همکاران،1383، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

3- الهی نیا، سید علی، بیماری های گیاهان زراعی و روش های مبارزه با آنها، 1389، انتشارات دانشگاه گیلان.

4- آی. دی. تی یر– ام. ام. پیت، رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی،1374، عوض کوچکی و همکاران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

5- تاج بخش، مهدی و پور میرزا، علی اصغر، زراعت غلات،1382، انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه.

6- جاسبرسینگ، اس.اس، دیلون، مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی، 1388، علیرضا کوچکی و همکاران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

7- جهاد کشاورزی، نظام تولید برنامه های ترویجی،.1380، انتشارات دفتر فنی جهاد کشاورزی.

8- چوگان، رجب، ذرت و ویژگی های آن، 1391،سازمان فایلات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج و آموزش، نشر آموزش کشاورزی.

9- خانجانی، محمد، آفات گیاهان زراعی ایران (حشرات و کنه ها با اطلس رنگی)، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

10- خدابنده، ناصر، غلات، 1373، انتشارات دانشگاه تهران.

11- دبیرخانه جهاد کشاورزی، طرح ذرت، 1382، انتشارات جهاد کشاورزی شهرستان شوش.

12- زند، بهرام و لعلی نیا، علی اکبر، زراعت غلات، 1389، انتشارات دانشگاه پیام نور.

13- علیجانی، بهلول، آب و هوای ایران، 1379، انتشارات دانشگاه پیام نور.

14- علیزاده، امین و همکاران، هوا و اقلیم شناسی، 1379، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

15- علیزاده، امین، اصول هیدرولوژی کاربردی، 1389، مشهد، دانشگاه امام رضا (ع).

16- قرینه، محمدحسین و عنایت قلی زاده، محمد رضا، اکولوژی گیاهان زراعی، 1388، انتشارات دانشگاه آزاد واحد شوشتر.

17- کاویانی، محمدرضا و علیجانی، بهلول، مبانی آب و هواشناسی،1382، انتشارات دانشگاه سمت.

18- گریک، دیوید، مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی، عوض کوچکی و همکاران، 1382، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

19- محمدی، حسین، آب و هواشناسی کاربردی، 1389، انتشارات دانشگاه تهران.

20- محمدی، حسین، مخاطرات جوی، 1390، انتشارات دانشگاه تهران.

21- محمدی، قدیر، کهریزی، دانیال و صادقی، فرهاد، ذرت (به زراعی، به نژادی، آفات، امراض، علف های هرز و فناوری های نوین)،1387، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

22- مظاهری، داریوش و مجنون حسینی، ناصر، مبانی زراعت عمومی،1389، انتشارات دانشگاه تهران.

23- موسوی بایگی، محمد و اشرف، بتول، هوا و اقلیم شناسی در کشاورزی، 1388، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

24- مهندسین مشاور ایران آمایش، طرح جامع شهر شوش،1390، انتشارات شهرداری شهرستان شوش.

25- مهندسین مشاور سبزآب اروند، مطالعات مرحله اول طرح جامع ایمنی شهرهای خوزستان، ایمن سازی شهر شوش در مقابل رخداد حوادث طبیعی، 1386، استانداری خوزستان.

26- نصوحی، غلامحسین، هوا شناسی و محصولات کشاورزی،1386، انتشارات نشر نصوح.

27- نورمحمدی، قربان و همکاران، زراعت غلات، 1389، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.

28- واهبی، علی، سیمای تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی شهر شوش،1381، انتشارات عروج اندیشه.

29- وزارت جهاد کشاورزی، کاشت، داشت و برداشت ذرت در استان خوزستان،1386، نشریه شماره149.

30- هار پال اس. ماوی و گرائم جی.تاپر، آب و هوا شناسی، حسین محمدی،1388،

انتشارات دانشگاه تهران.

31- Blacklow, W. M. (1972). Influence of temperature on germination and elongation of the radicle and shoot of corn (Zea mays L.). Crop Seience, 12, 647–50.

32-Bonnett, O. T. (1940). Development of sweet corn. Journal of Agricultural Research, 60, 25-37.

33-Boyer, J. S. (1970). Leaf enlargement and metabolic rates of corn, soybean, and sunflower at various leaf water potentials. Plant Physiology, 46, 233-5.

34-Brown, W. L. & Goodman, M. M. (1977). Races of corn. In Corn and Corn Improvement, ed. G. F. Sprague, pp. 49-88. Madison, Wisconsin: American Society of Agronomy.

35-Chang, J.-H. (1981). Corn yield in relation to photoperiod, night temperature, and solar radiation. Agricultural Meteorology, 24, 253-62.

36-Chaudhary, T.N., Bhatnagar, V.K. & Prihar, S.S. (1975). Corn yield and nutrient uptake as affected by water-table depth and soil submergence. Agronomy Journal, 67, 745-9.

37-Daynard, T.B. & Duncan, W . G . (1969). The black layer and grain maturity in corn. Crop Science , 9, 473 – 6.

38-Daynard, T . B ., Tanner , J . W . & Hume, D.J. (1969). Contribution of stalk soluble carbohydrates to grain yield in corn (Zea mays L.). Crop Science, 9, 831-4.

39-Daynard, T . B ., Tanner , J . W . & Duncan, W .G. (1971). Duration of the grain filling period and its relation to grain yield in corn (Zea mays L.). Crop Science, 11, 45-8.

40-Delouche, J.C. (1953). Influence of moisture and temperature levels on the germination of corn, soybeans and watermelons. Proceedings of the Association of Official Seed Analysts of North America, 43, 117-26.

41-Photosynthate distribution in corn in relation to leaf function. In Proceedings of the 24th Annual Corn and Sorghum Research Conference, pp. 181-9. American Seed Trade Association.

42-Francis, C.A. (1972). Photoperiod sensitivity and adaptation in maize. In Proceedings of the 27th Annual Corn and Sorghum Research Conference, pp. 119-31. American Seed Trade Asso

Abstract

The purpose of this research is to study the effect of climate elements (temperature, precipitation, moisture, evaporation) in spring and autumn cultivation of corn in a statistical period of 10 years (1382-1391) in the city of Shush. Climate data of Dezful synoptic station including statistical data (precipitation, temperature, moisture, sunny hours, evaporation, freezing) have been used in this study.

A comparison was done by collecting data and analyzing the information using the software of EXCEL and SPSS by computing Pearson correlation coefficient between climate elements and spring and autumn harvesting of corn.

Considering the effect of climate elements on corn cultivation in spring and autumn, no identical operation has been seen in this plant. During the 10-year statistical period (1382-1391) in Shush, correlation among four elements (temperature, precipitation, moisture, evaporation) was investigated which showed that there was meaningful relation of 95 percent between moisture and the amount of corn production, while there was no meaningful relation between climate elements in two seasons of spring and autumn. Investigation has shown that considering sensitiveness of corn in comparison to climate elements and considering the cultivated area of corn, the spring production of this crop is insufficient. The cultivated area and production of autumn corn shows that the average suitable temperature in growing period of corn plant and also increasing the precipitation and moisture which is necessary for plant and soil, have identical effect on operation of corn crop and increase the production of autumn corn compared to spring corn.

Key word: climate, agriculture, corn, Shush

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید