بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر :

بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر

در این پژوهش به بررسی رابطه تفكرات غیرمنطقی با ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفكرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاكهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از كلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع كارشناسی كه در سال تحصیلی 83ـ82 در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند كه از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد 200 نفر از 10 دانشكده انتخاب گردیدند كه تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: 1) آزمون تفكرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاكهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاكی از آن است كه ارتباط معنی داری بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفكرات غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتكا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

همچنین بین تفكر تایید دیگران و ملاكهای روان شناختی و ملاكهای اجتماعی ارتباط وجود دارد. بین تفكر غیرمنطقی اجتناب از مشكلات و ملاكهای اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد.

بین تفكر سرزنش كردن، ملاكهای روان شناختی، عوامل خانوادگی و ملاكهای اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد. بین تفكر غیرمنطقی اتكا به دیگران و عوامل خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد. بین تفكر غیرمنطقی واكنش نومیدی، ملاكهای اقتصادی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد. بین تفكر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی و عوامل خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد.

همچنین بین تفكر غیرمنطقی كمال گرایی و عوامل خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد كه در همه روابط به جز بین واكنش نومیدی و ملاكهای اقتصادی كه جهت رابطه مثبت است، در بقیه موارد رابطه منفی وجود دارد.

همچنین بین ملاكهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود دارد كه این تفاوت در ملاكهای زیستی و اقتصادی مشاهده گردید.

بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر
فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1ـ1ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ2ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ4ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ5ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ1ـ تعریف تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ2ـ تعریف تفكر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ3ـ تعریف عملیاتی تفكر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ4ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ5ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ5ـ1ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ5ـ2ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ5ـ3ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ5ـ4ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ7ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ7ـ1ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ7ـ2ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ7ـ3ـ متغیر تعدیل كننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ7ـ4ـ متغیر كنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1ـ7ـ5ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2ـ1ـ مروری كلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .

2ـ1ـ1ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ1ـ2ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ1ـ3ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ2ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ1ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ2ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ3ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ4ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ5ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ3ـ6ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ4ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ1ـ تفكر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ2ـ تفكر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .

2ـ5ـ3ـ تفكر غیر منطقی سرزنش كردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ4ـ تفكر غیر منطقی واكنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ5ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ6ـ تفكر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ7ـ تفكر غیر منطقی اجتناب از مشكلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ8ـ تفكر غیرمنطقی اتكا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ9ـ تفكر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .

2ـ5ـ10ـ تفكر غیرمنطقی عدم كنترل در برابر مشكلات دیگران . . . . . . . . . .

2ـ5ـ11ـ تفكر غیرمنطقی كمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ6ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ7ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ8ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ9ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشكیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ10ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ11ـ ازدواج و اشكال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ12ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ12ـ1ـ ازدواج یك همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ12ـ4ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ2ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ3ـ1ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ5ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ5ـ2ـ ویژگی هایی كه در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ6ـ عوامل جسمانی و ژنتیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ7ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فیزیولوژیكی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ14ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ14ـ1ـ رشد عاطفی و فكری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ14ـ2ـ توافق، علایق و طرز تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ14ـ3ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ3ـ بی فرزندی و كم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ4ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ5ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ7ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ8ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ9ـ عدم سازش فكری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ15ـ10ـ عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ17ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـاصول كلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ2ـ اخلاق نیك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ3ـ رعایت اصول كفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ5ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ6ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ18ـ7ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2ـ19ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی…

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3ـ1ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ـ2ـ جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ـ3ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ـ4ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ـ5ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .

3ـ5ـ1ـ آزمون تفكرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ـ5ـ2ـ اعتبار و پایایی آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .

3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفكرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .

3ـ5ـ4ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ـ7ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3ـ8ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ1ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ2ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ3ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ3ـ1ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5ـ1ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ـ2ـ1ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ـ2ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ـ2ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ـ2ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ـ3ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ـ4ـ محدودیتهای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5ـ5ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پیوستها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پرسشنامه تفكرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پرسشنامه مربوط به ملاكهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پاسخنامه آزمون تفكرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بررسی رابطه بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر
فهرست جداول

4ـ1ـ گستره سنی دانشجویان شركت كننده در پژوهش . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ2ـ فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ3ـ میانگین و انحراف استاندارد تفكرات غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ4ـ میانگین و انحراف استاندارد تفكرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . .

4ـ5ـ مقایسه تفكرات غیرمنطقی در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ6ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاكهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ7ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاكهای ازدواج در گروه دختران و پسران . . . .

4ـ8ـ مقایسه ملاكهای ازدواج در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .

4ـ9ـ ضریب همبستگی بین تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی . . . . . . . .

4ـ10ـ ضرایب همبستگی بین انواع تفكرات غیرمنطقی و ملاكهای همسرگزینی . . . .

4ـ11ـ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاكهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفكرات غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه اضطراب زانگ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه اضطراب زانگ دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه اضطراب زانگ  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه اضطراب زانگ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه اضطراب زانگ :

مقیاس خودسنجی اضطراب زانگ S.A.S:

این مقیاس دارای 20 سؤال چهار گزینه ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنی- عاطفی اضطراب تهیه شده است. به منظور ساختن این مقیاس از ملاک های تشخیصی استفاده شده که با شایعترین ویژگی های اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند، یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده بعداً از تک تک موارد مطروحه درساخت آزمون استفاده کرده اند ملاک های تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه عاطفی و15 نشانه بدنی است.

پرسشنامه اضطراب زانگ
فهرست

سوالات

مقیاس خودسنجی اضطراب زانگ S.A.S

نشانگان عاطفی اضطراب

نشانگان جسمی اضطراب

اعتبار

پایائی

تفسیر نتایج مقیاسS.A.S

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی واکنش برخی جمعیت های گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و گیاهچه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی واکنش برخی جمعیت های گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و گیاهچه دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی واکنش برخی جمعیت های گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و گیاهچه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی واکنش برخی جمعیت های گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و گیاهچه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی واکنش برخی جمعیت های گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و گیاهچه :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: 3

نویسنده(ها):

فاطمه خوش سخن – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصباح بابالار – استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش شوری و خشکی بر آویشن دنایی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار و دو فاکتور شوری و خشکی هرکدام در 5 سطح روی سه جمعیت از مناطق آذربایجان غربی، اراک و گیلان انجام شد. صفات درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه (R/S) و وزن خشک گیاهچه ها اندازه گیری شدند. با توجه به نتایج بهدست آمده از این آزمایش، تنش خشکی به طور معنی داری شاخص های مذکور را کاهش داد ولی تنش شوری تأثیر کمتری داشت. اثر سطوح مختلف شوری و خشکی بر صفات مورد اندازه گیری در سطح 1% معنی دار بود. با افزایش سطح شوری و خشکی صفات درصد جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه کاهش یافتند و فرایند جوانه زنی بذر در بین جمعیت ها و نوع تنش های مورد بررسی متفاوت بودند . به طور کلی جمعیت اراک دارای مقاومت بیشتری نسبت به آذربایجان غربی و گیلان بود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی دارای 131 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی :

بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی

-1- باغهای جهان

1-1-1- بین النهرین (3500 سال قبل از میلاد)

بین النهرین یا میان دو رود، جلگه حاصلخیزی بین رودهای فرات و دجله است و یكی از نخستین بهنه های تمدن انسانی شناخته می شود.

در دوران باستان این سرزمین،‌«رابطه ستایش آمیزبا طبیعت»، مبین نوع ارتباط انسان با طبیعت پیرامونش بوده و ویژگی‌های این رابطه را عناصر زیر تشكیل می‌داده است.

احترام به محیط طبیعی و تقدیس آن، انسان را موظف می‌ساخت كه تمای فعالیتش را با طبیعت هماهنگ سازد.

تقدیس طبیعت، موجب می‌شد كه انسان خود را نگهبان آن بپندارد و تمامی عملیاتش را با عناصر آن ( خطوط، نور و رنگهای طبیعت ) همگون و هماهنگ سازد.

زمین به عنوان “زمین – مادر” منبع و منشاء تمامی خوبی‌ها و زایش‌ها و بقای هستی تلقی می شد.

آب نیز عنصری برای تولید و بقا محسوب می شد و برای رویاندن و ایجاد خنكی به كار می رفت واهمیتی تمثیلی و معنوی داشت.

نگرش و اعتقادات موجود در این زمینه، در باغهای معلق یا پردیس های بابل تجلی یافته كه در امتداد دیوارهای شهر بابل در زمین‌های حاصلخیز به صورت یك سری از تراس‌های مشجر روی یكدیگر ساخته شده بود و از فراز آن، جلگه و بیابانهای اطراف دیده می شد. روی هر یك از تراس‌ها گونه‌های گیاهی متفاوت كاشته شده بود.(شكل)

این باغ ها دارای محوری بودند كه با دو ردیف درخت احاطه می شده و از میان آنها جویی از آنها می گذشت.

سیمای این باغها از طریق كشفیات باستان شناسی مشخص شده كه كروكی Lacon آن را نشان دهد. باغهای معلق بابل از قدیمی‌ترین باغهای كهن جهان می‌باشد، این باغ در سال قبل از میلاد مسیح و همزمان با شروع سلسله پادشاهان پارسی احداث شده است. این باغ یكی از عجایب هفتگانه جهان محسوب می شود. باغ مذكور رابه شكل هرم ساخته اند. این هرم را تراس بندی كرده و طبقات و تراسها را از وسط پلكانهای عظیم به یكدیگر مربوط ساخته بودند. در هر تراس درختان و درختچه ها و درختان گلدار فراوان كشت نموده بودند تا باغ به شكل یك كوه پردرخت در آید. در این باغ نه تنها به طور زیبائی بلكه بخاطر پیچیدگی ساختمان و نحوه آبیاری آن حائز اهمیت به سزا می‌باشد.

1-1-2- مصر (3500 سال قبل از میلاد )

جلگه حاصلخیز مصر نیز در امتداد رود پرآب نیل همزمان با تمدن بین النهرین جایگاه یكی از تمدن‌های بزرگ دوران باستان بوده كه از كشاورزی یافته‌ای نیز برخوردار بوده است.

دراین سرزمین، رابطه انسان مبتنی بر “الهام از طبیعت” و “آمیختگی معماری با طبیعت” قرار داشت و ویژگی آن بدین شرح قابل جمع بندی است:

طبیعت پایه الهام معماری بنای معابد مصری بشمار می‌رفت. به نحوی كه مونومان ها ( اهرام، معابد و …) تقلیدی از كوه وجهت نزدیكی به خورشید است، ستون ها تقلیدی از نخل و سرستون ها تقلیدی از گلهای نیلوفر (Lotus) و پاپیروس (Papirus).

معبد دیرالبحری، نمونه بارزی از معماری این دوره است كه تراسهای آن با آمفی تئاتر طبیعی آمیخته شده است و آخرین تراس آن به عنوان المان نهائی بنا به كوه متصل می‌شود.

سیستم باغسازی در مصر باستان، قطعات مسطح مستطیل شكلی بودند و گیاهان در آن با فرم منظمی كاشته می‌شدند و دیوارهای بلندی آنها را احاطه می‌كردند (شكل‌های 8 و9)

این باغ ها با كانالهای آبی كه نخل‌های كوتاهی كنار آنها كاشته شده بود، به قسمت‌های متعدد بصورت شطرنجی تقسیم می‌شدند.

در كناراین كانالهای آب، گذرهایی نیز برای ارتباط قسمتهای مختلف در نظر گرفته می‌شد.

داربست‌های مو نیز در این باغها از در ورودی تا آستانه محل اقامتگاه امتداد می‌یافت.

در مواردی وسط این باغها حوض آبی تعبیه می‌شد كه عمدتاً از زهكش آبهای زمینی تغذیه می‌شدند و محل پرورش گیاهان آبزی بشمار می‌رفتند و در خنك ساختن محیط نقش داشتند.

در اطراف این باغها یك ردیف درخت در كنار دیوار باغ كاشته می‌شد تا از نفوذ بادهای صحرا به داخل آن جلوگیری بعمل آید.

در مجموعه، طراحی این باغها تحت تأثیر عوامل اقلیمی و محیطی آنها قرار داشت و باغها مكانی برای زندگی خصوصی محسوب می‌شدند.

اغلب تصاویر این دوره، تعویض فصول، بذرافشانی، میوه چینی، دامپروری، پرندگان مختلف، مرداب ، رود نیل و دیگر محیط‌های طبیعی را نشان می‌دهند كه بیانگر وابستگی مصریان باستان به عناصر طبیعی پیرامون خویش هستند.

باغ مصری دوران باستان، الگوی مشخصی برای باغسازی در غرب بوده است.

1-1-3- یونان ( از قرن پنجم تا چهارم پیش از میلاد)

تمدن یونان باستان درجنوب شبه جزیره بالكان شكل گرفت كه سرزمینی كوهستانی، كم باران، با خاكی نه چندان حاصلخیز و سواحلی بینهایت صخره‌ای و كوهستانی بود. این سرزمین تنها در بعضی مناطق جدا افتاده مانند “لاكونی” و “بثوتی” در مركز و “ستالی” در شمال دارای دشت‌های حاصلخیز و مناسب برای كشاورزی بود و هر چند كه دریا در تكامل جامعه آن نقش عمده است، اما در سراسر این شبه جزیره، رودخانه ای موجود نبوده است.

بطور خلاصه یونان كشوری است با جغرافیا و آب و هوای متغیر خطوط ساحلی آن عمیقاً تو رفته و بریده بریده است. در این دوران برای یونانیان طبیعت مكانی مقدس بود ونظم هندسی معماری در نظم طبیعت ادغام می‌شد. ویژگی ارتباط انسان با عناصر طبیعت در یونان باستان به شرح زیر جمع بندی می‌شود:

در ادبیات یونان باستان كه آثار “هومر” (ایلیاد و اودیسه) شاخص آن است، طبیعت به عنوان مكانی مقدس توصیف شده است.

شیوه معماری و نوع استقرار معابد در بستر طبیعت به گونه‌ای بوده كه به فضا، ابعاد و مضامین نمادین (سمبلیك) می‌بخشیده است.

نظم هندسی معابد، دركنار نظم طبیعت شكل می‌گیرد و با آن ادغام می‌شود. مانند معبد اكروپولیس در یونان ( واقع در روی تپه) و معبد Peastum در ایتالیا ( واقع ر زمین صاف و باز) .

با توجه به تفكر راسیونالیستی حاكم در این دوران، شهرها به عنوان ملاك زیبائی شناخته می‌شدند نه طبیعت و باغ‌ها، براین مبنا، لذت بردن از عناصر طبیعی دریونان باستان، غیرمنطقی و غیرقابل تعریف شناخته شده بود.

در دوران كلاسیك به ویژه درزمان افلاطون و ارسطو، هنر باغسازی وجود داشت. این باغ‌ها محل تجمع فلاسفه محسوب می شد كه از آن جمله می‌توان باغهای آكادمی افلاطون و اپیكور را نام برد.

باغسازی بعد از اسكندر بزرگ اهمیت یافت و با تسلط رومیان بر یونانیان توسعه پیدا كرد. “یونانی‌ها بین سالهای 600 قبل از میلاد تا شروع دوران مسیحیت خدمات ارزنده ای به باغسازی جهان نموده اند. اولین باغ عمومی با پارك در یونان كهن احداث گردید. اغلب این پاركها محل تجعم فلاسفه و متفكرین و دانشجویان بود. هنر باغسازی كهن در اوایل دوران مسیحیت و امپراطوری روم به اوج خود رسید. تأثیرات و سنت‌های كلاسیك سبك باغسازی یونانی در قرن بیستم نیز دنبال می‌شود.”

1-1-4- روم ( از اواخر قرن چهارم قبل ازمیلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد)

شبه جزیره “آپه نین”(Apenine) در مركز دریای مدیترانه مهد دولت روم بود. هر چند كه این سرزمین نیز مانند یونان، كوهستانی بوده ، اما وجود دره‌های وسیع ومناسب برای كشاورزی وخاك مستعد و سیمای توانمندتری از فعالیت كشاورزی وباغسازی آن در مقایسه با یونان عهد باستان ارائه می‌كرد. بهره وری از طبیعت، سازماندهی سرزمین برای تولید، ساخت “ویلا- باغ” و توانائی تكنیكی و صحنه آرائی، در مجموع گرایش غالب رومیان باستان در برخورد و ارتباط با طبیعت بشمار می‌رفت.

ویژگی‌های این رابطه به شرح زیر قابل جمع‌بندی است:

در روم باستان طبیعتی مورد ستایش بود كه حضور انسان در آ‎ن حس می‌شد.

زیبائی نیز در رابطه مستقیم با سودمندی قرارداشت و عملكرد زیبایی منظر با ارزش درآمد زائی آن مرتبط بود.

نوسازی در منظر طبیعی، با كاشت متقارن درختان و جستجوی فرم‌های هندسی برای المان‌های طبیعی همراه بود.

باغ‌های رومی مانند تابلوی طراحی شده‌ای بودند كه با مجسمه قهرمانان، فواره،استخر و معابد آراسته می‌شد.

“ویلا- باغ” در این دوره بعنوان مكانی برای تفریح واقامت اشراف در خارج از شهر فرم خاص منظر رومیان را آشكار می‌سازد.

توانائی تكنیكی وصحنه‌آرایی به وسیله المان‌های طبیعی و مصنوعی در این باغ‌ها قابل توجه است. به نحوی كه طراحی فضاهای داخلی به نوعی در فضاهای باغ اجرا می‌گردید.

در “ویلا- باغ” ها عناصر معماری مثل آب، مجمسه و .. با گیاهانی كه به یاری تكنیك Ars-Topiaria شكل می‌یافتند، تركیب می شدند. با استفاده از تكنیك Ars-Topiaria گیاهان به صورت متنوعی هرس می‌شدند و به اشكال مكعب، استوانه، كره و … در می‌آمدند.

نمونه این “ویلا- باغ” ها را می‌توان “ویلا آدریانا” (Adriana) و در نزدیكی رم در “تیولی” (Tivoli) نام برد كه مجموعه عظیمی است كه از منظر، معبد، بنای آكادمی، حمام ، استادیوم، آمفی تئاتر و كتابخانه، در ساخت این مجموعه، الهام از شیوه‌های معماری مناطق مستعمره به چشم می‌خورد. و نظام فضائی آن بر پایه سیستم محوری شكل گرفته بود.

1-4- تحول تاریخی باغ در ایران

متأسفانه درباره باغهای ایران قبل از اسلام و بعد از آن آثار و نوشته و متون دقیقی در دست نیست كه ما را از چگونگی آنها مطلع سازد. همان طوری كه دوره سامانی دوره شروع و اوج اعتلا شعر و ادبیات فارسی بود از نظر معماری و طراحی باغ می‎توان گفت كه ابتدا و شروع آن از دوره استیلای تیمور لنگ بر ایران آغاز گشت و تا امروز ادامه دارد.

در این فصل شرح مختصری از باغهای ادوار مختلف تاریخ ایران كه به باغهای تیموری، باغهای صفوی یا شاه عباسی، باغهای قاجار و باغهای سلطنتی تهران تقسیم بندی شده است ارائه می گردد.

1-4-1- باغ های تیموری

تیمور كه یكی از فاتحان بزرگ نظامی جهان بود در اطراف سمرقند پایتخت خود به احداث حلقه ای از باغهای سلطنتی مبادرت ورزید، این تفرجگاه ها عبارت بودند از: باغ شمال، باغ ارم،‌ باغ بهشت، باغ چنار، باغ دلگشا، باغ قراتپه، علاوه بر اینها كمربندی از باغ ها بوجود آورده و نام شهرهای معروف اسلامی از قبیل قاهره، دمشق، بغداد سلطانیه و شیراز را بر آنها نهاد. این باغها شهر سمرقند را احاطه كرده بودند، معدودی از این باغها شكوه و جلال خود را تا مدتی بیش از یك قرن حفظ كردند ولی اكنون همه آنها از بین رفته و ویران شده اند. نقش باغهای مزبور با اسامی خاص خود در نقاشی ها و مینیاتورهای آن زمان موجود است. با مطالعه این اسناد و مدارك می توان، تغییراتی را كه در مراحل مختلف در طرح باغها صورت گرفته مشاهده نمود و در نتیجه مجسم نمود كه چگونه برای اولین بار مرغزارها و جنگل های سبز به طرحهای رسمی تبدیل شدند و چطور این باغها با ساختمان های مخصوص باغ و كوشك آذین یافتند.

بطور كلی باغهای تیموری بسیار وسیع و با دیوارهای بلند محصور بودند، در وسط هر دیوار سردرهای بلند مزین به كاشی كاریهای آبی و طلائی احداث می نمودند، در گوشه دیوارها كاخهای سه طبقه با كاشی های رنگین بنا می كردند. در مركز باغ تپه ای بسیار مرتفع با سنگ و خاك می ساختند. بر فراز این تپه های فضای مسطحی بود كه با دیوارهای چوبی محصور می گردید، در داخل این حصار هم چندین باغ زیبا بنا می كردند و در وسط این باغها با دیوارهای كاشی كاری شده رنگارنگ كاخهای باشكوه می ساختند. این كاخها بر فراز تپه ساخته می شد كه با خندقی آكنده از آب محصور بود. در این باغها حوض های وسیع دیده می شد و در سرتاسر آن نهر بزرگی جاری بود و درختان تنومند نارون و چنار در دو طرف نهر غرس شده بود. پای این درختان را با سنگ فرش بصورت سكو درآورده بودند. نهرها در محل هایی كه اختلاف ارتفاع زیاد بود با صدای ملایمی پائین می ریختند و به باغ زیبایی خاص می بخشیدند. بالاخره در انتهای آب نهرها به خندق اطراف تپه خاكی می ریخت. معمولاً چند خیابان بزرگ در این باغها بود كه قسمت های مختلف را به هم وصل می كرد، از این خیابان های بزرگ خیابانهای كوچكتری منشعب می شد كه تنوع در طرح به وجود می آورد، در حوض فواره های فراوانی تعبیه می شد.

فضای باغهای تیموری با تناسب زیاد طراحی می شد، در اغلب آنها خیابان ها و باغچه های مستطیل شكل و جنگل های كوچك به اشكال گوناگون احداث می نمودند. در دو طرف خیابان درختهای نارون می كاشتند و بقیه فضای باغ را با درختان میوه و بوته های گل و درختچه های زینتی آرایش می دادند، در این باغها جانوران وحشی از قبیل آهو و قرقاول و شترمرغ و زرافه دیده می شد.

بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارك و باغسازی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی………………………………………………………. 1

1-1- باغهای جهان…………………………………………………………………………………. 2

1-1-1- بین النهرین……………………………………………………………………………… 2

1-1-2- مصر………………………………………………………………………………………. 3

1-1-3- یونان………………………………………………………………………………………. 5

1-1-4- روم………………………………………………………………………………………… 7

1-2- باغسازی در قرون وسطی ……………………………………………………………… 8

1-2-1- باغهای اروپا……………………………………………………………………………… 8

1-2-2- باغهای اسلامی در اسپانیا…………………………………………………………… 9

1-2-3- ایران از قرن پنجم تا پانزدهم………………………………………………………. 9

1-2-4- قرون میانی از قرن پنجم تا پانزدهم……………………………………………… 11

1-2-5- از قرن پنجم تا یازدهم………………………………………………………………… 11

1-2-6- از قرن یازدهم به بعد…………………………………………………………………. 12

1-2-7- باغهای خلفای بنی امیه در اندلس از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی…… 13

1-3- باغسازی بعد از قرون وسطی………………………………………………………….. 14

1-3-1- دوره انسانگرایی از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم……………….. 14

1-3-2- نمونه های ویلا- باغ- منظر…………………………………………………………. 16

1-3-3- دوره باروك………………………………………………………………………………. 18

1-3-4- نمونه های «ویلا- پارك»…………………………………………………………….. 20

1-3-5- نقش فرانسه در تكامل طراحی منظر قرن هفدهم……………………………. 21

1-3-6- مجموعه «و- لو- ویكونت»………………………………………………………….. 23

1-3-7- مجموعه ورسای………………………………………………………………………… 24

1-3-8- عصر روشنگری قرن هجدهم………………………………………………………. 25

1-3-9- باغ های منظره ای در انگلستان قرن هجدهم …………………………………. 28

1-3-10- فرهنگ باغ سازی چین………………………………………………………………. 31

1-3-11- جایگاه نقاشی منظر فرانسه در باغسازی انگلستان……………………….. 32

1-3-12- روشام……………………………………………………………………………………. 34

1-3-13- استوهاوس……………………………………………………………………………… 34

1-3-14- استارهد………………………………………………………………………………….. 35

1-3- تاریخچه و سبكهای پردیس سازی در ایران………………………………………. 36

1-4- تحول تاریخی باغ در ایران………………………………………………………………. 41

1-4-1- باغ های تیموری…………………………………………………………………………. 41

1-4-2- باغ های صفوی یا شاه عباسی……………………………………………………… 43

1-4-3- باغ های قاجاری…………………………………………………………………………. 45

1-4-4- باغهای شیراز……………………………………………………………………………. 46

1-4-5- باغهای تبریز……………………………………………………………………………… 47

1-4-6- باغ فین كاشان……………………………………………………………………………. 49

1-4-7- باغ شاهزاده ماهان كرمان…………………………………………………………… 49

1-4-8- باغ گلشن طبس …………………………………………………………………………. 50

فصل دوم: مبانی نظری……………………………………………………………………………. 52

2-1- بررسی و تحلیل باغهای ایرانی…………………………………………………………. 53

2-1-1- بررسی عناصر باغهای ایرانی……………………………………………………… 53

2-1-1-1- آب نما و استخر…………………………………………………………………….. 53

2-1-1-2- كوشك………………………………………………………………………………….. 55

2-1-1-3- درخت و گیاه…………………………………………………………………………. 55

2-1-1-4- حصار…………………………………………………………………………………… 57

2-1-1-5- زمین…………………………………………………………………………………….. 57

2-1-2- بررسی مفاهیم در معماری باغ…………………………………………………….. 58

2-1-2-1- حس مكان یا مكانیت……………………………………………………………….. 58

2-1-2-2- همزمان زمان- صورت…………………………………………………………… 60

2-1-2-3- نواخت و ریتم………………………………………………………………………… 60

2-1-2-4- هندسه………………………………………………………………………………….. 61

2-1-2-5- ابعاد نمادین…………………………………………………………………………… 62

2-1-2-6- رنگ……………………………………………………………………………………… 64

2-1-3- خصوصیات كالبدی باغ ایرانی……………………………………………………… 66

2-1-3-1- باغ واقع در محیط های هموار…………………………………………………. 66

2-1-3-2- باغ واقع در روی تپه………………………………………………………………. 67

2-1-3-3- باغ آبی………………………………………………………………………………….. 68

2-1-3-4- باغ- خانه………………………………………………………………………………. 68

2-1-3-5- باغ واقع در كنار رودخانه……………………………………………………….. 69

2-2- آب و طبیعت در معماری…………………………………………………………………. 71

2-2-1- آب و معماری…………………………………………………………………………….. 71

2-2-2- طبیعت و معماری……………………………………………………………………….. 91

2-2-1-1- طبیعت بستری برای معماری…………………………………………………… 92

2-2-1-2- طبیعت عنصری از معماری……………………………………………………… 94

2-2-1-3- طبیعت آرایه ای بر معماری…………………………………………………….. 95

2-2-1-4- طبیعت رهنمودی در معماری…………………………………………………… 96

2-3- رمانیسم، بنیان های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری………. 103

2-3-1- بنیان های معرفت شناسانه رمانتیسم و اهمیت ذهنی هنرمند……………. 104

2-3-2- نقش تخیل درمعرفت شناسی رماتیسم و تأثیر آن در زیبایی‌شناسی…. 107

2-3-3- عاطفه و احساسات هنر رمانتیك…………………………………………………… 112

2-3-4- گرایش به گوتیك در معماری و برانگیختگی احساسات……………………. 114

2-3-5- طبیعت و نگرش تازه رمانتیك‌ها به آن ونمود آن در هنرومعماری……. 115

2-3-6- طبیعت گرایی رمانتیك های انگلیس و تحول باغ سازی……………………. 117

2-3-7- جنبش نئوگوتیك در هنر و معماری فرانسه…………………………………… 119

2-3-8- بررسی اجمالی فرم و محتوا در هنر رمانتیك………………………………… 121

2-3-9- نتیجه………………………………………………………………………………………… 124

2-4- توریسم و گردشگری در ایران…………………………………………………………

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حسابداری منابع انسانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حسابداری منابع انسانی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری منابع انسانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حسابداری منابع انسانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حسابداری منابع انسانی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
محمد ایزدپناه – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

چکیده:
امروزه در بسیاری از کشورها، نیروی انسانی به عنوان یک منابع سرمایه ای مورد توجه مدیران تمامی واحدهای اقتصادی و نهادهایاجتماعی در جهت ارتقای سطح عملکرد و افزایش بازدهی آنان قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده پس از نگاهی اجمالی بهتاریخچه مراحل توسعه و تکوین حسابداری منابع انسانی سپس به ترتیب مفهوم حسابداری منابع انسانی، حسابداری منابع انسانی واخلاق، اهداف و کاربرد حسابداری منابع انسانی، اندازه گیریهای غیرپولی منابع انسانی،جستجوی سودمندی حسابداری منابع انسانی،احتساب بهای تمام شده یا ارزش منابع انسانی ، روش های گزارشگری منابع انسانی و مشکلات حسابداری دارایی های انسانی موردبحث و بررسی قرار گیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله پتروگرافی و ژئوشیمی دلومیت های بخش میانی سازند الیکا در منطقه شهمیرزاد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله پتروگرافی و ژئوشیمی دلومیت های بخش میانی سازند الیکا در منطقه شهمیرزاد دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پتروگرافی و ژئوشیمی دلومیت های بخش میانی سازند الیکا در منطقه شهمیرزاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله پتروگرافی و ژئوشیمی دلومیت های بخش میانی سازند الیکا در منطقه شهمیرزاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله پتروگرافی و ژئوشیمی دلومیت های بخش میانی سازند الیکا در منطقه شهمیرزاد :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

فرج اله فیاضی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

بررسی پتروگرافی، ژئوشیمیائی و ایزوتوپی دلومیت های بخش میانی سازند الیکا نشان می دهد که این دلومیت ها پس از تشکیل در محیط دریائی تحت تاثیر تبلور مجدد در محیط دفنی قرار گرفته، گرچه این فرآیند بطور بخشی دلومیت را متأثر ساخته، بطوریکه در قسمت هائی به طور کلی باعث ازبین رفتن ساخت های رسوبی شده و فابریک جدیدی در دلومیت بوجود آورده است حال آنکه در بخش های دیگر این ساخت ها در سنگ محفوظ مانده است . مطالعات فوق سبب تشخیص شش نوع دلومیت در این سازند شده است که از نظر بافتی و ترکیب شیمیائی و ایزوتوپی اختصاصات مربوط به خود را دارند .
بررسی عناصر شیمیایی در این دلومیت ها نشان می د هد که با پیشرفت دلومیتیزاسیون و تبلور مجدد مقدار Na ، Sr روند کاهشی را طی کرده، در صورتیکه آهن و بخصوص منیزیم روند افزایشی را دارند . تقریباً بسیاری از دلومیت ها نزدیک به ستوشیومتری هستند . مقادیر ایزوتوپهای کربن و اکسیژن هم در طول دیاژنز روند قهقرایی داشته و با پیشرفت تبلور دوباره و ستوشیومتری بودن دلومیت ها مقدار ایزوتوپهای کربن و اکسیژن بسمت ارقام منفی گرائیده اند، که خود در اثر تبلور دوباره و تأثیر آبهای متئوریکی بوده است . البته روند تغییرات منظم نیست . بدلیل کاهش مقدار منگنز در نمونه ها (<50ppm) ( مطالعات مقاطع نازک صیقلی توسط Cl ( کاتودولومینانس ) نتایج رضایت بخشی رادر رؤیت فابریک BSEM مجهز به SEM نداشته است . بررسی این مقاطع صیقلی با دستگاه دلومیت ها و بخشی از آنها که توسط کلسیت جانشین شده تسهیلاتی ایجاد نموده است . از کانیهای دیاژنتیکی تاخیری کلسیت را می توان نام برد که شکستگی ها و حفره های باقیمانده از انحلال تبخیرها را پر کرده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر تاریخ کاشت والد مادری B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تاثیر تاریخ کاشت والد مادری B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرج دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر تاریخ کاشت والد مادری B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثیر تاریخ کاشت والد مادری B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر تاریخ کاشت والد مادری B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرج :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
عنایت رضوانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرشید قادری فر – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
آیدین حمیدی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
الیاس سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت والد مادری B73 بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت گیاهچه بذر ذرت رقم KSC704 در کرج طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی در سال های 1392 در 3 تکرار اجرا گردید. کاشت والد مادری در پنج زمان ( 2 اردیبهشت، 16 اردیبهشت، 31 اردیبهشت، 22 خرداد و 8 تیر) انجام گرفت. بذرهای هیبرید استحصالی در آزمایشگاه به دو صورت بذر تازه مرطوب و بذر خشک شده در هوای آزاد تحت آزمون جوانه زنی استاندارد قرار گرفتند. نتایج نشان داد تاریخ کاشت اثر معنی دار بر ضریب سرعت جوانه زنی، درصد گیاهچه های نرمال، وزن خشک گیاهچه، شاخص وزنی قدرت گیاهچه و شاخص طولی قدرت گیاهچه داشت. در تحلیل کلی، نتایج نشان می دهد هم در آزمون بذرهای مرطوب و هم در آزمون بذرهای خشک شده، تاریخ کشت چهارم دارای بهترین کیفیت بذر تولیدی از نظر شاخص های آزمون جوانه زنی استاندارد بود و پس از آن تاریخ کشت اول قرار داشت. زیرا تاریخ کشت ها دوم و سوم به دلیل برخورد دوره گرده افشانی و پر شدن دانه به گرمای شدید اواخر تیر و اوائل مرداد و تاریخ کشت پنجم به دلیل برخورد به سرمای آخر فصل موجب کاهش کیفیت فیزیولوژیک بذر ذرت خواهند گردید. همچنین در زمان خشک شده به علت پدیده فیزیولوژیک پسابیدگی و خروج آب از بذرها و در نتیجه آسیب به غشاء ها، کیفیت بذر کاهش می یابد و این کاهش کیفیت در تاریخ کشت های اول و دوم و سوم که پسابیدگی در دمای بالاتری رخ می دهد شدید تر است. نظر به موارد فوق، برای حصول بذر با کیفیت فیزیولوژیک بالاتر، باید تاریخ کشت لاین های والدینی بذر ذرت را طوری تعیین نمود که دوره گرده افشانی و پر شدن دانه مصادف با وقوع گرمای بالای اواخر تیر و اوائل مرداد نگردیده و نیز از سرمای آخر فصل اجتناب گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مسایل رفتاری در حسابداری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مسایل رفتاری در حسابداری دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مسایل رفتاری در حسابداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مسایل رفتاری در حسابداری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مسایل رفتاری در حسابداری :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس جهاني مديريت، اقتصاد حسابداري و علوم انساني در آغاز هزاره سوم

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

تحقیقات رفتاری در حسابداری برای اولین بار در دهه 1960 مطرح و طی دهه 1970 با تحقیقات انجام شده توسط اشتن و لیبی گسترش یافت. توسعه مباحث روانشناختی و تصمیم گیری رفتاری، نقش عمده ای در ظهور تحقیقات رفتاری در حسابداری داشته است. افزون بر این گسترش تحقیقات رفتاری در سایر علوم مانند اقتصاد تجربی بر رشد تحقیقات رفتاری حسابداری موثر بوده است. هدف عمده این تحقیقات بررسی چگونگی تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و نیازهای اطلاعاتی آنان است. این تحقیقات افزون بر بررسی حوزه ی فنی حسابداری، حوزه های روانشناسی و اجتماعی آن را بررسی می کنند (کاظمی، 1392). بینش ها در مورد حسابداری رفتاری در راستای مطالعات بررسی جنبه های انسانی در امور مالی بسیار مرتبط می باشد. تحقیق با تمرکز بر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی و ویژگی های آنها اغلب فرض می کند که اطلاعات مالی خنثی، بی طرفانه و فارغ از ارزش هستند. با این حال، این اطلاعات مورد توجه سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان بازار سرمایه برای استفاده در تصمیم گیری های اقتصادی، توسط حسابداران تهیه شده است که قضاوت حرفه ای خود را با تفسیر و استفاده از استانداردهای حسابداری بکار می گیرند. در این مقاله به بررسی سه بعد از مسایل رفتاری در حسابداری می پردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

داده کاوی اطلاعات بانکی با استفاده از روش RFM و MapReduce در چهارچوب Hadoop

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 داده کاوی اطلاعات بانکی با استفاده از روش RFM و MapReduce در چهارچوب Hadoop دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد داده کاوی اطلاعات بانکی با استفاده از روش RFM و MapReduce در چهارچوب Hadoop  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي داده کاوی اطلاعات بانکی با استفاده از روش RFM و MapReduce در چهارچوب Hadoop،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن داده کاوی اطلاعات بانکی با استفاده از روش RFM و MapReduce در چهارچوب Hadoop :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي محاسبات توزيعي و پردازش داده هاي بزرگ

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش روزافزون حجم اطلاعات در فضای مجازی به خصوص در حوزه بانکداری و تراکنشهای الکترونیکی یکی از چالشهای مهم داده کاوی پردازش روی چنین مجموعه داده های بسیار بزرگ است امروزه وفاداری مشتریان برای بانکها بسیار حایز اهمیت بوده و شناسایی و نگهداری مشتریان با ارزش همواره یکی از اهداف مهم بانکها می باشد. در این تحقیق میزان وفاداری پذیرندگان پایانه های فروشگاهی یکی از بانکها های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است، که با استفاده از روش RFM و ترکیب آن با الگوریتم های خوشه بندی KMeans تحت چهارچوب هادوپ، مشتریان بانک از نظر میزان وفاداری بخش بندی شده اند. Hadoop برای ذخیره سازی و پردازش اطلاعات حجیمی طراحی شده است که امکان ذخیره سازی و پردازش اطلاعات در چندین سرور با هزینه ای پایینرا فراهم می آورد همچنین به دلیل داشتن انعطاف پذیری در پذیرش بالای داده توسط دو ویژگی مهم یعنی معماری موازی و روش نگاشت کاهش MapReduce از آن استفاده می شود، در این مقاله پس از تبدیل تراکنش های مشتراین به مدل RFM، به پیاده سازی خوشه بندی در بستر هادوپ و تشریح روشهای معماری موازی، نگاشت کاهش و بررسی قابلیتهای مطرح در این حوزه می پردازیم.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی پتانسیل ذخیره کربن جهت کاهش آلودگی محیطی در دو گونه یکساله و چندساله(مطالعه موردی:مراتع دشت زاغمرز)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی پتانسیل ذخیره کربن جهت کاهش آلودگی محیطی در دو گونه یکساله و چندساله(مطالعه موردی:مراتع دشت زاغمرز) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی پتانسیل ذخیره کربن جهت کاهش آلودگی محیطی در دو گونه یکساله و چندساله(مطالعه موردی:مراتع دشت زاغمرز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی پتانسیل ذخیره کربن جهت کاهش آلودگی محیطی در دو گونه یکساله و چندساله(مطالعه موردی:مراتع دشت زاغمرز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی پتانسیل ذخیره کربن جهت کاهش آلودگی محیطی در دو گونه یکساله و چندساله(مطالعه موردی:مراتع دشت زاغمرز) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

سیده محدثه احسانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رضا تمرتاش – عضوهیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد رضا طاطیان – دکتری علوم مرتع،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مائده یوسفیان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

کربن عمده ترین عنصر گازهای گلخانه ای محسوب می شود که ترسیب آن توسط فرایند فتوسنتز و از طریق زیتوده گیاهی ساده ترین و ارزانترین راهکار ممکن برای کاهش سطح این گاز اتمسفری است بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه قابلیت ذخیره کربن در یک گونه چند ساله بوته ای درمنه Artemisia tschermieriana و یکساله علفی جو Hordeum vulgar پرداخته است دراین پژوهش ابتدا منطقه مورد مطالعه شناسایی گردیده و پس از آن گونه های مورد مطالعه تعیین گردید اندامهای هوایی و زیرزمینی گونه پس ازجداسازی به آزمایشگاه منتقل و میزان کربن آلی آنها اندازه گیری شد نتایج آنالیز واریانس ذخیره کربن دراندامهای برگ ساقه و ریشه دو گونه مورد بررسی نشان میدهد که درگونه درمنه بین ذخیره کربن و اندامهای مختلف در سطح 1% و در گونه جو در سطح 5% رابطه معنیداری وجود دارد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید