مقاله تأثیر تنش خشکی بر میزان کاتالاز، پراکسیداز و پروتئین برگ 3 رقم کلزا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تأثیر تنش خشکی بر میزان کاتالاز، پراکسیداز و پروتئین برگ 3 رقم کلزا دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر تنش خشکی بر میزان کاتالاز، پراکسیداز و پروتئین برگ 3 رقم کلزا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثیر تنش خشکی بر میزان کاتالاز، پراکسیداز و پروتئین برگ 3 رقم کلزا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثیر تنش خشکی بر میزان کاتالاز، پراکسیداز و پروتئین برگ 3 رقم کلزا :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
معصومه حاتم وند – کارشناس ارشد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
طاهره حسنلو – استادیار بخش فیزیولوژی مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران
فاطمه دهقان نیری – استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار بخش دانه های روغنی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران

چکیده:
به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین برگ 3 رقم کلزا، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار، از زمان انتهای گلدهی تا پر شدن دانه به صورت قطع آبیاری انجام شد. فاکتور اصلی تنش خشکی در دو سطح تنش و شاهد (به ترتیب با 160 و 80 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور فرعی ارقام در سه سطح: 1- Billy و 2- Adriana و 3- Tassilo بودند. میزان پروتئین برگ، آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز 26 روز پس از تنش خشکی (پر شدن دانه) اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که خشکی باعث افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز شد. همچنین بین ارقام در مقدار دو آنزیم اختلاف معنی داری مشاهده شد. اثر متقابل خشکی و رقم بر پروتئین و پراکسیداز معنی دار شد اما بر مقدار کاتالاز اثر معنی داری نداشت. از نظر فعالیت آنزیم های کاتالاز Tassilo و در مورد پراکسیداز Billy بیشترین تفاوت بین شاهد و تنش خشکی را داشتند. در پروتئین، Adriana افزایش بیشتری را در اثر تنش نسبت به دو رقم دیگر نشان داد. با توجه به نتایج بدست آمده رقم Adriana نسبت به دو رقم دیگر متحمل به خشکی است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی برخی ویژگی های شیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه در چند رقم هلو

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارزیابی برخی ویژگی های شیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه در چند رقم هلو دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی برخی ویژگی های شیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه در چند رقم هلو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزیابی برخی ویژگی های شیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه در چند رقم هلو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی برخی ویژگی های شیمیایی و آنتی اکسیدانی میوه در چند رقم هلو :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

شبنم فخیم رضایی – دانشجوی دکتری میوه کاری، گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ت
جعفر حاجی لو – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
غلامرضا دهقان – استادیار گروه زیست شناسی گیاهی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز
هانیه رهبر – کارشناس زیست شناسی

چکیده:

وجود اطلاعات کافی در خصوص ویژگی های شیمیایی میوه جهت درک رفتار محصول طی برداشت، حمل و نقل، بسته بندی، انبارداری و برنامه های اصلاحی حائز اهمیت است. مطالعه حاضر جهت ارزیابی برخی ویژگی های شیمیایی میوه نظیر میزان مواد جامد محلول، درصد آب میوه، درصد ماده خشک، درصد خاکستر، میزان ویتامین ث و همچنین خصوصیات آنتی اکسیدانی میوه (با روش FRAP و DPPH) و میزان فنل و فلاونوئید کل موجود در عصاره میوه در 6 رقم هلو (تک دانه، زودرس، انجیری خونی، حاج کاظمی، زعفرانی و کوثری) در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1389 انجام شد. بین ارقام مورد مطالعه از لحاظ تمام خصوصیات شیمیایی مورد ارزیابی باستثناء درصد خاکستر اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% مشاهده شد. در بین ارقام مورد مطالعه، بالاترین میزان مواد جامد محلول(بریکس)، ویتامین ث، ماده خشک، فنل و فلاونوئید کل مربوط به رقم انجیری خونی می باشد. بالاترین درصد آب میوه مربوط به رقم زودرس و حاج کاظمی و پائین ترین مقادیر صفت مذکور مربوط به رقم انجیری خونی می باشد. محتوای فلاونوئید و فنل کل میوه به ترتیب در محدوده (µl/ml) 38/2-08/1 و (µMQ/100µl extract) 72/2-35/1قرار داشت. مقادیر FRAP در محدوده mmol Fe2+/L) )91/6-69/3 قرار داشت. مقادیرFRAP با محتوای فنل و فلاونوئید کل میوه رابطه معنی داری نداشت. رقم انجیری خونی بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را در بین ارقام مورد مطالعه دارا می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش مشارکت کودکان در نهادینگی روند نوسازی بافت فرسوده شهری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نقش مشارکت کودکان در نهادینگی روند نوسازی بافت فرسوده شهری دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش مشارکت کودکان در نهادینگی روند نوسازی بافت فرسوده شهری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش مشارکت کودکان در نهادینگی روند نوسازی بافت فرسوده شهری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش مشارکت کودکان در نهادینگی روند نوسازی بافت فرسوده شهری :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
سارا هرزندی – دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران
الهام صالح – کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:
امروزه شاهد گسترش روزافزون بافت های فرسوده در شهرها هستیم. این بافت ها که با مشکلاتی از قبیل بروز ناهنجاری های اجتماعی منتج از ضعف های فرهنگی و اقتصادی، ضعف محیط کالبدی و آثار مخرب آن بر رشد ذهنی، اجتماعی و عاطفی کودک، تهدید سلامت، امنیت و آینده ساکنین بالاخص کودکان، تهدید حقوق شهروندی و تهدیدات سوانح و بلایای طبیعی روبرو هستند، لزوم توجه به این بافت ها را دوچندان می کنند. در پی نا موفق بودن و یا توفیق ناچیز طرح های رایج پیشین، اتخاذ رویکرد مشارکتی در نوسازی این بافت ها ضروری به نظر می رسد. در این مقاله به کودکان به عنوان سرمایه های بافت فرسوده نگریسته شده است. اهداف این پژوهش تدوین راهکار برای مشارکت کودکان در راستای رسیدن به توسعه ی پایدار در روند نوسازی بافت فرسوده ی شهری و شناسایی تکنیک های مناسب برای حداکثر بهره گیری از مشارکت کودکان است تا بتوان راهکار های برگرفته از دیدگاه کودکان را همراه با اعمال نظر طراح برای دست یافتن به معیار های مطلوب طراحی فضای شهری به کار برد. پس از بررسی و تحلیل نظریات اندیشمندان ایران و جهان، در رابطه با کودک، معضلات بافت های فرسوده، نقش مشارکتی مردم در روند طراحی و نه صرفاً جهت تأمین منابع مالی و یا تصاحب املاک بلکه در روند طراحی و نقش پررنگ کودکان در این زمینه و تأثیر مشارکت با کودکان بر نهادینگی روند نوسازی که همانا هدف غایی اقدامات نوسازی است، به عنوان پاسخ پرسش های تحقیق استخراج و فرضیه های تحقیق به اثبات رسید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارایه روشی به منظور طبقه بندی انواع لوسمی بر اساس تئوری بازی های مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ارایه روشی به منظور طبقه بندی انواع لوسمی بر اساس تئوری بازی های مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارایه روشی به منظور طبقه بندی انواع لوسمی بر اساس تئوری بازی های مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارایه روشی به منظور طبقه بندی انواع لوسمی بر اساس تئوری بازی های مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارایه روشی به منظور طبقه بندی انواع لوسمی بر اساس تئوری بازی های مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی :

مقاله ارایه روشی به منظور طبقه بندی انواع لوسمی بر اساس تئوری بازی های مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم پزشكی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشكی مدرس) از صفحه 79 تا 91 منتشر شده است.
نام: ارایه روشی به منظور طبقه بندی انواع لوسمی بر اساس تئوری بازی های مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی مبتنی بر همکاری
مقاله تئوری بازی
مقاله طبقه بندی
مقاله فلوسایتومتری
مقاله لوسمی
مقاله مقدار شیپلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرهندی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یادگاری محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شیدفر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: طبقه بندی انواع مختلف لوسمی حاد بر اساس تئوری بازی های مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی.
مواد و روش ها: در این تحقیق از نمونه داده های بیمار، جمع آوری شده از آزمایش های فلوسایتومتری در سازمان انتقال خون ایران، استفاده شد. 304 نمونه بیماری مختلف در 8 طبقه لوسمی حاد بررسی شد. در ابتدا این نتایج به صورت عددی بودند. در مرحله بعد بر اساس حد آستانه تعریف شده، داده ها به شکل بولین تبدیل شد. سپس بر اساس تئوری بازی مبتنی بر همکاری و مقدار شیپلی، وزن های خاصی به این داده ها تخصیص داده شد. بدین ترتیب، نمونه های مختلف بیماری از یکدیگر جدا و امکان طبقه بندی انواع لوسمی حاد حاصل شد (مرحله یادگیری). در مرحله تشخیص، با استفاده از معیارهای شباهت، شباهت نمونه جدید مورد مطالعه با نمونه های آموزشی ارزیابی شد و نوع لوسمی نمونه مورد آزمایش، آشکار شد.
نتایج: دقت طبقه بندی لوسمی بر اساس تئوری بازی مبتنی بر همکاری، 963 درصد بود که نشان می دهد روش پیشنهادی از دقت قابل توجهی در تفکیک درست طبقه ها برخوردار است. به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی، نتیجه با شبکه عصبی که از جمله الگوریتم های یادگیری کاراست، مقایسه شد. نتایج حاصل از دقت طبقه بندی با شبکه عصبی پایه شعاعی، 9180 درصد بود.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، روش پیشنهادی در طبقه بندی لوسمی حاد، امیدوارکننده است. از این رو می تواند به هماتولوژیست ها و پزشکان در تشخیص دقیق تر انواع لوسمی کمک کند تا تصمیمات مناسب تری در مورد نحوه تشخیص و درمان بگیرند
.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر داده ها و سیستم های پشتیبان تصمیم بر مدیریت بحران ناشی از گودبرداری غیر اصولی در پروژه های عمرانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تاثیر داده ها و سیستم های پشتیبان تصمیم بر مدیریت بحران ناشی از گودبرداری غیر اصولی در پروژه های عمرانی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر داده ها و سیستم های پشتیبان تصمیم بر مدیریت بحران ناشی از گودبرداری غیر اصولی در پروژه های عمرانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تاثیر داده ها و سیستم های پشتیبان تصمیم بر مدیریت بحران ناشی از گودبرداری غیر اصولی در پروژه های عمرانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر داده ها و سیستم های پشتیبان تصمیم بر مدیریت بحران ناشی از گودبرداری غیر اصولی در پروژه های عمرانی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
پروانه شاهسوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت گروه هنرهای ساخت دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران
معصومه جلیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت گروه هنرهای ساخت دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
حسین نقاش طوسی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده:
یکی ازحساس ترین و پرهزینه ترین واحدهای اجرایی پروژه های عمرانی کشور گودبرداری های عمیق می باشد عدم وجود یک روند مکانیزه دقیق و قابل اعتماد درمدیریت سیستم اجرایی سالانه خسارت زیادی را به مشترکان و عوامل ذینفع پروژه ها وارد می نماید این موضوع به ویژه درحال حاضر باتوجه به مشکلات اقتصادی و بحرانی و روابط بین المللی و کاهش مراودات درزمینه عمرانی و زیربنایی و تکنولوژی و فنون مهندسی و مواد و مصالح بسیارحائز اهمیت می باشد و ازضروریات تحقیقات کاربردی درزمینه ی انالیز سیستم های پشتیبانی ازتصمیم و مدیریت هوشمند سوانح درسازمان های پروژه محور هست با بررسیهای به عمل آمده درکشورهی موفق جهان دراین زمینه این موضوع را روشن می سازد که میتوان با بکارگیری روشهای عملی و اهمیت دادن به سیستم های اطلاعاتی بخش قابل توجهی ازاین سوانح را کاهش داد به عنوان مثال براساس بررسیهای صورت گرفته و همچنین اماروارقامی که سالانه شاهد آنها هستیم باافزایش عمق گودبرداری ریسک مواجهه با بحران و سانحه بسیاربالاست که درصورت بروز حادثه باتلفات جانی و مالی زیادی روبرو خواهیم بود که ناشی ازعدم وجود اطلاعات لازم و کافی برای تصمیم گیری به موقع و مناسب می باشد درنتیجه ایجادوتوسعه سیستم پشتیبانی ازتصمیمی که بتواند اطلاعات مربوط به موضوع و واحدهای مرتبط با آن از جمله واحدحوادث را درخود ذخیره تجزیه و تحلیل و مدیریت نماید لازم و غیرقابل اجتناب می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تخمین فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تخمین فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تخمین فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تخمین فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تخمین فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل EPM :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

معروف امامقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
حسن فتحی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
فاطمه جلیلیان – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عطا صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکلات منابع طبیعی، مسئله فرسایش خاک است. با از دست رفتن خاک مهمترین منبع تولید مایحتاج بشر از بین میرود که جبران این امر غیر ممکن است. در این تحقیق، جهت برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب زیرحوزه لاسم حوزه آبخیز هراز، ابتدا سطح منطقه مورد مطالعه به 11 واحد کاری تفکیک و سپس مدلEPM که چهار عامل ضریب فرسایش حوزه آبخیز)ضریب استفاده از زمینXa)ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایشY) و شیب متوسط حوزهI) را بررسی میکند، در هر واحد کاری اجرا گردید. بر اساس نتایج حاصل، میزان تولید رسوب در سطحمنطقه مورد مطالعه104/1متر مکعب در سال و میزان فرسایشخاک7808/15متر مکعب در سال برآورد گردید و در کلاس فرسایشی III و شدت فرسایش متوسط قرار میگیرد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از اسپکتروسکوپ لیزری رامان در تهیه دیاگرام استحاله فازی اکسید اهن FeO

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله استفاده از اسپکتروسکوپ لیزری رامان در تهیه دیاگرام استحاله فازی اکسید اهن FeO دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از اسپکتروسکوپ لیزری رامان در تهیه دیاگرام استحاله فازی اکسید اهن FeO  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استفاده از اسپکتروسکوپ لیزری رامان در تهیه دیاگرام استحاله فازی اکسید اهن FeO،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از اسپکتروسکوپ لیزری رامان در تهیه دیاگرام استحاله فازی اکسید اهن FeO :

سال انتشار: 1380

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی هادوی – مرکز تحقیقات گروه صنایع تسلیحاتی، تهران، ایران
برایان گلسیون – دپارتمان مواد، دانشگاه ایالتی آایوآ ، آمس، امریکا
دیوید یانگ – دانشکده مواد، دانشگاه نیوساوت ولز، سیدنی ، استرالیا

چکیده:

استحاله فازی ووستیت (FeO) در زیر دمای ایوتکتویدی تبدیل به اهن و مگنتیت (Fe+Fe3O4) که حدود 570 درجه سانتی گراد می باشند، بررسی گردید. لایه اولیه اکسید با اکسیداسیون فولاد آرام در دمای 900 درجه سانتی گراد بمدت 100 ثانیه تهیه و انگاه در دماهای 500-100 درجه سانتی گراد تا 6 ساعت بصورت تکدمایی آنیل گردید. در ارزیابی فازهای تشکیل شده از میکروسکوپ نوری مجهز به اسپکتروسکوپ لیزری رامان، میکروسکوپ الکترونی مجهز به (Backscatter) و میکروآنالیز با پروب الکترونی استفاده شد، مشخص گردید که استحاله لایه اکسیدی ووستیت بمیزان زیادی متاثر از درجه سرد شدن در زیر دمای ایوتکتوید می باشد. در دمای آنیل حدود 270 درجه سانتی گراد ، ووستیت مستقیما به دانه های Fe+Fe3o3 استحاله می یابد. در دماهای 200 درجه سانتی گراد و پایین تر هیچگونه استحاله ای مشاهده نگردید. از نتایج بدست آمده، دیاگرام استحاله تکدمایی حاصل گردید . در ضمن مشخص شد که در تهیه دیاگرام چنانچه به مطالعه بر روی مشاهدات ازسطح مقطع حکاکی شده اکسید بکمک میکروسکوپ نوری بسنده شود، دیاگرام استحاله دیگری حاصل خواهد شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تببین فرآیند نوین مشارکت در توسعه و بهره برداری از پروژه های آبیاری بهبهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تببین فرآیند نوین مشارکت در توسعه و بهره برداری از پروژه های آبیاری بهبهان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تببین فرآیند نوین مشارکت در توسعه و بهره برداری از پروژه های آبیاری بهبهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تببین فرآیند نوین مشارکت در توسعه و بهره برداری از پروژه های آبیاری بهبهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تببین فرآیند نوین مشارکت در توسعه و بهره برداری از پروژه های آبیاری بهبهان :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
حمید بقایی – سازمان آب و برق خوزستان
فتح اله داوری دهکردی –
مسلم سروستانی –
محمد کردانی –

چکیده:
شرکت های تعاونی تولید رسوتایی در حال حاضر بهترین و فعالترین نظام بهره برداری تعاونی موثر در سطح روستاهای کشور می باشند که با تکیه و حمایت از آنها می توان اشتغالزایی و فعالیت های اقتصادی را در مناطق روستایی ارتقا بخشید در همین راستا با ورود بخش خصوصی در عرصه فعالیت های اجرایی و بهره برداری در زمینه طرح های منابع آب، شکوفایی بخش کشاورزی و رونق اقتصادی مناطق روستایی امکانپذیر خواهد بود. مهمترین دغدغه و مشکل فراوری طرح های توسعه منابع آب، عدم برنامه ریزی و لحاظ نمودن چگونگی بهره برداری و نگرش به افق آینده این طرح ها بوده است با توجه به اینکه هزینه اجرایی شبکه های آبیاری به خصوص آبیاری تحت فشار بسیار بالا می باشد و بدون جلب مشارکت کشاورزان اجرای طرح ها به کندی صورت می گیرد اقدام به تشکیل تعاونی کشاورزی متشکل از بهره برداران در منطقه گردید تا با استفاده از ساز و کار بند ط ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه تعاونی های ایجاد شده عهده دار کار گذاری جدید در روند جلب مشارکت مردمی می پردازد خط مشی ها و راهکارهای نوین تدوین و سازمان آب منطقه ای فقط نقش دستگاه نظاتر عالیه طرح را عهده دار گردیده و شرکت تعاونی ایجاد شده متشکل از روستاییان بهره بردار بدلیل نقش کارفرمایی که ایفا می کند مشکلات موجود بر سر راه پروژه های مشابه قبلی را مرتفع نموده و باعث صرفه جویی در هزینه و زمان در اجرای و بهره برداری پروژه می گردد. از دستاوردهای مهم این رویکرد می توان به تحقق اصل 44 قانون اساسی و دستیابی به چشم انداز سند توسعه در افق آینده این طرح ها و شکوفایی و آبادانی مناطق روستایی محل اجرای پروژه ها اشاره نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ایرادات و خرابی های مشاهده شده در بازرسی های چشمی از تعدادی از پل های شهر اصفهان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ایرادات و خرابی های مشاهده شده در بازرسی های چشمی از تعدادی از پل های شهر اصفهان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ایرادات و خرابی های مشاهده شده در بازرسی های چشمی از تعدادی از پل های شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ایرادات و خرابی های مشاهده شده در بازرسی های چشمی از تعدادی از پل های شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ایرادات و خرابی های مشاهده شده در بازرسی های چشمی از تعدادی از پل های شهر اصفهان :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
امین نصر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه اصفهان
رامین امجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه اصفهان
حسین تاجمیر ریاحی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان

چکیده:
پل ها یکی از مهمترین اجزای شبکه ای ارتباطی شهری هستند و با توجه به سرمایه کلانی که به خود اختصاص داده اند بایستی در احداث و نگهداری آن ها توجه ویژه به عمل آید.در این پژوهش تعدادی از پل های مهم شهر اصفهان به صورت چشمی بازرسی شده و مهمترین خرابی ها و شاکالات مشاهده شده گرازش داده شده است. همچنین برخی خطرات وجود این خرابی ها بیان شده و در مواردی راهکارهایی جهت تعمیر، جلوگیری از خرابی بیشتر و یا پیشگیری از آنها ارائه شده است. بررسی ها نشان داد نبود سیستم زهکشی مناسب، آب شستگی بتن و متخلخل بودن بتن برخی ایرادات رایج در پل های شهر اصفهان هستند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاهش NDZ تشخیص جزیره در میکروگرید با حضور توربین بادی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کاهش NDZ تشخیص جزیره در میکروگرید با حضور توربین بادی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاهش NDZ تشخیص جزیره در میکروگرید با حضور توربین بادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاهش NDZ تشخیص جزیره در میکروگرید با حضور توربین بادی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاهش NDZ تشخیص جزیره در میکروگرید با حضور توربین بادی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
عبدالرضا بهوندی – دانشگاه اصفهان- دانشکده مهندسی – گروه برق – اصفهان – ایران
رحمت الله هوشمند –
مجید معظمی –
امین خدابخشیان –

چکیده:
مهمترین نیازهای حفاظتی برای میکروگریدهای متصل به شبکه تشخیص شرایط جزیره و حفاظت برای مقابله با شرایط جزیره میباشد. در این مقاله یک روش جدید برای تشخیص شرایط جزیره برای یک میکروگرید مجهز به توربین بادی با ژنراتور القایی از دو سوء تغذیهDFIG) ارایه شده است. عملکرد روشپیشنهادی بر مبنای تغییرات فرکانس جریان استاتور توربین بادی میباشد. در این روش جریان استاتور بعنوان سیگنال تشخیصشرایط جزیره به یک مدار منطقی داده میشود و سپس فرکانس سیستم مورد بررسی قرار میگیرد و در صورتی که فرکانس ازبازه 59/9-60/1خارج شود این شرایط بعنوان جزیره تشخیص داده میشود. بسیاری از روشهای تشخیص جزیره درشرایطی مانند راهاندازی موتور القایی، کلیدزنی بار و جریانهای هجومی ناشی از انرژیدار شدن ترانسها شکست میخورند ودارایNDZ میباشند. روش پیشنهادی قادر است شرایط جزیره را نسبت به حالتهای گذرای یاد شده تشخیص دهد. این امر منجر به کاهش قابل توجه NDZ میشود. نتایج شبیهسازی نشان دهنده عملکرد موثر روش پیشنهادی در تشخیص شرایط جزیره در یک میکروگرید مجهز به توربین بادی میباشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید